Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0604

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

COM/2016/0604 final - 2016/0283 (APP)

Брюксел, 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

През първите години на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. Съюзът се сблъска с непредвидени предизвикателства от безпрецедентен мащаб, които са следствие от нестабилността в съседните на ЕС държави, водеща до заплахи за сигурността и масови миграционни движения.

В съобщението си „Междинен преглед/междинно преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. — Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ 1 Комисията оцени функционирането и използването на специалните инструменти през първите от две до три години от прилагането на МФР.

За да бъдат мобилизирани допълнителни финансови средства за мерките, допринасящи за справяне с посочените по-горе предизвикателства, бяха активно използвани всички бюджетни наличности, включително преразпределения, маржове и специални инструменти, и бяха създадени нови инструменти, като доверителните фондове на Европейския съюз и Механизма за бежанците в Турция, за да бъде привлечено допълнително финансиране при спазване на ограниченията, наложени от МФР. В сравнение с предходния период специалните инструменти, предвидени в Регламент № 1311/2013 2 („Регламентът за МФР“), увеличиха значително гъвкавостта на МФР, което позволи на Съюза да предприема решителни действия. При все това, тъй като тези предизвикателства продължават да съществуват, постоянният капацитет на Съюза за бързо реагиране в извънредни ситуации е изложен на риск.

В този контекст Европейският парламент призова да бъдат предприети решителни мерки за повишаване на гъвкавостта на бюджета на Съюза 3 , а в рамките на неофициални обсъждания на Съвета също бе изтъкната необходимостта от подобряване на способността на текущата МФР да реагира на непредвидени събития 4 .

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Настоящото предложение се основава на член 2 от Регламента за МФР, който предвижда междинното преразглеждане на МФР да бъде съпътствано, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за преразглеждане на посочения регламент. При това преразглеждане следва да не се намаляват предварително разпределените национални финансови пакети, без това да се отнася за корекцията на финансовите пакети за политиката на сближаване, която се прави съгласно член 7 от Регламента за МФР 5 .

Като взема предвид използването на специалните инструменти от началото на периода на МФР и новите предизвикателства, пред които Съюзът беше и продължава да бъде изправен, Комисията предлага да бъде изменен Регламентът за МФР, за да бъдат увеличени годишните максимални суми, предвидени за резерва за спешна помощ (член 9) и за инструмента за гъвкавост (член 11), и за да бъде въведен нов специален инструмент за създаването на резерв на Европейския съюз за кризи, който да се финансира от отменените бюджетни кредити, за да може Съюзът да реагира бързо при кризи, като например настоящата криза с миграцията, както и на събития с тежки хуманитарни последици или последици по отношение на сигурността. Успоредно с настоящото предложение Комисията предлага да бъде изменено Междуинституционалното споразумение относно сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 6 , за да бъде предвидена процедурата за мобилизиране на новия резерв за кризи.

Освен това се предлага да бъдат премахнати ограниченията по отношение на времето и на обхвата на общия марж за поетите задължения (член 14).

Що се отнася до общия марж за плащанията, предлага се да бъдат премахнати годишните тавани, определени за периода 2018—2020 г. (член 5, параграф 2), за да се даде възможност за пълно мобилизиране, през по-късните години на МФР, на големите маржове при плащанията, останали неизползвани през 2016 и 2017 г., ако това се окаже необходимо, и следователно да се осигури специфична и максимална гъвкавост.

3.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение няма непосредствено отражение върху бюджета. Специалните инструменти се мобилизират и бюджетните кредити се записват в годишния бюджет съгласно процедурите, предвидени в Регламента за МФР, съответните основни актове (вж. член 3, параграф 2 от посочения регламент) и Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

2016/0283 (APP)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 312 от него,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)Специалните инструменти бяха широко използвани през първите години от прилагането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (МФР), определена в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета 7 , с цел справяне с новите предизвикателства, които възникнаха в съседните на ЕС държави и наложиха предприемането на бързи и цялостни действия на равнището на Съюза за преодоляване на широкообхватните им хуманитарни последици и последици по отношение на сигурността.

(2)Обстоятелствата, които доведоха до предприемането на тези извънредни мерки, и необходимостта от предприемане на допълнителни действия продължават да съществуват, както се вижда от поредното използване, в рамките на проектобюджета за 2017 г., на маржовете и на специалните инструменти, което води до намаляване на наличните бюджетни средства за борба с такива ситуации през оставащия период на МФР.

(3)За да може да бъде прилагана специфична и възможно най-голяма гъвкавост и за да се осигурят достатъчни тавани на плащанията, за да може Съюзът да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от Договора, ограниченията, определени за адаптирането на таваните на плащанията за годините 2018—2020, трябва да бъдат премахнати.

(4)Резервът за спешна помощ и инструментът за гъвкавост трябва да бъдат подсилени и ограниченията по отношение на общите маржове за поетите задължения и за плащанията трябва да бъдат премахнати, за да се запази достатъчен капацитет за Съюза за реакция при непредвидени обстоятелства.

(5)Трябва да бъде осигурен нов специален инструмент за създаване на резерв на Европейския съюз за кризи, който да се финансира от отменените бюджетни кредити, за да може Съюзът да реагира бързо при кризи, като например настоящата криза с миграцията, както и на събития с тежки хуманитарни последици или последици по отношение на сигурността.

(6)Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 се изменя, както следва:

(1)Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

(2)„2.    Специалните инструменти, предвидени в членове 9—15, осигуряват гъвкавостта на МФР и се въвеждат, за да може бюджетната процедура да протича гладко. Бюджетните кредити за поети задължения могат да се записват в бюджета над таваните на съответните функции, определени в МФР, когато е необходимо да се използват ресурсите на резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, инструмента за гъвкавост, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, маржа за непредвидени обстоятелства, резерва на Европейския съюз за кризи, специфичната гъвкавост за борба с младежката безработица и укрепване на научните изследвания и общия марж за поетите задължения, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета 8 , Регламент (ЕО) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета 9 , и Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 10 .“.

(3)В член 5 се заличава параграф 2.

(4)В член 6, параграф 1 се добавя следната буква е):

„е)изчисляване на отменените през година n-2 бюджетни кредити, които следва да бъдат предоставени на резерва на Европейския съюз за кризи, предвиден в член 13а.“.

(5)Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.    Годишният размер на резерва е фиксиран на 500 млн. евро (по цени от 2011 г.) и може да бъде използван до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът се записва в общия бюджет на Съюза като провизия. Първо се използва частта от годишната сума, останала от предходната година. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.“.

(6)Член 11, параграф 1 се заменя със следното:

„1.    Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането, за дадена финансова година, на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции. Определя се таван за годишната сума, предоставена за инструмента за гъвкавост, в размер на 1 000 млн. евро (по цени от 2011 г.).“.

(7)Вмъква се следният член 13a:

„Член 13a

Резерв на Европейския съюз за кризи

1.    Резервът на Европейския съюз за кризи има за цел да позволи на Съюза да реагира бързо при кризи, както и на събития с тежки хуманитарни последици или последици по отношение на сигурността.

2.    Без да се засяга член [178] от Финансовия регламент, отменените през година n-2 бюджетни кредити се предоставят на резерва на Европейския съюз за кризи в рамките на бюджетната процедура за година n. Резервът се записва в общия бюджет на Съюза като провизия. Наличната годишна сума се използва до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Първо се използва частта от годишната сума, останала от година n. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.“.

(8)Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Общ марж за поетите задължения

1.Mаржовете, останали налични под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения, съставляват общ марж на МФР за поетите задължения и следва да бъдат предоставяни над таваните, определени в МФР за годините 2016—2020.

2.Всяка година Комисията изчислява наличната сума в рамките на техническата корекция, предвидена в член 6. Общият марж на МФР или част от него могат да бъдат мобилизирани от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

   За Съвета

   Председател

(1) COM(2016) 603 от 14.9.2016 г.
(2) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(3)

   Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно подготовката на следизборното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.: Позиция на Парламента, предшестваща предложението на Комисията (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Доклад на нидерландското председателство: Към една ориентирана към бъдещето и гъвкава многогодишна финансова рамка, 30.5.2016 г.,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) За тази корекция вж.: Техническа корекция на финансовата рамка за 2017 г. в съответствие с промените в БНД и корекция на финансовите пакети за политиката на сближаване, COM(2016) 311 final, 30.6.2016 г.
(6) Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
(7) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(8) Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3).
(9) Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(10) Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 2 декември 2013 г. относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
Top