EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0535

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

/* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */

52013PC0535

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) /* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Звеното „Евроюст“ беше създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета[1] с оглед засилване на борбата с тежката организирана престъпност в Европейския съюз. Оттогава звеното „Евроюст“ съдейства за координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи при разглеждането на дела, засягащи няколко държави членки. То спомогна за изграждането на взаимно доверие и за преодоляването на трудностите, свързани с изключително разнообразните правни системи и традиции в ЕС. Чрез бързото решаване на правни проблеми и установяването на това кои са компетентните органи в други държави, Евроюст съдейства за изпълнение на молбите за сътрудничество и прилагане на инструментите за взаимно признаване. През тези години станахме свидетели на непрекъснатото развитие на организацията, за да се превърне понастоящем в основен участник в съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Борбата с организираната престъпност и разбиването на престъпните организации продължават да бъдат ежедневно предизвикателство. За съжаление през последното десетилетие се наблюдава рязко увеличение на трансграничната престъпност. Няколко примера за това са трафикът на наркотици, трафикът на хора, тероризмът и киберпрестъпността, включително детската порнография. Обща черта на всички тези престъпни дейности е, че се извършват през границите от силно подвижни и гъвкави групи, действащи в рамките на множество юрисдикции и престъпни сектори. Ето защо, за да бъде борбата с тях ефективна, е необходим съгласуван общоевропейски отговор.

Разрастването на трансграничното измерение на престъпността, както и диверсификацията на престъпните дейности, извършвани от тези групи, затрудняват отделните държави членки да разкриват и да се борят с трансграничната престъпност, и по-специално с организираната престъпност. В този контекст Евроюст продължава да играе изключително важна роля за подобряване на съдебното сътрудничество и координацията между компетентните съдебни органи на държавите членки и за подпомагане на разследванията, в които участват трети държави.

С Договора от Лисабон се въвеждат нови възможности за повишаване на ефикасността на Евроюст в борбата с тези видове престъпления. В член 85 от Договора за функционирането на Европейския съюз изрично се предвижда, че мисията на Евроюст е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа. Ето защо е важно да се гарантира, че Евроюст се използва по възможно най-добрия начин и че пречките пред ефективното му функциониране са премахнати[2].

През 2008 г. беше извършена широкомащабна реформа на Решението за Евроюст с цел укрепване на Евроюст.[3] Датата за транспониране беше 4 юни 2011 г. Правилното изпълнение на измененото решение е важно, но не следва да възпрепятства напредъка в преодоляването на новите предизвикателства и подобряването на функционирането на Евроюст, като наред с това се запазват аспектите, които засилват оперативната му ефективност.

В член 85 от ДФЕС се предвижда също, че структурата, функционирането, областта на действие и функциите на Евроюст се определят чрез регламенти, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура. Той изисква също така чрез тях да се определят реда и условията за участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст.

Освен това вследствие на съобщението на Комисията „Европейските агенции — Пътят напред“[4] Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха да започнат междуинституционален диалог за подобряване на съгласуваността, ефективността и работата на децентрализираните агенции, което доведе до сформирането през март 2009 г. на междуинституционална работна група (МРГ). По време на този диалог бяха обсъдени редица ключови въпроси, в това число ролята и мястото на агенциите в институционалния пейзаж на ЕС, тяхното създаване, структура и функциониране и въпроси, свързани с тяхното финансиране, бюджет, надзор и управление.

Този процес доведе до възприемането на общ подход по въпросите на децентрализираните агенции на ЕС, одобрен от Европейския парламент, Съвета и Комисията през юли 2012 г. и с който те трябва да се съобразяват във връзка с всички свои бъдещи решения относно децентрализираните агенции на ЕС, след извършването на анализ за всеки отделен случай.

В настоящото предложение за регламент се вземат предвид всички тези компоненти и се съдържа единна и обновена правна уредба за нова Агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), която е правоприемник на звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета.

Като се запазват компонентите, които се оказаха ефикасни за управлението и функционирането на звеното „Евроюст“, регламентът модернизира правната уредба на звеното и опростява функционирането и структурата му в съответствие с Договора от Лисабон и изискванията на общия подход, доколкото неговото естество му позволява това.

Тъй като предложението за настоящия регламент се приема едновременно с предложението за регламент за създаване на Европейска прокуратура, бяха включени разпоредби, за да се гарантира, че тази прокуратура се създава на основата на Евроюст съгласно член 86 от ДФЕС, както и че Евроюст може да подпомага дейността ѝ.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

С цел изготвяне на настоящия регламент Комисията проведе консултации със специализираните заинтересовани страни по редица въпроси. В най-общи линии целта на предложението е, като се използва предоставената от Договора от Лисабон възможност, да се модернизира Евроюст, за да се сдобие с по-добра управленска структура, която да способства за намаляване на изпитваната от колегиума понастоящем административна тежест и да му позволи да се съсредоточи върху основната си мисия.

На 18 октомври 2012 г. Комисията организира консултативна среща с експерти от държавите членки, представители на секретариата на Съвета, Европейския парламент и Евроюст с цел обсъждането на въпроси, свързани с евентуална реформа въз основа на член 85 от ДФЕС. Въпросите включваха засиленото управление, парламентарното участие на европейско и национално равнище и евентуалните допълнителни правомощия, както и връзката със създаването на Европейска прокуратура. Като цяло на срещата беше изразена подкрепа за подобряването на управленската структура и ефикасността на Евроюст.

Евроюст също участва пряко в процеса на консултации и даде своя принос чрез представяне на становища и срещи със службите на Комисията. Освен това обсъждането на реформата се проведе в контекста на различни семинари, като стратегическия семинар „Евроюст и Договора от Лисабон: към по-ефективни действия“ (Брюж, 20—22 септември 2010 г.) и конференцията на Евроюст и ERA (Академията по европейско право) на тема „10 години Евроюст: оперативни резултати и бъдещи предизвикателства“ (10 Years of Eurojust: Operational Achievements and Future Challenges), която се проведе в Хага на 12 и 13 ноември 2012 г. Освен това бъдещето на Евроюст беше предмет на обсъждане на специалното неофициално заседание на Съвета по повод на десетгодишнината от създаването на звеното „Евроюст“ през февруари 2012 г.

Становищата на заинтересованите страни бяха събрани и чрез поръчаното от Комисията „Проучване относно засилването на дейността на Евроюст“[5], в което се прави обстоен преглед на съществуващите проблеми и се представят няколко варианти на политика за намиране на техните решения.

3.           ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.1.        Правно основание

Член 85 от ДФЕС е правното основание на предложението, като в него се предвижда използването на регламент.

3.2.        Субсидиарност и пропорционалност

Съществува необходимост от действия от страна на ЕС, тъй като предвидените мерки са присъщи за ЕС, поради това че налагат създаването на субект, чиято мисия е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните съдебни органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа. Тази цел може да бъде постигната само на равнището на Съюза, в съответствие с принципа на субсидиарност.

В съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

3.3.        Обяснение на предложението по глави

Основните цели на предложението са:

· да се увеличи ефикасността на Евроюст, като тя се сдобие с нова управленска структура;

· да се подобри оперативната ефективност на Евроюст, като статутът и правомощията на националните членове бъдат хомогенно определени;

· да се предвидят редът и условията за участие на Европейския парламент и националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст в съответствие с Договора от Лисабон;

· да се приведе правната уредба на Евроюст в съответствие с общия подход, като наред с това се зачита в пълна степен специалната ѝ роля по отношение на координацията на текущите наказателни разследвания;

· да се гарантира, че Евроюст може да си сътрудничи тясно с Европейската прокуратура след учредяването ѝ.

3.3.1.     Глава I — Цел и функции

В тази глава се урежда създаването на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) като правоприемник на звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета. В нея също така се определят функциите и компетентността на агенцията. Компетентността е самостоятелно определена в приложението към проекта за регламент.

3.3.2.     Глава II — Структура и организация на работата на Евроюст

Тази глава съдържа някои от основните компоненти на реформата.

Раздел II е посветен на националните членове на Евроюст. Реформата запазва тяхната връзка със собствената им държава членка, но същевременно изрично изброява оперативните правомощия, с които разполагат. Това ще им позволи да сътрудничат помежду си и с националните органи по по-ефективен начин.

С раздели III, IV и V се създава новата структура на Евроюст, като съответно се уреждат функциите на колегиума, изпълнителния съвет и административния директор. Управлението на Евроюст се подобрява, като се прави ясно разграничение между двата състава на колегиума — в зависимост от това дали изпълняват оперативни или управленски функции. Единият състав се занимава с основната дейност на Евроюст по подкрепа и координация на националните разследвания. Другият състав се занимава например с приемането на работната програма, годишния бюджет и годишния отчет на агенцията. Създава се нов орган — изпълнителен съвет, — който има за задача да подготвя управленските решения на колегиума и да осъществява пряко някои административни функции. Комисията се представлява в колегиума, когато той осъществява управленските си функции, както и в изпълнителния съвет. Накрая, процедурата за назначаване, отговорностите и функциите на административния директор са ясно определени.

С тази структура се въвежда двойно равнище на управление, предвидено в общия подход, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост. Освен това тя е ефективна от гледна точка на разходите и допринася за ефикасността на Евроюст, тъй като националните членове ще бъдат подпомагани при решаването на бюджетни и административни въпроси, което ще им позволи да се съсредоточат върху оперативните си функции.

3.3.3.     Глава ІІІ — Оперативни функции

Тази глава запазва съществуващите механизми за оперативната ефективност на Евроюст, в това число дежурния координационен център (ДКЦ), националната система за координация по Евроюст (НСКЕ), обмена на информация и последващите действия във връзка с молбите на Евроюст. Структурата на деловодната система на Евроюст си остава същата.

3.3.4.     Глава IV — Обработване на информацията

В тази глава се предвижда, че приложимият към обработването на всички лични данни от Евроюст режим е Регламент (ЕО) № 45/2001[6]. Освен това регламентът уточнява и допълва Регламент (ЕО) № 45/2001 по отношение на оперативните лични данни, като зачита особеностите на дейностите в областта на съдебното сътрудничество и наред с това отчита необходимостта от съгласуваност и съвместимост с приложимите принципи за защита на данните. Продължава да бъде възможно налагането на ограничения във връзка с обработването на лични данни.

В главата също така разпоредбите за правата на субектите на данни се привеждат в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 и се вземат под внимание стандартите на защита, предвидени в пакета за реформата в областта на защитата на данните, приет от Комисията през януари 2012 г. Освен това в главата се предвижда важна промяна в механизма за надзор. В нея се установява компетентността на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), що се отнася до мониторинга на обработването на всички лични данни от Евроюст. ЕНОЗД ще поеме функциите на Съвместния надзорен орган, създаден с решението на Съвета относно звеното „Евроюст“.

3.3.5.     Глава V — Отношения с партньорите

Тази глава отразява значението на партньорството и сътрудничеството между Евроюст и други институции, органи и агенции на ЕС в борбата им с престъпността. Тя урежда подробно, на първо място, отношенията със секретариатите на Европейската съдебна мрежа, мрежата от експерти на съвместните екипи за разследване и мрежата по отношение на лицата, отговорни за геноцид, чийто домакин е Евроюст. В главата също така се съдържа специална разпоредба за отношенията с Европейската прокуратура.

На второ място, сътрудничеството с Европол е изключително важно, особено по отношение на неговата роля при предоставянето на информация на Евроюст в съответствие с член 85 от ДФЕС. Въвежда се конкретна разпоредба, с която се определят ясно привилегированите отношения между двете агенции, за да се увеличи тяхната ефективност в борбата с тежките видове международни престъпления в рамките на компетентността им. Тя съдържа механизъм за проверка на съвпаденията на данни при сравняване на съответните им информационни системи и последвалия от това обмен на данни. Практическите подробности ще бъдат уредени чрез споразумение.

Много често в делата, свързани с тежката и организираната престъпност се откриват връзки с трети държави, което подчертава решаващото значение на тясното сътрудничество с тези държави. Договорът от Лисабон промени начина, по който Европейският съюз организира външните си отношения, и тези промени засягат и агенциите. Вследствие на това агенциите повече не могат да договарят сами международни споразумения, като такива споразумения трябва да се сключват в съответствие с член 218 от ДФЕС. Евроюст обаче ще може да сключва договорености за работа с оглед засилване на сътрудничеството с компетентните органи на трети държави, по-специално чрез обмен на информация. Вече съществуващите международни споразумения запазват своето действие.

3.3.6.     Глава VI — Финансови разпоредби

Тези разпоредби имат за цел да модернизират бюджета на Евроюст, негово съставяне и изпълнение, представянето на отчетите и разпоредбите относно освобождаването от отговорност.

3.3.7.     Глава VII — Разпоредби относно персонала

Тези разпоредби отразяват принципите на общия подход, като наред с това зачитат особеностите на Евроюст. Поради смесеното естество на Евроюст и важността на оперативната връзка между националните бюра и собствените им държави членки заплатите и възнагражденията на служителите се поемат от държавите членки. Административният директор на Евроюст продължава да се назначава от колегиума на Евроюст, но вече въз основа на списък с кандидати, съставен от Комисията, след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор. По този начин се зачита самостоятелността на агенцията, като наред с това се гарантира извършването на щателна оценка на кандидатите. Подобна процедура е предвидена за освобождаването от длъжност на административния директор.

3.3.8.     Глава VIII — Оценка и отчитане

В тази глава правната уредба на Евроюст се привежда в съответствие с повишената демократична легитимност на Евроюст, която се изисква съгласно Договора от Лисабон. В нея ясно се определят реда и условията за участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст. Това е направено по ефективен от гледна точка на разходите начин, въз основа на годишния отчет на Евроюст, като наред с това се запазва оперативната независимост на Евроюст. Предвижда се също така извършването на периодична цялостна оценка на Евроюст в съответствие с общия подход.

3.3.9.     Глава IX — Общи и заключителни разпоредби

Тази глава съдържа разпоредби за привеждането на регламента за Евроюст в съответствие с общия подход, както и разпоредби относно влизането в сила на регламента.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Реформата на управлението („управителен съвет“ паралелно с колегиум) няма да има отражение върху разходите и в настоящото предложение не се предвиждат нови функции за Евроюст, различни от тези по подпомагане на Европейската прокуратура, което ще се извършва без никакви разходи.

2013/0256 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 85 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)       звеното „Евроюст“ беше създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета[7] като орган на Европейския съюз с правосубектност, за да насърчава и подобрява координацията и сътрудничеството между компетентните съдебни органи на държавите членки, особено във връзка с тежката организирана престъпност. Решение 2003/659/ПВР на Съвета[8] и Решение 2009/426/ПВР на Съвета[9] за укрепване на Евроюст измениха правната уредба на Евроюст.

(2)       В член 85 от Договора се предвижда, че Евроюст се урежда с регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. Той изисква също така определяне на реда и условията за участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст.

(3)       В член 85 от Договора се предвижда също така, че мисията на Евроюст е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите членки и от Европол.

(4)       Тъй като Европейската прокуратура следва да бъдат създадена на основата на Евроюст, настоящият регламент съдържа необходимите разпоредби за уреждане на отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура.

(5)       Европейската прокуратура следва да има изключителна компетентност да разследва и да повдига и поддържа обвинението за престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, като наред с това Евроюст следва да може да подкрепя националните органи, когато те разследват и повдигат и поддържат обвинението за тези видове престъпления в съответствие с регламента за създаване на Европейска прокуратура.

(6)       С цел Евроюст да може да изпълни мисията си и да развие пълния си потенциал в борбата с тежката трансгранична престъпност, нейните оперативни функции следва да бъдат засилени чрез намаляване на административното натоварване на националните членове и разширяване на нейното европейско измерение чрез участието на Комисията в управлението на агенцията и по-голямото участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността ѝ.

(7)       Поради тази причина Решение 2002/187/ПВР на Съвета следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент, с който се уреждат редът и условията за парламентарно участие, модернизира се структурата на Евроюст и се опростява настоящата ѝ правна уредба, като се запазват компонентите, които се оказаха ефикасни за функционирането ѝ.

(8)       Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(9)       Следва да бъдат определени видовете тежки престъпления, засягащи две или повече държави членки, за които Евроюст е компетентна. Освен това следва да бъдат определени случаите, които въпреки че не обхващат две или повече държави членки, налагат организирането на наказателно преследване върху обща основа. Такива случаи следва да обхващат разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само една държава членка и трета държава, както и случаи, засягащи само една държава членка и Съюза.

(10)     При осъществяване на оперативните си функции във връзка с определени наказателни дела, по молба на компетентните органи на държавите членки или по собствена инициатива, Евроюст следва да действа чрез един или няколко от националните си членове или като колегиален орган.

(11)     С цел да се гарантира, че Евроюст може да подкрепя и координира трансграничните разследвания по подходящ начин, е необходимо всички национални членове да разполагат с еднакви оперативни правомощия, за да сътрудничат помежду си и с националните органи по по-ефективен начин. На националните членове следва да се предоставят подходящи правомощия, чрез които Евроюст да може да изпълни надлежно мисията си. Тези правомощия следва да включват достъп до съответната информация в националните публични регистри, издаване и изпълняване на молби за взаимна помощ и взаимно признаване, пряк контакт и обмен на информация с компетентните органи, участие в съвместните екипи за разследване и със съгласието на националния компетентен орган или в случай на спешност — разпореждане на действия по разследване и контролирани доставки.

(12)     Необходимо е Евроюст да се сдобие с административна и управленска структура, която ѝ позволява да изпълнява функциите си по-ефективно и да зачита принципите, приложими към агенциите на Съюза, като наред с това се запазват особеностите на Евроюст и се гарантира нейната независимост при осъществяване на оперативните ѝ функции. За тази цел следва да бъдат изяснени функциите на националните членове, колегиума и административния директор и да бъде създаден изпълнителен съвет.

(13)     Следва да бъдат предвидени разпоредби, чрез които да се направи ясно разграничение между оперативните и управленските функции на колегиума, за да се сведе до минимум административната тежест върху националните членове, така че акцентът да се постави върху оперативната работа на Евроюст. Управленските функции на колегиума следва да включват по-специално приемането на работните програми на Евроюст, бюджета, годишния отчет за дейността, подходящи финансови правила и договорености за работа с партньорите. Той следва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително на административния директор.

(14)     С цел да се подобри управлението и да се опростят процедурите на Евроюст, следва да бъде създаден изпълнителен съвет, който да подпомага колегиума при изпълнение на управленските му функции и да позволи опростяване на процеса за взимане на решения относно неоперативни и стратегически въпроси.

(15)     Комисията следва да се представлява в колегиума, когато той осъществява управленските си функции, както и в изпълнителния съвет, за да се осигури неоперативен надзор и предоставянето на стратегически насоки на Евроюст.

(16)     С цел да се осигури ефикасното ежедневно управление на Евроюст, административният директор следва да бъде неин законен представител и управител, който отговаря пред колегиума и изпълнителния съвет. Административният директор следва да подготвя и изпълнява решенията на колегиума и изпълнителния съвет.

(17)     Създаването в рамките на Евроюст на дежурен координационен център (ДКЦ) е необходимо, за да се осигури непрекъснат достъп до Евроюст и тя да може да се намесва при спешни случаи. Всяка държава членка следва да отговаря за това нейните представители в ДКЦ да могат да действат денонощно, седем дни в седмицата.

(18)     В държавите членки следва да се създадат национални системи за координация на Евроюст, за да се координира работата, извършвана от националните кореспонденти за Евроюст, националните кореспонденти за Евроюст по въпросите на тероризма, националните кореспонденти за Европейската съдебна мрежа и до три други звена за контакт, както и от представителите на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. за създаване на европейска мрежа на точки за контакт по отношение на лицата, отговорни за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления[10], Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления[11], и Решение 2008/852/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно мрежа от звена за контакт срещу корупцията[12].

(19)     С цел насърчаване и укрепване на координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи от решаващо значение е Евроюст да получава съответната необходима за изпълнението на нейните функции информация от националните органи. За тази цел компетентните национални органи следва да информират националните си членове относно създаването на съвместни екипи за разследване и резултатите от техните разследвания, относно случаите, които са от сферата на компетентност на Евроюст, пряко свързани с най-малко три държави членки, и за които има подадени молби или решения за съдебно сътрудничество до най-малко две държави членки, както и при определени обстоятелства, относно споровете за компетентност, контролираните доставки и системните затруднения в областта на съдебното сътрудничество.

(20)     Докато обработването на лични данни от Евроюст попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни[13], обработването на лични данни от органите на държава членка и предаването им на Евроюст са уредени от Конвенция № 108 на Съвета на Европа [да се замени със съответната директива в сила към момента на приемане].

(21)     Когато Евроюст предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация или Интерпол по силата на международно споразумение, сключено съгласно член 218 от Договора, трябва да се гарантира, че са спазени разпоредбите за защита на личните данни на настоящия регламент в съответствие с достатъчните гаранции, предоставени по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на лицата.

(22)     Евроюст следва да бъде упълномощена да обработва определени лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави членки са заподозрени в извършване или участие в престъпление от компетентността на Евроюст или са осъдени за подобно престъпление. Не се предвижда Евроюст да извършва автоматизирано сравняване на ДНК профили или отпечатъци.

(23)     За постигането на своите цели Евроюст следва да може да удължава сроковете за съхраняване на личните данни, като се спазва принципът на ограничаване в рамките на целта, приложим към обработването на лични данни в контекста на дейностите на Евроюст. Такива решения следва да се вземат след внимателно разглеждане на всички засегнати интереси, включително тези на субектите на данни. Когато е изтекъл давностният срок за наказателно преследване във всички заинтересовани държави членки, всички решения за удължаване на срокове за обработването на лични данни следва да се вземат само ако съществува конкретна необходимост да се предостави помощ съгласно настоящия регламент.

(24)     Евроюст следва да поддържа привилегировани отношения с Европейската съдебна мрежа на основата на консултации и взаимно допълване. Настоящият регламент следва да спомогне за изясняване на съответните роли на Евроюст и Европейската съдебна мрежа и на техните взаимоотношения, като наред с това запази особеностите на Европейската съдебна мрежа.

(25)     Евроюст следва да поддържа отношения на сътрудничество с други органи и агенции на Съюза, с Европейската прокуратура, с компетентните органи на трети държави, както и с международни организации, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ.

(26)     С цел подобряване на оперативното сътрудничество между Евроюст и Европол, и най-вече с цел установяване на връзки между данните, с които вече разполагат двете агенции, Евроюст следва да предостави на Европол достъп до данните, с които разполага, и да ѝ позволи да извършва търсене в тези данни.

(27)     Евроюст следва да може да обменя лични данни с други органи на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на функциите ѝ.

(28)     Следва да се предвиди Евроюст да може да изпраща магистрати за връзка в трети държави с оглед постигането на цели, подобни на целите, поставени на магистратите за връзка, командировани от държавите членки въз основа на Съвместно действие 96/277/ПВР на Съвета от 22 април 1996 г. относно рамката за обмен на магистрати за връзка за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз[14].

(29)     Следва да се предвиди Евроюст да може да координира изпълнението на молби за съдебно сътрудничество, отправени от трета държава, когато те са свързани с едно и също разследване и изискват изпълнение в поне две държави членки.

(30)     С цел гарантиране на пълна автономност и независимост на Евроюст, следва да ѝ се предостави самостоятелен бюджет, приходите по който постъпват основно от бюджета на Съюза, с изключение на заплатите и възнагражденията на националните членове и техните помощници, които се поемат от собствената им държава членка. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима дотолкова, доколкото се засягат вноската на Съюза и други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(31)     С цел повишаване на прозрачността и демократичния контрол по отношение на Евроюст е необходимо да се осигурят механизми за участие на Европейския парламент и на националните парламенти в оценяването на дейността на Евроюст. Парламентарното участие не трябва да накърнява принципите на независимост по отношение на действия, предприети по определени оперативни случаи, или задълженията за дискретност и поверителност.

(32)     Целесъобразно е редовно да се оценява прилагането на настоящия регламент.

(33)     Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[15] следва да се прилага за Евроюст.

(34)     Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)[16], следва да се прилага за Евроюст.

(35)     Необходимите разпоредби относно настаняването на Евроюст в държавата членка, в която е седалището на агенцията, а именно Нидерландия, и конкретните правила, приложими по отношение на целия персонал на Евроюст и членовете на техните семейства, следва да се определят в споразумение за седалището. Освен това приемащата държава членка следва да осигури възможно най-добри условия за осигуряване на доброто функциониране на Евроюст, включително училища за децата и транспорт, за да се привлекат висококачествени човешки ресурси от възможно най-широк географски обхват.

(36)     Тъй като създадената с настоящия регламент агенция „Евроюст“ заменя и наследява звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР, тя следва да бъде правоприемник по отношение на всички негови договори, в това число трудови договори, поети задължения и придобито имущество. Международните споразумения, сключени от Евроюст, установени въз основа на посоченото решение, следва да останат в сила.

(37)     Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на субект, който отговаря за подкрепата и засилването на координацията и сътрудничеството между съдебните органи на държавите членки по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(38)     [В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, тези държави членки са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.] ИЛИ [Без да се засяга член 4 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.].

(39)     В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I ЦЕЛ И ФУНКЦИИ

Член 1 Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

1.           С настоящия регламент се създава Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

2.           Създадената с настоящия регламент агенция „Евроюст“ е правоприемник на звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета.

3.           Във всяка държава членка Евроюст притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно съответното национално право. Тя може по-специално да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

Член 2 Функции

1.           Евроюст подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки или изискваща наказателно преследване върху обща основа, на базата на извършените оперативни действия и на информацията, предоставена от органите на държавите членки и от Европол.

2.           При изпълнение на функциите си Евроюст:

а)      взема под внимание всяка молба, подадена от компетентен орган на държава членка, или всяка информация, предоставена от орган, компетентен по силата на разпоредбите, приети в рамките на Договорите, или събрана от самата Евроюст;

б)      съдейства за изпълнение на молбите за съдебно сътрудничество и решенията в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване;

3.           Евроюст осъществява своите функции по молба на компетентните органи на държавите членки или по собствена инициатива.

Член 3 Компетентност на Евроюст

1.           Евроюст е компетентна по отношение на видовете престъпления, изброени в приложение 1. Евроюст обаче не е компетентна по отношение на престъпленията, за които е компетентна Европейската прокуратура.

2.           Евроюст е компетентна също така по отношение на свързаните престъпления. За свързани престъпления се считат следните деяния:

а)      престъпления, извършени с цел набавяне на средства за извършване на деяния, изброени в приложение 1;

б)      престъпления, извършени с цел улесняване или извършване на деяния, изброени в приложение 1;

в)      престъпления, извършени с цел да се осигури безнаказаност за извършването на деяния, изброени в приложение 1;

3.           По молба на компетентен орган на държава членка Евроюст може също така да подпомага разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само тази държава членка и трета държава, когато с въпросната трета държава е сключено споразумение за сътрудничество или съществува договореност за създаване на сътрудничество съгласно член 43 или когато в определени случаи има съществен интерес за предоставяне на такава помощ.

4.           По молба на компетентен орган на държава членка или на Комисията Евроюст може да подпомага разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, засягащи само тази държава членка и Съюза.

Член 4 Оперативни функции на Евроюст

1.           Евроюст:

а)      информира компетентните органи на държавите членки за разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението, за които е била информирана и които имат отражение на съюзно равнище, или които може да засегнат държави членки, различни от пряко засегнатите държави членки;

б)      подпомага компетентните органи на държавите членки за осигуряване на възможно най-добрата координация на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинението;

в)      оказва съдействие за подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, по-специално въз основа на анализите на Европол;

г)       сътрудничи и се консултира с Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси, включително като използва и съдейства за подобряване на документалната база данни на Европейската съдебна мрежа;

д)      предоставя оперативна, техническа и финансова подкрепа за трансграничните операции и разследвания на държавите членки, включително за съвместните екипи за разследване;

2.           Като изложи съображенията си за това, при осъществяване на функциите си Евроюст може да поиска от компетентните органи на засегнатите държави членки:

а)      да предприемат разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението във връзка с определени деяния;

б)      да приемат, че някой от тях може да е в по-добра позиция да предприеме разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението във връзка с определени деяния;

в)      да осъществят координация помежду си;

г)       да създадат съвместен екип за разследване, като спазват съответните инструменти за сътрудничество;

д)      да ѝ предоставят всяка информация, необходима за изпълнение на нейните функции;

е)      да предприемат специални действия по разследване;

ж)     да предприемат всякакви други действия, оправдани с оглед на разследването или повдигането и поддържането на обвинението.

3.           Евроюст може също така:

а)      да предоставя на Европол становища, основани на анализите, извършени от Европол;

б)      да предоставя логистична подкрепа, в това число помощ във връзка с писмени преводи, устни преводи и организацията на координационни заседания.

4.           Когато две или повече държави членки не могат да постигнат съгласие относно това коя от тях следва да предприеме разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението в резултат на молба, отправена в съответствие с параграф 2, буква б), Евроюст издава писмено становище по случая. Становището се адресира своевременно до засегнатите държави членки.

5.           По молба на компетентен орган Евроюст издава писмено становище относно системни откази или затруднения при изпълнението на молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, при условие че въпросът не е могъл да бъде разрешен по взаимно съгласие между компетентните национални органи или чрез намесата на съответните национални членове. Становището се адресира своевременно до засегнатите държави членки.

Член 5 Осъществяване на оперативните функции

1.           При предприемане на някое от действията по член 4, параграфи 1 или 2 Евроюст действа чрез един или няколко от засегнатите национални членове.

2.           Евроюст действа като колегиален орган:

а)      при предприемане на някое от действията по член 4, параграфи 1 или 2, когато:

i)        това бъде поискано от един или няколко от националните членове, засегнати от случай, разглеждан от Евроюст;

ii)       случаят е свързан с разследвания или действия по повдигане и поддържане на обвинението, които имат отражение на съюзно равнище или които може да засегнат държави членки, различни от пряко засегнатите държави членки;

б)      при предприемане на някое от действията по член 4, параграфи 3, 4 или 5;

в)      при разглеждане на въпрос от общ характер, свързан с постигане на нейните оперативни цели;

г)       когато това е предвидено в други разпоредби на настоящия регламент.

3.           При изпълнение на функциите си Евроюст посочва дали действа чрез един или няколко от националните членове или като колегиален орган.

ГЛАВА II СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕВРОЮСТ

Раздел I Структура

Член 6 Структура на Евроюст

Евроюст се състои от:

а)           национални членове;

б)           колегиум;

в)           изпълнителен съвет;

г)            административен директор.

Раздел II Национални членове

Член 7 Статут на националните членове

1.           Всяка държава членка в съответствие със собствената си правна система командирова към Евроюст по един национален член, чието обичайно място на работа е седалището на Евроюст.

2.           Всеки национален член се подпомага от един заместник и един помощник. Обичайното място на работа на заместника и помощника е седалището на Евроюст. Националният член може да бъде подпомаган от няколко заместници или помощници и при необходимост и със съгласието на колегиума обичайното им място на работа може да бъде седалището на Евроюст.

3.           Националните членове и заместниците им имат качеството на прокурор, съдия или полицейски служител с равностойна компетентност. Компетентните национални органи им предоставят правомощията, предвидени в настоящия регламент, за да могат да изпълняват функциите си.

4.           Заместникът може да действа от името на националния член или да го замества. Помощникът също може да действа от името на националния член или да го замества, ако има предвидения в параграф 3 статут.

5.           Оперативната информация, която се обменя между Евроюст и държавите членки, се изпраща чрез националните членове.

6.           Националните членове се свързват пряко с компетентните органи на своята държава членка.

7.           Заплатите и възнагражденията на националните членове, заместниците и помощниците се поемат от собствената им държава членка.

8.           Когато националните членове, заместниците и помощниците действат в рамките на функциите на Евроюст, разходите, свързани с изпълнението на тези дейности, се считат за оперативни разходи.

Член 8 Правомощия на националните членове

1.           Националните членове разполагат със следните правомощия:

а)      да улесняват или по друг начин да подкрепят издаването и изпълнението на молби за взаимна правна помощ или взаимно признаване или да ги издават и изпълняват самите те;

б)      да се свързват пряко и да обменят информация с всеки компетентен национален орган на държавата членка;

в)      да се свързват пряко и да обменят информация с всеки компетентен международен орган в съответствие с международните задължения на своята държава членка;

г)       да участват в съвместни екипи за разследване, включително в тяхното създаване.

2.           В съгласие с компетентния национален орган националните членове:

а)      разпореждат действия по разследване;

б)      разрешават и координират контролирани доставки в държавата членка в съответствие с националното законодателство.

3.           При спешни случаи, когато не може да бъде постигнато своевременно съгласие, националните членове са компетентни да предприемат действията по параграф 2, като информират националния компетентен орган за това във възможно най-кратък срок.

Член 9 Достъп до националните регистри

В съответствие с националното право националните членове имат достъп до следните видове регистри на своята държава членка или най-малкото могат да получат информацията, която се съдържа в тях:

а)           регистри за съдимост,

б)           регистри на задържаните лица,

в)           регистри на разследванията,

г)            ДНК регистри;

д)           други публични регистри на техните държави членки, когато такава информация е необходима за изпълнение на функциите им.

Раздел III Колегиум

Член 10 Състав на колегиума

1.           Колегиумът се състои от:

а)      всички национални членове, когато колегиумът изпълнява оперативните си функции по член 4;

б)      всички национални членове и двама представители на Комисията, когато колегиумът осъществява управленските си функции по член 14;

2.           Мандатът на членовете и техните заместници е най-малко четири години и може да бъде подновен еднократно. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на мандата им или докато бъдат заменени.

3.           Административният директор участва в управителните заседания на колегиума без право на глас.

4.           Колегиумът може да покани всяко лице, чието становище може да представлява интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

5.           Членовете на колегиума могат, съгласно разпоредбите на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

Член 11 Председател и заместник-председател на Евроюст

1.           Колегиумът избира председател и двама заместник-председатели измежду националните членове с мнозинство от две трети от своите членове.

2.           Заместник-председателите заместват председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява своите задължения.

3.           Мандатът на председателя и заместник-председателите е четири години. Те могат да бъдат преизбрани еднократно. Когато национален член е избран за председател или заместник-председател на Евроюст, неговият мандат като национален член се удължава, за да може той да изпълни функцията си на председател или заместник-председател.

Член 12 Заседания на колегиума

1.           Председателят свиква заседанията на колегиума.

2.           Колегиумът провежда най-малко едно оперативно заседание на месец. С цел осъществяване на управленските си функции колегиумът провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на председателя, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от членовете си.

3.           Европейският прокурор получава дневния ред на всички заседания на колегиума и има право да участва в тях, но без право на глас, всеки път, когато се обсъждат въпроси, за които прецени, че са от значение за функционирането на Европейската прокуратура.

Член 13 Правила за гласуване в колегиума

1.           Освен ако не е предвидено друго, колегиумът приема решенията си с мнозинство от членовете си.

2.           Всеки член има право на един глас. В отсъствието на член, който има право на глас, заместникът му може да упражни неговото право на глас.

3.           Председателят и заместник-председателите имат право на глас.

Член 14 Управленски функции на колегиума

1.           При осъществяване на управленските си функции колегиумът:

а)      приема всяка година програмния документ на Евроюст с мнозинство от две трети от членовете си в съответствие с член 15;

б)      приема годишния бюджет на Евроюст с мнозинство от две трети от членовете си и осъществява други функции във връзка с бюджета на Евроюст в съответствие с глава VI;

в)      приема консолидирания годишен отчет за дейността на Евроюст, изпраща го на Европейския парламент, националните парламенти, Съвета, Комисията и Сметната палата в срок до [датата е предвидена в Рамковия финансов регламент] на следващата година и го оповестява публично;

г)       приема програмирането на човешките ресурси като част от програмния документ;

д)      приема финансовите правила, приложими спрямо Евроюст, в съответствие с член 52;

е)      приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове;

ж)     съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на агенцията правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица[17] на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители[18] на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

з)       назначава административния директор и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 17;

и)      назначава счетоводител и длъжностно лице по защита на данните, които са функционално независими при изпълнението на своите задължения;

й)      приема договорености за работа, сключени в съответствие с член 43;

к)      избира председател и заместник-председатели в съответствие с член 11;

л)      приема свой процедурен правилник.

2.           На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, колегиумът взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на административния директор и определя условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Административният директор е упълномощен от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

3.           Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, колегиумът може с решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на административния директор, и тези, които административният директор от своя страна е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от административния директор.

4.           Колегиумът взема решения относно назначаването, продължаването на мандата и отстраняването от длъжност на административния директор с мнозинство от две трети от членовете си.

Член 15 Годишно и многогодишно програмиране

1.           До [30 ноември всяка година] колегиумът приема програмен документ, съдържащ многогодишната и годишната програми, въз основа на проект, представен от административния директор, като взема предвид становището на Комисията. Той го изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Програмният документ става официален след окончателното приемане на общия бюджет и при необходимост се коригира съответно.

2.           Годишната работна програма включва подробните цели и очакваните резултати, включително показателите за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма по параграф 4. В годишната работна програма ясно се указва кои функции са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

3.           Колегиумът внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на агенцията бъде възложена нова функция. Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Колегиумът може да делегира на административния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма.

4.           В многогодишната работна програма е заложено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече за да се реагира на констатациите в оценката по член 56.

Раздел IV Изпълнителен съвет

Член 16 Функциониране на изпълнителния съвет

1.           Колегиумът се подпомага от изпълнителен съвет. Изпълнителният съвет не участва в оперативните функции на Евроюст, предвидени в членове 4 и 5.

2.           Изпълнителният съвет също така:

а)      подготвя решенията, които трябва да бъдат приети от колегиума в съответствие с член 14;

б)      приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите и ползите от действията, които следва да бъдат предприети;

в)      приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

г)       осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади, оценки и разследвания, включително извършваните от Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) и Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

д)      взема всички решения относно създаването и при необходимост изменението на вътрешните административни структури на Евроюст;

е)      подпомага и съветва административния директор при изпълнението на решенията на колегиума с цел да се укрепи надзорът на административното и бюджетното управление, без да се засягат задълженията на административния директор по член 18;

ж)     взема всяко друго решение, което не е изрично възложено на колегиума по силата на членове 5 и 14 или на административния директор по силата на член 18;

з)       приема свой процедурен правилник.

3.           При необходимост в спешни случаи изпълнителният съвет може да взема определени временни решения от името на колегиума по въпроси от административно и бюджетно естество, които подлежат на потвърждение от колегиума.

4.           Изпълнителният съвет се състои от председателя и заместник-председателите на колегиума, един представител на Комисията и още един член на колегиума. Председателят на колегиума е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете си, като всеки от тях има право на един глас. Административният директор участва в заседанията на изпълнителния съвет, но няма право на глас.

5.           Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е четири години, с изключение на мандата на члена на колегиума, който е назначен за срок от две години на ротационен принцип. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет приключва с приключването на мандата им на национални членове.

6.           Изпълнителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки три месеца. Освен това той се свиква по инициатива на председателя или по искане на Комисията или поне на двама от останалите членове.

7.           Европейският прокурор получава дневния ред на всички заседания на изпълнителния съвет и има право да участва в тях, но без право на глас, всеки път, когато се обсъждат въпроси, за които прецени, че са от значение за функционирането на Европейската прокуратура.

8.           Европейският прокурор може да отправя писмени становища до изпълнителния съвет, на които изпълнителният съвет отговаря писмено и своевременно.

Раздел V Административен директор

Член 17 Статут на административния директор

1.           Административният директор се назначава като срочно нает служител на Евроюст по член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

2.           Колегиумът назначава административния директор от списък с кандидати, предложен от Комисията, след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор. За целите на сключване на договора с административния директор Евроюст се представлява от председателя на колегиума.

3.           Мандатът на административния директор е пет години. Преди края на този срок Комисията прави оценка, при която се взема предвид оценката на резултатите от работата на административния директор.

4.           По предложение на Комисията, в което е взета предвид посочената в параграф 3 оценка, колегиумът може еднократно да продължи мандата на административния директор за не повече от пет години.

5.           Административен директор, чийто мандат е бил продължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на целия срок.

6.           Административният директор се отчита за дейността си пред колегиума и изпълнителния съвет.

7.           Административният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на колегиума по предложение на Комисията.

Член 18 Отговорности на административния директор

1.           За административни цели Евроюст се ръководи от административния си директор.

2.           Без да се засягат правомощията на Комисията, на колегиума или на изпълнителния съвет, административният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

3.           Административният директор е законният представител на Евроюст.

4.           Административният директор отговаря за изпълнението на възложените на Евроюст административни функции. По-конкретно, административният директор отговаря за:

а)      ежедневното управление на Евроюст;

б)      изпълнението на решенията, приети от колегиума и изпълнителния съвет;

в)      изготвянето на програмния документ и представянето му на изпълнителния съвет и на колегиума след консултации с Комисията;

г)       изпълнението на програмния документ и отчитането пред изпълнителния съвет и колегиума относно неговото изпълнение;

д)      изготвянето на годишния отчет за дейностите на Евроюст и представянето му пред изпълнителния съвет за допълване и пред колегиума за одобрение;

е)      изготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади, оценките и разследванията, включително извършваните от Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за борба с измамите, и представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред изпълнителния съвет, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните;

ж)     защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

з)       изготвянето на стратегия на Евроюст за борба с измамите и представянето ѝ пред изпълнителния съвет за одобрение;

и)      изготвянето на проект за финансовите правила, приложими по отношение на Евроюст;

й)      изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Евроюст и изпълнението на бюджета ѝ.

ГЛАВА III ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

Член 19 Дежурен координационен център (ДКЦ)

1.           С цел изпълнение на функциите си при спешни случаи в Евроюст действа дежурен координационен център (ДКЦ), който е в състояние да получава и обработва по всяко време изпратените до него молби. С дежурния координационен център може да се влезе във връзка денонощно, седем дни в седмицата, чрез единно звено за контакт на ДКЦ в Евроюст.

2.           Дежурният координационен център разчита на по един представител (представител на дежурния координационен център) от всяка държава членка, като това може да е или националният член или неговият заместник, или помощник, който имат право да замества националния член. Представителят на дежурния координационен център действа денонощно, седем дни в седмицата.

3.           Представителите на дежурния координационен център действат незабавно за изпълнението на молбата в своята държава членка.

Член 20 Национална система за координация по Евроюст

1.           Всяка държава членка определя един или няколко национални кореспондента за Евроюст.

2.           Всяка държава членка създава национална система за координация по Евроюст, за да осигури координация на работата на:

а)      националните кореспонденти за Евроюст;

б)      националния кореспондент за Евроюст по въпросите на тероризма;

в)      националния кореспондент за Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси и до три други звена за контакт на тази Европейска съдебна мрежа;

г)       националните членове или звената за контакт на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР, Решение 2007/845/ПВР и Решение 2008/852/ПВР.

3.           Лицата по параграфи 1 и 2 запазват своите длъжност и статут съгласно националното право.

4.           Националните кореспонденти за Евроюст отговарят за функционирането на националната система за координация по Евроюст. Когато кореспондентите за Евроюст са няколко, един от тях отговаря за функционирането на националната система за координация по Евроюст.

5.           В рамките на държавите членки, националната система за координация по Евроюст улеснява изпълнението на функциите на Евроюст, по-специално като:

а)      гарантира, че предвидената в член 24 деловодна система получава информация, отнасяща се до засегнатата държава членка, по ефикасен и надежден начин;

б)      съдейства да се определи дали даден случай следва да бъде разгледан с помощта на Евроюст или на Европейската съдебна мрежа;

в)      съдейства на националния член да установи кои органи са компетентни за изпълнението на молбите за съдебно сътрудничество и решенията в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване;

г)       поддържа тесни връзки с националното звено на Европол.

6.           С цел постигането на посочените в параграф 5 цели, лицата по параграф 1 и параграф 2, букви а), б) и в), са свързани с деловодната система, а лицата по параграф 2, буква г) могат да бъдат свързани с нея в съответствие с настоящия член и с членове 24, 25, 26 и 30. Свързването с деловодната система се поема от общия бюджет на Европейския съюз.

7.           Създаването на националната система за координация по Евроюст и определянето на национални кореспонденти не възпрепятства преките контакти между националния член и компетентните органи на неговата държава членка.

Член 21 Обмен на информация с държавите членки и между националните членове

1.           Компетентните органи на държавите членки обменят с Евроюст всяка информация, необходима за изпълнение на функциите ѝ в съответствие с членове 2 и 4, както и с правилата за защита на данните на настоящия регламент. Това включва най-малко информацията по параграфи 5, 6 и 7.

2.           Предаването на информация на Евроюст се тълкува като молба за помощ към Евроюст по конкретния случай единствено ако компетентен орган я определи като такава.

3.           Националните членове могат без предварително разрешение да обменят помежду си или с компетентните органи на своите държави членки всяка информация, необходима за изпълнение на функциите на Евроюст. По-специално компетентните национални органи своевременно информират своите национални членове за случаите, които ги засягат.

4.           Компетентните национални органи информират своите национални членове за създаването на съвместни екипи за разследване и за резултатите от работата на тези екипи.

5.           Компетентните национални органи информират своевременно своите национални членове за всеки случай, свързан с престъпления, които са от сферата на компетентност на Евроюст, засягащ най-малко три държави членки и за който има молби за съдебно сътрудничество или решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване, подадени до най-малко две държави членки.

6.           Компетентните национални органи информират своите национални членове за:

а)      случаите, по които са възникнали или има вероятност да възникнат спорове за компетентност;

б)      контролирани доставки, засягащи най-малко три държави, поне две от които са държави членки;

в)      системни затруднения или откази за изпълнение на молби за съдебно сътрудничество и решения в тази област, включително такива, основани на инструменти, които привеждат в действие принципа на взаимно признаване.

7.           Националните органи не са длъжни да предоставят информация по даден случай, ако това би означавало:

а)      накърняване на съществени интереси на националната сигурност; или

б)      застрашаване на безопасността на гражданите.

8.           Настоящият член не засяга условията, предвидени в двустранни или многостранни споразумения или договорености между държавите членки и трети държави, включително условията, поставени от трети държави за използване на предоставената информация.

9.           Посочената в настоящия член информация се предоставя по структуриран начин, установен от Евроюст.

Член 22 Информация, предоставяна от Евроюст на компетентните национални органи

1.           Евроюст предоставя на компетентните национални органи информация за резултатите от обработването на данни, включително за наличието на връзки със случаи, които вече са въведени в деловодната система. Тази информация може да включва лични данни.

2.           Когато компетентен национален орган поиска от Евроюст да му предостави информация, Евроюст я предоставя в сроковете, поискани от този орган.

Член 23 Последващи действия във връзка с молбите и становищата на Евроюст

Компетентните национални органи отговарят своевременно на молбите и становищата на Евроюст, изразени съгласно член 4. Ако компетентните органи на засегнатите държави членки решат да не изпълнят молба по член 4, параграф 2 или решат да не се съобразят с писмено становище по член 4, параграфи 4 и 5, те своевременно информират Евроюст за своето решение и основанията за него. Когато не е възможно да се представят основания за отказа за изпълнение на молба, тъй като това би накърнило съществени интереси на националната сигурност или би застрашило безопасността на гражданите, компетентните органи на държавите членки могат да изтъкнат основания от оперативно естество.

Член 24 Деловодна система, индекс и временни работни досиета

1.           Евроюст въвежда деловодна система, съставена от временни работни досиета и от индекс, която съдържа посочените в приложение 2 лични данни и информация, която няма личен характер.

2.           Деловодната система има следното предназначение:

а)      да осигурява подкрепа за управлението и координацията на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинението, за които Евроюст предоставя помощ, по-специално чрез система от връзки между информацията;

б)      да улеснява достъпа до информация за текущите разследвания и действия по повдигане и поддържане на обвинението;

в)      да улеснява контрола за законосъобразност и спазването на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на обработването на лични данни.

3.           Деловодната система може да се свърже със защитената далекосъобщителна връзка по член 9 от Решение 2008/976/ПВР.

4.           Индексът съдържа позовавания на временните работни досиета, обработвани в рамките на Евроюст, и не може да съдържа други лични данни, освен посочените в точка 1, букви а)—и), к) и м) и параграф 2 от приложение 2.

5.           При изпълнение на задълженията си националните членове могат да обработват във временно работно досие данни по отделните случаи, по които работят. Те предоставят на длъжностното лице по защита на данните достъп до временното работно досие. Засегнатият национален член информира длъжностното лице по защита на данните за създаването на всяко ново временно работно досие, което съдържа лични данни.

6.           При обработването на оперативни лични данни Евроюст не може да създава друго автоматизирано досие с данни, освен досието в деловодната система или временно работно досие.

7.           Деловодната система и нейните временни работни досиета са на разположение за ползване от Европейската прокуратура.

8.           Разпоредбите относно достъпа до деловодната система и временните работни досиета се прилагат mutatis mutandis за Европейската прокуратура. Информацията, въведена в деловодната система, временните работни досиета и индекса от Европейската прокуратура, обаче не е на разположение за достъп на национално равнище.

Член 25 Функциониране на временните работни досиета и индекса

1.           Засегнатият национален член създава временно работно досие за всеки случай, във връзка с който му е предадена информация, доколкото това предаване е съобразено с настоящия регламент или с други приложими правни инструменти. Националният член носи отговорност за воденето на временните работни досиета, които е създал.

2.           Националният член, който е създал временно работно досие, решава във всеки отделен случай дали да запази временното работно досие поверително или — когато е необходимо, за да може Евроюст да изпълнява функциите си, — да предостави достъп до досието или до части от него на други национални членове или на служители на Евроюст, оправомощени от административния директор.

3.           Националният член, който е създал временно работно досие, решава кои данни, свързани с това временно работно досие, се въвеждат в индекса.

Член 26 Достъп на национално равнище до деловодната система

1.           Посочените в член 20, параграф 2 лица, доколкото са свързани с деловодната система, могат да имат достъп само до:

а)      индекса, освен ако националният член, който е взел решение да въведе данните в индекса, изрично е отказал такъв достъп;

б)      временните работни досиета, създадени от националния член на тяхната държава членка;

в)      временните работни досиета, създадени от националните членове на други държави членки и до които националният член на тяхната държава членка е получил достъп, освен ако националният член, който е създал досието, изрично е отказал такъв достъп.

2.           Националният член, в рамките на предвидените в параграф 1 ограничения, решава каква степен на достъп до временните работни досиета да се предостави в неговата държава членка на лицата по член 20, параграф 2, доколкото те са свързани с деловодната система.

3.           Всяка държава членка, след консултация с националния член, решава каква степен на достъп до индекса да предостави в тази държава членка на лицата по член 20, параграф 2, доколкото те са свързани с деловодната система. Държавите членки уведомяват Евроюст и Комисията за своето решение във връзка с прилагането на настоящия параграф. Комисията информира останалите държави членки за това.

4.           Лица, които са получили достъп в съответствие с параграф 2, имат достъп най-малко до индекса, доколкото е необходимо за достъпа до временните работни досиета, до които им е предоставен достъп.

ГЛАВА IV ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Член 27 Обработване на лични данни

1.           Доколкото е необходимо за изпълнение на изрично определената ѝ функция, в рамките на компетентността ѝ и с цел изпълнение на оперативните ѝ функции, Евроюст може да обработва чрез автоматизирани средства или в структурирани, ръчно обработвани файлове в съответствие с настоящия регламент само посочените в точка 1 от приложение 2 лични данни на лица, които съгласно националното законодателство на засегнатите държави членки са заподозрени в извършване или участие в престъпление от компетентността на Евроюст или са осъдени за подобно престъпление.

2.           По отношение на лица, които съгласно националното законодателство на съответните държави членки се считат за свидетели или за пострадали в рамките на наказателно разследване или повдигане и поддържане на обвинението по един или няколко видове престъпления и престъпленията по член 3, или на лица, ненавършили 18 години, Евроюст може да обработва само посочените в точка 2 от приложение 2 лични данни. Обработването на такива лични данни може да се извърши единствено ако това е абсолютно необходимо за изпълнение на изрично определената функция на Евроюст, в рамките на нейната компетентност и с цел изпълнение на оперативните ѝ функции.

3.           В изключителни случаи и за ограничен период, който не може да надвишава времето, необходимо за приключване на случая, във връзка с който се обработват данните, Евроюст може да обработва и лични данни, различни от посочените в параграфи 1 и 2, свързани с обстоятелствата на извършено престъпление, когато данните са пряко свързани и се съдържат в текущи разследвания, координирани от Евроюст или по които Евроюст подпомага координацията, и обработването им е абсолютно необходимо за целите на параграф 1. Длъжностното лице по защита на данните по член 31 се уведомява незабавно за прибягването до настоящия параграф и за конкретните обстоятелства, които обосновават необходимостта от обработване на такива лични данни. Когато такива други данни се отнасят за свидетели или за пострадали по смисъла на параграф 2, решението за обработването им се взема съвместно от поне двама национални членове.

4.           Лични данни, обработвани чрез автоматизирани или други средства, които разкриват расов или етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, както и данни относно здравето или половия живот, могат да бъдат обработвани от Евроюст само когато такива данни са абсолютно необходими за съответните национални разследвания, както и с цел координация в рамките на Евроюст и ако допълват други лични данни, които са вече обработени. Длъжностното лице по защита на данните се уведомява незабавно за прибягването до настоящия параграф. Такива данни не могат да бъдат обработвани в индекса по член 24, параграф 4. Когато такива други данни се отнасят за свидетели или за пострадали по смисъла на параграф 2, решението за обработването им се взема от колегиума.

5.           Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага за обработването на лични данни от Евроюст при осъществяване на дейността ѝ. Настоящият регламент уточнява и допълва Регламент (ЕО) № 45/2001 по отношение на обработването на лични данни от Евроюст във връзка с оперативните ѝ функции.

Член 28 Давностни срокове за съхраняването на лични данни

1.           Личните данни, обработвани от Евроюст, не могат да бъдат съхранявани след първата настъпила дата измежду следните:

а)      датата, на която възможността за търсене на наказателна отговорност е погасена поради изтичане на давността във всички държави членки, засегнати от разследването и действията по повдигане и поддържане на обвинението;

б)      датата, на която лицето е било оправдано и съдебното решение е станало окончателно;

в)      три години след датата, на която съдебното решение на последната от държавите членки, засегнати от разследването или действията по повдигане и поддържане на обвинението, е станало окончателно;

г)       датата, на която Евроюст и засегнатите държави членки се установили по взаимно съгласие или са се уговорили, че повече не е необходимо Евроюст да координира разследването и действията по повдигане и поддържане на обвинението, освен ако съществува задължение за предоставяне на информация на Евроюст в съответствие с член 21, параграфи 5 или 6;

д)      три години след датата, на която данните са били предадени в съответствие с член 21, параграфи 6 или 7.

2.           Спазването на сроковете за съхраняване по параграф 1, букви а), б), в) и г) се проверява постоянно чрез подходящо автоматизирано обработване. Във всички случаи необходимостта от съхраняване на данните се проверява на всеки три години след въвеждането им. Ако данните, отнасящи се до лицата по член 27, параграф 4, се съхраняват за срок, по-дълъг от пет години, Европейският надзорен орган по защита на данните се уведомява за това.

3.           Когато един от сроковете за съхраняване по параграф 1, букви а), б), в) и г) е изтекъл, Евроюст проверява дали е необходимо данните да се съхраняват по-дълго, за да може да изпълни функциите си, и по изключение може да реши да съхрани съответните данни до извършване на следващата проверка. Основанията за удълженото съхраняване трябва да бъдат мотивирани и протоколирани. Ако не е взето решение за удължаване на срока за съхраняване на личните данни, те се заличават автоматично след три години. След като обаче възможността за търсене на наказателна отговорност е погасена поради изтичане на давността във всички засегнати държави членки, както е предвидено в параграф 1, буква а), данните могат да се съхраняват само ако са необходими, за да може Евроюст да предоставя помощ в съответствие с настоящия регламент.

4.           Когато в съответствие с параграф 3 данните са били съхранявани след датите по параграф 1, Европейският надзорен орган по защита на данните извършва на всеки три години проверка относно необходимостта от съхраняване на въпросните данни.

5.           Когато дадено досие съдържа неавтоматизирани и неструктурирани данни, след изтичане на срока за съхраняване на последната единица автоматизирани данни всички документи от досието се връщат на органа, който ги е предоставил, и всички копия се унищожават.

6.           Когато Евроюст е координирала разследване или действия по повдигане и поддържане на обвинението, засегнатите национални членове информират Евроюст и другите засегнати държави членки относно всички окончателни съдебни решения, свързани със случая, за да може inter alia да се приложи параграф 1, буква б).

Член 29 Водене на дневници и документация

1.           За целите на извършване на проверки за законосъобразност на обработването на данни, за самонаблюдение и за да се гарантира целостта и сигурността на данните, Евроюст води дневници за всяко събиране, промяна, достъп, разкриване, комбиниране или заличаване на лични данни, използвани за оперативни цели. Тези дневници или документация се заличават след 18 месеца, освен ако данните са необходими и след това за целите на текущия контрол.

2.           Дневниците или документацията, изготвени съгласно параграф 1, се предоставят при поискване на Европейския надзорен орган по защита на данните. Европейският надзорен орган по защита на данните използва информацията само с оглед осъществяване на контрол на защитата на данните, като гарантира надлежното им обработване и тяхната цялост и сигурност.

Член 30 Разрешен достъп до лични данни

За изпълнение на функциите на Евроюст и при ограниченията, предвидени в членове 24, 25 и 26, достъп до личните данни, обработвани от Евроюст с цел изпълнение на оперативните ѝ функции, имат само националните членове, техните заместници и помощници, лицата по член 20, параграф 2, доколкото са свързани с деловодната система, и оправомощения персонал на Евроюст.

Член 31 Назначаване на длъжностното лице по защита на данните

1.           Изпълнителният съвет назначава длъжностно лице по защита на данните в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.           При изпълнение на задълженията по член 24 от Регламент (ЕО) № 45/2001 длъжностното лице по защита на данните:

а)      се уверява, че за предаването на лични данни се пази запис в писмена форма;

б)      си сътрудничи с персонала на Евроюст, отговарящ за процедурите, обучението и даването на консултациите във връзка с обработването на данни;

в)      изготвя годишен отчет и го изпраща на колегиума и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

3.           При изпълнението на функциите си длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Евроюст, и до всички нейни помещения.

4.           Членовете на персонала на Евроюст, подпомагащи длъжностното лице по защита на данните при изпълнение на неговите задължения, имат достъп до личните данни, обработвани от Евроюст, и до нейните помещения, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите им.

5.           Ако длъжностното лице по защита на данните смята, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 или на настоящия регламент, свързани с обработването на лични данни, не са спазени, то уведомява административния директор и иска от него да отстрани неизпълнението в определен срок. Ако административният директор не отстрани свързаното с обработването неизпълнение в определения срок, длъжностното лице по защита на данните информира колегиума и договаря с него определен срок за отговор. Ако колегиумът не отстрани свързаното с обработването неизпълнение в определения срок, длъжностното лице по защита на данните отнася въпроса на вниманието на Европейския надзорен орган по защита на данните.

6.           Изпълнителният съвет приема правилата за изпълнение по член 24, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 32 Ред и условия за упражняване на правото на достъп

1.           Всеки субект на данни, желаещ да упражни правото си на достъп до лични данни, може за тази цел да отправи безплатно искане към определения за тази цел орган в държава членка по свой избор. Органът незабавно препраща искането до Евроюст, при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

2.           Евроюст своевременно отговаря на искането, при всички случаи в срок от три месеца след получаването му.

3.           Евроюст се консултира с компетентните органи на засегнатите държави членки относно решението, което трябва да бъде взето. Вземането на решение за достъп до данните зависи от тясното сътрудничество между Евроюст и държавите членки, пряко засегнати от съобщаването на тези данни. Когато държава членка възразява срещу предложения от Евроюст отговор, тя уведомява Евроюст за основанията си.

4.           Когато правото на достъп е ограничено съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 45/2001, Евроюст уведомява субекта на данни писмено в съответствие с член 20, параграф 3 от този регламент. Информацията за основните причини може да не се дава, ако нейното предоставяне би лишило ограничението от действие. Субектът на данни се информира поне за това, че всички необходими проверки, извършвани от Европейския надзорен орган по защита на данните, са направени.

5.           Евроюст документира основанията да не се съобщават основните причини за ограничението по параграф 4.

6.           Засегнатите от искането национални членове го разглеждат и вземат решение от страна на Евроюст. Искането се обработва изцяло в срок от три месеца от неговото получаване. Ако членовете не могат да постигнат съгласие, те отнасят въпроса до колегиума, който взема решението си по искането с мнозинство от две трети.

7.           Когато в прилагане на членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 Европейският надзорен орган по защита на данните проверява законосъобразността на обработването, извършено от Евроюст, той информира субекта на данни поне за това, че всички необходими проверки, извършвани от него, са направени.

Член 33 Право на коригиране, заличаване и ограничаване на обработването

1.           Ако личните данни, които трябва да бъдат коригирани, заличени или чието обработване трябва да бъде ограничено в съответствие с членове 14, 15 или 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001, са предоставени на Евроюст от трети държави, международни организации, частни страни, частни лица или са получени в резултат на собствени анализи на Евроюст, Евроюст коригира, заличава или ограничава обработването на тези данни.

2.           Ако личните данни, които трябва да бъдат коригирани, заличени или чието обработване трябва да бъде ограничено в съответствие с членове 14, 15 или 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001, са предоставени на Евроюст пряко от държави членки, Евроюст коригира, заличава или ограничава обработването на тези данни в сътрудничество с държавите членки.

3.           Ако неточните данни са били предадени чрез друго подходящо средство или ако грешките в данните, предоставени от държавите членки, се дължат на грешно предаване или са били предадени в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, или са в резултат на тяхното въвеждане, възпроизвеждане или съхраняване по неправилен начин или в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент от страна на Евроюст, Евроюст коригира или заличава данните в сътрудничество със засегнатите държави членки.

4.           В случаите по членове 14, 15 и 16 от Регламент (ЕО) № 45/2001 всички адресати на такива данни се уведомяват незабавно в съответствие с член 17 от същия регламент. В съответствие с приложимите за тях разпоредби, адресатите тогава коригират, заличават или ограничават обработването на тези данни в своите системи.

5.           Евроюст своевременно уведомява субекта на данни писмено, при всички случаи в срок от три месеца от получаване на искането, че отнасящите се до него данни са коригирани, заличени или че обработването им е било ограничено.

6.           Евроюст уведомява писмено субекта на данни за отказа за коригиране, заличаване или ограничаване на обработването, както и за възможността за обжалване на отказа пред Европейския надзорен орган по защита на данните и за търсене на защита по съдебен ред.

Член 34 Отговорност в областта на защитата на данните

1.           Евроюст обработва личните данни по такъв начин, че да могат да се установят органът, предоставил данните, или източникът, от който те са били взети.

2.           Отговорността за качеството на личните данни се носи от държавата членка, предоставила личните данни на Евроюст, а за личните данни, предоставени от органи на ЕС, трети държави или международни организации, както и за личните данни, извлечени от Евроюст от публично достъпни източници — от Евроюст.

3.           Отговорността за спазването на Регламент (ЕО) № 45/2001 и на настоящия регламент се носи от Евроюст. Отговорността за законосъобразността на предаването на лични данни, предоставени на Евроюст от държавите членки, се носи от държавите членки, предоставили данните, а за личните данни, предоставени на държавите членки, органи на ЕС и трети държави или организации — от Евроюст.

4.           При спазване на останалите разпоредби на настоящия регламент Евроюст отговаря за всички обработвани от нея данни.

Член 35 Сътрудничество между Европейския надзорен орган по защита на данните и националните органи по защита на данните

1.           Европейският надзорен орган по защита на данните работи в тясно сътрудничество с националните органи, компетентни да упражняват надзор върху защитата на данните, по отношение на конкретни въпроси, за които е необходимо участие на национално равнище, по-специално ако самият той или национален орган, упражняващ надзор върху защитата на данните, установи значително разминаване между практиките на държавите членки или предаване на лични данни по комуникационните канали на Евроюст, което може да е незаконосъобразно, или в контекста на въпроси, повдигнати от един или няколко национални надзорни органа, във връзка с прилагането и тълкуването на настоящия регламент.

2.           В случаите по параграф 1 Европейският надзорен орган по защита на данните и националните органи, компетентни да упражняват надзор върху защитата на данните, могат според нуждите и като работят в рамките на съответните си правомощия, да обменят релевантна информация, да си оказват помощ при извършването на одити и проверки, да проучват затрудненията при тълкуването или прилагането на настоящия регламент, да разглеждат проблемите, свързани с осъществяването на независим надзор или с упражняването на правата на субектите на данни, да изготвят съгласувани предложения за съвместни решения на всякакви проблеми и да повишават осведомеността за правата на защита на данните.

3.           При необходимост националните надзорни органи и Европейският надзорен орган по защита на данните провеждат заседания за целите на настоящия член. Разноските и организирането на тези заседания са за сметка на Европейския надзорен орган по защита на данните. Процедурните правила се приемат на първото заседание. Допълнителни работни методи се разработват съвместно според нуждите.

Член 36 Право на подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните

1.           Когато жалба, подадена от субект на данни съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се отнася за решение по член 32 или 33, Европейският надзорен орган по защита на данните се консултира с националните надзорни органи или с компетентния съдебен орган в държавата членка — източник на данните, или държавата членка, която е пряко засегната. Решението на Европейския надзорен орган по защита на данните, с което може да се стигне до отказ за съобщаване на всякаква информация, се взема в тясно сътрудничество с националния надзорен орган или компетентния съдебен орган.

2.           Когато жалбата се отнася до обработване на данни, предоставени на Евроюст от държава членка, Европейският надзорен орган по защита на данните се уверява, че необходимите проверки са правилно направени в тясно сътрудничество с националния надзорен орган на държавата членка, която е предоставила данните.

3.           Когато жалбата се отнася до обработване на данни, предоставени на Евроюст от органи на ЕС, трети държави или организации или частни страни, Европейският надзорен орган по защита на данните се уверява, че Евроюст е направила необходимите проверки.

Член 37 Отговорност за непозволено или неправилно обработване на данни

1.           Евроюст носи отговорност съгласно член 340 от Договора за всички вреди, причинени на дадено лице, произтичащи от непозволено или неправилно обработване на данни, осъществено от нея.

2.           Жалбите, подадени срещу Евроюст за търсене на отговорност по параграф 1, се разглеждат от Съда на ЕС съгласно член 268 от Договора.

3.           Всяка държава членка носи отговорност в съответствие с националното си право за всички вреди, причинени на дадено лице, произтичащи от непозволено или неправилно обработване, осъществено от нея, на изпратени до Евроюст данни.

ГЛАВА V ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38 Общи разпоредби

1.           Доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ, Евроюст може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите и агенциите на Съюза в съответствие с целите им, с компетентните органи на трети държави, с международни организации и с Международната организация на криминалната полиция (Интерпол).

2.           Доколкото е свързано с изпълнение на функциите ѝ и при спазване на възможните ограничения по член 21, параграф 8, Евроюст може пряко да обменя с посочените в параграф 1 субекти цялата информация, с изключение на личните данни.

3.           При спазване на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 45/2001 Евроюст може да получава и обработва лични данни, получени от субектите по параграф 1, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ и при спазване на разпоредбите на раздел IV.

4.           Лични данни се предават от Евроюст на трети държави, международни организации и Интерпол само ако това е необходимо за предотвратяването и борбата с престъпленията, които са от компетентността на Евроюст, и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент. Ако данните, които подлежат на предаване, са предоставени от държава членка, Евроюст иска съгласието на тази държава членка, освен ако:

а)      може да се приеме, че държавата членка дава разрешение, тъй като не е ограничила изрично възможността за последващо предаване на данни; или

б)      държавата членка е дала своето предварително разрешение за такова последващо предаване на данни, като това разрешение може да е принципно или да зависи от определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

5.           Забранява се последващо предаване към трети държави на лични данни, които държавите членки, органи или агенции на Съюза, трети държави и международни организации или Интерпол са получили от Евроюст, освен ако, след като са били взети предвид обстоятелствата по конкретния случай, Евроюст е дала изричното си съгласие за конкретна цел, която не е несъвместима с целта, с която данните са били предадени.

РАЗДЕЛ II ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ

Член 39 Сътрудничество с Европейската съдебна мрежа и с други мрежи на Европейския съюз, които участват в сътрудничеството по наказателноправни въпроси

1.           Евроюст и Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси поддържат помежду си привилегировани отношения на основата на консултации и взаимно допълване, по-специално между националния член, звената за контакт на Европейската съдебна мрежа на същата държава членка и националните кореспонденти за Евроюст и за Европейската съдебна мрежа. За да се гарантира ефикасно сътрудничество, се предприемат следните мерки:

а)      националните членове информират звената за контакт на Европейската съдебна мрежа за всеки отделен случай, за който считат, че мрежата би могла да обработи по-ефикасно;

б)      секретариатът на Европейската съдебна мрежа е част от персонала на Евроюст. Той функционира като самостоятелен отдел и може да използва административните ресурси на Евроюст, които са му необходими за изпълнение на функциите на Европейската съдебна мрежа, включително за покриване на разходите по пленарните заседания на мрежата;

в)      звената за контакт от Европейската съдебна мрежа могат да участват на срещи с Евроюст след покана за конкретно дело.

2.           Секретариатът на Мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежата, създадена с Решение 2002/494/ПВР, са част от персонала на Евроюст. Тези секретариати функционират като самостоятелни отдели и могат да използват административните ресурси на Евроюст, които са им необходими за изпълнение на функциите им. Евроюст осигурява координацията между секретариатите. Настоящият параграф се прилага за секретариата на всяка нова мрежа, създадена с решение на Съвета, в което се предвижда, че секретариатът се осигурява от Евроюст.

3.           Мрежата, създадена с Решение 2008/852/ПВР, може да поиска Евроюст да ѝ осигури секретариат. Ако бъде отправено подобно искане, се прилага параграф 2.

Член 40 Отношения с Европол

1.           Евроюст взема всички необходими мерки, за да може Европол в рамките на своя мандат да има непряк достъп, въз основа на система, свързана с наличието или липсата на попадение, до информацията, предоставена на Евроюст, без да се засягат възможните ограничения, посочени от предоставящите държави членки, органи на Съюза, трети държави, международни организации или Интерпол. В случай на попадение Евроюст започва процедурата, чрез която може да бъде обменена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на държавата членка, органа на Съюза, третата държава, международната организация или Интерпол, предоставил(а) информацията на Евроюст.

2.           Търсенията в информацията съгласно параграф 1 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполага Евроюст, съответства на информацията, която се обработва в Европол.

3.           Евроюст допуска да се извършват търсения съгласно параграф 1 само след като получи от Европол информация за членовете на персонала, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения.

4.           Ако при извършване на дейностите на Евроюст по обработване на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Евроюст или някоя държава членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Европол, Евроюст ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата членка, предоставяща информацията. В такива случаи Евроюст се консултира с Европол.

5.           Европол спазва възможните принципни или специфични ограничения за достъп или използване, посочени от държавите членки, органите или агенциите на Съюза, третите държави, международните организации или Интерпол.

Член 41 Отношения с Европейската прокуратура

1.           Евроюст създава и поддържа специални отношения с Европейската прокуратура, основани на тясно сътрудничество и развиване на оперативните, административните и управленските връзки помежду им, както е определено по-долу. За тази цел европейският прокурор и председателят на Евроюст редовно се срещат, за да обсъждат въпроси от взаимен интерес.

2.           Евроюст своевременно обработва искането за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и при необходимост разглежда такива искания, както ако бяха получени от национален орган, компетентен в областта на съдебното сътрудничество.

3.           При необходимост Евроюст използва националните системи за координация по Евроюст, създадени в съответствие с член 20, както и отношенията, установени с трети държави, включително своите магистрати за връзка, с цел оказване на подкрепа за сътрудничеството, установено в съответствие с параграф 1.

4.           Сътрудничеството, установено в съответствие с параграф 1, води до обмен на информация, включително на лични данни. Всички данни, обменени по този начин, се използват само за целите, за които са предоставени. Всяко друго използване на данните е позволено само доколкото попада в рамките на мандата на органа, получаващ данните, и при условие, че бъде предварително разрешено от органа, предоставил данните.

5.           С цел да се определи дали информацията, която е налична в Евроюст, съвпада с информацията, обработвана от Европейската прокуратура, Евроюст въвежда механизъм за автоматична проверка на съвпаденията на данни при сравняване на данните, въведени в деловодната ѝ система. Когато се установи съвпадение между данните, въведени в деловодната система от Европейската прокуратура, и данните, въведени от Евроюст, обстоятелството, че съществува съвпадение, ще се съобщава едновременно на Евроюст и на Европейската прокуратура, както и на държавата членка, предоставила данните на Евроюст. В случаите, в които данните са предоставени от трета държава, Евроюст информира със съгласието на Европейската прокуратура само тази трета държава за установеното съвпадение.

6.           Евроюст определя и информира Европейската прокуратура за членовете на персонала, които имат достъп до резултатите от механизма за проверка на съвпаденията на данни при сравняване на данните.

7.           Евроюст подпомага функционирането на Европейската прокуратура чрез услуги, които биват предоставяни от нейния персонал. Във всички случаи тази подкрепа включва:

а)      техническа помощ за изготвянето на годишния бюджет, програмния документ, съдържащ годишната и многогодишната програма, и плана за управление;

б)      техническа помощ за набирането на персонал и управляване на кариерите;

в)      услуги, свързани със сигурността;

г)       услуги в областта на информационните технологии;

д)      финансово управление, счетоводни и одиторски услуги;

е)      всякакви други услуги от общ интерес.

Услугите, които следва да се предоставят, се уреждат подробно в споразумение между Евроюст и Европейската прокуратура.

8.           Европейският прокурор може да отправя писмени становища до колегиума, на които колегиумът отговаря писмено и своевременно. Във всички случаи такива писмени становища винаги се представят при приемане на годишния бюджет и годишната работна програма.

Член 42 Отношения с други органи и агенции на Съюза

1.           Евроюст създава и поддържа отношения на сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение.

2.           OLAF може да съдейства за координационната дейност на Евроюст по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза в съответствие с мандата на OLAF по силата на Регламент (ЕС, Евратом) № [...]/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.

3.           За целите на получаване и предаване на информация между Евроюст и OLAF и без да се засяга член 8, държавите членки се уверяват, че националните членове на Евроюст се считат за компетентни органи на държавите членки единствено за целите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета[19]. Обменът на информация между OLAF и националните членове не засяга информацията, която трябва да се предоставя на други компетентни органи съгласно посочените регламенти.

РАЗДЕЛ III МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 43 Отношения с органите на трети държави и международни организации

1.           Евроюст може да установява договорености за работа със субектите по член 38, параграф 1.

2.           Евроюст може, съгласувано с компетентните органи, да определи звената за контакт в трети държави с цел улесняване на сътрудничеството.

РАЗДЕЛ IV ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Член 44 Предаване на лични данни на органи или агенции на Съюза

При спазване на възможните ограничения по член 25, параграф 8, Евроюст може да предава лични данни пряко на органите или агенциите на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ или на функциите на получаващия орган или агенция на Съюза.

Член 45 Предаване на лични данни на трети държави и международни организации

1.           Евроюст може да предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация или Интерпол, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите ѝ, само въз основа на:

а)      решение на Комисията, прието съгласно членове 25 и 31 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[20], че въпросната държава или международна организация или обработващ сектор в третата държава или международната организация осигурява достатъчна степен на защита (решение относно достатъчната степен на защита); или

б)      международно споразумение, сключено между Съюза и въпросната трета държава или международна организация съгласно член 218 от Договора, с което се предоставят достатъчни гаранции по отношение на защитата на личния живот и на основните права и свободи на лицата; или

в)      споразумение за сътрудничество, сключено между Евроюст и въпросната трета държава или международна организация съгласно член 27 от Решение 2002/187/ПВР.

За такова предаване не се изисква допълнително разрешение. Евроюст може да сключва договорености за работа с цел прилагане на такива споразумения или решения относно достатъчната степен на защита.

2.           Чрез дерогация от параграф 1 Евроюст може да разрешава предаването на лични данни на трети държави или международни организации или Интерпол във всеки отделен случай, ако:

а)      предаването на данните е абсолютно необходимо за опазване на основните, попадащи в обхвата на целите на Евроюст интереси на една или няколко държави членки;

б)      предаването на данните е абсолютно необходимо в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористичен акт;

в)      предаването е необходимо по други причини или се изисква по закон поради важни основания от обществен интерес на Съюза или неговите държави членки, признати от правото на Съюза или националното право, или с оглед установяването, упражняването или защитата на правни искове; или

г)       предаването е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на субекта на данни или на друго лице.

3.           Колегиумът може освен това да разрешава, със съгласието на Европейския надзорен орган по защита на данните и за срок не повече от една година, който може да бъде подновяван, поредица от предавания съгласно букви а)—г) по-горе, като взема предвид наличието на гаранции по отношение на защитата на личния живот и на основните права и свободи на лицата.

4.           Европейският надзорен орган по защита на данните се уведомява за случаите, в които е приложен параграф 3.

5.           Евроюст може да предава административни лични данни в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 46 Магистрати за връзка, командировани в трети държави

1.           С оглед улесняване на съдебното сътрудничество с трети държави в случаи, в които Евроюст предоставя помощ в съответствие с настоящия регламент, колегиумът може да командирова магистрати за връзка в трета държава при наличие на договореност за работа с тази трета държава, както е предвидено в член 43.

2.           От магистрата за връзка по параграф 1 се изисква да притежава опит в работата с Евроюст и подходящи познания в областта на съдебното сътрудничество и за функционирането на Евроюст. Командироването на магистрат за връзка от името на Евроюст става с предварителното съгласие на магистрата и на неговата държава членка.

3.           Когато магистратът за връзка, командирован от Евроюст, е избран измежду националните членове, заместниците или помощниците, той:

а)      бива заместен от държавата членка във функциите си на национален член, заместник или помощник;

б)      не може повече да упражнява правомощията, предоставени му в съответствие с член 8.

4.           Без да се засягат разпоредбите на член 110 от Правилника за длъжностните лица, колегиумът изготвя правила относно командироването на магистрати за връзка и приема необходимите правила за прилагане в тази област, като се консултира с Комисията.

5.           Дейностите на магистратите за връзка, командировани от Евроюст, подлежат на надзор от Европейския надзорен орган по защита на данните. Магистратите за връзка се отчитат пред колегиума, който информира Европейския парламент и Съвета за тяхната дейност в годишния отчет и по подходящ начин. Магистратите за връзка информират националните членове и националните компетентни органи за всички случаи, засягащи тяхната държава членка.

6.           Компетентните органи на държавите членки и магистратите за връзка по параграф 1 могат да се свързват пряко помежду си. В такива случаи магистратът за връзка информира засегнатия национален член за осъществените контакти.

7.           Магистратите за връзка по параграф 1 имат връзка с деловодната система.

Член 47 Молби за съдебно сътрудничество до и от трети държави

1.           Евроюст координира изпълнението на молбите за съдебно сътрудничество, отправени от трета държава, когато тези молби са част от същото разследване и изискват изпълнение в поне две държави членки. Такива молби могат да бъдат предавани на Евроюст и от компетентен национален орган.

2.           В случай на спешност и в съответствие с член 19 дежурният координационен център (ДКЦ) може да получава и обработва молбите по параграф 1 от настоящия член, отправени от трета държава, която е сключила договореност за работа с Евроюст.

3.           Без да се засягат разпоредбите на член 3, параграф 3, когато се отправят молби за съдебно сътрудничество, които са свързани със същото разследване и изискват изпълнение в трета държава, Евроюст улеснява съдебното сътрудничество с тази трета държава.

ГЛАВА VI ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48 Бюджет

1.           За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Евроюст, като те се вписват в нейния бюджет.

2.           Приходите и разходите в бюджета на Евроюст са балансирани.

3.           Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на Евроюст се състоят от:

а)      вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Европейския съюз;

б)      всички доброволни финансови вноски от държавите членки;

в)      таксите, получени за публикации и за всяка услуга, предоставена от Евроюст;

г)       ad hoc безвъзмездни средства.

4.           Разходите на Евроюст включват възнагражденията на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Член 49 Съставяне на бюджета

1.           Всяка година административният директор изготвя проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на колегиума.

2.           Въз основа на този проект колегиумът изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година.

3.           Предварителният проект за разчет на приходите и разходите на Евроюст се изпраща на Европейската комисия всяка година най-късно до 31 януари. До 31 март колегиумът изпраща на Комисията окончателен проект на разчета, който включва проект за щатно разписание.

4.           Комисията изпраща разчета на Европейския парламент и на Съвета („бюджетния орган“) заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

5.           Въз основа на разчета Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 от Договора.

6.           Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската за Евроюст.

7.           Бюджетният орган приема щатното разписание на Евроюст.

8.           Колегиумът приема бюджета на Евроюст. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския Съюз. При необходимост той се коригира съответно.

9.           За всички проекти за недвижими имоти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета, Евроюст информира Европейския парламент и Съвета във възможно най-кратки срокове в съответствие с разпоредбите на член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

10.         Освен при форсмажорни обстоятелства по член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Европейският парламент и Съветът обсъждат проекта за недвижим имот в срок от четири седмици от получаването му от двете институции.

Проектът за недвижим имот се счита за одобрен при изтичане на четириседмичния срок, освен ако в рамките на този срок Европейският парламент или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на предложението.

Ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент или Съветът изразят надлежно обоснована загриженост, срокът се удължава еднократно с две седмици.

Ако Европейският парламент или Съветът вземат решение, с което се противопоставят на проекта за недвижим имот, Евроюст оттегля предложението си и може да представи ново предложение.

11.         Евроюст може да финансира проект за придобиването на недвижим имот чрез заем само след като бъде предварително одобрен от бюджетния орган в съответствие с член 203 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 50 Изпълнение на бюджета

Административният директор действа като разпоредител с бюджетни кредити на Евроюст и изпълнява бюджета на Евроюст на собствена отговорност и в рамките на одобрения бюджет.

Член 51 Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.           До 1 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Евроюст предава междинния счетоводен отчет на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

2.           Евроюст изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

3.           До 31 март след приключване на всяка финансова година счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата междинния счетоводен отчет на Евроюст, консолидиран със счетоводния отчет на Комисията.

4.           В съответствие с член 148, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 най-късно до 1 юни следващата година Сметната палата представя своите забележки по междинните отчети на Евроюст.

5.           След получаване на забележките на Сметната палата по междинните отчети на Евроюст съгласно член 148 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 административният директор изготвя нейните окончателни отчети на своя отговорност и ги предава за становище на колегиума.

6.           Колегиумът дава становище по окончателните отчети на Евроюст.

7.           До 1 юли след приключване на финансовата година административният директор предава окончателните отчети, заедно със становището на колегиума, на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

8.           Окончателните отчети на Евроюст се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември следващата година.

9.           Най-късно до 30 септември следващата година административният директор изпраща на Сметната палата отговор по нейните забележки. Административният директор изпраща този отговор и до колегиума и Комисията.

10.         Административният директор се отчита пред Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани административния директор да се отчете за изпълнението на своите задължения.

11.         Административният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за правилното осъществяване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за въпросната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

12.         По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава административния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 52 Финансови правила

Финансовите правила, приложими по отношение на Евроюст, се приемат от колегиума в съответствие с [Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности] и след консултации с Комисията. Те не могат да се отклоняват от [Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002], освен ако специфичните изисквания за функционирането на Евроюст не го налагат и с предварителното съгласие на Комисията.

ГЛАВА VII РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПЕРСОНАЛА

Член 53 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Европейския съюз за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Евроюст.

Член 54 Командировани национални експерти и други служители

1.           Евроюст може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от нея.

2.           Колегиумът приема решение за установяване на правила за командироването на национални експерти в Евроюст.

ГЛАВА VIII ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ

Член 55 Участие на Европейския парламент и на националните парламенти

1.           Евроюст предава годишния си отчет на Европейския парламент, който може да представи забележки и заключения.

2.           Председателят на колегиума се явява пред Европейския парламент по негово искане с цел обсъждането на въпроси, свързани с Евроюст, и по-специално, с цел представянето на годишните отчети, като държи сметка за задълженията за дискретност и поверителност. Обсъжданията не се отнасят пряко или косвено до конкретни действия във връзка с конкретни оперативни случаи.

3.           В допълнение към другите задължения за информиране и консултиране, предвидени в настоящия регламент, Евроюст предава на Европейския парламент следното за информация:

а)      резултатите от проучвания и стратегически проекти, разработени или поръчани от Евроюст;

б)      договореностите за работа, сключени с трети страни;

в)      годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните.

4.           Евроюст предава годишния си отчет на националните парламенти. Евроюст предава на националните парламенти и документите, предвидени в параграф 3.

Член 56 Оценка и преглед

1.           Не по-късно от [пет години след влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това Комисията възлага извършването на оценка на прилагането и въздействието на настоящия регламент, както и на ефективността и ефикасността на Евроюст и на нейните работни практики. При извършването на оценката се разглежда по-специално евентуалната необходимост от изменение на правомощията на Евроюст и финансовите последици от това изменение.

2.           Комисията изпраща доклада за оценката заедно със заключенията си до Европейския парламент, националните парламенти, Съвета и колегиума. Заключенията от оценката се оповестяват публично.

3.           При извършването на всяка втора оценка Комисията прави и оценка на постигнатите от Евроюст резултати, като взема предвид целите, правомощията и функциите на Евроюст.

ГЛАВА IX ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57 Привилегии и имунитети

По отношение на Евроюст и нейния персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 58

Езиков режим

1.           Регламент № 1[21] се прилага за Евроюст.

2.           Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Евроюст, се предоставят от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз.

Член 59 Поверителност

1.           Националните членове, техните заместници и помощници по член 7, персоналът на Евроюст, националните кореспонденти и длъжностното лице по защита на данните са обвързани от задължение за поверителност по отношение на всяка информация, станала им известна при изпълнение на функциите им.

2.           Задължението за поверителност се прилага към всички лица и органи, които работят с Евроюст.

3.           Задължението за поверителност се прилага и след изтичане на мандата или прекратяване на трудовия договор или на дейностите на лицата по параграфи 1 и 2.

4.           Задължението за поверителност важи за цялата информация, получена от Евроюст, освен ако тази информация вече е била публично оповестена или е публично достъпна.

5.           Членовете и персоналът на Европейския надзорен орган по защита на данните са обвързани от задължение за поверителност по отношение на всяка информация, станала им известна при изпълнение на функциите им.

Член 60 Прозрачност

1.           Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага за документите, свързани с административните функции на Евроюст.

2.           В срок от шест месеца от датата на първото си заседание колегиумът приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.           Срещу решенията на Евроюст, взети съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, може да бъде подадена жалба пред омбудсмана или иск пред Съда на Европейския съюз при условията съответно на членове 228 и 263 от Договора.

Член 61 OLAF и Европейска сметна палата

1.           С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1073/1999, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент, Евроюст се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Евроюст, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.           Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Евроюст.

3.           Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, в това число проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета[22] с оглед установяване дали са налице нередности, накърняващи финансовите интереси на Съюза, във връзка с разход, финансирани от Евроюст.

4.           Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, договореностите за работа с трети държави, международни организации и Интерпол, договорите, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства на Евроюст съдържат разпоредби, с които се предвижда изрично упълномощаване на Европейската сметна палата и OLAF за провеждане на такива одити и разследвания съгласно съответните им правомощия.

Член 62 Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация

Евроюст прилага принципите за сигурност, съдържащи се в правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и некласифицираната информация от чувствително естество, установени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията[23]. Тези принципи обхващат inter alia разпоредбите, отнасящи се до обмена, обработването и съхраняването на такава информация.

Член 63 Административни разследвания

Административните дейности на Евроюст подлежат на разследване от европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора.

Член 64 Отговорност, различна от отговорността за непозволено или неправилно обработване на данни

1.           Договорната отговорност на Евроюст се урежда от приложимото към съответния договор право.

2.           Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Евроюст договор.

3.           В съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, и независимо от отговорността по член 37, в случай на извъндоговорна отговорност Евроюст поправя всяка вреда, причинена от колегиума или от персонала на Евроюст при изпълнение на задълженията им.

4.           Параграф 3 се прилага и в случай вреди, причинени по вина на национален член, заместник или помощник при изпълнение на задълженията им. Когато обаче това лице действа въз основа на правомощията, предоставени му по член 8, собствената му държава членка възстановява на Евроюст сумата, която тя е платила за поправяне на вредите.

5.           Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за посочените в параграф 3 вреди.

6.           Националните съдилища на държавите членки, които са компетентни да разглеждат спорове, свързани с отговорността на Евроюст по настоящия член, се определят с оглед на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета[24].

7.           Личната отговорност на нейния персонал към Евроюст се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

Член 65 Споразумение за седалището и условия за функциониране

Седалището на Евроюст е в Хага, Нидерландия.

Необходимите договорености във връзка с помещенията, предоставяни на Евроюст в Нидерландия, и осигуряваната от тази държава инфраструктура, както и специалните правила, приложими в Нидерландия спрямо административния директор, членовете на колегиума, персонала на Евроюст и членовете на техните семейства, се уреждат в споразумение относно седалището, сключено между Евроюст и Нидерландия след одобрение от колегиума.

Нидерландия осигурява възможно най-добрите условия, за да гарантира функционирането на Евроюст, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 66 Преходни разпоредби

1.           Евроюст е универсален правоприемник по отношение на всички сключени договори, поети задължения и придобито имущество от звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР на Съвета.

2.           Националните членове на звеното „Евроюст“, които са командировани от всяка държава членка в съответствие с Решение 2002/187/ПВР, поемат функциите на национални членове на агенцията „Евроюст“ по глава II от настоящия регламент. След влизането в сила на настоящия регламент мандатът им може да бъде продължен еднократно в съответствие с член 10, параграф 2, независимо от това дали е бил продължаван преди това.

3.           В момента на влизане в сила на настоящия регламент председателят и заместник-председателите на звеното „Евроюст“ поемат функциите на председател и заместник-председатели на агенцията „Евроюст“ по член 11 до изтичането на мандата им в съответствие с Решение 2002/187/ПВР. След влизането в сила на настоящия регламент те могат да бъдат преизбрани еднократно в съответствие с член 11, параграф 3, независимо от това дали са били преизбирани преди това.

4.           Административният директор, последно назначен в съответствие с член 29 от Решение 2002/187/ПВР, поема функциите на административен директор по член 17 до изтичането на мандата му в съответствие с Решение 2002/187/ПВР. След влизането в сила на настоящия регламент мандатът на административния директор може да бъде продължен еднократно.

5.           Настоящият регламент не засяга правното действие на споразуменията, сключени от звеното „Евроюст“, създадено с Решение 2002/187/ПВР. По-специално всички международни споразумения, сключени от звеното „Евроюст“, които са влезли в сила преди влизането в сила на настоящия регламент, запазват правното си действие.

Член 67 Отмяна

1.           Настоящият регламент заменя и отменя Решение 2002/187/ПВР, Решение 2003/659/ПВР и Решение 2009/426/ПВР.

2.           Позоваванията на отменените решения на Съвета, посочени в параграф 1, се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 68 Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък с видовете тежки престъпления, по отношение на които Евроюст е компетентна в съответствие с член 3, параграф 1:

– организирана престъпност;

– тероризъм;

– трафик на наркотици;

– изпиране на пари;

– корупция;

– престъпления против финансовите интереси на Съюза;

– убийство, тежка телесна повреда;

– отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници;

– сексуално насилие и сексуална експлоатация на жени и деца, детската порнография и установяването на контакт с деца за сексуални цели;

– расизъм и ксенофобия;

– организиран грабеж;

– престъпления, свързани с моторни превозни средства;

– мошеничество и измама;

– рекет и изнудване;

– подправяне и пиратско производство на изделия;

– фалшификация, подправяне и трафик на административни документи;

– фалшификация и подправяне на пари и платежни средства;

– компютърни престъпления;

– търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти;

– прекарване през граница на нелегални имигранти;

– трафик на хора;

– незаконна търговия c човешки органи и тъкани;

– незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;

– незаконен трафик на предмети с културна стойност, включително антични ценности и произведения на изкуството;

– незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества;

– незаконен трафик на застрашени животински видове;

– незаконен трафик на застрашени растителни видове и сортове;

– престъпления против околната среда;

– замърсяване от кораби;

– престъпления, свързани с ядрени или радиоактивни вещества;

– геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Категории лични данни по член 27

1.           а)       фамилия, фамилия по рождение, име(на) и всички псевдоними или приети имена;

б)      дата и място на раждане;

в)      гражданство;

г)       пол;

д)      местоживеене, професия и местонахождение на съответното лице;

е)      номера на социално осигуряване, свидетелства за правоуправление на моторно превозно средство, документи за самоличност, паспортни данни, идентификационни номера за митнически и данъчни цели;

ж)     информация, която се отнася до юридически лица, ако включва информация за определени или определяеми лица, които са обект на съдебно разследване или действия по повдигане или поддържане на обвинението;

з)       банкови сметки и сметки в други финансови институции;

и)      описание и вид на предполагаемите престъпления, дата на извършване, наказателноправна квалификация на престъпленията и етап на разследването;

й)      фактите, указващи разширяване на обхвата на случая на международно равнище;

к)      сведения във връзка с предполагаемо членство в престъпна организация;

л)      телефонни номера, адреси на електронна поща, данни за трафика и данни за местоположението, както и свързаните данни, необходими за идентифициране на абоната или ползвателя;

м)      данни за регистрацията на превозни средства;

н)      ДНК профили, изготвени от некодиращата част на ДНК, фотоснимки и пръстови отпечатъци.

2.           а)       фамилия, фамилия име по рождение, име(на) и всички псевдоними или приети имена;

б)      дата и място на раждане;

в)      гражданство;

г)       пол;

д)      местоживеене, професия и местонахождение на съответното лице;

е)      описание и вид на престъпленията, в които са замесени, дата на извършване, наказателноправна квалификация на престъпленията и етап на разследването.

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              1.1.    Наименование на предложението/инициативата

              1.2.    Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

              1.3.    Естество на предложението/инициативата

              1.4.    Цели

              1.5.    Мотиви за предложението/инициативата

              1.6.    Срок на действие и финансово отражение

              1.7.    Предвидени методи на управление

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

              2.1.    Правила за мониторинг и докладване

              2.2.    Система за управление и контрол

              2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              3.1.    Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

              3.2.    Очаквано отражение върху разходите

              3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

              3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за [орган]

              3.2.3. Очаквано отражение върху човешките ресурси на [орган]

              3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

              3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

              3.3.    Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.        Наименование на предложението/инициативата

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ)

1.2.        Съответни области на политиката в структурата на УД/БД[25]

Област на политиката: 33 — Правосъдие

Дейност: 33.03 — Правосъдие по наказателни и граждански дела (от 2014 г. нататък: 33.03 — Правосъдие)

1.3.        Естество на предложението/инициативата

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност[26]

þ Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

¨ Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.        Цели

1.4.1.     Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Звеното „Евроюст“ беше създадено вследствие на инициатива на държавите членки с Решение 2002/187/ПВР като орган на Съюза с правосубектност с цел засилване на борбата с тежката престъпност. В член 85 от ДФЕС се предвижда, че Евроюст се урежда с регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. Мисията на Евроюст е да подкрепя и засилва координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по отношение на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки на Европейския съюз. В настоящото предложение за регламент се предвижда единна обновена правна уредба на нова Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, която е правоприемник на звеното „Евроюст“.

1.4.2.     Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 2: Засилване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, с което се допринася за създаването на истинско европейско пространство на правосъдие.

Съответни дейности във връзка с УД/БД

33.03 — Правосъдие по наказателни и граждански дела

1.4.3.     Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Като събира на едно място висши прокурори и съдии от всички държави — членки на ЕС, Евроюст играе централна роля за развитието на европейско пространство на правосъдие. В качеството си на ефективен елемент за улесняване на съдебното сътрудничество, чието съдействие все по-често се търси от националните юристи, Евроюст играе важна роля и в борбата с трансграничната престъпност в ЕС. Очакват се следните въздействия:

1. Оперативна работа на Евроюст

Евроюст подкрепя и засилва съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Националните членове, действащи индивидуално или като колегиален орган, се намесват по конкретни наказателни дела, по които националните органи се нуждаят от засилена координация или от преодоляване на трудности за използването на практика на съдебното сътрудничество и инструментите за взаимно признаване. Евроюст спомогна за преодоляването на трудностите, свързани с изключително разнообразните правни системи и традиции в ЕС, и за насърчаването на взаимно доверие, което е в основата на инструментите за взаимно признаване, като намира бързо решение на езиковите или правните проблеми или като установява кои са компетентните органи в други държави.

2. Евроюст — център на експертен съдебен опит за ефективно противодействие на тежката трансгранична престъпност

Евроюст играе важна роля в борбата с трансграничната престъпност. Евроюст организира координационни заседания, на които националните органи се срещат, за да се споразумеят относно общ подход при разследванията, да подготвя молби за помощ, да намерят отговори на правните въпроси или да предвидят какви правни въпроси могат да възникнат или да решат провеждането на едновременни операции. Евроюст съдейства за създаването и участва в съвместните екипи за разследване, като предоставя подкрепа на държавите членки.

3. Сътрудничество на Евроюст с партньорите

Евроюст си сътрудничи с други агенции, по-специално с Европол, OLAF, както и с трети държави, и осигурява секретариатите на Европейската съдебна мрежа, на мрежата от експерти на съвместните екипи за разследване и на мрежата по отношение на лицата, отговорни за геноцид, в съответствие с решението на Съвета.

4. Отношения на Евроюст с Европейската прокуратура

В съответствие с член 86 от ДФЕС Европейската прокуратура трябва да бъде учредена „на основата на Евроюст“. Следователно настоящото предложение цели също така да уреди отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура. Административната подкрепа за Европейската прокуратура ще се предоставя без никакви разходи.

1.4.4.     Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

В съответствие с Пътната карта за прилагането на общия подход към агенциите в момента Комисията разработва насоки за определяне на ключовите показатели за изпълнение за агенциите, които се очаква да бъдат готови през 2013 г.

1.5.        Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.     Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

В краткосрочен план се очаква Евроюст да продължи да извършва основните си дейности, по-специално тези, които са пряко свързани с подпомагане и засилване на координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи по случаи на тежка трансгранична престъпност. Потокът на информация и връзките между националните органи и Евроюст ще бъдат неизбежно засилени.

В средносрочен план чрез настоящото предложение ще бъдат засилени структурата, функционирането, функциите и парламентарния контрол на Евроюст в съответствие с член 85 от ДФЕС. Съществуват и изискванията, свързани с член 86 от ДФЕС и създаването на Европейска прокуратура на основата на Евроюст, а именно Евроюст ще трябва да предоставя услуги по административна подкрепа на Европейската прокуратура.

1.5.2.     Добавена стойност от намесата на ЕС

Добавената стойност от действията на Евроюст се изразява в това, че мисията на Евроюст, а именно улесняване на съдебното сътрудничество между националните органи на държавите членки и подобряване на координацията за по-ефективна борба с организираната престъпност, е присъща за ЕС и може да бъде постигната само на равнището на ЕС.

1.5.3.     Изводи от подобен опит в миналото

Годишните отчети на Евроюст потвърждават, че съществува непрекъсната нужда от координация и подкрепа на съюзно и международно равнище в борбата с тежката трансгранична престъпност. През последното десетилетие се наблюдава рязко увеличение на организираната престъпна дейност, като трафика на наркотици, трафика на хора, тероризма и киберпрестъпността, включително детската порнография. Откроява се нов вид престъпност, която все повече се характеризира със силно подвижни и гъвкави групи, действащи в рамките на множество юрисдикции и престъпни сектори, подпомагани по-специално от често срещана незаконна употреба на интернет. Държавите членки не могат да се борят ефективно с тези явления на национално равнище, поради което действията по координация и помощ придобиват първостепенна важност. Евроюст е единствената агенция на ЕС, която подкрепя националните съдебни органи, за да разследват тези случаи по подходящ начин и да повдигат и поддържат обвинението по тях.

1.5.4.     Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Засилването на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси е важна част от създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Мисията на Евроюст по улесняване на координацията и сътрудничеството се развива в контекста на други правни инструменти в тази област, като Конвенцията за взаимопомощ от 2000 г., Рамковото решение на Съвета относно европейската заповед за арест или Рамковото решение на Съвета относно споровете за компетентност. Полезните взаимодействия с другите агенции в сферата на ПВР, по-специално Европол, и необходимостта да се избегне дублирането на функции и да се подобри сътрудничеството трябва да се имат предвид. Очевидните полезни взаимодействия също ще са част от сътрудничеството между Евроюст и Европейската прокуратура.

1.6.        Срок на действие и финансово отражение

¨ Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

– ¨  Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

– ¨  Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

x Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

– Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

– последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.        Предвидени методи на управление[27]

Пряко управление от Комисията

– от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

– ¨  от изпълнителните агенции;

¨ Споделено управление с държавите членки

x Непряко управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

– ¨ трети държави или органите, определени от тях;

– ¨ международни организации и техните агенции (да се уточни);

– ¨ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

– x органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

– ¨ публичноправни органи;

– ¨ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

– ¨ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

– ¨ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V на ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

– Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Настоящото законодателно предложение има за цел да модернизира правната уредба на Евроюст и да опрости нейното функциониране.

То е изготвено в духа на бюджетен неутралитет. Следователно финансовото програмиране на Евроюст за периода 2014—2020 г., което беше прието от Комисията през юли 2013 г., е валидно за настоящото законодателно предложение.

Настоящият регламент обаче въвежда нов елемент, който се отнася до отношенията с Европейска прокуратура: както е определено в настоящия регламент, Евроюст ще осигурява структури за административна подкрепа на Европейската прокуратура, в това число по отношение на финансите, човешките ресурси, сигурността и информационните технологии.

Успоредно с това Евроюст повече няма да работи по престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, които представляват между 5 % до 10 % от настоящата работна натовареност. Следователно, за да се изпълни функцията по подпомагане на Европейската прокуратура, в рамките на агенцията могат да бъдат преразпределени длъжности.

Поради това финансовото отражение на настоящото предложение е с неутрално въздействие по отношение на бюджета и не променя общия брой длъжности, споменати във финансовото програмиране за периода 2014—2020 г.

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.        Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Всяка година, от името на колегиума, председателят на Евроюст изпраща на Европейския парламент годишния отчет за работата, свършена от Евроюст, и информация за договореностите за работа, сключени с трети страни, както и годишния отчет на Европейския надзорен орган по защита на данните.

В срок от пет години след влизането в сила на регламента и на всеки пет години след това Комисията поръчва извършването на независима външна оценка на прилагането на регламента и на дейностите на Евроюст.

2.2.        Система за управление и контрол

2.2.1.     Установени рискове

На този етап не бяха установени специфични рискове за системите за управление и контрол.

2.2.2.     Предвидени методи на контрол

Евроюст подлежи на различни видове административен контрол, в това число на бюджетен контрол, вътрешен одит, годишни отчети на Европейската сметна палата и годишно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС.

2.3.        Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/1999 се прилагат без ограничения спрямо агенцията.

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.        Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

· Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вида на разхода || Вноска

Номер [Наименование….........................] || Многогод./едногод. ([28]) || от държави от ЕАСТ[29] || от държави кандидатки[30] || от трети държави || по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент

3 || 33.0304 Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (ЕВРОЮСТ) || Многогод. || НЕ || ДА След получаване на съгласие || НЕ || НЕ

· Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вида на разхода || Вноска

Номер [Наименование….........................] || Многогод./едногод. || от държави от ЕАСТ || от държави кандидатки || от трети държави || по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент

|| || Многогод. || НЕ || НЕ || НЕ || НЕ

3.2.        Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.     Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка || Номер 3 || Сигурност и гражданство

ЕВРОЮСТ || || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО

Дял 1 || Поети задължения || (1) || || || || || || || ||

Плащания || (2) || || || || || || || ||

Дял 2 || Поети задължения || (1а) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Плащания || (2а) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Дял 3 || Поети задължения || (3а) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Плащания || (3б) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО бюджетни кредити за ЕВРОЮСТ || Поети задължения || =1+1а +3а || || || || || || || ||

Плащания || =2+2а +3б || || || || || || || ||

Програма ,,Правосъдие“ || || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО

33 03 02 — Подобряване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси || Поети задължения || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Плащания || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400

ОБЩО Програма ,,Правосъдие“[31] || Поети задължения || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Плащания || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Настоящото изчисление се основава на предположението, че структурите за административна подкрепа, осигурявани от Евроюст на Европейската прокуратура, в това число по отношение на финансите, човешките ресурси, сигурността и информационните технологии, няма да имат отражение върху бюджета и не изискват допълнителен персонал от щатното разписание на Евроюст, тъй като поради прекратяване на някои дейности след създаването на Европейската прокуратура се предвижда вътрешно преразпределение в рамките на Евроюст.

От практическа гледна точка административната структура на Евроюст ще покрива нуждите както на Евроюст, така и на Европейската прокуратура. Тази административна структура ще осигури координираното бюджетно планиране и изпълнение, различните аспекти на управлението на персонала и предоставянето на всички други услуги по подкрепа.

Счетоводителят на Евроюст се очаква да бъде счетоводител и на Европейската прокуратура.

Разходите за оценка по-специално на прилагането и въздействието на настоящия регламент, както и на ефективността и ефикасността на Евроюст следва да бъдат покрити от новата програма „Правосъдие“.

Функция от многогодишната финансова рамка || 5 || „Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО

ГД „ПРАВОСЪДИЕ“ ||

Ÿ Човешки ресурси || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Други административни разходи || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО ГД „ПРАВОСЪДИЕ“ || Бюджетни кредити || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || (Общо поети задължения = Общо плащания) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || || || || || || 0,400 || || 0,400

Плащания || || || || || || 0,400 || || 0,0400

3.2.2.     Очаквано отражение върху бюджетните кредити за [орган]

– x   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи    Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ò || || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид[32] || Среден разход || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Брой || Разходи || Общ брой || Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1[33] || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3 || || || || || || || || || || || || || || || ||

Резултат || || || || || || || || || || || || || || || ||

ОБЩО РАЗХОДИ || || || || || || || || || || . || || || || || ||

3.2.3.     Очаквано отражение върху човешките ресурси на [орган]

3.2.3.1.  Обобщение

– þ  Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

– o  Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

Еквивалент на пълно работно време ЕПРВ

Човешки ресурси || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Общо

Длъжности в щатното разписание (брой на заетите) || || || || || || || ||

- от които за AD || || || || || || || ||

- от които за AST || || || || || || || ||

Външен персонал (ЕПРВ) || || || || || || || ||

- от които за договорно наети лица || || || || || || || ||

- от които за командировани национални експерти (КНЕ) || || || || || || || ||

Общо персонал || || || || || || || ||

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Разходи за персонал || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020 || Общо

Длъжности в щатното разписание || || || || || || || ||

- от които за AD || || || || || || || ||

- от които за AST || || || || || || || ||

Външен персонал || || || || || || || ||

- от които за договорно наети лица || || || || || || || ||

- от които за командировани национални експерти (КНЕ) || || || || || || || ||

Общо персонал || || || || || || || ||

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси за ръководната ГД

– X  Предложението/инициативата не налага използване на допълнителни човешки ресурси

– Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

|| || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Година 2018 || Година 2019 || Година 2020

Ÿ Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети лица) ||

|| XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (Делегации) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (Преки научни изследвания) || || || || || || ||

|| || || || || || || ||

|| Ÿ Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)[34] ||

|| XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА, от общия финансов пакет) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[35] || - в централата[36] || || || || || || ||

|| - в делегациите || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания) || || || || || || ||

|| Други бюджетни редове (да се посочат) || || || || || || ||

|| ОБЩО || || || || || || ||

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълняват:

Длъжностни лица и срочно нает персонал: || Проследяване на политиката и предоставяне на консултации на агенцията, предоставяне на бюджетни и финансови консултации на агенцията и процедурите, свързани с действителните плащания, освобождаването от отговорност и проектобюджета

Външен персонал ||

Описание на изчисляването на разходите за еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) следва да бъде включено в раздел 3 от приложението.

3.2.4.     Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

– X  Предложението/инициативата е съвместимо(а) със следващата многогодишна финансова рамка.

– ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

– ¨  Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка[37].

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.     Участие на трети страни във финансирането

– X Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || Общо

Да се посочи съфинансиращият орган || || || || || || || ||

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити || || || || || || || ||

3.3.        Очаквано отражение върху приходите

– X  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

– ¨  Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

– ¨         върху собствените ресурси

– ¨         върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред: || Налични бюджетни кредити за текущата финансова година || Отражение на предложението/инициативата[38]

Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Година 2017 || Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия …......... || || || || || || || ||

За „разните“ целеви приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[1]               Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност, изменено с Решение 2003/659/ПВР на Съвета и Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст.     ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

[2]               Засиленото полицейско сътрудничество и помощ в предотвратяването и борбата с тежката престъпност са част от проекта на предложение за нов регламент за Европол.

[3]               Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. (ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 14).

[4]               Вж. COM(2008) 135.

[5]               „Проучване относно засилването на дейността на Евроюст“ (Study on the Strengthening of Eurojust), проведено от GHK.

[6]               ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

[7]               ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

[8]               ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 44.

[9]               OВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 14.

[10]             OВ L 167, 26.6.2002 г., стр. 1.

[11]             OВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103.

[12]             OВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 38.

[13]             ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

[14]             OВ L 105, 27.4.1996 г., стр. 1.

[15]             OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[16]             OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

[17]             Регламент (ЕИО) № 31, (ЕОАЕ) № 11 на Съвета от 18 декември 1961 г. за установяване на Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ P 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), изменен по-специално с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 256/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1), самият той впоследствие изменен.

[18]             Регламент (ЕИО) № 31, (ЕОАЕ) № 11 на Съвета от 18 декември 1961 г. за установяване на Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ P 45, 14.6.1962 г., стр. 1385), изменен по-специално с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 256/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1), самият той впоследствие изменен.

[19]             ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.

[20]             ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

[21]             OВ L 17, 6.10.1958 г., стр. 385.

[22]             ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

[23]             ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.

[24]             ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1. Регламент (ЕО) № 44/2001 се заменя с Регламент (ЕС) № 1215/2012, считано от 10 януари 2015 г.

[25]             УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

[26]             Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[27]             Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[28]             Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

[29]             ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[30]             Държави кандидатки и ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[31]             Член 56 от проекта за регламента предвижда задължение за Комисията да представи доклад за прилагането на регламента. Този доклад се основава на външно проучване.

[32]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).

[33]             Съглас&