EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0462

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2011 г.

/* COM/2012/0462 final */

52012DC0462

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2011 г. /* COM/2012/0462 final */


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1........... Въведение.................................................................................................................... 5

2........... Преглед на дейностите на ЕФПГ през 2011 г.......................................................... 5

3........... Последващи действия във връзка с годишния отчет за дейностите на ЕФПГ през 2010 г.    6

4........... Анализ на дейността на ЕФПГ през 2011 г.............................................................. 8

4.1........ Получени заявления................................................................................................... 8

Таблица 1 — Заявления, получени през 2011 г..................................................................... 9

4.1.1..... Получени заявления по държави членки и сектори................................................ 9

4.1.2..... Получени заявления според размера на поисканата сума.................................... 10

4.1.3..... Получени заявления според броя на работниците от целевата група за помощ 10

4.1.4..... Получени заявления според размера на поисканата сума за отделен работник. 10

4.1.5..... Получени заявления според критерия за намеса................................................... 10

4.2........ Средства, предоставени под формата на финансово участие.............................. 11

Таблица 2 — Подробна информация за участията, предоставени през 2011 г................. 12

Таблица 3 — Участия на ЕФПГ, предоставени през 2011 г.: профил на работниците.... 13

4.2.1..... Действия, финансирани с помощта на ЕФПГ........................................................ 14

4.2.2..... Допълняемост с действия, финансирани от структурните фондове, и по-специално от Европейския социален фонд (ЕСФ)............................................................................................... 14

4.3........ Заявления, които не отговарят на условията за финансово участие на ЕФПГ... 16

4.4........ Резултати, постигнати от ЕФПГ.............................................................................. 16

4.4.1..... Заключителни отчети, представени от държавите членки през 2011 г. относно изпълнението на финансовите участия................................................................................................ 16

4.4.2..... Обобщение на резултатите и добрите практики, отчетени през 2011 г.............. 16

Таблица 4 — Окончателни отчети, получени през 2011 г.: преглед на резултатите........ 18

4.4.3..... Подробности за приложените мерки, както са представени в окончателните отчети, получени през 2011 г.......................................................................................................................... 19

4.5........ Преглед за периода след 2013 г............................................................................... 21

4.6........ Финансов отчет........................................................................................................ 22

4.6.1..... Финансово участие на ЕФПГ.................................................................................. 22

4.6.2..... Разходи за техническа помощ.................................................................................. 22

Таблица 5 — Разходи за техническа помощ за 2011 г......................................................... 23

4.6.3..... Докладвани или приключени случаи на нередности........................................... 23

4.6.4..... Прекратяване на финансовото участие от ЕФПГ.................................................. 24

Таблица 6 — Досиета, прекратени през 2011 г.................................................................... 24

4.6.5..... Други възстановявания на суми.............................................................................. 25

4.7........ Дейности по предоставяне на техническа помощ, предприети от Комисията.. 25

4.7.1..... Информация и публичност...................................................................................... 25

4.7.2..... Срещи с националните органи и заинтересовани страни във връзка с прилагането на ЕФПГ         27

4.7.3..... Изготвяне на електронен формуляр за заявления.................................................. 27

4.7.4..... Втори статистически портрет на ЕФПГ за периода 2007—2011 г...................... 28

4.7.5..... Средносрочна оценка на ЕФПГ.............................................................................. 28

5........... Тенденции................................................................................................................. 29

6........... Заключение................................................................................................................ 36

Приложение 1 — Заявления до ЕФПГ според класификацията на икономическите дейности, подадени до 31 декември 2011 г. (97 заявления).............................................................................. 38

Приложение 2 — Преглед на заявленията за помощ по линия на ЕФПГ, подадени до 31 декември 2011 г., по държави членки и вид заявление (съгласно критериите по член 1).................... 44

1.           Въведение

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) e създаден с Регламент (ЕО) № 1927/2006[1], за да се покаже солидарност с работниците, съкратени вследствие на значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да им се окаже помощ. Той е замислен като средство за постигане на баланс между съвкупните дългосрочни ползи от отворената търговия от гледна точка на растежа и заетостта и евентуалното неблагоприятно въздействие, което глобализацията може да има в краткосрочен план, особено върху заетостта на най-уязвимите и най-слабо квалифицирани работници. Уредбата беше изменена с Регламент (ЕО) № 546/2009 от 18 юни 2009 г.[2], за да се осигури по-ефективна реакция в отговор на световната финансова и икономическа криза.

В член 16 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 е залегнало изискването всяка година Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета количествен и качествен отчет за дейностите на ЕФПГ през предишната година. Отчетът следва да бъде съсредоточен основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и да съдържа по-специално информация за подадените заявления, приетите решения, финансираните действия, включително тяхната допълняемост с действията, финансирани от структурните фондове, особено от Европейския социален фонд (ЕСФ), и прекратяването на оказваното финансово участие. В него се документира също информация за заявленията, които са били отхвърлени поради недостиг на бюджетни кредити или поради неприемливост.

2.           Преглед на дейностите на ЕФПГ през 2011 г.

През 2011 г. Комисията получи 26 заявления за участие от страна на ЕФПГ, което представлява лек спад в сравнение с 2010 г. (31 заявления). Подробна информация относно заявленията се съдържа в раздел 4.1 и в таблица 1.

През 2011 г. бюджетният орган прие 22 решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ в общ размер от 128 167 758 EUR, което представлява нарастване с 54,1 % на съфинансирането от ЕФПГ в сравнение с 2010 г. Подробна информация относно предоставеното финансово участие се съдържа в раздел 4.2 и в таблици 2 и 3.

През 2011 г. Комисията получи четири заключителни отчета за усвояването на средствата от ЕФПГ. Подробна информация за резултатите се съдържа в раздел 4.4 и в таблица 4. Бяха прекратени пет участия на ЕФПГ, предоставяни през предходни години (подробна информация e представена в раздел 4.6.4 и в таблица 6). В раздел 4.6.2 и в таблица 5 се съдържа подробна информация за техническата помощ по инициатива на Комисията (член 8, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ).

През 2011 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за удължаване до края на 2013 г. на срока на действие на временната дерогацията във връзка с кризата (приложима за заявления за помощ от ЕФПГ, подадени до 30 декември 2011 г.). По-подробна информация е посочена в раздел 3. Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за периода 2014—2020 г. По-подробна информация е посочена в раздел 4.5.

3.           Последващи действия във връзка с годишния отчет за дейностите на ЕФПГ през 2010 г.

Регламент (ЕО) № 546/2009 за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на ЕФПГ

Приетото през 2009 г. изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 с внесените в него временни и постоянни изменения доведе до нови съществени подобрения в правната уредба на ЕФПГ, като на държавите членки бяха предоставени по-добри условия за кандидатстване за съфинансиране от ЕФПГ, за да могат по-успешно да се справят с отрицателните последици от глобалната финансова и икономическа криза върху заетостта.

С въвеждането на дерогацията във връзка с кризата[3] значително бе улеснено кандидатстването за помощ от ЕФПГ, което позволи на фонда да оказва подкрепа на работниците, съкратени вследствие на глобалната финансова и икономическа криза, и доведе до нарастване на участието на ЕФПГ от 50 % на 65 % от общия размер на разходите. Постоянните промени, т.е. намаляването на прага от 1000 на 500 съкращения и удължаването на срока на прилагане от 12 на 24 месеца от датата на заявлението, също имаха положително въздействие: държавите членки получиха възможността да се обръщат към ЕФПГ за помощ за работници, съкратени от по-малки предприятия, и да планират по-продължителна подкрепа за работниците, отколкото е било възможно в миналото. След приключването на проектите ще станат ясни резултатите от по-продължителната помощ от ЕФПГ за намирането на работа и пригодността за заетост на съкратените работници.

През първото тримесечие на 2011 г. Комисията организира консултации с представители на държавите членки, органите, отговарящи за усвояването на средствата, и социалните партньори, за да се обсъди евентуалното удължаване на срока на действие на дерогацията във връзка с кризата след 2011 г., както и бъдещето на ЕФПГ след 2013 г. (вж. също раздел 4.5). През юни 2011 г. Комисията прие предложение[4] за удължаване до края на 2013 г. на срока на действие на дерогацията във връзка с кризата, което получи пълна подкрепа от Европейския парламент на 21 септември 2011 г. Въпреки обширните дебати в Съвета обаче и различните варианти за намиране на компромис, предложението на Комисията не получи квалифицирано мнозинство в Съвета. Тъй като не бе постигнато политическо съгласие за удължаване на срока на действие на дерогацията във връзка с кризата, считано от 31 декември 2011 г. заявленията за помощ от ЕФПГ могат да бъдат обосновавани само със структурни промени в моделите на световната търговия, a процентът на съфинансиране е намален до първоначално определените 50 % от общите приемливи разходи.

Улесняване на вземането на решения по заявления за участие от ЕФПГ: процедура за представяне на предложения пред Съвета и Европейския парламент

Предоставените от ЕФПГ участия през 2011 г. бяха разглеждани съгласно установените в края на 2009 г. нови процедури за вземане на решение от ЕФПГ. Предприетите през 2010 г. усилия за ускоряване на процеса на вземане на решения в рамките на разпоредбите на действащия регламент продължиха и през 2011 г., и по-специално в контекста на консултациите за периода след 2011 г. и след 2013 г. Беше подготвен специален семинар с участието на представители на държавите членки (който се проведе през март 2012 г.), чиято цел беше да се потърси решение на различни въпроси, свързани с ефективното усвояване на средствата от фонда.

4.           Анализ на дейността на ЕФПГ през 2011 г.

4.1.        Получени заявления

Получените в Комисията през 2011 г. 26 заявления (вж. таблица 1) бяха с пет по-малко от получените през 2010 г. (31 заявления[5]). Регламент (ЕО) № 546/2009, приет на 18 юни 2009 г., се прилага по отношение на всички заявления (т.е. 65 % съфинансиране, 24-месечен срок на прилагане, считано от датата на подаване на заявлението, и др.). В края на 2011 г. беше отчетено значително нарастване на броя на заявленията във връзка с кризата, което показва стремежа на държавите членки да се възползват максимално от по-изгодните разпоредби относно дерогацията във връзка с кризата, преди да е изтекъл срокът ѝ на действие в края на декември 2011 г.: 12 от подадените от държавите членки общо 18 заявления през декември 2011 г. бяха във връзка с кризата.

26-те заявления бяха подадени от 10 държави членки и се отнасяха до 16 870 съкратени работници, като поисканото участие от ЕФПГ възлизаше общо на 77 546 044 EUR. Сумите, които все още не са одобрени, имат ориентировъчен характер, тъй като могат да претърпят промяна на етапа на оценяване. През 2011 г. две държави членки кандидатстваха за първи път, а именно Гърция и Румъния.

Таблица 1 — Заявления, получени през 2011 г.

4.1.1.     Получени заявления по държави членки и сектори

Подадените 26 заявления се отнасяха до 20 сектора[6]. Осем от тях са сектори, за които през 2011 г. за първи път бе подадено заявление до ЕФПГ: те са подчертани в списъка по-долу.

Австрия (три заявления: сухопътен транспорт, тютюневи изделия, социална работа), Дания (две заявления: електронно оборудване , строителство на плавателни съдове), Германия (едно заявление: автомобилна промишленост), Гърция (едно заявление: търговия на дребно), Италия (седем заявления: строителство на сгради, керамика, битови уреди, услуги в областта на ИКТ, складиране и съхраняване на товари, електронно оборудване, мотоциклети), Нидерландия (три заявления: строителство на сгради, специализирани строителни дейности, основни метали), Португалия (едно заявление: автомобилна промишленост), Румъния (едно заявление: мобилни телефони), Испания (шест заявления: строителство на сгради, металообработваща промишленост, производство на обувки, дограма и други изделия от дървен материал), Швеция (едно заявление: лекарствени вещества).

4.1.2.     Получени заявления според размера на поисканата сума

Всяка държава членка, подаваща заявление за помощ от ЕФПГ, трябва да изготви съгласуван пакет от мерки, който в най-голяма степен отговоря на профила на целевата група работници, и да вземе решение за размера на помощта, която иска да ѝ бъде предоставена. Регламентът за ЕФПГ не препоръчва, нито ограничава общия размер на исканата сума, но е възможно при оценката на заявлението от страна на Комисията да възникнат въпроси, които да станат причина държавата членка да преразгледа предложения пакет персонализирани услуги и съответно — размера на исканата сума.

Поисканите през 2011 г. участия от ЕФПГ варираха от 1 125 605 EUR до 6 838 650 EUR (средно 2 982 540 EUR).

4.1.3.     Получени заявления според броя на работниците от целевата група за помощ

Общият брой на работниците, към които са насочени предложените за съфинансиране от ЕФПГ мерки, е 16 870, което представлява около 72 % от общия брой на съкратените работници (около 23 500 съкращения бяха декларирани от 10‑те държави членки в 26‑те подадени заявления). Броят на работниците от целевата група варира между 153 и 1517, като три от заявленията се отнасят до повече от 1000 работници, а шест — до по‑малко от 500 работници. Възможно е да има разлика в броя на работниците, засегнати от съкращенията, и броя на работниците от целевата група за помощ от ЕФПГ, ако кандидатстващата държава членка е решила да насочи помощта от ЕФПГ само към конкретни групи работници, например такива, за които е изключително трудно да останат на пазара на труда, и/или към крайно нуждаещи се от помощ. Възможно е някои от засегнатите работници да получават помощ извън ЕФПГ; други пък може сами да си намерят нова работа или да решат да се възползват от ранно пенсиониране, което означава, че те няма да бъдат в целевата група за мерките по ЕФПГ.

4.1.4.     Получени заявления според размера на поисканата сума за отделен работник

В съответствие с условията на регламента кандидатстващите държави членки по своя преценка определят пакета от индивидуални услуги, които предлагат на съответните съкратени работници. Поради това поисканата сума за отделен работник, засегнат от съкращения, може да варира в зависимост от мащаба на съкращенията, ситуацията на засегнатия пазар на труда, конкретните обстоятелства при работниците от целевата група, вече предвидените от държавата членка мерки и разходите за предоставянето на услугите в съответната държава членка или регион. Това обяснява защо предложените суми за отделен работник през 2011 г. варираха от малко над 1200 EUR до над 19 000 EUR.

4.1.5.     Получени заявления според критерия за намеса

От подадените 26 заявления 20 (77 %) се отнасяха до помощ за работници, съкратени като пряк резултат от финансовата и икономическа криза (член 1, параграф 1а от изменения регламент за ЕФПГ), а останалите шест заявления (23 %) бяха подадени в отговор на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Осем заявления бяха подадени на основание член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, 15 — на основание член 2, буква б), две заявления се позоваваха на член 2, буква в), а именно на наличието на изключителен случай, а едно заявление беше подадено на основание член 2, буква в), позовавайки се на малък пазар на труда.

4.2.        Средства, предоставени под формата на финансово участие

През 2011 г. бюджетният орган взе 22 решения за съфинансиране от ЕФПГ на активни мерки в рамките на политиката по отношение на пазара на труда (вж. таблици 2 и 3 за общ преглед и разбивка на профилите на работниците). Пет от тях се отнасяха до заявления, подадени през 2011 г., 16 — до заявления, получени през 2010 г., а едно беше в отговор на заявление, получено през 2009 г. Регламент (ЕО) № 546/2009, приет на 18 юни 2009 г., се прилага по отношение на всички предоставени средства (т.е. 65 % съфинансиране, 24‑месечен срок на прилагане, считано от датата на подаване на заявлението, и др.).

Средствата, предоставени по силата на 22-те решения за финансово участие, бяха насочени към 21 213 съкратени работници в дванадесет държави членки, като от ЕФПГ са изплатени общо 128 167 758 EUR (25,6 % от годишната максимална сума, с която разполага ЕФПГ). Това представлява увеличение на съфинансирането от ЕФПГ с 54,1 % в сравнение с 2010 г. (83 171 941 EUR в общо 30 случая на предоставени средства под формата на финансово участие[7]).

Таблица 2 — Подробна информация за участията, предоставени през 2011 г.

Таблица 3 — Участия на ЕФПГ, предоставени през 2011 г.: профил на работниците

4.2.1.     Действия, финансирани с помощта на ЕФПГ

В член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 е предвидено, че ЕФПГ може да съфинансира само активни мерки на пазара на труда, предназначени да помогнат за повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда. Освен това се посочва, че ЕФПГ може да финансира дейностите на отделните държави членки по подготовката, управлението, информацията и рекламата, както и по контрола на усвояването на средствата („дейности по прилагането“, наричани преди това „техническа помощ“).

Мерките, одобрени във връзка с предоставените през 2011 г. в 22 отделни случая финансови участия на ЕФПГ, имаха за цел повторното интегриране на пазара на труда на 21 213 съкратени работници. Тези мерки се състоят главно от интензивна персонализирана помощ при търсене на работа и предоставяне на съдействие според конкретния случай, включително проучване съвместно с работодатели на възможностите за назначаване на работа, различни видове професионално обучение, мерки за повишаване на квалификацията и за преквалификация, редица временни финансови стимули/помощи за периода на провеждане на активните мерки до действителното повторно интегриране в трудовия живот, напътствия през първоначалния период на новото работно място и други видове дейности, например насърчаване на предприемачеството/създаването на собствен бизнес, субсидирана заетост и еднократни стимули за заетост/наемане на работа.

При определянето на своите пакети от мерки за помощ държавите членки вземат предвид подготовката, опита и образователното равнище на работниците, възможностите им за мобилност и съществуващите или потенциалните възможности за трудова заетост в съответните региони.

4.2.2.     Допълняемост с действия, финансирани от структурните фондове, и по-специално от Европейския социален фонд (ЕСФ)

ЕФПГ е замислен да подобрява пригодността за заетост и да осигурява бърза повторна интеграция на съкратените работници посредством активни мерки на пазара на труда, допълвайки по този начин ЕСФ, който е основният инструмент за насърчаване на заетостта в ЕС. Като цяло, в основата на допълняемостта на двата фонда стои възможността да третират тези въпроси в две различни времеви перспективи: докато ЕФПГ предоставя помощ, съобразена с нуждите на съкратените работници, в отговор на конкретно масово съкращение от европейски мащаб, ЕСФ действа в подкрепа на стратегически дългосрочни цели (напр. увеличаване на човешкия капитал, управление на промените) чрез предварително заложени многогодишни програми, чиито ресурси обикновено не могат да бъдат преразпределяни за справяне с кризисни ситуации, предизвикани от масови съкращения. Мерките по ЕФПГ и ЕСФ понякога се използват, за да се допълват взаимно и така да се намират решения както в краткосрочен, така и в по-дългосрочен план. Решаващият критерий е потенциалът на наличните инструменти ефективно да подпомагат работниците, а задача на държавите членки е да подберат — и планират — инструментите и действията, които са най-подходящи за постигане на набелязаните цели.

Съдържанието на „съгласувания пакет персонализирани услуги“, съфинансиран от ЕФПГ, следва да бъде балансирано с другите действия и да ги допълва. Мерките, съфинансирани от ЕФПГ, могат значително да надхвърлят стандартните обучения и дейности, а практиката показва, че ЕФПГ позволява на държавите членки да предложат на съкратените работници много задълбочена и адаптирана към техните нужди помощ, което не би било възможно без участието на ЕФПГ, включително мерки, до които работниците в общия случай не биха имали достъп (напр. получаване на средно или висше образование). ЕФПГ позволява на държавите членки по-успешно да се съсредоточат върху работниците в особено уязвимо положение, например тези с ниска квалификация или от мигрантски произход, и да предоставят подкрепа при по-добро съотношение между работници и консултантски персонал и/или за по-дълъг период от време, отколкото би било възможно без ЕФПГ. Всички тези мерки подобряват шансовете на работниците да подобрят своето положение.

Конкретни примери за добра допълняемост между структурните фондове и ЕФПГ е свършената работа във връзка със заявлението, подадено от Дания (строителство на плавателни съдове), както и във връзка с трите заявления, подадени от Ирландия и отнасящи се до строителния сектор. По отношение на първия случай (EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard) мерките по ЕФПГ бяха разработени така, че да допълват действията, предприети от регионалния форум за растеж, който получава финансиране от ЕСФ и ЕФРР и провежда мерки за насърчаване на дългосрочния растеж в нови отрасли в региона. Това участие на ЕФПГ се използва от Дания също така за изпробване на обучение в нови сектори и на нови методи за обучение, които потенциално могат да бъдат включени в масово прилаганите програми, ако в края на срока на прилагане на ЕФПГ покажат добри резултати.

Що се отнася до постъпилите последни по време заявления от Ирландия (EGF/2010/019, EGF/2010/020, EGF/2010/021) и последващите такива, ЕФПГ участва от 2010 г. насам в дейността на надзорния комитет за координация на средствата от ЕС, създаден съгласно националната стратегическа референтна рамка, за да разглежда въпроси, свързани с усвояването на средства от структурните фондове за периода 2007—2013 г., и председателстван от Министерството на финансите. Комитетът обсъжда всички имащи отношение въпроси, в това число разграничаването на средствата, заложени по различни оперативни програми и в плановете за нови програми, за да се гарантира, че няма да бъде допуснато припокриване на финансирането от фондовете.

В съответствие с изискването на член 6, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, всички държави членки трябва да въведат необходимите механизми, за да се избегне какъвто и да е риск от двойно финансиране от финансовите инструменти на ЕС.

4.3.        Заявления, които не отговарят на условията за финансово участие на ЕФПГ

Нито едно от заявленията, подадени от държавите членки за финансиране по линия на ЕФПГ, не беше отхвърлено от Комисията, нито от бюджетния орган.

4.4.        Резултати, постигнати от ЕФПГ

Основните източници на информация за постигнатите от ЕФПГ резултати са заключителните отчети, представени от държавите членки съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Те са допълнени с информация, която се предоставя от държавите членки при преки контакти с Комисията и по време на провежданите през годината координационни срещи и конференции с участието на представители на държавите членки. Резултатите и данните, отчетени от държавите членки през 2011 г., са обобщени в настоящия раздел и в таблица 4.

Комисията получи заключителни отчети във връзка с общо 20 случая на финансово участие на ЕФПГ (от 2008 г., когато бяха оповестени резултатите от първите участия на ЕФПГ, до декември 2011 г.), което представлява приблизително 20 % от общия брой заявления (97), получени до декември 2011 г. Петнадесет от тези 20 случая също така бяха анализирани в рамките на средносрочната оценка, извършена през 2011 г. (вж. раздел 4.7.5). Поради ограничените резултати, налични към днешна дата, все още е твърде рано да се правят окончателни заключения относно добавената стойност на помощта по линия на ЕФПГ и ефекта от нея за съкратените работници и за пазарите на труда. С разширяването на кръга на окончателните резултати от досиетата с удължен 24-месечен срок на прилагане (след удължаването на срока от 12 на 24 месеца от датата на подаване заявлението, в резултат на изменението на Регламента за ЕФПГ през 2009 г.), ще бъде извършена по-подробна оценка на въздействието на помощта по линия на ЕФПГ, включително оценка ex-post, която трябва да бъде изготвена до 31 декември 2014 г. (член 17, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ).

4.4.1.     Заключителни отчети, представени от държавите членки през 2011 г. относно изпълнението на финансовите участия

През 2011 г. Комисията получи четири заключителни отчета във връзка със следните досиета: EGF/2009/004 BE/Oost-West Vlaanderen, EGF/2009/005 BE/Limburg, EGF/2009/007 SE/Volvo и EGF/2009/008 IE/Dell. Това са първите заявления за финансово участие на ЕФПГ и за трите държави членки, както и първите приключили досиета с удължен 24-месечен срок на прилагане. Това бяха също така първите досиета, при които съфинансирането от ЕФПГ беше увеличено от 50 на 65 %.

4.4.2.     Обобщение на резултатите и добрите практики, отчетени през 2011 г.

Четирите заключителни отчета, представени от трите държави членки, показват, че в края на срока на прилагане на ЕФПГ 2352 работници (45 % от 5228) са намерили нова работа или са били самостоятелно заети лица. Останалите са били в процес на образование или обучение (приблизително 10,9 %) или безработни или неангажирани с трудова дейност поради причини от лично естество (ННОО: неактивни, неангажирани с образование или обучение): приблизително 44,1 %.

Подобно на 2010 г. резултатите от гледна точка на повторната интеграция на работното място бяха повлияни от значително снижения капацитет на местните и регионалните пазари на труда да приемат нови работници, което е пряка последица от световната финансова и икономическа криза. Следва да се отбележи, че не бива да бъде отдавано твърде голямо значение на процента на повторна интеграция, тъй като той дава само моментна снимка на състоянието на заетостта на работниците към момента, в който са събрани данните. Той не дава информация за вида заетост и качеството на намерената работа и може не след дълго да претърпи сериозни промени. Според информацията, предоставена от няколко държави членки през 2010 г и 2011 г., дори само няколко месеца сред предаването на заключителните отчети процентът на повторна интеграция започва да расте, като тази тенденция се запазва и в средносрочен план, особено в случаите, когато и след периода на прилагане на ЕФПГ работниците продължават да получават адаптирана към нуждите им помощ, финансирана от самите държави членки или с помощта на ЕСФ.

И трите държави членки отчетоха редица интересни факти и окуражителни данни, сочещи осезаемо подобрение по отношение на личното положение, увереността в собствените сили и пригодността за заетост на обхванатите работници, благодарение на помощта и услугите, предоставени от ЕФПГ, макар не винаги работниците да са намирали бързо нова работа. ЕФПГ даде възможност на въпросните държави членки да действат по-активно, отколкото би било възможно без финансиране по линия на ЕФПГ, в регионите, засегнати от съкращения, що се отнася до броя на хората, на които се оказва помощ, и времетраенето и качеството на предоставяната подкрепа. Предоставените от ЕС средства позволиха на тези държави членки да реагират по-гъвкаво и да включат в своите пакети от мерки действия с високо качество, които са силно персонализирани, а понякога и новаторски, като по този начин да отделят повече внимание на по-слабо квалифицираните работници и на търсещите работа, на които е най-трудно да се помогне.

По тази причина помощта, съфинансирана от ЕФПГ, представлява важна инвестиция в умения, която може да има положителен ефект и в средносрочен и дългосрочен план, с постепенното излизане на пазарите от кризата. ЕФПГ беше оценен като полезен инструмент в момент, белязан от бюджетни ограничения, които често са особено болезнени в държавите членки и регионите, засегнати от масови съкращения. Освен това трите държави членки извлякоха някои поуки и изводи, които се очаква да бъдат от полза при подготовката и придвижването на бъдещи досиета, свързани със заявления за помощ по линия на ЕФПГ.

Таблица 4 — Окончателни отчети, получени през 2011 г.: преглед на резултатите[8]

4.4.3.     Подробности за приложените мерки, както са представени в окончателните отчети, получени през 2011 г.

EGF/2009/004 Oost-West Vlaanderen/Belgium (текстил)

Определеният в решението за финансиране срок на прилагане изтече на 4 май 2011 г. От 508-те работници, участвали в съфинансираните от ЕФПГ мерки, 335 (65,9 %) са били отново на работа в края на срока на прилагане (девет от тях като самостоятелно заети лица), а останалите 173-ма (34,1 %) са били безработни или неангажирани с трудова дейност поради различни причини от лично естество (ННОО).

EGF/2009/005 Limburg/Belgium (текстил)

Определеният в решението за финансиране срок на прилагане изтече на 4 май 2011 г. От общо 356-те работници, участвали в съфинансираните от ЕФПГ мерки, 259 (72,8 %) са били отново на работа в края на срока на прилагане (пет от тях като самостоятелно заети лица), а останалите 97 (27,2 %) са били безработни или неангажирани с трудова дейност поради различни причини от лично естество (ННОО).

Белгийските власти отчетоха, че благодарение на двете финансови участия на ЕФПГ са успели да предоставят на съкратените работници в текстилния сектор помощ и обучение, съобразени с нуждите им, което им е помогнало да си намерят нова работа или да заздравят позициите си пазара на труда. Съфинансираните от ЕФПГ мерки бяха предоставени от фламандската служба за заетост и професионална квалификация (VDAB) и отрасловия учебен център за подготовка на кадри за текстилната промишленост (COBOT). Те включваха индивидуална помощ при търсене на работа, в това число официално признаване на съществуващи умения с приложение в текстилния сектор, съдействие при професионално преориентиране за всички възрастови групи, редица мерки за обучение за придобиване на общи компетентности и умения при явяване на интервю, професионално обучение, насочено към реализация в нови сектори и изпълнение на нови функции, обучение, адаптирано към нуждите на работниците над 50-годишна възраст, както и продължаващо обучение/професионално ориентиране за намерилите нова работа, за да се подобри тяхната удовлетвореност и възможностите им да останат на новата работа.

Някои от извършените дейности бяха включени в предварително определени схеми, ползващи се с федерално и регионално финансиране, поради което беше невъзможно да се изчисли участието на ЕФПГ. Предвид особената си ситуация в административно отношение Белгия е прихванала само 36 % (EGF/2009/004) и 44,6 % (EGF/2009/005) от общия размер на действителните разходи към помощта, предоставена по линия на ЕФПГ, вместо разрешения максимум от 65 %. Управляващият орган извлече редица поуки и изводи, които се очаква да бъдат от полза при бъдещи заявления за помощ по линия на ЕФПГ.

EGF/2009/007 Volvo/Sweden (автомобилна промишленост)

Определеният в решението за финансиране срок на прилагане изтече на 4 юни 2011 г. От 1775-те работници, участвали в съфинансираните от ЕФПГ мерки, 1201 (67,7 %) са били отново на работа в края на срока на прилагане (18 от тях като самостоятелно заети лица), 344 (19,4 %) са били включени в някаква форма на образование или обучение, а останалите 230 (12,9 %) се считат за безработни или неангажирани с трудова дейност (ННОО), тъй като по различни причини са напуснали службата по заетостта. Според шведските власти проектът на ЕФПГ е бил успешен по отношение на повторната интеграция след неговото приключване в сравнение с други проекти в Швеция.

Мерките, съфинансирани от ЕФПГ, са били от голямо значение за бившите работници на Volvo, тъй като са им позволили да повишат квалификацията си, за да получат достъп до по-широк пазар на труда, осигурявайки им същевременно възможности за личностно развитие и финансова стабилност. Участието на ЕФПГ позволи на шведските органи да осигурят разнообразни мерки за квалификация, включително професионално обучение, насочени към професии, при които смяната на поколенията буди тревога. Обучението по предприемачество е било значително по-задълбочено от обичайно предлаганото обучение от държавната служба по заетостта. Специално внимание е било отделено на качеството на обучението, съфинансирано от ЕФПГ (поставяни са оценки), което може да доведе до конкурентно предимство за участвалите работници в сравнение с други безработни лица, ползващи се от стандартните възможности за обучение.

Шведските органи също така отчетоха, че проектът е довел до по-активно сътрудничество между държавните служби по заетостта и националните, регионалните и местните доставчици на образователни услуги за възрастни. Съчетаването на политики на пазара на труда със средства от образователната сфера бе признато като носещо значителна добавена стойност с положителен мултиплициращ ефект. Констатациите и извлечените поуки от проекта „Volvo“ ще залегнат в основата на бъдещите дейности за подпомагане на безработните в Швеция.

Като цяло Швеция счита, че съфинансираните от ЕФПГ мерки са имали положителен ефект както за бившите работници на Volvo, така и за съответните местни пазари на труда. Макар в момента все още да не може да се измери ефектът от тях във финансово изражение, това следва да бъде възможно в бъдеще, когато настоящата оценка на проекта от шведските компетентни органи придобие окончателен вид.

EGF/2009/008 Dell/Ireland (компютри)

Определеният в решението за финансиране срок на прилагане изтече на 28 юни 2011 г. От 2589 работници, участвали в съфинансираните от ЕФПГ мерки, 557 (21,5 %) са били отново на работа в края на срока на прилагане (191 от тях като самостоятелно заети лица), 227 (8,8 %) са били в включени в някаква форма на образование или обучение, а останалите 1805 (69,7 %) са били безработни или неангажирани с трудова дейност поради различни лични причини (ННОО).

Ирландските органи отчетоха, че помощта от ЕФПГ е разширила обхвата на помощта, която обикновено е на разположение на безработните, и е допълвала мерките, подкрепяни от Европейския социален фонд, ЕФРР и др. С помощта на ЕФПГ бившите работници на Dell са се възползвали от по-задълбочена персонализирана помощ в момент на бързо нарастваща безработица както на регионално, така и на национално равнище. Според ирландските органи броят на лицата, които отново са намерили работа или са започнали собствен бизнес до края на срока на прилагане, както и по-активното възползване от предлаганите възможности за образование и обучение, са имали значителен положителен икономически ефект на местно и регионално равнище. Съфинансираните от ЕФПГ мерки са имали положително въздействие и върху отделните работници, помагайки им да възвърнат увереността и достойнството си.

В съфинансираните от ЕФПГ мерки са били включени широк набор от дейности във връзка с насоки, образование, обучение, както и за подпомагане на предприемачеството, които са предоставяни в тясно сътрудничество с местните, регионалните и националните доставчици на услуги. Помощта по линия на ЕФПГ също така е позволила да бъдат разработени редица нови мерки в отговор на специфични нужди, включително университетски курсове извън общообразователната програма, нова стажантска програма, даваща възможност за поддържане на съществуващи умения и за практикуване на новопридобити такива, както и предлагането на обучение за придобиване на нови умения в бързо развиващи се сектори или в сектори с недостиг на квалифицирана работна ръка, например производството на медицински изделия, финансовите услуги и логистиката. В пакета са били включени също така безвъзмездни средства за улесняване участието на кандидатите в акредитирани курсове за обучение и безвъзмездни средства за улесняване на достъпа до програми за висше образование в одобрени частни колежи.

Придобитият опит от заявлението на Dell беше полезен при последващите заявления за помощ по линия на ЕФПГ, подадени от Ирландия.

4.5.        Преглед за периода след 2013 г.

Съгласно член 20 от Регламента за ЕФПГ посоченият регламент трябва изцяло да бъде преразгледан до 31 декември 2013 г., което съвпада с края на програмния период 2007—2013 г. В контекста на съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 2020“[9] се подчертава необходимостта от справяне с все по-неотложни предизвикателства, сред които са недостатъчните умения, недостатъчните резултати по отношение на активната политика за пазара на труда и образователните системи, социалното изключване на маргинализираните групи и ниската трудова мобилност. Комисията е решена да запази ЕФПГ и през следващия програмен период 2014—2020 г. и възнамерява през този период да бъде предоставяна специфична еднократна помощ на работниците, съкратени вследствие на големи структурни промени, възникнали в резултат от растящата глобализация на моделите на производство и търговия. ЕС следва да бъде в състояние да предоставя подкрепа и в случай на широкомащабни съкращения, причинени от сериозни сривове в икономиката на местно, регионално или национално равнище вследствие на неочаквана криза. Освен това следва да бъде разширен обхватът на ЕФПГ, за да се включат компенсации в някои случаи с оглед на последиците от търговски споразумения в определени сектори на селското стопанство.

През първото полугодие на 2011 г. Комисията проведе консултации с представители на държавите членки, изпълнителните органи и социалните партньори относно бъдещата роля и потенциала на ЕФПГ като инструмент за солидарност. Консултациите включваха и две конференции на заинтересованите страни, провели се съответно на 25—26 януари 2011 г. и 8 март 2011 г. През октомври 2011 г. Комисията прие предложение[10] за бъдещ ЕФПГ, като взе предвид резултатите от консултациите и препоръките във връзка с политиката, формулирани в рамките на средносрочната оценка на ЕФПГ (вж. раздел 4.7.5).

През ноември и декември 2011 г. предложението на Комисията беше представено на ниво работна група на вниманието на Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Очаква се официалните обсъждания в съответните комисии на Парламента и Съвета да се проведат през 2012 и 2013 г., като целта е новият регламент да влезе в сила на 1 януари 2014 г.

4.6.        Финансов отчет

4.6.1.     Финансово участие на ЕФПГ

През 2011 г. бюджетният орган предостави средства по 22 заявления по линия на ЕФПГ в общ размер от 128 167 758 EUR, което представлява 25,6 % от годишната максимална сума, с която разполага ЕФПГ (таблица 2). Всичките 22 плащания бяха от бюджета за 2011 г., въпреки че четири от тях бяха направени в началото на 2012 г.

Съгласно точка 28 от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.[11], с което се определя бюджетната рамка на ЕФПГ, годишната максимална сума, с която разполага фондът, не може да надхвърля 500 млн. EUR, които могат да се вземат от всеки съществуващ марж под тавана за глобалните разходи за предходната година и/или от прекратените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на тези по функция 1Б от финансовата рамка. Освен това в член 12 от Регламента за ЕФПГ е предвидено, че поне 25 % от годишната максимална сума трябва да е на разположение на 1 септември всяка година, за да се покрият възникналите нужди до края на годината.

Бюджетните кредити за поети задължения за предоставените през 2011 г. средства бяха прехвърлени от резерва на ЕФПГ към бюджетния ред на ЕФПГ. През 2011 г. бюджетни кредити за плащания са получени от източници, различни от използваните преди това, за да се избегне доколкото е възможно използването на средства от ЕСФ. В началото на годината към бюджетния ред на ЕФПГ беше кредитирана сумата от 47 608 950 EUR (включително 610 000 EUR за техническа помощ в рамките на ЕФПГ). Чрез коригиращ бюджет беше добавена допълнителна сума от 50 000 000 EUR. При общия трансфер бяха определени и прехвърлени към ЕФПГ 5 460 495 EUR. И накрая, 29 650 344 EUR бяха прехвърлени от бюджетен ред на ЕСФ.

Извършените плащания за 2011 г. (128 167 758 EUR) превишиха с 54,1 % тези за 2010 г. (83 171 941 EUR по 30 одобрени заявления7).

4.6.2.     Разходи за техническа помощ

По силата на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 до 0,35 % от наличните за годината финансови ресурси (максимум 1,75 млн. EUR) могат да бъдат използвани под формата на техническа помощ по инициатива на Комисията за дейности, като информация, административна и техническа поддръжка, мониторинг, одит, контрол и оценка, които са необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ. През 2011 г. беше предоставена сумата от 610 000 EUR за техническа помощ[12] във връзка с изброените в таблица 5 дейности. Не беше отправено искане за останалите за годината 1 140 000 EUR, които потенциално можеха да се предоставят за техническа помощ.

Основната разлика между сумата, предвидена в бюджета, и действителните разходи се дължи на категория „Информация“, в която изискуемото участие на ЕФПГ при публикациите на обща тематика, посветени на заетостта и социалните въпроси, от значение за ЕФПГ беше значително по-ниско от предвиденото.

Таблица 5 — Разходи за техническа помощ за 2011 г.

Описание || Сума, предвидена в бюджета в евро || Действително изразходена сума в евро

Информация (напр. актуализиране/обогатяване на уебсайта на ЕФПГ на всички езици на ЕС, публикации и аудио-визуални дейности) || 250 000 || 74 685,24

Административна и техническа помощ — Срещи на експертната група за лицата за контакт на ЕФПГ — Семинари по въпросите на усвояването на средствата от ЕФПГ (семинари през 2012 г. за обмен на информация и опит във връзка с бюджета за 2011 г.) || 70 000 200 000 ||  61 404,21 268 595,79

Мониторинг (втори статистически портрет на ЕФПГ 2007—2011 г.) || 20 000 || 19 883,00

Създаване на банка от знания (изготвяне на електронен формуляр за заявления) || 70 000 || 59 300,00

Одит, контрол, оценка: не е използвано финансово участие в тези категории през 2011 г. (средносрочната оценка на ЕФПГ, изискуема съгласно член 17, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, беше възложена на външни подизпълнители още през 2010 г.; одитите, извършени през 2011 г., бяха финансирани от други източници на Европейската комисия)

Общо || 610 000 || 483 868,24

4.6.3.     Докладвани или приключени случаи на нередности

През 2011 г. на Комисията не бяха докладвани нередности по смисъла на Регламента за ЕФПГ.

Нямаше приключени случаи на нередности през 2011 г. съгласно Регламента за ЕФПГ.

4.6.4.     Прекратяване на финансовото участие от ЕФПГ

В член 15, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ са уредени процедурите за прекратяване на финансовото участие от ЕФПГ. През 2011 г. беше прекратена третата серия от участия на ЕФПГ от създаването на фонда. В таблицата по-долу са представени петте заявления, по които бяха усвоени средства през годините, предхождащи 2010 г. (12-месечен срок на прилагане, считано от датата на подаване на заявлението и 50 % съфинансиране от ЕФПГ).

Таблица 6 — Досиета, прекратени през 2011 г.

Изпълнението на бюджета варираше от 4,7 % до 29,6 %. Общата сума на неизразходваните средства, която трябваше да бъде възстановена на Комисията по тези пет досиета, възлизаше на 27 639 447 EUR.

Държавите членки не са усвоили отпуснатите им суми в пълен размер поради различни причини. Макар че държавите членки се насърчават да изготвят реалистични бюджетни разчети за предложения съгласуван пакет персонализирани услуги, възможни са неточности и недобра информираност при планирането. Възможно е при първоначалните изчисления да е предвиден прекалено голям предпазен марж, което в крайна сметка се оказва ненужно. Възможно е на етапа на планирането броят на работниците, желаещи да участват в предлаганите мерки, да е бил надценен; някои работници може да са предпочели по-евтини мерки или мерки в краткосрочен план пред такива, които са по-скъпоструващи или с по-дълъг срок на действие, или пък е възможно да са намерили нова работа по-бързо от първоначалните предвиждания. Други възможни причини за по-ниските разходи са закъснения при въвеждането на мерките и неизползване на възможностите за гъвкаво преразпределяне на суми за финансиране между различни бюджетни позиции в хода на прилагането на пакета персонализирани услуги.

При сравняването на четиридесетте заключителни отчета, налични до юли 2012 г. (приключени досиета и такива, които са в процес на приключване), става ясно, че през първоначалната фаза на участието на фонда (когато срокът на прилагане беше само дванадесет месеца) държавите членки са изпитвали затруднения във връзка с изразходването на отпуснатите средства в определения срок. Заключителните отчети, получени след края на 2011 г., се отнасят до досиета с по-дълъг срокът на прилагане (24 месеца от датата на подаване на заявлението) и показват, че държавите членки са започнали да планират по-реалистично своите бюджети, да прилагат по-отрано мерките и при нужда да преразпределят средствата за мерките в процеса на тяхното прилагане. Поради това общото ниво на възстановяване намалява, а средствата от ЕФПГ се изразходват, както е планирано. Комисията подпомага държавите членки като редовно им предоставя информация и организира специални семинари, за да насърчи оптималното управление на средствата. Това означава, че високото ниво на възстановяване от над 60 % за досиетата през 2007 г. е намалено наполовина до около 30 % за 2008 г. и са налице признаци това ниво да се запази и за досиетата от 2009 г. В първия заключителен отчет за досие, представено през 2010 г., се посочва ниво на възстановяване под 10 %.

Очаква се бюджетирането на мерките и прогнозирането на участието на работниците да се подобрят с натрупването на опит от държавите членки, които вече се справят по-успешно с изготвянето и подаването на заявленията до ЕФПГ, отколкото през първите години. Подобряват се също така планирането на момента на получаване на средствата от ЕФПГ в населеното място, капацитетът на различните координиращи и изпълнителни структури и качеството на комуникацията между националното и регионалното/местното равнище. Наред с това държавите членки се възползват по-успешно от възможността да преразглеждат бюджетите си и да пренасочват разходи между различните мерки и/или изпълнението на разходите. Институциите на ЕС положиха и продължават да полагат значителни усилия, за да ускорят процедурите за вземане на решения и изплащането на средства от ЕФПГ, за да може моментът и предоставените средства да се използват оптимално. През март 2012 г. Комисията планира специален семинар с участието на представители на държавите членки, посветен на различни въпроси, свързани с графика и ефективното усвояване на средствата от фонда.

4.6.5.     Други възстановявания на суми

Освен показаните в таблица 6 възстановени суми, изцяло бяха възстановени на Комисията средствата, предоставени през 2010 г. от ЕФПГ по едно заявление: 382 200 EUR във връзка със заявление EGF/2010/023 (Lear), което беше оттеглено от испанските органи през 2011 г.

4.7.        Дейности по предоставяне на техническа помощ, предприети от Комисията

4.7.1.     Информация и публичност

Интернет сайт

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Комисията е възложена отговорността да „създаде интернет сайт, достъпен на всички езици на Общността, за да предоставя информация за ЕФПГ, указания за подаването на заявления, както и актуална информация за приетите и отказани заявления, изтъквайки ролята на бюджетния орган.“

Съобразно изискванията на член 9 създаденият от Комисията интернет сайт на ЕФПГ (http://ec.europa.eu/egf) е на разположение на всичките 23 езика на ЕС, включително ирландски. През 2011 г. на интернет сайта на ЕФПГ бяха отчетени 37 384 посетители и 284 181 посетени страници.

Действия по популяризиране, предприети през 2011 г.

С помощта на журналисти Комисията изготви публикация, озаглавена „Европейският фонд за приспособяване към глобализацията в действие — разкази за възможности, създадени от ЕФПГ“. В брошурата, която може да бъде намерена на уебсайта на ЕФПГ, се описва ефектът от конкретни действия на ЕФПГ в пет държави — членки на ЕС (Германия, Испания, Финландия, Литва и Португалия), и обстоятелствата във връзка с тези действия. Във всеки един от тези случаи отделни работници, които са били съкратени и впоследствие са получили помощ от ЕФПГ, разказват своите лични истории. Впечатляващите разкази показват, че ЕФПГ е помогнал в труден момент от живота на тези работници да подобрят своето положение. Петте случая са: EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2008/003 LT/Alytaus Tekstilė, EGF/2008/004 ES/ Castilla y León & Aragón, EGF/2009/001 PT/Norte-Centro и EGF/2009/002 DE/Nokia.

Евробарометър

Специалното издание на Евробарометър относно европейската политика по заетостта и социална политика („European employment and social policy“, EBS 377[13]) от септември—октомври 2011 г. включваше въпрос относно ЕФПГ, който вече беше задаван при предишни проучвания на Евробарометър (октомври 2008 г. и юни 2009 г.), за да се проследи осведомеността за фонда в нейното развитие.

Възможните отговори на въпроса „Чували/чели ли сте някога за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, а именно че е фонд за подпомагане на пострадалите от глобализацията?“ бяха:

„Да, и съм много добре запознат с неговата дейност“ или

„Да, но не съм много добре запознат с неговата дейност“, или

„Не, никога не съм чувал или чел за него“.

Резултатите за 2011 г. сочат леко повишаване на осведомеността за фонда в сравнение с резултатите за 2009 г.: 32 % от отговорилите в ЕС са чували за ЕФПГ, като 6 % от тях са посочили, че са „много добре запознати“ с неговата дейност. 68 % от анкетираните са отговорили, че никога не са чували за ЕФПГ — техният дял се запазва висок, макар че се наблюдава подобрение с 2 % в сравнение с предишното проучване.

4.7.2.     Срещи с националните органи и заинтересовани страни във връзка с прилагането на ЕФПГ

Седмата и осмата среща на лицата за контакт на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, които са представителите на ЕФПГ в държавите членки, бяха проведени в Брюксел съответно на 9 март 2011 г. и на 20 октомври 2011 г. Част от всяка от срещите беше посветена на обсъждане на предложението на Комисията за удължаване и след 30 декември 2011 г.4 на срока на действие на дерогацията във връзка с кризата, както и на преразглеждането на действащия Регламент за ЕФПГ и предложението на Комисията той да продължи да функционира и в периода 2014—2020 г.

На 25 и 26 януари 2011 г. и на 8 март 2011 г. в Брюксел бяха проведени две конференции със заинтересованите страни, за да се обсъди бъдещето на ЕФПГ (след 2011 г. и след 2013 г.). Те бяха финансирани от бюджета за техническа помощ за 2010 г. (член 8, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ).

Семинарът на одиторите на ЕФПГ (финансиран от бюджета за техническа помощ за 2010 г.) се проведе на 7 април 2011 г. в Брюксел.

4.7.3.     Изготвяне на електронен формуляр за заявления

След покана за представяне на предложения Комисията възложи на външен изпълнител изготвянето на електронен формуляр за заявления до ЕФПГ. Целта на новия формуляр е да се съкрати времето, необходимо от момента на подготвяне на заявлението от държавата членка до приемането на предложението, внесено от Комисията в Европейския парламент и Съвета.

4.7.4.     Втори статистически портрет на ЕФПГ за периода 2007—2011 г.

След покана за представяне на предложения Комисията възложи на външен изпълнител изготвянето на втори статистически портрет на ЕФПГ за периода 2007—2011 г. Публикуването на портрета е насрочено за първата половина на 2012 г.

4.7.5.     Средносрочна оценка на ЕФПГ

В съответствие с изискването на член 17, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, Комисията извърши средносрочна оценка на ефективността и устойчивостта на резултатите, получени от ЕФПГ, която бе възложена на външни експерти. Окончателният доклад от оценката беше представен в края на 2011 г. и е достъпен на уебсайта на ЕФПГ (http://ec.europa.eu/egf).

Оценката бе извършена както на равнището на ЕФПГ в качеството му на инструмент, така и на равнището на отделните досиета и мерки по ЕФПГ. При анализа на по-дългосрочните ефекти от помощта по линия на ЕФПГ бяха взети под внимание лицата, получили помощ, и местните работодатели и общности. Бяха анализирани петнадесет случая на отпуснати средства по ЕФПГ в осем държави членки (Германия, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия, Финландия и Франция). Участието по тях е осъществено съгласно първоначалните правила на ЕФПГ (които се прилагаха от 2007 г. до края на април 2009 г.), а именно праг от 1000 съкращения, 12-месечен срок на прилагане, 50 % дял на съфинансиране. 15-те оценени досиета са същите, във връзка с които държавите членки бяха подали заключителни отчети от 2008 до 2010 г. и които бяха прекратени след това[14]:

|| Година на прекратяване

№ || Държава членка || Досие ||

EGF/2007/001 || FR || Peugeot || 2009 г.

EGF/2007/003 || DE || BenQ || 2009 г.

EGF/2007/004 || FI || Perlos || 2009 г.

EGF/2007/005 || IT || Sardegna || 2011 г.

EGF/2007/006 || IT || Piemonte || 2010 г.

EGF/2007/007 || IT || Lombardia || 2011 г.

EGF/2007/008 || MT || Textiles || 2009 г.

EGF/2007/010 || PT || Lisboa-Alentejo || 2010 г.

EGF/2008/001 || IT || Toscana || 2011 г.

EGF/2008/002 || ES || Delphi || 2010 г.

EGF/2008/003 || LT || Alytaus tekstilл || 2010 г.

EGF/2008/004 || ES || Castilla Leon || 2010 г.

EGF/2008/005 || ES || Catalonia || 2011 г.

EGF/2009/001 || PT || North/Centre || 2011 г.

EGF/2009/002 || DE || Nokia || 2010 г.

Констатациите от средносрочната оценка са положителни, тъй като събраните доказателства сочат, че ЕФПГ носи добавена стойност за действията на държавите членки. След като дванадесет месеца са получавали помощ по линия на ЕФПГ, 42 % от съкратените работници от целевата група са намерили нова работа, като процентът на повторно интегриране допълнително нараства в средносрочен план. Това е особено добър резултат, като се има предвид, че много от работниците, получили помощ, са сред търсещите работа, на които е най-трудно да се помогне. ЕФПГ е помогнал на държавните служби по заетостта в държавите членки да се справят с кризисни ситуации, предизвикани от внезапни широкомащабни съкращения, в допълнение към полаганите усилия на национално равнище и помощта от Европейския социален фонд (ЕСФ). Този факт е от още по-голяма важност, тъй като повечето от случаите на помощ по линия на ЕФПГ са свързани с масови съкращения в региони и населени места, които вече са в неравностойно положение (в сравнение със съответните средни национални стойности) по отношение на безработицата, възможностите за работа и динамиката в стопанския живот. ЕФПГ позволява на държавите членки да предлагат по-персонализирана подкрепа на по-голям брой работници за период от време, по-дълъг от предвидения в техните стандартни схеми, която е по-добре съобразена с нуждите и профила на всеки отделен работник. Чрез конкретно насочени мерки възможностите за работа, предлагани от местните пазари на труда, могат да бъдат съчетани с профилите на съкратените работници, получаващи помощ по линия на ЕФПГ. Усвояването на средствата по ЕФПГ също така насърчава добрата комуникация между националните, регионалните и местните органи в държавите членки.

5.           Тенденции

В резултат на нарастващия брой досиета по ЕФПГ са налице и повече данни, въз основа на които да бъдат установени тенденциите при заявленията и да бъде добита обща представа за това в каква посока са насочени действията на фонда. Данните, съдържащи се в графиките по-долу и в приложението, се отнасят до 97 заявления в 32 икономически сектора, получени между януари 2007 г. и декември 2011 г. По-подробни данни ще бъдат представени във втория статистически портрет на ЕФПГ за периода 2007—2011 г., чието публикуване е насрочено за първата половина на 2012 г.

Графика 1: брой получени заявления за периода 2007—2011 г.

|| 2007 г. || 2008 г. || 2009 г. || 2010 г. || 2011 г. || Общо

Във връзка с кризата || ------- || ------ || 23 || 23 || 20 || 66

Във връзка с търговията || 8 || 5 || 6 || 6 || 6 || 31

Общо || 8 || 5 || 29 || 29 || 26 || 97

% от общата сума || 8,2 % || 5,2 % || 29,9 % || 29,9 % || 26,8 % || 100,0 %

Приетото през 2009 г. изменение на Регламента за ЕФПГ с внесените в него временни и постоянни изменения имаше осезаемо отражение върху броя на заявленията, получени от Европейската комисия, изразило се в значително увеличение на заявленията от м. май 2009 г. нататък. През целия период 2007—2011 г. бяха подадени 31 заявления с позоваване на причини във връзка с търговията и 66 — във връзка с кризата. Около 80 % от заявленията, получени от м. май 2009 г. нататък (когато влезе в сила измененият Регламент за ЕФПГ), са свързани с глобалната финансова и икономическа криза.

Както е видно от приложение 2, Нидерландия и Испания са държавите членки, подали най-голям брой заявления за финансиране от ЕФПГ (всяка от тях по 16 заявления), следвани от Италия (12 заявления) и Дания (8 заявления). До 31 декември 2011 г. все още не бяха подавали заявления за помощ по линия на ЕФПГ следните седем държави членки: Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Словакия и Обединеното кралство.

Графика 2: Суми, заявени пред ЕФПГ по държави членки, за периода 2007—2011 г.

в млн. евро

За целия период 2007—2011 г. 20 държави членки заявиха пред ЕФПГ помощ в общ размер от 414,9 млн. EUR. Най-висок размер на съфинансиране от ЕФПГ е поискала Италия (66,2 млн. EUR/12 заявления), следвана от Ирландия (60,6 млн. EUR/6 заявления) и Дания (49,9 млн. EUR/8 заявления). Сумите, които все още не са одобрени, имат само ориентировъчен характер, тъй като все още могат да претърпят промяна на етапа на оценяване. 

Графика 3: брой работници от целевата група по държави членки за периода 2007—2011 г.

Италия е държавата членка, заявила помощ по линия на ЕФПГ за най-голям брой съкратени работници (13 910 работници/12 заявления), следвана от Испания (12 806 работници/16 заявления) и Ирландия (9 835 работници/6 заявления). В 11 други държави броят на работниците варира от малко над 8 000 в Германия до малко над 1 400 в Румъния. Във всяка от останалите шест държави членки, подали заявления, броят на засегнатите работници е бил по-малък от 1000.

Графика 4: брой заявления по сектори (NACE Rev. 2), за периода 2007—2011 г.

За периода 2007—2011 г. ЕФПГ получи заявления за общо 32 икономически сектора (вж. приложение 1). Повечето от тях са свързани с преработващата промишленост, но също така и със строителството и услугите. Най-много заявления са подадени във връзка с четири сектора на преработващата промишленост: автомобилната промишленост (14 заявления или 14,4 % от общия брой), следвана от текстилния сектор (10 заявления или 10,3 % от общия брой), печатната дейност и производството на машини и оборудване (съответно 9 и 8 заявления или всяко по 8—9 % от общия брой). Около 10 % (10 заявления) са подадени във връзка със строителния сектор, включващ в по-широк смисъл строителството на сгради, специализираните строителни дейности и архитектурните и инженерни дейности (достигайки 14 заявления или около 14 %, ако бъдат включени и спомагателните сектори, като производството на дограма и други изделия от дървен материал и керамика). За почти половината сектори ЕФПГ получи само по едно заявление.

Графика 5: брой работници от целевата група по сектори (NACE Rev. 2), за периода 2007—2011 г.

Сред засегнатите отрасли челно място заема автомобилният сектор с повече от 19 000 работници в целевата група (21,7 % от общия брой подадени заявления), следван от текстилният сектор (повече от 11 000 работници в целевата група или 12,6 % от общия брой подадени заявления) и строителството на сгради (почти 7000 работници в целевата група или 7,8 % от общия брой подадени заявления).

Графика 6: усреднен размер на заявената помощ по линия на ЕФПГ за работник от целевата група по държави членки, за периода 2007—2011 г.

В евро || Усреднен размер

Графика 6 илюстрира усреднения размер на помощта по линия на ЕФПГ за работник от целевата група. Най-голяма по размер е помощта по линия на ЕФПГ за работник от целевата група в Австрия и Дания — съответно около 15 000 и 10 000 EUR. Обратно, най-малка по размер е помощта, заявена от Литва, Словения и Чешката република — по-малко от 1000 EUR на работник.

6.           Заключение

Наблюдаваните до момента тенденции сочат, че все повече държави членки подават заявления до ЕФПГ във връзка с все по-голям брой сектори. Освен това държавите членки натрупват все повече опит при избора на най-подходящите мерки, успешното планиране на помощта за съкратените работници и използването на помощта по линия на ЕФПГ за изпробване на нови подходи. Също така те все по-често се възползват от възможността да преразпределят средства между различните мерки по време на изпълнението на проекта с цел пълноценно използване на наличните средства.

Фактът, че временната дерогация на ЕФПГ във връзка с кризата не беше продължена след края на 2011 г. (поради невъзможността да бъде постигнато квалифицирано мнозинство в Съвета, след като осем държави гласуваха „против“) ограничи възможностите на ЕС да предоставя помощ на работници, които все още са сериозно засегнати от икономическата и финансова криза.

От 2012 г. до края на текущия програмен период (края на 2013 г.) ще продължат да се прилагат имащите постоянен характер промени в изменения регламент (праг, намален до 500 съкращения, срок на прилагане, увеличен на 24 месеца от датата на заявлението), което ще улесни подаването на заявления от държавите членки във връзка със съкращенията вследствие на значими структурни промени в моделите на световната търговия. Ако бъде разгърнат пълният потенциал на ЕФПГ в допълнение към другите налични инструменти и при провеждане на консултации с основните заинтересовани страни, съкратените работници, които отговарят на условията за помощ по линия на ЕФПГ, ще могат да получат помощ, която е съобразена с нуждите им и е персонализирана, което ще подобри шансовете им на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен план, докато пазарите постепенно се възстановят от кризата.

Приложение 1 — Заявления до ЕФПГ според класификацията на икономическите дейности, подадени до 31 декември 2011 г. (97 заявления)

Автомобилна промишленост (NACE: производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, разделение № 29)

№ || Държава членка. || Досие

EGF/2007/001 || FR || Peugeot

EGF/2007/010 || PT || Lisboa-Alentejo

EGF/2008/002 || ES || Delphi

EGF/2008/004 || ES || Castilla León

EGF/2009/007 || SE || Volvo

EGF/2009/009 || AT || Steiermark

EGF/2009/013 || DE || Karmann

EGF/2009/019 || FR || Renault

EGF/2010/002 || ES || Cataluña

EGF/2010/004 || PL || Wielkopolskie

EGF/2010/015 || FR || Peugeot

EGF/2010/031 || BE || General Motors Belgium

EGF/2011/003 || DE || Arnsberg-Düsseldorf

EGF/2011/005 || PT || Norte-Centro

Текстил (NACE: производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, разделение № 13)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2007/005 || IT || Sardegna

EGF/2007/006 || IT || Piemonte

EGF/2007/007 || IT || Lombardia

EGF/2008/001 || IT || Toscana

EGF/2008/003 || LT || Alytaus tekstilė

EGF/2008/005 || ES || Catalonia

EGF/2009/001 || PT || North/Centre

EGF/2009/004 || BE || Oost-West Vlaanderen

EGF/2009/005 || BE || Limburg

EGF/2010/009 || ES || Valencia

Облекло (NACE: производство на облекло, разделение № 14)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2007/008 || MT || Текстил

EGF/2009/018 || LT || Облекло

EGF/2010/003 || ES || Galicia

EGF/2010/014 || SI || Mura

Печатна дейност (NACE: печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, разделение № 18)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/026 || NL || Noord Holland and Utrecht

EGF/2009/027 || NL || Noord Brabant and Zuid Holland

EGF/2009/028 || NL || Limburg

EGF/2009/029 || NL || Gelderland and Overijssel

EGF/2009/030 || NL || Drenthe

EGF/2010/027 || NL || N Brabant Div 18

EGF/2010/028 || NL || Overijssel Div 18

EGF/2010/029 || NL || Z Holland/Utrecht Div 18

EGF/2010/030 || NL || N Holland/Flevoland Div 18

Машини и оборудване (NACE: производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, разделение № 28)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/015 || DK || Danfoss Group

EGF/2009/031 || DK || Linak

EGF/2010/001 || DK || Nordjylland

EGF/2010/006 || PL || H.Cegielski-Poznań

EGF/2010/013 || PL || Podkarpackie

EGF/2010/017 || DK || Midtjylland machinery

EGF/2010/018 || DE || Heidelberger Druckmaschinen

EGF/2010/022 || DK || LM Glasfiber

Строителство на сгради (NACE: строителство на сгради, разделение № 41)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/011 || NL || Heijmans

EGF/2009/017 || LT || Строителство

EGF/2010/019 || IE || Строителство, разделение № 41

EGF/2011/002 || IT || Trentino Alto Adige

EGF/2011/006 || ES || Valencia

EGF/2011/009 || NL || Gelderland

EGF/2011/017 || ES || Aragon

Специализирани строителни дейности (NACE: специализирани строителни дейности, разделение № 43)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/020 || IE || Construction 43

EGF/2011/012 || NL || Noord Brabant-Zuid Holland

Архитектурни и инженерни дейности (NACE: архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи, разделение №71)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/021 || IE || Строителство, разделение № 71

Електронно оборудване (NACE: производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, разделение № 26)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/023 || PT || Qimonda

EGF/2010/008 || AT || AT&S

EGF/2010/011 || NL || NXP Semiconductors

EGF/2011/013 || DK || Flextronics

EGF/2011/025 || IT || Lombardia

Мобилни телефони (NACE: производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, разделение № 26)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2007/003 || DE || BenQ

EGF/2007/004 || FI || Perlos

EGF/2009/002 || DE || Nokia

EGF/2011/014 || RO || Nokia

Компютри (NACE: производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, разделение № 26)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/008 || IE || Dell

Основни метали (NACE: производство на основни метали, разделение № 24)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/022 || BG || Кремиковци АД (не отговаря на изискванията)

EGF/2010/007 || AT || Steiermark-Niederösterreich

EGF/2011/021 || NL || Zalco

Битови уреди (NACE: производство на електрически съоръжения, разделение № 27)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/006 || IT || Gruppo Merloni

EGF/2009/010 || LT || AB Snaige

EGF/2011/023 || IT || Antonio Merloni

Търговия на дребно (NACE: търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, разделение № 47)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/010 || CZ || Unilever

EGF/2010/016 || ES || Aragon

EGF/2011/004 || EL || Aldi Hellas

Дограма и други изделия от дървен материал (NACE: производство на дървен материал и дограма и други изделия от дървен материал и корк, без мебели, разделение № 16)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/020 || ES || Castilla La Mancha

EGF/2011/022 || ES || Castilla y León-Castilla-La Mancha

Строителство на кораби (NACE: производство на превозни средства, без автомобили, разделение № 30)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/025 || DK || Odense Steel Shipyard

EGF/2011/008 || DK || Odense Steel Shipyard

Мотоциклети (NACE: производство на превозни средства, без автомобили, разделение № 30)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/026 || IT || Emilia Romagna

Металообработваща промишленост (NACE: производство на изделия от метали, без машини и оборудване, разделение 25)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/018 || ES || País Vasco

EGF/2011/019 || ES || Galicia

Производство на обувки (NACE: обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, разделение № 15)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/026 || PT || Rohde

EGF/2011/020 || ES || Valencia

Търговия на едро (NACE: търговия на едро, разделение № 46)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/012 || NL || Noord Holland ICT

Поддържане на въздухоплавателни средства (NACE: ремонт и инсталиране на машини и оборудване, разделение № 33)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/021 || IE || SR Technics

Издателска дейност (NACE: издателска дейност, разделение № 58)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/024 || NL || Noord Holland and Zuid Holland

Мебели (NACE: производство на мебели, разделение № 31)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/016 || LT || Мебели

Керамика (NACE: производство на изделия от други неметални минерални суровини, разделение № 23)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/014 || ES || Valencia

EGF/2011/007 || IT || Lazio

Кристално стъкло (NACE: производство на изделия от други неметални минерални суровини, разделение № 23)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2009/012 || IE || Waterford Crystal

Скални материали/мрамор (NACE: производство на изделия от други неметални минерални суровини, разделение № 23)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2010/005 || ES || Valencia

Сухопътен транспорт (NACE: сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт, разделение 49)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/001 || AT || Nieder- und Oberösterreich

Тютюневи изделия (NACE: производство на тютюневи изделия, разделение № 12)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/010 || AT || Austria Tabak

Социална работа (NACE: социална работа без настаняване, разделение 88)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/011 || AT || Soziale Dienstleistungen

Лекарствени вещества (NACE: производство на лекарствени вещества и продукти, разделение 21)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/015 || SE || AstraZeneca

Услуги в областта на ИКТ (NACE: дейности в областта на информационните технологии, разделение № 62)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/016 || ES || Agile

Складиране и съхраняване на товари (NACE: складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта, разделение 52)

№ || Държава членка || Досие

EGF/2011/24 || IT || Medcenter

|| ||

общ брой заявления: 97; общ брой промишлени сектори: 32 в горния списък следните осем NACE подсектора се отчитат като отделни сектори: компютри, мобилни телефони, електронно оборудване (NACE 26) строителство на плавателни съдове, мотоциклети (NACE 30) керамика, кристално стъкло и скални материали/мрамор (NACE 23) *) следните шест заявления бяха оттеглени от държавите членки (към 31 декември 2011 г.) и не са включени в списъка: EGF/2007/002    FR       Renault                       (оттеглено през юли 2009 г.) EGF/2007/009    ES        Delphi                         (оттеглено през 2007 г.) EGF/2009/003    AT       Magna Steyr               (оттеглено през 2009 г.) EGF/2009/025    NL       Noord Brabant           (оттеглено през април 2010 г.) EGF/2010/023    ES        Lear                            (оттеглено през юли 2011 г.) EGF/2010/024    NL       ABN Amrobank          (оттеглено през март 2011 г.)

Приложение 2 — Преглед на заявленията за помощ по линия на ЕФПГ, подадени до 31 декември 2011 г., по държави членки и вид заявление (съгласно критериите по член 1)

1)         В таблицата са отразени измененията към 31.12.2011 г.

2)         Временна дерогация за разширяване на обхвата на ЕФПГ с включването в него на глобалната финансова и икономическа криза и за увеличаване на съфинансирането от ЕФПГ на 65 % от общия размер на разходите, прилагана за всички заявления, получени между 1 май 2009 г. и 30 декември 2011 г. (Регламент (ЕО) № 546/2009 за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 г. (ОВ L 167, 29.6.2009 г.).

3)         Едно от подадените заявления (EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi) не отговаряше на изискванията (SEC (2010) 993 окончателен от 30.8.2010 г.).

4)         Шестте заявления, оттеглени от кандидатстващите държави членки, не са включени в статистическите данни.

5)         Към 31 декември 2011 г. седем държави членки все още не бяха подавали заявления за помощ по линия на ЕФПГ: Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Словакия и Обединеното кралство.

[1]               Регламент (ЕО) № 1927/2006 от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1, поправен за всички езикови версии с ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 82, а само за английски език — с OВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 74.

[2]               Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 167, 29.6.2009 г.).

[3]               Приложима за заявления за помощ от ЕФПГ, подадени между 1 май 2009 г. и 30 декември 2011 г., в съответствие с член 1, параграф 1а от изменения Регламент за ЕФПГ.

[4]               Съобщение на Комисията от 10 юни 2011 г., COM(2011) 336 окончателен.

[5]               В т.ч. две заявления, оттеглени през 2011 г. (EGF /2010/023 ES/Lear и EGF/2010/024 NL/ABN Amrobank).

[6]               Строителство на сгради (4), автомобилна промишленост (2), електронно оборудване (2), металообработваща промишленост (2), строителство на кораби (1), производство на обувки (1), основни метали (1), търговия на дребно (1), керамика (1), специализирани строителни дейности (1), мобилни телефони (1), дограма и други изделия от дървен материал (1), битови уреди (1), сухопътен транспорт (1), тютюневи изделия (1), социална работа (1), лекарствени вещества (1), услуги в областта на ИКТ (1), складиране и съхраняване на товари (1), мотоциклети (1).

[7]               Без да се брои сумата от 382 200 EUR, възстановена от Испания във връзка със заявление, оттеглено през 2011 г. (EGF 2010/023 ES/Lear).

[8]               Тази таблица бе съставена от Комисията въз основа на мерките, приложени от държавите членки, така както са съобщени в заключителните отчети от държавите членки. Категориите мерки са сходни, но не идентични, с методологията на Евростат, описана в „База данни за политиката по отношение на пазара на труда — методология — преработена версия от юни 2006 г.“ (Labour market policy database — Methodology — Revision of June 2006). Някои от съфинансираните мерки, например помощи за търсене на работа, помощи за обучение, средства за дневни разходи при провеждането на активни мерки на пазара на труда, не отговарят на нито една от категориите на Евростат.

[9]               COM (2011) 500 окончателен, 29.6.2011 г.

[10]             COM (2011) 608 окончателен, 6.10.2011 г.

[11]             ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

[12]             ОВ L 154, 19.6.2010 г., стр. 27.

[13]             http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_377_en.pdf.

[14]             Без досието EGF/2007/002 FR/Renault, което беше оттеглено през 2009 г.

Top