EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0121

Координация на системите за социална сигурност ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))
P7_TC1-COD(2010)0380 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

OJ C 258E , 7.9.2013, p. 125–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 258/125


Сряда, 18 април 2012 г.
Координация на системите за социална сигурност ***I

P7_TA(2012)0121

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 април 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))

2013/C 258 E/17

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0794),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 48 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0005/2011),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид поетия с писмо от 7 март 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

като взе предвид член 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0043/2012),

1.

Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Сряда, 18 април 2012 г.
P7_TC1-COD(2010)0380

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 април 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 465/2012.)


Top