Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0608

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

/* COM/2011/0608 окончателен - 2011/0269 (COD) */

52011PC0608

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) /* COM/2011/0608 окончателен - 2011/0269 (COD) */


{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.           КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Общ контекст

В своето съобщение „Бюджет за стратегията „Европа 2020“[1] Комисията подчерта необходимостта от ефективно преодоляване на редица предизвикателства, които представляват сериозна заплаха пред социалното сближаване и конкурентоспособността. Сред тези неотложни предизвикателства са недостатъчните умения, недостатъчните резултати по отношение на активната политика по заетостта и образователните системи, социалното изключване на отхвърлените групи и ниската мобилност на работната сила.

В този контекст се признава необходимостта от предоставянето, за целия срок на действие на Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014—2020 г., на специфична еднократна подкрепа на работниците, съкратени вследствие на големи структурни промени, възникнали в резултат от растящата глобализация на моделите на производство и търговия. Както и през програмния период 2007—2013 г., тази специфична подкрепа следва да се предоставя посредством Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“), който е един от съществуващите специални инструменти, чието мобилизиране не засяга таваните на разходите на МФР.

В същото съобщение Комисия посочи, че посредством ЕФПГ Съюзът следва да бъде в състояние да предоставя подкрепа и в случай на широкомащабни съкращения, причинени от сериозни смущения в икономиката на местно, регионално или национално равнище вследствие на възникването на неочаквана криза. Обхватът на ЕФПГ ще бъде допълнително разширен, за да включва предоставянето на преходна подкрепа на земеделските производители с цел улесняване на тяхното приспособяване към новата пазарна ситуация, възникнала след сключването на търговски споразумения на Съюза, които засягат селскостопанските продукти.

· Основания и цели на предложението

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) бе първоначално създаден за програмния период 2007—2013 г. с Регламент (ЕО) № 1927/2006[2], за да се предостави на Съюза инструмент, с който да се засвидетелства солидарност и да се окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световна търговия, възникнали вследствие на глобализацията, в случаите, в които тези съкращения имат значително отрицателно въздействие върху регионалната или местната икономика. Като предоставя съфинансиране за мерките на активната политика по заетостта, ЕФПГ има за цел да улесни реинтегрирането на работниците в области, отрасли, територии или региони на пазара на труда, засегнати от сериозни икономически сътресения.

В светлината на мащаба и скоростта, с която се разви финансовата и икономическата криза през 2008 г., в своя Европейски план за икономическо възстановяване[3] Комисията предвиди преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1927/2006. Освен въвеждането на някои трайни изменения въз основа на опита, натрупан през първите години от прилагането на ЕФПГ, основната цел на този преглед[4] бе удължаването на срока на действие на ЕФПГ от 1 май 2009 г. до 30 декември 2011 г., за да се даде възможност на ЕФПГ да засвидетелства солидарността на Съюза и да осигури подкрепа за работниците, които са съкратени като пряко следствие от финансовата и икономическата криза, и да се повиши процентът на съфинансиране от 50 на 65 %, което доведе до намаляване на тежестта за държавите-членки. Предвид настоящата икономическа ситуация и необходимостта от фискална консолидация Комисията предложи[5] въведената във връзка с кризата временна дерогация да бъде удължена до 31 декември 2013 г., а именно до края на периода на прилагане на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Основната цел на настоящото предложение е да се гарантира, че през следващия програмен период ЕФПГ ще продължи да действа в съответствие с основните принципи, установени за МФР 2014—2020 г., която разшири обхвата на ЕФПГ до земеделските производители.

В съответствие с основната цел, заложена в Регламент (ЕО) № 1927/2006, предложението има за цел да засвидетелства на съкратените работници, засегнати от изключителни обстоятелства, солидарност на равнището на Съюза и да предостави подкрепа за бързото им реинтегриране на пазара на труда в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“.

По-конкретно ЕФПГ ще предоставя подкрепа в случаите, в които работниците са били съкратени в резултат на структурни промени в моделите на световна търговия, в съответствие с първоначалния обхват на ЕФПГ, установен в член 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. ЕФПГ ще бъде в състояние да се намеси и при настъпването на неочаквани кризи, които водят до сериозно смущение на функционирането на местната, регионалната или националната икономика. Такива неочаквани кризи биха могли да включват например голяма икономическа рецесия, настъпила в дейността на важни търговски партньори, срив на финансовата система, сравним с този, настъпил през 2008 г., сериозен проблем с доставките на енергия или на стоки от първа необходимост, природно бедствие и др. ЕФПГ ще може също така да помогне на земеделските производители да се приспособят към новата пазарна ситуация, възникнала вследствие на търговско споразумение като например сключено от Съюза споразумение за земеделски продукти. Примери за такива евентуални предстоящи търговски споразумения са споразуменията, които са в процес на преговори с държавите от Меркосур, или в контекста на Световната търговска организация в рамките на Програмата за развитие от Доха.

За да се гарантира европейското измерение на ЕФПГ, заявление за оказване на подкрепа на работници от страна на ЕФПГ може да бъде подавано, когато броят на съкращенията достигне определен минимален праг. Опитът, натрупан от функционирането на Регламент (ЕО) № 1927/2006, показа, че праговата стойност от 500 съкращения за определен референтен период е приемлива, по-специално предвид факта, че на малки трудови пазари и при изключителни обстоятелства е възможно да се подават заявления и при по-малък брой съкращения.

За земеделския сектор заявлението за участие от страна на ЕФПГ ще бъде подавано на различна основа. Предварителната информация за секторите и/или продуктите, които биха могли да бъдат засегнати от повишения внос като пряко следствие от търговските споразумения, ще бъде предоставяна в анализа, извършван от службите на Комисията за търговските преговори. След парафирането на търговското споразумение, службите на Комисията ще извършват по-задълбочена проверка на секторите или продуктите, за които се очаква значително повишаване на вноса в Съюза и съществено понижение на цените, и ще направят оценка на вероятното отражение върху приходите в сектора. Въз основа на това Комисията ще посочи земеделските сектори или продукти и, при целесъобразност, региони, които отговарят на условията за получаване на подкрепа от страна на ЕФПГ. Държавите-членки ще имат възможността да подават заявления за участие от страна на ЕФПГ, при условие че могат да докажат, че секторите, които отговарят на условията за допустимост, понасят значителни загуби, свързани с търговията, че земеделските производители, които оперират в тези сектори, са засегнати, и че са определили засегнатите земеделски производители, които да попаднат в целевата група за получаване на помощ.

За да се гарантира, че подкрепата от страна на ЕФПГ е достъпна за работниците независимо от техните трудови договори или трудови правоотношения, обхватът на понятието „работници“ е разширен, за да включва не само работниците на безсрочни трудови договори съгласно Регламент (ЕО) № 1927/2006, а така също и работниците на срочен трудов договор, работниците, наети чрез агенции за временна заетост и собствениците, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите работници (в това число и земеделските производители).

Тъй като достъпът до подкрепа от страна на ЕФПГ е обвързан с условието, че работниците трябва да са били съкратени, а за земеделските производители — те да са в процес на приспособяване на тази част от своята дейност, която е засегната от съответното търговски споразумение, предложението съдържа специфични разпоредби за определяне на начина, по който съкращението ще бъде отчетено за всеки един работник.

ЕФПГ е замислен да допринася за постигането на целите за растеж и заетост, заложени в стратегията „Европа 2020“. Поради това акцентът е поставен върху активните мерки по заетостта, насочени към бързото реинтегриране на съкратените работници на стабилни работни места. Подобно на Регламент (ЕО) № 1927/2006 настоящото предложение предвижда финансово участие от страна на ЕФПГ за пакет от активни мерки по заетостта. Той не може да допринася за финансирането на пасивни мерки, тъй като те не са съвместими с целите за растеж и заетост, заложени в стратегията „Европа 2020“. Помощи могат да бъдат включени само ако са под формата на стимулиращи мерки, които улесняват участието на съкратените работници в мерките на активната политика по заетостта. За да се гарантира разумен баланс между действителните мерки на активната политика по заетостта и „активираните“ помощи, за дела на помощите в съгласуван пакет от активни мерки по заетостта е определен таван.

Що се отнася до земеделските производители, в това число всички членове на земеделското домакинство, които са заети в стопанството, мерките ще акцентират върху придобиването на подходящи подготовка и умения и използването на консултантски услуги, които им позволяват да приспособят своята дейност, включително извършването на нови дейности в и/или извън селскостопанския сектор, както и да подкрепят до известна степен първоначалните инвестиции в изменението или приспособяване на техните дейности, за да станат те по-конкурентоспособни от структурна гледна точка и да могат да осигуряват прехраната си. Възможно е да се предостави подкрепа и за дейности за сътрудничество с оглед създаването на нови пазарни възможности особено за дребните земеделски стопани.

ЕФПГ се намира извън МФР поради непредвидимия и спешен характер на обстоятелствата, които предпоставят неговото привеждане в действие. Неговата ефективност обаче е била негативно повлияна от продължителността и процедурните изисквания на процеса по вземане на решение. Съкращаването на времето между датата на подаване на заявлението за подкрепа от страна на ЕФПГ и датата на плащането възможно най-много и опростяването на процедурите следва да са обща грижа на всички заинтересовани страни в процеса на предоставянето на средства по линия на ЕФПГ: държавите-членки следва да се стремят да подават пълно заявление възможно най-скоро след като съответните критерии бъдат изпълнени; Комисията следва да извърши оценка и да направи заключение относно допустимостта скоро след като бъде подадено пълно заявление, а бюджетният орган следва бързо да вземе решение за отпускане на финансиране по линия на ЕФПГ. Комисията ще продължи да предлага в рамките на годишната бюджетна процедура минимална сума от бюджетни кредити за плащания за съответния бюджетен ред, за да покрива нуждите, възникващи в началото на годината.

С оглед на непредвидимия характер на случаите на възникваща нужда от подкрепа от страна на фонда, е необходимо да се запази част от годишната максимална сума за заявления, получаващи финансово участие след 1 септември на всяка година. В случай че нуждата от подкрепа от фонда надхвърля оставащата налична сума, предложенията на Комисията ще отразяват дела, определен за подкрепа на селскостопанския сектор по време на МФР.

Подпомагането от страна на ЕФПГ ще допълва усилията, полагани от държавите-членки на национално, регионално и местно равнище. От съображения за добро финансово управление ЕФПГ не може да заменя мерките, които вече са обхванати от фондовете и програмите на Съюза, включени в МФР. Финансовото участие от страна на ЕФПГ също така не може да замени мерките, които са отговорност на дружествата, извършваща съкращенията, по силата на националното право или колективните споразумения.

Бюджетната процедура в предложението произтича директно от точка 13 от проекта на междуинституционално споразумение[6]. Когато това бъде възможно, продължителността на процеса ще бъде съкращавана и той ще бъде хармонизиран.

Предвид факта, че мерките, съфинансирани от ЕФПГ, са прилагани посредством споделено управление с държавите-членки, механизмът за плащане за финансовото участие ще продължи да бъде в съответствие с тези, които се прилагат за този метод на управление на бюджета на Съюза. В същото време финансовите договорености следва да отразяват обхвата на действията, които трябва да бъдат извършени от държавите-членки съгласно направените в техните заявления предложения.

Размерът на съфинансирането ще бъде предмет на модулация, като по правило финансовото участие е в размер на 50 % от разходите за пакета и за неговото изпълнение, с възможност той да достигне 65 % в случай на заявления, подадени от тези държави-членки, на чиято територия поне един регион на ниво II по NUTS е допустим по цел „Сближаване“ на структурните фондове. Целта на тази модулация е да се гарантира, че засвидетелстването на солидарността на Съюза към работниците в тези държави-членки и региони не е застрашено от липсата в държавата-членка на ресурси за съфинансиране, както това е признато от по-високите размери на съфинансиране, установени в рамките на структурните фондове. При оценката на такива заявления Комисията ще решава дали по-високият размер на съфинансиране е обоснован или не, във всеки конкретен случай, предлаган от държавата-членка.

Едно от ключовите послания за периода 2014—2020 г. е, че разходите на равнището на Съюза следва да бъдат съобразени с търсените резултати, като по този начин се гарантира, че чрез резултатите и въздействието на разходите се постига напредък при изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и изпълнението на нейните цели. По отношение на разходите, свързани с ЕФПГ, МФР поставя за цел поне 50 % от работниците, които са получили помощ по линия на ЕФПГ, да намерят нова и стабилна работа след 12 месеца. За да даде възможност на Комисията да следи дали държавите-членки полагат успешни усилия за постигането на тази цел, след 15 месеца държавите-членки ще представят междинен отчет за изпълнението на подкрепата от страна на ЕФПГ. В рамките на посочения подход, съобразен с търсените резултати, в предложението се предвижда възможността държавите-членки да могат да изменят планираните мерки на активната политика по заетостта, ако в хода на 24-месечния срок за изпълнение други мерки станат по-подходящи и обещаващи за постигането на по-висок процент на реинтеграция, при условие че това бъде одобрено от Комисията.

· Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Както е посочено в Съобщението[7] относно МФР, структурните фондове, в това число Европейският социален фонд (наричан по-долу „ЕСФ“) и Европейският фонд за регионално развитие (наричан по-долу „ЕФРР“), ще осигуряват финансиране за структурни действия за икономическо, социално и териториално сближаване. Това финансиране ще бъде концентрирано върху ключовите приоритети на стратегията „Европа 2020“, като насърчаване на заетостта, инвестиции в умения, в образованието и ученето през целия живот, социално приобщаване и борба с бедността, както и засилване на институционалния капацитет и ефикасна публична администрация. Както ЕСФ, така и ЕФРР се състоят от многогодишни програми в подкрепа на стратегически дългосрочни цели, и по-специално предвиждането и управлението на промените и процесите на преструктуриране. От своя страна ЕФПГ е създаден, за да осигурява подкрепа при изключителни обстоятелства, извън рамките на многогодишно програмиране.

Съгласно същото съобщение Общата селскостопанска политика ще запази сегашната си структура от два стълба и ще продължи да предоставя директно подпомагане за земеделските производители и да подпомага пазарните мерки, изцяло финансирани от бюджета на Съюза. Чрез втория си стълб тя ще продължи също така да предоставя специфични екологични обществени блага, да подобрява конкурентоспособността на селскостопанския и горския сектор и да насърчава диверсификацията на икономическите дейности и качеството на живот в селските райони, и по-конкретно чрез подкрепата, предоставяна от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (наричан по-долу „ЕЗФРСР“). Подобно на структурните фондове, ЕФЗРСР се състои от многогодишни програми в подкрепа на стратегически дългосрочни цели.

От своя страна ЕФПГ е създаден, за да позволи на Европейския съюз да засвидетелства своята солидарност посредством осигуряването на ограничена във времето подкрепа, насочена към съкратени работници и към земеделски производители, на които се налага да променят или приспособят предходната си селскостопанска дейност, при изключителни обстоятелства и извън рамките на многогодишното програмиране.

За да се насърчи ефективното използване на инструментите на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване, изборът на съответния инструмент ще се основава на преценка дали съкращенията са предизвикани от структурни фактори, или от временно влошаване на заетостта, причинено от факторите, описани в регламента.

· Съгласуваност с други политики и цели на ЕС

ЕФПГ допринася за постигане на целите на стратегия „Европа 2020“, която трябва да позволи на Съюза да излезе по-силен от кризата и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, съчетан с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. В своето съобщение[8] „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ Комисията подчертава ролята на ЕФПГ в рамките на водещата инициатива „Индустриална политика за ерата на глобализацията“, по-специално с оглед на бързо пренасочване на квалификацията към динамично развиващи се и разрастващи се отрасли и пазари.

· Отражение върху основните права

Предложението няма отражение върху основните права.

2.           РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

· Консултации със заинтересованите страни

Бяха проведени две конференции със заинтересованите страни, за да се обсъди бъдещето на ЕФПГ — на 25 и 26 януари 2011 г.[9] и на 8 март 2011 г[10]

Бяха събрани данни[11] относно приемането на ЕФПГ, като експерти от държавите-членки бяха запитани за бъдещето на ЕФПГ с помощта на два въпросника, които им бяха изпратени на 26 август 2010 г. и на 12 октомври 2010 г., и организации на европейските социални партньори посредством въпросник, който им беше изпратен на 2 февруари 2011 г. Отговориха двадесет и пет държави-членки; сравнително малко отговори бяха получени от организациите на социалните партньори, но тези организации взеха активно участие в конференциите. С експертите от държавите-членки бяха проведени допълнителни консултации по време на срещи на експертите, които се състояха в Порто на 29 и 30 септември 2010 г.[12] и в Брюксел на 9 март 2011 г.[13] Основният резултат от тези консултации беше огромната подкрепа за използването на инструмент за ранна намеса при кризи в случай на широкомащабни съкращения. При все това бяха отправени остри критики към сложността на процедурата и прилагания понастоящем бавен процес на вземане на решения.

· Събиране и използване на експертни становища

Не бяха необходими външни експертни становища.

· Оценка на въздействието

Оценката на въздействието на ЕФПГ попада в обхвата на оценката на въздействието[14] на финансовите инструменти на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, т.е. Европейския социален фонд (ЕСФ), ЕФПГ, програма „Прогрес“, мрежата EURES и механизма за микрофинансиране „Прогрес“.

При оценката на въздействието бяха разгледани три варианта по отношение на ЕФПГ:

– Вариант 1 — без промяна на политиката, т.е. ЕФПГ продължава да функционира без собствен бюджет. При получаването на всяко заявление бюджетният орган трябва да вземе решение дали в конкретния случай предоставянето на подкрепа е оправдано. Основният недостатък е голямото забавяне, причинено от свързаните с процеса на вземане на решения административни процедури. Основните предимства са гъвкавостта на инструмента, особено предвид естеството на разходите, които са в голяма степен непредвидими, повишаването на осведомеността в Европейския парламент относно масовите съкращения, широката публичност на всяко заявление, както и широката публичност на самия ЕФПГ.

– Вариант 2 — включване на действията на ЕФПГ в ЕСФ. Основните недостатъци са необходимостта от ясно определени бюджетни средства през програмния период въпреки естеството на масовите съкращения, които не подлежат на програмиране, евентуалното противоречие с използваните в политиката на сближаване общи критерии за оказването на подкрепа и намаляването на политическата публичност на предоставяната от Съюза подкрепа, тъй като бюджетният орган няма да участва в процеса. Основните предимства на този вариант са подобрената съгласуваност и подобреното допълване с ЕСФ, намаляването на продължителността на процеса на вземане на решения, опростяването и оптимизирането на заявленията по ЕФПГ, тъй като ЕФПГ би могъл да ползва структурите, процедурите и системите за управление и контрол на ЕСФ, както и опростяването на ЕСФ в такива области като допустимите разходи например.

– Вариант 3 — ЕФПГ като самостоятелен фонд с определени специално за него бюджетни средства. Основните недостатъци са загубата на бюджетна гъвкавост, тъй като при този вариант за схема на променливи разходи ще бъде заделена фиксирана сума за разходи, механизмът за оказване на помощ (неблагоприятно въздействие върху механизма за оказване на помощ в съпоставка с вариант 2, тъй като ЕФПГ няма да може да ползва структурите, процедурите и опростяването на ЕСФ) и на последно място — рискът от известно припокриване с ЕСФ. Основното предимство е високата степен на публичност на европейската солидарност.

Оценката показа, че по отношение на скоростта на оказване на подпомагане от ЕФПГ са за предпочитане варианти 2 и 3. Тези варианти обаче са свързани с по-висок риск от намалена ефикасност поради неизползване на заделените ресурси. Участието на създаващи политиката лица при вариант 1 гарантира най-висока степен на публична ангажираност на Съюза по отношение на благополучието на съкратените работници. Поради това вариант 1 е предпочитаният вариант, който и понастоящем предлага необходимата гъвкавост, за да позволи ефективно използване на ресурсите, без да се засяга многогодишната финансова рамка. При него има възможност за допълнително опростяване на механизма за оказване на помощ, а с това и подобряване на ефективността на подпомагането за съкратените работници и земеделските производители, засегнати от глобализацията.

Що се отнася до финансовите елементи, настоящото предложение се основава на вариант 1, т.е. на конкретен инструмент, който функционира извън обхвата на МФР. Конкретното съдържание на разпоредбите, и по-специално адаптирането на правилата на ЕФПГ, за да обхващат земеделските производители, е оценено допълнително в придружаващата настоящото предложение предварителна оценка.

При предварителната оценка[15] бяха разгледани три варианта:

– Вариант 1 — без промяна на политиката, т.е. ЕФПГ продължава да функционира съгласно действащите правила, изменени с т. нар. „дерогация във връзка с кризата“, и набор от допустими действия.

– Вариант 2 — разширяване на обхвата на населението, което отговаря на условията за допустимост, т.е. както и при вариант 1 ЕФПГ продължава да функционира Съгласно действащите правила, изменени с т. нар. „дерогация във връзка с кризата“, и набор от допустими действия, но критериите за намеса на фонда се разширяват, за да бъдат включени работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и работниците на срочен трудов договор;

– Вариант 3 — допълнително разширяване на обхвата на населението, което отговаря на условията за допустимост, и на набора от допустими действия, т.е. ЕФПГ разширява вариант 2, като в обхвата на населението, което може да получи подкрепа, се включват собствениците, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите работници (в това число и земеделските производители), и като се разширява наборът от допустими действия, за да се вземат предвид специфичните изисквания, които засягат собствениците, изпълняващи управителни функции.

Въз основа на оценката на предимствата и недостатъците на посочените по-горе варианти с настоящото предложение се разширява обхватът на подкрепата за частта от работната сила, която е неблагоприятно засегната от глобализацията на стопанските дейности, внезапните кризи или търговските споразумения — заети лица на постоянен или временен трудов договор, собственици, изпълняващи управителни функции, или самостоятелно заети работници.

3.           ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

· Обобщение на предлаганите мерки

С предложението се цели да се гарантира, че ЕФПГ ще продължи да функционира и през следващия програмен период в съответствие с основните принципи, определени за МФР 2014—2020 г. ЕФПГ би трябвало да даде възможност на Съюза да прояви солидарност на равнището на Съюза и да предостави подкрепа на работниците, които са съкратени вследствие на търговската глобализация, поради неочаквана криза или в резултат на търговски споразумения, засягащи селскостопанския сектор.

· Правно основание

Договорът за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея от него, и членове 42 и 43.

С член 175, трета алинея се дава възможност на Европейския парламент и на Съвета да предприемат действия в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, ако се окажат необходими специфични действия извън рамките на структурните фондове и на общата селскостопанска политика и без да се накърняват мерките, за които е взето решение в рамките на друга политика на Съюза.

По отношение, по-специално, на разпоредбите на настоящия регламент, свързани с подкрепата за активни земеделски производители, подпомагането от страна на ЕФПГ може да се разглежда като помощ за селскостопански дейности и като действие, предприето в съответствие с нарочна цел на селскостопанската политика на Съюза. Поради това членове 42 и 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз представляват подходящото правно основание на насочените към земеделските производители мерки.

· Принцип на субсидиарност

Принципът на субсидиарност се прилага, доколкото предложението не е от изключителната компетентност на Съюза.

Целта да се засвидетелства солидарност на равнището на Съюза при изключителни обстоятелства с частта от работната сила, която е неблагоприятно засегната от глобализацията, внезапна криза или търговски споразумения, не може да бъде постигната в задоволителна степен чрез самостоятелни действия на държавите-членки. Тя може да бъде постигната в по-пълна степен на равнището на Съюза, с оглед на това, че ЕФПГ е израз на солидарността на всички държави-членки и между самите тях. За мобилизирането на финансово участие от ЕФПГ ще е необходимо съгласието и на двата клона на бюджетния орган, като така се изрази солидарност от Съюза и държавите-членки. По този начин предложението ще допринесе за това целта за засвидетелстване на солидарност на Съюза при изключителни обстоятелства да стане по-осезаема за засегната част от работната сила, в частност, и за гражданите на Съюза, в по-общ план.

· Принцип на пропорционалност

В съответствие с принципа на пропорционалност разпоредбите на настоящото предложение не надхвърлят необходимото за постигането на неговите цели. Наложените на държавите-членки задължения отразяват необходимостта да се помогне на засегната част от работната сила да се приспособи към променящите се обстоятелства и бързо да се реинтегрира на пазара на труда. Административната тежест за Съюза и националните органи е ограничена до необходимото за това Комисията да може да упражни своята отговорност за изпълнение на бюджета на Съюза. Тъй като финансовото участие се предоставя на съответната държава-членка на принципа на споделеното управление, тази държава-членка има задължението да докладва относно използването на средствата.

· Избор на инструмент

Предлаган инструмент: регламент.

Други средства не биха били подходящи по следната причина: целта да се засвидетелства солидарност на равнището на Съюза може да се постигне само чрез пряко приложим правен инструмент.

4.           ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

ЕФПГ е един от специалните инструменти, които не са включени в МФР; за периода от януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. неговият максимален размер достига 3 милиарда евро, като сумата в подкрепа за селскостопанския сектор не надхвърля 2,5 милиарда евро (по цените за 2011 г.).

Функционирането му е регламентирано с точка 13 от Проекта на междуинституционално споразумение[16] между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление.

Той не може да надхвърля максималната годишна сума от 429 милиона евро.

5.           НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

2011/0269 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея, както и членове 42 и 43 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[17],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[18],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) На 26 март 2010 г. Европейският съвет се съгласи с предложението на Комисията да стартира нова стратегия — Европа 2020. Един от трите основни приоритета по стратегията „Европа 2020“ е постигането на приобщаващ растеж, като хората станат по-способни чрез високи нива на заетост, инвестиране в умения, борба с бедността и модернизиране на пазарите на труда, системите за обучение и социална защита, така че да се помогне на хората да предвидят и управляват промените и да изградят сплотено общество.

(2) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) бе създаден с Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[19] за периода на финансовата рамка от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., за да даде възможност на Съюза да засвидетелства солидарност към работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, и да предостави подкрепа за бързото им реинтегриране на пазара на труда. Тази първоначална цел на ЕФПГ е все още актуална.

(3) В съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите „Бюджет за стратегията „Европа 2020“[20] се отчита ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места, и подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. За периода на Многогодишната финансова рамка от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна подкрепа, която да улесни реинтегрирането на пазара на труда на съкратените работници в области и сектори или на територии или пазари на труда, засегнати от сериозни икономически сътресения. Предвид целта на фонда, която е предоставянето на подкрепа в спешни случаи и при неочаквани обстоятелства, ЕФПГ следва да остане извън обхвата на многогодишната финансова рамка.

(4) Обхватът на Регламент (ЕО) № 1927/2006 беше разширен през 2009 г. с Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета[21] като част от Европейския план за икономическо възстановяване, за да бъдат включени работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. С цел да се даде възможност на ЕФПГ да се намесва в бъдещи кризисни ситуации, неговият обхват следва да включва съкращенията в резултат на сериозни икономически сътресения, когато са причинени от неочаквана криза, сравнима с разразилата се от 2008 г. насам финансова и икономическа криза.

(5) В съответствие със съобщението „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ обхватът на ЕФПГ следва да бъде разширен, за да се улесни приспособяването на земеделските производители към новите пазарни условия, които са резултат от международни търговски споразумения в земеделския сектор и водят до промяна или значително приспособяване на селскостопанските дейности на засегнатите земеделски производители, за да станат те по-конкурентоспособни от структурна гледна точка или за да се улесни преходът им към неземеделски дейности.

(6) С цел да се запази европейският характер на ЕФПГ, заявление за подкрепа следва да се подава, когато броят на съкращенията достигне определен минимален праг. На малки пазари на труда, като например малки държави-членки или отдалечени региони, както и при изключителни обстоятелства, заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения. Що се отнася до земеделските производители, необходимите критерии следва да бъдат определени от Комисията във връзка с последиците от всяко търговско споразумение.

(7) Съкратените работници следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. Поради това съкратените работници на срочен трудов договор и тези, наети чрез агенции за временна заетост, както и собствениците, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите работници, които са прекратили дейността си, и земеделските производители, които са променили или са приспособили дейността си поради нови пазарни условия вследствие на търговски споразумения, следва да се считат за съкратени работници за целите на настоящия регламент.

(8) Що се отнася до земеделските производители, обхватът на ЕФПГ следва да включва бенефициерите, засегнати от двустранни споразумения, сключени от Съюза в съответствие с член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията, или многостранни споразумения, сключени в рамките на Световната търговска организация.Това включва земеделски производители, които променят или приспособяват своята предходна селскостопанска дейност в рамките на период, който започва с парафирането на подобни търговски споразумения и приключва три години, след като са започнали да се прилагат.

(9) Финансовите участия от ЕФПГ следва да бъдат насочени основно към активни мерки по заетостта, целящи бързото реинтегриране на съкратените работници на пазара на труда както в първоначалния им сектор на дейност, така и в друг сектор, включително селскостопанския сектор. Поради това включването на парични помощи в съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено.

(10) При създаването на съгласувания пакет от активни мерки на политиката по заетостта държавите-членки следва да дадат предимство на мерките, които значително ще допринесат за повишаване на възможностите на съкратените работници за професионална реализация. Държавите-членки следва да се стремят към реинтегриране на пазара на труда или започване на нова дейност за поне 50 % от работниците в целевата група за получаване на помощ в срок от 12 месеца от датата на подаване на съответното заявление.

(11) С цел ефективно и бързо да се оказва подкрепа на съкратените работници, държавите-членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления. Предоставянето на допълнителна информация следва да бъде по изключение и в ограничени срокове.

(12) В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовите участия от ЕФПГ не следва да заменят мерките за подкрепа, които могат да се приложат в полза на съкратените работници в рамките на структурните фондове на Съюза или други политики или програми на Съюза.

(13) Следва да бъдат включени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите и резултатите по линия на ЕФПГ. Освен това, за да се постигне по-голяма ефикасност при информирането на широката общественост, както и за да се осигури по-добро взаимодействие на комуникационните дейности, предприети по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни дейности по силата на настоящия регламент, следва да допринасят и за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общите цели на настоящия регламент.

(14) За да се гарантира, че засвидетелстването на солидарността на Съюза към работниците не е застрашено от липсата в държавата-членка на ресурси за съфинансиране, размерът на съфинансирането следва да бъде предмет на модулация, като по правило финансовото участие е в размер на максимум 50 % от разходите за пакета и за неговото изпълнение, с възможност той да достигне до 65 % в случай на заявления, подадени от тези държави-членки, на чиято територия поне един регион на ниво II по NUTS е допустим по цел „Сближаване“ на структурните фондове.

(15) С цел да се улесни прилагането на настоящия регламент, разходите трябва да се считат за допустими или от датата, на която съответната държава-членка извърши административен разход за прилагането на ЕФПГ, или от датата, на която държавата-членка започне да предоставя персонализирани услуги, или в случая на земеделски производители — от датата, определена в акт на Комисията в съответствие с член 4, параграф 3.

(16) Необходимо е да се гарантира, че към 1 септември най-малко една четвърт от годишната максимална сума на ЕФПГ остава на разположение, за да се покрият нуждите, възникнали през последните месеци на всяка година. Финансовите участия, предоставяни през останалата част от годината, следва да бъдат отпускани с оглед на общия таван, определен за подкрепата за земеделските производители в многогодишната финансова рамка.

(17) В Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от […] г. относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление[22] (наричано по-долу „междуинституционалното споразумение“) се определя бюджетната рамка на ЕФПГ.

(18) В интерес на съкратените работници държавите-членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения в рамките на ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите.

(19) С цел Комисията да може да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ резултати, държавите-членки следва да представят междинни и окончателни отчети за прилагането на ЕФПГ.

(20) Държавите-членки следва да продължат да носят отговорност за извършването на финансовото участие и за управлението и контрола на действията, подпомагани от Съюза, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (наричан по-долу „Финансовия регламент“)[23]. Държавите-членки следва да обосноват начина на оползотворяване на предоставеното от ЕФПГ финансово участие.

(21) Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в задоволителна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците на действието, могат да бъдат постигнати в по-пълна степен на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1 Цели

С настоящия регламент се създава Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“) за периода на многогодишната финансова рамка от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

ЕФПГ има за цел да допринесе за икономическия растеж и за заетостта в Съюза, като даде възможност на Съюза да засвидетелства солидарност към работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, търговските споразумения, засягащи селското стопанство, или неочаквана криза, и да предостави финансова подкрепа за бързото им реинтегриране на пазара на труда или за промяна или приспособяване на тяхната селскостопанска дейност.

Действията, които се ползват от финансови участия от страна на фонда в съответствие с член 2, букви а) и б), имат за цел да се гарантира, че минимум 50 % от работниците, които участват в тези действия, намират стабилна работа в рамките на една година от датата на заявлението.

Член 2 Обхват

Настоящият регламент се прилага за заявления, подадени от държавите-членки за финансови участия в подкрепа на:

a)           работници, които са съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световна търговия, настъпили вследствие на глобализацията, проявени по-специално чрез съществено повишение на вноса в Съюза, бързо понижаване на пазарния дял на Съюза в определен сектор или изнасяне на производствените дейности в държави, които не са членки на Европейския съюз, в случаите, в които тези съкращения имат значително отрицателно въздействие върху местната, регионалната или националната икономика;

б)           работници, които са съкратени в резултат на сериозни смущения в икономиката на местно, регионално или национално равнище вследствие на възникването на неочаквана криза, при условие че може да се установи пряка и доказуема връзка между съкращенията и тази криза;

в)           работници, които променят или приспособяват своята предходна селскостопанска дейност за период, който започва от парафирането от Съюза на търговското споразумение, съдържащо мерки за либерализация на търговията за съответния селскостопански сектор, и приключва три години след пълното изпълнение на тези мерки, при условие че тези търговски мерки водят до съществено повишение на вноса в Съюза на селскостопански продукт или продукти, придружено от значително понижение на цените на тези продукти на равнището на Съюза или съответно на национално или регионално равнище.

Член 3 Определение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения за понятието „работник“:

a)           „работник“ означава работници на безсрочни трудови договори, чийто трудов договор или трудово правоотношение е в съответствие с член 4; или

б)           „работник“ означава работници на срочен трудов договор, така както са определени в Директива 1999/70/ЕО на Съвета[24], чийто трудов договор или трудово правоотношение е в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) или б), който приключва, без да бъде подновен в срока, определен в същия параграф от член 4; или

в)           „работник“ означава работници, наети чрез агенции за временна заетост, така както са определени в член 3 от Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[25], чието предприятие-ползвател е предприятие, което е в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) или б), и чието назначение към предприятието-ползвател изтича и няма да бъде подновено в срока, определен в същия параграф от член 4; или

г)            „работник“ означава собственици, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заети работници (в това число и земеделски производители) и всички членове на домакинството, които са заети в стопанската дейност, при условие че, когато се отнася за земеделски производители, те вече са произвеждали продукта, засегнат от съответното търговско споразумение, преди мерките във връзка с конкретния сектор да бъдат приложени.

Член 4 Критерии за намеса

1. Финансово участие от страна на ЕФПГ се предоставя, когато някое от условията, определени в букви а), б) и в) от член 2 настъпи и доведе до:

a)      най-малко 500 съкратени работници за период от четири месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратени работници при негови доставчици или производители надолу по веригата;

б)      най-малко 500 съкратени работници за период от девет месеца, по-специално в малки или средни предприятия, извършващи дейност в един икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Revision 2, и разположени в един или в два съседни региона на ниво II по NUTS или в повече от два съседни региона на ниво II по NUTS, при условие че над 500 работници са съкратени в два от регионите взети заедно.

2. На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, надлежно обосновани от кандидатстващата държава-членка, дадено заявление за финансово участие по смисъла на настоящия член може да се разглежда като допустимо, дори ако критериите, определени в букви а) и б), не са изцяло изпълнени, когато съкращенията влияят сериозно на заетостта и местната икономика. Държавата-членка посочва кой от критериите за намеса, посочени в букви а) и б) от параграф 1, не са изпълнени изцяло.

3. По отношение на земеделските производители, когато, след парафирането на търговско споразумение и въз основа на информацията, данните и анализите, с които разполага, Комисията е на мнение, че условията за подкрепа в съответствие с член 2, буква в) вероятно са изпълнени за значителен брой земеделски производители, тя приема делегирани актове в съответствие с член 24, като посочва секторите или продуктите, които отговарят на условията за допустимост, определя засегнатите географски области, когато е целесъобразно, установява максимален размер на потенциалната подкрепа на равнището на Съюза, фиксира референтните периоди и условията за допустимост за земеделските производители и датите за допустимост за разходите, и определя краен срок, до който заявленията трябва да бъдат подадени, и, при необходимост, съдържанието на тези заявления в съответствие с член 8, параграф 2.

4. Когато собствениците, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите работници променят или, в случая на земеделските производители, приспособяват своята предходна дейност, тези ситуации се считат за съкращения за целите на настоящия регламент.

Член 5 Изчисление на съкращенията

При изчислението на броя на съкращенията, посочени в член 4, параграф 1, дадено съкращение се взема предвид:

a)           за работници на безсрочен трудов договор или за работници на срочен трудов договор, който бива прекратен преди изтичането на неговия срок:

(1) от датата на индивидуалното предизвестие от работодателя за съкращаване или за прекратяване на трудовия договор на работника, или

(2) от датата на фактическото прекратяване на договора преди изтичането на неговия срок, или

(3) от датата, на която работодателят, в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 98/59/ЕО на Съвета[26], уведомява писмено компетентния публичен орган за планираните колективни съкращения; в този случай кандидатстващата държава-членка предоставя на Комисията допълнителна информация за действителния брой на съкращенията, които са извършени съгласно член 4, параграф 1, преди приключването на оценката от страна на Комисията.

б)           за работници на срочен договор и работници, наети чрез агенции за временна заетост:

(1) от датата на фактическото прекратяване на трудовия договор или

(2) от края на назначението към предприятието ползвател, или

(3) от датата, на която станат безработни.

в)           за собственици, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите работници (в това число земеделските производители) съкращенията се броят или от датата на преустановяване на дейността им в резултат на някое от условията, посочени в член 2, и определена в съответствие с националното право или административните разпоредби, или от датата, посочена от Комисията в делегирания акт, приет в съответствие с член 4, параграф 3.

За всяко предприятие или самостоятелно зает работник, обхванати от дадено заявление, държавата-членка посочва начина, по който са отчетени съкращенията.

Член 6 Допустими работници

Кандидатстващата държава-членка може да предоставя персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ услуги на засегнатите работници, които може да включват:

a)           всички работници, които са били съкратени в съответствие с член 5, в периода, предвиден в член 4, параграфи 1, 2 или 3,

б)           работници, които са били съкратени преди или след периода, предвиден в член 4, параграф 1, буква а) или член 4, параграф 2, когато дадено заявление по член 4, параграф 2 е с дерогация от критериите, установени в член 4, параграф 1, буква а),

в)           земеделски производители, които променят или приспособяват своята предходна селскостопанска дейност след парафирането от Съюза на търговско споразумение, посочено в делегирания акт, приет в съответствие с член 4, параграф 3.

Работниците, посочени в буква б), се считат за допустими, при условие че те са съкратени след общото обявяване на планираните съкращения и че може да бъде установена ясна причинно-следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период.

Член 7 Допустими действия

1. Финансово участие може да бъде осъществено за активни мерки по заетостта, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, предназначени да улеснят реинтегрирането на съкратените работници, които попадат в целевата група за получаване на помощ, на пазара на труда под формата на заетост или самостоятелна заетост, или, в случая на земеделските производители, да променят или да приспособят своята предходна дейност. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги може да включва по-специално:

a)      помощ при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост и за започване на стопанска дейност или промяна или приспособяване на дейността (в това число и инвестиции в материални активи), дейности по сътрудничество, индивидуализирано обучение и преквалификация, в това число придобиване на умения в областта на информационните и комуникационните умения и сертифициране на придобития опит;

б)      специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, помощи за мобилност, помощи за покриване на дневни разходи и на разходи за обучение (в това число помощи за гледачи или за услуги по заместване в стопанство), като всички те са ограничени по продължителност за времето на документираното активно търсене на работа или на дейностите по учене през целия живот или обучение;

в)      мерки за стимулиране по-специално на работници в неравностойно положение или по-възрастни работници за оставането или завръщането им на пазара на труда.

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 50 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф.

Разходите по инвестиции в материални активи за самостоятелна заетост и започване на стопанска дейност или промяна или приспособяване на дейността не могат да надхвърлят 35 000 EUR.

2. Следните мерки не са допустими за финансово участие от страна на ЕФПГ:

a)      специални мерки с ограничен срок, изброени в параграф 1, буква б), които не са обвързани с условието за активно участие на работниците в целевата група за получаване на помощ в дейности по търсене на работа или обучение;

б)      действия, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или колективните споразумения.

3. По инициатива на кандидатстващата държава-членка може да бъде предоставено финансово участие за дейностите по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и отчитане.

Член 8 Заявления

1. Държавите-членки подават до Комисията пълно заявление в срок от 12 седмици от датата, на която са изпълнени критериите, установени в член 4, параграф 1 или 2, или, когато това е приложимо, преди крайния срок, определен от Комисията в съответствие с член 4, параграф 3. При изключителни и надлежно обосновани обстоятелства заявлението може да бъде допълнено с допълнителна информация от кандидатстващата държава-членка в срок от шест месеца от датата на заявлението, вследствие на което Комисията извършва оценка на заявлението на базата на наличната информация. Комисията приключва оценката на заявлението в срок от 12 седмици от датата на получаване на пълното заявление или (в случаи на непълни заявления) — шест месеца след датата на първоначалното заявление, в зависимост от това кой от двата срока изтича по-рано.

2. Заявлението съдържа следната информация:

a)      аргументиран анализ на връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия или сериозните смущения в икономиката на местно, регионално или национално равнище вследствие на възникването на неочаквана криза, или новата пазарна ситуация в селскостопанския сектор в държавата-членка, възникнала след парафирането от Европейския съюз на търговско споразумение в съответствие с член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията или многостранно споразумение, парафирано в рамките на Световната търговска организация в съответствие с член 2, буква в). Този анализ се основава на статистическа и друга информация на нивото, което е най-подходящо да се докаже, че критериите за намеса, установени в член 4, са изпълнени;

б)      оценка на броя на съкращенията в съответствие с член 5 и обяснение на събитията, които са довели до тези съкращения;

в)      идентифициране на извършващите съкращения предприятия, доставчици или производители надолу по веригата, отраслите и категориите работници от целевата група за получаване на помощ, когато това е приложимо;

г)       предполагаемото въздействие на съкращенията върху местната, регионалната или националната икономика и заетост;

д)      прогнозния бюджет за всеки от компонентите на съгласувания пакет от персонализирани услуги в подкрепа на работниците от целевата група за получаване на помощ;

e)      датите, на които персонализираните услуги за засегнатите работници и дейностите по прилагането на ЕФПГ, установени съответно в член 7, параграфи 1 и 3, са започнали или се планира да бъдат започнати;

ж)     процедурите, които са спазени при консултацията със социалните партньори или други засегнати организации, когато това е приложимо;

з)       декларация за съответствие на поисканата подкрепа по линия на ЕФПГ с процедурните и съществените правила на Съюза по отношение на държавната помощ, както и декларация, че персонализираните услуги не заменят мерките, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения.

и)      източниците на национално съфинансиране;

й)      други допълнителни изисквания, които може да са установени в делегирания акт, приет в съответствие с член 4, параграф 3, когато това е приложимо.

3. Въз основа на информацията, предвидена в параграф 2, и допълнителната информация, предоставена от кандидатстващата държава-членка в срока, предвиден в параграф 1, Комисията оценява след консултация със засегнатата държава-членка дали условията за осъществяване на финансово участие са изпълнени.

Член 9 Допълняемост, съответствие и координация

1. Подкрепата за съкратените работници допълва действията, предприемани от държавите-членки на национално, регионално и местно равнище.

2. Финансовото участие е ограничено до това, което е необходимо за засвидетелстване на солидарност и оказване на подкрепа на отделните съкратени работници. Дейностите, подпомагани от ЕФПГ, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, в това число и с правилата по отношение на държавната помощ.

3. Съгласно съответните им отговорности Комисията и кандидатстващата държава-членка осигуряват координиране на помощта от фондовете на Съюза.

4. Кандидатстващата държава-членка гарантира, че специфичните действия, които получават финансово участие, не получават подпомагане и от други финансови инструменти на Съюза.

Член 10 Равнопоставеност между мъжете и жените и недискриминация

Комисията и държавите-членки гарантират насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола на различните етапи от усвояването на финансовото участие. Комисията и държавата-членка предприемат необходимите стъпки за предотвратяване на дискриминацията на основа на различията в пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта, сексуалната ориентация и вида на трудовия договор или трудовото правоотношение, по време на различните етапи от усвояването на финансовото участие и при достъпа до него.

Член 11 Техническа помощ по инициатива на Комисията

1. По инициатива на Комисията и в рамките на таван от 0,5 % от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ, ЕФПГ може да бъде използван за финансиране на дейностите по подготовката, мониторинга, събирането на данни и създаването на база от знания, необходима за прилагането на ЕФПГ. Той може да бъде използван и за финансиране на административната и техническата подкрепа, информационните и комуникационните дейности, както и дейностите по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на настоящия регламент.

2. В рамките на тавана, определен в параграф 1, в началото на всяка година бюджетният орган отпуска сума за техническа помощ въз основа на предложение на Комисията.

3. Задачите, посочени в параграф 1, се изпълняват в съответствие с финансовия регламент, както и с приложимите към тази форма на изпълнение на бюджета правила за прилагане.

4. Техническата помощ на Комисията включва предоставянето на информация и насоки за държавите-членки за използването, мониторинга и оценката на ЕФПГ. Също така Комисията може да предоставя информация на европейските и националните социални партньори за използването на ЕФПГ.

Член 12 Информация, комуникация и публичност

1. Кандидатстващата държава-членка предоставя информация и прави публично достояние финансираните действия. Адресати на информацията са работниците в целевата група за получаване на помощ, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост. Тя изтъква ролята на Съюза и гарантира, че участието от страна на ЕФПГ е обществено достояние.

2. Комисията създава интернет уебсайт, достъпен на всички езици на Съюза, за да предоставя информация за ЕФПГ, указания за подаването на заявления и информация за приетите и отхвърлени заявления, изтъквайки ролята на бюджетния орган.

3. Комисията изпълнява информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите и резултатите по линия на ЕФПГ.

4. Ресурсите, отпуснати за комуникационни дейности по силата на настоящия регламент, способстват също така за покриване на институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общите цели на настоящия регламент.

Член 13 Определяне на финансовото участие

1.           Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 3, и по-специално като взема предвид броя на работниците в целевата група за получаване на помощ, предложените действия и очакваните разходи, Комисията оценява и предлага във възможно най-кратки срокове размера на финансовото участие, ако има такова, което може да бъде предоставено в рамките на наличните средства. Сумата не може да надвишава 50 % от общите очаквани разходи, посочени в член 8, параграф 2, буква д), или 65 % от тези разходи в случай на заявления, подадени от държава-членка, на чиято територия поне един регион на ниво II по NUTS е допустим по цел „Сближаване“ на структурните фондове. При преценката на тези случаи Комисията ще решава дали делът на съфинансирането в размер на 65 % е обоснован, или не.

2.           Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 3, Комисията заключи, че условията за финансово участие по силата на настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно стартира процедурата, установена в член 15.

3.           Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 3, Комисията заключи, че условията за финансово участие не са изпълнени, тя уведомява кандидатстващата държава-членка във възможно най-кратък срок.

Член 14 Допустимост на разходите

За финансово участие са допустими разходите, направени от датите, установени в член 8, параграф 2, буква з), на които държавата-членка е започнала да предоставя персонализирани услуги на работниците в целевата група за получаване на помощ или да извършва административни разходи по прилагането на ЕФПГ съгласно член 7, съответно параграфи 1 и 3. В случая на земеделските производители разходите са допустими за финансово участие от датата, установена в делегирания акт, приет в съответствие с член 4, параграф 3.

Член 15 Бюджетна процедура

1.           Договореностите за ЕФПГ са в съответствие с точка 13 от междуинституционалното споразумение.

2.           Бюджетните кредити по отношение на ЕФПГ се вписват в общия бюджет на Европейския съюз като провизия.

3.           Когато Комисията заключи, че условията за мобилизиране на ЕФПГ са изпълнени, тя прави предложение за неговото използване. Решението за използване на ЕФПГ се взема съвместно от двата клона на бюджетния орган. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

Едновременно с представянето на предложението за решение за използване на ЕФПГ Комисията представя на двата клона на бюджетния орган предложение за прехвърляне към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

Прехвърлянията, свързани с ЕФПГ, се извършват в съответствие с Финансовия регламент.

4.           Заедно с предложението за решение за използване на ЕФПГ Комисията приема решение за финансово участие посредством акт за изпълнение, което влиза в сила на датата, на която бюджетният орган приема решението за използването на ЕФПГ.

5.           Предложение по смисъла на параграф 3 включва следното:

a)      оценката, извършена в съответствие с член 8, параграф 3, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка;

б)      доказателство, че критериите, установени в членове 4 и 9, са изпълнени; както и

в)      основанията, обясняващи предложените суми.

6.           На 1 септември всяка година най-малко една четвърт от годишната максимална сума на ЕФПГ остава на разположение, за да се покрият нуждите, възникващи до края на годината.

Член 16 Изплащане и използване на финансовото участие

1. След влизането в сила на решение за финансово участие в съответствие с член 15, параграф 4 Комисията, принципно в рамките на 15 дни, изплаща на държавата-членка финансовото участие под формата на предварително финансиране в размер най-малко на 50 % от финансовото участие на Съюза, предназначено за държавата-членка, последвано, при необходимост, от междинни и окончателни плащания. Предварителното финансиране бива уравнено при приключването на финансовото участие в съответствие с член 18, параграф 3.

2. Финансовото участие се усвоява в рамките на споделено управление между държавите-членки и Комисията в съответствие с Финансовия регламент.

3. Подробните условия на финансирането, и по-специално размерът на предварителното финансиране и условията на междинните и окончателните плащания, се определят от Комисията в решението за финансово участие, посочено в член 15, параграф 4.

Междинните плащания се извършват с цел възстановяване на разходите, направени от държавите-членки при изпълнението на допустимите действия, при условие че представят на Комисията декларация за разходите, подписана от представител на акредитиран публичен орган съгласно член 21.

4. Държавата-членка извършва допустимите действия, установени в член 6, възможно най-скоро, но не по-късно от 24 месеца след датата на заявлението съгласно член 8, параграф 1.

5. При извършването на действията, включени в пакета от персонализирани услуги, държавата-членка може да представи на Комисията предложение за изменение на включените действия, като добави други допустими действия, изброени в член 7, параграф 1, букви а) и в), при условие че тези изменения са надлежно обосновани и че общата сума не надхвърля размера на финансовото участие съгласно параграф 1. Комисията прави оценка на предложените изменения и в случай на съгласие уведомява за това държавата-членка.

6. Разходите по член 7, параграф 3 са допустими до крайния срок за подаване на отчета.

Член 17 Използване на еврото

В заявленията, решенията за финансови участия и отчетите съгласно настоящия регламент, както и във всички други свързани с тях документи, всички суми се представят в евро.

Член 18 Междинен и окончателен отчет и приключване

1. Не по-късно от 15 месеца след датата на заявлението, предвидено в член 8, параграф 1, или до датата, установена в длегирания акт, приет в съответствие с член 4, параграф 3, държавата-членка представя на Комисията междинен отчет относно усвояването на финансовото участие, в това число финансирането, графика и вида на действията, които вече са извършени, и постигнатото равнище на реинтеграция на пазара на труда или на реализирани нови дейности 12 месеца след датата на заявлението.

Освен това междинният отчет включва:

a)      описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с тях разходи, в това число и на начина, по който те допълват действията, финансирани от други национални фондове или фондове на Съюза, както и информация за действията, които са задължителни за засегнатите предприятия по силата на националното право или на колективни споразумения;

б)      описание на действията, които са предприети и планирани от националните, регионалните или местните органи, фондовете на Съюза, социалните партньори и предприятията, в това число и приблизително изчисление на приноса на тези действия за реинтегрирането на работниците на пазара на труда или за започването на нови дейности.

2. Не по-късно от шест месеца след изтичане на срока, определен в член 16, параграф 4, държавата-членка представя на Комисията окончателен отчет за усвояването на финансовото участие, включително информация за вида на действията и основните резултати, характеристиките на работниците, включени в целевата група за получаване на помощ, и тяхното трудовоправно положение, както и отчет, оправдаващ разходите и посочващ, при възможност, допълняемостта на действията с тези, финансирани от ЕСФ.

3. Не по-късно от шест месеца след като Комисията получи цялата информация, изисквана по силата на параграф 2, тя приключва финансовото участие, като определя окончателния размер на финансовото участие и салдото, дължимо от държавата-членка, ако има такова, в съответствие с член 22.

Член 19 Двугодишен доклад

1. На всеки две години и за първи път през 2015 г. Комисията представя до 1 август на Европейския парламент и на Съвета количествен и качествен доклад за дейностите от предходните две година по смисъла на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 1927/2006. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, приетите решения, финансираните действия, включително тяхната допълняемост с действията, финансирани от други фондове на Съюза, особено от Европейския социален фонд (наричан по-долу „ЕСФ“) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (наричан по-долу „ЕЗФРСР“), и приключване на предоставените финансови участия. В него следва да се съдържа също информация за заявленията, които са били отхвърлени или уважени частично поради недостиг на бюджетни кредити или защото не отговарят на условията.

2. Докладът се предава за информация на Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и на социалните партньори.

Член 20 Оценка

1. Комисията, по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите-членки, извършва:

a)      до 30 юни 2018 г. междинна оценка на ефикасността и устойчивостта на получените резултати;

б)      до 31 декември 2022 г. последваща оценка с помощта на външни експерти, за да се измери въздействието на ЕФПГ и неговата добавена стойност.

2. Резултатите от оценката се предават за информация на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и на социалните партньори.

Член 21 Управление и финансов контрол

1. Без да се засяга отговорността на Комисията за прилагане на общия бюджет на Европейския съюз, държавите-членки поемат отговорност на първо място за управление на действията, подпомагани от ЕФПГ, и за финансовия контрол на действията. За тази цел мерките, които те предприемат, включват:

a)      проверка дали са постигнати договорености по управлението и контрола и дали се прилагат по начин, който гарантира, че средствата на Съюза се използват ефикасно и правилно в съответствие с принципите на доброто финансово управление;

б)      проверка дали финансираните действия са извършени правилно;

в)      гарантиране, че финансираните разходи се базират на проверими оправдателни документи и че са верни и редовни;

г)       предотвратяване, установяване и коригиране на нередностите, както е посочено в [Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета от ... за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EО) № 1083/2006] относно структурните фондове и възстановяване на неправомерно платени суми, с лихвите за закъснели плащания, когато това е целесъобразно. Те уведомяват Комисията за тези нередности и редовно я информират за напредването на административните и правните производства.

2. Държавите-членки акредитират органи, които са отговорни за доброто управление и контрол на действията, подпомагани от ЕФПГ, в съответствие с член 56 от Финансовия регламент и с критериите и процедурите, установени в общия регламент за структурните фондове. Тези акредитирани органи предоставят на Комисията информацията, посочена в член 56, параграф 5 от Финансовия регламент, до 1 февруари на следващата финансова година.

3. Държавата-членка прави необходимите финансови корекции при констатирани нередности. Корекциите, извършени от държавата-членка се състоят в оттегляне на цялото или част от финансовото участие от страна на Съюза. Държавата-членка възстановява всяка сума, изгубена в резултат на установена нередност, връща я на Комисията и, когато сумата не е върната от съответната държава-членка в определения срок, се дължи лихва за просрочване.

4. Комисията, в качеството си на институцията, отговорна за изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз, предприема всички стъпки, необходими за проверка на съответствието на финансираните действия с принципите за добро и ефикасно финансово управление. Задължение на кандидатстващата държава-членка е да гарантира, че притежава гладко функциониращи системи на управление и контрол; Комисията се убеждава сама, че такива системи съществуват.

За тази цел, без да се засягат правомощията на Сметната палата или проверките, извършвани от държавата-членка в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, служителите на Комисията могат да извършват проверки на място, включително извадкови проверки, на действията, финансирани от ЕФПГ, с предизвестие минимум един работен ден. Комисията известява кандидатстващата държава-членка, за да получи необходимото съдействие. В тези проверки могат да участват длъжностни лица или служители от съответната държава-членка.

5. Държавата-членка гарантира, че всички оправдателни документи за направените разходи са на разположение на Комисията и Сметната палата за срок от три години след приключване на финансовото участие, получено от ЕФПГ.

Член 22 Възстановяване на финансовото участие

1. В случаите, когато сумата на действителните разходи за дадено действие е по-малка от очакваната сума, посочена съгласно член 15, Комисията приема посредством акт за изпълнение решение, в което се изисква от държавата-членка да възстанови съответната сума на полученото финансово участие.

2. Когато държавата-членка не спази задълженията, посочени в решението за финансово участие, Комисията предприема необходимите стъпки, като приема решение посредством акт за изпълнение, за да изиска от държавата-членка да възстанови цялото или част от полученото финансово участие.

3. Преди приемането на решение съгласно параграфи 1 или 2 Комисията проучва съответно случая, и по-специално, определя срок на държавата-членка, в който тя да представи своите забележки.

4. Ако след приключване на необходимите проверки Комисията заключи, че дадена държава-членка не изпълнява своите задължения съгласно член 21, параграф 1, ако не бъде постигнато споразумение и държавата-членка не е направила корекциите в срока, определен от Комисията, и като се вземат предвид всички забележки на държавата-членка, Комисията взема решение в рамките на три месеца след края на срока, посочен в параграф 3, да направи необходимите финансови корекции, като оттегли цялото или част от участието от страна на ЕФПГ за съответното действие. Всяка сума, загубена в резултат на установена нередност, се възстановява, а когато сумата не се върне от кандидатстващата държава-членка в определения срок, се дължи лихва за просрочване.

Член 23 Финансово управление на подкрепата за земеделските производители

Чрез дерогация от членове 21 и 22, подкрепата за земеделските производители се управлява и контролира в съответствие с Регламент (ЕО) № ………. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика.

Член 24 Упражняване на делегираните права

1. Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2. Делегирането на правомощия, посочено в настоящия регламент, се предоставя за неопределен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

Решението за оттегляне прекратява делегирането на правомощията, посочени в него. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, влиза в сила единствено ако няма изразено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в срок от 2 месеца от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът уведомят Комисията, че нямат възражения. Този период се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25 Отменяне

Регламент (ЕО) № 1927/2006 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Той продължава да се прилага за заявления, подадени до 31 декември 2013 г.

Член 26 Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за всички заявления, подадени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                         За Съвета

Председател                                                Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.           РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              1.1.    Наименование на предложението/инициативата

              1.2.    Съответна(и) област(и) на политиката в структурата на УД/БД

              1.3.    Естество на предложението/инициативата

              1.4.    Цел(и)

              1.5.    Основания за предложението/инициативата

              1.6.    Продължителност и финансово отражение

              1.7.    Предвиден(и) метод(и) на управление

2.           МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

              2.1.    Правила за мониторинг и докладване

              2.2.    Система за управление и контрол

              2.3.    Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.           ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

              3.1.    Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове)

              3.2.    Очаквано отражение върху разходите

              3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

              3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

              3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер

              3.2.4. Съвместимост с текущата многогодишна финансова рамка

              3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

              3.3.    Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 1.1. Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за периода 2014—2020 г.

1.2. Съответна(и) област(и) на политиката в структурата на УД/БД[27]

Дейност във връзка с БД: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, включен в плана за управление на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за 2010 г.

1.3. Естество на предложението/инициативата

¨ Предложението/инициативата е във връзка с ново действие

¨ Предложението/инициативата е във връзка с ново действие вследствие на пилотен проект/подготвителна дейност[28]

X Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуващо действие

¨ Предложението/инициативата е във връзка с действие, пренасочено към нова дейност

1.4. Цели 1.4.1. Многогодишна(и) стратегическа(и) цел(и) на Комисията, към която(ито) е насочено(а) предложението/инициативата

Предложението попада в обхвата на съобщението, озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, в което е включена многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

1.4.2. Конкретна(и) цел(и) и съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД

Конкретна цел № 1: Запазване на участието на пазара на труда на работници, съкратени вследствие на промени в моделите на световната търговия и на неочаквани кризи.

Конкретна цел № 2: Включване на работниците на срочен трудов договор и на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, в обхвата на ЕФПГ.

Конкретна цел № 3: Включване на собствениците, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заетите работници (в това число земеделските производители)

Съответна(и) дейност(и) във връзка с УД/БД: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

1.4.3. Очакван(и) резултат(и) и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на целевите бенефициери/групи.

Предложението ще даде възможност на Европейския съюз да продължи да предоставя подкрепа чрез ЕФПГ при дял на съфинансиране в размер на 50 % за активни мерки по заетостта в полза на работници, съкратени вследствие на свързана с търговията глобализация и неочаквани кризи.Този дял може да бъде повишен на 65 % в случая на държави-членки, на територията на които поне един регион на ниво II по NUTS е допустим по цел „Сближаване“ на структурните фондове. Обхватът на лицата, които отговарят на условията за допустимост, бе разширен, за да включва работници на срочен трудов договор, работници, наети чрез агенция за временна заетост, и собственици, изпълняващи управителни функции в микро-, малки и средни предприятия, и самостоятелно заети работници (в това число земеделски производители).

1.4.4. Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи осъществяването на предложението/инициативата.

- Брой получени заявления за подкрепа от ЕФПГ;

- Брой съкратени работници от целевата група за получаване на помощ от ЕФПГ;

- Брой съкратени работници, реинтегрирани на пазара на труда вследствие на мерки, подпомогнати от ЕФПГ.

1.5. Основания за предложението/инициативата 1.5.1. Нужда(и), която(ито) трябва да бъде(ат) задоволена(и) в краткосрочен или дългосрочен план

Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията трябва да бъде преразгледан до края на 2013 г. Преразглеждането, което се извършва посредством настоящото предложение за регламент, дава възможност на фонда да продължи съществуването си за периода на многогодишната финансова рамка (2014—2020 г.), да разшири своя обхват с оглед включването на допълнителни лица, които отговарят на условията за допустимост, и да измени някои технически аспекти с цел подобряване на своето функциониране.

1.5.2. Добавена стойност от намесата на Съюза

Намесата на Съюза чрез ЕФПГ осигурява възможност за допълване на наличните национални ресурси за реинтегриране на работници, съкратени вследствие на глобализация на търговията или неочаквани кризи. От натрупания до момента опит по ЕФПГ се вижда, че намесата на Съюза осигурява възможност за предоставяне на по-специализирана подкрепа за по-дълъг период от време, често с използването на мерки, които не биха могли да бъдат предоставени без участието на ЕФПГ.

1.5.3. Поуки от подобен опит в миналото

Вж. опита, натрупан в рамките на Регламент (ЕО) № 1927/2006, изложен в обяснителния меморандум.

1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други подобни инструменти

ЕФПГ е съгласуван и предлага синергия с Европейския социален фонд.

1.6. Продължителност и финансово отражение

– X Предложение/инициатива с ограничена продължителност

– X  Предложение/инициатива в сила от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

– ¨  Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

¨ Предложение/инициатива с неограничена продължителност

– Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

– последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7. Предвиден(и) метод(и) на управление[29]

¨ Пряко централизирано управление от Комисията

¨ Непряко централизирано управление чрез делегиране на задачи по изпълнението на:

– ¨  изпълнителни агенции

– ¨  органи, създадени от Общностите[30]

– ¨  национални органи от публичния сектор/органи със задължение за обществена услуга

– ¨  лица, натоварени с изпълнението на специфични действия по силата на дял V от Договора за Европейския съюз и посочени в съответния основен акт по смисъла на член 49 от Финансовия регламент

X Споделено управление с държавите-членки

¨ Децентрализирано управление с трети държави

¨ Съвместно управление с международни организации (да се уточни)

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

В член 19 от предложения регламент се съдържа изискването Комисията всяка година да представя на Европейския парламент и на Съвета количествен и качествен доклад относно дейностите, проведени по силата на настоящия регламент през предходните две години. Докладът съдържа, inter alia, наблюденията на Комисията по мониторинговите дейности, осъществени от нея през съответните години.

Съгласно член 20 от предложения регламент до края на м. юни 2018 г. Комисията трябва в тясно сътрудничество с държавите-членки да направи междинна оценка на ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати по ЕФГ. До 31 декември 2022 г. Комисията трябва с помощта на външни експерти да направи последваща оценка с цел установяване на ефекта от ЕФПГ и неговата добавена стойност.

2.2. Система за управление и контрол 2.2.1. Установен(и) риск(ове)

Рисковете са свързани със споделеното управление на финансови средства на Общността.

2.2.2. Предвиден(и) метод(и) на контрол

Приложимите изисквания за управление и финансов контрол са посочени в член 20 от предложения регламент.

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Мерките за предотвратяване, откриване и коригиране на нередности са посочени в член 20, параграф 1, буква г) и член 20, параграф 2 от предложения регламент.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 3.1. Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове)

· Съществуващи разходни бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Номер [Наименование…...….] || Многогод./Едногод. ([31]) || от държави от ЕАСТ[32] || от страни кандидатки[33] || от трети държави || в съответствие с член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент

не се прилага || 04.0501 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 04.010414 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията – разходи за административно управление 40.0243 Резерв за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията || Многогод. || НЕ || НЕ || НЕ || НЕ

· Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка || Бюджетен ред || Вид на разхода || Вноска

Номер [Наименование…...….] || Многогод./Едногод. || от държави от ЕАСТ || от страни кандидатки || от трети държави || в съответствие с член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент

не се прилага || От ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ ще бъде поискан нов бюджетен ред за прилагането на част от ЕФПГ. || [Многогод.…] || /НЕ || /НЕ || /НЕ || /НЕ

3.2. Очаквано отражение върху разходите 3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка: || Номер ||

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ || || || Година 2014[34] || Година 2015 || ОБЩО

Ÿ Бюджетни кредити за оперативни разходи РМ || || ||

Номер на бюджетния ред || Поети задължения || (1) || || ||

Плащания || (2) || || ||

Номер на бюджетния ред || Поети задължения || (1a) || || ||

Плащания || (2a) || || ||

Бюджетни кредити с административен характер, финансирани  от пакета за определени програми[35] || || ||

Номер на бюджетния ред || || (3) || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване “ || Поети задължения || =1+1a +3 || || ||

Плащания || =2+2a +3 || || ||

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || || ||

Плащания || (5) || || ||

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми || (6) || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ“ от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || =4+ 6 || || ||

Плащания || =5+ 6 || || ||

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи || Поети задължения || (4) || || ||

Плащания || (5) || || ||

Ÿ ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми || (6) || || ||

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—4 от многогодишната финансова рамка (Референтна стойност) || Поети задължения || =4+ 6 || || ||

Плащания || =5+ 6 || || ||

Функция от многогодишната финансова рамка: || 5 || „Административни разходи“

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година 2014 || Година 2015 || Година 2016 || Години 2017 – 2020 || ОБЩО

ГД: „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ + „Земеделие и развитие на селските райони“ ||

Ÿ Човешки ресурси || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 на година || 8,897 ||

Ÿ Други административни разходи || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 на година || 0,98 ||

ОБЩО || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 на година || 9,877 ||

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || (Общо поети задължения = общо плащания) || || ||

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| || || Година N[36] || Година N+1 || ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИИ 1—5 от многогодишната финансова рамка || Поети задължения || || ||

Плащания || || ||

3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

– X  Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

– ¨  Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите ò || || || Година 2014 || Години 2015-2020 || … да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || ОБЩО ||

||

Вид резултат[37] || Среден разход за резултата || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Брой резултати || Разходи || Общ брой на резултатите || Общо разходи ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1[38]… || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || || || || || || || || || || ||

Междинна сума за конкретна цел № 1 || || || || || || || || || || || || ||

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2… || || || || || || || || || || || || ||

- Резултат || || || || || || || || || || || || || || ||

Междинна сума за конкретна цел № 2 || || || || || || || || || || || || ||

ОБЩО РАЗХОДИ || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер 3.2.3.1. Обобщение

–      Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи

– Ö            Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година 2014 [39] || Година 2015 || Години 2016 – 2020 || ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || || || ||

Човешки ресурси || 1,271 || 1,271 || 1,271 на година || 8,897

Други административни разходи || 0,14 || 0,14 || 0,14 на година || 0,98

Междинна сума по ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || 1,411 || 1,411 || 1,411 на година || 9,877

Извън ФУНКЦИЯ 5[40] от многогодишната финансова рамка || || || ||

Човешки ресурси || || ||

Други разходи с административен характер || || ||

Междинна сума извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка || || ||

ОБЩО || || || || || ||

3.2.3.2.  Очаквани нужди от човешки ресурси

– ¨  Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси

– X  Предложението/инициативата води до използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много с точност до първия знак след десетичната запетая)

|| Година 2014 || Година 2015 || Идентично за годините от 2016 до 2020 г.

04 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията) || 9 || 9 || Idem.

XX 01 01 02 (Делегации) || ||

XX 01 05 01 (Непреки изследвания) || ||

10 01 05 01 (Преки изследвания) || ||

04 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от „общия финансов пакет“) || 2 || 2

XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите) || ||

XX 01 04 yy[41] || в централата[42] || ||

- в делегациите || ||

XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки изследвания) || ||

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки изследвания) || ||

Други бюджетни редове (да се посочат) || ||

ОБЩО || 11 || 11 || || 11 ||

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Необходимите човешки и административни ресурси ще бъдат обезпечени в рамките на средствата, които вече са предоставени за управлението на това действие и/или осигурени чрез вътрешно за генералната дирекция преразпределение, като в зависимост от случая към тях се прибавят допълнителните средства, които могат бъдат предоставени на управляващата генералната дирекция в рамките на годишната процедура за отпускане на средства с оглед на бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители ||

Външен персонал ||

3.2.4. Съвместимост с текущата многогодишна финансова рамка

– X  Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

– ¨  Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

Не се прилага

– ¨  Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка[43].

Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

Не се прилага

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

– X Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни

– Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

|| Година 2014 || Година 2015 || … да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) || Общо

Да се посочи съфинансиращият орган || || || || || ||

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити || || || || || ||

3.3. Очаквано отражение върху приходите

– X  Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

– ¨  Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

¨         върху собствените ресурси

¨         върху разните приходи

млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред: || Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година || ||

Година 2012 || Година 2013 || … да се добавят толкова колони, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) ||

Статия … || || || || || || ||

За разните целеви приходи да се посочи(ат) засегнатият(те) разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове).

Не се прилага

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

Не се прилага

[1]               COM(2011) 500 окончателен, 29.6.2011 г.

[2]               ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

[3]               COM(2008) 800 окончателен, 26.11.2008 г.

[4]               Регламент (ЕО) № 546/2009, ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.

[5]               COM(2011) 336 окончателен, 10.6.2011 г.

[6]               COM(2011) 403 окончателен, 29.6.2011 г.

[7]               COM(2011) 500 окончателен, 29.6.2011 г.

[8]               COM(2010) 2020 окончателен, 3.3.2010 г.

[9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

[10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

[11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

[12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes

[13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes

[14]             SEC(2011)xxx.

[15]             SEC(2011)yyy.

[16]             COM(2011) 403 окончателен, 29.6.2011 г.

[17]             OВ C […], […] г., стр. […].

[18]             OВ C […], […] г., стр. […].

[19]             ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 82.

[20]             COM(2011) 500 окончателен, 29.6.2011 г.

[21]             ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 27.

[22]             COM(2011) 403 окончателен, 29.6.2011 г.

[23]             OВ L

[24]             ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.

[25]             ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9.

[26]             ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16.

[27]             УД: управление по дейности — БД: бюджетиране по дейности.

[28]             Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

[29]             Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Посочени в член 185 от Финансовия регламент.

[31]             Многогод. — многогодишни бюджетни кредити/Едногод. — едногодишни бюджетни кредити.

[32]             ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

[33]             Страни кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.

[34]             Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

[35]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки изследвания, преки изследвания.

[36]             Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

[37]             Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на студенти, брой км построени пътища и т.н.).

[38]             Съгласно описанието в част 1.4.2. „Конкретна(и) цел(и)…“.

[39]             Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.

[40]             Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки изследвания, преки изследвания.

[41]             Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

[42]             Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

[43]             Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

Top