Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(01)

Споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници

OJ L 239, 22.9.2000, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 177 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 177 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 6 -

In force

19/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

177


42000A0922(01)


L 239/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенно премахване на контрола по техните общи граници

Правителствата на КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, на ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, на ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, на ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ и на КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

наричани по-долу „страните“,

КАТО СИ ДАВАТ СМЕТКА, че все по-тесният съюз между народите на държавите-членки на Европейските общности следва да намира израз в свободата на преминаване на вътрешните граници за всички граждани на държавите-членки и в свободното движение на стоки и услуги,

ЗАГРИЖЕНИ за укрепването на солидарността между своите народи чрез премахване на ограниченията пред свободното движение през общите граници на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД постигнатите успехи в рамките на Европейските общности с цел свободното движение на хора, стоки и услуги,

КАТО ДЕЙСТВАТ с воля да се постигне премахването на контрола по общите граници върху движението на гражданите на държавите-членки на Европейските общности и за улесняване движението на стоки и услуги,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че прилагането на настоящото Споразумение може да наложи предприемането на законодателни мерки, които трябва да бъдат разгледани от националните парламенти съгласно конституциите на държави, които са го подписали,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Декларацията на Европейския съвет от Фонтенбло от 25 и 26 юни 1984 г. относно премахването на полицейските и митническите формалности по вътрешните граници за движение на хора и стоки,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Федерална република Германия и Френската република, сключено в Саарбрюкен на 13 юли 1984 г.,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД заключенията, приети на 31 май 1984 г. в Нойщад на Айш от срещата на министрите на транспорта на държавите от Бенелюкс и Федерална република Германия,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Меморандума на правителствата на Икономическия съюз Бенелюкс от декември 1884 г., предаден на правителствата на Федерална република Германия и на Френската република,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Член 1

С влизането в сила на настоящото споразумение и до цялостното премахване на всякакъв контрол формалностите за гражданите на държавите-членки на Европейските общности по общите граници между държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република се извършват съгласно изложените по-долу условия.

Член 2

От 15 юни 1985 г. при движението на хора полицейските и митническите органи извършват само обикновено зрително наблюдение на личните превозни средства, които пресичат границата с намалена скорост, без да изискват спирането на тези превозни средства.

Независимо от това тези органи могат да извършват и по-подробен контрол чрез проверки на място. Такива проверки се извършват, при възможност, встрани от главния път, така че да не се пречи на движението на другите преминаващи през границата превозни средства.

Член 3

За да се улесни зрителното наблюдение, гражданите на държавите-членки на Европейските общности, които пресичат границата с моторно превозно средство, могат да поставят на предното му стъкло зелен диск с диаметър поне 8 см. Този диск показва, че те отговарят на изискванията на граничната полиция, превозват само стоки в рамките на митническите разрешения и спазват правилата за обмен на валута.

Член 4

Страните се стремят да намалят до минимум времето за спиране по общите граници, което е необходимо за контрол на транспортните средства, които са предназначени за професионален превоз на хора по пътищата.

Страните търсят решения, които позволяват премахването преди 1 януари 1986 г. на систематичния контрол по общите граници на пътния лист и на лицензиите за превоз на хора по пътищата от професионални превозвачи.

Член 5

Преди 1 януари 1986 г. се създават общи контролни пунктове в срещуположните национален пунктове за гранично обслужване, ако това не е било въведено в практиката до този момент и доколкото го позволяват наличните средства. Впоследствие се преценява възможността за създаване на общи контролни пунктове и на други гранични постове, като се отчитат местните условия.

Член 6

Без да се засяга прилагането на по-благоприятни условия между страните, последните предприемат необходимите мерки за улесняване движението на гражданите на държавите-членки на Европейските общности, които живеят в общини, разположени по общите граници, с цел да им се позволи да пресичат границите извън местата за разрешено преминаване и извън работното време на контролните пунктове.

Заинтересованите лица могат да се възползват от тези предимства, при условие че пренасят стоки в рамките на разрешените количества и спазват правилата за обмен на валута.

Член 7

Страните се стремят да сближат в най-кратки срокове своите визови политики, за да се избегнат отрицателните последици в областта на имиграцията и сигурността, които може да произтекат от облекчения контрол по общите граници. Ако това е възможно, те трябва да предприемат още преди 1 януари 1986 г. необходимите мерки за прилагане на съответните процедури при издаване на визи и достъп до територията, като при това отчитат необходимостта от гарантиране на защитата на цялата територия на петте държави срещу незаконната имиграция и дейностите, които могат да навредят на сигурността им.

Член 8

С оглед облекчения контрол по общите граници и като се имат предвид значителните различия, които съществуват между законодателствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република, страните се задължават енергично да се борят на своя територия срещу нелегалния трафик на наркотици и ефективно да съгласуват действията си в тази област.

Член 9

Страните засилват сътрудничеството между полицейските и митническите си органи, по-специално в борбата срещу престъпността, най-вече в областта на незаконния трафик на наркотици и оръжие, неразрешено влизане и пребиваване на хора и данъчни и митнически измами и контрабанда. За целта и при спазване на вътрешното законодателство страните полагат усилия да подобрят обмена на информация и да го развият по отношение на тези сведения, които биха могли да представляват интерес за останалите страни в борбата им срещу престъпността.

В рамките на своето национално законодателство страните засилват взаимопомощта си срещу незаконното движение на капитали.

Член 10

С цел осигуряване на сътрудничеството, което е предвидено в членове 6, 7, 8 и 9, на редовни интервали се свикват срещи на представители на компетентните органи на страните.

Член 11

От 1 юли 1985 г. в областта на презграничния пътен превоз на стоки страните се отказват да извършват систематично следните проверки по общите си граници:

контрол на времето на шофиране и почивка (Регламент (ЕИО) № 543/69 на Съвета от 25 март 1969 г. относно хармонизирането на някои социални разпоредби в областта на пътния транспорт и AETR,

контрол на теглото и на габаритите на товарните автомобили. Тази разпоредба обаче не изключва възможността за въвеждане на системи за автоматично претегляне за проверки на теглото на място,

технически контрол на автомобилите.

Предприемат се мерки за избягване на двойния контрол на територията на страните.

Член 12

От 1 юли 1985 г. контролът на документите, които съпътстват извършването на превози без лицензия или са поставени извън правилата, по силата на разпоредби на Общността или на двустранни разпоредби, се заменя по общите граници с контрол чрез избирателни проверки. Превозните средства, които извършват превози, които попадат в тези режими, се обозначават при пресичане на граница чрез поставяне на съответен визуален знак.

Компетентните органи на страните определят по взаимно съгласие техническите характеристики на този визуален знак.

Член 13

Страните се задължават да хармонизират преди 1 януари 1986 г. лицензирането за професионалния пътен транспорт, което е в сила между тях в областта на презграничния превоз на стоки, като има за цел да опрости и улесни и по възможност да замени лицензиите за пътуване с лицензии за период от време, със зрителни проверки при пресичане на общите граници.

Процедурите за промяна на лицензиите за пътуване в лицензии за период от време се съгласуват двустранно, като се държи сметка за изискванията за превоз на стоки на различните засегнати страни.

Член 14

Страните търсят решения, чрез които да се съкрати периодът на чакане на железопътния транспорт по общите граници, което се дължи на извършването на гранични формалности.

Член 15

Страните препоръчват на своите железопътни компании:

да приспособят техническите си процедури с цел намаляване до минимум на времето за престой на общите граници,

да направят всичко възможно за прилагането при някои видове железопътен транспорт на стоки, видът на които се определя от самите железопътни компании, на специална система на експедиция, която да позволява бързото пресичане на общите граници, без значителен престой (товарни влакове със скъсен престой на границите).

Член 16

Страните уеднаквяват часовете и датите за започване на работа на речните гранични пунктове по общите граници.

ДЯЛ II

ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Член 17

По отношение движението на хора страните се стремят да премахнат контрола по вътрешните граници и да го изнесат по външните си граници. За постигане на тази цел стремежът им е да хармонизират, при необходимост, своите законови, подзаконови и административни разпоредби относно забранителния и ограничителния режим, на който се основава контролът, и да предприемат допълнителни мерки, за да запазят вътрешната сигурност и да пресекат незаконната имиграция на граждани на държави, които не са членки на Европейските общности.

Член 18

Страните организират обсъждания, по-специално на следните въпроси, като отчитат резултатите от краткосрочните мерки:

a)

постигане на съгласие относно полицейското сътрудничество в областта на предотвратяването на престъпления и издирването;

б)

разглеждане на евентуалните възникнали трудности при прилагане на договори за международна правна взаимопомощ и за екстрадиция, за да се намерят най-добрите решения за подобряване на сътрудничеството между страните в тези области;

в)

търсене на начини за борба срещу престъпността, inter alia, чрез проучване на възможността да се даде на полицията право за преследване по гореща следа, като се държи сметка за съществуващите средства за връзка и международното съдебно сътрудничество.

Член 19

Страните предприемат мерки за хармонизиране на своите законови, подзаконови и административни разпоредби, по-специално в областта на:

наркотичните вещества,

оръжията и експлозивите,

регистрирането на пътници в хотелите.

Член 20

Страните се стремят да хармонизират визовите си политики, както и условията за влизане на тяхна територия. Ако това е необходимо, те също така подготвят и хармонизирането на разпоредбите си, уреждащи някои аспекти на правата на чужденците, когато се касае за граждани на държави, които не са членки на Европейските общности.

Член 21

В рамките на Европейските общности страните предприемат общи инициативи:

a)

с цел да постигнат увеличение на количествата безмитни стоки, които са разрешени на пътниците;

б)

с цел от нормите на Общността да се премахнат ограниченията, които биха могли да съществуват при влизане в държавите-членки за стоки, чието притежание не е забранено на техните граждани.

Страните предприемат мерки в рамките на Европейските общности, за да може да се хармонизира възстановяването в страната на потегляне на данък добавена стойност, който е платен за туристически транспортни услуги в рамките на Европейските общности.

Член 22

Страните се стремят както помежду си, така и в рамките на Европейските общности:

да увеличат разрешеното безмитно количество гориво, така че то да отговаря на нормалното съдържание на резервоарите на градските и междуградските автобуси (600 литра),

да сближат данъчните ставки за облагане на дизеловото гориво и да увеличат разрешените количества до нормалния обем на резервоарите на камионите.

Член 23

В областта на превоза на стоки страните се стремят да съкратят времето за чакане и броя на спиранията в разположените един срещу друг контролно-пропускателни пунктове.

Член 24

Относно превоза на стоки, страните търсят начини да изнесат по външните си граници или във вътрешността на териториите си тези видове контрол, които сега се извършват по общите им граници.

За тази цел те предприемат, при необходимост, общи мерки за взаимно хармонизиране или хармонизиране в рамките на Европейските общности на разпоредбите, които уреждат контрола на стоките при пресичане на общите граници. Те се стремят тези мерки да не са във вреда на задължителното опазване на здравето на хората, животните и растенията.

Член 25

Страните развиват сътрудничеството с цел да улеснят митническата обработка на стоките, които пресичат общата граница, чрез систематичен и автоматизиран обмен на необходимата информация, която е събрана в единен документ.

Член 26

Страните проучват по какъв начин е възможно непреките данъци (данък добавена стойност и акцизи) да се хармонизират в рамките на Европейските общности. За тази цел те поддържат мерките и инициативите, които са предприети от Европейските общности.

Член 27

Страните проучват възможността на взаимна основа да се премахнат ограниченията за безмитни стоки, които действат според правото на Общността, които са наложени на живеещите край общите граници.

Член 28

Всяко сключване на спогодби на двустранна или многостранна основа, които са подобни на настоящото споразумение, с държави, които не са страни по споразумението, се предшества от консултации между страните.

Член 29

Настоящото споразумение се прилага и по отношение на Берлин, освен ако правителството на Федерална република Германия не направи противоположна декларация към правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс и правителството на Френската република в срок три месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 30

Мерките по настоящото споразумение, за които не е предвидено да се прилагат веднага след влизането му в сила, започват да се прилагат преди 1 януари 1986 г. за мерките, предвидени по дял I, и ако е възможно, преди 1 януари 1990 г. за мерките по дял II, освен ако за тях настоящото споразумение не предвижда други срокове.

Член 31

Настоящото споразумение се прилага при спазване на разпоредбите на членове 5 и 6 и членове 8—16 от Споразумението от Саарбрюкен от 13 юли 1984 г. между Федерална република Германия и Френската република.

Член 32

Настоящото споразумение се подписва без резерви за ратификация или одобряване, или под резерва за ратификация или одобряване, последвани от ратификация или одобряване.

Настоящото споразумение се прилага временно от деня след неговото подписване.

Настоящото споразумение влиза в сила тридесет дни след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобряване.

Член 33

Правителството на Великото херцогство Люксембург е депозитар на настоящото споразумение. То връчва на правителствата на другите държави, които са го подписали, по едно заверено копие.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord.

Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.

Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi.

Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig, zijnde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Image

P. DE KEERSMAEKER

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Staatssecretaris voor Europese Zaken

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Prof. Dr. W. SCHRECKENBERGER

Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Pour le Gouvernement de la République française

Image

C. LALUMIÈRE

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de LuxembourgImage

R. GOEBBELS

Secrétaire d'État aux Affaires étrangères

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

W. F. van EEKELEN

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


Top