EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0817

Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 (текст от значение за ЕИП)

PE/32/2021/INIT

OB L 189, 28.5.2021, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj

28.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2021 година

за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Инвестирането в образователна мобилност за всички, независимо от произхода и средствата, и в сътрудничеството и развитието на иновационни политики в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, и е още по-важно в условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията. Освен това подобна инвестиция допринася също за укрепването на европейската идентичност и ценности и за постигането на по-демократичен Съюз.

(2)

В своето съобщение от 14 ноември 2017 г., озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ Комисията представи своята визия за изграждането, до 2025 г., на европейско пространство за образование, в което границите няма да бъдат препятствие за ученето. Това съобщение определя визия за Съюз, в който престоят в друга държава членка с цел обучение и учене в каквато и да е форма или среда ще бъде обичайна практика, а владеенето на два други езика освен майчиния ще се е превърнало в правило, и в който хората ще имат силно чувство за европейската си идентичност, за европейското културно наследство и неговото многообразие. В този контекст Комисията подчерта необходимостта от насърчаване на вече утвърдилата се програма „Еразъм+“ при всички категории учещи, обхванати от нея, и включване в програмата на учещи с по-малко възможности.

(3)

Значението на образованието, обучението и младежта за бъдещето на Съюза е отразено в съобщението на Комисията от 14 февруари 2018 г., озаглавено „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“. В това съобщение също така се подчертава необходимостта да се изпълнят ангажиментите, поети от държавите членки по време на социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа, проведена на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг,, включително чрез цялостното изпълнение на Европейския стълб на социалните права, тържествено обявен и подписан на 17 ноември 2017 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията (4), и принцип 1 от него относно образованието, обучението и ученето през целия живот. В съобщението се подчертава необходимостта от засилване на мобилността и обмена, включително чрез значително подсилена, приобщаваща и разширена програма „Еразъм+“, в отговор на призива на Европейския съвет в заключенията му от 14 декември 2017 г.

(4)

Принцип 1 от Европейският стълб на социалните права предвижда, че всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда. Европейският стълб на социалните права също така пояснява значението на качественото образование и грижа в ранна детска възраст и на гарантирането на равни възможности за всички.

(5)

В Декларацията от Братислава, подписана на 16 септември 2016 г., лидерите на 27 държави членки подчертаха своята решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация, подписана на 25 март 2017 г., лидерите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Комисията поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа в целия континент и който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

(6)

В доклада на Комисията от 31 януари 2018 г. за оценка в средносрочен план на програмата „Еразъм+“ (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) (наричана по-нататък „програмата за периода 2014—2020 г.“), се потвърждава, че създаването на единна програма в областта на образованието и обучението, младежта и спорта доведе до значително опростяване, рационализиране и полезно взаимодействие при управлението на програмата, но стигна до заключението, че са необходими допълнителни подобрения за по-нататъшно консолидиране на постигнатото подобрение на ефективността на програмата за периода 2014—2020 г. В консултациите относно междинната оценка и бъдещето на програмата държавите членки и заинтересованите страни апелираха за приемственост по отношение на обхвата на програмата „Еразъм+“, основната ѝ структура и механизмите за изпълнение, като същевременно призоваха за редица подобрения, например програмата да се направи по-приобщаваща, по-проста и по-лесно управляема за бенефициерите. Държавите членки и заинтересованите страни също така изразиха своята пълна подкрепа за запазване на интегрираната структура на програмата „Еразъм+“, основана на парадигмата за учене през целия живот. В своята резолюция от 2 февруари 2017 г. относно изпълнението на „Еразъм+“ (6) Европейският парламент приветства интегрираната структура на програмата за периода 2014—2020 г. и призова Комисията да използва изцяло измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на програмата „Еразъм+“. Държавите членки и заинтересованите страни подчертаха и необходимостта от по-нататъшно укрепване на международното измерение на програмата „Еразъм+“.

(7)

Откритата обществена консултация през 2018 г. относно финансирането от Съюза в областта на ценностите и мобилността потвърди тези важни констатации на докладa за междинна оценка на програмата за периода 2014—2020 г. и подчерта необходимостта бъдещата програма да се направи по-приобщаваща, да се продължи насочването на приоритетите към модернизация на системите за образование и обучение и да се постави по-голям акцент върху утвърждаването на европейската идентичност, активното гражданство и участието в демократичния живот.

(8)

В своето съобщение от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава – многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“, Комисията призова за повече инвестиции в хората и по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка. В това съобщение Комисията призна, че програмата „Еразъм+“ е един от най-осезаемите успехи на Съюза. В съобщението си от 27 май 2020 г.„Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“ Комисията призна ролята на програмата „Еразъм+“ за повишаването на устойчивостта на Съюза и за справянето със социално-икономическите предизвикателства. Тя потвърди също ангажимента си за значително укрепване на програмата „Еразъм+“. Това би позволило на повече хора да се преместят в друга държава, за да учат или работят, и би позволило с Програмата да се постави акцент върху приобщаването и достигането до повече хора с по-малко възможности.

(9)

В този контекст е необходимо да се създаде програма „Еразъм+“ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (наричана по-нататък „Програмата“), приемник на програмата за периода 2014—2020 г. Интегрираният характер на програмата за периода 2014—2020 г., обхващащ ученето във всичките му контексти, а именно формално, неформално и информално учене, и на всички етапи от живота, следва да бъде засилен, за да насърчава гъвкавите процеси на учене, като по този начин се позволява на хората да придобиват и подобряват знанията, уменията и компетентностите, необходими за тяхното развитие като личности, за справяне с предизвикателствата и за извличане на максимална полза от възможностите на 21 век.

(10)

Програмата следва да бъде създадена за срок от седем години, за да се съгласува нейната продължителност с тази на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 , определена с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 (7) (наричана по-нататък „МФР за периода 2021—2027“).

(11)

Програмата следва да е в състояние да допринася в още по-голяма степен за изпълнението на целите и приоритетите на политиката на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Съгласуваният подход за учене през целия живот е от основно значение за осъществяването на различните преходи, пред които хората ще бъдат изправени през живота си. Подобен подход следва да се насърчава чрез ефективно междусекторно сътрудничество. При прилагането на този подход в Програмата следва да се запази тясна връзка с цялостната стратегическа рамка за сътрудничество в рамките на политиката на Съюза в областта на образованието и обучението и младежта, включително програмите в рамките на политиката за училищата, висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни, като същевременно се укрепват и развиват нови взаимодействия с други свързани програми и области на политиката на Съюза.

(12)

Програмата е ключов елемент за създаването на европейско пространство за образование. Като продължение на съобщението си от 14 ноември 2017 г., озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ Комисията припомня, в съобщението си от 30 септември 2020 г. относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г., че програмата „Еразъм+“ продължава да бъде от основно значение за постигане на целите за качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот и за подготвяне на Съюза за цифровия и екологичния преход. Програмата следва да е в състояние да допринася за приемника на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението и актуализираната Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост, установена в съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., при наличието на общ ангажимент, що се отнася до стратегическата роля на уменията, ключовите компетентности и знанията за запазването на работните места и подпомагането на растежа, конкурентоспособността, иновациите и социалното сближаване, в съответствие с Препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. (8) Програмата следва да подпомогне изпълнението на плана за действие в областта на цифровото образование, установен в съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено "План за действие в областта на цифровото образование за 2021—2027 г. — Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера". Програмата следва да даде отговор на необходимата цифрова трансформация в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. Програмата следва също да подкрепя държавите членки при постигането на целите, определени в Парижката декларация от 17 март 2015 г. относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация.

(13)

В съответствие със стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. (9), рамката за европейско сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2019—2027 г., основана на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“, Програмата следва да подкрепя качествената младежка работа, инструментите и системите за обучение на младежките работници, валидирането на неформалното и информалното учене и подходите по отношение на качеството за овластяване на младежките организации. Програмата следва да подкрепя приобщаващ и широк диалог по въпросите на младежта в ЕС, чиито приоритети да се ръководят от потребностите на младите хора.

(14)

В Програмата следва да се вземе предвид съответният работен план на Европейския съюз за спорта, който представлява рамката за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на спорта. Между съответния работен план на Европейския съюз за спорта и действията, подкрепени от Програмата в областта на спорта, следва да бъдат осигурени съгласуваност и взаимно допълване. Необходимо е съсредоточаване на вниманието по-специално върху масовия спорт предвид важната роля на спорта за насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот, междуличностните отношения, социалното приобщаване и равенството. Програмата следва да подкрепя образователната мобилност на спортния персонал предимно в областта на масовия спорт. Персоналът в областта на немасовия спорт, включително онези с двойна кариера — в спорта и извън него, могат също да засилят въздействието от ученето и трансфера на знания за спортния персонал и организациите в областта на масовия спорт. Поради това с Програмата следва да може да се дава подкрепа за възможности за образователна мобилност на персонала в областта на немасовия спорт, когато участието му може да бъде от полза за масовия спорт. Програмата следва да допринася за насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, добро управление и почтеност в спорта, устойчиво развитие, както и чрез образование, обучение и умения в спорта и чрез спорта. Подкрепяните от Програмата спортни събития с нестопанска цел следва да придобият европейско измерение и въздействие.

(15)

Програмата следва да може да се използва за подкрепа на всички области на обучение, и тя следва по-специално да допринася за укрепване на капацитета на Съюза за иновации, чрез подкрепа на дейностите, които помагат на хората да усвоят необходимите знания, умения, компетентности и нагласи в насочени към бъдещето области или дисциплини като точни науки, технологии, инженерство, изкуства и математика, изменение на климата, опазване на околната среда, устойчиво развитие, чиста енергия, изкуствен интелект, роботика, анализ на данни, дизайн и архитектура и цифрова и медийна грамотност. Иновациите могат да бъдат насърчавани чрез всички действия за образователна мобилност и сътрудничество, независимо дали са пряко или непряко управлявани.

(16)

Полезните взаимодействия с програмата ,„Хоризонт Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (10) (наричана по-нататък „Хоризонт Европа“) следва да гарантират, че комбинираните ресурси от Програмата и от „Хоризонт Европа“ се използват за подкрепа на дейности, насочени към укрепването и модернизирането на европейските институции за висше образование. Програма „Хоризонт Европа“ ще допълва, когато е целесъобразно, подкрепата на Програмата за инициативата за европейските университети като част от разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образование, научни изследвания и иновации. Полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“ ще съдействат за укрепването на интеграцията на образованието и научните изследвания, по-специално в институциите за висше образование.

(17)

Новите и нововъзникващите технологии предлагат значителни възможности за учене и обмен и доказаха своето особено значение по време на пандемията от COVID-19. В допълнение към физическата образователна мобилност, която остава основно действие по Програмата, следва да се насърчават виртуални формати, като например виртуално учене, за да се допълни или подкрепи физическата образователна мобилност, да се предложат съдържателни възможности за учене на лицата, които не са в състояние да се преместят физически в държава, различна от тяхната държава на пребиваване, или да се стимулира обменът чрез иновативни форми на учене. Когато е относимо, в рамките на Програмата следва да се насърчава виртуалното сътрудничество. Комисията следва да гарантира, че, когато е възможно и целесъобразно, инструментите за виртуално учене, разработени в рамките на Програмата, се предоставят на широката общественост.

(18)

При изпълнението на своите цели Програмата следва да бъде по-приобщаваща чрез подобряване на дела на участието на хора с по-малко възможности. Редица мерки биха могли да спомогнат за увеличаване на участието в Програмата на хората с по-малко възможности, включително по-добри и по-целенасочени разяснителни кампании, комуникация, консултации и помощ, опростени процедури, по-гъвкави формати на образователна мобилност и по-голяма ангажираност с малки организации, по-специално новосъздадени организации и обществени организации на местно равнище, които работят пряко с учещи в неравностойно положение от всички възрасти. Важно е да се отчита, че ниските равнища на участие на хора с по-малко възможности имат различни причини и зависят от различни условия. Поради това, в рамката на Съюза за такива мерки, насочени към увеличаване на участието на хората с по-малко възможности, следва да се разработят планове за действие за приобщаване, съобразени с целевите групи и конкретните обстоятелства във всяка държава членка.

(19)

В някои случаи хора с по-малко възможности е по-малко вероятно да участват в Програмата от финансови съображения, било поради икономическото си положение или поради по-високите разходи за участие, които поражда специфичното им положение, какъвто често е случаят с хората с увреждания. В такива случаи тяхното участие би могло да бъде улеснено с целева финансова подкрепа. Поради това Комисията следва да гарантира въвеждането на подобни мерки за финансова подкрепа, включително чрез евентуални корекции на безвъзмездните средства на национално равнище. Наличието на допълнителни разходи, свързани с мерките за улесняване на приобщаването не следва да представлява основание за отхвърлянето на заявление.

(20)

За да стане Програмата по-достъпна за новосъздадените организации и организациите с по-малък административен капацитет и по-лесно управляема за бенефициерите, следва да се предприемат редица мерки за опростяване на процедурите на Програмата на ниво изпълнение. В това отношение информационните системи на Програмата следва да бъдат удобни за използване и да предоставят лесен достъп до възможностите, предлагани от Програмата. Също така процедурите, въведени за изпълнение на Програмата, следва да бъдат последователни и прости и следва да бъдат придружени от висококачествени мерки за подкрепа и информация. За тази цел следва да се организират редовни срещи на мрежата на националните агенции.

(21)

В своето съобщение от 14 ноември 2017 г.„Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ Комисията подчерта ключовата роля на образованието, културата и спорта за насърчаване на активното гражданство и общите ценности сред по-младите поколения. Укрепването на европейската идентичност и насърчаването на активното участие на отделни лица и гражданското общество в демократичните процеси са от основно значение за бъдещето на Европа и нашите демократични общества. Пътуването в чужбина с цел образование, учене, обучение и работа или за участие в младежки и спортни дейности допринася за укрепването на тази европейска идентичност в цялото ѝ многообразие. То засилва чувството за принадлежност към една културна общност и насърчава междукултурното обучение, критичното мислене и активното гражданство сред хората от всички възрасти. Участниците в дейностите за образователна мобилност следва да участват в своите местни общности, както и да се ангажират в местните общности на приемащата държава, за да споделят своя опит. Програмата следва да подкрепя дейностите, свързани със засилването на всички аспекти на творчеството в образованието, обучението и младежта и с насърчаването на индивидуалните ключови компетентности.

(22)

Програмата следва да подкрепя само действия и дейности, които имат потенциална европейска добавена стойност. Понятието за европейска добавена стойност трябва да се разбира широко и може да бъде демонстрирано по различен начин, например когато действията или дейностите имат транснационален характер, особено по отношение на образователната мобилност и сътрудничеството, насочени към постигане на устойчиво системно въздействие, допълват или насърчават полезните взаимодействия с други програми и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза или допринасят за ефективното използване на инструментите на Съюза за прозрачност и признаване.

(23)

Международното измерение на Програмата следва да се насърчава с цел предлагането на повече възможности за образователна мобилност, сътрудничество и диалог в рамките на политиката с трети държави, които не са асоциирани към Програмата. Въз основа на успешното изпълнение на международни дейности във връзка с висшето образование и младежта в рамките на предходните програми в областта на образованието и обучението, и младежта, дейностите за международна образователна мобилност следва да се разширят към други сектори, като професионалното образование и обучение и спорта. За да се увеличи въздействието на тези дейности, е важно да се засилят полезните взаимодействия между Програмата и инструментите на Съюза за външна дейност, като например Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество –Глобална Европа и за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета, и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III). Инструментите на Съюза за външна дейност следва да имат за цел да увеличат възможностите, по-специално за отделни лица и организации от трети държави, които не са асоциирани към Програмата, като подкрепят по-специално изграждането на капацитет в тези държави, развитието на умения и междуличностния обмен, като същевременно предлагат повече възможности за сътрудничество, образователна мобилност и диалог в рамките на политиката.

(24)

Основната структура на програмата за периода 2014—2020 г., която беше разделена в три глави, а именно образование и обучение, младеж и спорт, и която беше организирана около три ключови действия, се утвърди като успешна и следва да бъде запазена. Следва да се въведат подобрения за оптимизиране и рационализиране на подкрепяните от Програмата действия. Освен това следва да бъде гарантирана стабилност и приемственост от гледна точка на управлението и начините на изпълнение. Като цяло най-малко 75% от бюджета на Програмата следва да се изпълнява при непряко управление от националните агенции. Това включва действия като образователна мобилност във всички области на образованието и обучението, младежта и спорта, както и партньорствата за сътрудничество, включително дребномащабните партньорства в областта на образованието и обучението, и младежта. Когато е целесъобразно, следва да се въведат специфични договорености за пряко управление на действията, в които участват мрежи в рамките на Съюза и европейски организации по ключови действия 2 и 3, с изключение на дребномащабните партньорства.

(25)

Програмата следва да изпълнява набор от действия в подкрепа на образователната мобилност, сътрудничеството между организации и институции, разработването на политики и сътрудничеството, както и действия по инициативата „Жан Моне“. В настоящия регламент следва да се определят тези действия, както и тяхното описание, включително дейностите, които биха могли да бъдат изпълнени в рамките на тези действия в хода на програмния период.

(26)

Програмата следва да засили съществуващите възможности за образователна мобилност, и по-специално в секторите, в които Програмата би могла да постигне най-голяма ефективност, за да разшири обхвата на тези възможности и да отговори на голямото неудовлетворено търсене. По-специално това следва да се постигне чрез увеличаване и улесняване на образователната мобилност за студенти, ученици, учещи в образованието за възрастни, и обучаващи се в рамките на професионалното образование и обучение, като обучаващите се в дуална система на обучение и стажанти, включително за целите на повишаването на квалификацията и преквалификацията. Наскоро завършили образованието си лица и хора, които наскоро са придобили професионална квалификация следва да могат да участват в образователна мобилност. Участието на наскоро завършилите образованието си в образователна мобилност следва да се основава на обективни критерии и да гарантира равно третиране. Възможностите за образователна мобилност на младежи, участващи в дейности за неформално учене, следва също да бъдат разширени, за да достигнат повече млади хора. Следва също така да се засили образователната мобилност на персонала в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, като се има предвид нейният „ефект на лоста“. Възможностите за образователна мобилност следва да могат да бъдат под различни форми, включително стажове, дуална система на обучение, младежки обмен, училищен обмен, преподаване или участие в дейност за професионално развитие, и следва да се основават на специфичните нужди на различните сектори. Програмата следва да подкрепя качеството при образователната мобилност , включително въз основа на принципите, определени в Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. (11) и препоръките на Съвета от 28 юни 2011 г. (12), от 20 декември 2012 г. (13), от 15 март 2018 г. (14), от 26 ноември 2018 г. (15) и от 24 ноември 2020 г. (16);

(27)

В съответствие с перспективата за истинско европейско пространство за образование Програмата следва също така да засилва образователната мобилност и обмена и да насърчава участието на студенти в образователни, културни и спортни дейности, като подкрепя цифровизацията на процесите, например посредством инициативата за европейска студентска карта. Във връзка с това Комисията следва да разработи инициативата за европейска студентска карта, по-специално за студентите, участващи в Програмата. Инициативата за европейска студентска карта може да бъде важна стъпка към осъществяването на образователна мобилност за всички чрез създаването на възможности за институциите за висше образование да изпращат и приемат повече студенти за целите на дейностите по обмен, като същевременно се подобрява качеството на образователната мобилност на студентите, и също така чрез улесняване на техния достъп до различни услуги като библиотеки, транспорт и настаняване преди физическото им пристигане в институцията в чужбина.

(28)

Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на дейности, допринасящи за гражданското образование и проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като с това се повишава осведомеността относно общите европейски ценности, включително основните права, европейската история и култура, като се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция.

(29)

Въз основа на оценката и по-нататъшното развитие на инициативата DiscoverEU, започнала през 2018 г. като подготвително действие, Програмата следва да предлага на младите хора повече възможности да открият всички дестинации в Европа чрез образователен опит в чужбина. На младите хора, особено на тези с по-малко възможности, следва да се даде шанс за първи, краткосрочен индивидуален или групов опит посредством пътуване из Европа като част от дейност за информално и неформално образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Съюза и да им се даде възможност да открият неговото културно и езиково многообразие. Участниците следва да бъдат избирани въз основа на ясни и прозрачни критерии. Изпълнителните органи следва да насърчават мерки, които да гарантират, че инициативата DiscoverEU е приобщаваща и географски балансирана по отношение както на предоставените карти за пътуване, така и на посетените държави членки, както и да подкрепят дейности със силно учебно измерение. Във връзка с това, чрез целенасочени мерки, като например разяснителни дейности, информационни сесии преди заминаването и събития за младите хора, Програмата следва също така да насърчава избора на по-слабо посетените държави членки и периферни региони. Следва да се обмислят други транспортни средства, ако железопътният транспорт не е наличен или е крайно непрактичен, по-специално като се има предвид специфичното положение на местоназначението. Инициативата DiscoverEU следва да се стреми да изгради връзки със съответните местни, регионални, национални и европейски инициативи, като например действието на Съюза, озаглавено „Европейски столици на културата“, европейските младежки столици, европейските столици на доброволчеството и европейските зелени столици.

(30)

Изучаването на езици допринася за взаимното разбирателство и мобилността в рамките на Съюза и извън него, а езиковите компетентности представляват основни житейски и работни умения. Поради това Програмата следва да насърчава изучаването на езици, включително, когато е приложимо, националните жестомимични езици, включително чрез по-широко използване на онлайн инструменти, защото електронното обучение може да предложи допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта. В същото време, за да се гарантира широк и приобщаващ достъп до Програмата, е важно многоезичието да бъде основен принцип при изпълнението на Програмата.

(31)

Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, като се отчита основната роля на институциите и организациите за подпомагане на лицата да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания, умения и компетентности, и като подпомага институциите и организациите да реализират по подходящ начин своя потенциал за иновации, творчество и предприемачество, по-специално в рамките на цифровата икономика.

(32)

В своите заключения от 14 декември 2017 г. Европейският съвет призова държавите членки, Съвета и Комисията да постигнат напредък по редица инициативи за извеждане на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението на ново равнище, включително чрез насърчаване на създаването до 2024 г. на „европейски университети“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия Съюз. В своите заключения от 28 юни 2018 г. Европейският съвет призова за насърчаване на сътрудничеството между сферите на научните изследвания, иновациите и образованието, включително посредством инициативата за европейските университети. Програмата следва да подкрепя тези европейски университети при разработването на съвместни дългосрочни стратегии за висококачествено образование, научни изследвания и иновации, и за служене на обществото.

(33)

В Комюникето от Брюж от 7 декември 2010 г. за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г. се призовава за подкрепа на високите постижения в областта на професионалното образование за интелигентен и устойчив растеж. В съобщението си от 18 юли 2017 г.„Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ Комисията призова държавите членки да обвържат професионалното образование и обучение със системите за иновации като част от стратегиите за интелигентна специализация на регионално равнище. Програмата следва да предоставя средства, за да се отговори на тези призиви, и да подпомага развитието на транснационални платформи от центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, които са тясно интегрирани в местните и регионалните стратегии за устойчив растеж, иновации и конкурентоспособност. Тези центрове за високи постижения следва да действат като ключови фактори за придобиването на качествени професионални умения в контекста на секторни предизвикателства, като същевременно подкрепят цялостните структурни промени и социално-икономическите политики на Съюза.

(34)

Лесните за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество могат да играят важна роля в подкрепа на изпълнението на политиката в областта на образованието и обучението и младежта в Съюза. За да се увеличи използването на дейности за виртуално сътрудничество, Програмата следва да подкрепя по-систематичното и съгласувано използване на онлайн платформи като eTwinning, портала за училищно образование, Електронната платформа за учене за възрастни в Европа, Европейския младежки портал и онлайн платформи за висше образование и, когато е необходимо, всяка допълнителна онлайн платформа, която може да бъде създадена в областта на образованието и обучението и младежта.

(35)

Съгласно съответните рамки и инструменти на Съюза, Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на компетентностите, уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици резултати от учене, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и информалното учене, управлението на уменията и ориентирането. В тази връзка Програмата следва също да предоставя подкрепа на координационните звена и мрежите на национално равнище и на равнището на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени и развитието на гъвкави процеси на учене между различните области на образованието и обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда. Програмата следва също така да оказва подкрепа и на процеса от Болоня.

(36)

Програмата следва да мобилизира потенциала на бивши участници в „Еразъм +“ и да подкрепя съответни дейности, по-специално в областта на „Еразъм +“ мрежи от бивши възпитаници, посланици и участници в програмата „EuroPeers“, чрез насърчаването им да действат за популяризиране на Програмата с цел увеличаване на участието.

(37)

Като начин за гарантиране на сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа на други политики на Съюза, възможностите за образователна мобилност следва да бъдат предлагани на хора от различни сектори на дейност, като публичния и частния сектор, селското стопанство и предприемачеството, давайки им възможност да придобият образователен опит в чужбина, който да им позволи да израстват и да се развиват на всеки етап от живота, както личностно, по-специално чрез развиване на съзнание за европейската им идентичност и разбиране за европейското културно многообразие, така и професионално, включително чрез придобиване на умения, подходящи за пазара на труда. Програмата следва да предлага входен пункт към транснационални схеми за мобилност на Съюза със силно учебно измерение, като опростява начина, по който тези схеми се предлагат на бенефициерите и участниците в тези дейности. Разширяването на проектите по Програмата следва да бъде улеснено. Следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по Програмата да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства или да развиват взаимодействия чрез подкрепата от фондовете по линия на политиката на сближаване и от програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването, медиите и културата, и доброволчеството. Качествените предложения за проекти, които не могат да бъдат финансирани по Програмата поради бюджетни ограничения, следва да е възможно да получат знак „Печат за високи постижения“ на базата на ограничен набор от критерии. Знакът „Печат за високи постижения“ признава качеството на предложението и опростява търсенето на алтернативно финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие, създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (наричан по-нататък „Европейският фонд за регионално развитие“) или Европейския социален фонд плюс, създаден с регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) (наричан по-нататък „Европейският социален фонд плюс“).

(38)

Важно е да се насърчават преподаването, ученето и научните изследвания в областта на европейската интеграция, включително бъдещите предизвикателства и възможности пред Съюза, и да се насърчава дебатът по тези въпроси чрез подкрепата на действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование и в други области на образованието и обучението, по-специално чрез обучението на учители и персонал. Насърчаването на европейско чувство за принадлежност и ангажираност е от особено значение предвид предизвикателствата пред общите ценности, върху които е основан Съюзът и които оформят част от една обща европейска идентичност, и като се вземе под внимание, че гражданите показват ниско равнище на ангажираност. Програмата следва да продължава своя принос за развитието на високи постижения в изследванията в областта на европейската интеграция. Целесъобразно е да се наблюдава и оценява редовно напредъкът на институциите, финансирани в рамките на действията по инициативата „Жан Моне“, при осъществяването на целите на Програмата. Следва да бъде насърчаван обменът между тези и други институции на национално или транснационално равнище при пълно зачитане на академичната им свобода.

(39)

Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (17) и с оглед постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, Програмата е предвидена да спомогне за включване на действията в областта на климата и за постигането на общата цел за изразходване на 30% от бюджета на Съюза в подкрепа на целите в областта на климата. В съответствие с Европейския зелен пакт като план за устойчив растеж действията по настоящия регламент следва да зачитат принципа за ненанасяне на вреда, без да се променя основният характер на Програмата. Необходимите действия следва да бъдат определени и въведени по време на изпълнението на Програмата и да бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане. Целесъобразно е също така да се измерят съответните действия, които допринасят за постигането на целите в областта на климата, включително тези, предназначени да намаляват въздействието на Програмата върху околната среда.

(40)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за Програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 18 от Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (18) за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Този финансов пакет включва сума в размер на 0,5 милиарда евро по постоянни цени от 2018 г. в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 16 декември 2020 г. относно укрепването на специфичните програми и адаптирането на основните актове (19).

(41)

В рамките на основния пакет за действия, които се управляват от националните агенции в областта на образованието и обучението, следва да се определи разбивка на минималния размер на отпуснатите средства по сектори , за да се гарантира критична маса на бюджетните кредити с цел постигане на предвидените крайни резултати във всеки от тези сектори: висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни.

(42)

Регламент (EС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (20) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“) се прилага за Програмата. Във Финансовия регламент са предвидени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, непрякото управление, финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти.

(43)

Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на специфичните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Когато се прави този избор следва да се отчита възможността за използване на еднократни суми, единични разходи и единни ставки , както и на финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Бюджетните средства за изпълнението на действията, управлявани от националните агенции, следва да бъдат придружени от подходяща подкрепа за оперативните разходи на националните агенции под формата на такса за управление, за да се гарантира ефективното и устойчиво изпълнение на делегираните задачи по управлението. При изпълнението на Програмата следва да се спазват принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация, посочени във Финансовия регламент.

(44)

Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство, могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство (21), което предвижда, че програмите се изпълняват въз основа на решение, прието съгласно посоченото споразумение. Трети държави могат също да участват въз основа на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да бъде въведена специална разпоредба, съдържаща изискването третите държави да предоставят правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. Пълното участие на трети държави в Програмата следва да отговаря на условията, посочени в конкретни споразумения, обхващащи участието на съответната трета държава в Програмата. Освен това пълното участие води до задължението да се създаде национална агенция и някои от действията по Програмата да се управляват при непряко управление. Правните субекти от трети държави, които не са асоциирани към Програмата, следва да могат да участват в някои от действията по Програмата, във вида, в който са определени в работните програми и в публикуваните от Комисията покани за представяне на предложения. При изпълнението на Програмата могат да бъдат вземани предвид конкретни договорености по отношение на участието на правни субекти от европейски микродържави.

(45)

В съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и със съобщението на Комисията от 24 октомври 2017 г.„Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ Програмата следва да отчита специфичната ситуация на най-отдалечените региони, посочени в този член. Следва да бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички действия, включително чрез финансова подкрепа, когато е уместно, за образователна мобилност. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени. Такива мерки следва да бъдат наблюдавани и редовно оценявани.

(46)

Съгласно член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета (22) физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на Програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, наложени от отдалечеността на тези страни или територии, следва да бъдат взети предвид при изпълнението на Програмата. Участието на тези страни и територии в Програмата следва да бъде наблюдавано и редовно оценявано.

(47)

В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работните програми следва да определят мерките, необходими за тяхното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на Програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(48)

За да се оцени напредъкът и да се направят евентуални подобрения в изпълнението на Програмата, Комисията следва да извърши междинна оценка на Програмата. Междинната оценка следва да бъде придружена от окончателна оценка на програмата за периода 2014—2020 г., като съответните поуки от тази оценка също следва да бъдат включени също в междинната оценка. В допълнение на оценката на ефективността и качеството на изпълнение на Програмата, особено важно е в междинната оценка да се направи задълбочена оценка на изпълнението на новите инициативи и на въведените мерки за приобщаване и опростяване. Ако е целесъобразно и въз основа на междинната оценка, Комисията следва да отправи подходящо законодателно предложение за изменение на настоящия регламент. Комисията следва да предостави всички оценки на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

(49)

Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (23) Програмата следва да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана в съответствие със специалните изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват административната тежест, по-специално за държавите членки, и свръхрегулирането. Поради това разпоредбите, приети чрез съответните делегирани актове, не следва да водят до значителна допълнителна тежест за държавите членки. Изискванията за мониторинг следва да включват специфични, измерими и реалистични показатели, които могат да се измерват във времето като основа за оценка на въздействието на Програмата по места

(50)

На местно, национално и европейско равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании и прояви за популяризиране и разпространение на възможностите и резултатите от действията, подкрепяни от Програмата, и следва да се вземат предвид основните целеви групи в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и, когато е уместно, голямо разнообразие от други целеви групи, например услуги за професионално ориентиране и заетост, културни организации, предприятия и фондации. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи на Програмата и следва да имат, когато е уместно, подкрепата на други основни заинтересовани страни. Освен това Комисията следва да работи редовно с широк кръг заинтересовани страни, включително организациите, които участват в Програмата, през целия жизнен цикъл на Програмата, за да се улесни обменът на добри практики и резултати от проектите и да се събере обратна информация относно Програмата. Националните агенции следва да бъдат поканени да участват в този процес.

(51)

За да се гарантира по-голяма ефективност на връзките с широката общественост и по-силно взаимодействие между комуникационните дейности, предприети по инициатива на Комисията, финансовите ресурси, разпределени за комуникация съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите на Програмата.

(52)

За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, Програмата следва да използва в максимална степен вече въведените механизми за изпълнение. Следователно изпълнението на Програмата следва да бъде възложено на Комисията и на националните агенции. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност, националните агенции следва да бъдат същите като тези, определени за управлението на програмата за периода 2014–2020 г. Обхватът на предварителната оценка на съответствието следва да бъде ограничен до изискванията, които са нови и специфични за Програмата, освен при наличието на основания за нещо друго, като в случай на сериозни пропуски или незадоволителни резултати от страна на съответната национална агенция.

(53)

За да се осигурят добро финансово управление и правна сигурност във всяка държава членка или трета държава, асоциирана към Програмата, всеки национален орган следва да определи независим одитен орган. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност, независимият одитен орган следва да бъде същият като този определен по програмата за периода 2014–2020 г.

(54)

Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административните пречки, които биха могли да възпрепятстват достъпа до Програмата или нейното правилно действие. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга правото на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

(55)

Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението следва да осигурява ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните, с подходящо ниво на подробности, за мониторинга на изпълнението на Програмата и за нейната оценка. Тези данни следва да се съобщават на Комисията по начин, при който се спазват съответните правила за защита на данните.

(56)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (24).

(57)

За да се опростят изискванията към бенефициерите във възможно най-голяма степен следва да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на еднократни суми, единични разходи и единни ставки. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за образователна мобилност по Програмата, както е определено от Комисията, следва да вземе предвид разходите за живот и по престоя в приемащата държава. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират отпускането на тези безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези безвъзмездни средства от всякакви данъци и социални плащания; безвъзмездни средства, отпускани на физически лица от публични или частни правни субекти, следва да бъдат третирани по същия начин..

(58)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (25) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (26), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (27) и (ЕС) 2017/1939 (28) на Съвета финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, със събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, с налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с регламенти (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС, Евратом) № 883/2013 OLAF има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (29). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(59)

Необходимо е да се осигури допълване и съгласуваност на действията по Програмата, включително на тези, които нямат транснационален или международен характер, с дейностите, предприети от държавите членки, както и с други дейности на Съюза, по-специално свързаните с образованието и обучението, културата и медиите, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, промишлеността и предприятията, политиката за цифрови технологии, селското стопанство и развитието на селските райони с акцент върху младите земеделски стопани, околната среда и климата, сближаването, регионалната политика, миграцията, сигурността и международното сътрудничество и развитие.

(60)

Макар че регулаторната рамка според програмата за периода 2014–2020 г. позволи на държавите членки и регионите да създадат в рамките на програмния период 2014–2020 г. полезни взаимодействия между програмата и други инструменти на Съюза, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, които също така подкрепят качественото развитие на системите за образование, обучение и младеж в Съюза, досега този потенциал не е използван напълно, като по този начин се ограничават системните ефекти на проектите и въздействието върху политиката. Ефективната комуникация и сътрудничество следва да се извършват на национално равнище между националните органи, отговорни за управлението на тези различни инструменти, за да се увеличи във възможно най-голяма степен съответното им въздействие. Програмата следва да даде възможност за активно сътрудничество с тези инструменти, по-специално за да се гарантира, че, когато е уместно, са въведени подходящи мерки за финансова подкрепа за подпомагане на хората с по-малко възможности.

(61)

За да се оптимизира добавената стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят полезни взаимодействия, по-специално между Програмата и други програми на Съюза, включително фондове, които се изпълняват при споделено управление. За да се увеличат максимално тези полезни взаимодействия, следва да се осигурят основни благоприятстващи механизми, включително кумулативно финансиране на действие от Програмата и от друга програма на Съюза, при условие че това кумулативно финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието. За тази цел в настоящия регламент следва да се определят подходящи правила, по-специално относно възможността за пропорционално деклариране на едни и същи разходи за Програмата и друга програма на Съюза.

(62)

С цел адаптиране, при необходимост, към промените в съответните области и с цел да се гарантира ефективната оценка на напредъка на Програмата към постигането на нейните цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на Приложение I към настоящия регламент чрез добавяне към описанието на действията по Програмата и за изменение на Приложение II към настоящия регламент по отношение на показателите за качеството на изпълнение на Програмата, както и за допълване на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(63)

Целесъобразно е да се осигури правилното приключване на програмата за периода 2014–2020 г., по-специално по отношение на продължаването на многогодишните мерки за управлението ѝ, като например финансирането на техническата и административната помощ. Считано от 1 януари 2021 г., посредством техническата и административната помощ следва да се гарантира, където е необходимо, управлението на действия, които до 31 декември 2020 г. все още не са завършени в рамките на програмата за периода 2014–2020 г..

(64)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между жените и мъжете и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и да насърчава прилагането на членове 21 и 23 от Хартата. В съответствие с член 13 от Хартата следва също да се гарантира, че академичната свобода се зачита от държавите, получаващи средства по Програмата.

(65)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от ДФЕС, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят, по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди, непряко изпълнение, и предвиждат проверки на отговорността на финансовите участници. Когато участието на Съюза е под формата на еднократни суми, единични разходи или единни ставки , равнищата на финансовата подкрепа следва редовно да се преразглеждат и, ако е необходимо, да се коригират в съответствие с Финансовия регламент, като се вземат предвид, когато е целесъобразно, разходите за живот и по престоя в приемащата държава и пътните разходи. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват също и общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

(66)

В съответствие с член 193, параграф 2 от Финансовия регламент e възможно да се предоставят безвъзмездни средства за действие, което вече е започнало, ако заявителят може да обоснове необходимостта от започване на действието преди подписването на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства. Същевременно разходите, направени преди датата на подаване на заявлението за безвъзмездни средства, не са допустими за финансиране от Съюза, освен в надлежно обосновани изключителни случаи. В съответствие с член 193, параграф 4 от посочения регламент при безвъзмездни средства за оперативни разходи също не се допуска финансиране от Съюза на разходи, направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства и в такъв случай споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства се подписва в срок от четири месеца след началото на финансовата година на бенефициера. С цел да се избегнат смущения в подкрепата от Съюза, които биха могли да накърнят интересите на Съюза, следва да бъде възможно в решението за финансиране да се предвиди, за ограничен период от време в началото на МФР за периода 2021—2027 и само в надлежно обосновани случаи, че дейностите и разходите са допустими от 1 януари 2021 г., дори ако тези дейности са били изпълнени, а разходите направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства.

(67)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради транснационалния характер на Програмата, голям обем и широк географски обхват на финансираните дейности за образователна мобилност и сътрудничество, нейното въздействие върху достъпа до образователна мобилност и по-общо върху интеграцията в Съюза и засиленото международно измерение на Програмата, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(68)

Поради това Регламент (ЕС) № 1288/2013 следва да бъде отменен от 1 януари 2021 г.

(69)

За да се осигури приемственост при предоставянето на подкрепа в имащата отношение област на политиката и да се позволи изпълнението да започне от началото на МФР за периода 2021—2027 г., настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага с обратно действие от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма „Еразъм+“ — програма за действие на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта (наричана по-нататък „Програмата“) за периода на МФР 2021—2027 г.

С настоящия регламент се определят целите на Програмата, бюджетът за периода 2021— 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми —формално, неформално и информално учене, което се осъществява на всички етапи от живота и което води до подобряване или осъвременяване на знанията, уменията, компетентностите и нагласите или участието в обществото в личен, граждански, културен, социален или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране; то обхваща образованието и грижите в ранна детска възраст, общото образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, образованието за възрастни, младежката работа, както и други учебни среди извън формалното образование и обучение, и обикновено насърчава междусекторното сътрудничество и гъвкавите процеси на учене;

2)

„образователна мобилност“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или информално учене;

3)

„виртуално учене“ означава придобиване на знания, умения и компетентности чрез използването на инструменти на информационните и комуникационните технологии, които позволяват на участниците да придобият значим транснационален или международен образователен опит;

4)

„неформално учене“ означава учене, което се осъществява извън формалното образование и обучение чрез планирани дейности по отношение на учебните цели и учебното време и при наличие на някаква форма на подпомагане на учебния процес;

5)

„информално учене“ означава учене, което е резултат от ежедневни дейности и опит и което не е организирано или структурирано по отношение на целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; то може да е непреднамерено от гледна точка на учещия;

6)

„младежи“ означава лицата на възраст между 13 и 30 години;

7)

„масов спорт“ означава физическа активност през свободното време, която се практикува редовно на непрофесионално равнище от хора от всички възрасти със здравни, образователни или социални цели;

8)

„студент“ означава всяко лице, което се обучава в институция за висше образование, включително за кратък цикъл на обучение, за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен или еквивалентна степен, или лице, наскоро придобило висше образование;

9)

„персонал“ означава всяко лице, което на професионални или доброволни начала участва в образованието, обучението или неформалното учене на всички равнища, като включва преподаватели в институции за висше образование, учители, включително учители в системата на предучилищното образование, обучители, училищни директори, младежки работници, спортен персонал, персонал в системата на образованието и грижите в ранна детска възраст, непреподавателски персонал и други специалисти, които редовно насърчават ученето;

10)

„спортен персонал“ означава лицата, участващи в даването на указания, тренирането и управлението на спортен отбор или индивидуални спортисти, срещу заплащане или на доброволни начала;

11)

„обучаващ се в рамките на професионалното образование и обучение“ означава лице, което участва в програма за начално или продължаващо професионално образование и обучение на което и да е ниво от средното до след завършване на средното образование, или лице, което наскоро е завършило или е получило квалификация от такава програма;

12)

„ученик“ означава всяко лице, което се обучава в институция, предоставяща общо образование на което и да е ниво от образование и грижи в ранна детска възраст до гимназиален етап на средното образование, или всяко лице, обучавано в извънинституционална среда, за което компетентните органи считат, че отговаря на критериите за участие в Програмата в рамките на съответните им територии;

13)

„образование за възрастни“ означава всяка форма на образование за възрастни хора, различна от професионално образование, провеждана след първоначално образование, независимо дали то е от формален, неформален или информален характер;

14)

„трета държава“ означава държава, която не е държава членка;

15)

„партньорство“ означава споразумение между група институции или организации за провеждане на съвместни дейности и проекти;

16)

„съвместна магистърска степен „Еразмус Мундус“ означава интегрирана учебна програма, предлагана от най-малко две институции за висше образование, след преминаването на която се получава свидетелство за единствена или няколко завършени степени, издадено и подписано съвместно от всички участващи институции, което се признава официално в държавите, в които се намират участващите институции;

17)

„международно“ се отнася за всяко действие, което включва най-малко една трета държава, която не е асоциирана към Програмата;

18)

„виртуално сътрудничество“ означава всяка форма на сътрудничество, която използва инструменти на информационните и комуникационни технологии с цел улесняване и подкрепа на всички имащи отношение действия по Програмата;

19)

„институция за висше образование“ означава всяка институция, която в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, независимо от това как се нарича тази институция, или всяка съпоставима институция за висше образование, за което националните органи считат, че отговаря на критериите за участие в Програмата на съответните им територии;

20)

„транснационално“ се отнася за всяко действие, което включва най-малко две държави, които са държави членки или трети държави, асоциирани към Програмата;

21)

„дейност за младежко участие“ означава дейност извън формалното образование и обучение, осъществявана от неформални групи от млади хора или младежки организации, която се характеризира с неформален или информален подход към обучението;

22)

„младежки работник“ означава лице, което професионално или на доброволни начала участва в неформалното учене и подкрепя младежите в личното им социално-образователно и професионално развитие и в развитието на техните компетентности; това включва лица, които планират, ръководят, координират и осъществяват дейности в сферата на младежта;

23)

„диалог по въпросите на младежта в ЕС“ означава диалогът на младежите и младежките организации с лицата, отговорни за създаването на политиките и вземането на решения, както и с експерти, изследователи и други заинтересовани страни от гражданското общество, по целесъобразност; той служи като форум за непрекъснато съвместно обмисляне и консултиране по приоритетите, както и във всички области от значение за младите хора;

24)

„правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения или субект, който няма правосубектност, както е посочено в член 197, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент;

25)

„хора с по-малко възможности“ означава лица, които срещат трудности, които им пречат да имат ефективен достъп до възможности по Програмата поради причини от икономическо, социално, културно, географско или здравословно естество или свързани с мигрантския им произход, или увреждания и образователни затруднения, или поради всякакви други причини, включително такива, които могат да доведат до дискриминация съгласно член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

26)

„национален орган“ означава един или повече органи на национално равнище, които отговарят за мониторинга и надзора на управлението на Програмата в държава членка или в трета държава, асоциирана към Програмата;

27)

„национална агенция“ означава един или повече органи, отговорни за управлението на изпълнението на Програмата на национално равнище в дадена държава членка или трета държава, асоциирана към Програмата.

28)

„новосъздадена организация“ означава всяка организация или институция, която не е получавала подкрепа за даден вид действие, подкрепяно от Програмата или от програмата за периода 2014—2020 г. било то като координатор, или като партньор.

Член 3

Цели на Програмата

1.   Общата цел на Програмата е посредством учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, както в Европа, така и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, развитие на иновациите и укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата е ключов инструмент за изграждане на европейско образователно пространство, подкрепа на изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на стратегията на Европейския съюз за младежта 2019—2027 г. и развитието на европейското измерение в спорта.

2.   Програмата има следните специфични цели за насърчаване на:

a)

образователната мобилност за граждани и групи, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването и справедливостта, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;

б)

мобилността с цел неформално и информално учене и активното участие сред младите хора, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;

в)

образователната мобилност на спортния персонал и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.

3.   Целите на Програмата се постигат посредством следните три ключови действия, които имат основно транснационален или международен характер:

a)

образователна мобилност („ключово действие 1“);

б)

сътрудничество между организациите и институциите („ключово действие 2“); и

в)

подкрепа за разработването на политики и сътрудничество („ключово действие 3“).

Целите на Програмата също така се постигат чрез действия по инициативата „Жан Моне“, както е посочено в член 8.

Действията, подкрепяни от Програмата, са представени в глава II (Образование и обучение), глава III (Младеж) и глава IV (Спорт). Описание на тези действия е дадено в приложение I. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за изменение на посоченото приложение чрез добавяне към описанието на действията, когато е необходимо, с цел адаптиране към промените в съответните области.

Член 4

Европейска добавена стойност

1.   С Програмата се подкрепят само действията и дейностите, които притежават потенциална европейска добавена стойност и допринасят за постигането на целите на Програмата, предвидени в член 3.

2.   Европейската добавена стойност на действията и дейностите по Програмата се осигурява например чрез:

a)

техния транснационален характер, по-специално по отношение на образователната мобилност и сътрудничеството, насочени към постигане на устойчиво системно въздействие;

б)

тяхното взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

в)

техния принос към ефективното използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване.

ГЛАВА II

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Член 5

Ключово действие 1 Образователна мобилност

1.   В областта на образованието и обучението Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 1:

a)

образователната мобилност на студенти и персонал в институции за висше образование;

б)

образователната мобилност на обучаващи се и на персонал в рамките на професионалното образование и обучение;

в)

образователната мобилност на ученици и училищен персонал;

г)

образователната мобилност на учещи в образованието за възрастни и на персонал в образованието за възрастни;

2.   Образователната мобилност по настоящия член може да бъде придружена от виртуално учене и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения, обучение и виртуално сътрудничество. Образователната мобилност може да бъде заменена с виртуално учене за лицата, които не са в състояние да участват в образователна мобилност.

Член 6

Ключово действие 2 Сътрудничество между организациите и институциите

В областта на образованието и обучението Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 2:

a)

партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата;

б)

партньорства за високи постижения, по-специално европейски университети, платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;

в)

партньорства за иновации, които укрепват капацитета на Европа за иновации;

г)

лесни за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество, включително услугите за подкрепа на платформата eTwinning и Електронната платформа за учене за възрастни в Европа, и инструменти за улесняване на образователната мобилност, включително инициативата за европейска студентска карта.

Член 7

Ключово действие 3 Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

В областта на образованието и обучението Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 3:

a)

изготвянето и изпълнението на общите и секторните програми на Съюза за политиките в областта на образованието и обучението, включително с подкрепата на мрежата „Евридика“ или дейности на други съответни организации, както и подкрепата на процеса от Болоня;

б)

инструменти и мерки на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетентностите, уменията и квалификациите (30);

в)

диалог в рамките на политиката и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски организации и международни организации в областта на образованието и обучението;

г)

мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

д)

сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

е)

дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно Програмата.

Член 8

Действия по инициативата „Жан Моне“

Програмата подкрепя преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция, включително на бъдещите предизвикателства и възможности пред Съюза и дебатите по тези въпроси чрез следните действия:

a)

действията по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование;

б)

действията по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението;

в)

подкрепа на следните институции, преследващи цел от европейски интерес: Европейския университетски институт, Флоренция, включително училището по транснационално управление; Колежа на Европа (университетските градчета в Брюж и Натолин); Европейският институт по публична администрация, Маастрихт; Академията по европейско право, Трир; Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Одензе, и Международния център за европейско обучение, Ница.

ГЛАВА III

МЛАДЕЖ

Член 9

Ключово действие 1 Образователна мобилност

1.   В областта на младежта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 1:

a)

образователната мобилност на младежите;

б)

дейности за младежко участие;

в)

дейности по линия на DiscoverEU;

г)

образователната мобилност на младежките работници.

2.   Действията по параграф 1 могат да бъдат придружени от виртуално учене и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения, обучение и виртуално сътрудничество. Образователната мобилност може да бъде заменена с виртуално учене за лицата, които не са в състояние да участват в образователна мобилност.

Член 10

Ключово действие 2 Сътрудничество между организациите и институциите

В областта на младежта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 2:

a)

партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата;

б)

партньорства за иновации, които укрепват капацитета на Европа за иновации;

в)

лесни за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество.

Член 11

Ключово действие 3 Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

В областта на младежта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 3:

a)

изготвянето и изпълнението на програмата за политиката на Съюза в областта на младежта и с подкрепата, когато е приложимо, на мрежата Youth Wiki;

б)

инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетенциите и уменията, по-специално чрез „Youthpass“;

в)

диалог в рамките на политиката и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски организации и международни организации в областта на младежта, диалога по въпросите на младежта в ЕС, както и подкрепа за Европейския младежки форум;

г)

мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата, включително подкрепа за мрежата „Eurodesk“;

д)

сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

е)

дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно Програмата.

ГЛАВА IV

СПОРТ

Член 12

Ключово действие 1 Образователна мобилност

1.   В областта на спорта Програмата подкрепя образователната мобилност на спортния персонал в рамките на ключово действие 1.

2.   Образователната мобилност по настоящия член може да бъде придружена от виртуално учене и мерки като езикова подкрепа, подготвителни посещения, обучение и виртуално сътрудничество. Образователната мобилност може да бъде заменена с виртуално учене за лицата, които не са в състояние да участват в образователна мобилност.

Член 13

Ключово действие 2 Сътрудничество между организациите и институциите

В областта на спорта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 2:

a)

партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата;

б)

спортни събития с нестопанска цел, насочени към по-нататъшно развитие на европейското измерение на спорта и насърчаване на въпроси от значение за масовия спорт.

Член 14

Ключово действие 3 Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

В областта на спорта Програмата подкрепя следните действия в рамките на ключово действие 3:

a)

изготвянето и изпълнението на програмата за политиката на Съюза в областта на спорта и физическата активност;

б)

диалог в рамките на политиката и сътрудничество със съответни заинтересовани страни, включително европейски организации и международни организации в областта на спорта;

в)

мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

г)

сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

д)

дейности за разпространение и за повишаване на осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно Програмата.

ГЛАВА V

ПРИОБЩАВАНЕ

Член 15

Стратегия за приобщаване

До 29 ноември 2021 г. Комисията разработва рамка от мерки за приобщаване с цел увеличаване на процента на участие сред хората с по-малко възможности, както и насоки за прилагането на тези мерки. Тези насоки се актуализират при необходимост за срока на действие на Програмата. Въз основа на рамката на мерките за приобщаване и като се обърне особено внимание на специфичните предизвикателства при достъпа до Програмата в национален контекст, се разработват планове за действие за приобщаване, които представляват неразделна част от работните програми на националните агенции; Комисията следи редовно изпълнението на тези планове за действие за приобщаване.

Член 16

Мерки за финансова подкрепа за приобщаване

1.   Когато е уместно, Комисията прави необходимото за въвеждането на мерки за финансова подкрепа, включително предварително финансиране, за да се улесни участието на хора с по-малко възможности, по-специално на тези, които са възпрепятствани по финансови причини. Равнището на подкрепа се основава на обективни критерии.

2.   С цел да се подобри достъпът на хора с по-малко възможности и да се гарантира безпроблемното изпълнение на Програмата, Комисията при необходимост адаптира или упълномощава националните агенции да адаптират безвъзмездните средства за подкрепа на действията за образователна мобилност по Програмата.

3.   Разходите за мерките за улесняване или подкрепа на приобщаването не оправдават отхвърлянето на заявление за кандидатстване по Програмата.

ГЛАВА VI

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на Програмата за периода 2021–2027 г. е в размер на 24 574 000 000 евро по текущи цени.

2.   В резултат на специфичната корекция на програмите, предвидена в член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 , сумата, посочена в параграф 1 от настоящия член, се увеличава с допълнителни средства в размер на 1 700 000 000 евро по постоянни цени от 2018 г., както е определено в приложение II към посочения регламент.

3.   Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

a)

20 396 420 000 евро, което представлява 83 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за действия в областта на образованието и обучението, посочени в членове 5–8, разпределени както следва:

i)

най-малко 7 057 161 320 евро, което представлява 34,6% от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква а), и за действия, посочени в член 6, буква а), в областта на висшето образование ;

ii)

най-малко 4 385 230 300 евро, което представлява 21,5% от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква б), и за действия, посочени член 6, буква а), в областта на професионалното образование и обучение;

iii)

най-малко 3 100 255 840 евро, което представлява 15,2 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква в), и за действия, посочени в член 6, буква а), в областта на училищното образование;

iv)

най-малко 1 182 992 360 евро, което представлява 5,8 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, посочени в член 5, параграф 1, буква г), и за действия, посочени в член 6, буква а), в областта на образованието за възрастни;

v)

най-малко 367 135 560 евро, което представлява 1,8 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия по инициативата „Жан Моне“, посочени в член 8;

vi)

най-малко 3 467 391 400 евро, което представлява 17 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за действия, които са основно пряко управлявани, и за хоризонтални дейности, посочени в член 5, параграф 2, член 6, букви б), в) и г), и в член 7;

vii)

836 253 220 евро, което представлява 4,1 % от общата сума по буква а) от настоящия параграф, за допустимо отклонение, което може да се използва за подкрепа на действията по глава II;

б)

2 531 122 000 евро, което представлява 10,3 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за действия в областта на младежта, посочени в членове 9, 10 и 11;

в)

466 906 000 евро, което представлява 1,9 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за действия в областта на спорта, посочени в членове от 12, 13 и 14; и

г)

най-малко 810 942 000 евро, което представлява 3,3 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, като принос за оперативните разходи на националните агенции;

д)

368 610 000 евро, което представлява 1,5 % от сумата по параграф 1 от настоящия член, за подкрепа на Програмата.

4.   Допълнителните средства по параграф 2 се изпълняват пропорционално в съответствие с индикативното разпределение, посочено в параграф 3.

5.   Освен това към сумите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, и с цел насърчаване на международното измерение на Програмата, се предоставя допълнителен финансов принос съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество -Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета, и съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно инструмента за предприсъединителна помощ (IPA III), за подкрепа на действията, които се изпълняват и управляват съгласно настоящия регламент. Този принос се финансира съгласно регламентите, с които се създават посочените инструменти.

6.   Средствата, които трябва да се управляват от националните агенции, се разпределят въз основа на броя на населението и на издръжката за живот в държавата членка, разстоянието между столиците на съответните държави членки и постигнатите резултати. Комисията уточнява допълнително тези критерии и свързаните с тях формули в работната програма, посочена в член 22. Тези формули, доколкото е възможно, избягват значителни намаления на годишния бюджет, разпределян на държавите членки в две последователни години, и намаляват прекомерните неравновесия в размера на разпределените средства. Средствата се разпределят въз основа на постигнатите резултати с цел да се насърчи ефикасното и ефективно използване на ресурсите. Критериите, използвани за измерване на резултатите, се основават на последните налични данни.

7.   Сумите, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на Програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

8.   Ресурсите, разпределени на държавите членки при споделено управление, могат, по искане на дадена държава членка да бъдат прехвърлени към Програмата, при спазване на условията, предвидени в член 26 от регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, t Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика („Регламентът за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г.“). Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочената алинея. Тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Член 18

Форми на финансиране от Съюза и методи на изпълнение

1.   Програмата се изпълнява по последователен начин при пряко управление в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или при непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от посочения регламент.

2.   Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди, поръчки.

3.   Вноските във взаимен застрахователен механизъм могат да покриват риска, свързан с възстановяването на средства, които получателите дължат, и се считат за достатъчна гаранция съгласно Финансовия регламент. Прилага се член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/695.

ГЛАВА VII

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Член 19

Трети държави, асоциирани към Програмата

1.   Програмата е отворена за участието на следните трети държави:

a)

членки на Европейската асоциация за свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство— в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

б)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и държави потенциални кандидатки — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

държави в рамките на обхвата на европейската политика за съседство — в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

г)

други трети държави в съответствие с условията, определени в специално споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението:

i)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса и ползите за третата държава, участваща в програмите на Съюза;

ii)

определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и административните разходи по програмите.;

iii)

не предоставя на третата държава правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза;

iv)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

Приносът, посочен в първа алинея, буква г), подточка ii), представлява целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

2.   Държавите, изброени в параграф 1, могат да участват в Програмата само в нейната цялост и при условие че изпълняват всички задължения, които настоящият регламент налага на държавите членки.

Член 20

Трети държави, които не са асоциирани към Програмата

В надлежно обосновани случаи в интерес на Съюза, действията по Програмата, посочени в членове 5—7, член 8, букви а) и б) и членове 9—14, могат да бъдат отворени за участие и на правни субекти от трети държави, които не са асоциирани към Програмата.

Член 21

Правила, приложими за прякото и непряко управление

1.   Програмата е отворена за участие на публичноправни или частноправни субекти, които са активни в областта на образованието и обучението, младежта и спорта.

2.   За подбор в рамките на прякото и непрякото управление, членовете на комисията за оценка може да бъдат външни експерти, както е посочено в член 150, параграф 3, трета алинея от Финансовия регламент..

3.   Публичноправните субекти и институциите и организациите в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, които са получили над 50% от своите годишни приходи от публични източници през последните две години, се счита, че разполагат с необходимия финансов, професионален и административен капацитет за изпълнение на дейностите по Програмата. От тях не се изисква да предоставят допълнителни документи, за да докажат такъв капацитет.

4.   Комисията може да отправи покани заедно с трети държави, които не са асоциирани към Програмата, или с техни организации и агенции за финансиране на проекти чрез съфинансиране. Проектите могат да се оценяват и подбират чрез съвместни процедури по оценка и подбор, които трябва да се договорят от участващите финансиращи организации или агенции в съответствие с принципите, изложени във Финансовия регламент.

ГЛАВА VIII

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Член 22

Работна програма

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. Работната програма предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на средствата между държавите членки и трети държави, асоциирани по Програмата, за действията, управлявани от националните агенции. Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 34.

Член 23

Мониторинг и докладване

1.   Показателите във връзка с докладването относно напредъка на Програмата към постигане на общите и специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение II.

2.   За да се гарантира ефикасната оценка на напредъка на Програмата към постигане на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 33 за изменение при необходимост на приложение II относно показателите в съответствие с целите на Програмата, и за допълване на настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка.

3.   Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и навременно и с подходящо ниво на подробности събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението на Програмата и на нейната оценка.

За тази цел на бенефициерите на средства от Съюза и, когато е целесъобразно, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 24

Оценка

1.   Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.   След като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от 31 декември 2024 г., Комисията извършва междинна оценка на Програмата. Междинната оценка трябва също така да се придружава от окончателна оценка на програмата за периода 2014–2020 г., която се включва в междинната оценка. В междинната оценка на Програмата се оценява цялостната ефективност и качеството на изпълнение на Програмата, включително за новите инициативи, както и изпълнението на мерките за приобщаване и опростяване.

3.   Без да се засягат изискванията, посочени в глава X, и задълженията на националните агенции, посочени в член 27, до 31 май 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на Програмата на териториите им.

4.   Ако е целесъобразно и въз основа на междинната оценка, Комисията отправя подходящо законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

5.   В края на периода на изпълнение, но не по-късно от 31 декември 2031 г., Комисията извършва окончателна оценка за изпълнението и въздействието на Програмата.

6.   Комисията представя всички оценки, извършени съгласно настоящия член, включително междинната оценка, и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

ГЛАВА IX

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Член 25

Информация, комуникация и разпространение

1.   В сътрудничество с Комисията националните агенции разработват последователна стратегия по отношение на разяснителните кампании и разпространението и използването на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по Програмата от посочените национални агенции. Националните агенции подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно Програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и за резултатите от нея. Националните агенции информират имащите отношение целеви групи за действията и дейностите, предприемани на съответната тяхна територия.

2.   Получателите на средства от Съюза посочват произхода на средствата и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

3.   Правните субекти в рамките на секторите, обхванати от Програмата, използват наименованието „Еразъм+“ за целите на комуникацията и разпространението на информация във връзка с Програмата.

4.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата, на действията, предприети по Програмата, и на получените резултати. Където е приложимо, Комисията прави необходимото за това резултатите от Програмата да се оповестяват публично и да се разпространяват широко, за да се насърчава обменът на добри практики сред заинтересованите страни и бенефициерите по Програмата.

5.   Финансовите ресурси, разпределени на Програмата, допринасят също така за корпоративната комуникация по политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, предвидени в член 3.

ГЛАВА X

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТ

Член 26

Национален орган

1.   В срок до 29 юни 2021 г. всяка държава членка уведомява Комисията с официално уведомление, предадено чрез постоянното ѝ представителство, относно лицето или лицата, законно оправомощено(и) да действа(т) от нейно име в качеството на „национален орган“ за целите на настоящия регламент. В случай на замяна на националния орган по време на изпълнението на Програмата съответната държава членка уведомява незабавно Комисията за това в съответствие със същата процедура.

2.   Държавите членки предприемат всички необходими и подходящи мерки за премахване на всякакви правни и административни пречки пред правилното действие на Програмата, включително, когато е възможно, мерки с цел решаване на проблеми, които създават затруднения за получаването на визи или разрешения за пребиваване.

3.   В срок до 29 август 2021 г. националният орган определя национална агенция за срока на Програмата. Национален орган не може да определи министерство за национална агенция. Националните органи могат да определят повече от една национална агенция. При наличието на повече от една национална агенция държавите членки установяват подходящ механизъм за координирано управление на изпълнението на Програмата на национално равнище, по-специално с цел осигуряване на съгласувано и икономически ефективно изпълнение на Програмата и ефективни контакти с Комисията във връзка с това, и с цел улесняване на възможното прехвърляне на средства между националните агенции, с което да се осигури гъвкавост и по-добро оползотворяване на средствата, разпределени на държавите членки. Всяка държава членка определя как да организира взаимоотношенията между своя национален орган и своята национална агенция, включително за задачи като изготвянето на работна програма на националната агенция. Националният орган предоставя на Комисията подходяща предварителна оценка на съответствието, в уверение на това, че националната агенция спазва член 62, параграф 1, първа алинея, буква в), подточка v) или подточка vi) и член 154, параграфи 1 и 5 от Финансовия регламент, както и на изискванията на Съюза по отношение на стандартите за вътрешен контрол за националните агенции и на правилата за управлението на средствата по програмата, предназначени за отпускане на безвъзмездни средства.

4.   Националният орган определя независим одитен орган, както е посочено в член 29.

5.   Националният орган изготвя своята предварителна оценка на съответствието въз основа на резултатите от собствените си проверки и одити или въз основа на проверките и одитите, предприети от независимия одитен орган, посочен в член 29. Когато националната агенция, определена за Програмата, е агенцията, която е била определена за национална агенция за програмата за периода 2014–2020 г., обхватът на предварителна оценка на съответствието може да бъде ограничен до изискванията, които са нови и специфични за Програмата, освен при наличието на основания за нещо друго.

6.   В случай че Комисията отхвърли определената национална агенция въз основа на своята преценка на предварителната оценка на съответствието, или ако националната агенция не отговаря на минималните изисквания, определени от Комисията, националният орган гарантира, че са предприети необходимите коригиращи действия по отношение на националната агенция, за да бъде тя приведена в съответствие с минималните изисквания, или определя друг орган за национална агенция.

7.   Националният орган извършва мониторинг и следи управлението на Програмата на национално равнище. Той своевременно информира Комисията и провежда консултации с нея преди вземането на каквото и да било решение, което може да окаже значително въздействие върху управлението на Програмата, по-специално във връзка със своята национална агенция.

8.   Националният орган осигурява подходящо съфинансиране на операциите на своята национална агенция, за да се гарантира, че Програмата се управлява при спазване на приложимите правила на Съюза.

9.   Въз основа на годишната декларация за управлението на националната агенция, независимото одитно становище по нея и анализа на Комисията на съответствието и дейността на националната агенция, националният орган предоставя на Комисията ежегодно информация за дейностите по мониторинг и надзор по Програмата.

10.   Националният орган носи отговорност за правилното управление на средствата на Съюза, преведени от Комисията на националната агенция в рамките на Програмата.

11.   При нередност, небрежност или измама, дължащи се на националната агенция, както и в случай на сериозни пропуски или незадоволителни резултати от страна на националната агенция, когато това води до претенции към нея от страна на Комисията, националният орган възстановява на Комисията несъбраните средства.

12.   В случаите, посочени в параграф 11, националният орган може да оттегли мандата на националната агенция по своя собствена инициатива или по искане на Комисията. Когато националният орган желае да оттегли този мандат по други основателни причини, той уведомява Комисията за оттеглянето най-малко шест месеца преди предвидената дата на прекратяване на мандата на националната агенция. В такъв случай националният орган и Комисията официално договарят конкретни и определени във времето преходни мерки.

13.   В случай на оттегляне, посочено в параграф 12, националният орган провежда необходимите проверки по отношение на средствата на Съюза, поверени на националната агенция, чийто мандат е оттеглен, и осигурява безпрепятственото прехвърляне на тези средства на новата национална агенция, както и на всички документи и управленски инструменти, необходими за управление на Програмата. Националният орган предоставя на националната агенция, чийто мандат е оттеглен, финансова подкрепа, необходима, за да продължи да изпълнява договорните си задължения към бенефициерите по Програмата и към Комисията до момента на прехвърляне на тези задължения на нова национална агенция.

14.   По искане на Комисията националният орган определя институциите или организациите, или видовете институции и организации, които да се считат за допустими за участие в конкретни действия по Програмата на тяхна територия.

Член 27

Национална агенция

1.   Националната агенция:

a)

има правосубектност или е част от правен субект, който има правосубектност, и се урежда от законодателството на съответната държава членка;

б)

разполага с подходящ капацитет за управление, персонал и инфраструктура, така че да изпълнява задачите си по задоволителен начин, като осигурява ефикасно и ефективно управление на Програмата и добро финансово управление на средствата на Съюза;

в)

разполага с оперативни и правни средства за прилагане на правилата за административното, договорното и финансовото управление, определени на равнището на Съюза;

г)

предлага подходящи финансови гаранции, учредени за предпочитане от публичен орган, които съответстват на размера на средствата на Съюза, които ще трябва да управлява;;

2.   Националната агенция отговаря за управлението на всички етапи от жизнения цикъл на действията, които управлява, както е описано в работната програма, посочена в член 22 от настоящия регламент, в съответствие с член 62 параграф 1, първа алинея, буква в) от Финансовия регламент.

3.   Националната агенция притежава необходимите експертни знания, за да обхваща всички сектори на Програмата. Когато в държава членка или в трета държава, асоциирана към Програмата, има повече от една национална агенция, тези национални агенции заедно притежават необходимите експертни знания, за да обхванат всички сектори на Програмата.

4.   Националната агенция отпуска безвъзмездни средства на бенефициерите, по смисъла на член 2, параграф 5 от Финансовия регламент, посредством споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, в съответствие с посоченото от Комисията за съответното действие по Програмата.

5.   Националната агенция докладва ежегодно на своя национален органи и на Комисията в съответствие с член 155 от Финансовия регламент. Националната агенция отговаря за изпълнението на бележките, направени от Комисията след осъществения от нея анализ на годишната декларация за управлението и на независимото одитно становище по декларацията.

6.   Националната агенция не може да делегира на трето лице каквато и да било възложена й задача, свързана с Програмата или с изпълнението на бюджета, без предварително писмено разрешение от националния орган и Комисията. Националната агенция носи цялата отговорност за задачите, делегирани на трето лице.

7.   В случай на оттегляне на мандата на национална агенция тя продължава да носи правна отговорност за изпълнението на договорните си задължения към бенефициерите по Програмата и към Комисията до прехвърлянето на тези задължения на нова национална агенция.

8.   Националната агенция отговаря за управлението и приключването на финансовите споразумения, свързани с програмата за периода 2014–2020 г., които все още действат към момента на започване изпълнението на Програмата.

Член 28

Европейска комисия

1.   Въз основа на изискванията за съответствие на националните агенции, посочени в член 26, параграф 3, Комисията прави преглед на националните системи за управление и контрол, по-специално въз основа на предварителната оценка на съответствието, която ѝ е представена от националния орган, годишната декларация за управлението на националната агенция и на становището на независим одитен орган по нея, като надлежно отчита ежегодната информация, предоставена от националния орган за извършените от него дейности по мониторинг и надзор по Програмата.

2.   В срок от два месеца след получаване от националния орган на предварителната оценка на съответствието, посочена в член 26, параграф 3, Комисията приема, приема условно или отхвърля определената национална агенция. Комисията не влиза в договорни отношения с националната агенция, докато не приеме предварителната оценка на съответствието. При условно приемане Комисията може да приложи пропорционални предпазни мерки в договорните си отношения с националната агенция.

3.   Комисията предоставя ежегодно на националната агенция следните средства по Програмата:

a)

средства за отпускане на безвъзмездни средства в съответната държава членка за действията по Програмата, чието управление е поверено на националната агенция;

б)

финансов принос в подкрепа на задачите на националната агенция за управление на Програмата, което се определя в зависимост от размера на средствата на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства, поверени на националната агенция;

в)

ако е приложимо, отпускането на допълнителни средства за мерки съгласно член 7, буква г) , член 11, буква г) и член 14, буква в).

4.   Комисията определя изискванията за работната програма на националната агенция. Комисията не предоставя на националната агенция средства, докато не одобри официално работната програма на националната агенция.

5.   След като направи оценка на годишната декларация за управлението и на становището на независимия одитен орган по нея, Комисията изпраща своето становище и бележките си по посочените документи на националната агенция и на националния орган.

6.   В случай че Комисията не може да приеме годишната декларация за управлението или независимото одитно становище по нея или в случай на незадоволително изпълнение от националната агенция на бележките на Комисията, последната може да приложи всякакви предпазни и корективни мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, в съответствие с член 131 от Финансовия регламент.

7.   Комисията, в сътрудничество с националните агенции, прави необходимото за това въведените процедури за прилагане на Програмата да бъдат последователни и прости, а информацията да бъде с високо качество. Във връзка с това се организират редовни срещи с мрежата от национални агенции с цел да се гарантира съгласувано прилагане на Програмата във всички държави членки и всички трети държави, асоциирани към Програмата.

8.   Комисията прави необходимото за това информационните системи, необходими за постигането на целите на Програмата, предвидени в член 3, по-специално при непряко управление, да се разработват по подходящ начин и своевременно и така, че да осигуряват лесен достъп и да бъдат лесни за ползване. Програмата подпомага разработването, експлоатацията и поддръжката на такива информационни системи.

Член 29

Независим одитен орган

1.   Независимият одитен орган изготвя одитно становище относно годишната декларация за управлението, посочена в член 155, параграф 1 от Финансовия регламент. То съставлява основата на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

2.   Независимият одитен орган трябва да:

a)

притежава необходимата професионална компетентност за извършване на одити в публичния сектор;

б)

гарантира, че при своите одити взема предвид международно признатите одитни стандарти;

в)

не е в положение на конфликт на интереси по отношение на правния субект, в чиято структура е националната агенция. По-специално, независимият одитен орган трябва да е функционално независим по отношение на правния субект, в чиято структура е националната агенция.

3.   Независимият одитен орган предоставя на Комисията и на нейните представители и на Сметната палата, пълен достъп до всички документи и доклади, подкрепящи одитното становище, което той изготвя относно годишната декларация за управлението на националната агенция.

Член 30

Принципи на системата за контрол

1.   Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез възстановяването на недължимо платените суми, и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията и дейностите по Програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган.

3.   Националната агенция отговаря за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действия, които управлява, както е определено в работната програма, посочена в член 22. Тези проверки трябва да осигуряват достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

4.   По отношение на средствата по Програмата, преведени на националните агенции, Комисията гарантира подходяща координация на своите проверки с националните органи и националните агенции въз основа на принципа на единния одит и на анализ на риска. Настоящият параграф не се прилага за разследванията, провеждани от OLAF.

Член 31

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в Програмата въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

ГЛАВА XI

ВЗАИМНО ДОПЪЛВАНЕ

Член 32

Кумулативно и алтернативно финансиране

1.   Програмата се изпълнява по начин, който гарантира цялостната съгласуваност и взаимното допълване на Програмата със съответните политики, програми и средства на Съюза, по-специално свързаните с образование и обучение, култура и медии, младеж и солидарност, заетост и социално приобщаване, научни изследвания и иновации, промишленост и предприятия, политика за цифрови технологии, селско стопанство и развитие на селските райони, околна среда и климат, сближаване, регионална политика, миграция, сигурност и международно сътрудничество и развитие.

2.   За действие, за което е предоставено финансиране по Програмата, може да бъде предоставено финансиране и по друга програма на Съюза, при условие че финансирането не обхваща едни и същи разходи. Правилата на съответната програма на Съюза се прилагат за съответстващото финансиране на действието. Кумулативното финансиране не надвишава общия размер на допустимите разходи за действието. Подкрепата от различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, определящи условията за подкрепата.

3.   Предложения за проекти могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие или Европейския социален фонд плюс в съответствие с член 73, параграф 4 от Регламента за общоприложимите разпоредби за периода 2021-2027 г. , когато те са получили знака „Печат за високи постижения“ по настоящата програма, след като отговарят на следните кумулативни условия:

а)

били са оценени в рамките на покана за представяне на предложения по Програмата;

б)

отговарят на минималните изисквания за качество съгласно тази покана за представяне на предложения; и

в)

не могат да бъдат финансиране по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения.

ГЛАВА XII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 3 и 23, се предоставя на Комисията за целия срок на Програмата.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 3 и 23, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно членове 3 и 23, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 34

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда секторни въпроси. Когато е целесъобразно, в съответствие с неговия процедурен правилник и в специални случаи, на заседанията му могат да бъдат поканени да участват като наблюдатели външни експерти, включително представители на социалните партньори.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕС) № 1288/2013 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 36

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга продължаването или промяната на действията, предприети съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, който продължава да се прилага за тези действия до тяхното приключване.

2.   Финансовият пакет за Програмата може да покрива и разходи за техническа и административна помощ, необходими за осигуряване на прехода между Програмата и мерките, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013.

3.   В съответствие с член 193, параграф 2, втора алинея, буква а) от Финансовия регламент и чрез дерогация от член 193, параграф 4 от посочения регламент в надлежно обосновани случаи, посочени в решението за финансиране, дейностите, подкрепяни съгласно настоящия регламент, и съответните разходи, направени през 2021 г., могат да се считат за допустими, считано от 1 януари 2021 г., дори ако тези дейности са били изпълнени, а разходите направени преди подаването на заявлението за безвъзмездни средства. Споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства за оперативни разходи за финансовата 2021 година могат по изключение да бъдат подписани в срок от шест месеца от началото на финансовата година на бенефициера.

4.   Ако е необходимо, в бюджета на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения и след 2027 г. за покриване на разходите, предвидени в член 17, параграф 7, с цел да бъде възможно управлението на действията и дейностите, които не са приключили до 31 декември 2027 г.

5.   Държавите членки гарантират на национално равнище безпрепятствения преход между действията, изпълнени по програмата за периода 2014—2020 г. и действията, които се изпълняват по Програмата.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 194.

(2)  ОВ C 168, 16.5.2019 г., стр. 49.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. (ОВ С 108, 26.3.2021 г., стр. 965) и позиция на Съвета на първо четене от 13 април 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 18 май 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10.

(5)  Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

(6)  OВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 31.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(8)  Препоръка на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (OВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1).

(9)  OВ C 456, 18.12.2018 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (OВ L 170, 12.5.2021 г.,стр. 1).

(11)  Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно транснационалната мобилност в Общността с цел образование и обучение: Европейска харта за качество на мобилността (OВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 5).

(12)  Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 г.„Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“ (OВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1).

(13)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).

(14)  Препоръката на Съвета от 15 март 2018 г. относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване (OВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1).

(15)  Препоръка на Съвета от 26 ноември 2018 г. относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите по обучение и на резултатите от периоди на учене в чужбина (OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 1).

(16)  Препоръка на Съвета 24 ноември 2020 г. относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (OВ C 417, 2.12.2020 г., стр. 1).

(17)  OJ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(18)  OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(19)  ОВ C 444 I, 22.12.2020 г., стр. 1.

(20)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(21)  OВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(22)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(23)  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(24)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(25)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1037/1999 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(26)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(27)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(28)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).

(29)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(30)  По-специално: общата рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“); Европейската квалификационна рамка (ЕКР); Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET); Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET); Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS); Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR); Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA); Европейската мрежа от национални информационни центрове в европейските регионални и национални информационни центрове за академично признаване в Европейския съюз; и мрежата „Euroguidance“.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В ГЛАВИ II, III и IV

1.   КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 1 — ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

1.1

Образователна мобилност — краткосрочна или дългосрочна, групова или индивидуална мобилност, в различни тематични области и учебни дисциплини, включително ориентирани към бъдещето области като цифровите технологии, изменението на климата, чистата енергия, изкуствения интелект,

1.2

Дейности за младежко участие — дейности, насочени към подпомагане на младите хора да се ангажират и да се учат да участват в гражданското общество, повишаване на осведомеността за общите европейски ценности и насърчаване на диалога между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно, регионално, национално и европейско равнище.

1.3

DiscoverEU – дейност за информално и неформално образование със силен учебен компонент и приобщаващо измерение, състояща се от учебен опит и пътуване из цяла Европа с цел насърчаване на чувството за принадлежност към Съюза и даване на възможност на участниците да се запознаят с културното и езиковото многообразие на Европа.

2.   КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2 — СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ

2.1.

Партньорства за сътрудничество — разнообразни дейности за сътрудничество, осъществявани съвместно от организации и институции от различни държави, по-специално с цел обмен и разработване на нови идеи и практики, споделяне и съпоставяне на практики и методи и развитие и укрепване на партньорите в мрежите. Това действие включва дребномащабни партньорства, специално предназначени за насърчаване на по-широк и по-приобщаващ достъп до Програмата чрез дейности с по-малък размер на безвъзмездните средства, по-кратка продължителност и по-опростени административни изисквания.

2.2

Партньорства за високи постижения — разнообразни проекти за партньорство и мрежи от институции и доставчици в сферата на образованието и обучението, които имат за цел насърчаване на високите постижения и засилване на международното измерение и разработване на дългосрочни стратегии за подобряване на качеството на системно равнище във всички области на образованието и обучението, по-специално чрез съвместно разработени иновативни практики и педагогически методи, високи равнища на интегриране на мобилността и силен акцент върху интердисциплинарността, а именно:

2.2.1

Алианси на институции за висше образование (европейски университети), които разработват съвместни дългосрочни стратегии за висококачествено образование, научни изследвания и иновации и за услуги за обществото, основани на обща визия и споделени ценности, високи равнища на мобилност, силен акцент върху интердисциплинарността и отворени учебни програми, съчетаващи модули в различни държави;

2.2.2.

Партньорства между доставчици на професионално образование и обучение (платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование), интегрирани в местните и регионалните стратегии за устойчив растеж, иновации и конкурентоспособност, които работят заедно по висококачествени транснационални програми за професионално обучение, насочени към задоволяване на настоящите и нововъзникващите нужди от секторни умения;

2.2.3.

Интегрирани учебни програми (съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“), предлагани от институции за висше образование, установени в Европа и други страни по света, които насърчават високите постижения в областта на висшето образование и интернационализацията в световен мащаб;

Действието, посочено в точка 2.2. може да подкрепя и партньорски проекти и съюзи за насърчаване на високите постижения в областта на училищното образование и образованието за възрастни.

2.3.

Партньорства за иновации — партньорства в областта на образованието и обучението и младежта, с цел разработването на иновативни практики з, а именно:

2.3.1.

Алианси — стратегическо сътрудничество между ключови участници в образованието и обучението, бизнеса и научните изследвания, които насърчават иновациите и модернизацията на системите за образование и обучение.

2.3.2.

Проекти, които насърчават иновациите, творчеството, електронното участие и социалното предприемачество в областта на образованието, обучението и младежта.

2.4.

Спортни събития с нестопанска цел — събития, организирани в една държава или едновременно в няколко държави с цел повишаване на осведомеността за ролята на спорта в различни области като социалното приобщаване, равните възможности и укрепващата здравето физическа активност.

2.5

Онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество в областта на образованието и обучението и в областта на младежта.

3.   КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.1.

Подготовка и изпълнение на общите и секторните програми на политиката на Съюза: това обхваща широк спектър от дейности, целящи да вдъхновят и подкрепят политиките и стратегиите в областта на образованието и обучението, младежта и спорта, включително европейски програми в рамките на политиката и стратегии в различните сектори на образованието, младежта и спорта, включително дейности в подкрепа на сътрудничество в областта на политиката на европейско равнище. Това действие включва също подкрепа за експериментиране на политики на европейско равнище, подкрепа за дейности, насочени към справяне с нововъзникващи предизвикателства в различни тематични области, както и подкрепа за събиране на знания, включително обзори и проучвания;

3.2.

Подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетентностите, уменията и квалификациите, включително дейности, целящи улесняване трансфера на кредити, стимулиране осигуряването на качество, насърчаване валидирането на неформалното и информалното учене, включително управление и ориентиране на уменията, осигуряване на подкрепа за съответните органи, мрежи и инструменти, които улесняват обмена в областта на прозрачността и признаването;

3.3.

Диалог в рамките на политиката в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително разнообразен набор от дейности, например конференции и други видове събития, подкрепа за сътрудничеството с международни организации и подкрепа за функционирането на диалога по въпросите на младежта в ЕС, мрежи в рамките на Съюза и европейски организации, които преследват общия за Съюза интерес;

3.4.

Мерки, които допринасят за висококачественото и приобщаващо изпълнение на Програмата, включително подкрепа за дейности и органи — например ресурсни центрове, информационни мрежи и дейности за обучение и сътрудничество — които подобряват изпълнението на Програмата, изграждат капацитета на националните агенции и засилват стратегическото изпълнение, както и използване на потенциала на бившите участници в програмата „Еразъм+“ и други фактори с подсилващ ефект като положителни модели за подражание;

3.5.

Сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза, включително подкрепа за дейности за насърчаване на полезните взаимодействия и взаимното допълване с други инструменти на Съюза и национални инструменти, както и насърчаване на сътрудничеството със структурите, прилагащи тези инструменти;

3.6.

Дейности за разпространение на информация и повишаване на осведомеността, насочени към информиране на гражданите и организациите относно Програмата на Съюза и политиките на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта.

4.   ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ЖАН МОНЕ“

4.1.

Действие по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование — подкрепа за институциите за висше образование във и извън Съюза чрез модули, катедри и центрове за високи постижения по инициативата „Жан Моне“ и чрез проекти и дейности за изграждане на мрежи по инициативата „Жан Моне“.

4.2.

Действие по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението — дейности, насочени към насърчаване на знанията по въпросите на Европейския съюз в институциите за образование и обучение, например училища и институти за професионално образование и обучение.

4.3.

Подкрепа за определени институции, посочени в член 8, буква в).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОКАЗАТЕЛИ

Измерванията на количествените показатели се групират, когато е целесъобразно, по държава, пол, вид действие и дейност.

1.

Области, подлежащи на мониторинг

Участие в образователна мобилност

Организации и институции със засилено европейско и международно измерение

2.

Елементи, подлежащи на измерване

2.1.

Ключово действие 1 — Образователна мобилност

2.1.1.

Брой на участниците в дейности за образователна мобилност по линия на ключово действие 1;

2.1.2.

Брой на организациите и институциите, участващи в Програмата по линия на ключово действие 1;

2.1.3.

Брой на участниците в дейности за виртуално учене по линия на ключово действие 1;

2.1.4.

Дял на участниците, които считат, че са се възползвали от участието си в дейности за образователна мобилност по линия на ключово действие 1;

2.1.5.

Дял на участниците, които считат, че имат засилено европейско чувство за принадлежност след участието си в дейности по линия на ключово действие 1;

2.2.

Ключово действие 2 — Сътрудничество между организациите и институциите;

2.2.1.

Брой на организациите и институциите, участващи в Програмата по линия на ключово действие 2;

2.2.2.

Дял на организациите и институциите, които считат, че са разработили висококачествени практики в резултат на участието си в ключово действие 2;

2.2.3.

Брой на ползвателите на платформи за виртуално сътрудничество, подкрепяни по линия на ключово действие 2;

2.3.

Ключово действие 3 — Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество:

2.3.1.

Брой на организациите и институциите, участващи в действия с отпускане на безвъзмездни средства по линия на ключово действие 3;

2.4.

Приобщаване:

2.4.1.

Брой на хората с по-малко възможности, участващи в дейности по линия на ключово действие 1;

2.4.2.

Брой на новосъздадените организации и институции, участващи в Програмата по линия на ключови действия 1 и 2;

2.5.

Опростяване:

2.5.1.

Брой на дребномащабните партньорства, подкрепяни по линия на ключово действие 2;

2.5.2.

Дял на организациите и институциите, които смятат, че процедурите за участие в Програмата са пропорционални и прости;

2.6.

Принос в областта на климата:

2.6.1.

Дял на дейностите, насочени към постигане на целите в областта на климата, по линия на ключово действие 1;

2.6.2.

Дял на проектите, насочени към постигане на целите в областта на климата, по линия на ключово действие 2.


Top