EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0025

Регламент (ЕС) 2021/25 на Комисията от 13 януари 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16 (текст от значение за ЕИП)

C/2021/16

OJ L 11, 14.1.2021, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/25/oj

14.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/25 НА КОМИСИЯТА

от 13 януари 2021 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 (2) на Комисията бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът за финансова стабилност публикува доклада „Реформиране на основните базови лихвени проценти“, в който бяха формулирани препоръки за засилване на ролята на съществуващите базови лихвени проценти и на други евентуални референтни лихвени проценти, основаващи се на междубанковите пазари, както и за разработване на алтернативни референтни лихвени проценти, които са почти безрискови.

(3)

С Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше въведена обща рамка, с която се гарантира точността и достоверността на индексите, използвани като референтни показатели (бенчмаркове) за целите на финансови инструменти и финансови договори, или за измерване на резултатите на инвестиционните фондове в Съюза.

(4)

В Регламент (ЕС) 2020/34 на Комисията (4) се предвиждат временни и ограничени изключения от изискванията за отчитане на хеджирането по Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти, за да бъдат взети под внимание последиците за финансовото отчитане, породени от реформата на базовия лихвен процент, по отношение на периода преди замяната на съществуващ референтен лихвен процент.

(5)

На 27 август 2020 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува „Реформа на базовите лихвени проценти — фаза 2 — Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16“, с цел да бъдат взети под внимание последиците за финансовото отчитане, породени от фактическата замяна на съществуващи базови лихвени проценти с алтернативни референтни лихвени проценти.

(6)

Тези изменения предвиждат специфично счетоводно третиране, чрез което породените от замяната на базовия лихвен процент промени в стойността на финансовите инструменти или лизинговите договори да бъдат разпределени във времето, за да се избегне внезапно отражение върху печалбата или загубата, и чрез което да се предотврати ненужното прекратяване на хеджиращи взаимоотношения вследствие на замяната на базовия лихвен процент.

(7)

След консултацията с Европейската консултативна група за финансова отчетност Комисията стига до заключението, че измененията на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, МСФО 4 Застрахователни договори, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 9 Финансови инструменти и МСФО 16 Лизинг отговарят на критериите за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

б)

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

в)

МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

г)

МСФО 9 Финансови инструменти се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

д)

МСФО 16 Лизинг се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Дружествата прилагат измененията по член 1 най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2021 г. или след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 януари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2020/34 на Комисията от 15 януари 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9 (ОВ L 12, 16.1.2020 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2

Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16

Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти

Добавят се параграфи 5.4.5—5.4.9, параграфи 6.8.13, 6.9.1—6.9.13, параграфи 7.1.9 и 7.2.43—7.2.46. Добавят се заглавие преди параграф 6.9.1 и подзаглавия преди параграфи 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 и 7.2.43.

5.4   ОЦЕНЯВАНЕ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ

...

Промени в базата за определяне на договорните парични потоци в резултат на реформа на базовия лихвен процент

5.4.5

Предприятието прилага параграфи 5.4.6—5.4.9 по отношение на всеки финансов актив или финансов пасив само когато базата за определяне на договорните парични потоци на този финансов актив или финансов пасив се промени в резултат на реформа на базовия лихвен процент. За тази цел понятието „реформа на базовия лихвен процент“ означава общопазарна реформа на базовия лихвен процент, както е описано в параграф 6.8.2.

5.4.6

Базата за определяне на договорните парични потоци на финансов актив или финансов пасив може да се промени:

а)

с изменение на договорните условия, определени при първоначалното признаване на финансовия инструмент (напр. договорните условия се изменят, за да се замени съответният базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент);

б)

по начин, който не е взет под внимание — или не е предвиден — в договорните условия при първоначалното признаване на финансовия инструмент, без да се изменят договорните условия (напр. методът за изчисляване на базовия лихвен процент е променен, без да се изменят договорните условия); и/или

в)

поради активиране на съществуващо договорно условие (например задействане на съществуваща резервна клауза).

5.4.7

Като целесъобразна мярка предприятието прилага параграф Б5.4.5 за счетоводно отчитане на промяна в базата за определяне на договорните парични потоци на финансов актив или финансов пасив, което това се изисква съгласно реформата на базовия лихвен процент. Тази целесъобразна мярка се прилага само по отношение на такива промени и само доколкото промяната се изисква съгласно реформата на базовия лихвен процент (вж. също параграф 5.4.9). За тази цел дадена промяна в базата за определяне на договорните парични потоци се изисква съгласно реформата на базовия лихвен процент само когато са изпълнени следните две условия:

а)

промяната е необходима като пряка последица от реформата на базовия лихвен процент; както и

б)

новата база за определяне на договорните парични потоци е еквивалентна от икономическа гледна точка на предходната база (т.е. базата непосредствено преди промяната).

5.4.8

Следните обстоятелства са примери за промени, от които може да произтече дадена нова база за определяне на договорните парични потоци, която е еквивалентна от икономическа гледна точка на предходната база (т.е. базата непосредствено преди промяната):

а)

замяната на съществуващ базов лихвен процент, използван за определяне на договорните парични потоци на финансов актив или финансов пасив, с алтернативен базов лихвен процент — или прилагането на такава реформа на базовия лихвен процент чрез промяна на метода за изчисляване на базовия лихвен процент — с добавяне на допълнителен фиксиран спред, необходим за компенсиране на разликата между базите на съществуващия базов лихвен процент и алтернативния базов лихвен процент;

б)

промени в периода за промяна, датите за промяна или броя дни между датите за купонните плащания , за да се приложи реформата на базовия лихвен процент; както и

в)

добавяне на резервна разпоредба към договорните условия на финансов актив или финансов пасив, за да се спомогне за осъществяването на промените, описани в точки a) и б) по-горе.

5.4.9

Ако има промени във финансов актив или финансов пасив в допълнение към промените в базата за определяне на договорните парични потоци, които се изискват съгласно реформата на базовия лихвен процент, предприятието първо прилага целесъобразната мярка по параграф 5.4.7 по отношение на промените, които се изискват съгласно реформата на базовия лихвен процент. След това предприятието прилага съответните изисквания по настоящия стандарт по отношение на допълнителни промени, за които целесъобразната мярка не се отнася. Ако допълнителната промяна не доведе до отписване на финансовия актив или финансовия пасив, за целите на счетоводното отчитане на тази допълнителна промяна предприятието прилага параграф 5.4.3 или параграф Б5.4.6 според случая. Ако допълнителната промяна доведе до отписване на финансовия актив или финансовия пасив, предприятието прилага изискванията за отписване.

...

6.8   ВРЕМЕННИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕТО

Срок на действие

...

6.8.13

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграфи 6.8.7 и 6.8.8 при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато съгласно реформата на базовия лихвен процент са направени промени по отношение на извъндоговорно определения рисков компонент, като се прилага параграф 6.9.1; или

б)

когато хеджиращото взаимоотношение, при което е определен извъндоговорно определеният рисков компонент, е прекратено.

6.9   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕМЕННИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕФОРМАТА НА БАЗОВИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

6.9.1

Когато — и ако — изискванията в параграфи 6.8.4—6.8.8 престанат да се прилагат по отношение на дадено хеджиращо взаимоотношение (вж. параграфи 6.8.9—6.8.13), предприятието променя формалното определяне на това хеджиращо взаимоотношение спрямо начина, по който вече е документирано, за да отрази промените, изисквани съгласно реформата на базовия лихвен процент, т.е. промените съответстват на изискванията в параграфи 5.4.6—5.4.8. В този контекст определянето на хеджирането се изменя само с цел извършване на една или повече от следните промени:

а)

определяне на алтернативен базов лихвен процент (договорно или извъндоговорно определен) като хеджиран риск;

б)

промяна на описанието на хеджираната позиция, в това число описанието на хеджираната определена част от паричните потоци или от справедливата стойност; или

в)

промяна на описанието на хеджиращия инструмент.

6.9.2

Предприятието също така прилага изискването по параграф 6.9.1, буква в), ако са изпълнени следните три условия:

а)

предприятието прави промяна, изисквана съгласно реформата на базовия лихвен процент, като използва подход, различен от промяната на базата за определяне на договорните парични потоци на хеджиращия инструмент (както е описано в параграф 5.4.6);

б)

първоначалният хеджиращ инструмент не е отписан; както и

в)

избраният подход е еквивалентен от икономическа гледна точка на промяната на базата за определяне на договорните парични потоци на първоначалния хеджиращ инструмент (както е описано в параграфи 5.4.7 и 5.4.8).

6.9.3

Изискванията в параграфи 6.8.4—6.8.8 може да престанат да се прилагат в различни моменти. Поради това при прилагането на параграф 6.9.1 от предприятието може да се изиска да промени формалното определяне на хеджиращите взаимоотношения в различен момент или да промени формалното определяне на хеджиращото взаимоотношение повече от един път. Когато и само когато се извършва такава промяна в определянето на хеджирането, предприятието прилага параграфи 6.9.7—6.9.12, ако е приложимо. Предприятието също така прилага параграф 6.5.8 (за хеджиране на справедлива стойност) или параграф 6.5.11 (за хеджиране на паричен поток) за отчитане на всякакви промени в справедливата стойност на хеджираната позиция или на хеджиращия инструмент.

6.9.4

Предприятието изменя хеджиращото взаимоотношение съгласно изискванията по параграф 6.9.1 до края на отчетния период, по време на който се прави промяна на хеджирания риск, хеджираната позиция или хеджиращия инструмент съгласно изискванията в рамките на реформата на базовия лихвен процент. С цел да се избегнат всякакви съмнения, следва да се поясни, че такова изменение на формалното определяне на хеджиращото взаимоотношение не се състои нито от прекратяване на хеджиращото взаимоотношение, нито от определяне на ново хеджиращо взаимоотношение.

6.9.5

Ако в допълнение към тези промени, които се изискват съгласно реформата на базовия лихвен процент, се извършат промени във финансовия актив или финансовия пасив, определен в хеджиращо взаимоотношение (както е описано в параграфи 5.4.6—5.4.8), или в определянето на хеджиращото взаимоотношение (както се изисква съгласно параграф 6.9.1), предприятието прилага първо съответните изисквания в настоящия стандарт, за да определи дали тези допълнителни промени водят до прекратяване на отчитането на хеджирането. Ако допълнителните промени не водят до прекратяване на отчитането на хеджирането, предприятието изменя формалното определяне на хеджиращото взаимоотношение, както е посочено в параграф 6.9.1.

6.9.6

Предвидените в параграфи 6.9.7—6.9.13 изключения се отнасят само за посочените в тези параграфи изисквания. Предприятието прилага всички други изисквания за отчитане на хеджирането в настоящия стандарт, в това число приложимите критерии в параграф 6.4.1, спрямо хеджиращите взаимоотношения, които са пряко засегнати от реформата на базовия лихвен процент.

Отчитане на отговарящи на критериите хеджиращи взаимоотношения

Хеджирания на парични потоци

6.9.7

За целите на прилагането на параграф 6.5.11, когато изменя описанието на хеджирана позиция, както се изисква съгласно параграф 6.9.1, буква б), предприятието приема, че сумата, натрупана в резерва за хеджиране на парични потоци, се основава на алтернативния базов лихвен процент, съгласно който са определени хеджираните бъдещи парични потоци.

6.9.8

За прекратено хеджиращо взаимоотношение, когато базовият лихвен процент, на който се основават хеджираните бъдещи парични потоци, се промени съгласно изискванията в рамките на реформата на базовия лихвен процент, за целите на прилагането на параграф 6.5.12, когато определя дали хеджираните бъдещи парични потоци се очаква да бъдат реализирани, предприятието приема, че сумата, натрупана в резерва за хеджиране на парични потоци за това хеджиращо взаимоотношение, се основава на алтернативния базов лихвен процент, на който ще се основават хеджираните бъдещи парични потоци.

Групи позиции

6.9.9

Когато предприятието прилага параграф 6.9.1 спрямо групи позиции, определени като хеджирани позиции при хеджиране на справедлива стойност или паричен поток, то разпределя хеджираните позиции на подгрупи въз основа на базовия лихвен процент, който се хеджира, и определя базовия лихвен процент като хеджиран риск за всяка подгрупа. Например при хеджиращо взаимоотношение, при което група позиции е хеджирана за промени в базовия лихвен процент, който е предмет на реформа на базовия лихвен процент, хеджираните парични потоци или справедлива стойност на някои позиции в групата могат да бъдат променени, за да отразят даден алтернативен базов лихвен процент, преди другите позиции в групата да бъдат променени. В този пример при прилагането на параграф 6.9.1 предприятието определя алтернативния базов лихвен процент като хеджиран риск за тази съответна подгрупа хеджирани позиции. Предприятието продължава да определя съществуващия базов лихвен процент като хеджиран риск за другата подгрупа хеджирани позиции, докато хеджираните парични потоци или справедливата стойност на тези позиции не бъдат променени, за да отразят алтернативния базов лихвен процент, или не изтече давността на позициите и те са заменени с хеджирани позиции, които отразяват алтернативния базов лихвен процент.

6.9.10

Предприятието оценява отделно дали всяка подгрупа отговаря на изискванията в параграф 6.6.1, за да бъде счетена за хеджирана позиция, отговаряща на условията. Ако дадена подгрупа не отговаря на изискванията в параграф 6.6.1, предприятието прекратява бъдещото отчитане на хеджирането за хеджиращото взаимоотношение в неговата цялост. Предприятието също така прилага изискванията в параграфи 6.5.8 и 6.5.11 с цел отчитане на неефективността, свързана с хеджиращото взаимоотношение в неговата цялост.

Определяне на рискови компоненти

6.9.11

Алтернативният базов лихвен процент, определен като извъндоговорно определен рисков компонент, който не е отделно разграничим (вж. параграфи 6.3.7, буква а) и Б6.3.8) на датата, на която е определен, се счита за отговарящ на това изискване на тази дата, когато и само когато предприятието разумно очаква, че алтернативният базов лихвен процент ще бъде отделно разграничим в рамките на 24 месеца. Срокът от 24 месеца важи за всеки алтернативен базов лихвен процент поотделно и започва от датата, на която предприятието за първи път определи алтернативния базов лихвен процент като извъндоговорно определен рисков компонент (т.е. 24-месечният срок се прилага за всеки отделен лихвен процент).

6.9.12

Ако впоследствие предприятието разумно очаква, че алтернативният базов лихвен процент няма да бъде отделно разграничим в рамките на 24 месеца от датата, на която предприятието за първи път го е определило за извъндоговорно определен рисков компонент, предприятието преустановява прилагането на изискването в параграф 6.9.11 спрямо този алтернативен базов лихвен процент и считано от датата на тази преоценка, прекратява бъдещото отчитане на хеджирането за всички хеджиращи взаимоотношения, в които алтернативният базов лихвен процент е определен като извъндоговорно определен рисков компонент.

6.9.13

В допълнение към тези хеджиращи взаимоотношения, посочени в параграф 6.9.1, предприятието прилага изискванията в параграфи 6.9.11 и 6.9.12 спрямо нови хеджиращи взаимоотношения, при които алтернативният базов лихвен процент е определен като извъндоговорно определен рисков компонент (вж. параграфи 6.3.7, буква а) и Б6.3.8), когато поради реформата на базовия лихвен процент този рисков компонент не е отделно разграничим към датата, на която е определен.

7.1   ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

7.1.9

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2, с която се изменят МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16, издадена през август 2020 г., с която се добавят параграфи 5.4.5—5.4.9, 6.8.13, раздел 6.9 и параграфи 7.2.43—7.2.46. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2021 г. или след тази дата. Разрешено е по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

7.2   ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

...

Преходни разпоредби за Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2

7.2.43

Предприятието прилага Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2 със задна дата съгласно МСС 8 освен в случаите, посочени в параграфи 7.2.44—7.2.46

7.2.44

Предприятието определя ново хеджиращо взаимоотношение (например както е описано в параграф 6.9.13) единствено за бъдещи периоди (т.е. на предприятието се забранява да определя ново взаимоотношение за отчитане на хеджирането в предходни периоди). Предприятието обаче възстановява прекратено хеджиращо взаимоотношение, когато и само когато са изпълнени следните условия:

а)

предприятието е прекратило това хеджиращо взаимоотношение единствено поради промени, изисквани съгласно реформата на базовия лихвен процент, и от предприятието не би се изисквало да прекрати това хеджиращо взаимоотношение, ако тези изменения са били приложени в онзи момент; както и

б)

в началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изменения (датата на първоначалното прилагане на тези изменения), това прекратено хеджиращо взаимоотношение отговаря на критериите за отчитане на хеджирането (след като бъдат взети под внимание тези изменения).

7.2.45

Ако при прилагането на параграф 7.2.44, предприятието възстанови прекратено хеджиращо взаимоотношение, то трябва да тълкува позоваванията в параграфи 6.9.11 и 6.9.12 относно датата, на която алтернативният базов лихвен процент за първи път е определен като извъндоговорно определен рисков компонент, като отнасящи се към датата на първоначалното прилагане на тези изменения (т.е. 24-месечният срок за този алтернативен базов лихвен процент, определен като извъндоговорно определен рисков компонент, започва от датата на първоначалното прилагане на тези изменения).

7.2.46

От предприятието не се изисква да преизчислява предходните периоди с оглед на прилагането на тези изменения. Предприятието може да преизчислява предходните периоди, ако и само ако това е възможно без използване на получена впоследствие информация. Ако предприятието не преизчисли предходните периоди, то признава всяка разлика между предишната балансова стойност и балансовата стойност към началото на годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения, в началното салдо на неразпределената печалба (или по целесъобразност — в друг компонент на собствения капитал) за годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения.

Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване

Изменя се параграф 102М.

Добавят се параграфи 102О—102Я3 и 108З—108К. Добавят се заглавие преди параграф 102П и подзаглавия преди параграфи 102П, 102Х, 102Ю и 102Я1.

Временни изключения от прилагането на специфичните изисквания за счетоводно отчитане на хеджирането

...

Срок на действие

102М

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграф 102Ж спрямо хеджиращо взаимоотношение при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато несигурността, произтичаща от реформата на базовия лихвен процент, вече не съществува по отношение на хеджирания риск и момента и сумата на определените чрез базовия лихвен процент парични потоци по хеджираната позиция и на хеджиращия инструмент; както и

б)

когато хеджиращото взаимоотношение, спрямо което се прилага изключението, се прекратява.

...

102O

Предприятието преустановява бъдещото прилагане на параграфи 102З и 102И при настъпване на по-ранното от следните събития:

а)

когато съгласно изискванията в рамките на реформата на базовия лихвен процент са направени промени по отношение на извъндоговорно определения рисков компонент, като се прилага параграф 102П; или

б)

когато е прекратено хеджиращото взаимоотношение, при което е определен извъндоговорно определеният рисков компонент.

Допълнителни временни изключения, произтичащи от реформата на базовия лихвен процент

Отчитане на хеджирането

102П

Когато — и ако — изискванията в параграфи 102Г—102И престанат да се прилагат по отношение на дадено хеджиращо взаимоотношение (вж. параграфи 102Й—102О), предприятието променя формалното определяне на това хеджиращо взаимоотношение спрямо начина, по който вече е документирано, за да отрази промените, изисквани съгласно реформата на базовия лихвен процент, т.е. промените съответстват на изискванията в параграфи 5.4.6—5.4.8 от МСФО 9. В този контекст определянето на хеджирането се изменя само с цел извършване на една или повече от следните промени:

а)

определяне на алтернативен базов лихвен процент (договорно или извъндоговорно определен) като хеджиран риск;

б)

промяна на описанието на хеджираната позиция, в това число описанието на хеджираната определена част от паричните потоци или от справедливата стойност;

в)

промяна на описанието на хеджиращия инструмент; или

г)

промяна на описанието за това как предприятието ще оцени ефективността на хеджирането.

102Р

Предприятието също така прилага изискването по параграф 102П, буква в), ако са изпълнени следните три условия:

а)

предприятието прави промяна съгласно изискванията в рамките на реформата на базовия лихвен процент, като използва подход, различен от промяната на базата за определяне на договорните парични потоци на хеджиращия инструмент (както е описано в параграф 5.4.6 от МСФО 9);

б)

първоначалният хеджиращ инструмент не е отписан; както и

в)

избраният подход е еквивалентен от икономическа гледна точка на промяната на базата за определяне на договорните парични потоци на първоначалния хеджиращ инструмент (както е описано в параграфи 5.4.7 и 5.4.8 от МСФО 9).

102С

Изискванията в параграфи 102Г—102И може да престанат да се прилагат в различни моменти. Поради това при прилагането на параграф 102П от предприятието може да се изиска да промени формалното определяне на хеджиращите си взаимоотношения в различен момент или да промени формалното определяне на хеджиращо взаимоотношение повече от един път. Когато и само когато се извършва такава промяна в определянето на хеджирането, предприятието прилага параграфи 102Х—102Я2, ако е приложимо. Предприятието също така прилага параграф 89 (за хеджиране на справедлива стойност) или параграф 96 (за хеджиране на паричен поток) за отчитане на всякакви промени в справедливата стойност на хеджираната позиция или на хеджиращия инструмент.

102Т

Предприятието променя хеджиращо взаимоотношение съгласно изискванията по параграф 102П до края на отчетния период, по време на който се прави промяна на хеджирания риск, хеджираната позиция или хеджиращия инструмент съгласно изискванията в рамките на реформата на базовия лихвен процент. С цел да се избегнат всякакви съмнения, следва да се поясни, че такова изменение на формалното определяне на хеджиращото взаимоотношение не се състои нито от прекратяване на хеджиращото взаимоотношение, нито от определяне на ново хеджиращо взаимоотношение.

102У

Ако в допълнение към тези промени, които се изискват съгласно реформата на базовия лихвен процент, се извършат промени във финансовия актив или финансовия пасив, определен в хеджиращо взаимоотношение (както е описано в параграфи 5.4.6—5.4.8 от МСФО 9), или в определянето на хеджиращото взаимоотношение (както се изисква съгласно параграф 102П), предприятието прилага първо съответните изисквания в настоящия стандарт, за да определи дали тези допълнителни промени водят до прекратяване на отчитането на хеджирането. Ако допълнителните промени не водят до прекратяване на отчитането на хеджирането, предприятието изменя формалното определяне на хеджиращото взаимоотношение, както е посочено в параграф 102П.

102Ф

Предвидените в параграфи 102Х—102Я3 изключения се отнасят само за посочените в тези параграфи изисквания. Предприятието прилага всички други изисквания за отчитане на хеджирането в настоящия стандарт, в това число приложимите критерии в параграф 88, спрямо хеджиращите взаимоотношения, които са пряко засегнати от реформата на базовия лихвен процент.

Отчитане на отговарящи на критериите хеджиращи взаимоотношения

Оценка на ефективността със задна дата

102Х

С цел извършване на кумулативна оценка със задна дата на ефективността на хеджиращо взаимоотношение, като се прилага параграф 88, буква д), и само за тази цел, предприятието може да избере да нулира кумулативните промени на справедливата стойност на хеджираната позиция и хеджиращия инструмент, когато преустанови прилагането на параграф 102Ж, както се изисква съгласно параграф 102М. Този избор се прави отделно за всяко хеджиращо взаимоотношение (т.е. на база всяко индивидуално хеджиращо взаимоотношение).

Хеджирания на парични потоци

102Ш

За целите на прилагането на параграф 97, когато изменя описанието на хеджирана позиция, както се изисква съгласно параграф 102П, буква б), предприятието приема, че натрупаната сума или загуба в друг всеобхватен доход се основава на алтернативния базов лихвен процент, съгласно който са определени хеджираните бъдещи парични потоци.

102Щ

За прекратено хеджиращо взаимоотношение, когато базовият лихвен процент, на който се основават хеджираните бъдещи парични потоци, се промени съгласно изискванията в рамките на реформата на базовия лихвен процент, за целите на прилагането на параграф 101, буква в), когато определя дали хеджираните бъдещи парични потоци се очаква да бъдат реализирани, предприятието приема, че сумата, натрупана в друг всеобхватен доход за това хеджиращо взаимоотношение, се основава на алтернативния базов лихвен процент, на който ще се основават хеджираните бъдещи парични потоци.

Групи позиции

102Ю

Когато предприятието прилага параграф 102П спрямо групи позиции, определени като хеджирани позиции при хеджиране на справедлива стойност или паричен поток, то разпределя хеджираните позиции на подгрупи въз основа на базовия лихвен процент, който се хеджира, и определя базовия лихвен процент като хеджиран риск за всяка подгрупа. Например при хеджиращо взаимоотношение, при което група позиции е хеджирана за промени в базовия лихвен процент, който е предмет на реформа на базовия лихвен процент, хеджираните парични потоци или справедлива стойност на някои позиции в групата могат да бъдат променени, за да отразят даден алтернативен базов лихвен процент, преди другите позиции в групата да бъдат променени. В този пример при прилагането на параграф 102П предприятието определя алтернативния базов лихвен процент като хеджиран риск за тази съответна подгрупа хеджирани позиции. Предприятието продължава да определя съществуващия базов лихвен процент като хеджиран риск за другата подгрупа хеджирани позиции, докато хеджираните парични потоци или справедливата стойност на тези позиции не бъдат променени, за да отразят алтернативния базов лихвен процент, или не изтече давността на позициите и те са заменени с хеджирани позиции, които отразяват алтернативния базов лихвен процент.

102Я

Предприятието оценява отделно дали всяка подгрупа отговаря на изискванията в параграфи 78 и 83, за да бъде счетена за хеджирана позиция, отговаряща на условията. Ако дадена подгрупа не отговаря на изискванията в параграф 78 и 83, предприятието прекратява бъдещото отчитане на хеджирането за хеджиращото взаимоотношение в неговата цялост. Предприятието също така прилага изискванията в параграфи 89 и 96 с цел отчитане на неефективността, свързана с хеджиращото взаимоотношение в неговата цялост.

Определяне на финансови позиции като хеджирани позиции

102Я1

Алтернативният базов лихвен процент, определен като извъндоговорно определен рисков компонент, който не е отделно разграничим (вж. параграфи 81, и AЖ99Е) към датата, на която е определен, се счита за отговарящ на това изискване към тази дата само когато предприятието разумно очаква, че алтернативният базов лихвен процент ще бъде отделно разграничим в рамките на 24 месеца. Срокът от 24 месеца важи за всеки алтернативен базов лихвен процент поотделно и започва от датата, на която предприятието за първи път определи алтернативния базов лихвен процент като извъндоговорно определен рисков компонент (т.е. 24-месечният срок се прилага за всеки отделен лихвен процент).

102Я2

Ако впоследствие предприятието разумно очаква, че алтернативният базов лихвен процент няма да бъде отделно разграничим в рамките на 24 месеца от датата, на която предприятието за първи път го е определило за извъндоговорно определен рисков компонент, предприятието прекратява прилагането на изискването от параграф 102Z1 спрямо този алтернативен базов лихвен процент и считано от датата на тази преоценка, прекратява бъдещото отчитане на хеджирането за всички хеджиращи взаимоотношения, при които алтернативният базов лихвен процент е определен като извъндоговорно определен рисков компонент.

102Я3

В допълнение към тези хеджиращи взаимоотношения, посочени в параграф 102П, предприятието прилага изискванията в параграфи 102Я1 и 102Я2 спрямо новите хеджиращи взаимоотношения, при които алтернативният базов лихвен процент е определен като извъндоговорно определен рисков компонент (вж. параграфи 81 и AЖ99Е), когато поради реформата на базовия лихвен процент този рисков компонент не е отделно разграничим към датата, на която е определен.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

...

108H

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2, с която се изменят МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16, издадена през август 2020 г., с която се добавят параграфи 102О—102Я3, и параграфи 108И—108К, и се изменя параграф 102М. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2021 г. или след тази дата. Разрешено е по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения със задна дата съгласно МСС 8 освен в случаите, посочени в параграфи 108И–108К.

108И

Предприятието определя ново хеджиращо взаимоотношение (например както е описано в параграф 102Я3) единствено за бъдещи периоди (т.е. на предприятието се забранява да определя ново взаимоотношение за отчитане на хеджирането в предходни периоди). Предприятието обаче възстановява прекратено хеджиращо взаимоотношение само когато са изпълнени следните условия:

а)

предприятието е прекратило това хеджиращо взаимоотношение единствено поради промени, изисквани съгласно реформата на базовия лихвен процент, и от предприятието не би се изисквало да прекрати това хеджиращо взаимоотношение, ако тези изменения са били приложени в онзи момент; както и

б)

в началото на отчетния период, в който предприятието за първи път прилага тези изменения (датата на първоначалното прилагане на тези изменения), това прекратено хеджиращо взаимоотношение отговаря на критериите за отчитане на хеджирането (след като бъдат взети под внимание тези изменения).

108Й

Ако при прилагането на параграф 108И, предприятието възстанови прекратено хеджиращо взаимоотношение, то трябва да тълкува позоваванията в параграфи 102Я1 и 102Я2 относно датата, на която алтернативният базов лихвен процент за първи път е определен като извъндоговорно определен рисков компонент, като отнасящи се към датата на първоначалното прилагане на тези изменения (т.е. 24-месечния срок за този алтернативен базов лихвен процент, определен като извъндоговорно определен рисков компонент, започва от датата на първоначалното прилагане на тези изменения).

108К

От предприятието не се изисква да преизчислява предходните периоди с оглед на прилагането на тези изменения. Предприятието може да преизчислява предходните периоди, ако и само ако това е възможно без използване на получена впоследствие информация. Ако предприятието не преизчисли предходните периоди, то признава всяка разлика между предишната балансова стойност и балансовата стойност към началото на годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения, в началното салдо на неразпределената печалба (или по целесъобразност — в друг компонент на собствения капитал) за годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения.

Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване

Добавят се параграфи 24И–24Й и 44ЖЖ–44ЗЗ и подзаглавие преди параграф 24И.

Други оповестявания

...

Допълнително оповестяване, свързано с реформата на базовия лихвен процент

24И

С цел осигуряване на възможност ползвателите на финансови отчети да разберат ефекта от реформата на базовия лихвен процент върху финансовите инструменти и стратегията за управление на риска на предприятието, то оповестява информация за:

а)

естеството и обхвата на рисковете, на които е изложено предприятието, произтичащи от финансови инструменти, които са предмет на реформата на базовия лихвен процент, и по какъв начин предприятието управлява тези рискове; както и

б)

напредъка на предприятието по завършване на прехода към алтернативни базови лихвени проценти и по какъв начин предприятието управлява прехода.

24J

За да постигне целта по параграф 24И, предприятието оповестява:

а)

по какъв начин предприятието управлява прехода към алтернативни базови лихвени проценти, напредъка, постигнат към датата на отчитане, и рисковете, на които е изложено, произтичащи от финансови инструменти поради прехода;

б)

количествена информация, която е представена в разбивка съгласно значим базов лихвен процент, предмет на реформата на базовия лихвен процент, относно финансови инструменти, за които предстои преход към алтернативен базов лихвен процент към края на отчетния период, като се посочват отделно:

(i)

Недеривативни финансови активи;

(ii)

Недеривативни финансови пасиви; както и

(iii)

деривати; както и

в)

описание на тези промени, ако рисковете, идентифицирани в параграф 24Й, буква a), са довели до промени в стратегията на предприятието за управление на риска (вж. параграф 22A).

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

...

44ЖЖ

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2, с която се изменят МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16, издадена през август 2020 г., с която се добавят параграфи 24И—24Й и 44ЗЗ. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага измененията на МСФО 9, МСС 39, МСФО 4 и МСФО 16.

44ЗЗ

През отчетния период, през който предприятието за първи път прилага Реформата на базовия лихвен процент — фаза 2, от предприятието не се изисква да оповестява информация, която иначе би се изисквала съгласно параграф 28, буква е) от МСС 8.

Изменения на МСФО 4 Застрахователни договори

Добавят се параграфи 20С—20Т и параграфи 50—51. Добавя се подзаглавие преди параграф 20С.

ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

...

Промени в базата за определяне на договорните парични потоци в резултат на реформа на базовия лихвен процент

20С

Застраховател, който прилага временното изключение от МСФО 9, прилага изискванията в параграфи 5.4.6—5.4.9 от МСФО 9 по отношение на всеки финансов актив или финансов пасив, когато и само когато базата за определяне на договорните парични потоци на този финансов актив или финансов пасив се промени в резултат на реформа на базовия лихвен процент. За тази цел понятието „реформа на базовия лихвен процент“ означава общопазарна реформа на базовия лихвен процент, както е описано в параграф 102Б от МСС 39.

20Т

За целите на прилагането на параграфи 5.4.6—5.4.9 от измененията в МСФО 9, позоваванията на параграф Б5.4.5 от МСФО 9 се тълкуват като отнасящи се към параграф AЖ7 от МСС 39. Позоваванията на параграфи 5.4.3 и Б5.4.6 от МСФО 9 се тълкуват като отнасящи се към параграф AЖ8 от МСС 39.

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

...

50

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2, с която се изменят МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16, издадена през август 2020 г., с която се добавят параграфи 20С—20Т и параграф 51. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2021 г. или след тази дата. Разрешено е по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения със задна дата в съответствие с МСС 8 освен в случаите, посочени в параграф 51.

51

От предприятието не се изисква да преизчислява предходните периоди с оглед на прилагането на тези изменения. Предприятието може да преизчислява предходните периоди, ако и само ако това е възможно без използване на получена впоследствие информация. Ако предприятието не преизчисли предходните периоди, то признава всяка разлика между предишната балансова стойност и балансовата стойност към началото на годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения, в началното салдо на неразпределената печалба (или по целесъобразност — в друг компонент на собствения капитал) за годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения.

Изменения на МСФО 16 Лизинг

Добавят се параграфи 104—106 и параграфи В1Б и В20В—В20Г. Добавят се заглавие преди параграф 104 и подзаглавие преди параграф В20В.

ВРЕМЕННИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РЕФОРМАТА НА БАЗОВИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

104

Лизингополучателят прилага параграфи 105—106 по отношение на всички изменения на лизинговия договор, с които се променя базата за определяне на бъдещи лизингови плащания в резултат на реформата на базовия лихвен процент (вж. параграфи 5.4.6 и 5.4.8 от МСФО 9). Тези параграфи се прилагат само за такива изменения на лизинговия договор. За тази цел понятието „реформа на базовия лихвен процент“ означава общопазарна реформа на базовия лихвен процент, както е описано в параграф 6.8.2 от МСФО 9.

105

Като целесъобразна мярка лизингополучателят прилага параграф 42 с цел отчитане на изменение в лизинговия договор, което се изисква съгласно реформата на базовия лихвен процент. Тази целесъобразна мярка се прилага само за такива изменения. За тази цел дадено изменение в лизинговия договор се изисква съгласно реформата на базовия лихвен процент само когато са изпълнени следните две условия:

а)

изменението е необходимо като пряка последица от реформата на базовия лихвен процент; както и

б)

новата база за определяне на лизинговите плащания е еквивалентна от икономическа гледна точка на предходната база (т.е. базата непосредствено преди промяната).

106

Ако обаче тези изменения в лизинговия договор са направени в допълнение към измененията в лизинговия договор, които се изискват съгласно реформата на базовия лихвен процент, лизингополучателят прилага приложимите изисквания от настоящия стандарт, за да отчете всички изменения в лизинговия договор, направени по същото време, в това число изискваните съгласно реформата на базовия лихвен процент.

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

В1Б

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2, с която се изменят МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16, издадена през август 2020 г., с която се добавят параграфи 104—106 и В20В—В20Г. Предприятието прилага тези изменения за годишните отчетни периоди, започващи на 1 януари 2021 г или след тази дата. Разрешено е по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

...

Реформа на базовия лихвен процент — фаза 2

В20В

Предприятието прилага тези изменения със задна дата в съответствие с МСС 8 освен в случаите, посочени в параграф В20Г.

В20Г

От предприятието не се изисква да преизчислява предходните периоди с оглед на прилагането на тези изменения. Предприятието може да преизчислява предходните периоди, ако и само ако това е възможно без използване на получена впоследствие информация. Ако предприятието не преизчисли предходните периоди, то признава всяка разлика между предишната балансова стойност и балансовата стойност към началото на годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения, в началното салдо на неразпределената печалба (или по целесъобразност — в друг компонент на собствения капитал) за годишния отчетен период, който включва датата на първоначалното прилагане на тези изменения.

Top