EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1423

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1423 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт (текст от значение за ЕИП)

C/2019/1997

OJ L 328, 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1423/oj

9.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1423 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2019 година

за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на тези централни звена за контакт

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 29, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Изискването по член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 за определяне на централно звено за контакт следва да бъде пропорционално спрямо целите на посочената директива, така че изпълнението му да не създава излишна тежест за платежните институции с презгранична дейност. Затова е целесъобразно да се установят пропорционални критерии под формата на прагове за обема и стойността на операциите, извършвани в приемащата държава членка чрез представители, и за броя на установените в приемащата държава членка представители. Тъй като по силата на член 29, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366 компетентният орган на приемащата държава членка може да изисква от платежните институции да представят информация за дейностите, които извършват на територията на тази държава членка, той разполага със средствата за придобиване на информацията, която е необходима за прилагането на посочените критерии. Поради това тези прагове следва да бъдат определени, така че да бъде допълнен член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.

(2)

Когато определянето на централно звено за контакт се изисква от държава членка по силата на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, главната задача на това звено е да осигурява подходяща връзка и представяне на информация за спазването на изискванията по дялове III и IV от посочената директива в приемащата държава членка, в т.ч. задълженията за представяне на информация, които определящата звеното платежна институция има по отношение на компетентните органи на приемащата държава членка. Звеното следва да изпълнява и задачи по централно съгласуване между определящата го платежна институция и компетентните органи на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за да бъде улеснен надзорът върху дейността по предоставяне на платежни услуги, извършвана в приемащата държава членка чрез представители съгласно правото на установяване. За целта платежната институция следва да обезпечи централното звено за контакт с необходимите ресурси и достъп до относимите данни за представяне, за да може да спазва задълженията си по Директива (ЕС) 2015/2366.

(3)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(4)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е съставен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Критерии, с които се установява кога е целесъобразно определянето на централно звено за контакт

За целите на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 изискването към платежните институции да определят централно звено за контакт се смята за целесъобразно само когато е изпълнен един или повече от следните критерии:

а)

общият брой на представителите, чрез които платежната институция е предоставяла която и да е от платежните услуги, посочени в приложение I към Директива (ЕС) 2015/2366, в приемащата държава членка съгласно правото на установяване е най-малко 10;

б)

общата стойност на платежните операции – в т.ч. платежните операции, инициирани при предоставянето на услуги по иницииране на плащания – извършени от платежната институция в приемащата държава членка през последната финансова година чрез представители, намиращи се в приемащата държава членка и извършващи дейност съгласно правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, превишава 3 милиона евро и платежната институция е използвала най-малко двама от тези представители съгласно правото на установяване;

в)

общият брой на платежните операции, извършени от платежната институция в приемащата държава членка през последната финансова година чрез представители, намиращи се в приемащата държава членка и извършващи дейност съгласно правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги – в т.ч. броят на платежните операции, инициирани при предоставянето на услуги по иницииране на плащания – превишава 100 000 и платежната институция е използвала най-малко двама от тези представители съгласно правото на установяване.

Член 2

Функции на централното звено за контакт

1.   Централното звено за контакт, определено по силата на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, изпълнява всички долупосочени функции:

а)

служи като единен доставчик и единно звено за събиране на данни за изпълнението на задълженията на определящата го платежна институция да представя информация на компетентните органи на приемащата държава членка по силата на член 29, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366 по отношение на услугите, предоставяни в приемащата държава членка чрез представители съгласно правото на установяване;

б)

служи като единно звено за контакт на определящата го платежна институция във връзките ѝ с компетентните органи на държавата членка по произход и приемащата държава членка по отношение на платежните услуги, предоставяни в приемащата държава членка чрез представители съгласно правото на установяване, в т.ч. като представя документи и информация на компетентните органи при поискване;

в)

улеснява проверките намясто от страна на компетентните органи по отношение на представителите на определящата го платежна институция, извършващи дейност в приемащата държава членка съгласно правото на установяване, както и изпълнението на всякакви надзорни мерки, приети от компетентните органи на държавата членка по произход или приемащата държава членка по силата на Директива (ЕС) 2015/2366.

2.   Платежните институции обезпечават централното звено за контакт с необходимите ресурси и достъп до всички данни, които са нужни за изпълнението на функциите му по член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, уточнени в параграф 1 от настоящия член.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


Top