Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0877

Регламент (ЕС) 2019/877 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници (Текст от значение за ЕИП.)

PE/47/2019/REV/1

OJ L 150, 7.6.2019, p. 226–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj

7.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/226


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/877 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 май 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 9 ноември 2015 г. Съветът за финансова стабилност публикува „Договореностите относно общия капацитет за поемане на загуби (ОКПЗ)“ (наричани по-долу „стандарт за ОКПЗ“), които бяха приети от Г-20 през ноември 2015 г. Целта на стандарта за ОКПЗ е да се гарантира, че глобалните системно значими банки, наричани в рамката на Съюза „глобални системно значими институции“ (Г-СЗИ), разполагат с необходимия капацитет за поемане на загуби и рекапитализация, който да способства да се гарантира, че по време на преструктуриране и непосредствено след него тези институции могат да продължат изпълнението на критични функции, без да се излагат на риск средствата на данъкоплатците, тоест публичните средства, или финансовата стабилност. В съобщението си от 24 ноември 2015 г.„Към завършването на банковия съюз“ Комисията пое ангажимент да изготви законодателно предложение до края на 2016 г., така че стандартът за ОКПЗ да може да бъде въведен в правото на Съюза в рамките на договорения на международно равнище краен срок през 2019 г.

(2)

Прилагането на стандарта за ОКПЗ в правото на Съюза трябва да е съобразено със съществуващото специфично за институциите минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), приложимо за всички кредитни институции и инвестиционни посредници (наричани по-долу „институции“), установени в Съюза, както и за всички други субекти съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) (наричани по-долу „субекти“). Тъй като целта на стандарта за ОКПЗ и на МИПЗ е една и съща, а именно да се гарантира достатъчен капацитет на институциите и субектите, установени в Съюза, за поемане на загуби и рекапитализация, двете изисквания следва да бъдат взаимно допълващи се елементи на една обща рамка. В оперативно отношение хармонизираното минимално ниво на стандарта за ОКПЗ за Г-СЗИ (наричано по-долу „минимално изискване за ОКПЗ“) следва да се въведе в законодателството на Съюза чрез изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), а специфичното за институцията допълнително изискване за Г-СЗИ и специфичното изискване за институциите, които не са Г-СЗИ, означено като МИПЗ, следва да се въведе чрез конкретни изменения на Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Разпоредбите на Регламент (EС) № 806/2014, изменен с настоящия регламент, уреждащи капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на институциите и субектите, следва да се прилагат по последователен начин с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7) и Директива 2014/59/EС.

(3)

Липсата на хармонизирани правила в държавите членки, участващи в Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), относно прилагането на стандарта за ОКПЗ води до допълнителни разходи и до правна несигурност и затруднява прилагането на инструмента за споделяне на загуби за трансграничните институции и субекти. Липсата на хармонизирани правила на Съюза води и до нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар, тъй като разходите на институциите и субектите, свързани с изпълнението на съществуващите изисквания и стандарта за ОКПЗ, може да се различават значително между държавите членки, участващи в ЕМП. Следователно е необходимо тези пречки пред функционирането на вътрешния пазар да бъдат отстранени и да се предотвратят нарушения на конкуренцията, произтичащи от липсата на хармонизирани правила за прилагането на стандарта за ОКПЗ. Ето защо подходящото правно основание за настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

В съответствие със стандарта за ОКПЗ Регламент (ЕС) № 806/2014 следва да продължи да признава стратегията за преструктуриране на ниво отделен субект и стратегията за преструктуриране на ниво група. При стратегията за преструктуриране на ниво отделен субект се преструктурира само един субект от групата, обикновено предприятието майка, докато другите субекти от групата, обикновено оперативни дъщерни предприятия, не се преструктурират, но техните загуби и нуждите от рекапитализация се прехвърлят към предприятието, което се преструктурира. При стратегията за преструктуриране на ниво група може да се преструктурира повече от един субект от групата. За да се приложи ефективно желаната стратегия за преструктуриране, е важно ясно да се определят субектите, които ще бъдат преструктурирани (наричани по-долу „субекти за преструктуриране“), тоест субектите, спрямо които могат да бъдат приложени действия по преструктуриране заедно с дъщерните предприятия, които принадлежат към тях (наричани по-долу „групи за преструктуриране“). Това е от значение и за определянето на нивото, на което институциите и субектите следва да прилагат правилата относно капацитета за поемане на загуби и рекапитализация. Поради това е необходимо да се въведат понятията „субект за преструктуриране“ и „група за преструктуриране“, а Регламент (ЕС) № 806/2014 да се измени по отношение на планирането на преструктурирането на групи, за да се въведе изрично изискване Единният съвет за преструктуриране (наричан по-долу „Съветът за преструктуриране“) да определи субектите и групите за преструктуриране в рамките на групата и да прецени по подходящ начин последиците от всички планирани действия в рамките на групата с оглед на нейното ефективно преструктуриране.

(5)

Съветът за преструктуриране следва да гарантира, че институциите и субектите разполагат с достатъчен капацитет за поемане на загуби и рекапитализация, за да се осигури безпрепятствено и бързо поемане на загуби и рекапитализация в случай на преструктуриране при минимално въздействие върху данъкоплатците и финансовата стабилност. Това следва да бъде постигнато чрез изпълнението от институциите на специфично за институцията МИПЗ съгласно Регламент (ЕС) № 806/2014.

(6)

За да се приведат в съответствие знаменателите, измерващи капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на институциите и субектите, със знаменателите, предвидени в стандарта за ОКПЗ, МИПЗ следва да бъде изразено като процентен дял от общата рискова експозиция и мярката за общата експозиция на съответната институция или субект, като институциите и субектите следва да спазват нивата, произтичащи и от двете мерки.

(7)

С цел да се гарантира равнопоставеност на институциите и субектите, установени в Съюза, включително в глобален план, критериите за приемливост за целите на МИПЗ на задълженията, които споделят загуби, следва да бъдат максимално съобразени с предвидените в Регламент (ЕС) № 575/2013 критерии по отношение на минималното изискване за ОКПЗ, като обаче се спазват допълнителните корекции и изисквания, въведени с настоящия регламент. По-специално, някои дългови инструменти с вграден дериватен елемент, като например някои структурирани облигации, следва да се считат за приемливи, при спазване на определени условия, за целите на изпълнението на МИПЗ, доколкото са с фиксирана или нарастваща предварително известна главница, платима на падежа, а с дериватния елемент е свързана само допълнителната доходност, зависеща от представянето на референтния актив. Предвид тези условия се очаква тези дългови инструменти да бъдат с висок капацитет за поемане на загуби и да бъдат лесни за използване при споделянето на загуби в случай на преструктуриране. Когато институциите или субектите притежават собствен капитал, надхвърлящ капиталовите изисквания, този факт сам по себе си не следва да засяга решенията относно определянето на МИПЗ. Освен това следва да е възможно институциите и субектите да изпълняват всяка част от приложимото за тях МИПЗ чрез собствен капитал.

(8)

Обхватът на задълженията, които се използват за изпълнението на МИПЗ, по принцип включва всички задължения, произтичащи от вземания на обикновени необезпечени кредитори (наричани по-долу „неподчинени задължения“), освен ако тези задължения не отговарят на специфични критерии за приемливост, предвидени в настоящия регламент. За да се подобри възможността за преструктуриране на институциите и субектите чрез ефективно използване на инструмента за споделяне на загуби, Съветът за преструктуриране следва да може да изисква МИПЗ да се изпълнява чрез собствен капитал и други подчинени задължения, по-специално когато има ясни признаци, че участващите в споделянето на загубите кредитори вероятно ще понесат при преструктурирането загуби, които ще надхвърлят загубите, които биха понесли при обичайно производство по несъстоятелност. Съветът за преструктуриране следва да оцени необходимостта да изисква от институциите и субектите да изпълняват МИПЗ чрез собствен капитал и други подчинени задължения, когато размерът на задълженията, изключени от прилагането на инструмента за споделяне на загуби, достигне определен праг в рамките на клас от задължения, който включва приемливи задължения във връзка с МИПЗ. Институциите и субектите следва да изпълняват МИПЗ чрез собствен капитал и други подчинени задължения, доколкото това е необходимо, за да се избегнат по-високи загуби за техните кредитори от тези, които кредиторите биха понесли при обичайно производство по несъстоятелност.

(9)

Изискването за подчиненост на дълговите инструменти, наложено от Съвета за преструктуриране по отношение на МИПЗ, не следва да засяга възможността за частично изпълнение на минималното изискване за ОКПЗ чрез дългови инструменти, които не са подчинени, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 и съобразно възможностите, предвидени в стандарта за ОКПЗ. За субекти за преструктуриране от Г-СЗИ, субекти за преструктуриране от групи за преструктуриране с активи над 100 милиарда евро (наричани по-долу „банки от най-висок ред“) и субекти за преструктуриране от групи за преструктуриране с активи под 100 милиарда евро, за които националният орган за преструктуриране счита, че е вероятно да представляват системен риск в случай на неизпълнение на задължения, като се отчита преобладаващото наличие на депозити и липсата на дългови инструменти в модела на финансиране, предвид ограничения достъп до капиталовите пазари за приемливи задължения и използването на базов собствен капитал от първи ред за изпълнение на МИПЗ, Съветът за преструктуриране следва да може да изисква част от МИПЗ, равна на нивото на поемане на загуби и рекапитализация, посочено в член 27, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014, изменен с настоящия регламент, да се изпълнява чрез собствен капитал и други подчинени задължения, включително собствен капитал, използван с цел изпълнение на комбинираното изискване за буфер, предвидено в Директива 2013/36/ЕС.

(10)

По искане на субект за преструктуриране Съветът за преструктуриране следва да може да намалява частта на МИПЗ, която трябва да бъде изпълнена чрез собствен капитал и други подчинени задължения, до границата, която представлява частта от намалението, възможно съгласно член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с минималното изискване за ОКПЗ, предвидено в посочения регламент. В съответствие с принципа на пропорционалност Съветът за преструктуриране следва да може да изисква МИПЗ да се изпълнява чрез собствен капитал и други подчинени задължения, доколкото общото ниво на изисквана подчиненост под формата на собствен капитал и елементи на приемливите задължения вследствие на задължението на институциите и субектите да изпълняват минималното изискване за ОКПЗ, МИПЗ и — когато е приложимо — комбинираното изискване за буфер съгласно Директива 2013/36/ЕС не надвишава по-високата от следните стойности: нивото на поемане на загуби и рекапитализация, посочено в член 27, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014, изменен с настоящия регламент, или предвидената в настоящия регламент формула, основана на пруденциалните изисквания по стълб 1 и стълб 2 и комбинираното изискване за буфер.

(11)

За конкретни банки от най-висок ред Съветът за преструктуриране следва, при спазване на условия, които се оценяват от Съвета за преструктуриране, да ограничи нивото на минималното изискване за подчиненост до определен праг, като отчита също така евентуалния риск от непропорционално въздействие върху бизнес модела на тези институции. Това ограничение не следва да засяга възможността да се определи изискване за подчиненост над това ограничение чрез изискването за подчиненост по стълб 2, при спазване и на условията, приложими за стълб 2, въз основа на алтернативни критерии, а именно пречки пред възможността за преструктуриране или осъществимостта и надеждността на стратегията за преструктуриране, или рисковия профил на институцията.

(12)

МИПЗ следва да позволи на институциите и субектите да поемат загубите, очаквани при преструктурирането или в момента на установяване на липсата на жизнеспособност, в зависимост от случая, и да бъдат рекапитализирани след изпълнението на действията, предвидени в плана за преструктуриране, или след преструктурирането на групата за преструктуриране. Въз основа на избраната от него стратегия за преструктуриране Съветът за преструктуриране следва надлежно да обосновава наложеното ниво на МИПЗ и следва да го преразглежда без ненужно забавяне, така че да се отчетат всички промени в нивото на изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС. Така наложеното ниво на МИПЗ представлява сборът на размера на очакваните при преструктурирането загуби, съответстващи на капиталовите изисквания на институцията или субекта, и размера на рекапитализацията, който позволява на институцията или субекта след преструктурирането или след упражняването на правомощията за обезценяване или преобразуване да изпълни необходимите капиталови изисквания, за да има право да продължи да упражнява дейността си съгласно избраната стратегия за преструктуриране. Съветът за преструктуриране следва да коригира надолу или нагоре размера на рекапитализацията за всяка промяна, произтичаща от действията, предвидени в плана за преструктуриране.

(13)

Съветът за преструктуриране следва да може да увеличи размера на рекапитализация, за да се осигури достатъчно пазарно доверие в институцията или субекта след изпълнението на действията, предвидени в плана за преструктуриране. Изискваното ниво на буфера на пазарно доверие следва да дава възможност на институцията или субекта да продължи да отговаря на условията за издаване на лиценз в продължение на подходящ срок, включително чрез възможността институцията или субектът да покрие разходите, свързани с промяната на дейността си след преструктурирането, и да поддържа достатъчно пазарно доверие. Буферът на пазарно доверие следва да бъде определен въз основа на част от комбинираното изискване за буфер съгласно Директива 2013/36/ЕС. Съветът за преструктуриране следва да коригира надолу нивото на буфера на пазарно доверие, ако по-ниско ниво би било достатъчно за осигуряване на достатъчно пазарно доверие, или нагоре, ако е необходимо по-високо ниво, за да се гарантира, че след действията, предвидени в плана за преструктуриране, субектът продължава да отговаря на условията за издаване на лиценз в продължение на подходящ срок и да поддържа достатъчно пазарно доверие.

(14)

В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията (8) Съветът за преструктуриране следва да проучи инвеститорската база на инструментите на МИПЗ на отделната институция или на отделния субект. Ако значителна част от инструментите на МИПЗ на институцията или субекта се държат от непрофесионални инвеститори, които може да не са надлежно информирани относно съответните рискове, това може само по себе си да представлява пречка пред възможността за преструктуриране. Освен това, ако голяма част от инструментите на МИПЗ на определена институция или на определен субект се държи от други институции или субекти, системните последици от обезценяването или преобразуването също може да представляват пречка пред възможността за преструктуриране. Ако Съветът за преструктуриране открие пречка пред възможността за преструктуриране, произтичаща от обема и естеството на определена инвеститорска база, той следва да може да препоръча на институцията или на субекта да вземе мерки за преодоляване на пречката.

(15)

За да се подобри възможността за преструктуриране, Съветът за преструктуриране следва да може да налага специфично за институцията МИПЗ за Г-СЗИ в допълнение към минималното изискване за ОКПЗ, предвидено в Регламент (ЕС) № 575/2013. Това специфично за институцията МИПЗ следва да бъде наложено, ако минималното изискване за ОКПЗ не е достатъчно за поемане на загубите и за рекапитализация на Г-СЗИ в рамките на избраната стратегия за преструктуриране.

(16)

Когато определя нивото на МИПЗ, Съветът за преструктуриране следва да има предвид какво е системното значение на институцията или субекта, както и потенциалното неблагоприятно въздействие от неизпълнението на задълженията им за финансовата стабилност. Съветът за преструктуриране следва да вземе предвид и необходимостта от равнопоставеност на Г-СЗИ и другите сравними институции или субекти със системно значение в участващите държави членки. Затова по отношение на институциите или на субектите, които не са Г-СЗИ, но системното значение на които в участващите държави членки е сравнимо със системното значение на Г-СЗИ, МИПЗ не следва да се отклонява непропорционално от нивото и структурата на МИПЗ, определено общо за Г-СЗИ.

(17)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 за институциите или субектите, посочени като субекти за преструктуриране, МИПЗ следва да се прилага единствено на консолидираното ниво на групата за преструктуриране. Това означава, че за да изпълнят МИПЗ, субектите за преструктуриране следва да бъдат задължени да емитират приемливи инструменти и елементи в полза на външни трети лица кредитори, които ще бъдат включени в споделянето на загуби, в случай че субектът за преструктуриране бъде преструктуриран.

(18)

Институциите или субектите, които не са субекти за преструктуриране, следва да изпълняват МИПЗ на индивидуално ниво. Нуждите от поемане на загуби и рекапитализация на тези институции или субекти основно следва да бъдат покрити от съответстващите им субекти за преструктуриране чрез пряко или непряко придобиване от тези субекти за преструктуриране на емитираните от тези институции или субекти инструменти на собствения капитал и инструменти на приемливите задължения и чрез тяхното обезценяване или преобразуване в инструменти на собственост в момента, в който институциите или субектите станат нежизнеспособни. МИПЗ, приложимо за институциите или субектите, които не са субекти за преструктуриране, следва да се прилага успоредно и съгласувано с изискванията, приложими за субектите за преструктуриране. Това следва да даде възможност на Съвета за преструктуриране да преструктурира дадена група, без да преструктурира някои от нейните дъщерни предприятия, като по този начин се избягва потенциално отрицателно въздействие върху пазара. Прилагането на МИПЗ към институции или субекти, които не са субекти за преструктуриране, следва да бъде в съответствие с избраната стратегия за преструктуриране, като по-специално не следва да променя отношението на собственост между институциите или субектите и тяхната група за преструктуриране след рекапитализацията на тези институции или субекти.

(19)

Ако субектът за преструктуриране или предприятието майка и неговите дъщерни предприятия са установени в една и съща държава членка и са част от една група за преструктуриране, Съветът за преструктуриране следва да може да освободи от прилагане на МИПЗ, приложимо за тези дъщерни предприятия, които не са субекти за преструктуриране, или да им позволи да изпълнят МИПЗ чрез обезпечени гаранции от предприятието майка към неговите дъщерни предприятия, които могат да бъдат предявени в сроковете, съответстващи на приложимите при обезценяването или преобразуването на приемливите задължения. Обезпечението на гаранцията следва да бъде високоликвидно и с минимален пазарен и кредитен риск.

(20)

Регламент (ЕС) № 575/2013 предвижда, че компетентните органи могат да освободят от прилагането на определени изисквания за платежоспособност и ликвидност кредитните институции, които са дълготрайно свързани с централен орган (наричани по-долу „мрежи за взаимосвързаност“), когато са изпълнени определени условия. За да се вземат предвид особеностите на такива мрежи за взаимосвързаност, Съветът за преструктуриране следва също така да може да допусне освобождаване от прилагането на МИПЗ, приложими за тези кредитни институции и централния орган, при условия, подобни на предвидените в Регламент (ЕС) № 575/2013, когато кредитните институции и централният орган са установени в една и съща държава членка. Съветът за преструктуриране следва също така да може да третира кредитните институции и централния орган като едно цяло, когато оценява условията за преструктурирането в зависимост от характеристиките на механизма за солидарност. Съветът за преструктуриране следва да може да осигури изпълнението на външното изискване за МИПЗ на групата за преструктуриране като едно цяло по различен начин, в зависимост от характеристиките на механизма за солидарност на всяка група, като се отчитат приемливите задължения на субектите, от които в съответствие с плана за преструктуриране Съветът за преструктуриране изисква да емитират инструменти, приемливи за МИПЗ извън групата за преструктуриране.

(21)

Kомпетентните органи, националните органи за преструктуриране и Съветът за преструктуриране следва надлежно да вземат мерки за справяне с нарушения на минималното изискване за ОКПЗ и на МИПЗ и за отстраняване на последиците в случай на такива нарушения. Тъй като нарушението на тези изисквания би могло да се превърне в пречка пред възможността за преструктуриране на институцията или на групата, сроковете по съществуващите процедури за отстраняване на тези пречки следва да бъдат съкратени, за да се даде възможност за своевременно намиране на решение в случай на нарушение на изискванията. Съветът за преструктуриране следва също така да може да изисква от институциите или субектите да променят падежния профил на приемливите инструменти и елементи, както и да изготвят и изпълняват планове за възобновяване на спазването на нивото на тези изисквания. Съветът за преструктуриране следва също така да може да забранява определени разпределяния, когато смята, че дадена институция или субект не изпълнява комбинираното изискване за буфер съгласно Директива 2013/36/ЕС, когато то се разглежда в допълнение към МИПЗ.

(22)

Настоящият регламент е в съответствие с основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на собственост и свободата на стопанска инициатива, и трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(23)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно въвеждането на еднообразни правила за целите на рамката на Съюза за възстановяване и преструктуриране на институциите и субектите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата на предвиденото действие може да бъдат по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме настоящия регламент в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24)

За да се предвиди подходящ начален момент за прилагане на настоящия регламент, той следва да започне да се прилага от 28 декември 2020 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 806/2014

Регламент (ЕС) № 806/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 3, параграф 1 се изменя както следва:

а)

точка 21 се заменя със следното:

„21)

„дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за целите на прилагането на член 8, член 10, параграф 10, членове 12—12к, 21 и 53 от настоящия регламент спрямо групите за преструктуриране, посочени в точка 24б, буква б) от настоящия параграф, включва, когато е приложимо, кредитните институции, които са дълготрайно свързани с централен орган, самият централен орган и съответните им дъщерни предприятия, като се взема предвид начинът, по който такива групи за преструктуриране спазват член 12е, параграф 3 от настоящия регламент;

21а)

„съществено дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 135 от Регламент (ЕС) № 575/2013;“

б)

вмъкват се следните точки:

„24а)

„субект за преструктуриране“ означава юридическо лице, установено в участваща държава членка, което в съответствие с член 8 е определено от Съвета за преструктуриране като субект, по отношение на който в плана за преструктуриране се предвиждат действия по преструктуриране;

24б)

„група за преструктуриране“ означава:

a)

субект за преструктуриране заедно с неговите дъщерни предприятия, които не са:

i)

самите те субекти за преструктуриране;

ii)

дъщерни предприятия на други субекти за преструктуриране; или

iii)

субекти, установени в трета държава, които не са включени в групата за преструктуриране съгласно плана за преструктуриране, и техните дъщерни предприятия; или

б)

кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган, и самият централен орган, когато най-малко една от тези кредитни институции или централният орган е субект за преструктуриране, и съответните им дъщерни предприятия.

24в)

„глобална системно значима институция“ или „Г-СЗИ“ означава Г-СЗИ съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 133 от Регламент (ЕС) № 575/2013;“

в)

вмъква се следната точка:

„45а)

„базов собствен капитал от първи ред“ означава базовият собствен капитал от първи ред, изчислен в съответствие с член 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013;“

г)

в точка 48 думите „приемливите задължения“ се заменя с израза „задълженията, които споделят загуби“;

д)

точка 49 се заменя със следното:

„49)

„задължения, които споделят загуби“ означава задълженията и капиталовите инструменти на субект по член 2, които не са включени в инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред и които не са изключени от обхвата на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 27, параграф 3;“

е)

вмъкват се следните точки:

„49а)

„приемливи задължения“ означава задължения, които споделят загуби и които отговарят на условията по член 12в или член 12ж, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, в зависимост от случая, както и инструменти на капитала от втори ред, които отговарят на условията по член 72а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

49б)

„подчинени приемливи задължения“ означава инструменти, които отговарят на всички условия по член 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на условията по член 72а, параграфи 3—5 от посочения регламент;“

ж)

добавя се следната точка:

„55)

„комбинирано изискване за буфер“ означава комбинираното изискване за буфер съгласно определението в член 128, точка 6 от Директива 2013/36/ЕС.“

2)

В член 7, параграф 3 буква г) се заменя със следното:

„г)

определянето на нивото на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с членове 12—12к;“

3)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В плана за преструктуриране се определят различни варианти за прилагане на инструментите за преструктуриране и упражняване на правомощията за преструктуриране, посочени в настоящия регламент, спрямо субектите по параграф 1.“

б)

в параграф 6 първа и втора алинея се заменят със следното:

„В плана за преструктуриране се предвиждат действията по преструктуриране, които Съветът за преструктуриране може да предприеме в случаите, в които субектът по параграф 1 отговаря на условията за преструктуриране.

Информацията, посочена в параграф 9, буква а), се предоставя на съответния субект.“

в)

в параграф 9 букви о) и п) се заменят със следното:

„о)

изискванията, посочени в членове 12е и 12ж, и краен срок за достигане на нивото в съответствие с член 12к;

п)

когато Съветът за преструктуриране прилага член 12в, параграф 4, 5 или 7 — график за изпълнение на изискванията от страна на субекта за преструктуриране в съответствие с член 12к;“

г)

параграф 10 се заменя със следното:

„10.   Планът за преструктуриране на група включва план за преструктуриране на групата по параграф 1, ръководена от предприятие майка от Съюза, установено в участваща държава членка, като в него се определят мерките, които да бъдат предприети спрямо:

а)

предприятието майка от Съюза;

б)

дъщерните предприятия, които са част от групата и които са установени в Съюза;

в)

субектите по член 2, буква б); и

г)

при спазване на член 33 — дъщерните предприятия, които са част от групата и които са установени извън Съюза.

В съответствие с мерките, посочени в първа алинея, в плана за преструктуриране за всяка група се определят субектите за преструктуриране и групите за преструктуриране.“

д)

в параграф 11 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

се посочват действията по преструктуриране, които се предвижда да бъдат предприети спрямо субекти за преструктуриране при сценариите, посочени в параграф 6, както и последиците от тези действия по преструктуриране за другите субекти от групата, предприятието майка и дъщерните институции, посочени в параграф 1;

аа)

когато групата по параграф 1 се състои от повече от една група за преструктуриране, се посочват действията по преструктуриране, които се предвижда да бъдат предприети спрямо субектите за преструктуриране на всяка група за преструктуриране, както и последиците от тези действия за посочените в двете подточки по-долу:

i)

другите субекти от групата, които принадлежат към същата група за преструктуриране;

ii)

другите групи за преструктуриране;

б)

се разглежда въпросът доколко инструментите за преструктуриране могат да се прилагат и доколко правомощията за преструктуриране могат да се упражняват по координиран начин спрямо установените в Съюза субекти за преструктуриране, включително мерки за улесняване на придобиването от трето лице на групата като едно цяло или на отделни стопански дейности или дейности, извършвани от няколко субекта от групата, или на определени субекти от групата или на групи за преструктуриране, и се набелязват възможните пречки пред координираното преструктуриране;“

е)

в параграф 12 се добавят следните алинеи:

„Прегледът, посочен в първа алинея от настоящия параграф, се извършва след изпълнението на действията по преструктуриране или упражняването на правомощията, посочени в член 21.

При определянето на крайните срокове, посочени в параграф 9, букви о) и п) от настоящия член, при обстоятелствата по трета алинея от настоящия параграф Съветът за преструктуриране взема предвид срока за изпълнение на изискването, посочено в член 104б от Директива 2013/36/ЕС.“

4)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Счита се, че дадена група може да бъде преструктурирана, ако е осъществимо и реалистично Съветът за преструктуриране да може да ликвидира субектите от групата чрез обичайно производство по несъстоятелност или да ги преструктурира, като приложи инструментите за преструктуриране и упражни правомощията за преструктуриране спрямо субектите за преструктуриране от тази група, като се избягват във възможно най-голяма степен значителни неблагоприятни последици за финансовите системи в държавите членки, в които са установени субектите от групата, или в други държави членки или в Съюза, включително по-мащабна финансова нестабилност или събития, засягащи цялата система, с цел да се осигури непрекъснатост на критичните функции на тези субекти от групата, поради факта че те могат да бъдат лесно и своевременно обособени или с други средства.

Съветът за преструктуриране своевременно уведомява ЕБО, ако счита, че дадена група не може да бъде преструктурирана.

Когато дадена група се състои от повече от една група за преструктуриране, Съветът за преструктуриране оценява възможността за преструктуриране на всяка група за преструктуриране в съответствие с настоящия член.

Оценката, посочена в първа алинея, се извършва в допълнение към оценката на възможността за преструктуриране на цялата група.“

б)

в параграф 9 се добавя следната алинея:

„В срок от две седмици от датата на получаване на доклада по параграф 7 от настоящия член субектът предлага на Съвета за преструктуриране възможни мерки и график за тяхното изпълнение, за да се гарантира, че субектът или предприятието майка спазват член 12е или 12ж и комбинираното изискване за буфер, когато съществената пречка пред възможността за преструктуриране се дължи на някоя от следните ситуации:

i)

субектът изпълнява комбинираното изискване за буфер, разглеждано в допълнение към всяко от изискванията, посочени в член 141а, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2013/36/ЕС, но не изпълнява комбинираното изискване за буфер, разглеждано в допълнение към изискванията, посочени в членове 12г и 12д от настоящия регламент, когато се изчисляват в съответствие с член 12а, параграф 2, буква а) от настоящия регламент; или

ii)

субектът не изпълнява изискванията по членове 92а и 494 от Регламент (ЕС) № 575/2013 или изискванията по членове 12г и 12д от настоящия регламент.

Когато предлага графика за изпълнение на мерките, посочени във втора алинея, субектът взема предвид причините за съществената пречка. Съветът за преструктуриране, след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, преценява дали тези мерки са подходящи за ефективно преодоляване или отстраняване на тези съществени пречки.“

в)

параграф 11 се изменя, както следва:

i)

в букви и) и й) думите „член 12“ се заменят с думите „членове 12е и 12ж“;

ii)

добавят се следните букви:

„к)

да изискат от субекта да представи план за възобновяване на изпълнението на изискванията по членове 12е и 12ж от настоящия регламент, изразени като процентен дял от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и, когато е приложимо, на комбинираното изискване за буфер и на изискванията, посочени в член 12е или 12ж от настоящия регламент, изразени като процентен дял от мярката за общата експозиция, посочена в членове 429 и 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013;

л)

с цел да се гарантира текущото спазване на член 12е или 12ж, да изискат от субекта да промени падежния профил на:

i)

инструментите на собствения капитал, след като получи съгласие от компетентните органи, включително ЕЦБ, и

ii)

приемливите задължения, посочени в член 12в и член 12ж, параграф 2, буква а).“

5)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Правомощие за забрана на определени разпределения

1.   Когато даден субект се намира в ситуация, при която изпълнява комбинираното изискване за буфер, разглеждано в допълнение към всяко от изискванията, посочени в член 141а, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2013/36/ЕС, но не изпълнява комбинираното изискване за буфер, разглеждано в допълнение към изискванията, посочени в членове 12г и 12д от настоящия регламент, когато се изчисляват в съответствие с член 12а, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, Съветът за преструктуриране има правомощието да наложи в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член забрана на субекта да извършва разпределения над максималната сума за разпределяне във връзка с минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (М-МСР), изчислена в съответствие с параграф 4 от настоящия регламент, чрез някое от следните действия:

a)

да извършва разпределения във връзка с базовия собствен капитал от първи ред;

б)

да поема задължение за изплащане на променливи възнаграждения или пенсионни права по преценка на работодателя или да изплаща променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е поето в момент, когато субектът не е изпълнявал комбинираното изискване за буфер; или

в)

да извършва плащания по инструменти на допълнителния капитал от първи ред.

Когато даден субект се намира в ситуацията, посочена в първа алинея, той незабавно уведомява националния орган за преструктуриране и Съвета за преструктуриране за това.

2.   В ситуацията, посочена в параграф 1, Съветът за преструктуриране, след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, когато е приложимо, преценява без ненужно забавяне дали да упражни правомощието, посочено в параграф 1, като отчита всички посочени по-долу елементи:

a)

причината, продължителността и сериозността на неизпълнението и неговото въздействие върху възможността за преструктуриране;

б)

промените във финансовото състояние на субекта и вероятността той да изпълни условието по член 18, параграф 1, буква а);

в)

вероятността субектът да е в състояние да осигури изпълнението на изискванията по параграф 1 в разумен срок;

г)

когато субектът не е в състояние да замени задълженията, които вече не отговарят на критериите за приемливост или срок до падежа съгласно членове 72б и 72в от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 12в или член 12ж, параграф 2 от настоящия регламент — дали тази невъзможност е от индивидуален характер или се дължи на затруднения за целия пазар;

д)

дали упражняването на правомощието по параграф 1 е най-подходящото и пропорционално средство за преодоляване на ситуацията, в която се намира субектът, като се взема предвид потенциалното въздействие от упражняването му върху условията за финансиране и върху възможността за преструктуриране на съответния субект.

Съветът за преструктуриране извършва нова оценка на това дали да упражни правомощието, посочено в параграф 1, най-малко веднъж месечно, докато субектът се намира в ситуацията, посочена в параграф 1.

3.   Ако Съветът за преструктуриране прецени, че субектът все още се намира в ситуацията, посочена в параграф 1, девет месеца след като субектът е уведомил за това, Съветът за преструктуриране — след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, когато е приложимо — упражнява правомощието по параграф 1, освен ако Съветът за преструктуриране, след като извърши оценка, не констатира, че са изпълнени най-малко две от следните условия:

а)

неизпълнението се дължи на сериозно смущение във функционирането на финансовите пазари, което води до мащабни сътресения на финансовите пазари в няколко техни сегмента;

б)

смущението, посочено в буква а), води не само до по-голяма променливост на цените на инструментите на собствения капитал и инструментите на приемливите задължения на субекта или до увеличени разходи за субекта, но и до пълно или частично затваряне на пазарите, което не позволява на субекта да емитира инструменти на собствения капитал и инструменти на приемливите задължения на тези пазари;

в)

затварянето на пазарите, посочено в буква б), се наблюдава не само за съответния субект, но и за няколко други субекта;

г)

смущението, посочено в буква а), не позволява на съответния субект да емитира инструменти на собствения капитал и инструменти на приемливите задължения в обем, достатъчен за отстраняване на неизпълнението; или

д)

упражняването на правомощието, посочено в параграф 1, води до отрицателни вторични ефекти за част от банковия сектор, с което би могло да застраши финансовата стабилност.

Когато се прилага изключението, посочено в първа алинея, Съветът за преструктуриране уведомява компетентните органи, включително ЕЦБ, когато е приложимо, за своето решение и разяснява оценката си в писмена форма.

Съветът за преструктуриране извършва ежемесечно нова оценка, за да прецени дали може да продължи да прилага посоченото в първа алинея изключение.

4.   М-МСР се изчислява като се умножи сумата, изчислена в съответствие с параграф 5, по коефициента, определен в съответствие с параграф 6. М-МСР се намалява със сумата, получена в резултат на някое от действията, посочени в параграф 1, буква а), б) или в).

5.   Сумата, която се умножава в съответствие с параграф 4, се състои от:

a)

междинните печалби, които не са включени в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, след приспадане на разпределението на печалбите или на всяко плащане в резултат на действията, посочени в параграф 1, буква а), б) или в) от настоящия член;

плюс

б)

годишните печалби, които не са включени в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, след приспадане на разпределението на печалбите или на всяко плащане в резултат на действията, посочени в параграф 1, буква а), б) или в) от настоящия член;

минус

в)

сумите, дължими като данък, в случай че не бъдат разпределени елементите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф.

6.   Коефициентът, посочен в параграф 4, се определя, както следва:

a)

когато поддържаният от субекта базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за изпълнение на изискванията, предвидени в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и членове 12г и 12д от настоящия регламент, изразен като процентен дял от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в първи квартил (тоест най-ниския) на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0;

б)

когато поддържаният от субекта базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за изпълнение на изискванията, предвидени в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и членове 12г и 12д от настоящия регламент, изразен като процентен дял от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира във втори квартил на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,2;

в)

когато поддържаният от субекта базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за изпълнение на изискванията, предвидени в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и членове 12г и 12д от настоящия регламент, изразен като процентен дял от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в трети квартил на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,4;

г)

когато поддържаният от субекта базов собствен капитал от първи ред, който не се използва за изпълнение на изискванията, предвидени в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и членове 12г и 12д от настоящия регламент, изразен като процентен дял от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в четвърти квартил (тоест най-високия) на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,6.

Долните и горните граници на всеки квартил на комбинираното изискване за буфер се изчисляват по следния начин:

 

Formula

 

Formula

където „Qn“ = пореден номер на съответния квартил.“

6)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.   Съветът за преструктуриране — след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ — определя изискванията за собствен капитал и приемливи задължения по членове 12а—12и, в съответствие с правомощията за обезценяване и преобразуване, които трябва да бъдат изпълнени по всяко време от субектите и групите по член 7, параграф 2 и от субектите и групите по член 7, параграф 4, буква б) и по член 7, параграф 5, когато са изпълнени условията са прилагане на посочените параграфи.

2.   Субектите, посочени в параграф 1, включително субектите, които са част от група, отчитат информацията в съответствие с член 45и, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 2014/59/ЕС пред националния орган за преструктуриране на участващата държава членка, в която са установени.

Националният орган за преструктуриране без ненужно забавяне предава на Съвета за преструктуриране посочената в първа алинея информация.

3.   При изготвянето на плановете за преструктуриране в съответствие с член 9, след консултация с компетентните органи, националните органи за преструктуриране определят изискванията за собствен капитал и приемливи задължения по членове 12а—12и, в съответствие с правомощията за обезценяване и преобразуване, които субектите по член 7, параграф 3 са задължени да изпълняват по всяко време. Във връзка с това се прилага процедурата, установена в член 31.

4.   Съветът за преструктуриране взема решенията съгласно параграф 1 от настоящия член, едновременно с разработването и поддържането на плановете за преструктуриране по член 8.

5.   Съветът за преструктуриране съобщава решението си на националните органи за преструктуриране. Националните органи за преструктуриране изпълняват указанията на Съвета за преструктуриране в съответствие с член 29. Съветът за преструктуриране изисква от националните органи за преструктуриране да потвърждават и гарантират, че субектите и групите изпълняват изискванията за собствен капитал и приемливи задължения, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

6.   Съветът за преструктуриране уведомява ЕЦБ и ЕБО за определените от него изисквания за собствен капитал и приемливи задължения за всеки субект или група съгласно параграф 1.

7.   За да се гарантира ефективното и последователното прилагане на настоящия член, Съветът за преструктуриране издава насоки и отправя указания до националните органи за преструктуриране във връзка с конкретни субекти или групи.

Член 12а

Прилагане и изчисляване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.   Съветът за преструктуриране и националните органи за преструктуриране гарантират, че субектите по член 12, параграфи 1 и 3 във всеки един момент изпълняват изискванията за собствен капитал и приемливи задължения, когато това се изисква и е в съответствие с настоящия член и членове 12б—12и.

2.   Изискването по параграф 1 от настоящия член се изчислява в съответствие с член 12г, параграф 3, 4 или 6, в зависимост от случая, като размера на собствения капитал и приемливите задължения и се изразява като процентни дялове от:

a)

общата рискова експозиция на съответния субект по параграф 1 от настоящия член, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

б)

мярката за общата експозиция на съответния субект по параграф 1 от настоящия член, изчислена в съответствие с членове 429 и 429а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 12б

Освобождаване от минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.   Независимо от член 12а, Съветът за преструктуриране освобождава от изискването, предвидено в член 12а, параграф 1, ипотекарните кредитни институции, финансирани с покрити облигации, които не могат да приемат депозити съгласно националното право, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

тези институции се ликвидират чрез национално производство по несъстоятелност или други видове производства, предвидени за тези институции и прилагани в съответствие с член 38, 40 или 42 от Директива 2014/59/ЕС; и

б)

производствата, посочени в буква а), гарантират, че кредиторите на тези институции, включително притежателите на покрити облигации, когато е приложимо, понасят загуби по начин, който съответства на целите на преструктурирането.

2.   Институциите, освободени от изискването по член 12, параграф 1, не се включват в консолидацията, посочена в член 12е, параграф 1.

Член 12в

Приемливи задължения за субектите за преструктуриране

1.   Задълженията се включват в размера на собствения капитал и приемливите задължения на субектите за преструктуриране само ако отговарят на условията, посочени в следните членове от Регламент (ЕС) № 575/2013:

a)

член 72a;

б)

член 72б, с изключение на параграф 2, буква г); и

в)

член 72в.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, когато настоящият регламент препраща към изискванията по член 92а или 92б от Регламент (ЕС) № 575/2013, за целите на тези членове приемливите задължения се състоят от приемливите задължения, определени съгласно член 72к от посочения регламент и в съответствие с втора част, дял I, глава 5а от него.

2.   Задълженията, произтичащи от дългови инструменти с вградени деривати, като например структурирани облигации, които отговарят на условията по параграф 1, първа алинея, с изключение на член 72а, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се включват в размера на собствения капитал и приемливите задължения само ако е изпълнено едно от следните условия:

a)

главницата на задължението, произтичащо от дълговия инструмент, е известна към момента на емитиране, фиксирана е или е нарастваща и не се влияе от характеристиката на вградения дериват, а общият размер на задължението, произтичащо от дълговия инструмент, включително вградения дериват, може да се оцени ежедневно спрямо активен и ликвиден двупосочен пазар за равностоен инструмент без кредитен риск в съответствие с членове 104 и 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013; или

б)

дълговият инструмент включва договорна клауза, в която се посочва, че размерът на вземането както при несъстоятелност, така и при преструктуриране на емитента е фиксиран или нарастващ и че този размер не надвишава първоначално заплатената сума за задължението.

Дълговите инструменти, посочени в първа алинея, включително техните вградени деривати, не могат да са предмет на споразумение за нетиране и за оценката им не се прилага член 49, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС.

Задълженията, посочени в първа алинея, се включват в размера на собствения капитал и приемливите задължения само по отношение на частта от задължението, съответстваща на главницата, посочена в буква а) от същата алинея, или на фиксирания или нарастващия размер, посочен в буква б) от същата алинея.

3.   Когато задълженията са емитирани от установено в Съюза дъщерно предприятие на настоящ собственик на дялове или акции, който не е част от същата група за преструктуриране, и когато това дъщерно предприятие е част от същата група за преструктуриране, към която принадлежи субектът за преструктуриране, тези задължения се включват в размера на собствения капитал и приемливите задължения на този субект за преструктуриране, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

емитирани са в съответствие с член 12ж, параграф 2, буква а);

б)

упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване спрямо тези задължения в съответствие с член 21 не засяга контрола, който субектът за преструктуриране упражнява върху дъщерното предприятие;

в)

тези задължения не надвишават сумата, определена чрез приспадане на:

i)

сбора на задълженията, емитирани на и закупени от субекта за преструктуриране пряко или непряко — чрез други субекти от същата група за преструктуриране, и размера на собствения капитал, емитиран в съответствие с член 12ж, параграф 2, буква б); от

ii)

сумата, изисквана в съответствие с член 12ж, параграф 1.

4.   Без да се засяга минималното изискване по член 12г, параграф 4 или член 12д, параграф 1, буква а), Съветът за преструктуриране по своя инициатива, след консултация с националния орган за преструктуриране или по предложение на националния орган за преструктуриране, гарантира, че част от изискването по член 12е в размер на 8 % от общите задължения, включително собствения капитал, се изпълнява от субектите за преструктуриране, които са Г-СЗИ, или от субектите за преструктуриране, за които се прилага член 12г, параграф 4 или 5, чрез собствен капитал, подчинени приемливи инструменти или задължения, посочени в параграф 3 от настоящия член. Съветът за преструктуриране може да разреши ниво, по-ниско от 8 % от общите задължения, включително собствения капитал, но по-високо от резултата, получен при прилагането на формулата (1-(X1/X2)) x 8 %, от общите задължения, включително собствения капитал, да се изпълнява от субектите за преструктуриране, които са Г-СЗИ, или от субектите за преструктуриране, за които се прилага член 12г, параграф 4 или 5, чрез собствен капитал, подчинени приемливи инструменти или задължения, посочени в параграф 3 от настоящия член, ако са изпълнени всички условия, предвидени в член 72б, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, където, предвид намалението, което е възможно съгласно член 72б, параграф 3 от посочения регламент:

 

X1 = 3,5 % от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

 

X2 = сбора на 18 % от общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и размера на комбинираното изискване за буфер.

Ако при субекти за преструктуриране, за които се прилага член 12г, параграф 4, прилагането на първа алинея от настоящия параграф води до изискване от над 27 % от общата рискова експозиция, Съветът за преструктуриране ограничава за съответния субект за преструктуриране частта от посоченото в член 12е изискване, която да се изпълнява чрез собствен капитал, подчинени приемливи инструменти или задължения, посочени в параграф 3 от настоящия член, до размер, равен на 27 % от общата рискова експозиция, ако Съветът за преструктуриране е преценил, че:

a)

достъпът до Фонда не е включен в плана за преструктуриране като възможност за преструктуриране на съответния субект за преструктуриране, и

б)

когато буква а) не се прилага, изискването по член 12е позволява на субекта за преструктуриране да изпълни изискването, посочено в член 27, параграф 7.

Когато извършва оценката по втора алинея, Съветът за преструктуриране отчита и риска от непропорционално въздействие върху бизнес модела на съответния субект за преструктуриране.

Втора алинея от настоящия параграф не се прилага спрямо субектите за преструктуриране, за които се прилага член 12г, параграф 5.

5.   За субектите за преструктуриране, които не са Г-СЗИ и не са субекти за преструктуриране, за които се прилага член 12г, параграф 4 или 5, Съветът за преструктуриране може — по своя инициатива, след консултация с националния орган за преструктуриране, или по предложение на националния орган за преструктуриране — да реши, че част от изискването по член 12е в размер най-много до по-високото от 8 % от общите задължения, включително собствения капитал, на субекта или резултата от формулата, посочена в параграф 7 от настоящия член, се изпълнява чрез собствен капитал, подчинени приемливи инструменти или задължения, посочени в параграф 3 от настоящия член, ако са изпълнени следните условия:

a)

задълженията, които не са подчинени и които са посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, имат същия ред в установената на национално равнище поредност при несъстоятелност, както някои задължения, които са изключени от обхвата на правомощията за обезценяване и преобразуване в съответствие с член 27, параграф 3 или 5;

б)

съществува риск в резултат на планираното прилагане на правомощията за обезценяване и преобразуване спрямо задължения, които не са подчинени и които не са изключени от обхвата на правомощията за обезценяване и преобразуване в съответствие с член 27, параграф 3 или 5, кредиторите, чиито вземания произтичат от тези задължения, да понесат по-големи загуби, отколкото биха понесли при ликвидация чрез обичайното производство по несъстоятелност;

в)

размерът на собствения капитал и другите подчинени задължения не надвишава размера, който е необходим, за да се гарантира, че посочените в буква б) кредитори няма да понесат по-големи загуби, отколкото биха понесли при ликвидация чрез обичайното производство по несъстоятелност.

Когато Съветът за преструктуриране констатира, че в рамките на един клас от задължения, който включва приемливи задължения, размерът на задълженията, които са изключени или за които би имало основания да бъдат изключени от прилагането на правомощията за обезценяване и преобразуване в съответствие с член 27, параграф 3 или 5, възлиза на повече от 10 % от този клас, Съветът за преструктуриране оценява риска, посочен в първа алинея, буква б) от настоящия параграф.

6.   За целите на параграфи 4, 5 и 7 дериватните задължения се включват в общите задължения при допускане за пълно признаване на правата за нетиране на контрагентите.

Собственият капитал на даден субект за преструктуриране, използван за изпълнение на комбинираното изискване за буфер, е приемлив за целите на изпълнението на изискването, посочено в параграфи 4, 5 и 7.

7.   Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, Съветът за преструктуриране може да реши изискването по член 12ж от настоящия регламент да се изпълнява от субектите за преструктуриране, които са Г-СЗИ, или от субектите за преструктуриране, за които се прилага член 12г, параграф 4 или 5 от настоящия регламент, чрез собствен капитал, подчинени приемливи инструменти или задължения, посочени в параграф 3 от настоящия член, доколкото поради задължението на субекта за преструктуриране да изпълнява комбинираното изискване за буфер и изискванията, предвидени в член 92а от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 12г, параграф 4 и член 12е от настоящия регламент, сборът от този собствен капитал, инструменти и задължения не надвишава по-голямата от следните стойности:

а)

8 % от общите задължения, включително собствения капитал, на субекта; или

б)

сумата, получена в резултат от прилагането на формулата Ax2+Bx2+C, където A, B и C са следните суми:

А= сума, произтичаща от изискването, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (EС) № 575/2013;

В= сума, произтичаща от изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/EС;

С= сума, произтичаща от комбинираното изискване за буфер.

8.   Съветът за преструктуриране може да упражни правомощието, посочено в параграф 7 от настоящия член, спрямо субектите за преструктуриране, които са Г-СЗИ или за които се прилага член 12г, параграф 4 или 5 и които отговарят на едно от условията, предвидени във втора алинея от настоящия параграф, при спазване на ограничение от не повече от 30 % от всички субекти за преструктуриране, които са Г-СЗИ или за които се прилага член 12г, параграф 4 или 5 и за които Съветът за преструктуриране определя изискването, посочено в член 12е.

Условията, които се вземат предвид от Съвета за преструктуриране, са, както следва:

a)

при предходната оценка на възможността за преструктуриране са констатирани съществени пречки пред възможността за преструктуриране и:

i)

в срока, определен от Съвета за преструктуриране, не е предприето корективно действие след прилагането на мерките, посочени в член 10, параграф 11, или

ii)

констатираните съществени пречки не могат да бъдат преодолени чрез прилагане на някоя от мерките, посочени в член 10, параграф 11, и упражняването на правомощието, посочено в параграф 7 от настоящия член, би компенсирало напълно или частично отрицателното въздействие на тези съществени пречки върху възможността за преструктуриране;

б)

Съветът за преструктуриране смята, че осъществимостта и надеждността на предпочитаната стратегия за преструктуриране на субекта за преструктуриране са ограничени, предвид размера на субекта, взаимосвързаността, естеството, обхвата и сложността на неговите дейности, правната му форма и структурата му на собственост; или

в)

изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС, отразява факта, че субектът за преструктуриране, който е Г-СЗИ или за който се прилага член 12г, параграф 4 или 5 от настоящия регламент, е сред 20-те процента най-рискови институции, за които Съветът за преструктуриране определя изискването, посочено в член 12а, параграф 1 от настоящия регламент.

За целите на получаване на посочените в първа и втора алинея процентни дялове Съветът за преструктуриране закръглява резултата от изчислението към най-близкото цяло число.

9.   След консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, Съветът за преструктуриране взема решенията, посочени в параграф 5 или 7.

Когато взема тези решения, Съветът за преструктуриране взема предвид и:

a)

дълбочината на пазара за инструментите на собствения капитал и за подчинените приемливи инструменти на субекта за преструктуриране, ценообразуването на такива инструменти, доколкото съществуват, и времето, необходимо за извършването на сделките, необходими с цел изпълнение на решението;

б)

размера на инструментите на приемливите задължения, които отговарят на всички условия, посочени в член 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013, с остатъчен срок до падежа под една година към датата на решението, за да се обмисли извършването на количествени корекции на изискванията, посочени в параграфи 5 и 7 от настоящия член;

в)

наличието и размера на инструментите, които отговарят на всички условия, посочени в член 72а от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, буква г) от него;

г)

дали размерът на задълженията, изключени от прилагането на правомощията за обезценяване и преобразуване в съответствие с член 27, параграф 3 или 5, които при обичайното производство по несъстоятелност имат същия или по-нисък ред от приемливите задължения с най-висок ред, е значителен в сравнение със собствения капитал и приемливите задължения на субекта за преструктуриране. Когато размерът на изключените задължения не надхвърля 5 % от размера на собствения капитал и приемливите задължения на субекта за преструктуриране, изключеният размер не се счита за значителен. Над този праг значимостта на изключените задължения се оценява от Съвета за преструктуриране;

д)

бизнес модела, модела на финансиране и рисковия профил на субекта за преструктуриране, както и стабилността му и способността му да допринася за икономиката; и

е)

въздействието на евентуалните разходи за оздравяване върху рекапитализацията на субекта за преструктуриране.

Член 12г

Определяне на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.   Изискването по член 12а, параграф 1 се определя от Съвета за преструктуриране след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, въз основа на следните критерии:

a)

необходимостта да се гарантира, че групата за преструктуриране може да бъде преструктурирана чрез използването на инструменти за преструктуриране спрямо субекта за преструктуриране, включително, когато е целесъобразно — чрез инструмента за споделяне на загуби, по начин, който отговаря на целите на преструктурирането;

б)

необходимостта да се гарантира, когато е приложимо, че субектът за преструктуриране и дъщерните му предприятия, които са институции или субекти по член 12, параграфи 1 и 3, но не са субекти за преструктуриране, разполагат с достатъчно собствен капитал и приемливи задължения, за да се гарантира, че ако спрямо тях бъдат приложени съответно инструментът за споделяне на загуби или правомощията за обезценяване и преобразуване, загубите могат да бъдат поети и е възможно да се възстанови съотношението на обща капиталова адекватност и, когато е приложимо, отношението на ливъридж на съответните субекти до необходимото ниво, така че те да могат да продължат да отговарят на условията за издаване на лиценз и да извършват дейностите, за които са били лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС или Директива 2014/65/ЕС;

в)

необходимостта да се гарантира, че ако в плана за преструктуриране е предвидена възможност определени класове приемливи задължения да бъдат изключени от споделянето на загуби съгласно член 27, параграф 5 от настоящия регламент или да бъдат прехвърлени изцяло на приемател чрез частично прехвърляне, субектът за преструктуриране разполага с достатъчно собствен капитал и други приемливи задължения, с които да поеме загубите и да възстанови своето съотношение на обща капиталова адекватност и, когато е приложимо, отношение на ливъридж до необходимото ниво, така че да продължи да отговаря на условията за издаване на лиценз и да извършва дейностите, за които е бил лицензиран съгласно Директива 2013/36/ЕС или Директива 2014/65/ЕС;

г)

размера, бизнес модела, модела на финансиране и рисковия профил на субекта;

д)

степента, до която неизпълнението на задължения от страна на субекта би имало неблагоприятни последици за финансовата стабилност, включително чрез разпространение на проблемите към други институции или субекти поради взаимосвързаността на субекта с тези други институции или субекти или с останалата част от финансовата система.

2.   Когато планът за преструктуриране предвижда, че е необходимо да се предприемат действия по преструктуриране или да се упражнят правомощия за обезценяване и преобразуване спрямо съответните капиталови инструменти или приемливите задължения съгласно член 21 в съответствие със сценариите, посочени в член 8, параграф 6, изискването по член 12а, параграф 1 е равно на размера, който е достатъчен, за да се гарантира, че:

а)

загубите, които се очаква субектът да понесе, са изцяло поети (наричано по-долу „поемане на загуби“);

б)

субектът за преструктуриране и неговите дъщерни предприятия, които са институции или субекти по член 12, параграф 1 или 3, но не са субекти за преструктуриране, са рекапитализирани до ниво, което им позволява да продължат да отговарят на условията на издаване на лиценз и да продължат да извършват дейностите, за които са лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС, Директива 2014/65/ЕС или равностоен законодателен акт в продължение на подходящ срок, ненадвишаващ една година (наричано по-долу „рекапитализация“).

Когато планът за преструктуриране предвижда, че субектът ще бъде ликвидиран чрез обичайно производство по несъстоятелност или чрез други равностойни национални производства, Съветът за преструктуриране преценява дали е обосновано да се ограничи изискването по член 12а, параграф 1 за този субект, така че да не надвишава необходимия размер за покриване на загубите в съответствие с първа алинея, буква а).

В оценката си Съветът за преструктуриране оценява по-специално ограничението, посочено във втора алинея, от гледна точка на всяко възможно въздействие върху финансовата стабилност и върху риска от разпространение на проблемите във финансовата система.

3.   По отношение на субектите за преструктуриране посоченият в параграф 2, първа алинея размер е, както следва:

a)

за целите на изчисляването на изискването, посочено в член 12а, параграф 1, в съответствие с член 12а, параграф 2, буква а) сборът от:

i)

размера на загубите, които трябва да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискванията, посочени в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 104а от Директива 2013/36/ЕС, за субекта за преструктуриране на консолидираното ниво на групата за преструктуриране; и

ii)

размера на рекапитализацията, който позволява на групата за преструктуриране, получена в резултат на преструктурирането, да възобнови изпълнението на изискването за съотношението на обща капиталова адекватност, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и на изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС, на консолидираното ниво на групата за преструктуриране след прилагането на предпочитаната стратегия за преструктуриране; и

б)

за целите на изчисляването на изискването, посочено в член 12а, параграф 1, в съответствие с член 12а, параграф 2, буква б) сборът от:

i)

размера на загубите, които трябва да бъдат поети при преструктурирането, съответстващ на изискването за отношението на ливъридж на субекта за преструктуриране, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, на консолидираното ниво на групата за преструктуриране; и

ii)

размера на рекапитализацията, който позволява на групата за преструктуриране, получена в резултат на преструктурирането, да възобнови изпълнението на изискването за отношението на ливъридж, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, на консолидираното ниво на групата за преструктуриране след прилагането на предпочитаната стратегия за преструктуриране.

За целите на член 12а, параграф 2, буква а) изискването по член 12а, параграф 1 се изразява като процентен дял и представлява размерът, изчислен в съответствие с първа алинея, буква а) от настоящия параграф, разделен на размера на общата рискова експозиция.

За целите на член 12а, параграф 2, буква б) изискването по член 12а, параграф 1 се изразява като процентен дял и представлява размерът, изчислен в съответствие с първа алинея, буква б) от настоящия параграф, разделен на мярката за общата експозиция.

При определянето на индивидуалното изискване, предвидено в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, Съветът за преструктуриране взема предвид изискванията, посочени в член 27, параграф 7.

Когато определя размера на рекапитализацията, посочен в предходните алинеи, Съветът за преструктуриране:

a)

използва последните отчетени стойности на съответната обща рискова експозиция или на мярката за общата експозиция, коригирани за евентуални промени, произтичащи от действията по преструктуриране, предвидени в плана за преструктуриране; и

б)

след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, коригира размера, съответстващ на текущото изискване, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС, надолу или нагоре, за да определи изискването, приложимо за субекта за преструктуриране след прилагането на предпочитаната стратегия за преструктуриране.

Съветът за преструктуриране може да завиши изискването, предвидено в първа алинея, буква а), подточка ii), с подходящ размер, необходим да гарантира, че след преструктурирането субектът може да поддържа достатъчно пазарно доверие в продължение на подходящ срок, ненадвишаващ една година.

Когато се прилага шеста алинея от настоящия параграф, размерът, посочен в същата алинея, е равен на комбинираното изискване за буфер, което ще бъде приложимо след прилагането на инструментите за преструктуриране, след приспадането на сумата, посочена в член 128, точка 6, буква а) от Директива 2013/36/ЕС.

Размерът, посочен в шеста алинея от настоящия параграф, се коригира надолу, ако— след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ — Съветът за преструктуриране констатира, че след прилагане на стратегията за преструктуриране е осъществимо и реалистично да се приеме, че по-малък размер ще бъде достатъчен да се осигури пазарно доверие и да се гарантира непрекъснатото изпълнение на критични икономически функции от институцията или субекта по член 12, параграф 1, както и достъп до финансиране, без да се отпуска извънредна публична финансова подкрепа, различна от вноските от Фонда в съответствие с член 27, параграф 7 и член 76, параграф 3. Този размер се коригира нагоре, ако — след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ — Съветът за преструктуриране констатира, че за подходящ срок, ненадвишаващ една година, е необходим по-висок размер, за да се поддържа достатъчно пазарно доверие и да се гарантира непрекъснатото изпълнение на критични икономически функции от институцията или субекта по член 12, параграф 1, както и достъп до финансиране, без да се отпуска извънредна публична финансова подкрепа, различна от вноските от Фонда в съответствие с член 27, параграф 7 и член 76, параграф 3.

4.   За субектите за преструктуриране, за които не се прилага член 92а от Регламент (EС) № 575/2013 и които са част от група за преструктуриране, чиито общи активи надхвърлят 100 милиарда евро, нивото на изискването, посочено в параграф 3 от настоящия член, е равно най-малко на:

a)

13,5 %, когато се изчислява в съответствие с член 12а, параграф 2, буква а); и

б)

5 %, когато се изчислява в съответствие с член 12а, параграф 2, буква б).

Чрез дерогация от член 12в, посочените в първа алинея от настоящия параграф субекти за преструктуриране постигат ниво на посоченото в първа алинея от настоящия параграф изискване, равняващо се на 13,5 % — когато се изчислява в съответствие с член 12а, параграф 2, буква а), и на 5 % — когато се изчислява в съответствие с член 12а, параграф 2, буква б), чрез собствен капитал, подчинени приемливи инструменти или задължения, посочени в член 12в, параграф 3 от настоящия регламент.

5.   При поискване от националния орган за преструктуриране на субекта за преструктуриране Съветът за преструктуриране прилага посочените в параграф 4 от настоящия член изисквания спрямо субект за преструктуриране, за който не се прилага член 92а от Регламент (EС) № 575/2013 и който е част от група за преструктуриране, чиито общи активи не надхвърлят 100 милиарда евро, и за който националният орган за преструктуриране е преценил, че е вероятно да представлява системен риск в случай на неизпълнение на задълженията му.

Когато взема решение да отправи искане по първа алинея от настоящия параграф, националният орган за преструктуриране взема предвид:

а)

преобладаващото наличие на депозити и липсата на дългови инструменти в модела на финансиране;

б)

степента, в която е ограничен достъпът до капиталовите пазари за приемливи задължения;

в)

степента, в която субектът за преструктуриране използва базов собствен капитал от първи ред за изпълнение на изискването по член 12е.

Липсата на искане от страна на националния орган за преструктуриране съгласно първа алинея от настоящия параграф не засяга решенията на Съвета за преструктуриране по член 12в, параграф 5.

6.   По отношение на субектите, които не са субекти за преструктуриране, посоченият в параграф 2, първа алинея размер е следният:

a)

за целите на изчисляването на изискването, посочено в член 12а, параграф 1, в съответствие с член 12а, параграф 2, буква а), сборът от:

i)

размера на загубите, които трябва да бъдат поети, съответстващ на изискванията, посочени в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член в 104а от Директива 2013/36/ЕС, за субекта; и

ii)

размера на рекапитализацията, който позволява на субекта да възобнови изпълнението на изискването за съотношението на обща капиталова адекватност, посочено в член 92, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и на изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС, след упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21 от настоящия регламент или след преструктурирането на групата за преструктуриране; и

б)

за целите на изчисляването на изискването, посочено в член 12а, параграф 1, в съответствие с член 12а, параграф 2, буква б), сборът от:

i)

размера на загубите, които трябва да бъдат поети, съответстващ на изискването за отношението на ливъридж на субекта, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

ii)

размера на рекапитализацията, който позволява на субекта да възобнови изпълнението на изискването за отношението на ливъридж, посочено в член 92, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, след упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21 от настоящия регламент или след преструктурирането на групата за преструктуриране.

За целите на член 12а, параграф 2, буква а) изискването по член 12а, параграф 1 се изразява като процентен дял и представлява размерът, изчислен в съответствие с първа алинея, буква а) от настоящия параграф, разделен на размера на общата рискова експозиция.

За целите на член 12а, параграф 2, буква б) изискването по член 12а, параграф 1 се изразява като процентен дял и представлява размерът, изчислен в съответствие с първа алинея, буква б) от настоящия параграф, разделен на мярката за общата експозиция.

При определянето на индивидуалното изискване, предвидено в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, Съветът за преструктуриране взема предвид изискванията, посочени в член 27, параграф 7.

При определянето на размера на рекапитализацията, посочен в предходните алинеи, Съветът за преструктуриране:

а)

използва последните отчетени стойности на съответната обща рискова експозиция или на мярката за общата експозиция, коригирани за евентуални промени, произтичащи от действията, предвидени в плана за преструктуриране; и

б)

след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ, коригира размера, съответстващ на текущото изискване по член 104а от Директива 2013/36/ЕС, надолу или нагоре, за да определи изискването, което ще бъде приложимо за съответния субект след упражняване на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21 от настоящия регламент или след преструктурирането на групата за преструктуриране.

Съветът за преструктуриране може да завиши изискването, предвидено в първа алинея, буква а), подточка ii) от настоящия параграф, с подходящ размер, необходим да гарантира, че след упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21 субектът може да поддържа достатъчно пазарно доверие през подходящ срок, ненадвишаващ една година.

Когато се прилага шеста алинея от настоящия параграф размерът, посочен в същата алинея, се определя на ниво, равно на комбинираното изискване за буфер, което ще бъде приложимо след упражняване на правомощието, посочено в член 21, или след преструктурирането на субекта за преструктуриране, след приспадане на сумата, посочена в член 128, точка 6, буква а) от Директива 2013/36/ЕС.

Размерът, посочен в шеста алинея от настоящия параграф, се коригира надолу, ако — след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ — Съветът за преструктуриране констатира, че е осъществимо и реалистично да се приеме, че по-малък размер ще бъде достатъчен да се осигури пазарно доверие и да се гарантира непрекъснатото изпълнение на критични икономически функции от институцията или субекта по член 12, параграф 1, както и достъп до финансиране, без да се отпуска извънредна публична финансова подкрепа, различна от вноските от Фонда в съответствие с член 27, параграф 7 и член 76, параграф 3, след упражняването на посоченото в член 21 правомощие или след преструктурирането на групата за преструктуриране. Този размер се коригира нагоре, ако — след консултация с компетентните органи, включително ЕЦБ — Съветът за преструктуриране констатира, че за подходящ срок, ненадвишаващ една година, е необходим по-висок размер, за да се поддържа пазарно доверие и да се гарантира непрекъснатото изпълнение на критични икономически функции от институцията или субекта по член 12, параграф 1, както и достъп до финансиране, без да се отпуска извънредна публична финансова подкрепа, различна от вноските от Фонда в съответствие с член 27, параграф 7 и член 76, параграф 3.

7.   Когато Съветът за преструктуриране очаква, че определени класове приемливи задължения е вероятно да бъдат изключени напълно или частично от споделянето на загуби съгласно член 27, параграф 5 или могат да бъдат прехвърлени изцяло към приемател чрез частично прехвърляне, изискването по член 12а, параграф 1 се изпълнява чрез собствен капитал или други приемливи задължения, достатъчни за:

a)

покриване на размера на изключените задължения, определен в съответствие с член 27, параграф 5;

б)

гарантиране на изпълнението на посочените в параграф 2 условия.

8.   В решението на Съвета за преструктуриране да наложи минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения съгласно настоящия член се посочват мотивите за решението, включително пълна оценка на посочените в параграфи 2 – 7 от настоящия член елементи, като то се преразглежда без ненужно забавяне от Съвета за преструктуриране, за да бъдат отразени евентуалните промени в нивото на изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС.

9.   За целите на параграфи 3 и 6 от настоящия член капиталовите изисквания се тълкуват в съответствие с начина, по който компетентният орган прилага преходните разпоредби в десета част, дял I, глави 1, 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и разпоредбите в националното право, с които се урежда упражняването на правото на преценка, предоставено на компетентните органи в посочения регламент.

Член 12д

Определяне на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения за субекти за преструктуриране от Г-СЗИ и съществени дъщерни предприятия в Съюза на Г-СЗИ извън ЕС

1.   Изискването по член 12а, параграф 1 за субект за преструктуриране, който е Г-СЗИ или е част от Г-СЗИ, се състои в следното:

a)

изискванията, посочени в членове 92а и 494 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

б)

евентуално допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения, определено от Съвета за преструктуриране конкретно за този субект в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

2.   Изискването по член 12а, параграф 1 за съществено дъщерно предприятие в Съюза на Г-СЗИ извън ЕС включва следното:

a)

изискванията, посочени в членове 92б и 494 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

б)

евентуално допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения, определено от Съвета за преструктуриране конкретно за това съществено дъщерно предприятие в съответствие с параграф 3 от настоящия член, което се изпълнява чрез собствен капитал и задължения, отговарящи на условията по член 12ж и член 92б, параграф 2 от Регламент (ЕС)№ 575/2013.

3.   Съветът за преструктуриране налага допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения по параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б) само:

a)

когато изискването, посочено в параграф 1, буква а) или параграф 2, буква а) от настоящия член, не е достатъчно, за да бъдат изпълнени условията, предвидени в член 12г; и

б)

до степента, в която това осигурява изпълнението на условията, предвидени в член 12г.

4.   В решението на Съвета за преструктуриране да наложи допълнително изискване за собствен капитал и приемливи задължения съгласно параграф 1, буква б) или параграф 2, буква б) от настоящия член се посочват мотивите за решението, включително пълна оценка на посочените в параграф 3 от настоящия член елементи, като то се преразглежда без ненужно забавяне от Съвета за преструктуриране, за да бъдат отразени евентуалните промени в нивото на изискването, посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС, приложимо за групата за преструктуриране или за същественото дъщерно предприятие в Съюза на Г-СЗИ извън ЕС.

Член 12е

Прилагане на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения към субектите за преструктуриране

1.   Субектите за преструктуриране спазват изискванията, предвидени в членове 12в — 12д, на консолидирана основа, съответстваща на нивото на групата за преструктуриране.

2.   Съветът за преструктуриране — след консултация с органа за преструктуриране на ниво група, когато този орган е различен от Съвета за преструктуриране, и с консолидиращия надзорник — определя изискването по член 12а, параграф 1 по отношение на субект за преструктуриране, установен в участваща държава членка, на консолидираното ниво на групата за преструктуриране, въз основа на изискванията по членове 12в — 12д и в зависимост от това дали съгласно плана за преструктуриране дъщерните предприятия на групата от трети държави трябва да бъдат преструктурирани отделно.

3.   По отношение на групите за преструктуриране съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 24б, буква б) Съветът за преструктуриране решава, в зависимост от характеристиките на механизма за солидарност и предпочитаната стратегия за преструктуриране, кои субекти в групата за преструктуриране са длъжни да спазват член 12г, параграфи 3 и 4 и член 12д, параграф 1, за да се гарантира, че групата за преструктуриране като едно цяло спазва параграфи 1 и 2 от настоящия член, както и по какъв начин тези субекти са длъжни да правят това в съответствие с плана за преструктуриране.

Член 12ж

Прилагане на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения към субекти, които не са субекти за преструктуриране

1.   Институциите, които са дъщерни предприятия на субект за преструктуриране или на субект от трета държава, но самите те не са субекти за преструктуриране, изпълняват изискванията, предвидени в член 12г, на индивидуална основа.

Съветът за преструктуриране, след консултация с компетентните органи, включително с ЕЦБ, може да реши да приложи изискването, предвидено в настоящия член, към субект по член 2, буква б), който е дъщерно предприятие на субект за преструктуриране, но който не е субект за преструктуриране.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, предприятията майки от Съюза, които не са субекти за преструктуриране, но са дъщерни предприятия на субекти от трети държави, изпълняват изискванията, предвидени в членове 12г и 12д, на консолидирана основа.

По отношение на групите за преструктуриране съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 24б, буква б) кредитните институции, които са дълготрайно свързани с централен орган, но които не са субекти за преструктуриране, централен орган, който не е субект за преструктуриране, и субекти за преструктуриране, за които не се прилага изискването по член 12е, параграф 3, спазват член 12г, параграф 6 на индивидуална основа.

По отношение на посочен в настоящия параграф субект изискването, посочено в член 12а, параграф 1, се определя въз основа на изискванията по член 12г.

2.   Изискването по член 12а, параграф 1 за субекти, посочени в параграф 1 от настоящия член, се изпълнява чрез едно или повече от следните:

a)

задължения:

i)

които са емитирани на и закупени от пряко от субекта за преструктуриране или непряко —чрез други субекти в същата група за преструктуриране, които са закупили задълженията от субекта, за който се прилага настоящият член, или са емитирани на и закупени от настоящ собственик на дялове или акции, който не е част от същата група за преструктуриране, доколкото упражняването на правомощията за обезценяване или преобразуване в съответствие с член 21 не засяга контрола върху дъщерното предприятие от страна на субекта за преструктуриране;

ii)

които отговарят на критериите за приемливост, посочени в член 72a от Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на член 72б, параграф 2, букви б), в), к), л) и м) и член 72б, параграфи 3—5 от посочения регламент;

iii)

които при обичайно производство по несъстоятелност имат по-нисък ред от реда на задълженията, които не отговарят на условието по подточка i) и които не са приемливи от гледна точка на капиталовите изисквания;

iv)

спрямо които могат да бъдат упражнявани правомощията за обезценяване или преобразуване в съответствие с член 21 по начин, който е съвместим със стратегията за преструктуриране на групата за преструктуриране, по-специално без да се засяга контролът върху дъщерното предприятие от страна на субекта за преструктуриране;

v)

придобиването на собствеността върху които не се финансира пряко или непряко от субекта, за който се прилага настоящият член;

vi)

в разпоредбите, които ги уреждат, не се посочва изрично или по подразбиране, че по отношение на задълженията, в зависимост от случая, ще бъдат упражнени кол опция, опция за изкупуване изплащане или обратно изкупуване преди падежа от субекта, за който се прилага настоящият член, освен при несъстоятелност или прекратяване на субекта, нито субектът указва това по друг начин;

vii)

разпоредбите, които ги уреждат, не предвиждат за притежателя им правото да ускори бъдещия график на изплащане на лихви или на главницата, освен в случай на несъстоятелност или прекратяване на субекта, за който се прилага настоящият член;

viii)

по които размерът на дължимите плащания на лихви или на дивиденти, в зависимост от случая, не се променя въз основа на кредитния рейтинг на субекта, за който се прилага настоящият член, или на неговото предприятие майка;

б)

собствен капитал, както следва:

i)

базов собствен капитал от първи ред, и

ii)

друг собствен капитал, който:

е емитиран на и закупен от субекти, включени в същата група за преструктуриране, или

е емитиран на и закупен от субекти, които не са включени в същата група за преструктуриране, доколкото прилагането на правомощията за обезценяване или преобразуване по член 21 не засяга контрола върху дъщерното предприятие от страна на субекта за преструктуриране.

3.   Съветът за преструктуриране може да разреши изискването по член 12а, параграф 1 да бъде изпълнено напълно или частично посредством гаранция, издадена от субекта за преструктуриране, която отговаря на следните условия:

a)

дъщерното предприятие и субектът за преструктуриране са установени в една и съща участваща държава членка и са част от една и съща група за преструктуриране;

б)

субектът за преструктуриране изпълнява изискването по член 12е;

в)

гаранцията е издадена в размер, който е най-малко еквивалентен на размера на изискването, което замества;

г)

гаранцията се предявява, когато дъщерното предприятие не е в състояние да плаща изискуемите си дългове или други задължения или когато за това дъщерно предприятие е направена констатацията по член 21, параграф 3, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано;

д)

гаранцията е обезпечена чрез споразумение за финансово обезпечение съгласно определението в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1) на стойност най-малко 50 % от своя размер;

е)

обезпечението на гаранцията отговаря на изискванията по член 197 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и след прилагането на консервативно процентно намаление е достатъчно, за да покрие обезпечената стойност, посочена в буква д);

ж)

обезпечението на гаранцията е свободно от тежести, и по-специално не се използва като обезпечение за друга гаранция;

з)

обезпечението има ефективен срок до падежа, отговарящ на същото условие за срок до падежа като посоченото в член 72в, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013; и

и)

няма правни, регулаторни или оперативни пречки за прехвърлянето на обезпечението от субекта за преструктуриране към съответното дъщерно предприятие, включително когато по отношение на субекта за преструктуриране е предприето действие по преструктуриране.

За целите на първа алинея, буква и) по искане на Съвета за преструктуриране субектът за преструктуриране предоставя независимо писмено мотивирано правно становище или обосновава по друг задоволителен начин липсата на правни, регулаторни или оперативни пречки пред прехвърлянето на обезпечението от субекта за преструктуриране на съответното дъщерно предприятие.

Член 12з

Освобождаване от минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения за субекти, които не са субекти за преструктуриране

1.   Съветът за преструктуриране може да освободи от прилагането на член 12ж дъщерното предприятие на субект за преструктуриране, установен в участваща държава членка, когато:

a)

дъщерното предприятие и субектът за преструктуриране са установени в една и съща участваща държава членка и са част от една и съща група за преструктуриране;

б)

субектът за преструктуриране изпълнява изискването, посочено в член 12е;

в)

няма и не се очакват съществени практически или правни пречки за своевременното прехвърляне на собствен капитал или за изплащането на задължения от субекта за преструктуриране към дъщерното предприятие, по отношение на което е била направена констатацията по член 21, параграф 3, по-специално когато по отношение на субекта за преструктуриране е предприето действие по преструктуриране;

2.   Съветът за преструктуриране може да освободи от прилагането на член 12ж дъщерното предприятие на субект за преструктуриране, установен в участваща държава членка, когато:

a)

дъщерното предприятие и неговото предприятие майка са установени в една и съща участваща държава членка и са част от една и съща група за преструктуриране;

б)

предприятието майка изпълнява на консолидирана основа изискването, посочено в член 12а, параграф 1, в участващата държавата членка;

в)

няма и не се очакват съществени практически или правни пречки за своевременното прехвърляне на собствен капитал или за изплащането на задължения от предприятието майка към дъщерното предприятие, по отношение на което е била направена констатацията по член 21, параграф 3, по-специално когато по отношение на предприятието майка е предприето действие по преструктуриране.

Член 12и

Освобождаване за централен орган и кредитни институции, които са дълготрайно свързани с централен орган

Съветът за преструктуриране може да освободи частично или напълно от прилагането на член 12ж централен орган или кредитна институция, която е дълготрайно свързана с централен орган, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

a)

кредитната институция и централният орган подлежат на надзор от един и същ компетентен орган, установени са в една и съща участваща държава членка и са част от една и съща група за преструктуриране;

б)

поетите ангажименти на централния орган и на дълготрайно свързаните с него кредитни институции са солидарни или ангажиментите на дълготрайно свързаните кредитни институции са напълно гарантирани от централния орган;

в)

минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения и за платежоспособност и ликвидност на централния орган и на всички дълготрайно свързани с него кредитни институции се наблюдават като едно цяло въз основа на консолидираните отчети на тези институции;

г)

в случай на освобождаване за кредитна институция, която е дълготрайно свързана с централен орган, ръководството на централния орган има право да дава указания на ръководствата на дълготрайно свързаните институции;

д)

съответната група за преструктуриране изпълнява изискването, посочено в член 12е, параграф 3; и

е)

няма и не се очакват съществени практически или правни пречки за своевременното прехвърляне на собствен капитал или за изплащането на задължения между централния орган и дълготрайно свързаните с него кредитни институции в случай на преструктуриране.

Член 12й

Нарушения на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения

1.   При нарушения на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения по член 12е или 12ж се търсят решения за справяне с тях въз основа на най-малко едно от следните:

a)

правомощията за преодоляване или отстраняване на пречките пред възможността за преструктуриране в съответствие с член 10;

б)

правомощията, посочени в член 10а;

в)

мерките, посочени в член 104 от Директива 2013/36/ЕС;

г)

мерките за ранна намеса в съответствие с член 13;

д)

административните санкции и другите административни мерки в съответствие с членове 110 и 111 от Директива 2014/59/ЕС.

Освен това Съветът за преструктуриране или ЕЦБ могат да извършат оценка на това дали институцията е проблемна или има вероятност да стане проблемна в съответствие с член 18.

2.   Съветът за преструктуриране, органите за преструктуриране и компетентните органи на участващите държави членки се консултират помежду си при упражняването на съответните им правомощия, посочени в параграф 1.

Член 12к

Правила за преходния период и за периода след преструктурирането

1.   Чрез дерогация от член 12а, параграф 1, Съветът за преструктуриране или националните органи за преструктуриране определят подходящи преходни периоди, през които субектите по член 12, параграфи 1 и 3 да изпълнят изискванията по член 12е или 12ж или изискванията, произтичащи от прилагането на член 12в, параграф 4, 5 или 7, в зависимост от случая. Крайният срок за изпълнение от субектите на изискванията по член 12е или 12ж или на изискванията, произтичащи от прилагането на член 12в, параграф 4, 5 или 7, е 1 януари 2024 г.

Съветът за преструктуриране определя междинни целеви нива за изискванията по член 12е или 12ж или на изискванията, произтичащи от прилагането на член 12в, параграф 4, 5 или 7, в зависимост от случая, които се изпълняват от субектите по член 12, параграфи 1 и 3, считано от 1 януари 2022 г. Междинните целеви нива като правило осигуряват линейно натрупване на собствен капитал и приемливи задължения за изпълнение на изискванията.

Когато това е надлежно обосновано и уместно, Съветът за преструктуриране може да определи преходен период, който приключва след 1 януари 2024 г., въз основа на критериите, посочени в параграф 7, като взема предвид:

a)

развитието във финансовото състояние на субекта;

б)

вероятността субектът да е в състояние да осигури в разумен срок изпълнението на изискванията по член 12е или 12ж или на изискването, произтичащо от прилагането на член 12в, параграф 4, 5 или 7; и

в)

дали субектът е в състояние да замени задълженията, които вече не отговарят на критериите за приемливост или падеж, предвидени в членове 72б и 72в от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в член 12в или член 12ж, параграф 2 от настоящия регламент, а в противен случай — дали тази невъзможност е с индивидуален характер или се дължи на затруднения за целия пазар.

2.   Крайният срок, в рамките на който субектите за преструктуриране трябва да започнат да изпълняват минималното ниво на изискванията, посочени в член 12г, параграф 4 или 5, е 1 януари 2022 г.

3.   Минималното ниво на изискването, посочено в член 12г, параграфи 4 и 5, не се прилага в течение на две години след датата:

a)

на която Съветът за преструктуриране или органът за преструктуриране е приложил инструмента за споделяне на загуби; или

б)

на която, с цел да се рекапитализира без прилагането на инструменти за преструктуриране, субектът за преструктуриране е въвел алтернативна мярка от страна на частния сектор, посочена в член 18, параграф 1, буква б), с която капиталовите инструменти и другите задължения са били обезценени или преобразувани в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, или на която спрямо субекта за преструктуриране са били упражнени правомощията за обезценяване или преобразуване в съответствие с член 21.

4.   Изискванията по член 12в, параграфи 4 и 7, както и по член 12г, параграфи 4 и 5, в зависимост от случая, не се прилагат в срок от три години след датата, на която субектът или групата, от която е част субектът за преструктуриране, са счетени за Г-СЗИ или субектът за преструктуриране е изпаднал в ситуацията, посочена в член 12г, параграф 4 или 5.

5.   Чрез дерогация от член 12а, параграф 1, Съветът за преструктуриране и националните органи за преструктуриране определят подходящ преходен период за изпълнение на изискванията по член 12е или 12ж или на изискването, произтичащо от прилагането на член 12в, параграф 4, 5 или 7, в зависимост от случая, за субектите, спрямо които са приложени инструменти за преструктуриране или е упражнено правомощието за обезценяване или преобразуване по член 21.

6.   За целите на параграфи 1 — 5 Съветът за преструктуриране и националните органи за преструктуриране съобщават на субекта планираното минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения за всеки 12-месечен период по време на преходния период, с оглед да се улесни постепенното увеличаване на неговия капацитет за поемане на загуби и рекапитализация. В края на преходния период минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения е равно на стойността, определена съгласно член 12в, параграф 4, 5 или 7, член 12г, параграф 4 или 5, член 12е или член 12ж, в зависимост от случая.

7.   При определянето на преходните периоди Съветът за преструктуриране взема предвид:

a)

преобладаващото наличие на депозити и липсата на дългови инструменти в модела на финансиране;

б)

достъпа до капиталовите пазари за приемливи задължения;

в)

степента, в която субектът за преструктуриране използва базов собствен капитал от първи ред за изпълнение на изискването по член 12е.

8.   При спазване на параграф 1, Съветът за преструктуриране може впоследствие да преразгледа преходния период, както и планираното минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, съобщено в съответствие с параграф 6.

(*1)  Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).“"

7)

Член 16 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Съветът за преструктуриране предприема действие по преструктуриране по отношение на предприятие майка по член 2, буква б), когато са изпълнени предвидените в член 18, параграф 1 условия.“

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Независимо от факта, че предприятието майка не отговаря на условията по член 18, параграф 1, Съветът за преструктуриране може да вземе решение за предприемане на действие по преструктуриране по отношение на това предприятие майка, когато то представлява субект за преструктуриране и когато едно или повече негови дъщерни предприятия, които са институции, но не са субекти за преструктуриране, отговарят на условията по член 18, параграф 1, ако техните активи и задължения са такива, че неизпълнение на задължения от тяхна страна застрашава отделна институция или групата като едно цяло, и по отношение на това предприятие майка е необходимо действие по преструктуриране с цел преструктурирането на дъщерните предприятия, които са институции, или с цел преструктурирането на съответната група за преструктуриране като едно цяло.“

8)

Член 18 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

предвид моментната обстановка и други важни обстоятелства няма реална вероятност предприети по отношение на субекта алтернативни мерки от страна на частния сектор, включително мерки на ИЗС, или действия на надзорните органи, включително мерки за ранна намеса или обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21, параграф 1, да предотвратят в разумен срок неизпълнението на задължения от страна на субекта;“

б)

вмъква се следният параграф:

„1а.   Съветът за преструктуриране може да приеме схема за преструктуриране в съответствие с параграф 1 във връзка с централен орган и всички дълготрайно свързани с него кредитни институции, които са част от една и съща група за преструктуриране, когато тази група за преструктуриране като едно цяло спазва условията, предвидени в параграф 1, първа алинея.“

9)

В член 20 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21“;

б)

параграф 5 се изменя, както следва:

i)

в буква а) думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливи задължения в съответствие с член 21“;

ii)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

когато се прилага правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21, параграф 7, да предостави данни за вземане на решението относно степента на обезсилване или разсейване на инструментите на собственост, както и степента на обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения;

г)

когато се прилага инструментът за споделяне на загуби, да предостави данни за вземане на решението относно степента на обезценяване или преобразуване на задълженията, които споделят загуби;“

iii)

в буква ж) думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21“;

в)

в параграфи 6 и 13 думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливите задължения в съответствие с член 21“, а в параграф 15 думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливи задължения в съответствие с член 21“;

10)

Член 21 се изменя, както следва:

a)

заглавието се заменя със следното:

„Обезценяване или преобразуване на капиталови инструменти и приемливи задължения“;

б)

в уводната част и в буква б) от параграф 1 думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливите задължения по параграф 7а“;

в)

в параграф 3, буква б) думите „капиталови инструменти“ се заменят с думите „капиталови инструменти и приемливи задължения по параграф 7а“;

г)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Ако е изпълнено едно или повече от условията по параграф 1, Съветът за преструктуриране, като действа в съответствие с предвидената в член 18 процедура, преценява дали правомощията за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения трябва да бъдат упражнени самостоятелно или — в съответствие с процедурата по член 18 — в комбинация с действие по преструктуриране.

Когато съответните капиталови инструменти и приемливите задължения са закупени от субекта за преструктуриране непряко чрез други субекти в същата група за преструктуриране, правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения се упражнява заедно с упражняването на същото правомощие на нивото на предприятието майка на засегнатия субект или на нивото на други предприятия майки, които не са субекти за преструктуриране, така че загубите да бъдат реално прехвърлени и засегнатият субект да бъде рекапитализиран от субекта за преструктуриране.

След упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответни капиталови инструменти или приемливи задължения независимо от действията по преструктуриране се извършва предвидената в член 20, параграф 16 оценка и се прилага член 76, параграф 1, буква д).“

д)

вмъкват се следните параграфи:

„7а.   Правомощието за обезценяване или преобразуване на приемливи задължения независимо от действията по преструктуриране може да се упражнява само във връзка с приемливи задължения, които отговарят на условията, посочени в член 12ж, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, с изключение на условието, свързано с остатъчния срок до падежа на задълженията съгласно член 72в, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

При упражняването на това правомощие обезценяването или преобразуването се извършва в съответствие с принципа по член 15, параграф 1, буква ж).

7б.   Когато се предприема действие по преструктуриране във връзка със субект за преструктуриране или, при извънредни обстоятелства в отклонение от плана за преструктуриране, във връзка със субект, който не е субект за преструктуриране, размерът, който се намалява, обезценява или преобразува в съответствие с член 21, параграф 10 на нивото на този субект, се зачита при изчисляването на праговете, предвидени в член 27, параграф 7, буква а), приложими за засегнатия субект.“

е)

в параграф 8, втора алинея думите „съответни капиталови инструменти“ се заменят с думите „съответни капиталови инструменти и приемливи задължения по параграф 7а“, а думите „съответните капиталови инструменти“ се заменят с думите „съответните капиталови инструменти и приемливите задължения по параграф 7а“;

ж)

в параграф 10 се добавя следната буква:

„г)

главницата на посочените в параграф 7а приемливи задължения се обезценява или се преобразува в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, или и двете, до необходимата степен за постигане на посочените в член 14 цели на преструктурирането или до размера на обема на съответните приемливи задължения, в зависимост от това кое от двете е по-малко.“

11)

Член 27 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „приемливите задължения“ се заменят с думите „задълженията, които споделят загуби,“;

б)

параграф 3 се изменя, както следва:

i)

буква е) се заменя със следното:

„е)

задължения с остатъчен срок до падежа под седем дни, дължими на системи или системни оператори, определени за целите на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2), или на техните участници, които произтичат от участието в такава система, или които са дължими на ЦК, които са получили разрешение в Съюза съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012, и на признати от ЕОЦКП ЦК от трети държави съгласно член 25 от посочения регламент;

(*2)  Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).“"

ii)

добавя се следната буква:

„з)

задължения към субекти, посочени в член 1, параграф 1, буква а), б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, които са част от същата група за преструктуриране, без да са самите те субекти за преструктуриране, с изключение на случаите, когато тези задължения са с по-нисък ред от обикновените необезпечени задължения съгласно съответното национално право на участващата държава членка, уреждащо обичайното производство по несъстоятелност към 28 декември 2020 г.; когато се прилага това изключение, Съветът за преструктуриране преценява дали размерът на инструментите, които отговарят на изискванията по член 12ж, параграф 2, е достатъчен, за да осигури прилагането на предпочитаната стратегия за преструктуриране.“

в)

в параграф 4 думите „задължения, към които може да бъде приложен инструментът за споделяне на загуби,“ се заменят с думите „задължения, които споделят загуби,“;

г)

в параграф 5 втора алинея се заменя със следното:

„Съветът за преструктуриране внимателно преценява дали задълженията към институции или субекти, които са част от същата група за преструктуриране, без да са самите те субекти за преструктуриране, и които не са изключени от обхвата на правомощията за обезценяване и преобразуване съгласно параграф 3, буква з), следва да бъдат изключени напълно или частично съгласно първа алинея, букви а)—г), за да се осигури ефективното прилагане на стратегията за преструктуриране.

Когато задължение, което споделя загуби, или клас от задължения, които споделят загуби, са частично или напълно изключени в съответствие с настоящия параграф, нивото на обезценяване или преобразуване, приложено към други задължения, които споделят загуби, може да бъде увеличено, за да се отчете това изключване, при условие че нивото на обезценяване и преобразуване, приложено към другите задължения, които споделят загуби, е съобразено с принципа по член 15, параграф 1, буква ж).“

д)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Когато задължение, което споделя загуби, или клас задължения, които споделят загуби, са частично или напълно изключени съгласно параграф 5 и загубите, които биха понесени от тези задължения, не са били изцяло прехвърлени към други кредитори, Фондът може да направи вноска към институцията в режим на преструктуриране с цел постигане на единия или двата от следните резултати:

а)

да се покрият загубите, които не са били поети от задълженията, които споделят загуби, и да се възстанови нетната стойност на активите на институцията в режим на преструктуриране на нула в съответствие с параграф 13, буква а);

б)

да се закупят инструменти на собственост или капиталови инструменти на институцията в режим на преструктуриране с цел рекапитализация в съответствие с параграф 13, буква б).“

е)

в параграф 7, буква а) думите „приемливи задължения“ се заменят с думите „задължения, които споделят загуби,“;

ж)

в параграф 13 думите „приемливите задължения“ се заменят с думите „задълженията, които споделят загуби,“;

12)

В член 31, параграф 2 думите „член 45, параграфи 9—13“ се заменят с думите „член 45з“;

13)

В член 32, параграф 1 думата „12“ се заменя с думите „12—12к“.

Член 2

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 28 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 34, 31.1.2018 г., стр. 17.

(2)  ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 36.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 май 2019 г.

(4)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(7)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 г. за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (ОВ L 184, 8.7.2016 г., стр. 1).


Top