Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0595

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/595 на Комисията от 11 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (Текст от значение за ЕИП.)

C/2019/2947

OJ L 103, 12.4.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/595/oj

12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/595 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 733/2008 на Съвета от 15 юли 2008 г. относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) изпрати уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок. Тогава Обединеното кралство ще стане трета държава.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията (2) се изисква от държавите членки да направят необходимото, за да могат компетентните органи на третите държави, засегнати от аварията в Чернобил, да издават сертификати за износ, с които се удостоверява, че продуктите, които сертификатите придружават, отговарят на максимално допустимите нива по Регламент (ЕО) № 733/2008. Конкретните трети държави са посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1635/2006.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370 на Комисията (3) бе изменен Регламент (ЕО) № 1635/2006 с цел Обединеното кралство да бъде включено в приложение II към посочения регламент. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370 трябва да започне да се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне или ако не е бил удължен двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(4)

По искане на Обединеното кралство, на 22 март 2019 г. Европейският съвет реши да удължи срока, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Следователно условията за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370, посочени в член 2 от същия регламент, вече не могат да бъдат изпълнени.

(5)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1635/2006 следва да бъде съответно изменено и следва да бъдат определени условията за прилагане на изменението.

(6)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1635/2006 се добавя следният текст:

„Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, следващ този, в който законодателството на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета относно условията за внос на селскостопански продукти с произход от трети страни след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил (ОВ L 306, 7.11.2006 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/370 на Комисията от 7 март 2019 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1635/2006 за установяване на подробни правила относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 737/90 на Съвета поради оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (ОВ L 68, 8.3.2019 г., стр. 1).


Top