EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L2121

Директива (ЕС) 2019/2121 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (текст от значение за ЕИП)

PE/84/2019/REV/1

OB L 321, 12.12.2019, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2121/oj

12.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/2121 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2019 година

за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50, параграфи 1 и 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета (3) се уреждат презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност. Правилата за презгранични сливания представляват важен етап за подобряване на функционирането на вътрешния пазар за дружествата и им дават възможност да се възползват от свободата на установяване. Оценката на тези правила обаче показва, че е необходимо те да бъдат изменени. Освен това е добре да бъдат въведени правила за уреждане на презграничните преобразувания и разделяния, тъй като в Директива (ЕС) 2017/1132 се предвиждат правила само за разделянията на национално равнище на публични дружества с ограничена отговорност.

(2)

Свободата на установяване е един от основните принципи на правото на Съюза. По силата на член 49, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) във връзка с член 54 от ДФЕС свободата на установяване на дружествата включва, наред с другото, правото да се създават и ръководят такива дружества при условията, определени от законодателството на държавата членка на установяване. В съдебната практика на Съда на Европейския съюз свободата на установяване се тълкува в смисъл, че включва правото на дружество, създадено в съответствие със законодателството на държава членка да се преобразува в дружество, регулирано от законодателството на друга държава членка, стига да са изпълнени условията, предвидени в законодателството на тази друга държава членка, и по-специално установеният от нея критерий за привързване на дружествата с националния ѝ правопорядък.

(3)

При липса на хармонизация в правото на Съюза, в съответствие с член 54 от ДФЕС всяка държава членка е компетентна да установи критерия за привързване, определящ националното законодателство, приложимо за дадено дружество. Съгласно член 54 от ДФЕС критерии за привързване като седалището, централното управление и основното място на дейност на дружеството се разглеждат при еднакви условия. Поради това, както се изяснява от съдебната практика, фактът, че се прехвърля само седалището, а не централното управление или основното място на дейност, не изключва сам по себе си приложимостта на свободата на установяване по член 49 от ДФЕС.

(4)

Развитието на съдебната практика разкри нови възможности пред дружествата на вътрешния пазар за стимулиране на икономическия растеж, ефективната конкуренция и производителността. Същевременно целта за вътрешен пазар без вътрешни граници за дружествата трябва да бъде съгласувана с други цели на европейската интеграция, като социалната закрила, съгласно посоченото в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член 9 от ДФЕС, както и насърчаването на социалния диалог, съгласно посоченото в член 151 и в член 152 от ДФЕС. Правата на дружествата да се преобразуват, да се сливат и да се разделят презгранично следва да вървят успоредно и да бъдат разумно балансирани със защитата на работниците и служителите, кредиторите и членовете.

(5)

Липсата на правна рамка за презграничните преобразувания и разделяния води до правна разпокъсаност и правна несигурност, като по този начин създава пречки пред упражняването на свободата на установяване. Това води и до непълноценна защита на работниците и служителите, кредиторите и миноритарните членове в рамките на вътрешния пазар.

(6)

Европейският парламент призова Комисията да приеме хармонизирани норми за презграничните преобразувания и разделяния. Една хармонизирана правна рамка би допринесла допълнително за премахване на ограниченията на свободата на установяване като същевременно би осигурила адекватна защита на заинтересованите страни, като например работниците и служителите, кредиторите и членовете.

(7)

В своето съобщение от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ Комисията обяви, че ще прецени необходимостта от актуализиране на съществуващите правила за презграничните сливания, за да улесни МСП в избора на предпочитаните от тях стопански стратегии и за да спомогне за по-доброто им адаптиране към променящите се пазарни условия, без да се допуска отслабване на съществуващата закрила на заетостта. В своето съобщение от 25 октомври 2016 г., озаглавено „Работна програма на Комисията за 2017 г.: Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите“, Комисията обяви инициатива за улесняване на презграничните сливания.

(8)

Освен нови правила относно преобразуванията с настоящата директива се установяват правила за презграничните разделяния — както за частичните, така и за пълните разделяния, но само когато това се осъществява чрез създаването на нови дружества. В настоящата директива не се предвижда хармонизирана уредба на презграничните разделяния, при които дадено дружество прехвърля активи и пасиви на едно или повече съществуващи дружества, тъй като такива случаи са считани за много сложни, изискващи участието на компетентните органи от няколко държави членки и водещи до допълнителни рискове от заобикаляне на правилата на Съюза и на националните правила. Възможността за създаване на дружество посредством разделяне чрез отделяне, както е предвидено в настоящата директива, предлага на дружествата нова хармонизирана процедура на вътрешния пазар. Дружествата следва да имат обаче свободата пряко да създават дъщерни дружества в други държави членки.

(9)

Настоящата директива не следва да се прилага за дружества в ликвидация, в които разпределянето на активите е започнало. В допълнение държавите членки следва да могат да избират да изключват дружества, които са предмет на други производства по ликвидация от прилагането на настоящата директива. Държавите членки следва също да могат да решават да не прилагат настоящата директива по отношение на дружества, които са предмет на производства по несъстоятелност съгласно националното законодателство или за които се прилагат рамки за превантивно преструктуриране съгласно националното законодателство, независимо дали тези производства са част от национална нормативна уредба на несъстоятелността или се регулират извън нея. В допълнение, държавите членки следва да могат да избират да не прилагат настоящата директива по отношение на дружества, които са предмет на мерки за предотвратяване на кризи, съгласно определението в Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4). Настоящата директива следва да не засяга Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(10)

Като се има предвид сложността на презграничните преобразувания, сливания и разделяния (заедно наричани „презгранични операции“) и множеството засегнати интереси, целесъобразно е да се предвиди контрол върху законосъобразността на презграничните операции преди те да породят действие, за да се осигури правна сигурност. За тази цел компетентните органи на участващите държави членки следва да гарантират, че решението за одобряване на презграничната операция е взето по справедлив, обективен и недискриминационен начин, и въз основа на всички относими елементи, изисквани от правото на Съюза и от националното законодателство.

(11)

Настоящата директива не следва да засяга правомощията на държавите членки за предоставяне на засилена защита за работниците и служителите в съответствие със съществуващите достижения на социалното право.

(12)

За да може в процедурата за извършване на презграничната операция да бъдат взети предвид законните интереси на всички заинтересовани страни, дружеството следва да изготви и да оповести плана за предлаганата операция, съдържащ най-важната информация за нея. Административният или управителният орган, когато това е предвидено в националното законодателство или в съответствие с националната практика, или и двете, следва да включва представители на работниците и служителите на равнище управителен съвет в решението относно плана за презгранична операция. Тази информация следва да включва поне планираната правна форма на дружеството или дружествата, учредителния акт, когато е приложимо, устава, предлагания примерен график за операцията и подробности за гаранциите, предложени на членовете и кредиторите. Следва да бъде оповестено известие в регистъра, информиращо членовете, кредиторите и представителите на работниците и служителите или когато няма такива представители, самите работници и служители, че могат да представят забележки във връзка с предлаганата операция. Държавите членки също биха могли да решат предвиденият в настоящата директива доклад на независимия експерт да бъде оповестен.

(13)

За да предостави информация на членовете си и на работниците и служителите си, дружеството, извършващо презграничната операция, следва да изготви доклад за тях. Докладът следва да разяснява и обосновава правните и икономическите аспекти на предлаганата презгранична операция и последиците от предлаганата презгранична операция за работниците и служителите. По-специално в доклада следва да се обяснят последиците от презграничната операция във връзка с бъдещата дейност на дружеството, включително неговите дъщерни дружества. Що се отнася до членовете, докладът следва да включва средства за правна защита, с които те разполагат, особено информация относно правото им да напуснат дружеството. По отношение на работниците и служителите, в доклада следва да се обяснят последиците от предлаганата презгранична операция върху заетостта. В него следва да се обясни по-специално дали ще има съществена промяна в условията на заетост, определени със закон, в колективните трудови договори или в транснационалните споразумения между предприятия, както и в местоположението на местата на стопанска дейност на дружеството, например местоположението на седалището. Освен това докладът следва да включва информация относно управителния орган и когато е приложимо, персонала, оборудването, помещенията и активите преди и след презграничната операция и вероятните промени в организацията на работата, заплатите, мястото на специфичните длъжности и очакваните последици за работниците и служителите, които заемат такива длъжности, както и социалния диалог на равнището на дружеството, включително, когато е приложимо, представителството на работниците и служителите на равнище управителен съвет. В доклада следва също така да се обясни как тези промени ще засегнат всички дъщерни дружества на дружеството.

Не се изисква раздел за работници и служители, когато единствените служители на дружеството са в неговия административен или управителен орган. Освен това, с цел повишаване на предоставяната на работниците и служителите защита, следва те самите или техните представители да могат да предоставят становището си относно раздела от доклада, в който се излагат последиците от презграничната операция за тях. Предоставянето на доклада и на становища следва да не засягат приложимите процедури за информиране и консултиране, предвидени на национално равнище, включително тези в резултат от транспонирането на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) или на Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7). Докладът или, в случай че е изготвен повече от един, докладите следва да бъдат предоставени на членовете и на представителите на работниците и служителите на дружеството в процес на презгранична операция или когато няма такива представители, на самите работници и служители.

(14)

Планът за презгранична операция, предлагането на парично обезщетение, направено от страна на дружеството за онези членове, които желаят да напуснат дружеството, и когато е приложимо, съотношението на замяна на дяловете или акциите, включително размера на всяка допълнително изплатена парична сума, включена в плана, следва да бъдат разгледани от експерт, който е независим от дружеството. По отношение на независимостта на експерта държавите членки следва да вземат предвид изискванията, установени в членове 22 и 22б от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8).

(15)

Оповестената от дружеството информация следва да бъде изчерпателна и да дава възможност на заинтересованите страни да оценят последиците от планираната презгранична операция. Въпреки това дружествата не следва да бъдат задължени да оповестяват поверителна информация, чието оповестяване би могло да засегне тяхната стопанска позиция в съответствие с правото на Съюза или националното законодателство. Такава липса на оповестяване не следва да подкопава другите изисквания, предвидени в настоящата директива.

(16)

Въз основа на плана и докладите общото събрание на членовете на дружеството следва да гласува дали да одобри този план, или не, както и необходимите изменения на учредителните актове, включително устава. Важно е прагът за мнозинство за такова гласуване да бъде достатъчно висок, за да се гарантира, че решението се взема със солидно мнозинство. Освен това членовете също следва да имат право на глас по отношение на всички договорености във връзка с участието на работниците и служителите, ако са запазили това право по време на общото събрание.

(17)

Липсата на хармонизиране на гаранциите за членовете беше определена като пречка за презграничните операции. Дружествата и техните членове са изправени пред множество различни форми на защита, които водят до усложняване и правна несигурност. Ето защо на членовете следва да се предостави еднакво минимално равнище на защита, независимо от държавата членка, в която се намира дружеството. Следователно държавите членки следва да могат да запазят или да въведат допълнителни правила за защита на членовете, освен ако те не са в противоречие с предвидените в настоящата директива или със свободата на установяване. Индивидуалните права на информация на членовете следва да остават незасегнати.

(18)

Вследствие на презгранична операция членовете често са изправени пред ситуация, при която правото, приложимо към техните права, се променя, тъй като те стават членове на дружество, уредено от законодателството на държава членка, различна от държавата членка, чието законодателство е било приложимо за дружеството преди операцията. Поради това държавите членки следва да предоставят на членовете, които притежават дялове или акции с право на глас и които са гласували против одобряването на плана, поне правото да напуснат дружеството и да получат парично обезщетение за своите дялове или акции, равняващо се на стойността им. Държавите членки обаче могат да решат да предложат това право и за други членове, например на членовете, които притежават дялове или акции без право на глас, или за членовете, които в резултат на презграничната операция придобиват дялове или акции в предложеното дружество в размери, различни от тези, които са притежавали преди операцията, или на членовете, за които няма промяна на приложимото право, но за които някои права биха се променили вследствие на операцията. Настоящата директива не следва да засяга националните правила за действителност на договорите за продажба и прехвърляне на дялове или акции в дружества, нито изисквания за специална правна форма. Държавите членки следва да могат например да изискват нотариален акт или потвърждаване на подписите.

(19)

Дружествата следва да могат да направят приблизителна оценка, доколкото е възможно, на разходите, свързани с презграничната операция. Поради това от членовете би могло да се изисква да декларират пред дружеството дали възнамеряват да упражняват правото да се разпореждат със своите дялове или акции. Това изискване следва да не засяга формалните изисквания, предвидени в националното законодателство. От членовете би могло да се изисква също така да посочат заедно с декларацията или в рамките на определен срок дали възнамеряват да оспорят предлаганото парично обезщетение и да поискат допълнително парично обезщетение.

(20)

Изчисляването на предложението за парично обезщетение следва да се основава на общоприети методи на оценяване. Членовете следва да имат право да оспорват изчислението на паричното обезщетение и да поставят под въпрос доколко неговият размер е подходящ пред компетентни административни или съдебни органи или пред оправомощени съгласно националното законодателство органи, включително арбитражни съдилища. Държавите членки следва да могат да предвидят, че членове, които са изразили решението си да упражнят правото си да се разпореждат със своите дялове или акции, имат право да се присъединят към производството. Държавите членки следва да могат също така да определят срокове в националното законодателство за присъединяване към това производство.

(21)

Доколкото се отнася до презгранични сливания или разделяния, членовете, които не са имали или не са упражнили правото на напускане на дружеството, следва независимо от това да имат право да оспорят съотношението на замяна на дяловете или акциите. При оценката на адекватността на съотношението на замяна на дяловете или акциите компетентният административен или съдебен орган или оправомощеният съгласно националното законодателство орган също следва да вземе предвид размера на евентуалното изплащане на допълнителна парична сума, включено в плана.

(22)

След извършването на презгранична операция е възможно стойността на вземанията на бившите кредитори на дружеството или дружествата, извършващи операцията, да бъде засегната, когато дружеството, което носи отговорност за дълга, се урежда след тази операция от законодателството на друга държава членка. Понастоящем правилата за защита на кредиторите варират в различните държави членки, което значително усложнява процеса на презгранична операция и води до несигурност както за участващите дружества, така и за техните кредитори във връзка със събирането или удовлетворяването на техните вземания.

(23)

С цел да се осигури подходяща защита на кредиторите в случаите, когато те не са удовлетворени от защитата, предложена от дружеството в плана за презграничното преобразуване, и когато може да не са намерили задоволително решение с дружеството, кредиторите, които са уведомили предварително дружеството, следва да могат да сезират компетентния орган за получаване на гаранции. При оценката на тези гаранции подходящият орган следва да вземе предвид дали вземането на кредитора срещу дружеството или трето лице е с поне еквивалентна стойност и с пропорционално кредитно качество, както преди презграничната операция и дали това вземане може да бъде предявено пред същата юрисдикция.

(24)

Държавите членки следва да гарантират, че кредиторите, които са влезли в търговски отношения с дружеството, преди то да е оповестило публично намерението си да извърши презгранична операция, получават подходяща защита. В допълнение към общите правила, установени в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (9), държавите членки следва да предвидят, че такива кредитори имат право да предявят вземане в изходните държави членки в срок от две години след оповестяването на плана за презграничното преобразуване. След оповестяването на плана кредиторите следва да могат да отчитат потенциалното въздействие от смяната на юрисдикцията и приложимото право в резултат на презграничната операция. Сред кредиторите на дружество, които следва да бъдат защитени, могат също да се включват настоящи и бивши служители с придобити пенсионни права и лица, които получават професионални пенсионни обезщетения. Предвидената в настоящата директива двугодишна мярка за защита по отношение на юрисдикцията, към която могат да се отнасят кредиторите, чиито вземания са възникнали преди оповестяването на плана за презгранично преобразуване, следва да не засяга националното законодателство, което определя давностния срок за вземанията.

(25)

Освен това, за да се защитят кредиторите срещу риска от несъстоятелност след презгранична операция, държавите членки следва да имат право да изискват от дружеството или дружествата да представят декларация за платежоспособност, в която заявяват, че не са им известни никакви причини дружеството или дружествата, образувани в резултат на презграничната операция, да не бъдат в състояние да изпълнят задълженията си. При такива обстоятелства държавите членки следва да могат да предвидят членовете на управителния орган да носят лична отговорност за точността на тази декларация. Тъй като правните традиции в отделните държави членки са различни, що се отнася до използването на декларации за платежоспособност и възможните им последици, следва да се остави на държавите членки да решат какви да бъдат подходящите последици от извършването на неточни или подвеждащи декларации, включително да налагат ефективни и пропорционални санкции и да търсят отговорност в съответствие с правото на Съюза.

(26)

Важно е да се гарантира, че правата на работниците и служителите, на информиране и консултиране в контекста на презграничните операции, се зачитат в пълна степен. Информирането на работниците и служителите и консултирането с тях в контекста на презграничните операции следва да се извършва в съответствие с правната рамка, предвидена в Директива 2002/14/ЕО, когато е приложимо за предприятия с общностно измерение или групи предприятия с общностно измерение, в съответствие с Директива 2009/38/ЕО и Директива 2001/23/ЕО на Съвета (10), когато презграничното сливане или презграничното разделяне се разглеждат като прехвърляне на предприятие по смисъла на Директива 2001/23/ЕО. Настоящата директива не засяга Директива 98/59/ЕО на Съвета (11), Директива 2001/23/ЕО, Директива 2002/14/ЕО или Директива 2009/38/ЕО. Като се има предвид обаче, че настоящата директива установява хармонизирана процедура за презгранични операции, е целесъобразно да се уточнят по-специално сроковете, в рамките на които следва да се извършва информирането на работниците и служителите и консултациите с тях във връзка с презграничната операция.

(27)

Представителите на работниците и служителите, предвидени в националното законодателство или, когато е приложимо, в съответствие с националната практика, следва да включват и съответните органи, създадени в съответствие с правото на Съюза като например Европейски работнически съвет, създаден в съответствие с Директива 2009/38/ЕО, и представителен орган, създаден в съответствие с Директива 2001/86/ЕО на Съвета (12).

(28)

Държавите членки следва да гарантират, че при изпълнение на своите функции представителите на работниците и служителите разполагат с подходяща защита и гаранции в съответствие с член 7 от Директива 2002/14/ЕО, които да им позволяват надлежно да изпълняват възложените им задължения.

(29)

За да извърши анализ на доклада за работниците и служителите, дружеството, извършващо презграничната операция, следва да предостави на представителите на работниците и служителите необходимите ресурси, които да им позволят да упражняват по подходящ начин произтичащите от настоящата директива права.

(30)

С цел да се гарантира, че правото на участие на работниците и служителите не се засяга неправомерно в резултат на презграничната операция, когато дружеството, извършващо презграничната операция, е приложило система за участие на работниците и служителите, дружеството или дружествата, образувани в резултат на презграничната операция, следва да бъдат задължени да приемат правна форма, която позволява упражняване на правата на участие, включително чрез присъствието на представители на работниците и служителите в подходящите управителни или надзорни органи на дружеството или на дружествата. Освен това, в такъв случай, когато между дружеството и неговите работници и служители се провеждат добросъвестни преговори, те следва да протичат в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с цел намиране на решение по взаимно съгласие за съвместяване на правото на дружеството да извърши презгранична операция с правото на работниците и служителите на участие. В резултат от тези преговори следва да се прилага специално изготвено за целта и съгласувано решение или, при липса на договореност – по аналогия стандартните правила, предвидени в приложението към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се защити или съгласуваното решение, или прилагането на тези стандартни правила, дружеството не следва да може да се освободи от правата на участие чрез извършването на последващо преобразуване, сливане или разделяне на национално равнище или презгранично такова в срок от четири години.

(31)

С цел да се предотврати заобикалянето на правата на участие на работниците и служителите чрез презгранична операция, дружеството или дружествата, извършващи презграничната операция и регистрирани в държавата членка, чието законодателство предвижда права на участие на работниците и служителите, следва да не могат да извършват презгранична операция, без преди това да започнат преговори с работниците и служителите или с техните представители, когато средният брой на работниците и служителите, наети от това дружество, е равен на четири пети от националния праг, при който се задейства такова участие на работниците и служителите.

(32)

Участието на всички заинтересовани страни в презгранични операции, по-специално участието на работниците и служителите, допринася за предприемането на дългосрочен и устойчив подход от страна на дружествата в рамките на вътрешния пазар. В това отношение важна роля играе защитата и насърчаването на правата на участие на работниците и служителите в управителния съвет на дружеството, по-специално когато дружеството премества или преструктурира дейността си на презгранично равнище. Следователно успешното приключване на преговорите относно правото на участие в контекста на презграничните операции е от съществено значение и следва да бъде насърчавано.

(33)

С цел да се гарантира наличието на подходящо разпределение на задачите между държавите членки и ефикасен и ефективен предварителен контрол на презграничните операции, компетентните органи на държавите членки на дружеството или дружествата, извършващи презграничната операция, следва да имат правомощието да издават сертификат преди преобразуване, сливане или разделяне („сертификат преди операцията“). Компетентните органи на държавите членки на дружеството или дружествата, формирани в резултат на презграничната операция, не следва да могат да одобряват процедурите за презгранична операция без такъв сертификат.

(34)

За издаването на сертификат преди операцията държавите членки на дружеството или дружествата, извършващи презграничната операция, следва да определят, в съответствие с националното законодателство, орган или органи, компетентни да контролират законосъобразността на операцията. Компетентният орган или органи би могло да включват съдилища, нотариуси или други органи, данъчен орган или орган за финансови услуги. Ако има повече от един компетентен орган, дружеството следва да може да подаде заявление за сертификат преди операцията до един компетентен орган, определен от държавите членки, който следва да се координира с другите компетентни органи. Компетентният орган или компетентните органи следва да оценят спазването на всички съответни условия и правилното изпълнение на всички процедури и формалности в тази държава членка и следва да решат дали да издадат сертификат преди операцията в рамките на три месеца след подаване на заявлението от дружеството, освен ако компетентният орган няма сериозни съмнения, че презграничната операция се осъществява с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели, и за оценката е необходимо да се разгледа допълнителна информация или да се извърши допълнително проучване.

(35)

При никакви обстоятелства правото на дружествата да извършат презгранична операция не следва да се използва за злоупотреби или измами, например за заобикаляне на правата на работниците и служителите, на осигурителните плащания или на данъчните задължения, или за престъпни цели. Важно е по-специално да се противодейства на дружествата тип „пощенска кутия“ или „параван“, създадени с цел да се избягва, заобикаля или нарушава правото на Съюза или националното законодателство. Когато в хода на контрола върху законосъобразността на презгранична операция компетентният орган установява, включително чрез консултация със съответните органи, че презграничната операция се осъществява с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели, той следва да не издава сертификата преди операцията. Съответните процедури, включително всяка оценка следва да се извършва в съответствие с националното законодателство. В такива случаи компетентният орган следва да може да удължи оценката най-много до три месеца.

(36)

Когато компетентният орган има сериозни съмнения, че презграничната операция се осъществява с цел злоупотреба или измама, при оценката следва да се вземат предвид всички относими факти и обстоятелства и когато е целесъобразно, следва да се вземат предвид поне индикативни фактори, свързани с характеристиките на установяването в държавата членка, в която дружеството или дружествата трябва да бъдат регистрирани след презграничната операция, включително целта на операцията, сектора, инвестициите, нетния оборот и печалбата или загубата, броя на работниците и служителите, структурата на баланса, данъчната регистрация, активите и тяхното местоположение, оборудването, действителните собственици на дружеството, обичайните места на работа на работниците и служителите и на специфични групи работници и служители, мястото, на което се дължат социалноосигурителни вноски, броя на работниците и служителите, командировани една година преди презграничната операция по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13) и на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14), броя на работниците и служителите, работещи едновременно в повече от една държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004, както и търговските рискове, поети от дружеството или дружествата преди и след презграничната операция.

При оценката следва също така да се вземат предвид относимите факти и обстоятелства, свързани с правата на участие на работниците и служителите, по-специално по отношение на преговорите за такива права, когато тези преговори са започнати при достигане на четири пети от приложимия национален праг. Всички тези елементи следва да се считат само за индикативни фактори при цялостната оценка и поради това не следва да се разглеждат поотделно. Компетентният орган може да счете, че ако презграничната операция би довела до установяване на мястото на ефективното управление или на икономическата дейност на дружеството в държавата членка, в която дружеството или дружествата трябва да бъдат регистрирани след презграничната операция, това би било указание за липса на обстоятелства, водещи до злоупотреба или измама.

(37)

Компетентният орган следва също така да може да получи от дружеството, извършващо презгранична операция, или от други компетентни органи, включително от държавата членка по местоназначение, цялата значима информация и документи с оглед на извършване на контрол върху законосъобразността на презграничната операция в рамките на процедурната рамка, установена в националното законодателство. Държавите членки следва да могат да определят възможните последици за издаването на сертификат преди операцията от процедурите, инициирани от членовете и кредиторите в съответствие с настоящата директива.

(38)

В оценката на заявлението, изисквано за получаване на сертификат преди операцията, компетентният орган следва да може да се обърне към независим експерт. Държавите членки следва да установят правила, с които да се гарантира, че експертът или юридическото лице, от чието име действа експертът, са независими от дружеството, което подава заявление за сертификат преди операцията. Експерт следва да бъде назначен от компетентния орган и да няма минали или настоящи връзки със съответното дружество, които биха могли да засегнат неговата независимост.

(39)

За да се гарантира, че дружеството, извършващо презграничната операция, не засяга кредиторите си, компетентният орган следва да може да проверява по-специално дали дружеството е изпълнило задълженията си към публичните кредитори и дали всички открити задължения са били обезпечени достатъчно добре. По-специално, компетентният орган следва да може да проверява дали дружеството е предмет на текущо съдебно производство, засягащо например нарушение на социалното право, трудовото право или правото в областта на околната среда, което в резултат на това може да доведе до възлагането на допълнителни задължения на дружеството, включително по отношение на гражданите и частните субекти.

(40)

Държавите членки следва да предвидят процедурни гаранции в съответствие с общите принципи за достъп до правосъдие, включително предвиждане на възможността за преразглеждане на решенията на компетентните органи в производствата относно презгранични операции, възможността за отлагане на момента, от който сертификатът преди операцията поражда действие с цел страните да могат да предявят иск пред компетентния съд, и възможността за налагане, когато е целесъобразно, на временни мерки.

(41)

Държавите членки следва да гарантират, че приключването на определени процедурни стъпки, а именно оповестяването на плана, заявлението за сертификат преди операцията, както и предоставянето на всякаква информация и документи за контрол върху законосъобразността на презграничната операция от държавата членка по местоназначение, могат да бъдат извършени изцяло онлайн, без да е необходимо кандидатите да се явяват лично пред компетентен орган в държавите членки. Правилата относно използването на цифрови инструменти и процеси в дружественото право, включително съответните гаранции, следва да се прилагат по целесъобразност. Компетентният орган следва да може да получи онлайн заявлението за сертификат преди операцията, включително за подаването на всякаква информация и документи, освен ако това по изключение е технически невъзможно за компетентния орган.

(42)

За да се намалят разходите и продължителността на процедурите и административната тежест за дружествата, държавите членки следва да прилагат принципа на еднократност в областта на дружественото право, което означава, че от дружествата не се изисква да подават една и съща информация на повече от един публичен орган. Така например не следва да се налага дружествата да представят една и съща информация както на националния регистър, така и на държавния вестник.

(43)

С цел да се осигури подходящо равнище на прозрачност и използването на цифрови инструменти и процеси, сертификатите преди операцията, издадени от компетентните органи в различните държави членки, следва да се обменят чрез системата за взаимно свързване на регистрите и до тях следва да бъде осигурен публичен достъп. В съответствие с общия принцип, залегнал в Директива (ЕС) 2017/1132, този обмен на информация следва винаги да бъде безплатен.

(44)

Извършването на презгранично преобразуване води до промяна на правната форма на дружеството, без това дружество да губи правосубектността си. Нито презгранично преобразуване, нито презгранично сливане или разделяне обаче следва да водят до заобикаляне на изискванията за учредяване в държавата членка, в която дружеството трябва да бъде регистрирано след презграничната операция. Тези условия, включително изискванията за седалище в държавата членка по местоназначение и изискванията, свързани с лишаването от права на управителите и директорите, следва да се зачитат в пълна степен от дружеството. В случай на презгранични преобразувания обаче прилагането на такива условия от държавата членка по местоназначение не следва да засяга запазването на правосубектността на преобразуваното дружество.

(45)

След като получат сертификат преди операцията и след като проверят дали законовите изисквания на държавата членка, в която дружеството трябва да бъде регистрирано след презграничната операция, са изпълнени, включително евентуалната проверка дали презграничната операция представлява заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, компетентните органи следва да впишат дружеството в регистъра на тази държава членка. Само след такава регистрация компетентният орган на бившата държава членка на дружеството или дружествата, извършващи презграничната операция, следва да заличи дружеството от собствения си регистър. Не следва да бъде възможно компетентните органи на държавата членка, в която дружеството трябва да бъде регистрирано след презграничната операция, да оспорват информацията, съдържаща се в сертификата преди операцията.

(46)

За да се повиши прозрачността на презграничните операции, е важно регистрите на участващите държави членки да съдържат необходимата информация от другите регистри относно дружествата, участващи в тези операции, за да може да се проследява историята на тези дружества. По-специално досието на дружеството в регистъра, в който то е било регистрирано преди презграничната операция, следва да съдържа новия регистрационен номер, даден на това дружество след извършването на презграничната операция. По същия начин досието в регистъра, в който дружеството се регистрира след презграничната операция, следва да съдържа първоначалния регистрационен номер, даден на дружеството преди извършването на презграничната операция.

(47)

В резултат на презграничното преобразуване дружеството, формирано в резултат на преобразуването („преобразуваното дружество“) следва да запази своята правосубектност, своите активи и пасиви и всичките си права и задължения, включително права и задължения, произтичащи от договори, действия или бездействия. По-специално преобразуваното дружество следва да зачита правата и задълженията, произтичащи от трудови договори или от трудови правоотношения, включително всички колективни трудови договори.

(48)

В резултат на презграничното сливане активите и пасивите, както и всички права и задължения, включително правата и задълженията, произтичащи от договори, действия или бездействия, следва да бъдат прехвърлени на придобиващото дружество или на новото дружество и членовете на сливащите се дружества, които не упражнят своите права на напускане, следва да станат членове съответно на придобиващото дружество или на новото дружество. По-специално придобиващото дружество или новото дружество следва да зачита правата и задълженията, произтичащи от трудови договори или от трудови правоотношения, включително всички колективни трудови договори.

(49)

В резултат на презграничното разделяне активите и пасивите и всички права и задължения, включително правата и задълженията, произтичащи от договори, действия или бездействия следва да се прехвърлят на дружествата правоприемници в съответствие с разпределението, определено в плана за разделянето, и членовете на разделяното дружество, които не упражнят своите права на напускане, следва да станат членове на дружествата правоприемници или следва да останат членове на разделяното дружество, или следва да станат членове както на разделяното дружество, така и на дружествата правоприемници. По-специално дружествата правоприемници следва да зачитат правата и задълженията, произтичащи от трудови договори или от трудови правоотношения, включително всички колективни трудови договори.

(50)

За да се гарантира правна сигурност, не следва да бъде възможно да се обявява за нищожна презгранична операция, която е породила действие в съответствие с процедурата, предвидена в настоящата директива. Това ограничение не следва да засяга правомощията на държавите членки, наред с другото, във връзка с наказателното право, предотвратяването и борбата с финансирането на тероризма, социалното право, данъчното облагане и правоприлагането съгласно националното законодателство, по-специално в случай че компетентните органи или други съответни органи установят след като презграничната операция породи действие, особено благодарение на нова съществена информация, че презграничната операция се осъществява с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или националното законодателство, или за престъпни цели. В този контекст компетентните органи могат също да оценят дали приложимият национален праг за участие на работниците и служителите от държавата членка на дружеството, извършващо презграничната операция, е бил достигнат или надхвърлен в годините след презграничната операция.

(51)

Презграничните операции следва да не засягат отговорността по отношение на данъчните задължения, свързани с дейността на дадено дружество преди тази операция.

(52)

С цел гарантиране на правата на работниците и служителите, които са различни от правата им на участие настоящата директива не засяга директиви 98/59/ЕО, 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО и 2009/38/ЕО. Националното законодателство следва да се прилага също и за въпроси, които не попадат в приложното поле на настоящата директива, като данъчното облагане или социалната сигурност.

(53)

Настоящата директива не засяга правните или административните разпоредби, предвидени в националното законодателство във връзка с данъчното облагане на държавите членки или на техните териториални или административни подразделения, включително прилагането на данъчните правила в случай на презгранични операции.

(54)

Настоящата директива не засяга директиви 2009/133/ЕО (15), (ЕС) 2015/2376 (16), (ЕС) 2016/881 на Съвета (17), (ЕС) 2016/1164 (18) и (ЕС) 2018/822 (19).

(55)

Настоящата директива не засяга разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (20) относно преодоляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-специално задълженията, предвидени в нея свързани с прилагането на подходящите мерки за комплексна проверка на клиента при отчитане на риска и тези свързани с идентификацията и регистрирането на действителния собственик на всеки новосъздаден субект в държавата членка на учредяване.

(56)

Настоящата директива не засяга правото на Съюза относно прозрачността и правата на акционерите на дружества, допуснати до търговия на регулиран пазар и националните правила, създадени или въведени съгласно това право на Съюза.

(57)

Настоящата директива не засяга правото на Съюза в областта на кредитните посредници и другите финансови предприятия или националните правила, установени или въведени съгласно това право на Съюза.

(58)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се улеснят и уредят презграничните сливания, разделяния и преобразувания, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците им могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(59)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(60)

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. (21) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(61)

Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива, включително оценка на изпълнението на разпоредбите относно информирането, консултирането и участието на работниците и служителите в контекста на презграничните операции. Целта на оценката следва да бъде по-специално да се оценят презграничните операции, при които началото на преговорите за участие на работниците и служителите се поставя при достигане на четири пети от приложимия праг, и да се види дали след презграничната операция тези дружества са достигнали или надхвърлили приложимия праг за участието на работниците и служителите в държавата членка на дружеството, което е извършило презграничната операция. Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22) („Междуинституционалното споразумение“) тази оценка следва да се извършва въз основа на петте критерия – ефикасност, ефективност, важност, съгласуваност и добавена стойност, и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални по-нататъшни мерки.

(62)

Следва да се събира информация, за да се оценява резултатността на разпоредбите на настоящата директива спрямо целите, които се преследват с нея и за да се осигури основание за оценяване на Директива (ЕС) 2017/1132 в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение.

(63)

Поради това Директива (ЕС) 2017/1132 следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива (ЕС) 2017/1132

Директива (ЕС) 2017/1132 се изменя, както следва:

1)

В член 1 шестото тире се заменя със следното:

„–

презгранични преобразувания, презгранични сливания и презгранични разделяния на дружества с ограничена отговорност,“

2)

В член 18, параграф 3 се вмъква следната буква:

„аа)

документите и информацията, посочени в членове 86ж, 86н, 86п, 123, 127а, 130, 160ж, 160н и 160п;“

3)

Член 24 се изменя, както следва:

a)

буква д) се заменя със следното:

„д)

подробния списък с данни, които се предават за целите на обмена на информация между регистрите, както е посочено в членове 20, 28a, 28в, 30a и 34;“;

б)

вмъква се следната буква:

„да)

подробния списък с данни, които се предават за целите на обмена на информация между регистрите и за целите на оповестяването, както е посочено в членове 86ж, 86н, 86п, 123, 127а, 130 160ж, 160н и 160п;“;

в)

в трета алинея се добавя следното изречение:

„Комисията приема актовете за изпълнение, посочени в буква да) до 2 юли 2020 г.“

4)

Заглавието на дял II се заменя със следното:

ПРЕОБРАЗУВАНИЯ, СЛИВАНИЯ И РАЗДЕЛЯНИЯ НА ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ“;

5)

В дял II се вмъква следната глава преди глава I:

ГЛАВА -I

Презгранични преобразувания

Член 86a

Обхват

1.   Настоящата глава се прилага за преобразуването на дружества с ограничена отговорност, създадени в съответствие със законодателството на една държава членка и имащи седалище, централно управление или основно място на дейност в рамките на Съюза, в дружества с ограничена отговорност, регулирани от законодателството на друга държава членка.

2.   Настоящата глава не се прилага за презгранични преобразувания, в които участва дружество, чийто предмет на дейност е колективна инвестиция на обществен капитал, което оперира на принципа на разпределение на риска и чиито дялове, по искане на притежателите им, се изкупуват обратно или се изплащат директно или индиректно за сметка на активите на това дружество. Това обратно изкупуване или изплащане се приравнява с действие, предприето от дружеството с цел да се гарантира, че борсовата стойност на дяловете му не се отклонява значително от нетната стойност на неговите активи.

3.   Държавите членки гарантират, че настоящата глава не се прилага спрямо дружества, за които е налице някое от следните обстоятелства:

a)

дружеството е в ликвидация и е започнало да разпределя активи между своите членове;

б)

по отношение на дружеството се прилагат инструменти за преструктуриране, правомощия и механизми, предвидени в дял IV от Директива 2014/59/ЕС.

4.   Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата глава за дружества, които:

a)

са предмет на процедура по несъстоятелност или на рамки за превантивно преструктуриране;

б)

са предмет на производства по ликвидация, различни от посочените в параграф 3, буква а); или

в)

са предмет на мерки за предотвратяване на кризи съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 101 от Директива 2014/59/ЕС.

Член 86б

Определения

За целите на настоящата глава:

1)

„дружество“, означава дружество с ограничена отговорност от някой от видовете, изброени в приложение II, което извършва презгранично преобразуване;

2)

„презгранично преобразуване“ означава операция, при която едно дружество, без да е прекратено, ликвидирано или в процес на ликвидация, преобразува правната форма, под която е регистрирано в изходната държава членка, в правна форма на дружество от държавата членка по местоназначение, съгласно изброяването в приложение II и прехвърля поне седалището си в държавата членка по местоназначение, като същевременно запазва своята правосубектност;

3)

„изходна държава членка“ означава държава членка, в която дадено дружество е регистрирано преди презгранично преобразуване;

4)

„държава членка по местоназначение“ означава държава членка, в която преобразувано дружество се регистрира в резултат на презгранично преобразуване;

5)

„преобразувано дружество“ означава дружество, формирано в държава членка по местоназначение в резултат на презгранично преобразуване.

Член 86в

Процедури и формалности

В съответствие с правото на Съюза законодателството на изходната държава членка урежда тези части от процедурите и формалностите, които трябва да бъдат спазени във връзка с презграничното преобразуване с цел получаване на сертификата преди преобразуване, а законодателството на държавата членка по местоназначение урежда тези части от процедурите и формалностите, които трябва да бъдат спазени след получаването на сертификата преди преобразуване.

Член 86г

План за презграничните преобразувания

Административният или управителният орган на дружеството изготвя плана за презгранично преобразуване. Планът за презграничното преобразуване включва най-малко следните подробности:

a)

правната форма и фирмата на дружеството в изходната държава членка и мястото на седалището му в тази държава членка;

б)

правната форма и фирмата, предложени за преобразуваното дружество в държавата членка по местоназначение и предложеното място на седалището му в тази държава членка;

в)

учредителния акт на дружеството в държавата членка по местоназначение, когато е приложимо, и устава, ако последният се съдържа в отделен документ;

г)

предлагания примерен график за извършване на презграничното преобразуване;

д)

правата, предоставени от преобразуваното дружество на членовете, които имат специални права, или на притежателите на ценни книжа, различни от дяловетеили акциите от капитала на дружеството, или предлаганите мерки относно тях;

е)

всички гаранции, предложени на кредиторите, като например обезпечения или ангажименти;

ж)

всички специални предимства, предоставени на членовете на административните, управителните, надзорните или контролните органи на дружеството;

з)

дали всякакви стимули или субсидии са получени от дружеството в изходната държава членка през предхождащите пет години;

и)

подробна информация относно предложението за парично обезщетение на членовете в съответствие с член 86и;

й)

вероятните отражения на презграничното преобразуване върху заетостта;

к)

когато е уместно, информация относно процедурите, съгласно които в съответствие с член 86л се определят условията за включване на работниците и служителите в определянето на техните права на участие в преобразуваното дружество.

Член 86д

Доклад от административния или управителния орган за членовете и за работниците и служителите

1.   Административният или управителният орган на дружеството изготвя доклад за членовете и за работниците и служителите, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното преобразуване и също така се поясняват последиците от него за работниците и служителите.

Той пояснява по-специално последиците от презграничното преобразуване за бъдещата дейност на дружеството.

2.   Докладът включва и раздел за членовете и раздел за работниците и служителите.

Дружеството може да реши дали да изготви един доклад, съдържащ тези два раздела или да изготви отделни доклади, съответно за членовете и за работниците и служителите, съдържащи съответния раздел.

3.   В раздела от доклада за членовете се разяснява по-специално следното:

a)

паричното обезщетение и използвания метод за определянето на паричното обезщетение;

б)

последиците от презграничното преобразуване за членовете;

в)

правата и средствата за защита, с които разполагат членовете, в съответствие с член 86и.

4.   Разделът от доклада за членовете не се изисква, ако всички членове на дружеството са се съгласили това изискване да отпадне. Държавите членки могат да изключат едноличните дружества от разпоредбите на настоящия член.

5.   В раздела от доклада за работниците и служителите се разяснява по-специално следното:

а)

последиците от презграничното преобразуване за трудовите правоотношения, както и, където е приложимо, мерките за защита на тези правоотношения;

б)

всички съществени промени в приложимите условия за заетост или в местонахождението на местата на дейност на дружеството;

в)

по какъв начин факторите, посочени в букви а) и б), се отнасят за евентуални дъщерни дружества на дружеството.

6.   Докладът или докладите се предоставят във всички случаи по електронен път, заедно с плана за презграничното преобразуване, ако има такъв, на членовете и представителите на работниците и служителите или когато няма такива представители, на самите работници и служители, не по-малко от шест седмици преди датата на общото събрание, посочено в член 86з.

7.   Ако административният или управителният орган на дружеството получи своевременно становище относно информацията, посочена в параграфи 1 и 5, от представителите на работниците и служителите на дружеството или, когато няма такива представители, от самите работници и служители, в съответствие с националното законодателство, членовете биват информирани за становището и то се добавя към доклада.

8.   Разделът на доклада за работниците и служителите не се изисква, когато дружеството и неговите дъщерни дружества, ако има такива, нямат работници и служители, различни от тези, които участват в административния или управителния орган.

9.   Когато разделът на доклада за членовете, посочен в параграф 3, отпадне съгласно параграф 4, а разделът за работниците и служителите, посочен в параграф 5, не се изисква съгласно параграф 8, докладът не се изисква.

10.   Параграфи 1 — 9 от настоящия член не засягат приложимите права на информиране и консултиране и процедурите, предвидени на национално равнище след транспонирането на директиви 2002/14/ЕО и 2009/38/ЕО.

Член 86е

Доклад на независим експерт

1.   Държавите членки гарантират, че независим експерт проверява плана за презгранично преобразуване и изготвя доклад за членовете. Този доклад се предоставя на членовете поне един месец преди датата на общото събрание, посочено в член 86з. В зависимост от националното законодателство на държавата членка, експертът може да бъде физическо или юридическо лице.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, във всички случаи включва становището на експерта дали паричното обезщетение е подходящо,. При оценяването на паричното обезщетение експертът взема предвид пазарната цена на дяловете или акциите в дружеството преди обявяването на предложението за преобразуване или стойността на дружествата, определена в съответствие с общоприетите методи за оценяване, като се изключи ефектът от предлаганото преобразуване. Докладът съдържа най-малко:

a)

посочване на метода или методите, използвани за определяне на предлаганото парично обезщетение;

б)

определяне дали използваният метод или методи за оценка на паричното обезщетение са подходящи, посочване на стойността, получена във връзка с използването на тези методи, и даване на становище за относителната значимост на тези методи при определянето на приетата стойност; и

в)

описание на всички особени трудности, възникнали при извършването на оценката.

Експертът има право да получи от дружеството цялата необходима информация за изпълнението на своите задължения.

3.   Проверка от независим експерт по отношение на плана за презграничното преобразуване, както и доклад на независимия експерт не се изискват, ако всички членове на дружеството са изразили съгласие за това.

Държавите членки могат да изключат едноличните дружества от прилагането на настоящия член.

Член 86ж

Оповестяване

1.   Държавите членки гарантират, че следните документи се оповестяват от дружеството и до тях се предоставя публичен достъп в регистъра на изходната държава членка най-малко един месец преди датата на общото събрание, посочена в член 86з:

a)

плана за презграничното преобразуване; и

б)

обявление, с което се информират членовете, кредиторите и представителите на работниците и служителите на дружеството, или ако няма такива представители – самите работници и служители, че могат да представят на дружеството, най-късно пет работни дни преди датата на общото събрание, забележки относно плана за презгранично преобразуване.

Държавите членки могат да изискат докладът на независимия експерт да бъде оповестен и до него да бъде предоставен публичен достъп в регистъра.

Държавите членки гарантират, че дружеството може да изключи поверителната информация при оповестяването на доклада на независимия експерт.

Достъп до документите, оповестени в съответствие с настоящия параграф, се предоставя също и посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Държавите членки могат да освободят дружество от изискването за оповестяване, посочено в параграф 1 от настоящия член, ако това дружество осигури безплатен публичен достъп на своята интернет страница до документите, посочени в параграф 1 от настоящия член, за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание, посочено в член 86з, и завършващ не по-рано от момента на закриване на общото събрание.

Държавите членки обаче не могат да обвържат това освобождаване с изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите и които са пропорционални за постигането на тези цели.

3.   Когато дружеството предоставя достъп до плана за презграничното преобразуване в съответствие с параграф 2 от настоящия член, то предоставя на регистъра на изходната държава членка най-малко един месец преди датата на общото събрание, посочено в член 86з, следната информация:

a)

правната форма и фирмата на дружеството, и мястото на седалището му в изходната държава членка, както и правната форма и фирмата, предлагани за преобразуваното дружество в държавата членка на местоназначение и предлаганото място на седалището му в тази държава членка;

б)

регистъра, в който са подадени посочените в член 14 документи относно дружеството и регистрационния му номер в този регистър;

в)

указание за условията, установени за упражняване на правата на кредиторите, работниците и служителите и членовете; и

г)

подробности относно интернет страницата, от която могат да бъдат получени онлайн безплатно планът за презграничното преобразуване, обявлението, посочено в параграф 1, докладът на независимия експерт и пълна информация относно условията, посочени в буква в) от настоящия параграф.

Регистърът на изходната държава членка предоставя публичен достъп до информацията, посочена в първа алинея, букви а) — г).

4.   Държавите членки гарантират, че изискванията, посочени в параграфи 1 и 3, могат да бъдат изпълнени изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред компетентен орган в изходната държава членка, в съответствие със съответните разпоредби от дял I, глава III.

5.   Държавите членки могат да изискват в допълнение към оповестяването, посочено в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, планът за презграничното преобразуване или информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, да се публикуват в техния държавен вестник или чрез централна електронна платформа в съответствие с член 16, параграф 3. В такъв случай държавите членки гарантират, че регистърът предава релевантната информация на държавния вестник или на централна електронна платформа.

6.   Държавите членки осигуряват безплатен публичен достъп до документацията, посочена в параграф 1, или до информацията, посочена в параграф 3, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки гарантират също така, че всички такси, начислявани на дружеството от регистрите за оповестяването, посочено в параграфи 1 и 3, и, когато е приложимо, за публикуването, посочено в параграф 5, не надвишават размера за възстановяване на разходите за предоставянето на тези услуги.

Член 86з

Одобрение от общото събрание

1.   След като се запознае с докладите, посочени в членове 86д и 86е, когато е приложимо, със становищата на работниците и служителите, представени съгласно член 86д и забележките, представени съгласно член 86ж, общото събрание на дружеството взема решение дали да одобри плана за презграничното преобразуване и дали да адаптира учредителния акт и устава, ако той се съдържа в отделен документ.

2.   Общото събрание на дружеството може да си запази правото да обуслови извършването на презграничното преобразуване от изричното утвърждаване от негова страна на условията, посочени в член 86л.

3.   Държавите членки гарантират, че за одобряването на плана за презграничното преобразуване и за всяко изменение на този план се изисква мнозинство от поне две трети, но не повече от 90% от гласовете на представените акции или на представения на общото събрание записан капитал. Във всеки случай необходимото за приемането на решението мнозинство не може да е по-голямо от това, изисквано съгласно националното право за одобрение на презгранични сливания.

4.   Когато клауза в плана за презграничното преобразуване или изменение в учредителния акт на преобразуваното дружество води до увеличение на икономическите задължения на даден член към дружеството или към трети страни, държавите членки могат при такива специфични обстоятелства да предвидят изискване такава клауза или изменението в учредителния акт да подлежат на одобрението на съответния член, ако този член няма възможност да упражнява правата, предвидени в член 86и.

5.   Държавите членки гарантират, че одобрението на презграничното преобразуване от общото събрание не може да бъде оспорено с позоваване единствено на следните основания:

a)

че паричното обезщетение, посочено в член 86г, буква и) не е било адекватно определено; или

б)

че информацията относно паричното обезщетение, посочено в буква а), не отговаря на законовите изисквания.

Член 86и

Защита на членовете

1.   Държавите членки гарантират, че поне членовете на дружеството, които са гласували против одобряването на плана за презгранично преобразуване, имат правото да се разпореждат със своите дялове или акции, срещу адекватно парично обезщетение съгласно условията, предвидени в параграфи 2—5.

Държавите членки могат да предоставят и на други членове на дружеството правото, посочено в първа алинея.

Държавите членки могат да изискват изричното противопоставяне на плана за презграничното преобразуване, намерението на членовете да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции, или и двете, да бъде надлежно документирано най-късно на общото събрание, посочено в член 86з. Държавите членки могат да разрешат вписването на противопоставяне на плана за презграничното преобразуване да се разглежда като надлежно документиране на отрицателен вот.

2.   Държавите членки определят срока, в рамките на който членовете, посочени в параграф 1, трябва да декларират пред дружеството решението си да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции. Този срок не следва да е повече от един месец след провеждането на общото събрание, посочено в член 86з. Държавите членки гарантират, че дружеството предоставя електронен адрес за получаване на тази декларация по електронен път.

3.   Освен това държавите членки определят срока, в рамките на който трябва да се изплати паричното обезщетение, посочено в плана за презграничното преобразуване. Този срок не трябва да приключва по-късно от два месеца след влизането в сила на презграничното преобразуване в съответствие с член 86р.

4.   Държавите членки гарантират, че всички членове, декларирали решението си да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции, но считат, че предлаганото от дружеството парично обезщетение не е определено адекватно, имат право да поискат допълнително парично обезщетение пред компетентния орган или структура, оправомощени съгласно националното законодателство. Държавите членки определят срок във връзка с искането за допълнително парично обезщетение.

Държавите членки могат да предвидят, че окончателното решение, предвиждащо допълнително парично обезщетение, е валидно за всички членове, които са заявили решението си да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции в съответствие с параграф 2.

5.   Държавите членки гарантират, че правата, посочени в параграфи 1—4 се уреждат от законодателството на изходната държава членка и че изходната държава членка разполага с изключителна компетентност да разрешава всички спорове във връзка с тези права.

Член 86й

Защита на кредиторите

1.   Държавите членки предвиждат подходяща система за защита на интересите на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди оповестяването на плана за презграничното преобразуване и чийто падеж не е настъпил към момента на това оповестяване.

Държавите членки гарантират, че кредиторите, които са неудовлетворени от гаранциите, предложени в плана за презграничното преобразуване, както е предвидено в член 86г, буква е), могат в тримесечен срок от посоченото в член 86ж оповестяване на плана за презграничното преобразуване да се обърнат към съответния административен или съдебен орган с искане да получат подходящи гаранции, при условие че тези кредитори могат да представят убедителни доказателства, че поради презграничното преобразуване удовлетворяването на техните вземания е изложено на риск и че не са получили подходящи гаранции от дружеството.

Държавите членки гарантират, че гаранциите зависят от влизането в сила на презграничното преобразуване в съответствие с член 86р.

2.   Държавите членки могат да изискват административният или управителният орган на дружеството да представи декларация, която отразява точно текущото финансово състояние на дружеството към дата, която е не по-рано от един месец преди оповестяването на декларацията. В декларацията се посочва, че въз основа на информацията, с която разполага към датата на тази декларация, и след като е извършил разумни проучвания, на административния или управителния орган на дружеството не е известна причина, поради която дружеството, след като преобразуването породи действие, да не бъде в състояние да изпълни задълженията, когато тези задължения станат изискуеми. Декларацията се оповестява заедно с плана за презграничното преобразуване в съответствие с член 86ж.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат прилагането на законодателството на изходната държава членка във връзка с изпълнението или обезпечаването на парични или непарични задължения към публични органи.

4.   Държавите членки гарантират, че кредиторите, чиито вземания са възникнали преди оповестяването на плана за презгранично преобразуване, са в състояние да инициират производства срещу дружеството също и в изходната държава членка в срок от две години от датата, на която преобразуването е породило действие, без да се засягат правилата за юрисдикцията, произтичащи от правото на Съюза или националното законодателство или от договорно споразумение. Възможността за иницииране на такива производства е в допълнение към другите правила относно избора на юрисдикция, приложими съгласно правото на Съюза.

Член 86к

Информиране на и консултиране с работниците и служителите

1.   Държавите членки гарантират, че правата на работниците и служителите на информиране и консултиране се спазват по отношение на презграничното преобразуване и се упражняват в съответствие с правната рамка, предвидена в Директива 2002/14/ЕО и по целесъобразност за предприятията с общностно измерение или групи предприятия с общностно измерение – в съответствие с Директива 2009/38/ЕО. Държавите членки могат да решат да прилагат правата на работниците и служителите на информиране и консултиране спрямо работниците и служителите на дружества, различни от посочените в член 3, параграф 1 от Директива 2002/14/ЕО.

2.   Независимо от разпоредбите на член 86д, параграф 7 и член 86ж, параграф 1, буква б), държавите членки гарантират, че правата на работниците и служителите на информиране и консултиране се спазват, най-малкото преди вземането на решение за плана за презграничното преобразуване или доклада, посочен в член 86д, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, така че да се даде мотивиран отговор на работниците и служителите преди общото събрание, посочено в член 86з.

3.   Без да се засягат действащите разпоредби или съществуващи практики, които са по-благоприятни за работниците и служителите, държавите членки определят практическите условия и ред за упражняване на правото на информиране и консултиране в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/ЕО.

Член 86л

Участие на работниците и служителите

1.   Без да се засяга параграф 2, по отношение на преобразуваното дружество се прилагат действащите в държавата членка по местоназначение правила относно участието на работниците и служителите, ако са налице такива.

2.   Въпреки това действащите правила за участие на работниците и служителите, ако са налице такива, не се прилагат, ако дружеството в рамките на период от шест месеца преди оповестяването на плана за презграничното преобразуване, има среден брой работници и служители, равен на четири пети от приложимия праг, предвиден в законодателството на изходната държава членка, при който се задейства участието на работниците и служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или когато законодателството на държавата членка по местоназначение:

a)

не предвижда поне същото ниво на участие на работниците и служителите, както съществуващото в дружеството преди презграничното преобразуване, изразено като съотношение на представителите на работниците и служителите от членовете на административния или надзорния орган, на комитетите към тях или на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците и служителите; или

б)

не предвижда за работниците и служителите в предприятия на преобразуваното дружество, които се намират в други държави членки същите условия за упражняване на правата на участие, както тези за работниците и служителите, наети в изходната държава членка.

3.   В посочените в параграф 2 от настоящия член случаи участието на работниците и служителите в преобразуваното дружество и включването им в процеса на определяне на тези права се урежда от държавите членки, по аналогия и при спазване на параграфи 4 — 7 от настоящия член, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и със следните разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

a)

член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, буква а), подточка i) и буква б), член 3, параграф 3, първите две изречения от член 3, параграф 4 и член 3, параграфи 5 и 7;

б)

член 4, параграф 1, член 4, параграф 2, букви а), ж) и з) и член 4, параграфи 3 и 4;

в)

член 5;

г)

член 6;

д)

член 7, параграф 1, с изключение на буква б), второ тире;

е)

членове 8, 10, 11 и 12; и

ж)

част 3, буква а) от приложението.

4.   При уреждането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3, държавите членки:

a)

дават право на специалния договарящ орган да реши, с мнозинство от две трети от членовете си, които представляват най-малко две трети от работниците и служителите, да не започва преговори или да прекрати преговорите, които вече са започнали, както и да се позовава на действащите правила за участие в държавата членка по местоназначение;

б)

могат да решат в случая, в който стандартните правила за участие се прилагат след предварителни преговори, както и независимо от тези правила, да намалят дела на представителите на работниците и служителите в административния орган на преобразуваното дружество. Независимо от това, ако представителите на работниците и служителите в дружеството са съставлявали най-малко една трета от административния или надзорния орган, намаляването не трябва да води до дял на представителите на работниците и служителите в административния орган, който е по-малък от една трета.

в)

гарантират, че правилата за участие на работниците и служителите, които са се прилагали преди презграничното преобразуване, продължават да се прилагат до датата, от която започват да се прилагат всички впоследствие договорени правила, или, при липса на договорени правила, до датата, от която започват да се прилагат стандартни правила в съответствие с част 3, буква а) от приложението към Директива 2001/86/ЕО.

5.   Разширяването на обхвата на правата на участие до наети в други държави членки работници и служители на преобразуваното дружество, съгласно посоченото в параграф 2, буква б), не води до задължение за държавите членки, които вземат решението за разширяването, да вземат предвид тези работници и служители при изчисляването на праговете на наетите лица, които пораждат права на участие по силата на националното законодателство.

6.   Когато преобразуваното дружество трябва да се управлява посредством система за участие на работниците и служителите в съответствие с правилата, посочени в параграф 2, това дружество е задължено да приеме правна форма, която позволява упражняването на права на участие.

7.   Ако в преобразуваното дружество функционира система за участие на работниците и служителите, то е задължено да предприеме мерки, за да гарантира, че правата на участие на работниците и служителите са защитени в случай на последващо преобразуване, сливане или разделяне независимо дали е презгранично или е осъществено на национално равнище, за период от четири години след датата, от която презграничното преобразуване е породило действие, като установените в параграфи 1 — 6 правила се прилагат mutatis mutandis.

8.   Дружеството съобщава своевременно на своите работници и служители или на техните представители резултата от преговорите относно участието на работниците и служителите.

Член 86м

Сертификат преди преобразуване

1.   Държавите членки определят съда, нотариуса или друг орган или органи, компетентни да контролират законосъобразността на презграничното преобразуване по отношение на тези части от процедурата, които се уреждат от законодателството на изходната държава членка, и да издават сертификат преди преобразуване, удостоверяващ спазването на всички приложими условия и правилното изпълнение на всички процедури и формалности в изходната държава членка („компетентния орган“).

Това изпълнение на процедурите и формалностите може да включва удовлетворяването или обезпечаването на парични или непарични задължения спрямо публичните органи или спазването на специални секторни изисквания, включително обезпечаването на задължения, произтичащи от текущи процедури.

2.   Държавите членки гарантират, че към заявлението на дружеството за получаване на сертификат преди преобразуване са приложени:

a)

планът за презгранично преобразуване;

б)

докладът и приложеното становище, ако има такова, посочени в член 86д, както и докладът, посочен в член 86е, когато такива са налични;

в)

всички забележки, представени в съответствие с член 86ж, параграф 1; и

г)

информация относно одобрението на общото събрание, посочено в член 86з.

3.   Държавите членки могат да изискват заявлението от дружеството за получаване на сертификат преди преобразуване да бъде придружено от допълнителна информация, като например по-специално:

a)

броя на работниците и служителите към момента на изготвяне на плана за презграничното преобразуване;

б)

наличието на дъщерни дружества и съответното им географско местоположение;

в)

информация относно изпълнението на задълженията към публичните органи от страна на дружеството.

За целите на настоящия параграф компетентните органи могат да изискат тази информация от други компетентни органи, ако тя все още не е предоставена от дружеството.

4.   Държавите членки гарантират, че подаването на заявлението, посочено в параграфи 2 и 3, както и на всякаква информация и документи, може да се извърши изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред компетентния орган, в съответствие със съответните разпоредби от дял I, глава III.

5.   По отношение на спазването на правилата за участие на работниците и служителите, предвидени в член 86л, компетентният орган в изходната държава членка проверява дали планът за презграничното преобразуване включва информация за процедурите за определяне на съответните условия и за възможните варианти за тези условия.

6.   Като част от контрола, посочен в параграф 1, компетентният орган извършва проверка на следното:

a)

всички документи и информация, предоставени на компетентния орган в съответствие с параграфи 2 и 3;

б)

обявление от дружеството, че процедурата, посочена в член 86л, параграфи 3 и 4, е започнала, когато е приложимо.

7.   Държавите членки гарантират, че посоченият в параграф 1 контрол се извършва в срок до три месеца от датата на получаване на документите и информацията за одобрението на презграничното преобразуване от общото събрание на дружеството. Контролът завършва с един от следните резултати:

a)

ако бъде установено, че презграничното преобразуване спазва всички относими условия и че всички необходими процедури и формалности са изпълнени, компетентният орган издава сертификата преди преобразуване;

б)

ако бъде установено, че презграничното преобразуване не спазва всички относими условия или че не всички необходими процедури и формалности са изпълнени, компетентният орган не издава сертификата преди преобразуване и уведомява дружеството за мотивите за своето решение; в такъв случай компетентният орган може да даде на дружеството възможност да изпълни съответните условия или да приключи процедурите и формалностите в подходящ срок.

8.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган не издава сертификат преди преобразуване, когато съгласно националното законодателство бъде установено, че презграничното преобразуване се извършва с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели.

9.   Когато компетентният орган, при извършване на контрола по параграф 1, има основателни съмнения, че презграничното преобразуване се осъществява с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели, той взема предвид относимите факти и обстоятелства, като например, когато са относими и без да се разглеждат поотделно, индикативни фактори, които компетентният орган е узнал в хода на контрола посочен в параграф 1, включително чрез консултации със съответните органи. За целите на настоящия параграф оценката се извършва за всеки случай поотделно чрез процедура, уредена от националното законодателство.

10.   Когато за целите на извършването на оценката по параграфи 8 и 9 е необходимо да се вземе предвид допълнителна информация или да се извършат допълнителни проучвания, тримесечният срок, предвиден в параграф 7, може да бъде удължен най-много с още три месеца.

11.   Когато поради сложността на презграничната процедура оценката не може да бъде извършена в сроковете, предвидени в параграфи 7 и 10, държавите членки гарантират, че заявителят ще бъде уведомен относно причините за евентуалното забавяне преди изтичането на тези срокове.

12.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган може да се консултира с други съответни органи, компетентни в различните области, засегнати от презграничното преобразуване, включително органите от държавата членка по местоназначение, и да получат от тези органи и от самото дружество, необходимите информация и документи за упражняването на контрол върху законосъобразността на презграничното преобразуване, в съответствие с процедурната рамка, предвидена в националното законодателство. За целите на извършването на оценката компетентният орган може да се обърне към независим експерт.

Член 86н

Предаване на сертификата преди преобразуване

1.   Държавите членки гарантират, че сертификатът преди преобразуване се споделя с органите, посочени в член 86о, параграф 1, посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки гарантират също така, че сертификатът преди преобразуване е достъпен чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Достъпът до сертификата преди преобразуване е безплатен за органите, посочени в член 86о, параграф 1, както и за регистрите.

Член 86о

Контрол върху законосъобразността на презграничното преобразуване от държавата членка по местоназначение

1.   Държавите членки определят съда, нотариуса или друг орган, компетентен да контролира законосъобразността на презграничното преобразуване по отношение на тази част от процедурата, която се урежда от законодателството на държавата членка по местоназначение, и да одобрява преобразуването.

Този орган по-специално гарантира, че преобразувано дружество спазва разпоредбите на националното законодателство относно учредяването и регистрацията на дружества и когато е уместно, че условията за участието на работниците и служителите са определени в съответствие с член 86л.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член дружеството представя на органа, посочен в параграф 1 от настоящия член, плана за презграничното преобразуване, одобрен от общото събрание, посочено в член 86з.

3.   Всяка държава членка гарантира, че подаването на всяко заявление за целите на параграф 1 от страна на дружеството, включително на всякаква информация или документи, може да се извърши изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред органа, посочен в параграф 1, съгласно съответните разпоредби от дял I, глава III.

4.   Органът, посочен в параграф 1, одобрява презграничното преобразуване веднага след като установи, че всички съответни условия и формалности са правилно изпълнени в държавата членка по местоназначение.

5.   Сертификатът преди преобразуване се приема от органа, посочен в параграф 1, като безспорно доказателство за правилното изпълнение на приложимите преди преобразуването процедури и формалности в изходната държава членка, без което презграничното преобразуване не може да бъде одобрено.

Член 86п

Регистрация

1.   Законодателството на изходната държава членка и законодателството на държавата членка по местоназначение определят, по отношение на съответните им територии, условията в съответствие с член 16 за оповестяване на завършването на презграничното преобразуване в техните регистри.

2.   Държавите членки гарантират, че в техните регистри се вписва най-малко следната информация:

a)

в регистъра на държавата членка по местоназначение – че регистрацията на преобразуваното дружество е в резултат на презграничното преобразуване;

б)

в регистъра на държавата членка по местоназначение – датата на регистрацията на преобразуваното дружество;

в)

в регистъра на изходната държава членка – че заличаването на дружеството от регистъра е в резултат на презгранично преобразуване;

г)

в регистъра на изходната държава членка– датата на заличаване на дружеството от регистъра;

д)

съответно в регистрите на изходната държава членка и държавата членка по местоназначение – регистрационния номер, фирмата и правната форма на дружеството и регистрационния номер, фирмата и правната форма на преобразуваното дружество.

Регистрите предоставят публичен достъп до информацията, посочена в първа алинея, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

3.   Държавите членки гарантират, че регистърът в държавата членка по местоназначение уведомява регистъра в изходната държава членка посредством системата за взаимно свързване на регистрите, че презграничното преобразуване е породило действие. Държавите членки гарантират и че регистрацията на дружеството се заличава от регистъра незабавно след получаване на това уведомление.

Член 86р

Дата, от която презграничното преобразуване поражда действие

В законодателството на държавата членка по местоназначение се определя датата, от която презграничното преобразуване поражда действие. Тази дата трябва да бъде след извършването на контрола, посочен в членове 86м и 86o.

Член 86с

Последици от презгранично преобразуване

Презгранично преобразуване има, считано от датата, посочена в член 86р, следните последици:

a)

всички активи и пасиви на дружеството, включително всички договори, кредити, права и задължения, се прехвърлят на преобразуваното дружество;

б)

членовете на дружеството продължават да бъдат членове на преобразуваното дружество, освен ако не са се разпоредили със своите дялове или акции, съгласно посоченото в член 86и, параграф 1;

в)

правата и задълженията на дружеството, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения и съществуващи към датата, на която презграничното преобразуване поражда действие, се прехвърлят на преобразуваното дружество.

Член 86т

Независими експерти

1.   Държавите членки установяват правила, които уреждат поне гражданската отговорност на независимия експерт, отговарящ за изготвянето на доклада, посочен в член 86е.

2.   Държавите членки въвеждат правила, които гарантират, че:

а)

експертът или юридическото лице, от чието име действа експертът, са независими и няма конфликт на интереси във връзка с дружеството, кандидатстващо за сертификат преди преобразуване, и

б)

становището на експерта е безпристрастно и обективно, и се предоставя с цел подпомагане на компетентния орган, в съответствие с изискванията за независимост и безпристрастност съгласно правото и професионалните стандарти, на които се подчинява експертът.

Член 86у

Действителност

Презгранично преобразуване, което е породило действие в съответствие с процедурите за транспониране на настоящата директива, не може да бъде обявено за нищожно.

Първата алинея не засяга правомощията на държавите членки, inter alia, във връзка с наказателното право, предотвратяването и борбата с финансирането на тероризма, осигурителното право, данъчното облагане и правоприлагането, да налагат мерки и санкции съгласно националното законодателство, след датата на която презграничното преобразуване е породило действие.“;

6)

В член 119 точка 2 се изменя, както следва:

a)

в края на буква в) се добавя “; или“;

б)

добавя се следната буква:

„г)

едно или повече дружества към момента на прекратяването им без ликвидация прехвърлят всички свои активи и пасиви на друго съществуващо дружество – придобиващото дружество – без това дружество да записва нови дялове или акции, при условие че едно лице притежава пряко или непряко всички дялове или акции в сливащите се дружества или членовете на сливащите се дружества притежават своите дялове или акции в същото съотношение във всички сливащи се дружества.“;

7)

Член 120 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите членки гарантират, че настоящата глава не се прилага по отношение на дружества, за които е налице някое от следните обстоятелства:

a)

дружеството е в ликвидация и е започнало да разпределя активи между своите членове;

б)

по отношение на дружеството се прилагат инструменти за преструктуриране, правомощия и механизми, предвидени в дял IV от Директива 2014/59/ЕС.“;

б)

добавя се следният параграф:

„5.   Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата глава за дружества, които:

a)

са предмет на процедура по несъстоятелност или на рамки за превантивно преструктуриране;

б)

са предмет на производства по ликвидация, различни от посочените в параграф 4, буква а); или

в)

са предмет на мерки за предотвратяване на кризи съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 101 от Директива 2014/59/ЕС.“

8)

Член 121 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 буква а) се заличава;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Разпоредбите и формалностите, посочени в параграф 1, буква б) от настоящия член, включват по-специално тези относно процеса на вземане на решение по отношение на сливането и закрилата на работниците и служителите във връзка с права, различни от правата по член 133.“

9)

Член 122 се изменя, както следва:

a)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

за всяко от сливащите се дружества неговата правна форма и фирма и мястото на седалището му, както и правната форма и фирма, предложени за формираното в резултат на презграничното сливане дружество и предлаганото място на седалището му;

б)

съотношението на замяна, приложимо за ценните книжа или акциите от капитала на дружеството, както и размера на изплащаната паричната сума, когато е целесъобразно;“

б)

букви з) и и) се заменят със следното:

„з)

всички специални предимства, предоставени на членовете на административните, управителните, надзорните или контролните органи на сливащите се дружества;

и)

учредителния акт или устава на дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане, и когато е приложимо, устава, ако последният се съдържа в отделен документ;“;

в)

добавят се следните букви:

„м)

подробна информация относно предложението за парично обезщетение на членовете в съответствие с член 126а;

н)

всички гаранции, предложени на кредиторите, като например гаранции или ангажименти.“

10)

Членове 123 и 124 се заменят със следното:

„Член 123

Оповестяване

1.   Държавите членки гарантират, че следните документи се оповестяват от дружеството и до тях се предоставя публичен достъп в регистъра на държавата членка на всяко от сливащите се дружества, най-малко един месец преди датата на общото събрание, посочена в член 126:

a)

общият план за презграничното сливане; и

б)

обявление, с което се информират членовете, кредиторите и представителите на работниците и служителите на сливащото се дружество, или ако няма такива представители – самите работници и служители, че могат да представят на съответното дружество, най-късно пет работни дни преди датата на общото събрание, забележки относно общия план за презгранично сливане.

Държавите членки могат да изискат докладът на независимия експерт да бъде оповестен и до него да бъде предоставен публичен достъп в регистъра.

Държавите членки гарантират, че дружеството може да изключи поверителната информация при оповестяването на доклада на независимия експерт.

Достъп до документите, оповестени в съответствие с настоящия параграф, се предоставя също и посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Държавите членки могат да освободят сливащите се дружества от изискването за оповестяване, посочено в параграф 1 от настоящия член, ако те осигурят безплатен публичен достъп на своята интернет страница до документите, посочени в параграф 1 от настоящия член, за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание, посочено в член 126, и завършващ не по-рано от момента на закриване на общото събрание.

Държавите членки обаче не могат да обвържат това освобождаване с изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите и които са пропорционални на постигането на тези цели.

3.   Когато сливащите се дружества осигуряват достъп до общия план за презграничното сливане в съответствие с параграф 2 от настоящия член, те предоставят на съответните си регистри, най-малко един месец преди датата на общото събрание, посочено в член 126, следната информация:

a)

за всяко от сливащите се дружества неговата правна форма и фирма и мястото на седалището му както и правната форма и фирмата, предложени за всяко новосъздадено дружество и предложеното място на седалището му;

б)

регистърa, в който се съхраняват документите по отношение на всяко сливащо се дружество, посочени в член 14, както и регистрационният номер на съответното дружество в този регистър;

в)

указание за условията, установени за упражняване на правата на кредиторите, работниците и служителите и членовете; и

г)

подробности относно интернет страницата, от която могат да бъдат получени онлайн безплатно общият план за презграничното сливане, обявлението, посочено в параграф 1, докладът на независимия експерт и пълна информация относно условията, посочени в буква в) от настоящия параграф.

Регистърът на държавата членка на всяко от сливащите се дружества предоставя публично информацията, посочена в първа алинея, букви а) — г).

4.   Държавите членки гарантират, че изискванията, посочени в параграфи 1 и 3, могат да бъдат изпълнени изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред компетентен орган на държавите членки на сливащите се дружества, съгласно съответните разпоредби от дял I, глава III.

5.   Когато в съответствие с член 126, параграф 3 не се изисква одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, оповестяването, посочено в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, се извършва най-малко един месец преди датата на общото събрание на другото сливащо се дружество или другите сливащи се дружества.

6.   Държавите членки могат да изискват в допълнение към оповестяването, посочено в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, общият план за презграничното сливане или информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, да се публикуват в техния държавен вестник или чрез централна електронна платформа в съответствие с член 16, параграф 3. В такъв случай държавите членки гарантират, че регистърът предава релевантната информация на държавния вестник или на централна електронна платформа.

7.   Държавите членки осигуряват безплатен публичен достъп до документацията, посочена в параграф 1, или до информацията, посочена в параграф 3, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки гарантират също така, че всички такси, начислявани на дружеството от регистрите за оповестяването, посочено в параграфи 1 и 3, и, когато е приложимо, за публикуването, посочено в параграф 6, не надвишават размера за възстановяване на разходите за предоставянето на тези услуги.

Член 124

Доклад от административния или управителния орган за членовете и за работниците и служителите

1.   Административният или управителният орган на всяко от сливащите се дружества изготвя доклад за членовете и за работниците и служителите, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното сливане, и се обясняват последиците от презграничното сливане за работниците и служителите.

В него се разясняват по-специално последиците от презграничното сливане за бъдещата дейност на дружеството.

2.   В доклада се включва също така раздел за членовете и раздел за работниците и служителите.

Дружеството може да реши или да изготви един доклад, съдържащ тези два раздела или да изготви отделни доклади, съответно за членовете и за работниците и служителите, съдържащи съответния раздел.

3.   В раздела от доклада за членовете се разяснява по-специално следното:

a)

паричното обезщетение и използвания метод за определянето на паричното обезщетение;

б)

съотношението на замяна на дяловете или акциите и използвания метод или методи за определянето на съотношението на замяна на дяловете или акциите, където това е приложимо;

в)

последиците от презграничното сливане за членовете;

г)

правата и средствата за защита, с които разполагат членовете, в съответствие с член 126а;

4.   Разделът от доклада за членовете не се изисква, ако всички членове на дружеството са се съгласили това изискване да отпадне. Държавите членки могат да изключат едноличните дружества от разпоредбите на настоящия член.

5.   В раздела от доклада за работниците и служителите се разяснява по-специално следното:

а)

последиците от презграничното сливане за трудовите правоотношения, както и, където е приложимо, мерките за защита на тези правоотношения;

б)

всички съществени промени в приложимите условия за заетост или в местонахождението на местата на дейност на дружеството;

в)

по какъв начин факторите, посочени в букви а) и б), се отнасят за евентуални дъщерни дружества на дружеството.

6.   Докладът или докладите се предоставят във всички случаи по електронен път, заедно с общия план за презграничното сливане, ако е наличен, на членовете и представителите на работниците и служителите на всяко от сливащите се дружества или, когато няма такива представители, на самите работници и служители, най-малко шест седмици преди датата на общото събрание, посочено в член 126.

Когато обаче в съответствие с член 126, параграф 3 не се изисква одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, докладът се предоставя най-малко шест седмици преди датата на общото събрание на другото сливащо се дружество или дружества.

7.   Ако административният или управителният орган на сливащото се дружество получи своевременно становище относно информацията, посочена в параграфи 1 и 5, от представителите на работниците и служителите на дружеството или когато няма такива представители, от самите работници и служители, в съответствие с националното законодателство, членовете биват информирани за становището и то се добавя към доклада.

8.   Разделът на доклада за работниците и служителите не се изисква, когато сливащото се дружество и неговите дъщерни дружества, ако има такива, нямат работници и служители, различни от тези, които участват в административния или управителния орган.

9.   Когато разделът на доклада за членовете, посочен в параграф 3, отпадне съгласно параграф 4, а разделът за работниците и служителите, предвиден в параграф 5, не се изисква съгласно параграф 8,докладът не е необходим.

10.   Параграфи 1—9 от настоящия член не засягат приложимите права на информиране и консултиране и процедурите, предвидени на национално равнище след транспонирането на директиви 2002/14/ЕО и 2009/38/ЕО.“

11)

Член 125 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Когато обаче в съответствие с член 126, параграф 3 не се изисква одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, докладът се предоставя най-малко един месец преди датата на общото събрание на другото сливащо се дружество или другите сливащи се дружества.“;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Докладът, посочен в параграф 1, във всички случаи включва становището на експерта дали паричното обезщетение и съотношението на замяна на дяловете или акциите са адекватни. При оценката на паричното обезщетение експертът взема предвид пазарната цена на дяловете или акциите в сливащите се дружества преди обявяването на предложението за сливане или стойността на дружествата, определена в съответствие с общоприетите методи за оценяване, като се изключи ефектът от предлаганото сливане. Докладът съдържа най-малко:

a)

посочване на метода или методите, използвани за определяне на размера на предлаганото парично обезщетение;

б)

посочване на метода или методите, използвани за определяне на предлаганото съотношение на замяна на дяловете или акциите;

в)

посочване дали използваният метод или методи са подходящи за оценка на паричното обезщетение и на съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочване на стойността, получена във връзка с използването на тези методи, и даване на становище за относителната значимост на тези методи при определянето на приетата стойност, и ако в сливащите се дружества се използват различни методи, посочване също така дали използването на различни методи е обосновано; и

г)

описание на всички особени трудности, възникнали при извършването на оценката.

Експертът има право да получи от сливащите се дружества цялата необходима информация за изпълнението на своите задължения.“;

в)

в параграф 4 се добавя следната алинея:

„Държавите членки могат да изключат едноличните дружества от прилагането на настоящия член.“

12)

Член 126 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   След като се запознае с докладите, посочени в членове 124 и 125, когато е приложимо, със становищата на работниците и служителите, представени съгласно член 124, и забележките, представени съгласно член 123, общото събрание на всяко от сливащите се дружества взема решение, под формата на резолюция, дали да одобри общия план за презграничното сливане и дали да адаптира учредителния акт и устава, ако последния се съдържа в отделен акт.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Държавите членки гарантират, че одобрението на презграничното сливане от общото събрание не може да бъде оспорено с позоваване единствено на следните основания:

a)

съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочено в член 122, буква б), не е било адекватно определено;

б)

паричното обезщетение, посочено в член 122, буква м), не е било адекватно определено; или

в)

информацията относно съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочено в букви а) или паричното обезщетение, посочено в буква б), не отговаря на законовите изисквания.“

13)

Вмъкват се следните членове:

„Член 126a

Защита на членовете

1.   Държавите членки гарантират, че най-малко членовете на сливащите се дружества, които са гласували против одобряването на общия план за презграничното сливане, имат правото да се разпореждат със своите дялове или акции срещу адекватно парично обезщетение съгласно условията, предвидени в параграфи 2—6, при условие че в резултат на сливането те придобият дялове или акции в дружеството, формирано в резултат на сливането, което ще се урежда от законодателството на държава членка, различно от държавата членка на съответното сливащо се дружество.

Държавите членки могат да предоставят и на други членове на сливащите се дружества правото, посочено в първа алинея.

Държавите членки могат да изискват изричното противопоставяне на общия план за презграничното сливане, намерението на членовете да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции, или и двете, да бъде надлежно документирано най-късно на общото събрание, посочено в член 126. Държавите членки могат да разрешат вписването на противопоставянето на общия план за презграничното сливане да се разглежда като надлежно документиране на отрицателен вот.

2.   Държавите членки определят срока, в рамките на който членовете, посочени в параграф 1, трябва да декларират пред съответното сливащо се дружество решението си да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции. Този срок не следва да е повече от един месец след провеждането на общото събрание, посочено в член 126. Държавите членки гарантират, че сливащите се дружества предоставят електронен адрес за получаване на тази декларация по електронен път.

3.   Освен това държавите членки определят срока, в рамките на който трябва да се изплати паричното обезщетение, посочено в общия план за презграничното сливане. Този срок не трябва да приключва по-късно от два месеца след датата, на която презграничното сливане поражда действие в съответствие с член 129.

4.   Държавите членки гарантират, че всички членове, които са декларирали решението си да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове и акции, но считат, че предложеното от съответното сливащо се дружество парично обезщетението не е определено адекватно, имат право да поискат допълнително парично обезщетение пред компетентния орган или структура, оправомощени съгласно националното законодателство. Държавите членки определят срок във връзка с искането за допълнително парично обезщетение.

Държавите членки могат да предвидят, че окончателното решение, предвиждащо допълнително парично обезщетение, е валидно за всички членове на съответното сливащо се дружество, които са заявили решението си да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции в съответствие с параграф 2.

5.   Държавите членки гарантират, че законодателството на държавата членка, което се прилага по отношение на дадено сливащо се дружество, урежда правата, посочени в параграфи 1 – 4, и че тази държава членка разполага с изключителна компетентност да разрешава всички спорове във връзка с тези права.

6.   Държавите членки също така гарантират, че членовете на сливащите се дружества, които не са упражнили правото си да се разпоредят със своите дялове или акции, но считат, че предложеното съотношение на замяна на акциите, посочено в общия план за презграничното сливане, е недостатъчно, могат да оспорят това съотношение и да предявят искане за изплащане на парична сума. Процедурата във връзка с това се започва пред компетентния орган или структура, оправомощени съгласно законодателството на държавата членка, на което е подчинено съответното сливащо се дружество, в срока, определен в това национално законодателство и тази процедура не възпрепятства регистрирането на презграничното сливане. Решението е задължително за дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане.

Държавите членки могат също така да предвидят, че съотношението на замяна на дяловете и акциите, посочено в решението, е валидно за всички членове на съответното сливащо се дружество, които не са имали или не са упражнили правото си да се разпоредят със своите дялове или акции.

7.   Държавите членки могат също така да предвидят, че дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане, може да предостави дялове или акции или друго обезщетение вместо парична сума.

Член 126б

Защита на кредиторите

1.   Държавите членки предвиждат подходяща система за защита на интересите на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди публикуването на общия план за презграничното сливане и чийто падеж не е настъпил към момента на това публикуване.

Държавите членки гарантират, че кредиторите, които са неудовлетворени от гаранциите, предложени в общия план за презграничното сливане, както е предвидено в член 122, буква н), могат в тримесечен срок от оповестяването на общия план за презграничното сливане, посочено в член 123, да се обърнат към съответния административен или съдебен орган с искане да получат подходящи гаранции, при условие че тези кредитори могат да представят убедителни доказателства, че поради презграничното сливане удовлетворяването на техните вземания е изложено на риск и че не са получили подходящи гаранции от сливащите се дружества.

Държавите членки гарантират, че гаранциите зависят от влизането в сила на презграничното сливане в съответствие с член 129.

2.   Държавите членки могат да изискват административният или управителният орган на всяко от сливащите се дружества да представи декларация, която отразява точно неговото текущо финансово състояние към дата не по-рано от един месец преди оповестяването на тази декларация. В декларацията се посочва, че въз основа на информацията, с която разполага към датата на тази декларация, и след като е извършил разумни проучвания, на административния или управителния орган на сливащите се дружества не е известна причина, поради която дружеството, формирано в резултат на сливането, да не бъде в състояние да изпълни задълженията си, когато тези задължения станат изискуеми. Декларацията се оповестява, заедно с общия план за презграничното сливане, в съответствие с член 123.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат прилагането на законодателството на държавата членка на сливащите се дружества във връзка с изпълнението или обезпечаването на парични или непарични задължения към публични органи.

Член 126в

Информиране на и консултиране с работниците и служителите

1.   Държавите членки гарантират, че правата на работниците и служителите на информиране и консултиране се спазват по отношение на презграничното сливане и се упражняват в съответствие с правната рамка, предвидена в Директива 2002/14/ЕО и Директива 2001/23/ЕО, когато презграничното сливане се счита за прехвърляне на предприятие по смисъла на Директива 2001/23/ЕО и по целесъобразност, за предприятия с общностно измерение или групи предприятия с общностно измерение — в съответствие с Директива 2009/38/ЕО. Държавите членки могат да решат да прилагат правата на работниците и служителите на информиране и консултиране спрямо работниците и служителите на дружества, различни от посочените в член 3, параграф 1 от Директива 2002/14/ЕО.

2.   Независимо от разпоредбите на член 123, параграф 1, буква б) и член 124, параграф 7, държавите членки гарантират, че правата на работниците и служителите на информиране и консултиране се спазват, най-малкото преди вземането на решение за общия план за презграничното сливане или доклада, посочен в член 124, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, така че да се даде мотивиран отговор на работниците и служителите преди общото събрание, посочено в член 126.

3.   Без да се засягат действащите разпоредби или съществуващи практики, които са по-благоприятни за работниците и служителите, държавите членки определят практическите условия и ред за упражняване на правото на информиране и консултиране в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/ЕО.“

14)

Член 127 се заменя със следното:

„Член 127

Сертификат преди сливане

1.   Държавите членки определят съда, нотариуса или друг орган или органи, компетентни да контролират законосъобразността на презграничните сливания по отношение на тези части от процедурата, които се уреждат от законодателството на държавата членка на сливащото се дружество, и да издадат сертификат преди сливане, удостоверяващ спазването на всички съответни условия и правилното изпълнение на всички процедури и формалности в държавата членка на сливащото се дружество („компетентния орган“).

Това изпълнение на процедурите и формалностите може да включва удовлетворяването или обезпечаването на парични или непарични задължения спрямо публичните органи или спазването на специални секторни изисквания, включително обезпечаването на задължения, произтичащи от текущи процедури.

2.   Държавите членки гарантират, че към заявлението на сливащото се дружеството за получаване на сертификат преди сливане са приложени:

a)

общият план за презгранично сливане;

б)

докладът и приложеното становище, ако има такова, посочени в член 124, както и доклада, посочен в член 125, когато тези доклади са налични;

в)

всички забележки, представени в съответствие с член 123, параграф 1; и

г)

информация за одобрението от общото събрание, съгласно посоченото в член 126.

3.   Държавите членки могат да изискват заявлението от сливащото се дружество за получаване на сертификат преди сливане да бъде придружено от допълнителна информация, като например по-специално:

a)

броя на работниците и служителите към момента на изготвяне на общия план за презгранично сливане;

б)

наличието на дъщерните дружества и съответното им географско разпределение;

в)

информация относно изпълнението на задълженията към публичните органи от страна на сливащото се дружеството.

За целите на настоящия параграф компетентните органи могат да изискат тази информация от други компетентни органи, ако тя все още не е предоставена от сливащото се дружество.

4.   Държавите членки гарантират, че подаването на заявлението, посочено в параграфи 2 и 3, включително на всякаква информация и документи, може да се извърши изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред компетентния орган в съответствие със съответните разпоредби от дял I, глава III.

5.   По отношение на спазването на правилата за участие на работниците и служителите, предвидени в член 133, компетентният орган в държавата членка на сливащото се дружество проверява дали общият план за презграничното сливане включва информация за процедурите за определяне на съответните условия и за възможните варианти във връзка с тези условия.

6.   Като част от контрола, посочен в параграф 1, компетентният орган извършва проверка на следното:

a)

всички документи и информация, предоставени на компетентния орган в съответствие с параграфи 2 и 3;

б)

обявление от сливащите се дружества за това, че процедурата по член 133, параграфи 3 и 4 е започнала, когато е приложимо.

7.   Държавите членки гарантират, че посоченият в параграф 1 контрол се извършва в срок до три месеца от датата на получаване на документите и информацията относно одобрението на презграничното сливане от общото събрание на сливащото се дружество. Този контрол завършва с един от следните резултати:

a)

ако бъде установено, че презграничното сливане отговаря на всички относими условия и че всички необходими процедури и формалности са изпълнени, компетентният орган издава сертификата преди сливане;

б)

ако бъде установено, че презграничното сливане не отговаря на всички относими условия или че не всички необходими процедури и формалности са изпълнени, компетентният орган не издава сертификата преди сливане и информира дружеството относно мотивите за своето решение. В такъв случай компетентният орган може да даде на дружеството възможност да изпълни съответните условия или да приключи процедурите и формалностите в подходящ срок.

8.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган не издава сертификат преди сливане, когато съгласно националното законодателство бъде установено, че презграничното сливане се извършва с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели.

9.   Когато компетентният орган, при извършване на контрола по параграф 1, има основателни съмнения, че презграничното сливане се осъществява с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза и на националното законодателство, или за престъпни цели, той взема предвид относимите факти и обстоятелства, като например, по целесъобразност и без да се разглеждат поотделно, индикативни фактори, за които компетентният орган е бил осведомен в хода на проверката, предвидена в параграф 1, включително чрез консултации със съответните органи. За целите на настоящия параграф оценката се извършва за всеки случай поотделно чрез процедура, уредена от националното законодателство.

10.   Когато за целите на извършването на оценката по параграфи 8 и 9 е необходимо да се вземе предвид допълнителна информация или е необходимо да се извършат допълнителни проучвания, тримесечният срок, предвиден в параграф 7, може да бъде удължен най-много с още три месеца.

11.   Когато поради сложността на презграничната процедура оценката не може да бъде извършена в сроковете, предвидени в параграфи 7 и 10, държавите членки гарантират, че заявителят ще бъде уведомен относно причините за евентуалното забавяне преди изтичането на тези срокове.

12.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган може да се консултира с други съответни органи, компетентни в различните области, засегнати от презграничното сливане, включително органите от държавата членка на дружеството, формирано в резултат на сливането, и да получи от тези органи, както и от самото дружество, необходимите информация и документи за упражняването на контрол върху законосъобразността на презграничното сливане, в съответствие с процедурната рамка, предвидена в националното законодателство. За целите на извършването на оценката компетентният орган може да се обърне към независим експерт.“

15)

Вмъква се следният член:

„Член 127a

Предаване на сертификата преди сливане

1.   Държавите членки гарантират, че сертификатът преди сливане се споделя с органите, посочени в член 128, параграф 1, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки гарантират също така, че сертификатът преди сливане е достъпен чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Достъпът до сертификата преди сливане е безплатен за органите, посочени в член 128, параграф 1, както и за регистрите.“

16)

Член 128 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За целите на параграф 1 от настоящия член всяко сливащо се дружество представя на органа, посочен в параграф 1 от настоящия член, общия план за презграничното сливане, одобрен от общото събрание, посочено в член 126, или в случай че одобрението от общото събрание не се изисква в съответствие с член 132, параграф 3, общият план за презграничното сливане, одобрен от всяко сливащо се дружество, в съответствие с националното законодателство.“

б)

добавят се следните параграфи:

„3.   Всяка държава членка гарантира, че подаването на всяко заявление за целите на параграф 1 от страна на някое от сливащите се дружества, включително на всякаква информация и документи, може да се извърши изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред органа, посочен в параграф 1, съгласно съответните разпоредби от дял I, глава III.

4.   Органът, посочен в параграф 1, одобрява презграничното сливане веднага, след като установи, че всички относими условия са изпълнени.

5.   Сертификатът преди сливане, се приема от органа, посочен в параграф 1, като безспорно доказателство за правилното изпълнение на приложимите процедури и формалности, предхождащи сливането, в съответната му държава членка, без което презграничното сливане не може да бъде одобрено.“

17)

Член 130 се заменя със следното:

„Член 130

Регистрация

1.   Законодателството на държавите членки на сливащите се дружества и на дружеството, формирано в резултат на сливането определят, по отношение на съответните им територии, условията, в съответствие с член 16, за оповестяване на завършването на презграничното сливане в техните регистри.

2.   Държавите членки гарантират, че в техните регистри се вписва най-малко следната информация:

a)

в регистъра на държавата членка на дружеството, формирано в резултат на сливането —, че регистрацията на дружеството, формирано в резултат от сливането, е резултат на презгранично сливане;

б)

в регистъра на държавата членка на дружеството, формирано в резултат на сливането — датата на регистрация на дружеството, формирано в резултат на сливането;

в)

в регистъра на държавата членка на всяко сливащо се дружество — датата на заличаване на сливащото се дружество от регистъра;

г)

в регистъра на държавата членка на всяко сливащо се дружество — датата на заличаването на сливащото се дружество;

д)

в регистрите на държавите членки на всяко сливащо се дружество и регистъра на държавата членка на дружеството, формирано в резултат на сливането —съответно регистрационния номер, фирмата и правната форма на всяко сливащо се дружество и на дружеството, формирано в резултат на сливането.

Регистрите предоставят публичен достъп до информацията, посочена в първа алинея, посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

3.   Държавите членки гарантират, че регистърът в държавата членка на дружеството, формирано в резултат на презграничното сливане, уведомява регистъра в държавата членка на всяка от сливащите се дружества чрез системата за взаимно свързване на регистри, че презграничното сливане е породило действие. Държавите членки гарантират и че заличаването на регистрацията на сливащото се дружество се извършва незабавно след получаването на това уведомление.“

18)

Член 131 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Презгранично сливане, което е извършено съгласно предвиденото в член 119, точка 2, букви а), в) и г), има следните последици, считано от посочената в член 129 дата:

a)

всички активи и пасиви на придобиваното дружество, включително всички договори, кредити, права и задължения, се прехвърлят на придобиващото дружество и;

б)

членовете на придобиваното дружество стават членове на придобиващото дружество, освен ако не се разпоредят със своите дялове или своите акции, съгласно посоченото в член 126а, параграф 1;

в)

дружеството, което се придобива, престава да съществува.“;

б)

в параграф 2 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

всички активи и пасиви на сливащите се дружества, включително всички договори, кредити, права и задължения, се прехвърлят на новото дружество;

б)

членовете на сливащите се дружества стават членове на новото дружество, освен ако не се разпоредят със своите дялове или своите акции, съгласно посоченото в член 126а, параграф 1;“

19)

Член 132 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Ако презгранично сливане чрез придобиване се извършва от дружество, притежаващо всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на дружеството или дружествата, които се придобиват, или от лице, което притежава пряко или косвено всички акции в придобиващото дружество и в придобиваното дружество или дружества, и ако придобиващото дружество не разпределя акции при сливането:

член 122, букви б), в), д), и м), член 125 и член 131, параграф 1, буква б) не се прилагат;

член 124 и член 126, параграф 1 не се прилагат за дружеството или дружествата, които се придобиват.“;

б)

добавя се следният параграф:

„3.   Когато законодателствата на държавите членки на всички сливащи се дружества предвиждат освобождаване от одобрение от общото събрание в съответствие с член 126, параграф 3 и с параграф 1 от настоящия член, общият план за презграничното сливане или информацията, посочена съответно в член 123, параграфи 1—3, и докладите, посочени в членове 124 и 125, се предоставят на разположение поне един месец преди дружеството да вземе решението за сливането в съответствие с националното законодателство.“

20)

Член 133 се изменя, както следва:

a)

в параграф 2 уводната част се заменя със следното:

„2.   Въпреки това действащите правила относно участието на работниците и служителите, ако са налице такива, в държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, не се прилагат, ако поне едно от сливащите се дружества в рамките на период от шест месеца преди да бъде оповестен общия план за презграничното сливане, има среден брой работници или служители, равен на четири пети от приложимия праг, предвиден в законодателството на държавата членка, съгласно което се регулира сливащото се дружество, при който се задейства участието на работниците и служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или когато националното законодателство, приложимо за формираното в резултат на презграничното сливане дружество:“;

б)

в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

дават право на съответните органи на сливащите се дружества, в случай че поне в едно от сливащите се дружества функционира система за участие на работниците и служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО, да избират, без каквото и да е предварително договаряне, да се регулират пряко от стандартните правила за участие, посочени в част 3, буква з) от приложението към посочената директива, съгласно предвиденото в законодателството на държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното сливане дружество, както и да съблюдават тези правила от датата на регистрацията;“;

в)

параграф 7 се заменя със следния текст:

„7.   Ако във формираното в резултат на презграничното сливане дружество функционира система за участие на работниците и служителите, това дружество е задължено да предприеме мерки, за да гарантира, че правата на участие на работниците и служителите са защитени в случай на последващи презгранични или осъществени на национално равнище преобразувания, сливания или разделяния за минимален срок от четири години след датата, от която презграничното сливане е породило действие, като установените в параграфи 1—“6 правила се прилагат mutatis mutandis.

г)

добавя се следният параграф:

„8.   Съответното дружество съобщава на работниците и служителите си или на техните представители дали то е избрало да прилага стандартните правила за участие, посочени в параграф 3, буква з), или дали е влязло в преговори със специалния договарящ орган. Във втория случай дружеството съобщава своевременно на своите работници и служители или на техните представители резултата от преговорите.“

21)

Вмъква се следният член:

„Член 133a

Независими експерти

1.   Държавите членки установяват правила, които уреждат най-малко гражданската отговорност на независимия експерт, отговарящ за изготвянето на докладите, посочени в член 125.

2.   Държавите членки въвеждат правила, които гарантират, че:

а)

експертът или юридическото лице, от чието име действа експертът, са независими и няма конфликт на интереси във връзка с дружеството, кандидатстващо за сертификат преди сливане; и

б)

становището на експерта е безпристрастно и обективно, и се предоставя с цел подпомагане на компетентния орган, в съответствие с изискванията за независимост и безпристрастност съгласно правото и професионалните стандарти, на които се подчинява експертът.“

22)

В член 134 се добавя следната алинея:

„Първата алинея не засяга правомощията на държавите членки, наред с другото, във връзка с наказателното право, предотвратяването и борбата с финансирането на тероризма, социалното право, данъчното облагане и правоприлагането, да налагат мерки и санкции съгласно националното законодателство, след датата на която презграничното сливане е породило действие.“

23)

В дял II се добавя следната глава:

„ГЛАВА IV

Презгранични разделяния на дружества с ограничена отговорност

Член 160a

Обхват

1.   Настоящата глава се прилага за презграничното разделяне на дружества с ограничена отговорност, създадени в съответствие със законодателството на една държава членка и имащи седалище, централно управление или основно място на дейност в рамките на Съюза, при условие че поне две от дружествата с ограничена отговорност, участващи в разделянето, се регулират от законодателството на различни държави членки („презгранично разделяне“).

2.   Независимо от член 160б, точка 4), настоящата глава се прилага и за презгранични разделяния, при които съгласно националното законодателство на поне една от съответните държави членки се допуска изплащането на посочената в член 160б, точка 4), букви a) и б) парична сума да превишава 10% от номиналната стойност или, при липса на номинална стойност, 10% от счетоводната стойност на ценните книжа или акциите от капитала на дружествата правоприемници.

3.   Настоящата глава не се прилага за презгранични разделяния, в които участва дружество, чийто предмет на дейност е колективна инвестиция на обществен капитал, което оперира на принципа на разпределение на риска и чиито дялове, по искане на притежателите им, се изкупуват обратно или се изплащат директно или индиректно за сметка на активите на това дружество. Това обратно изкупуване или изплащане се приравнява с действие, предприето от дружеството с цел да се гарантира, че борсовата стойност на дяловете му не се отклонява значително от нетната стойност на неговите активи.

4.   Държавите членки гарантират, че настоящата глава не се прилага спрямо дружества, за които е налице някое от следните обстоятелства:

a)

дружеството е в ликвидация и е започнало да разпределя активи между своите членове;

б)

по отношение на дружеството се прилагат инструменти за преструктуриране, правомощия и механизми, предвидени в дял IV от Директива 2014/59/ЕС.

5.   Държавите членки могат да решат да не прилагат настоящата глава за дружества, които:

a)

подлежат на процедура по несъстоятелност или на рамки за превантивно преструктуриране;

б)

подлежат на производства по ликвидация, различни от посочените в параграф 4, буква а); или

в)

подлежат на мерки за предотвратяване на кризи, съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 101) от Директива 2014/59/ЕС.

Член 160б

Определения

За целите на настоящата глава:

1)

„дружество“, означава дружество с ограничена отговорност от някой от видовете, изброени в приложение II;

2)

„разделяно дружество“ означава дружество, което в рамките на процес на презгранично разделяне, в случай на пълно разделяне прехвърля всички свои активи и пасиви на две или повече дружества, или което в случай на частично разделяне или разделяне чрез отделяне прехвърля част от своите активи и пасиви на едно или повече дружества;

3)

„дружество правоприемник“ означава новообразувано дружество в процеса на презгранично разделяне;

4)

„разделяне“ означава операция, при която:

a)

разделяното дружество, което е разделено без ликвидация, прехвърля всички свои активи и пасиви на две или повече дружества правоприемници срещу издаване на членовете на разделяното дружество на ценни книжа или акции в дружествата правоприемници, както и, когато е приложимо, срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10 % от номиналната стойност, или, ако те нямат номинална стойност, срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10 % от счетоводната стойност на тези ценни книжа или акции („пълно разделяне“);

б)

разделяното дружество прехвърля част от своите активи и пасиви на едно или повече дружества правоприемници срещу издаване на членовете на разделяното дружество на ценни книжа или акции в дружествата правоприемници, в разделяното дружество или едновременно в дружествата правоприемници и в разделяното дружество, както и евентуално срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10% от номиналната стойност, или, при липса на номинална стойност, срещу изплащане на парична сума в размер, не по-висок от 10% от счетоводната стойност на тези ценни книжа или акции („частично разделяне“); или

в)

разделяното дружество прехвърля част от своите активи и пасиви на едно или повече дружества правоприемници срещу издаване на разделяното дружество на ценни книжа или акции в дружествата правоприемници („разделяне чрез отделяне“).

Член 160в

Процедури и формалности

В съответствие с правото на Съюза законодателството на държавата членка на разделяното дружество урежда тези части от процедурите и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени във връзка с презграничното разделяне с цел получаване на сертификата преди разделяне, а законодателството на държавите членки на дружествата правоприемници урежда тези части от процедурите и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени след получаването на сертификата преди разделяне.

Член 160г

План за презграничните разделяния

Административният или управителният орган на разделяното дружество изготвя плана за презгранично сливане. Планът за презграничното разделяне включва най-малко следните подробности:

a)

правната форма и фирмата на разделяното дружество и мястото на седалището му, както и правната форма и фирмата, предлагани за новото дружество или дружества, които се формират в резултат на презграничното разделяне и предлаганото място на седалището им;

б)

съотношението на замяна, приложимо за ценните книжа или акциите от капитала на дружествата, както и размера на изплащаната паричната сума, когато е целесъобразно;

в)

условията за разпределение на ценните книжа или акциите от капитала на дружествата правоприемници или капитала на разделяното дружество;

г)

предлагания примерен график за извършване на презграничното разделяне;

д)

вероятните отражения на презграничното разделяне върху заетостта;

е)

датата, от която ценните книжа или акциите от капитала на дружествата дават право на притежателите им да участват в печалбата, както и всички специфични условия, засягащи това право;

ж)

датата или датите, от която или от които сделките на разделяното дружество ще се смятат, за счетоводни цели, за сделки на дружествата правоприемници;

з)

всички специални предимства, предоставени на членовете на административните, управителните, надзорните или контролните органи на разделяното дружество;

и)

правата, предоставени от дружествата правоприемници на членовете на разделяното дружество, които имат специални права, или на притежателите на ценни книжа, различни от акциите от капитала на разделяното дружество, или предлаганите мерки относно тях;

й)

учредителните актове на дружествата правоприемници, когато е приложимо, и устава, ако той се съдържа в отделен инструмент, и всички изменения на учредителния акт на разделяното дружество в случай на частично разделяне или разделяне чрез отделяне;

к)

когато е приложимо, информация относно процедурите, съгласно които в съответствие с член 160л се установяват условията за включване на работниците и служителите в определянето на техните права на участие в дружествата правоприемници;

л)

точното описание на активите и пасивите на разделяното дружество и обяснение на начина за разпределение на тези активи и пасиви между дружествата правоприемници или за запазването им в разделяното дружество в случай на частично разделяне или разделяне чрез отделяне, включително разпоредби относно това как ще бъдат третирани активи или пасиви, които не са изрично разпределени в плана за презграничното разделяне, като например активи или пасиви, които са неизвестни към датата, на която е изготвен планът за презграничното разделяне;

м)

информация за оценката на активите и пасивите, които трябва да бъдат разпределени на всяко дружество, участващо в презграничното разделяне;

н)

датата на отчетите на разделяното дружество, използвани за определяне на условията за презграничното разделяне;

о)

когато е целесъобразно, разпределението на членовете на разделяното дружество на акциите и ценните книжа в дружествата правоприемници, в разделяното дружество или и в двете, както и критерия за това разпределение;

п)

подробна информация относно предложението за парично обезщетение на членовете в съответствие с член 160и;

р)

всички гаранции, предложени на кредиторите, като например гаранции или ангажименти.

Член 160д

Доклад от административния или управителния орган за членовете и до работниците и служителите

1.   Административният или управителният орган на разделяното дружество изготвя доклад за членовете и за работниците и служителите, в който се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на презграничното разделяне и също така се поясняват последиците от него за работниците и служителите.

Докладът по-специално разяснява последиците от презграничното разделяне за бъдещата дейност на дружествата.

2.   Докладът включва също така раздел за членовете и раздел за работниците и служителите.

Дружеството може да реши или да изготви един доклад, съдържащ тези двата раздела, или да изготви отделни доклади, съответно за членовете и за работниците и служителите, съдържащи съответния раздел.

3.   В раздела от доклада за членовете се разяснява по-специално следното:

a)

паричното обезщетение и използвания метод за определянето на паричното обезщетение;

б)

съотношението на замяна на дяловете или акциите и използвания метод или методи за определянето на съотношението на замяна на дяловете или акциите, където това е приложимо;

в)

последиците от презграничното разделяне за членовете;

г)

правата и средствата за защита, с които разполагат членовете, в съответствие с член 160и;

4.   Разделът от доклада за членовете не се изисква, ако всички членове на дружеството са се съгласили това изискване да отпадне. Държавите членки могат да изключат едноличните дружества от разпоредбите на настоящия член.

5.   В раздела от доклада за работниците и служителите се разяснява по-специално следното:

а)

последиците от презграничното разделяне за трудовите правоотношения, както и, където е приложимо, мерките за защита на тези правоотношения;

б)

всички съществени промени в приложимите условия за заетост или в местонахождението на местата на дейност на дружеството;

в)

по какъв начин факторите, посочени в букви а) и б), се отнасят за евентуални дъщерни дружества на дружеството.

6.   Докладът или докладите се предоставят във всички случаи по електронен път, заедно с плана за презграничното разделяне, ако има такъв, на членовете и на представителите на работниците и служителите на разделяното дружество или когато няма такива представители, на самите работници и служители, поне шест седмици преди датата на общото събрание, посочено в член 160з.

7.   Ако административният или управителният орган на разделяното дружество получи своевременно становище относно информацията, посочена в параграфи 1 и 5, от представителите на работниците и служителите на дружеството или когато няма такива представители, от самите работници и служители, в съответствие с националното законодателство, членовете биват информирани за становището и то се добавя към доклада.

8.   Разделът на доклада за работниците и служителите не се изисква ако разделяното дружество и неговите дъщерни дружества, ако има такива, нямат работници и служители, различни от тези, които участват в административния или управителния орган.

9.   Когато разделът на доклада за членовете, посочен в параграф 3, отпадне съгласно параграф 4, а разделът за работниците и служителите, посочен в параграф 5, не се изисква съгласно параграф 8, докладът не е необходим.

10.   Параграфи 1—9 от настоящия член не засягат приложимите права на информиране и консултиране и процедурите, предвидени на национално равнище в резултат от транспонирането на Директива 2002/14/ЕО и Директива 2009/38/ЕО.

Член 160е

Доклад от независим експерт

1.   Държавите членки гарантират, че независим експерт проверява плана за презграничното разделяне и изготвя доклад за членовете. Този доклад се предоставя на членовете поне един месец преди датата на общото събрание, посочено в член160з. В зависимост от законодателството на държавата членка, експертът може да бъде физическо или юридическо лице.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, във всички случаи включва становището на експерта дали паричното обезщетение и съотношението на замяна на дяловете или акциите са подходящи. При оценката на паричното обезщетение експертът взема предвид всяка пазарна цена на дяловете или акциите в разделяното дружество преди обявяването на предложението за разделяне или стойността на дружествата, определена в съответствие с общоприетите методи за оценяване, като се изключи ефектът от предлаганото разделяне. Докладът съдържа най-малко:

a)

посочване на метода или методите, използвани за определяне на размера на предлаганото парично обезщетение;

б)

посочване на метода или методите, използвани за определяне на предлаганото съотношение на замяна на дяловете или акциите;

в)

посочване дали метода или методите са подходящи за оценка на паричното обезщетение и на съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочване на стойността, получена чрез използването на такива методи, и даване на становище за относителната значимост на тези методи при определянето на приетите стойности; и

г)

описание на всички особени трудности, възникнали при извършването на оценката.

Експертът има право да получи от разделяното дружество цялата необходима информация за изпълнението на своите задължения.

3.   Проверка от независим експерт по отношение на плана за презграничното разделяне, както и доклад на независимия експерт не се изискват, ако всички членове на разделяното дружество са изразили съгласие за това.

Държавите членки могат да изключат едноличните дружества от прилагането на настоящия член.

Член 160ж

Оповестяване

1.   Държавите членки гарантират, че следните документи се оповестяват от дружеството и до тях се предоставя публичен достъп в регистъра на държавата членка на разделяното дружество най-малко един месец преди датата на общото събрание, посочено в член 160з:

a)

плана за презграничното разделяне; и

б)

обявление, с което се информират членовете, кредиторите и представителите на работниците и служителите на разделяното дружество, или ако няма такива представители – самите работници и служители, че могат да представят на дружеството, най-късно пет работни дни преди датата на общото събрание, забележки относно плана за презгранично разделяне.

Държавите членки могат да изискат докладът на независимия експерт да бъде оповестен и до него да бъде предоставен публичен достъп в регистъра.

Държавите членки гарантират, че дружеството може да изключи поверителната информация при оповестяването на доклада на независимия експерт.

Достъп до документите, оповестени в съответствие с настоящия параграф, се предоставя също и посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Държавите членки могат да освободят разделяното дружество от изискването за оповестяване, посочено в параграф 1 от настоящия член, ако това дружество предостави безплатен публичен достъп на своята интернет страница до документите, посочени в параграф 1 от настоящия член, за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, за която е насрочено посоченото в член 160з общо събрание, на което трябва да бъде взето решение по плана за разделяне, и завършващ не по-рано от момента на закриване на общото събрание.

Държавите членки обаче не могат да обвържат това освобождаване с изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на тези документи, и само доколкото те са пропорционални за постигането на тези цели.

3.   Когато разделяното дружество осигурява достъп до плана за презграничното разделяне в съответствие с параграф 2 от настоящия член, то предоставя на регистъра най-малко един месец преди датата на посоченото в член 160з общо събрание следната информация:

a)

правната форма и фирмата на разделяното дружество и местоположението на седалището му и правната форма и фирмата, предложени за новообразуваното дружество или дружества, създадени в резултат на презграничното разделяне и предложеното място на седалището им;

б)

регистъра, в който са подадени посочените в член 14 документи относно разделяното дружество, и регистрационния му номер в този регистър;

в)

указание за условията, установени за упражняване на правата на кредиторите, работниците и служителите и членовете; и

г)

подробности относно интернет страницата, от която могат да бъдат получени онлайн безплатно планът за презграничното разделяне, обявлението, посочено в параграф 1, докладът на независимия експерт и пълна информация относно условията, посочени в буква в) от настоящия параграф.

Регистърът предоставя публичен достъп до информацията, посочена в първа алинея, букви а) — г).

4.   Държавите членки гарантират, че изискванията, посочени в параграфи 1 и 3, могат да бъдат изпълнени изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред компетентен орган на съответната държава членка, съгласно съответните разпоредби от раздел I, глава III.

5.   Държавите членки могат да изискват, в допълнение към оповестяването, посочено в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, планът за презграничното разделяне или информацията, посочена в параграф 3 от настоящия член, да се публикуват в техния държавен вестник или чрез централна електронна платформа в съответствие с член 16, параграф 3. В такъв случай държавите членки гарантират, че регистърът предава съответната информация на държавните вестници или на централна електронна платформа.

6.   Държавите членки осигуряват безплатен публичен достъп до документацията, посочена в параграф 1, или до информацията, посочена в параграф 3, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки гарантират също така, че всички такси, начислявани на дружеството от регистрите за оповестяването, посочено в параграфи 1 и 3, и когато е приложимо, за публикуването, посочено в параграф 5, не надвишават размера за възстановяване на разходите за предоставянето на тези услуги.

Член 160з

Одобрение от общото събрание

1.   След като се запознае съобразно случая с докладите, посочени в членове 160д и 160е, със становищата на работниците и служителите, представени съгласно член 160д, и със забележките, представени съгласно член 160ж, общото събрание на разделяното дружество взема решение дали да одобри плана за презграничното разделяне и дали да адаптира учредителния акт и устава, ако той се съдържа в отделен документ.

2.   Общото събрание на разделяното дружество може да си запази правото да обуслови извършването на презграничното разделяне от изричното утвърждаване от негова страна на условията, посочени в член 160л.

3.   Държавите членки гарантират, че за одобряването на плана за презграничното разделяне или за всяко изменение на този план се изисква мнозинство от поне две трети, но не повече от 90% от гласовете на представените акции или на представения на общото събрание записан капитал. Във всеки случай необходимото за приемането на решението мнозинство не може да е по-голямо от това, изисквано съгласно националното законодателство за одобрение на презгранични сливания.

4.   Когато клауза в плана за презграничното разделяне или изменение на учредителния акт на разделяното дружество води до увеличение на икономическите задължения на даден член към дружеството или към трети страни, държавите членки могат при такива специфични обстоятелства да предвидят изискване тази клауза или изменението на учредителния акт на разделяното дружество да подлежат на одобрението на съответния член, ако този член няма възможност да упражнява правата, предвидени в член 160и.

5.   Държавите членки гарантират, че одобрението на презграничното разделяне от общото събрание не може да бъде оспорено с позоваване единствено на следните основания:

a)

съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочено в член 160г, буква б), не е било адекватно определено;

б)

паричното обезщетение, посочено в член 160г, буква п), не е било адекватно определено;

в)

информацията относно съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочено в буква а) или паричното обезщетение, посочено в буква б), не отговаря на законовите изисквания.

Член 160и

Защита на членовете

1.   Държавите членки гарантират, че поне членовете на разделяното дружество, които са гласували против одобряването на плана за презграничното разделяне, имат правото да се разпореждат със своите дялове или акции срещу адекватно парично обезщетение съгласно условията, предвидени в параграфи 2 – 6, при условие че в резултат на презграничното разделяне те ще придобият дялове или акции в дружествата правоприемници, което ще се урежда от законодателството на държава членка, различна от държавата членка на разделяното дружество.

Държавите членки могат да предоставят и на други членове на разделяното дружество правото, посочено в първа алинея.

Държавите членки могат да изискват изричното противопоставяне на плана за презграничното разделяне, намерението на членовете да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции, или и двете, да бъдат надлежно документирани най-късно на общото събрание, посочено в член 160з. Държавите членки могат да разрешат вписването на противопоставянето на плана за презграничното разделяне да се разглежда като надлежно документиране на отрицателен вот.

2.   Държавите членки определят срока, в рамките на който членовете, посочени в параграф 1, трябва да декларират пред разделяното дружество решението си да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции. Този срок не следва да е повече от един месец след провеждането на общото събрание, посочено в член 160з. Държавите членки гарантират, че разделяното дружество предоставя електронен адрес за получаване на тази декларация по електронен път.

3.   Освен това държавите членки определят срока, в рамките на който трябва да се изплати паричното обезщетение, посочено в плана за презграничното разделяне. Този срок не може да приключва по-късно от два месеца след датата, на която презграничното разделяне поражда действие в съответствие с член 160р.

4.   Държавите членки гарантират, че всички членове, които са декларирали решението си да упражнят правото си на разпореждане със своите дялове или акции, но считат, че предложеният от разделяното дружество размер на паричното обезщетение, не е определен адекватно, имат право да поискат допълнително парично обезщетение пред компетентните органи или структури, оправомощени съгласно националното законодателство. Държавите членки определят срок във връзка с искането за допълнително парично обезщетение.

Държавите членки могат да предвидят, че окончателното решение, предвиждащо допълнителна парична компенсация, е валидно за всички членове на разделяното дружество, които са заявили решението си да упражнят правото си да се разпоредят със своите дялове или акции в съответствие с параграф 2.

5.   Държавите членки гарантират, че правата, посочени в параграфи 1 — 4 се уреждат от законодателството на държавата членка на разделяното дружество, и че тази държава членка разполага с изключителна компетентност да разрешава всички спорове във връзка с тези права.

6.   Държавите членки гарантират, че членовете на разделяното дружество, които нямат или не са използвали правото да се разпоредят със своите дялове или акции, но считат, че съотношението на замяна на дяловете или акциите, посочено в плана за презграничното разделяне, е неадекватно, могат да обжалват това съотношение и да предявят искане за изплащане на парична сума. Процедурата във връзка с това се започва пред компетентния орган или структура, оправомощени съгласно законодателството на държавата членка, което се прилага за разделяното дружество, в срока, определен в това националното законодателство, и тази процедура не възпрепятства регистрирането на презграничното разделяне. Решението е обвързващо за дружествата правоприемници, а в случай на частично разделяне – и за разделяното дружество.

7.   Държавите членки могат също така да предвидят, че съответното дружество правоприемник и в случай на частично разделяне – разделяното дружество могат да предоставят дялове или акции, или друго обезщетение, вместо парична сума.

Член 160й

Защита на кредиторите

1.   Държавите членки предвиждат подходяща система за защита на интересите на кредиторите, чиито вземания са възникнали преди оповестяването на плана за презграничното разделяне и чийто падеж не е настъпил към момента на това оповестяване.

Държавите членки гарантират, че кредиторите, които са неудовлетворени от гаранциите, предложени в плана за презграничното разделяне, както е предвидено в член 160г, буква р), могат в тримесечен срок от оповестяването на плана за презграничното разделяне, посочено в член 160ж, да се обърнат към съответния административен или съдебен орган с искане да получат подходящи гаранции, при условие че тези кредитори могат да представят убедителни доказателства, че поради презграничното разделяне удовлетворяването на техните вземания е изложено на риск и че не са получили подходящи гаранции от дружеството.

Държавите членки гарантират, че гаранциите зависят от пораждането на действие от презграничното разделяне в съответствие с член 160р.

2.   Когато вземане на кредитор на разделяното дружество, не бъде удовлетворено от дружеството, на което е разпределен пасивът, другите дружества правоприемници, а в случай на частично разделяне или разделяне чрез отделяне – и разделяното дружество, отговарят за това вземане солидарно с дружеството, на което е разпределен пасивът. Максималният размер на солидарната отговорност на всяко дружество, което участва в разделянето, обаче е ограничен до стойността на нетните активи, предоставени на това дружество, към датата, на която разделянето е породило действие.

3.   Държавите членки могат да изискват административният или управителният орган на разделяното дружество да представи декларация, която отразява точно текущото финансово състояние на дружеството към дата не по-рано от един месец преди оповестяването на тази декларация. В декларацията се посочва, че въз основа на информацията, с която разполага към датата на тази декларация, и след като е извършил разумни проучвания, на административния или управителния орган на разделяното дружество не е известна причина, поради която дадено дружеството правоприемник и в случай на частично разделяне, разделяното дружество, да не бъдат в състояние, след като разделянето породи действие, да изпълнят задълженията, които са им разпределени съгласно плана за презграничното разделяне, когато тези задължения станат изискуеми. Декларацията се оповестява заедно с плана за презграничното разделяне в съответствие с член 160ж.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 не засягат прилагането на законодателството на държавата членка на разделяното дружество във връзка с изпълнението или обезпечаването на парични или непарични задължения към публични органи.

Член 160к

Информиране на и консултиране с работниците и служителите

1.   Държавите членки гарантират, че правата на работниците и служителите на информиране и консултиране се спазват по отношение на презграничното разделяне и се упражняват в съответствие с правната рамка, предвидена в Директива 2002/14/ЕО и Директива 2001/23/ЕО, когато презграничното разделяне се счита за прехвърляне на предприятие по смисъла на Директива 2001/23/ЕО и по целесъобразност за предприятията с общностно измерение или групи предприятия с общностно измерение — в съответствие с Директива 2009/38/ЕО. Държавите членки могат да решат да прилагат правата на работниците и служителите на информиране и консултиране спрямо работниците и служителите на дружества, различни от посочените в член 3, параграф 1 от Директива 2002/14/ЕО.

2.   Независимо от разпоредбите на член 160д, параграф 7 и член 160ж, параграф 1, буква б) държавите членки гарантират, че правата на работниците и служителите на информиране и консултиране се спазват, най-малкото преди вземането на решение за плана за презграничното разделяне или доклада, посочен в член 160д, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано, така че да се даде мотивиран отговор на работниците и служителите преди общото събрание, посочено в член 160з.

3.   Без да се засягат действащите разпоредби или съществуващи практики, които са по-благоприятни за работниците и служителите, държавите членки определят практическите условия и ред за упражняване на правото на информиране и консултиране в съответствие с член 4 от Директива 2002/14/ЕО.

Член 160л

Участие на работниците и служителите

1.   Без да се засяга параграф 2, по отношение на всяко дружество правоприемник се прилагат действащите в държавата членка, в която се намира седалището му правила относно участието на работниците и служителите, ако са налице такива.

2.   Въпреки това действащите правила за участие на работниците и служителите, ако са налице такива, в държавата членка, в която се намира седалището на формираното в резултат на презграничното разделяне дружество не се прилагат, ако разделяното дружество в рамките на период от шест месеца преди оповестяването на плана за презграничното разделяне, има среден брой работници и служители, равен на четири пети от приложимия праг, предвиден в законодателството на държавата членка на разделяното дружество, при който се задейства участието на работниците и служителите по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или когато националното законодателство, приложимо по отношение на всяко дружество правоприемник:

a)

не предвижда поне същото ниво на участие на работниците и служителите, както съществуващото в разделяното дружество преди презграничното му разделяне, изразено като съотношение на представителите на работниците и служителите от членовете на административния или надзорния орган, на комитетите към тях или на управителния съвет, който отговаря за приходните звена на дружеството, когато съществува участие на работниците и служителите; или

б)

не предвижда за работниците и служителите в предприятия на дружествата правоприемници, които се намират се в други държави членки същите условия за упражняване на правата на участие, както тези за работниците и служителите, наети в държавата членка, в която се намира седалището на дружеството правоприемник.

3.   В посочените в параграф 2 от настоящия член случаи участието на работниците и служителите в образуваните в резултат на презграничното разделяне дружества и включването им в процеса на определяне на тези права се регулира от държавите членки, mutatis mutandis и при спазване на параграфи 4—7 от настоящия член, в съответствие с установените в член 12, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 принципи и процедури, както и със следните разпоредби на Директива 2001/86/ЕО:

a)

член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, буква а), подточка i) и буква б), член 3, параграф 3, първите две изречения от член 3, параграф 4, и член 3, параграфи 5 и 7;

б)

член 4, параграф 1, член 4, параграф 2, букви а), ж) и з) и член 4, параграфи 3 и 4;

в)

член 5;

г)

член 6;

д)

член 7, параграф 1, с изключение на буква б), второ тире;

е)

членове 8, 10, 11 и 12; и

ж)

част 3, буква а) от приложението.

4.   При уреждането на принципите и процедурите, посочени в параграф 3, държавите членки:

a)

дават право на специалния договарящ орган да реши, с мнозинство от две трети от членовете си, които представляват най-малко две трети от работниците и служителите, да не започва преговори или да прекрати преговорите, които вече са започнали, както и да се позовава на действащите правила за участие в държавите членки на всяко от дружествата правоприемници;

б)

могат да решат в случая, в който стандартните правила за участие се прилагат след предварителни преговори, както и независимо от тези правила, да намалят дела на представителите на работниците и служителите в административния орган на дружествата правоприемници. Независимо от това, ако представителите на работниците и служителите в разделяното дружество са съставлявали най-малко една трета от административния или надзорния орган, намаляването не трябва да води до дял на представителите на работниците и служителите в административния орган, който е по-малък от една трета.

в)

гарантират, че правилата за участие на работниците и служителите, които са се прилагали преди презграничното разделяне, продължават да се прилагат до датата, от която започват да се прилагат всички договорени впоследствие правила, или, при липса на договорени правила, до датата, от която започват да се прилагат стандартни правила в съответствие с част 3, буква а) от приложението към Директива 2001/86/ЕО.

5.   Разширяването на обхвата на правата на участие до наети в други държави членки работници и служители на дружествата правоприемници, съгласно посоченото в параграф 2, буква б), не води до задължение за държавите членки, които вземат решението за разширяването, да вземат предвид тези работници и служители при изчисляването на праговете на наетите лица, които пораждат права на участие по силата на националното законодателство.

6.   Когато някои от дружествата правоприемници трябва да се управляват посредством система за участие на работниците и служителите в съответствие с правилата, посочени в параграф 2, това дружество се задължава да приеме правна форма, която позволява упражняването на права на участие.

7.   Ако в дружеството правоприемник функционира система за участие на работниците и служителите, това дружество е задължено да предприеме мерки, за да гарантира, че правата на участие на работниците и служителите са защитени в случай на последващо презгранично или осъществено на национално равнище преобразуване, сливане или разделяне за период от четири години след датата, от която презграничното разделяне е породило действие, като установените в параграфи 1—6 правила се прилагат mutatis mutandis.

8.   Дружеството съобщава своевременно на своите работници и служители или на техните представители резултата от преговорите относно участието на работниците и служителите.

Член 160м

Сертификат преди разделяне

1.   Държавите членки определят съда, нотариуса или друг орган или други органи, компетентни да контролират законосъобразността на презграничните разделяния по отношение на тези части от процедурата, които се уреждат от законодателството на държавата членка на разделяното дружество и да издаде сертификат преди разделяне, удостоверяващ спазването на всички съответни условия и надлежното изпълнение на всички процедури и формалности в тази държава членка („компетентния орган“).

Това изпълнение на процедурите и формалностите може да включва удовлетворяването или обезпечаването на парични или неимуществени задължения спрямо публичните органи или спазването на специални секторни изисквания, включително обезпечаването на задължения, произтичащи от текущи процедури.

2.   Държавите членки гарантират, че към заявлението на разделяното дружество за получаване на сертификат преди разделяне са приложени:

a)

планът за презграничното разделяне;

б)

докладът и приложеното становище, ако има такова, посочени в член 160д, както и докладът, посочен в член 160е, когато такива са налични;

в)

всички забележки, представени в съответствие с член 160ж, параграф 1; и

г)

информация относно одобрението на общото събрание, посочено в член 160з.

3.   Държавите членки могат да изискват заявлението от разделяното дружество за получаване на сертификат преди разделяне да бъде придружено от допълнителна информация, като например и по-специално:

a)

броя на работниците и служителите към момента на изготвяне на плана за презграничното разделяне;

б)

наличието на дъщерни дружества и съответното им географско местоположение;

в)

информация относно изпълнението на задълженията към публичните органи от страна на разделяното дружество.

За целите на настоящия параграф компетентните органи могат да изискат тази информация от други компетентни органи, ако тя все още не е предоставена от разделяното дружество.

4.   Държавите членки гарантират, че подаването на заявлението, посочено в параграфи 2 и 3, включително на всякаква информация и документи, може да се извърши изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред компетентния орган съгласно съответните разпоредби от дял I, глава III.

5.   По отношение на спазването на правилата за участие на работниците и служителите, предвидени в член 160л, компетентният орган на държавата членка на разделяното дружество проверява дали планът за презграничното разделяне включва информация за процедурите за определяне на съответните условия и за възможните варианти за тези условия.

6.   Като част от контрола, посочен в параграф 1, компетентният орган извършва проверка на следното:

a)

всички документи и информация, предоставени на компетентния орган в съответствие с параграфи 2 и 3;

б)

обявление от разделяното дружество, че процедурата, посочена в член 160л, параграфи 3 и 4, е започнала, когато е приложимо.

7.   Държавите членки гарантират, че посоченият в параграф 1 контрол се извършва в срок до три месеца от получаването на документите и информацията за одобрението на презграничното разделяне от общото събрание на разделяното дружество. Контролът завършва с един от следните резултати:

a)

когато бъде установено, че презграничното разделяне спазва всички относими условия и че всички необходими процедури и формалности са изпълнени, компетентният орган издава сертификата преди разделяне;

б)

когато бъде установено, че презграничното разделяне не отговаря на всички относими условия или че не всички необходими процедури и формалности са били изпълнени, компетентният орган не издава сертификата преди разделяне и уведомява дружеството за мотивите за своето решение. В такъв случай компетентният орган може да даде на дружеството възможност да изпълни съответните условия или да приключи процедурите и формалностите в подходящ срок.

8.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган не издава сертификат преди разделяне, когато съгласно националното законодателство бъде установено, че презграничното разделяне се извършва с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели.

9.   Когато компетентният орган, при извършване на контрола по параграф 1, има основателни съмнения, че презграничното разделяне се осъществява с цел злоупотреба или измама, водеща до или целяща избягване или заобикаляне на правото на Съюза или на националното законодателство, или за престъпни цели, той взема предвид относимите факти и обстоятелства, като например, когато са относими и без се разглеждат поотделно, индикативни фактори, които компетентният орган е узнал в хода на контрола посочен в параграф 1, включително чрез консултации със съответните органи. За целите на настоящия параграф оценката се извършва за всеки случай поотделно чрез процедура, уредена от националното законодателство.

10.   Когато за целите на извършването на оценката по параграфи 8 и 9 е необходимо да се вземе предвид допълнителна информация или да се извършат допълнителни проучвания, тримесечният срок, предвиден в параграф 7, може да бъде удължен най-много с още три месеца.

11.   Когато поради сложността на презграничната процедура оценката не може да бъде извършена в сроковете, предвидени в параграфи 7 и 10, държавите членки гарантират, че заявителят ще бъде уведомен относно причините за евентуалното забавяне преди изтичането на тези срокове.

12.   Държавите членки гарантират, че компетентният орган, може да се консултира с други имащи отношение по въпроса органи, компетентни в различните области, засегнати от презграничното разделяне, включително органите от държавата членка на дружествата правоприемници, и да получат от тези органи и от разделяното дружество, необходимите информация и документи за упражняването на контрол върху законосъобразността на презграничното разделение, в съответствие с процедурната рамка, предвидена в националното законодателство. За целите на извършването на оценката компетентният орган може да се обърне към независим експерт.

Член 160н

Предаване на сертификата преди разделяне

1.   Държавите членки гарантират, че сертификатът преди разделяне се споделя с органите, посочени в член 160о, параграф 1, посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

Държавите членки гарантират също така, че сертификатът преди разделяне е достъпен чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Достъпът до сертификата преди разделяне е безплатен за органите, посочени в член 160о, параграф 1, както и за регистрите.

Член 160о

Контрол върху законосъобразността на презграничното разделяне

1.   Държавите членки определят съда, нотариуса или друг орган, компетентен да контролира законосъобразността на презграничното разделяне по отношение на тази част от процедурата, която засяга извършването на презграничното разделяне и по отношение на която се прилага законодателството на държавите членки на дружествата правоприемници, и да одобри презграничното разделяне.

Този орган по-специално гарантира, че предложените дружества правоприемници спазват разпоредбите на националното законодателство относно учредяването и регистрацията на дружества и когато е приложимо, че условията за участието на работниците и служителите са били определени в съответствие с член 160л.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член разделяното дружество представя на всеки орган, посочен в параграф 1 от настоящия член, плана за презграничното разделяне, одобрен от посоченото в член 160з общо събрание.

3.   Всяка държава членка гарантира, че подаването на заявлението, посочено в параграф 1 от страна на разделяното дружество, включително на всякаква информация или документи, може да се извърши изцяло онлайн, без да е необходимо заявителите да се явяват лично пред органа, посочен в параграф 1, съгласно съответните разпоредби от дял I, глава III.

4.   Органът, посочен в параграф 1, одобрява презграничното разделяне веднага след като установи, че всички съответни условия и формалности са правилно изпълнени в държавите членки на дружествата правоприемници.

5.   Сертификатът преди разделяне се приема от всеки орган, посочен в параграф 1, като безспорно доказателство за правилното изпълнение на процедурите и формалностите, предхождащи сливането, в държавата членка на разделяното дружество, без което презграничното разделяне не може да бъде одобрено.

Член 160п

Регистрация

1.   Законодателството на държавите членки на разделяното дружество и дружествата правоприемници определя, по отношение на съответните им територии, условията в съответствие с член 16 за оповестяване на завършването на презграничното разделяне в техните регистри.

2.   Държавите членки гарантират, че в техните регистри се вписва най-малко следната информация:

a)

в регистъра на държавите членки на дружествата правоприемници, че регистрацията на дружеството правоприемник е резултат от презграничното разделяне;

б)

в регистъра на държавите членки на дружествата правоприемници – датите на регистрация на дружествата правоприемници;

в)

в регистъра на държавата членка на разделяното дружество – в случай на пълно разделение, че заличаването на разделяното дружество от регистъра е резултат от презграничното разделяне;

г)

в регистъра на държавата членка на разделяното дружество – в случай на пълно разделение, че датата на заличаването на дружеството от регистъра;

д)

в регистъра на държавите членки на разделяното дружество и на държавите членки на дружествата правоприемници съответно регистрационния номер, фирмата и правната форма на разделяното дружество и на дружествата правоприемници.

Регистрите предоставят публичен достъп до информацията, посочена в първа алинея, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

3.   Държавите членки гарантират, че регистрите в държавите членки на дружествата правоприемници уведомяват регистъра в държавата членка на разделяното дружество посредством системата за взаимно свързване на регистрите, че дружествата правоприемници са били регистрирани. Държавите членки гарантират и че в случай на пълно разделяне заличаването на разделяното дружество от регистъра се извършва незабавно след получаване на всички тези уведомления.

4.   Държавите членки гарантират, че регистърът в държавите членки на разделяното дружество уведомява регистрите в държавите членки на дружествата правоприемници посредством системата за взаимно свързване на регистрите, че презграничното разделяне е породило действие.

Член 160р

Дата, от която презграничното разделяне поражда действие

Законодателството на държавата членка на разделяното дружество определя датата, от която презграничното разделяне поражда действие. Тази дата е след извършването на проверките, посочени в членове 160м и 160о, и след получаването на всички уведомления, посочени в член 160п, параграф 3.

Член 160с

Последици от презгранично разделяне

1.   Презграничното пълно разделяне има, считано от датата, посочена в член 160р, следните последици:

a)

всички активи и пасиви на разделяното дружество, включително всички договори, кредити, права и задължения, се прехвърлят на дружествата правоприемници в съответствие с разпределението, определено в плана за презграничното разделяне;

б)

членовете на разделяното дружество стават членове на дружествата правоприемници в съответствие с разпределението на дяловете или акциите, определено в плана за презграничното разделяне, освен ако не се разпоредят със своите дялове или акции, съгласно посоченото в член 160и, параграф 1;

в)

правата и задълженията на разделяното дружество, които произтичат от трудови договори или трудови правоотношения и които съществуват към датата, от която презграничното разделяне поражда действие, се прехвърлят на дружествата правоприемници, считано от датата, на която презграничното разделяне е породило действие;

г)

разделяното дружеството престава да съществува.

2.   Презграничното частично разделяне има считано от датата, посочена в член 160р, следните последици:

a)

част от активите и пасивите на разделяното дружество, включително договори, кредити, права и задължения, се прехвърлят на дружеството правоприемник или дружествата правоприемници, а останалата част продължава да съществува за разделяното дружество в съответствие с разпределението, определено в плана за презграничното разделяне;

б)

поне някои от членовете на разделяното дружество стават членове на дружеството правоприемник или дружествата правоприемници и поне някои от членовете остават в разделяното дружество или стават членове както на разделяното дружество, така и на дружествата правоприемници, в съответствие с разпределението на дяловете или акциите, посочено в плана за презграничното разделяне, освен ако не се разпоредят със своите дялове или акции, съгласно посоченото в член 160и, параграф 1;

в)

правата и задълженията на разделяното дружество, произтичащи от трудови договори или от трудови правоотношения и съществуващи към датата, на която презграничното разделяне поражда действие, разпределени на дружеството правоприемник или на дружествата правоприемници съгласно плана за презграничното разделяне, се прехвърлят на съответното дружество правоприемник или съответните дружества правоприемници.

3.   Презграничното разделяне чрез отделяне има, считано от датата, посочена в член 160р, следните последици:

a)

част от активите и пасивите на разделяното дружество, включително договори, кредити, права и задължения, се прехвърлят на дружеството правоприемник или дружествата правоприемници, а останалата част продължава да съществува за разделяното дружество в съответствие с разпределението, определено в плана за презграничното разделяне;

б)

дяловете или акциите на дружеството правоприемник или дружествата правоприемници се разпределят на разделяното дружество;

в)

правата и задълженията на разделяното дружество, произтичащи от трудови договори или от трудови правоотношения и съществуващи към датата, на която презграничното разделяне поражда действие, разпределени на дружеството правоприемник или на дружествата правоприемници съгласно плана за презграничното разделяне, се прехвърлят на съответното дружество правоприемник или съответните дружества правоприемници.

4.   Без да се засяга член 160й, параграф 2, държавите членки гарантират, че когато даден актив или пасив на разделяното дружество не е изрично разпределен съгласно плана за презграничното разделяне, според посоченото в член 160г, буква л), и тълкуването на този план не позволява да се вземе решение за разпределянето му, активът, съответстващата му насрещна престация или пасивът се разпределят между всички дружества правоприемници или в случай на частично разделяне, между всички дружества правоприемници и разделяното дружество, пропорционално на дела от нетните активи, разпределени на всяко от тези дружества съгласно плана за презграничното разделяне.

5.   Ако при презгранично разделяне законодателството на държавите членки изисква да бъдат изпълнени специфични формалности преди прехвърлянето на определени активи, права и задължения да породи действие спрямо трети лица, тези формалности се изпълняват от разделяното дружество или от дружествата правоприемници в зависимост от случая.

6.   Държавите членки гарантират, че дялове или акции в дадено дружество правоприемник не може да се заменят с дялове или акции в разделяното дружеството, които разделяното дружество притежава само или посредством лице, което действа от свое име, но за негова сметка.

Член 160т

Опростени формалности

Когато презграничното разделяне се извършва като разделяне чрез отделяне, не се прилагат член 160г, букви б), в), е), и), о) и п) и членове 160д, 160е и 160и.

Член 160у

Независими експерти

1.   Държавите членки установяват правила, които уреждат поне гражданската отговорност на независимия експерт, отговарящ за изготвянето на доклада, посочен в член 160е.

2.   Държавите членки въвеждат правила, за да гарантират, че:

a)

експертът или юридическото лице, от чието име действа експертът, са независими и нямат конфликт на интереси във връзка с дружеството, кандидатстващо за сертификат преди разделяне, и

б)

становището на експерта е безпристрастно и обективно, и се предоставя с цел подпомагане на компетентния орган в съответствие с изискванията за независимост и безпристрастност съгласно законодателството и професионалните стандарти, които се прилагат за експерта.

Член 160ф

Действителност

Презгранично разделяне, което е породило действие в съответствие с процедурите за транспониране на настоящата директива, не може да бъде обявено за нищожно.

Първата алинея не засяга правомощията на държавите членки, наред с другото, във връзка с наказателното право, предотвратяването и борбата с финансирането на тероризма, социалното право, данъчното облагане и правоприлагането, да налагат мерки и санкции в съответствие с националното законодателство след датата на която презграничното разделяне е породило действие.“;

24)

Заглавието на приложение II се заменя със следното:

„Видове дружества, посочени в член 7, параграф 1, член 13, член 29, параграф 1, член 36, параграф 1, член 67, параграф 1, член 86б, точки 1) и 2), член 119, параграф 1, буква а) и член 160б, точка 1)“.

Член 2

Санкции

Държавите членки установяват система от мерки и санкции, приложими при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Държавите членки могат да предвидят наказателноправни санкции при тежки нарушения.

Предвидените мерки и санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 3

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 31 януари 2023 г. Те незабавно съобщават на Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Докладване и преразглеждане

1.   Комисията, не по-късно от 1 фавруари 2027 г., извършва оценка на настоящата директива, включително оценка на изпълнението на разпоредбите относно информирането и участието на работниците и служителите и консултациите с тях в контекста на презграничните операции, включително оценка на правилата относно дела на представителите на работниците и служителите в административния орган на дружеството в резултат на презграничната операция, както и на ефективността на гаранциите по отношение на преговорите относно правото на участие на работниците и служителите, като се отчита динамичният характер на дружествата, развиващи презгранична дейност, и представя доклад за констатациите от тази оценка на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет, по-специално с оглед на евентуалната необходимост от въвеждане на хармонизирана рамка относно представителството на служителите на равнището на управителните органи в правото на Съюза, придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение.

Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на посочения доклад, по-специално като предоставят данни за броя на презграничните преобразувания, сливания и разделяния, тяхната продължителност и свързаните с тях разходи, данни за случаите, когато е отказан сертификат преди операцията, както и обобщени статистически данни за броя на преговорите относно правото на участие на работниците и служителите при презгранични операции. Държавите членки предоставят на Комисията и данни за функционирането и въздействието на правилата относно юрисдикцията, приложими при презгранични операции.

2.   В доклада по-специално се прави оценка на процедурите, посочени в дял II, глави I и IV от Директива (ЕС) 2017/1132, най-вече по отношение на тяхната продължителност и разходи.

3.   Докладът включва оценка на осъществимостта на установяването на правила за видове презгранични разделяния, които не са обхванати от настоящата директива, включително и по-специално презгранични разделяния посредством придобиване.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 27 ноември 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

D.M. SASSOLI

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 24.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 ноември 2019 г.

(3)  Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

(4)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(5)  Директива (ЕС) 20109/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността) (ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 18).

(6)  Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29).

(7)  Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28).

(8)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(9)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

(10)  Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности (ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16).

(11)  Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).

(12)  Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 22).

(13)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(14)  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

(15)  Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34).

(16)  Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 1).

(17)  Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 146, 3.6.2016 г., стр. 8).

(18)  Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (OВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 1).

(19)  Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1).

(20)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(21)  OВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

(22)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.


Top