Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0290

Регламент (ЕС) 2018/290 на Комисията от 26 февруари 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на глицидиловите естери на мастните киселини в растителни масла и мазнини, храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1018

OJ L 55, 27.2.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/290/oj

27.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 55/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/290 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на глицидиловите естери на мастните киселини в растителни масла и мазнини, храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

(2)

През май 2016 г. Научната група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) към Европейския орган за безопасност на храните („Органът“) прие научно становище относно рисковете за здравето на човека, свързани с наличието на 3- и 2-монохлоропропанедиол (MCPD) и техните естери на мастните киселини, както и глицидилови естери на мастните киселини в храните (3).

(3)

С оглед на актуализираните насоки на своя научен комитет относно използването на еталонна доза при оценката на риска (4), Органът реши да отвори наново оценката на 3-MCPD и неговите естери на мастните киселини, след подробен анализ на различията в становищата относно този замърсител, между Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО за добавките в храните (5) и Органа. Поради това е целесъобразно да се изчака резултатът от оценката на 3-MCPD и неговите естери на мастните киселини, преди да се предприемат съответните регулаторни мерки.

(4)

Глицидиловите естери на мастните киселини са замърсители на храните, установени с най-високи количества в рафинираните растителни масла и мазнини. Глицидиловите естери на мастните киселини се хидролизират в глицидол в стомашно-чревния тракт.

(5)

Органът стигна до заключението, че глицидолът е генотоксично и канцерогенно съединение. С оглед на генотоксичния и карциногенен потенциал на глицидола Органът приложи подхода на границата на експозиция (МОЕ). Сценариите на експозиция при кърмачета, прохождащи деца и други деца показват МОЕ в обхвата от 12 800 до 4 900, а при кърмачета, получаващи единствено храна за кърмачета — в размер около 5 500 до 2 100. Органът счита, че МОЕ, по-ниска от 25 000, е опасна за здравето. Поради това е целесъобразно да се установи максимално допустимо количество за наличие на глицидилови естери на мастните киселини в растителни масла и мазнини, пуснати на пазара за крайния потребител или за употреба като съставка в храни. Поради опасенията за здравето на кърмачетата, прохождащите деца и малките деца е целесъобразно да се установи по-строго максимално допустимо количество за растителните масла и мазнини, предназначени за производство на детски храни и преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца.

(6)

За да се изключат всички възможни опасения за здравето по отношение на кърмачетата, прохождащите деца и малките деца, по-специално като се вземе предвид евентуалната експозиция на глицидилови естери на мастните киселини на кърмачета, хранени единствено с храни за кърмачета, целесъобразно е да се установи конкретно строго максимално допустимо количество за храните за кърмачета, преходните храни и храните за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца. Необходимо е обаче допълнително да се намали наличието на глицидиловите естери на мастните киселини в храните за кърмачета, преходните храни и храните за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, и поради това е необходимо да се преразгледат максимално допустимите количества, след като се открие надежден аналитичен метод, с който да се анализират по-строгите количества, за да се гарантира ефективното прилагане на тези количества.

(7)

На стопанските субекти в хранителната промишленост следва да се предостави достатъчно време, за да адаптират своите производствени процеси.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Храните, посочени в приложението към настоящия регламент, които са били законно пуснати на пазара преди влизането в сила на настоящия регламент, могат да останат на пазара до 19 септември 2018 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  Научно становище относно рисковете за здравето на човека, свързани с наличието на 3- и 2-монохлоропропанедиол (MCPD) и техните естери на мастните киселини, както и глицидилови естери на мастните киселини в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016 г.; 14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(4)  Протокол от 82-ро пленарно заседание на научния комитет, проведено на 13—14 февруари 2017 г. Достъпен на https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf

(5)  Съвместен експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните, 83-то заседание, Рим, 8—17 ноември 2016 г., резюме и заключения. Достъпни на http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006, раздел 4: 3-монохлорпропан-1,2,-диол (3-MCPD) се заменя със следното:

„Раздел 4: 3-монохлоропропанедиол (3-MCPD) и глицидиловите естери на мастните киселини

Храни (1)

Максимално допустими количества

(μg/kg)

4.1

3-монохлоропропанедиол (3-MCPD)

 

4.1.1

Хидролизиран растителен протеин (30)

20

4.1.2

Соев сос (30)

20

4.2

Глицидилови естери на мастните киселини

 

4.2.1.

Растителни масла и мазнини, пуснати на пазара за крайния потребител или за употреба като съставка в храни, с изключение на храните, посочени в точка 4.2.2

1 000

4.2.2.

Растителни масла и мазнини, предназначени за производство на детски храни и преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца (3)

500

4.2.3

Храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (прах) (3) (29)

75 до 30.6.2019 г.

50 от 1.7.2019 г.

4.2.4

Храни за кърмачета, преходни храни и храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца (течност) (3) ( 29)

10,0 до 30.6.2019 г.

6,0 от 1.7.2019 г.“


Top