Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0172

Делегиран регламент (ЕС) 2018/172 на Комисията от 28 ноември 2017 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/7828

OJ L 32, 6.2.2018, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/172/oj

6.2.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/172 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2017 година

за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 649/2012 се прилага Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди („Ротердамска конвенция“), подписана на 11 септември 1998 г. и одобрена от името на Европейската общност с Решение 2003/106/ЕО на Съвета (2).

(2)

Веществото 3-децен-2-он не беше одобрено, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3), вследствие на което посоченото вещество е забранено за употреба като пестицид и поради това следва да бъде добавено в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(3)

Не бе подадено заявление за подновяване на одобрението, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, на активното вещество карбендазим, вследствие на което карбендазимът е забранен за употреба като пестицид от групата на продуктите за растителна защита и поради това следва да бъде добавен в списъка с химикали в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(4)

Не бе подадено заявление за подновяване на одобрението, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, на активното вещество тепралоксидим, вследствие на което тепралоксидимът е забранен за употреба като пестицид от групата на продуктите за растителна защита и поради това следва да бъде добавен в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(5)

Веществата цибутрин и триклозан не бяха одобрени, в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4), за употреба в биоциди, вследствие на което посочените вещества са забранени за употреба като пестициди и поради това следва да бъдат добавени в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(6)

Веществото трифлумурон не бе одобрено, в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012, за употреба в биоциди, вследствие на което това вещество е забранено за употреба в подкатегорията „други пестициди, включително биоциди“ и поради това следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(7)

Веществата 5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен, бензилбутилов фталат, диизобутилов фталат, диарсенов пентаоксид и трис(2-хлороетилов) фосфат са изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5), тъй като те бяха идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Следователно тези вещества подлежат на разрешаване. Тъй като не са били издадени разрешения, тези вещества са строго ограничени за промишлена употреба. Следователно посочените вещества следва да бъдат добавени в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(8)

На своето седмо заседание, проведено от 4 до 15 май 2015 г., Конференцията на страните по Ротердамската конвенция реши метамидофос да бъде включен в приложение III към посочената конвенция, вследствие на което посоченият химикал занапред подлежи на процедурата за предварително обосновано съгласие съгласно посочената конвенция. Конференцията на страните реши също така да заличи съществуващото вписване в приложение III за „метамидофос (разтворими течни формулировки на веществото с повече от 600 g активна съставка/l)“. Поради това посочените изменения следва да бъдат отразени в списъците с химикали в части 1 и 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(9)

На седмото си заседание, състояло се от 4 до 15 май 2015 г., Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители („Стокхолмска конвенция“), която е одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (6), реши да включи веществата хексахлоробутадиен и полихлорирани нафталени в приложение А към посочената конвенция. Посочените вещества са изброени в част Б от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7) и поради това следва да бъдат добавени в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012 с цел прилагане на Стокхолмската конвенция.

(10)

С Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията (8) химикалът хексабромоциклододекан (HBCDD) беше добавен в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 след решението, взето по време на шестото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция, проведено от 28 април до 10 май 2013 г., посоченият химикал да бъде включен в списъка с химикали в част 1 от приложение А към посочената конвенция. Следователно посоченият химикал следва да бъде добавен в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(11)

Стокхолмската конвенция позволява рециклирането на изделия, които съдържат или може да съдържат тетра- и пентабромодифенилов етер или хекса- и хептабромодифенилов етер, както и използването и окончателното обезвреждане на изделия, произведени от рециклирани материали, които съдържат посочените вещества, при условие че са предприети стъпки за предотвратяване на износа на такива изделия, които съдържат нива или концентрации на тези вещества над разрешените за продажба, употреба, внос или производство на упоменатите изделия на територията на съответната страна. С оглед на изпълнението на посоченото задължение в Съюза, изделията, съдържащи посочените вещества в концентрации от 0,1 тегловни % или повече, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба, следва да бъдат забранени за износ чрез добавянето им в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(12)

Поради това Регламент (ЕС) № 649/2012 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок за всички заинтересовани страни, за да предприемат необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, както и за държавите членки, за да предприемат мерките, необходими за прилагането му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение V се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(2)  Решение 2003/106/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно одобрението от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ (PIC процедура) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия (ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27).

(3)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/293 на Комисията от 1 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (ОВ L 55, 2.3.2016 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

вписването за метамидофос се заменя със следното вписване:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН (***)

Подкатегория (*)

Ограничения за употреба (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Метамидофос (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

з“

 

б)

вписването за метамидофос (разтворими течни формулировки на веществото, съдържащи повече от 600 g активно вещество/l) се заличава;

в)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН (***)

Подкатегория (*)

Ограничения за употреба (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„3-децен-2-он (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

з

 

5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) - i(2)

со

 

Бензилбутилов фталат (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

со

 

Карбендазим

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

з

 

Цибутрин (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

з

 

Диизобутилов фталат (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) - i(2)

со

 

Диарсенов пентаоксид (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) - i(2)

со

 

Тепралоксидим (+)

149979-41-9

не се прилага

ex 2932 99 00

p(1)

з

 

Триклозан (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

з

 

Трифлумурон

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

з

 

Трис(2-хлороетилов) фосфат (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) - i(2)

со“

 

2)

Част 2 се изменя, както следва:

а)

вписването за метамидофос се заличава;

б)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН (***)

Категория (*)

Ограничения за употреба (**)

„3-децен-2-он

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

з

5-трет-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

со

Бензилбутилов фталат

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

со

Цибутрин

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

з

Диизобутилов фталат

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

со

Диарсенов пентаоксид

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

со

Тепралоксидим

149979-41-9

не се прилага

ex 2932 99 00

p

з

Триклозан

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

з

Трис(2-хлороетилов) фосфат

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

со“

3)

Част 3 се изменя, както следва:

а)

добавя се следното вписване:

Химикал

Съответен(-ни) CAS номер(а)

Код по ХС

Чисто вещество (**)

Код по ХС

Смеси, съдържащи веществото (**)

Категория

„Метамидофос

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Пестицид“

б)

вписването за метамидофос (разтворими течни формулировки на веществото, съдържащи повече от 600 g активно вещество/l) се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012 се добавят следните вписвания:

Описание на забранения или забранените за износ химикали/изделия

Допълнителни данни, ако са от значение (например наименование на химикала, ЕО №, CAS № и др.)

 

„Хексахлоробутадиен

ЕО № 201-765-5

CAS № 87-68-3

Код по КН 2903 29 00

 

Полихлорирани нафталени

ЕО № 274-864-4

CAS № 70776-03-3 и други

Код по КН 3824 99 93

 

Хексабромоциклододекан

ЕО № 247-148-4, 221-695-9

CAS № 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 и други

Код по КН 2903 89 80

Изделия, съдържащи тетра-, пента-, хекса- или хептабромодифенилов етер в концентрации от 0,1 тегловни % или повече, когато се произвеждат частично или изцяло от рециклирани материали или от материали от отпадъци, подготвени за повторна употреба

Тетрабромодифенилов етер

ЕО № 254-787-2 и други

CAS № 40088-47-9 и други

Код по КН 2909 30 38

Пентабромодифенилов етер

ЕО № 251-084-2 и други

CAS № 32534-81-9 и други

Код по КН 2909 30 31

Хексабромодифенилов етер

ЕО № 253-058-6 и други

CAS № 36483-60-0 и други

Код по КН 2909 30 38

Хептабромодифенилов етер

ЕО № 273-031-2 и други

CAS № 68928-80-3 и други

Код по КН 2909 30 38 “


Top