Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0738

Делегирана директива (ЕС) 2018/738 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1081

OJ L 123, 18.5.2018, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/738/oj

18.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/100


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/738 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2018 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2011/65/ЕС държавите членки са длъжни да гарантират, че електрическо и електронно оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа олово.

(2)

Съгласно точка 34 от приложение III към Директива 2011/65/ЕС използването на олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет) се освобождава от ограничението за употреба до 21 юли 2016 г. Комисията получи заявление за подновяване на освобождаването за категориите 1—7 и 10 преди 21 януари 2015 г. в съответствие с член 5, параграф 5 от Директива 2011/65/ЕС.

(3)

Тример-потенциометрите са променливи съпротивления, които работят с плъзгач за регулиране на съпротивлението на веригата. Те се прилагат в широка гама от продукти, като например аудио-визуално оборудване, комуникационно оборудване, играчки и измервателни уреди, електрически домакински уреди. Те съдържат олово като оловен оксид в съпротивителни мастила, където то действа като свързващ агент.

(4)

Понастоящем не съществуват надеждни безоловни алтернативи, така че замяната на оловото все още е практически неосъществима от научна и техническа гледна точка.

(5)

Тъй като за съответните приложения от категории 1—7 и 10 няма достатъчно надеждни алтернативи на пазара, нито вероятност такива алтернативи да бъдат пуснати на пазара в близко бъдеще, срокът на действие до 21 юли 2021 г. е обоснован. За категориите, различни от категории 1—7 и 10, съществуващото освобождаване е валидно през сроковете на действие, посочени в член 5, параграф 2, втора алинея от Директива 2011/65/ЕС.

(6)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 юли 2019 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС точка 34 се заменя със следното:

„34

Олово в тример-потенциометри на основата на металокерамика (кермет)

Прилага се за всички категории; изтича на:

21 юли 2021 г. за категории 1—7 и 10;

21 юли 2021 г. за категории 8 и 9, различни от медицински изделия за инвитро диагностика и промишлени прибори за контрол и управление;

21 юли 2023 г. за категория 8 — медицински изделия за инвитро диагностика;

21 юли 2024 г. за категория 9 — промишлени прибори за контрол и управление, и за категория 11.“


Top