EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2215

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2215 на Комисията от 30 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, на които е забранено да извършват полети или които са предмет на оперативни ограничения в границите на Съюза (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/8263

OJ L 318, 2.12.2017, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2215/oj

2.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2215 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, на които е забранено да извършват полети или които са предмет на оперативни ограничения в границите на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаването на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) беше създаден списъкът на въздушните превозвачи — предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, който е посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави — членки и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), съобщиха на Комисията информация, която е необходима за актуализиране на посочения списък. Такава информация беше предоставена и от трети държави и международни организации. Въз основа на подадената информация списъкът следва да бъде актуализиран.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи — директно или чрез органите, отговарящи за регулаторния им надзор — за най-важните факти и съображения, върху които ще се основава решението да им се наложи оперативна забрана в границите на Съюза или да се изменят условията на оперативната забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат предоставените от държавите членки документи, да изпратят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията и пред комитета, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (3) (наричан по-нататък „комитет по безопасност на въздухоплаването“).

(5)

Комисията запозна комитета по безопасност на въздухоплаването с най-новата информация относно продължаващите съвместни консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията (4) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Екваториална Гвинея, Непал,Нигерия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Тайланд, Украйна и Венесуела. Комисията също така предостави на комитета по безопасност на въздухоплаването информация относно състоянието на авиационната безопасност в Афганистан, Боливия, Индия, Индонезия, Ирак, Казахстан, Либия, Молдова, Мозамбик и Замбия и относно техническите консултации с Русия.

(6)

ЕААБ представи на Комисията и на комитета по безопасност на въздухоплаването резултатите от анализа на одитните доклади, изготвени от Международната организация за гражданска авиация (ICAO) в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора на безопасността. В този контекст държавите членки бяха приканени да отдадат приоритетно значение на наземните инспекции на въздушните превозвачи, сертифицирани от трети държави, по отношение на които ICAO е формулирала сериозни опасения за безопасността или у които ЕААБ е установила значителни пропуски в системата за надзор на безопасността. Освен проведените от Комисията консултации съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 приоритетните наземни инспекции ще позволят набавянето на допълнителна информация относно показателите за безопасност на въздушните превозвачи, сертифицирани в тези трети държави.

(7)

ЕААБ също така информира Комисията и комитета за безопасност на въздухоплаването за резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства (програмата SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това ЕААБ информира Комисията и комитета по безопасност на въздухоплаването за проектите за техническа помощ, реализирани в трети държави, спрямо които са предприети мерки или наблюдение съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005. Тя предостави информация за плановете и исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административният и техническият капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с оглед на съдействие за отстраняване на несъответствията с приложимите международни стандарти за гражданското въздухоплаване. Държавите членки бяха приканени да отговорят на тези искания на двустранна основа, в сътрудничество с Комисията и ЕААБ. Във връзка с това Комисията отново подчерта ползата от предоставянето на информация на международната въздухоплавателна общност — по-специално чрез базата данни на мрежата на ICAO за сътрудничество и съдействие в областта на безопасността (SCAN) — относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ за подобряване на авиационната безопасност в целия свят.

(9)

Евроконтрол предостави на Комисията и на комитета по безопасност на въздухоплаването актуализирана информация относно състоянието на функцията на програмата SAFA, чрез която се подава сигнал за предупреждение, и също така предостави текущите статистически данни, свързани със съобщенията, предупреждаващи за забранени въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи от Съюза

(10)

След като ЕААБ анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателни средства на превозвачи от Съюза и от стандартизационните инспекции, извършени от ЕААБ, както и от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, няколко държави членки приеха принудителни мерки, за които уведомиха Комисията и комитета по безопасност на въздухоплаването.

(11)

Държавите членки потвърдиха готовността си да предприемат необходимите действия, когато информация, важна за безопасността, показва наличието на непосредствени рискове за безопасността в резултат на неспазване на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи от Съюза.

Въздушни превозвачи от Екваториална Гвинея

(12)

На 7 юни 2017 г. представители на Комисията и ЕААБ се срещнаха с представители на Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial (AAGE). Целта беше продължаване на консултациите, които са в ход от провеждането на последната среща през 2013 г. AAGE уведоми Комисията и ЕААБ относно действията, предприети с цел подобряване на спазването на изискванията на ICAO за система за надзор на безопасността, и също така изтъкна политическите усилия за осъществяването на реформи.

(13)

По време на срещата, проведена на 7 юни 2017 г., AAGE призна, че в миналото въздушните превозвачи от Екваториална Гвинея не са били сертифицирани в съответствие с изискванията на ICAO. По тази причина AAGE е отменил свидетелствата на някои въздушни превозвачи, сертифицирани в страната, и е пристъпил към новата пететапна процедура по сертифициране за останалите въздушни превозвачи. AAGE предостави също така информация за своето планиране и набиране на персонал, регистъра на въздухоплавателните средства, програмата за повторно сертифициране на въздушните превозвачи и за програмата за надзор на безопасността.

(14)

Както бе отбелязано в контекста на одита от ICAO от февруари 2017 г., постигнатият от AAGE дял на ефективно прилагане на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването е 62,5 %, докато в миналото той е бил около 10 %.

(15)

От 16 до 20 октомври 2017 г. Съюзът проведе посещение за оценка на място в Екваториална Гвинея. В посещението участваха експерти от Комисията, ЕААБ и държавите членки. По време на посещението беше оценена работата на AAGE, която беше проверена посредством посещения на двама активни въздушни превозвачи, сертифицирани в Екваториална Гвинея. Беше установено, че организационната структура на AAGE — който е създаден наскоро независим и автономен орган за гражданско въздухоплаване, започнал дейностите си по надзор на безопасността през 2012 г. — е подходяща за степента на авиационна дейност в Екваториална Гвинея. Също така беше установено, че AAGE обхваща всички области на гражданското въздухоплаване и че той разполага със собствен бюджет и ресурси. Беше констатирно обаче, че AAGE се нуждае от подходящо квалифицирани инспектори, особено в областта на полетните операции и включително по отношение на търговския въздушен транспорт, за да може да извършва точен и ефективен надзор по безопасността върху въздушните превозвачи, сертифицирани в Екваториална Гвинея.

(16)

Посещението показа, че в Екваториална Гвинея е установена всеобхватна регулаторна система. AAGE работи по актуализиране на нормативната уредба, за да остане в съответствие с последните развития в международните стандарти за безопасност на въздухоплаването. Въпреки това AAGE разчита до голяма степен на свидетелства, лицензи и разрешения, които са издадени от други органи и организации, без да бъдат проверявани от самия AAGE, като се има предвид, че такава собствена проверка е основна част от неговите задачи по надзор на безопасността. Съответно този процес на контрол следва да бъде включен в процедурите на AAGE и следва надлежно да се изпълнява.

(17)

По време на посещението AAGE показа, че понастоящем има само двама въздушни превозвачи, сертифицирани в Екваториална Гвинея, а именно CEIBA Intercontinental и Cronos Airlines. Свидетелствата за авиационен оператор на въздушните превозвачи Punto Azul и Tango Airways бяха отменени.

(18)

По време на посещението на CEIBA Intercontinental, като част от посещението от страна на Съюза за оценка на място, беше установено, че авиокомпанията все още работи по силата на остаряло свидетелство за авиационен оператор и е стигнала само до втория етап от съвременната пететапна процедура за сертифициране на авиационни оператори. CEIBA Intercontinental понастоящем преминава през много промени, което води до липса на актуализации и одобрения на основни наръчници за извършването на полети и за поддръжка, както и на друга документация. Освен това тези наръчници и документация все още не са адаптирани към операциите и въздухоплавателните средства на въздушния превозвач. Системата за управление на безопасността е в процес на развитие и на въздушния превозвач все още предстои да включи съдържателен анализ на риска. Политиките му за безопасност са изготвени и въведени, но не са ясно и широко оповестени в рамките на организацията. Системата му за качество също се нуждае от доразвиване.

(19)

Посещението при въздушния превозвач Cronos Airlines показа, че той е наясно с приложимите разпоредби в Екваториална Гвинея и полага усилия за изпълнение на тези стандарти за въздухоплаване. Той успешно е преминал съвременната пететапна процедура за сертифициране на авиационни оператори. Свидетелството му за авиационен оператор е подновено през януари 2017 г. Беше установено обаче, че няколко наръчника не са адаптирани към актуалните му операции и че системата му за качество не е напълно развита. Освен това беше установено, че системата за управление на безопасността на Cronos Airlines все още е в процес на развитие и понастоящем е на втория от четирите етапа на изпълнение на тази система. Политиките за безопасност са изготвени и въведени и също така са ясно и широко оповестени в рамките на организацията. Въздушният превозвач е влязъл доброволно в програма за мониторинг на полетните данни на своите въздухоплавателни средства.

(20)

На 14 ноември 2017 г. AAGE, CEIBA Intercontinental и Cronos Airlines бяха изслушани от Комисията и от комитета по безопасност на въздухоплаването в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 2111/2005. По време на изслушването представителят на правителството на Екваториална Гвинея изрази силната ангажираност на правителството допълнително да подобри безопасността на въздушния транспорт в Екваториална Гвинея с цел осигуряване на добра вътрешна и регионална свързаност. По време на изслушването AAGE представи информация относно коригиращите действия в отговоре на забележките, които бяха направени по време на посещението от страна на Съюза за оценка на място. Според AAGE времето, необходимо за изпълнение на тези коригиращи действия, е една година.

(21)

Информацията, предоставена от CEIBA Intercontinental по време на изслушването във връзка с плана за коригиращи действия в отговор на забележките, направени по време на посещението от страна на Съюза за оценка на място, не показа, че въздушният превозвач е извършил анализ на първопричините, а че са въведени само непосредствени коригиращи действия без дългосрочни превантивни мерки.

(22)

Що се отнася до Cronos Airlines, по време на изслушването въздушният превозвач предостави информация за коригиращите действия в отговор на забележките, направени при посещението за оценка на място от страна на Съюза, която показва, че въздушният превозвач е предприел анализ на първопричините, незабавни коригиращи действия, както и действия за предотвратяване на повторна поява на установените проблеми.

(23)

Въз основа на цялата налична информация, включително резултатите от посещението от страна на Съюза за оценка на място и информацията, представена по време на изслушването на 14 ноември 2017 г., се счита, че въпреки че AAGE е направил значителни подобрения в системата на Екваториална Гвинея за надзор на авиационната безопасност, в системата продължават да присъстват значителни недостатъци. Оценката сочи, че AAGE все още не е способен изцяло да изпълнява своите задължения по отношение на надзора върху въздушните превозвачи, сертифицирани в Екваториална Гвинея. Това се доказва от факта, че въздушните превозвачи са сертифицирани и надзорът на безопасността се извършва без необходимите подходящо квалифицирани инспектори, както и от факта, че известен брой забележки, направени по време на посещението на Съюза за оценка на място, не са били установени от самия AAGE по време на дейностите по сертифициране и надзор. Поради това понастоящем няма достатъчно доказателства, които да подкрепят решение за отмяна или изменение на оперативната забрана за всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Екваториална Гвинея. При все това, предвид факта, че свидетелствата им за авиационен оператор са били отменени, Punto Azul и Tango Airways следва да бъдат заличени от списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана.

(24)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушните превозвачи Punto Azul и Tango Airways да бъдат заличени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Непал

(25)

На 5 март 2017 г. органът за гражданско въздухоплаване на Непал (CAAN) изпрати до Комисията писмо, което съдържаше информация относно текущото състояние на системата в Непал за надзор на безопасността. След новото сертифициране през 2015 г. на всички въздушни превозвачи в Непал CAAN повтори тази процедура през 2016 г. с помощта на ICAO, за да потвърди още веднъж свидетелствата за авиационен оператор.

(26)

На 13 март 2017 г. Министерството на външните работи на Непал подаде в делегацията на Съюза в Катманду (Непал) допълнителна документация, която очертаваше напредъка и включваше извлечение от доклада на комбинирания екип за действие на ICAO от мисията му в Непал. Комбинираният екип за действие на ICAO направи някои забележки в областта на операциите и на летателната годност. Тези забележки повтарят забележките, направени при предходни посещения, включително посещението на Съюза за оценка на място през февруари 2014 г. и мисията на Съюза с цел техническо съдействие, проведена през октомври 2015 г. В светлината на тази информация, на 4 юли 2017 г. Комисията поиска допълнителна информация от CAAN.

(27)

От 4 до 11 юли 2017 г. в Непал беше проведена координирана мисия на ICAO за проверка. Въз основа на резултатите от тази мисия на 27 юли 2017 г. ICAO обяви, че проблемът със сериозното опасение за безопасността във връзка със сертифицирането на въздушни превозвачи, е решен от компетентните органи на Непал.

(28)

На 3 август 2017 г. CAAN предостави информацията, поискана от Комисията. Наред с другото органът предостави информация относно притежателите на свидетелства за авиационен оператор, резултатите от дейностите по надзора на безопасността, въздухоплавателните средства, регистрирани в Непал, произшествията и сериозните инциденти, действията по правоприлагане, организацията и нормативната база и дейностите за техническа помощ в Непал. Въпреки това CAAN не представи никаква информация за последващи действия във връзка с препоръките в публикуваните доклади от разследвания на произшествия.

(29)

На 7 ноември 2017 г. CAAN предостави окончателния доклад от координираната мисия на ICAO за проверка, проведена от 4 до 11 юли 2017 г., в който се посочва, че ефективното изпълнение на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването е нараснало до 66 %. Въпреки това докладът също така показва, че са необходими допълнителни подобрения по отношение на квалифицирания технически персонал и решаването на проблеми, свързани с безопасността. ICAO не извърши проверка по отношение на лицензирането на персонала макар това да беше един от будещите загриженост въпроси, повдигнати след посещението на Съюза за оценка на място през февруари 2014 г.

(30)

Въз основа на наличната досега информация изглежда, че въпреки постигнатия от CAAN известен напредък в изпълнението на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването системата на Непал за надзор на безопасността на въздухоплаването все още е недостатъчна, което се потвърждава и от факта, че липсват ефективни действия след настъпването на произшествия, включително на произшествията с фатален изход, станали през последните години, с цел да се предотврати повторното им възникване.

(31)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Непал.

Въздушни превозвачи от Нигерия

(32)

Комисията, с помощта на ЕААБ, продължава да следи отблизо резултатите по безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Нигерия. В писмата си от 15 май и 20 юни 2017 г. Комисията подчертава необходимостта органът за гражданско въздухоплаване на Нигерия (NCAA) да следи отблизо всички заявления, подадени от въздушни превозвачи, сертифицирани в Нигерия, за разрешения от ЕААБ за оператор от трета държава (ОТД).

(33)

С писмо от 30 май 2017 г. NCAA информира Комисията за намерението си да проведе подробен одит на операциите на въздушния превозвач Med-View Airline, регистриран в Нигерия, а също и за действията на NCAA, приети по отношение на други въздушни превозвачи от Нигерия.

(34)

С писмо от 10 октомври 2017 г. Комисията подчерта, че тези дейности са недостатъчни с оглед на приложимите изисквания и очаквания растеж на авиационните дейности в Нигерия. Тя информира NCAA, че е поставено началото на консултации съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(35)

На 30 октомври 2017 г. представители на Комисията и ЕААБ се срещнаха с представители на NCAA за провеждането на технически консултации. Целта на тази среща беше NCAA да обясни предприетите от него коригиращи и превантивни мерки по отношение на Med-View Airline и другите въздушни превозвачи, сертифицирани в Нигерия. Презентацията на NCAA по време на срещата беше подкрепена с доказателства, които показаха известно подобрение на надзора на безопасността на въздушните превозвачи, за които нигерийските органи са отговорни по силата на приложимите международни разпоредби.

(36)

По време на срещата NCAA уведоми Комисията и ЕААБ относно действията, предприети с цел подобряване на спазването на изискванията на ICAO за системите за надзор на безопасността. Органът предостави също така информация относно одита, извършен на Med-View Airline и на други въздушни превозвачи, регистрирани в Нигерия, а именно: Arik Air, Air Peace и Kabo Air, както и на числеността на персонала, обучението и квалификацията на инспекторите и програмата на NCAA за надзор на безопасността. NCAA е въвел и изпълнява програма за надзор на полетните операции и летателната годност, за да се гарантира непрекъснато спазване на разпоредбите. Нигерия е в процес на изпълнение на своята национална програма за безопасност и планира да постигне пълното ѝ изпълнение преди края на 2018 г.

(37)

Наличната в момента информация, включително информацията, предоставена от NCAA на срещата на 30 октомври 2017 г., съдържа индикации, че са в ход подобрения на системата в Нигерия за надзор на безопасността. Очевидно е, че такива подобрения остават от ключово значение. Именно такъв е случаят по отношение на осведомеността на NCAA за планираните дейности на въздушните превозвачи под негов надзор, както и действителното ефективно изпълнение на програмата му за надзор на безопасността, включително управлението на констатираните недостатъци. В тази връзка на 1 ноември 2017 г. Комисията поиска допълнителна информация. В допълнение Комисията прикани NCAA да убеди нигерийските авиационни оператори да не подават заявления до ЕААБ за разрешение за ОТД, преди да са напълно уверени, че отговарят на приложимите международни стандарти за безопасност на въздухоплаването.

(38)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Нигерия.

(39)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличието на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Русия

(40)

Комисията, ЕААБ и компетентните органи на държавите членки продължават да следят отблизо показателите за безопасност на сертифицираните в Русия въздушни превозвачи, които извършват полети в границите на Съюза, включително чрез приоритетни наземни инспекции на някои руски въздушни превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(41)

На 20 октомври 2017 г. представители на Комисията и ЕААБ се срещнаха с представители на Руската федерална агенция за въздушен транспорт (ФАВТ). Тази среща имаше за цел преглед на показателите за безопасност на въздушните превозвачи, сертифицирани в Русия, въз основа на докладите от наземните инспекции за периода между 6 октомври 2016 г. и 5 октомври 2017 г. и да се установят случаите, в които трябва да се засилят дейностите по надзор, извършвани от ФАВТ.

(42)

По време на срещата Комисията прегледа по-подробно резултатите от наземните инспекции по програмата SAFA, извършени на четирима въздушни превозвачи, сертифицирани в Русия. Въпреки че не бяха установени опасения за безопасността, ФАВТ информира Комисията за своите дейности по надзор на безопасността по отношение на тези въздушни превозвачи.

(43)

Въз основа на наличната в момента информация, включително информацията, предоставена от ФАВТ по време на срещата за технически консултации на 20 октомври 2017 г., се счита, че понастоящем на ФАВТ не липсват нито способности, нито желание за отстраняване на пропуски в безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Русия. На това основание Комисията стигна до заключението, че не е необходимо руските въздухоплавателни органи или сертифицирани в Русия въздушни превозвачи да бъдат изслушани от Комисията и от комитета по безопасност на въздухоплаването.

(44)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, чрез включването на въздушни превозвачи от Русия.

(45)

Държавите членки трябва да продължат да проверяват ефективното спазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването от страна на въздушните превозвачи от Русия посредством приоритизиране на наземните инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012

(46)

В случай че при тези инспекции бъде установен непосредствен риск за безопасността, произтичащ от неспазване на съответните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме действия срещу въздушни превозвачи от Русия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Сейнт Винсънт и Гренадини

(47)

На 2 февруари 2017 г. въздушният превозвач Mustique Airways, сертифициран в Сейнт Винсънт и Гренадини, отново подаде заявление до ЕААБ за разрешение за ОТД. Това ново подаване на заявление е след като по-рано подаденото заявление за разрешение за ОТД беше отхвърлено от ЕААБ въз основа на безопасността. ЕААБ извърши оценка на новото заявление в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията (6).

(48)

ЕААБ оцени като приемливи плановете за коригиращи действия за реагиране на нейните констатации по отношение на заявлението на Mustique Airways за разрешение за ОТД и реши да продължи с оценката на заявлението до приключването на всички констатации. На 11 септември 2017 г. ЕААБ уведоми Комисията относно приключването на последната от посочените констатации и относно факта, че съответно ЕААБ е в състояние да издаде разрешение, ако въздушният превозвач бъде изваден от списъка за авиационна безопасност.

(49)

В светлината на тази информация Комисията покани Mustique Airways на изслушване, за да може въздушният превозвач да представи въведените коригиращи действия и да предостави информация относно мерките, които е предприел, за да предотврати повторната поява на пропуските по безопасността, установени от ЕААБ по време на оценката за разрешение за ОТД. На 14 ноември 2017 г.Mustique Airways представи на Комисията и на комитета по безопасност на въздухоплаването тези коригиращи действия. Те се състоят в значителни промени в организацията и в прилагането на система за управление на безопасността, като са подпомогнати от нов интернет базиран инструмент и нова политика по безопасността, за да може Mustique Airways да премахне първопричините за пропуските и да предотврати тяхната повторна поява.

(50)

По време на изслушването Mustique Airways предостави също така информация за редица мерки, които е предприел с цел установяване в организацията си на култура за безопасност на въздухоплаването. Тези мерки включват редовни заседания по безопасността както на равнище управа, така и на равнище персонал, с цел Mustique Airways да повиши нивото на осведоменост на своя персонал по отношение на безопасността и да подобри нивото на докладване на събития, свързани с безопасността.

(51)

Въз основа на цялата налична досега информация, включително оценката, извършвана от ЕААБ, и информацията, предоставена по време на изслушването, следва да се заключи, че Mustique Airways е отстранил установените пропуски по безопасността и че Mustique Airways е в състояние да се справя с пропуските по безопасността, които могат да възникнат.

(52)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Mustique Airways да се заличи от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(53)

Държавите членки трябва да продължат да проверяват ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством приоритизиране на наземните инспекции, които трябва да се извършват на въздушни превозвачи, сертифицирани в Сент Винсент и Гренадини, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(54)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Тайланд

(55)

От 20 до 27 септември 2017 г. ICAO проведе координирана мисия за проверка в Тайланд, за да извърши преглед на въпросите, свързани с протокола, които са в основата на сериозното опасение за безопасността в Тайланд. Коригиращите действия, предприети от органа за гражданско въздухоплаване на Тайланд (CAAT), бяха счетени за достатъчни за решаването на сериозното опасение за безопасността, като степента на ефективно изпълнение на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването е нараснала до приблизително 41 %. Въпреки това в ход е допълнителна работа за по-нататъшно увеличаване на степента на ефективно изпълнение и CAAT очаква координирана мисия на ICAO за проверка през 2018 г., която да обхване всички области на системата за надзор на безопасността на гражданското въздухоплаване.

(56)

СААТ беше поканен за изслушване на 13 ноември 2017 г., за да представи актуална информация на Комисията и комитета по безопасност на въздухоплаването относно предприетите коригиращи действия за подобряване на състоянието на безопасността на въздухоплаването в Тайланд.

(57)

По време на изслушването СААТ предостави информация относно размера и дейностите на отрасъла на гражданското въздухоплаване в Тайланд, а също така и резултатите от координираната мисия на ICAO за проверка, включително факта, че сериозното опасение за безопасността е било решено. СААТ също така докладва за напредъка в изпълнението на плана за постигане на устойчивост, включващ работа по стратегически план за близкото бъдеще, актуализиране на законодателството и правилниците, организация и състав на персонала на органа, финансиране на дейностите на органа, както и ИТ системи, които СААТ ще използва в подкрепа на дейностите си. Органът представи също така информация за дейностите си по надзор по отношение на въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд. Комисията насърчи СААТ да продължи с изпълнението на работата си с цел гарантиране на устойчивостта на подобренията в безопасността на въздухоплаването в Тайланд.

(58)

Наличната информация показва, че системата за надзор на безопасността в Тайланд се е подобрила. По-специално СААТ предостави доказателства, че през последната година е постигнат напредък. Наличната досега информация по отношение на въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд, не дава основание за евентуално решение за налагане на забрана или на някакви оперативни ограничения на тези въздушни превозвачи.

(59)

С цел проследяване отблизо на положението е необходимо консултациите с тайландските компетентни органи да продължат в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(60)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Тайланд.

(61)

Държавите членки трябва да продължат да проверяват ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством приоритизиране на наземните инспекции, които трябва да се извършват на въздушни превозвачи, сертифицирани в Тайланд, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(62)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Украйна

(63)

На 19 април 2017 г. въздушният превозвач International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, сертифициран в Украйна, отново подаде заявление до ЕААБ за разрешение за ОТД. След отхвърлянето от ЕААБ въз основа на безопасността на първото му заявление за разрешение за ОТД, ЕААБ извърши оценка на това ново заявление в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 452/2014.

(64)

В този контекст от 28 до 29 юни 2017 г. EASA проведе одит в седалището на International Joint-Stock Aviation Company „URGA“. Въпреки че този одит направи възможно приключването на всички констатации, направени по време на оценката на първото заявление, бяха направени пет нови констатации, които по-специално са свързани с летателната годност. Впоследствие International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ представи на ЕААБ план за коригиращи действия в отговор на тези констатации. Въз основа на този план за коригиращи действия всички констатации бяха приключени на 4 октомври 2017 г., в пълно удовлетворение на ЕААБ. ЕААБ уведоми Комисията за това и за факта, че съответно ЕААБ е в състояние да издаде разрешението, ако въздушният превозвач бъде изваден от списъка за авиационна безопасност.

(65)

На тази основа International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ беше поканен за изслушване от Комисията и от комитета по безопасност на въздухоплаването, което се състоя на 13 ноември 2017 г. По време на изслушването въздушният превозвач предостави подробна информация за изпълнението на плана за коригиращи действия, разработен в отговор на направените от ЕААБ констатации по време на одита на място през юни 2017 г. Той също така обясни, че в организацията и процедурите му са въведени значителни промени, за да се укрепи способността му за спазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването. С цел да осигури устойчивост на тези мерки и да направи възможен ефективния контрол на своите дейности International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ също така преструктурира своята вътрешна система за качеството.

(66)

Въз основа на цялата налична досега информация, включително оценката, извършвана от ЕААБ, и информацията, предоставена по време на изслушването, следва да се заключи, че International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ е отстранил установените пропуски по безопасността и че International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ е в състояние да се справя с пропуски по безопасността, които могат да възникнат.

(67)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ да се заличи от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(68)

Държавите членки трябва да продължат да проверяват ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством приоритизиране на наземните инспекции, които трябва да се извършват на въздушни превозвачи, сертифицирани в Украйна, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(69)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Венесуела

(70)

На 6 март 2017 г. въздушният превозвач Avior Airlines, сертифициран във Венесуела, подаде заявление до ЕААБ за разрешение за ОТД. ЕААБ оцени заявлението в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията.

(71)

При извършването на оценката на безопасността за ОТД на Avior Airlines ЕААБ изрази тревога относно неспособността на Avior Airlines да демонстрира, че спазва приложимите изисквания. Поради това ЕААБ стигна до заключението, че по-нататъшната оценка няма да доведе до издаване на разрешение за ОТД на Avior Airlines и че въздушният превозвач не отговаря на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 452/2014. Вследствие на това на 4 октомври 2017 г. ЕААБ отхвърли заявлението за разрешение за ОТД на Avior Airlines въз основа на безопасността.

(72)

На 10 октомври 2017 г. Комисията поиска информация от органа за гражданско въздухоплаване на Венесуела (INAC) относно мерките, които е предприел след отхвърлянето от ЕААБ на заявлението за разрешение за ОТД, подадено от Avior Airlines. Това писмо послужи за начало на консултации с органите, отговарящи за регулаторния надзор на въздушните превозвачи, сертифицирани във Венесуела, в съответствие с критериите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006. Тъй като на опасенията за безопасността, произтичащи от оценката на безопасността за ОТД, извършена от ЕААБ на Avior Airlines, не е намерено решение, както на INAC, така и на Avior Airlines беше дадена възможност да бъдат изслушани от Комисията и комитета по безопасност на въздухоплаването в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(73)

На 13 ноември 2017 г. INAC предостави на Комисията информация относно надзорните дейности, извършени по отношение на въздушни превозвачи, сертифицирани във Венецуела, през последните години, както и описание на надзора по отношение на превозвача Avior Airlines.

(74)

По време на изслушването на 14 ноември 2017 г. INAC предостави на Комисията и на комитета по безопасност на въздухоплаването информация относно своята структура, функции, правомощия и ресурси, броя на авиационните инциденти и произшествия, действителното прилагане на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, статута съгласно програмата на FAA за оценка на безопасността на международното въздухоплаване, броя и вида на организациите под негов контрол. INAC също така обясни процедурата си по надзора и предостави резултатите от извършените дейности по надзор на безопасността по отношение на Avior Airlines през последните години. INAC посочи, че е увеличил броя на инспекциите на Avior Airlines, тъй като въздушният превозвач е увеличил флота си. Това е довело до идентифицирането на значителен брой пропуски по безопасността в Avior Airlines, по-специално в областта на обучението на персонала, управлението на промените и системата за управление на документацията.

(75)

INAC посочи, че не е запознат с констатациите по отношение на въздушните превозвачи, лицензирани във Венесуела, направени по време на наземните инспекции от държавите членки, и изрази намерението си работи с ЕААБ, за да осигури подходящо проследяване от своя страна на тези констатации.

(76)

Предоставената информация сочи, че INAC следва да доразвие капацитета си за инспекции по отношение на въздушните превозвачи, за които отговаря.

(77)

По време на изслушването Avior Airlines информира Комисията и комитета по безопасност на въздухоплаването за предприетите коригиращи мерки в отговор на сериозните опасения, констатирани от ЕААБ при оценката ѝ на заявлението за разрешение за ОТД, като например опасенията за контрола на летателната годност и техническото обслужване, изпълнението и наблюдението на директивите за летателната годност и системата за управление на безопасността и качеството. Avior Airlines обаче ясно показа липса на осведоменост и осъзнаване на сериозността на опасенията за безопасността, които бяха изразени от ЕААБ и установени от държавите членки посредством наземните инспекции. Освен това мерките, предприети от Avior Airlines, сочат липса на правилен анализ на първопричините и подходящ план за коригиращи действия, за да се предотврати повторната поява на същите или на сходни случаи на несъответствие с изискванията, довело до тези опасения.

(78)

Наличната досега информация, основаваща се на извършената от ЕААБ оценката на заявлението за разрешение за ОТД, на проведените от държавите членки наземни инспекции и на информацията, предоставена от INAC и Avior Airlines, показва, че има ясни доказателства за сериозни пропуски по отношение на безопасността от страна на Avior Airlines. От информацията също така е видно, че Avior Airlines не е в състояние да се справи с тези пропуски по безопасността, както беше показано, наред с другото, от неподходящия и недостатъчен план за коригиращи действия, представен от въздушния превозвач в отговор на констатациите на ЕААБ, и от липсата на адекватни мерки в отговор на констатациите, направени по време на извършените от държавите членки наземни инспекции.

(79)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Avior Airlines да бъде включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(80)

Държавите членки трябва да продължат да проверяват ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност посредством приоритизиране на наземните инспекции, които трябва да се извършват на въздушни превозвачи, сертифицирани във Венесуела, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(81)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност на въздухоплаването, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(82)

Поради това Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(83)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по безопасност на въздухоплаването,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1)

приложение A се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение Б се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗВЪРШВАТ ПОЛЕТИ В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Трибуквен код по ICAO

Държава на оператора

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Венесуела

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Ислямска република Иран

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Нигерия

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Зимбабве

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Афганистан, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Ислямска република Афганистан

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Ислямска република Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ислямска република Афганистан

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Ислямска република Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ислямска република Афганистан

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ислямска република Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Ангола, отговорни за регулаторния надзор, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Република Ангола

AIR GICANGO

009

Неизвестен

Република Ангола

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

Неизвестен

Република Ангола

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

Неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

Неизвестен

Република Ангола

FLY540

AO 004-01 FLYA

Неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

Неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

Неизвестен

Република Ангола

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Република Конго, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Неизвестен

Република Конго

EMERAUDE

RAC06-008

Неизвестен

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Република Конго

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Неизвестен

Република Конго

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Демократична република Конго (ДРК), отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Джибути, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Екваториална Гвинея, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Еритрея, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

САО № 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

САО № 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Република Габон, отговорни за регулаторния надзор, с изключение на Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б, в това число

 

 

Република Габон

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Република Габон

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Република Габон

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Република Габон

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Република Габон

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Индонезия, отговорни за регулаторния надзор, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air и Batik Air, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR BORN INDONESIA

135-055

Неизвестен

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Неизвестен

Република Индонезия

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTARA

135-012

Неизвестен

Република Индонезия

AMA

135-054

Неизвестен

Република Индонезия

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

ESD

Република Индонезия

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Неизвестен

Република Индонезия

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Неизвестен

Република Индонезия

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Неизвестен

Република Индонезия

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

HEVILIFT AVIATION

135-042

Неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Република Индонезия

INDO STAR AVIATION

135-057

Неизвестен

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Неизвестен

Република Индонезия

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Република Индонезия

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KOMALA INDONESIA

135-051

Неизвестен

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

MARTA BUANA ABADI

135-049

Неизвестен

Република Индонезия

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Неизвестен

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

Неизвестен

Република Индонезия

MY INDO AIRLINES

121-042

Неизвестен

Република Индонезия

NAM AIR

121-058

Неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Република Индонезия

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

Неизвестен

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

Неизвестен

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURYA AIR

135-046

Неизвестен

Република Индонезия

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Република Индонезия

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

Неизвестен

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

Неизвестен

Република Индонезия

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Киргизката република, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Киргизка република

AIR BISHKEK (бивш EASTOK AVIA)

15

EAA

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Киргизка република

HELI SKY

47

HAC

Киргизка република

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Киргизка република

S GROUP INTERNATIONAL (бивш S GROUP AVIATION)

45

IND

Киргизка република

SKY BISHKEK

43

BIS

Киргизка република

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизка република

SKY WAY AIR

39

SAB

Киргизка република

TEZ JET

46

TEZ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Либерия, отговорни за регулаторния надзор

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Либия, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Либия

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Непал, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Република Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Република Непал

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Неизвестен

Република Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Република Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Република Непал

GOMA AIR

064/2010

Неизвестен

Република Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Неизвестен

Република Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Република Непал

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Неизвестен

Република Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Република Непал

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Неизвестен

Република Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Република Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

Неизвестен

Република Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Република Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Република Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Република Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Република Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Република Непал

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Република Непал

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Сао Томе и Принсипи, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Сиера Леоне, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

Неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите на Судан, отговорни за регулаторния надзор, в това число

 

 

Република Судан

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Република Судан

BADR AIRLINES

35

BDR

Република Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Република Судан

ELDINDER AVIATION

8

DND

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

Неизвестен

Република Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Република Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Република Судан

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Република Судан

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Република Судан

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Република Судан

SUN AIR

51

SNR

Република Судан

TARCO AIR

56

TRQ

Република Судан


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ — ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Трибуквен код по ICAO

Държава на оператора

Тип на въздухоплавателното средство с ограничение

Регистрационни знаци и, ако са налични, производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства тип Boeing B737-700, въздухоплавателни средства тип Boeing B777-200, въздухоплавателни средства тип Boeing B777-300 и въздухоплавателни средства тип Boeing B777-300ER.

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства от флота от Boeing B737-700, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства от флота от Boeing B777-200, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства от флота от Boeing B777-300, както е посочено в САО, и въздухоплавателни средства от флота от Boeing B777-300ER, както е посочено в САО.

Република Ангола

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият флот с изключение на: LET 410 UVP.

Целият флот с изключение на: D6-CAM (851336).

Коморски острови

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Република Габон

Целият флот с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 50, 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 900.

Целият флот с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият флот с изключение на: 1 въздухоплавателно средство тип Challenger CL-601, 1 въздухоплавателно средство тип HS-125-800.

Целият флот с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG.

Република Габон; Република Южна Африка

IRAN AIR

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Всички въздухоплавателни средства тип Fokker F100 и тип Boeing B747

Въздухоплавателни средства тип Fokker F100, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства тип Boeing B747, както е посочено в САО.

Ислямска република Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Корейска народнодемократична република

Целият флот с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип Tu-204

Целият флот с изключение на: P-632, P-633.

Корейска народнодемократична република


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)  Afrijet има право да използва единствено конкретно посочените въздухоплавателни средства за сегашното ниво на операциите си в границите на Съюза.


Top