Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1227 на Комисията от 20 март 2017 година относно условията за класифициране без изпитване на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, по отношение на реакцията им на огън, и за изменение на Решение 2005/610/ЕО (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1227 НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2017 година

относно условията за класифициране без изпитване на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, по отношение на реакцията им на огън, и за изменение на Решение 2005/610/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията (2) беше приета система за класифициране на експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Продуктите от слепен слоест дървен материал и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни зъби са сред строителните продукти, за които се отнася посоченият делегиран регламент.

(2)

В таблица 1 от приложението към Решение 2005/610/ЕО на Комисията (3) са определени класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън на продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080. Въпреки това проведени допълнителни изпитвания на тези продукти дават основание определените за тях условия в същото решение да се коригират.

(3)

Изпитванията показаха, че продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, имат стабилни и предсказуеми експлоатационни показатели по отношение на реакцията на огън, при условие че отговарят на определени условия по отношение на минималната средна плътност на дървесината и минималната средна дебелина на продукта.

(4)

Поради това следва да се приеме, че при посочените условия продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, отговарят на определен клас експлоатационни показатели за реакцията на огън, установен в Делегиран регламент (ЕС) 2016/364, без да е необходимо по-нататъшно изпитване.

(5)

От съображения за правна сигурност таблица 1 в приложението към Решение 2005/610/ЕО следва да бъде заличена, като вместо нея за продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, следва да се прилага приложението към настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За продуктите от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продуктите от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497, които съответстват на условията, определени в приложението, се счита, че отговарят на класовете експлоатационни показатели, посочени в приложението, без да бъдат изпитвани.

Член 2

Таблица 1 в приложението към Решение 2005/610/ЕО се заличава.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4).

(3)  Решение 2005/610/ЕО на Комисията от 9 август 2005 г. за създаване на класове за реакция на огън за някои строителни продукти (ОВ L 208, 11.8.2005 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти (1)

Минимална средна плътност (2)

(в kg/m3)

Минимална обща дебелина

(в mm)

Клас (3)

Продукти от слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизирания стандарт EN 14080, и продукти от строителен дървен материал с клиновидни зъби, обхванати от хармонизирания стандарт EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовите стандарти.

(2)  При условията в съответствие със стандарт EN 13238.

(3)  Клас, определен в таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364.


Top