Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1185

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/2427

OJ L 171, 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/113


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1185 НА КОМИСИЯТА

от 20 април 2017 година

за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (1), и по-специално член 67, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (2), и по специално членове 126 и 151 и член 223, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 се отменят и заменят съответно регламенти (ЕО) № 73/2009 (3) и (ЕО) № 1234/2007 (4) на Съвета. С регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 и актовете, приети въз основа на тези регламенти, се определя широк обхват от задължения за уведомяване на Комисията относно информация и документи. В посочените регламенти се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури безпроблемното уведомяване относно информация и документи от държавите членки на Комисията трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Тези актове следва да заменят правилата, определени в Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (5), който се отменя с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията (6).

(2)

Методът, който следва да се използва за уведомяването относно информация и документи, изисквани за изпълнение на задълженията за уведомяване, установени в регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013, както са допълнени от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183, следва да бъде установен, а изключенията от този метод за уведомяване — да бъдат точно определени.

(3)

За да бъдат признати определени документи за валидни за целите на Комисията, трябва да може да се гарантира автентичността, целостта и четливостта на тези документи и на съответните метаданни през целия период, за който се изисква те да бъдат съхранявани.

(4)

Документите трябва да се управляват в съответствие с правилата за защита на личните данни. За тази цел следва да се прилагат общите правила, предвидени от законодателството на Съюза, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), регламенти (ЕО) № 45/2001 (8) и (ЕО) № 1049/2001 (9) на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), и следва да бъдат установени допълнителни разпоредби с цел насочване на действията на държавите членки.

(5)

Важно е съобщената информация да е показателна за съответния пазар, да е точна и пълна, а държавите членки следва да въведат механизми, чрез които да се гарантира това, включително необходимите мерки, за да гарантират, че стопанските субекти им предоставят изискваната информация в рамките на съответните срокове.

(6)

За целите на опростяването и намаляването на административната тежест, когато една държава членка не е изпратила уведомление, това следва да бъде тълкувано от Комисията като „нулево“ уведомление от държавата членка.

(7)

Държавите членки могат да съобщават допълнителна информация, която е показателна за пазара, извън рамките на изискваната съгласно настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение посредством информационната система необходимия формуляр за предаване на тази информация.

(8)

Информацията относно цените на продуктите и производството, както и информацията за пазара се изискват за целите на мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, както и за целите на прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013. Следователно е уместно да бъдат определени правила за уведомленията относно тази информация.

(9)

С оглед на опростяването и улесняването на достъпа до правилата относно задълженията за уведомяване е уместно в настоящия регламент да бъдат включени разпоредби относно уведомленията на държавите членки до Комисията за данните за селскостопанските пазари, особено по отношение на цените и производството, а също и данните от счетоводния баланс, както понастоящем е предвидено в регламенти (ЕО) № 315/2002 (11), (ЕО) № 546/2003 (12), (ЕО) № 1709/2003 (13), (ЕО) № 2336/2003 (14), (ЕО) № 2095/2005 (15), (ЕО) № 952/2006 (16), (ЕО) № 1557/2006 (17), (ЕО) № 589/2008 (18), (ЕО) № 826/2008 (19), (ЕО) № 1249/2008 (20), (ЕО) № 436/2009 (21), (ЕС) № 1272/2009 (22) и (ЕС) № 479/2010 (23) на Комисията, както и регламенти за изпълнение (ЕС) № 543/2011 (24), (ЕС) № 1288/2011 (25), (ЕС) № 1333/2011 (26) и (ЕС) № 807/2013 (27) на Комисията. Посочените задължения за уведомяване следва да бъдат актуализирани в контекста на придобития опит и за по-ефективно управление на общата селскостопанска политика.

(10)

С оглед получаване на цялостна представа за съобщените данни за цените, както и за да се проследят тенденциите, е целесъобразно да се предвиди изискване всяка ценова серия да бъде определена.

(11)

Държавите членки, които не са приели еврото, отчитат информацията относно цените в своята официална парична единица.

(12)

От Съюза се изисква да направи някои уведомления до Световната търговска организация (СТО) в съответствие с член 18, параграф 2 от Споразумението на СТО за селското стопанство (28), както е обяснено подробно в параграф 4 от документ G/AG/2 на СТО от 30 юни 1995 г. и приложението към решението на министрите на държавите от СТО от 19 декември 2015 г. относно конкуренцията при износа (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). С цел спазване на тези изисквания Съюзът се нуждае от определена информация от държавите членки, по-специално информация, отнасяща се до вътрешната подкрепа и конкуренцията при износа. Поради това следва да бъдат определени разпоредби относно уведомленията, които трябва да бъдат направени от държавите членки до Комисията за тези цели.

(13)

Разпоредбите относно уведомленията в сектора на захарта следва да се прилагат от 1 октомври 2017 г., за да се гарантира плавен преход що се отнася до прекратяването на квотната система.

(14)

Поради това регламенти (ЕО) № 315/2002, (ЕО) № 952/2006, (ЕО) № 589/2008, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1249/2008, (ЕО) № 436/2009, (ЕС) № 1272/2009, (ЕС) № 479/2010, както и регламенти за изпълнение (ЕС) № 543/2011, (ЕС) № 1333/2011 и (ЕС) № 807/2013 следва да бъдат съответно изменени. Регламенти (ЕО) № 546/2003, (ЕО) № 1709/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 2095/2005 и (ЕО) № 1557/2006, както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1288/2011 следва да бъдат отменени.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания и на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

Член 1

Информационна система и метод за уведомяване на Комисията

1.   Уведомяването относно информация и документи, изисквано съгласно задълженията за уведомяване, предвидени в регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013, както и в актовете, приети въз основа на тези регламенти, се извършва посредством информационна система, базирана на технологиите, която Комисията предоставя на разположение на държавите членки.

Информацията и документите се изготвят и съобщават в съответствие с:

а)

процедурите, установени за информационната система;

б)

правата за достъп, предоставени от единния орган за връзка, посочен в Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183; както и

в)

формулярите, предоставени на потребителите в информационната система.

(2)   Като изключение от параграф 1, първа алинея, държавите членки могат да представят необходимата информация на разположение на Комисията по пощата, по факс, по електронната поща или на ръка:

а)

ако Комисията не е предоставила информационна система, базирана на технологиите, за конкретно задължение за уведомяване;

б)

в случаите на непреодолима сила (force majeure) или извънредни обстоятелства, които правят невъзможно използването на посочената в параграф 1 информационна система от държавите членки.

Член 2

Цялост и четливост във времето

Информационната система, предоставена от Комисията, трябва да бъде проектирана така, че да защитава целостта на документите, относно които е направено уведомление, и на тези, които се съхраняват в нея. По-специално тя:

а)

позволява всеки потребител да бъде еднозначно идентифициран и включва ефективни мерки за контрол на правата за достъп с цел защита от нелегален, злонамерен или неразрешен достъп, изтриване, изменяне или преместване на документите, файловете или метаданните;

б)

е оборудвана със системи за физическа защита срещу намеса и екологични катастрофи и със защита на компютърните програми срещу възможни кибератаки;

в)

предотвратява неразрешените изменения и включва механизми за запазване на целостта, с които може да се провери дали даден документ е бил изменян с времето;

г)

съхранява одитна следа за всеки съществен етап на процедурата;

д)

съхранява данните в среда, която е сигурна както физически, така и по отношение на програмите, в съответствие с буква б);

е)

предоставя надеждни процедури за преобразуване на формата и за миграция, за да се гарантира, че документите са четливи и достъпни през целия период, през който трябва да бъдат съхранени;

ж)

има достатъчно подробна и актуална функционална и техническа документация за функционирането и характеристиките на системата; тази документация е винаги достъпна за организационните структури, отговорни за функционалните и/или техническите спецификации.

Член 3

Автентичност на документите

Автентичността на документите, относно които е направено уведомление, и на тези, които се съхраняват посредством информационна система съгласно настоящия регламент, се признава, когато изпратилото документа лице е надлежно идентифицирано и документът е изготвен в съответствие с настоящия регламент, както и за него е направено уведомление съгласно настоящия регламент.

Член 4

Защита на личните данни

1.   Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат, без да се засяга Директива 95/46/ЕО, регламенти (ЕО) № 45/2001 и (ЕО) № 1049/2001, както и Директива 2002/58/ЕО, и разпоредбите, приети въз основа на тях.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да защитят поверителността на данните, получени от стопанските субекти.

3.   Когато информацията, за която е направено уведомление до Комисията, е получена от по-малко от 3 стопански субекта, или когато данните от един-единствен стопански субект съставляват повече от 70 % от обема на информацията, за която е направено уведомление, съответната държава членка информира Комисията за това, когато съобщава информацията.

4.   Комисията не може да публикува информация по начин, който позволява да се установи самоличността на даден стопански субект. При наличие на такъв риск Комисията публикува тази информация само в обобщен вид.

Член 5

Уведомление по подразбиране

Освен ако е предвидено друго в актовете, посочени в член 1, когато държава членка не е съобщила на Комисията необходимата информация или документи до изтичането на крайния срок („нулево“ уведомление), се счита, че държавата членка е съобщила на Комисията:

а)

по отношение на количествената информация — нулева стойност;

б)

по отношение на качествената информация — липса на данни за докладване.

ГЛАВА II

УВЕДОМЛЕНИЯ ОТНОСНО ЦЕНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА И ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО СИЛАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1

Уведомление относно цени, производство и информация за пазара

Член 6

Уведомление относно цени, производство и ситуация на пазара

Уведомлението относно информацията за цените, изисквано съгласно задължението за уведомяване, предвидено в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183, се извършва в съответствие с приложения I и II.

Уведомлението относно производството и пазарите, изисквано съгласно задължението за уведомяване, предвидено в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183, се извършва в съответствие с приложение III.

Член 7

Цялост на информацията

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съобщената информация е показателна за съответния пазар, точна и пълна. Държавите членки гарантират, че съобщените количествени данни съставляват съгласувани статистически редове. В случай, че държава членка има основания да счита, че съобщената информация може да не е показателна, точна или пълна, съответната държава членка информира Комисията за това, когато съобщава информацията.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за всяка важна нова информация, която има вероятност значително да промени вече съобщена информация.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че съответните стопански субекти им предоставят необходимата информация в определените срокове. Стопанските субекти предоставят на държавите членки информацията, необходима за спазването на изискванията за предоставяне на информация, предвидени в настоящия регламент.

Член 8

Допълнителна информация

Държавите членки могат да съобщават допълнителна информация на Комисията, освен изискваната съгласно приложения I, II и III, посредством информационната система, посочена в член 1, когато тази информация се счита за показателна от съответната държава членка. Такива уведомления се извършват посредством формуляр, предоставен от Комисията в системата.

Член 9

Определяне на цената

1.   За всяко уведомление относно цена, изисквано съгласно настоящия раздел, държавите членки съобщават източника и методиката, използвана за определяне на предоставените цени. Тези уведомления включват информация за представителните пазари, определени от държавите членки, и съответните тегловни коефициенти.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за всяка промяна в информацията, предоставена в съответствие с параграф 1.

3.   Държавите членки гарантират, че Комисията има правото да публикува данните, които те съобщават на Комисията, при спазване на разпоредбите на член 4.

Член 10

Отчитане на цени в официалната парична единица

Освен ако е посочено друго в приложения I, II и III, държавите членки съобщават информацията за цените в своята официална парична единица, без включен ДДС.

Член 11

Ежеседмичен мониторинг на цените

Освен ако е посочено друго в приложение I, държавите членки уведомяват ежеседмично Комисията за цените, определени в посоченото приложение, не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време), всяка сряда, за предходната седмица.

Член 12

Неежеседмична информация за цените и мониторинг на производството

В рамките на определените срокове държавите членки съобщават на Комисията:

а)

неежеседмичната информация за цените, посочена в приложение II към настоящия регламент; както и

б)

информация за производството и пазара, посочена в приложение III към настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 2

Уведомяване, изисквано по силата на международни споразумения

Член 13

Данни на СТО за вътрешната подкрепа

1.   До 31 октомври всяка година държавите членки съобщават на Комисията данните относно националните бюджетни разходи, включително пропуснатите приходи, и относно мерките за вътрешна подкрепа в полза на селскостопанските производители за предходната финансова година на Съюза. Уведомлението включва данни относно мерките, съфинансирани от бюджета на Съюза, и обхваща както националните компоненти, така и компонентите на Съюза за финансиране. Уведомлението не обхваща мерките, изцяло финансирани от бюджета на Съюза.

2.   Данните, изисквани съгласно параграф 1, са тези, които са определени в документ G/AG/2 на СТО относно вътрешната подкрепа, и се съобщават като се използва форматът, определен в посочения документ.

Член 14

Данни на СТО за конкуренцията при износа

1.   До 28 февруари всяка година държавите членки съобщават на Комисията данните за предходната календарна година за следните мерки за конкуренцията при износа, прилагани от тях:

а)

подпомагане на експортното финансиране (експортни кредити, гаранции за експортни кредити или застрахователни програми);

б)

международна продоволствена помощ;

в)

държавни търговски предприятия за износ на селскостопански продукти.

2.   Данните, изисквани съгласно параграф 1, са тези, определени в приложението към решението на министрите на държавите от СТО от 19 декември 2015 г. относно конкуренцията при износа, и се съобщават, като се използва форматът, определен в посоченото приложение.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Изменения на някои регламенти и преходни разпоредби

1.   Член 1 от Регламент (ЕО) № 315/2002 се заличава;

2.   членове 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 952/2006 се заличават, считано от 1 октомври 2017 г. Тези разпоредби продължават да се прилагат по отношение на все още валидни задължения за уведомяване във връзка с квотната система за захарта;

3.   член 31 от Регламент (ЕО) № 589/2008 се заличава;

4.   буква А от приложение III към Регламент (ЕО) № 826/2008 се заличава;

5.   член 16, параграф 8, член 17, член 25, параграф 3, член 27, параграфи 1 и 2, член 34, параграф 2 и член 36 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 се заличават;

6.   член 19 от Регламент (ЕО) № 436/2009 се заличава, с изключение на параграф 1, буква б), подточка iii) и параграф 2, които продължават да се прилагат до 31 юли 2017 г.;

7.   член 56, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 се заличават;

8.   членове 1а, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 479/2010 се заличават;

9.   член 98 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се заличава;

10.   член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 се заличава;

11.   член 4, параграфи 2 и 3 и член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 807/2013 се заличават.

Член 16

Отмяна

Следните регламенти се отменят:

Регламент (ЕО) № 546/2003,

Регламент (ЕО) № 1709/2003,

Регламент (ЕО) № 2336/2003,

Регламент (ЕО) № 2095/2005,

Регламент (ЕО) № 1557/2006,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1288/2011.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 1 от приложение II и точка 2 от приложение III се прилагат от 1 октомври 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(3)  Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи (вж. страница 100 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(10)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(11)  Регламент (ЕО) № 315/2002 на Комисията от 20 февруари 2002 г. относно отчитането на цените на пресни или охладени кланични трупове на овце на представителните пазари на Общността (ОВ L 50, 21.2.2002 г., стр. 47).

(12)  Регламент (ЕО) № 546/2003 на Комисията от 27 март 2003 г. относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на Регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и птичето месо (ОВ L 81, 28.3.2003 г., стр. 12).

(13)  Регламент (ЕО) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 92).

(14)  Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията от 30 декември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход (ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 19).

(15)  Регламент (ЕО) № 2095/2005 на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета по отношение на съобщаването на информация за тютюна (ОВ L 335, 21.12.2005 г., стр. 6).

(16)  Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

(17)  Регламент (ЕО) № 1557/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета по отношение на регистрацията на договорите и по отношение на съобщенията на данните в сектора на хмела (ОВ L 288, 19.10.2006 г., стр. 18).

(18)  Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6).

(19)  Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3).

(20)  Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

(21)  Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).

(22)  Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 135, 2.6.2010 г., стр. 26).

(24)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).

(25)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1288/2011 на Комисията от 9 декември 2011 г. относно нотифицирането за цените за продажба на едро на банани в рамките на общата организация на селскостопанските пазари (ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 42).

(26)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията от 19 декември 2011 г. за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 23).

(27)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 807/2013 на Комисията от 26 август 2013 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Съюза (ОВ L 228, 27.8.2013 г., стр. 5).

(28)  Уругвайски кръг на многостранните търговски преговори (1986—1994 г.) — Приложение 1 — Приложение 1A — Споразумение за селското стопанство (WTO—GATT 1994 г.) WTO—„GATT 1994“ (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания във връзка с ежеседмичното уведомяване относно цените, посочени в член 11

1.   Зърнени култури

Съдържание на уведомлението : представителните пазарни цени за всяка от зърнените култури и нейните качества, считани за показателни за пазара на Съюза, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

Друго: цените се отнасят по-специално към качествените характеристики, мястото за котиране и етапа на пускането на пазара за всеки продукт.

2.   Ориз

Съдържание на уведомлението : представителните пазарни цени за всеки от видовете ориз, считани за показателни за пазара на Съюза, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки : държави членки, производителки на ориз.

Друго: цените се отнасят по-специално към етапа на производство, мястото за котиране и етапа на пускането на пазара за всеки продукт.

3.   Маслиново масло

Съдържание на уведомлението : средните цени, регистрирани на основните представителни пазари, и средните национални цени на категориите маслиново масло, изброени в част VIII от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки : Държавите членки, произвеждащи повече от 20 000 t маслиново масло годишно в периода от 1 октомври до 30 септември.

Друго : цените трябва да се отнасят за маслиновото масло в наливно състояние, „франко мелница“ за необработено маслиново масло „virgin“ и „франко завод“ за другите категории. Представителните пазари трябва да обхващат най-малко 70 % от националното производство на разглеждания продукт.

4.   Плодове и зеленчуци

Съдържание на уведомлението : единна среднопретеглена цена на типовете и сортовете плодове и зеленчуци, изброени в буква А от приложение XV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, отговарящи на общия пазарен стандарт, установен в буква А от приложение I към същия регламент, или на клас I за продуктите, обхванати от специфичен пазарен стандарт, изразена за 100 kg нетно тегло на продукта.

Засегнати държави членки : Държавите членки, посочени в приложение XV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, когато са налични данни.

Друго : Цените се съобщават „франко опаковъчен цех“, за сортирани, опаковани и, ако е приложимо, палетизирани продукти.

5.   Банани

Съдържание на уведомлението : цени за продажба на едро на жълти банани, попадащи под код по КН 0803 90 10, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки : всички държави членки, които предлагат на пазара повече от 50 000 тона жълти банани всяка календарна година.

Друго : цените се съобщават по групи страни на произход.

6.   Месо

Съдържание на уведомлението : цени на кланичните трупове на говеда, свине и овце и на някои видове живи животни от рода на едрия рогат добитък, телета и прасенца, що се отнася до класификацията на кланичните трупове на говеда, свине и овце и до отчитането на пазарните цени в съответствие с правилата на Съюза по силата на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

Друго: когато по мнение на компетентния орган на съответната държава членка няма достатъчен брой кланични трупове или живи животни за съобщаване, съответната държава членка може да реши за въпросния период да преустанови регистрирането на цените за тези кланични трупове или живи животни и информира Комисията за причините за решението си.

7.   Мляко и млечни продукти

Съдържание на уведомлението : цени за суроватка на прах, обезмаслено мляко на прах, пълномаслено мляко на прах, масло и сирена със стандартно качество, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки : държавите членки, чието производство представлява минимум 2 % от производството на Съюза; или, за сирена със стандартно качество, когато видът сирене представлява 4 % или повече от общото национално производство на сирене.

Друго: съобщават се цените за продукти, закупени от производителя, без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.), въз основа на сключени договори за доставки в рамките на три месеца.

8.   Яйца

Съдържание на уведомлението : цена на едро за яйца от клас А от кокошки — клетъчно отглеждане (средна стойност от категории L и M), изразена за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

Друго: съобщават се цените за продукти в опаковъчни цехове. В случаите, при които производството в клетки вече няма представителен характер, съответната държава членка съобщава на Комисията цената на едро за яйца от клас А от кокошки носачки, отглеждани подово в закрити помещения, изразени за 100 kg.

9.   Птиче месо

Съдържание на уведомлението : средната цена на едро за цели пилета от клас A („пилета 65 %“), изразена за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

Друго: съобщават се цените за продукти от птицекланици или цените, регистрирани на представителните пазари. Когато друг търговски вид пилета или специални разфасовки от пилешко месо са важни от гледна точка на пазарната структура, в допълнение към средната цена на едро за цели пилета от клас A („пилета 65 %“) съответната държава членка може да съобщи цената на едро за друг търговски вид пилета или разфасовки от пилешко месо от клас А, като уточни търговския вид или разфасовката, за които се отнася цената, изразена за 100 kg.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания във връзка с неежеседмичното уведомяване относно цените, посочени в член 12, буква а)

1.   Захар

Съдържание на уведомлението

а)

среднопретеглени стойности на следните цени на захарта, изразени за тон захар, както и съответните общи количества и претеглени стандартни отклонения:

i)

за предходния месец — продажна цена;

ii)

за текущия месец — прогноза за продажната цена в рамките на договори или други сделки;

б)

среднопретеглената цена на захарното цвекло през предходната пазарна година, изразена за тон захарно цвекло, както и съответните общи количества.

Засегнати държави членки

а)

за цените на захарта — всички държави членки, в които се произвеждат повече от 10 000 тона захар от захарно цвекло или от сурова захар;

б)

за цените на захарното цвекло — всички държави членки, в които се произвежда захарно цвекло.

Срок за уведомлението

а)

за цените на захарта — до края на всеки месец;

б)

за цените на захарното цвекло — до 30 юни всяка година.

Друго

Цените се определят в съответствие с методиката, публикувана от Комисията, и се отнасят до:

а)

цените на бялата захар в насипно състояние „франко завод“ — за захар със стандартно качество, както е определено в буква Б, точка II от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013, събрани от предприятията за производство на захар и рафинериите;

б)

цената на захарното цвекло — за захарно цвекло със стандартно качество, както е определено в буква Б, точка I от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013, заплатена от предприятията за производство на захар на производителите. Захарното цвекло се разпределя към същата пазарна година, като захарта, произведена от него.

2.   Ленени влакна

Съдържание на уведомлението : средните цени „франко завод“ за предходния месец, регистрирани на основните представителни пазари, за дълги ленени влакна, изразени за тон продукт.

Засегнати държави членки : всички държави членки, в които се произвеждат дълги ленени влакна от засадена площ над 1 000 хектара влакнодаен лен.

Срок за уведомлението : до 25-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

3.   Вино

Съдържание на уведомлението : по отношение на вината, посочени в част II, точка 1 от приложение VII към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

обобщение на цените за предходния месец, изразени за хектолитър вино, с посочване на съответния обем; или

б)

до 31 юли 2017 г. — публично достъпни източници на информация, считани за достоверни за целите на регистриране на цените.

Засегнати държави членки : държавите членки, чието производство на вино през последните пет години средно надхвърля 5 % от общия обем на производството на вино в Съюза.

Срок за уведомлението : до 15-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Друго : цените са за непакетирана стока „франко производител“. За информацията, посочена в букви а) и б), съответните държави членки трябва да направят подбор на осем от най-представителните пазари, които да бъдат подложени на мониторинг, включващ поне два пазара на вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.

4.   Мляко и млечни продукти

а)   Мляко

Съдържание на уведомлението : цената на суровото мляко и прогнозната цена за доставките през текущия месец, изразена за 100 kg продукт с действителното съдържание на мазнини и белтъчини.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

Срок за уведомлението : до края на всеки месец по отношение на предходния месец.

Друго : цената е тази, която се плаща от първите изкупвачи, установени на територията на държавата членка.

б)   Млечни продукти

Съдържание на уведомлението : цените за сирена, различни от сирената със стандартно качество, посочени в точка 7 от приложение I, изразени за 100 kg продукт.

Засегнати държави членки : всички държави членки за видовете сирена, които са показателни за националния пазар.

Срок за уведомлението : до 15-о число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Друго : цените са за сирена, закупени от производителя, без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.), въз основа на сключени договори за доставки в рамките на три месеца.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания във връзка с уведомяването относно информацията за производството и пазара, посочена в член 12, буква б)

1.   Ориз

Съдържание на уведомлението : по отношение на видовете ориз, посочени в част I, точки 2 и 3 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

засадена площ, селскостопански добив, производство на неолющен ориз в годината на реколтата и основен добив;

б)

запаси от ориз (изразени в еквивалент на бланширан ориз), притежавани от производители и от оризови мелници към 31 август всяка година, с разпределение по ориз, произвеждан в Европейския съюз, и внесен ориз.

Срок за уведомлението : до 15 януари всяка година по отношение на предходната година.

Засегнати държави членки:

а)

за производството на неолющен ориз — всички държави членки, производителки на ориз;

б)

за запасите от ориз — всички държави членки, производителки на ориз, и държави членки с оризови мелници.

2.   Захар

А.   Площи за отглеждане на захарно цвекло

Съдържание на уведомлението : площите със захарно цвекло през текущата пазарна година и прогноза за следващата пазарна година.

Срок за уведомлението : до 31 май всяка година.

Засегнати държави членки : всички държави членки със засадена площ със захарно цвекло, по-голяма от 1 000 ha през въпросната година.

Друго: посочените стойности се изразяват в хектари и се разпределят по площи, предназначени за производството на захар, и такива, предназначени за производството на биоетанол.

Б.   Производство на захар и биоетанол

Съдържание на уведомлението : производството на захар и производството на биоетанол от всяко предприятие през предходната пазарна година и прогноза за производството на захар от всяко предприятие за текущата пазарна година;

Срок за уведомлението : до 30 ноември всяка година по отношение на производството през предходната пазарна година и до 31 март всяка година (30 юни за френските департаменти Гваделупа и Мартиника) по отношение на производството за текущата пазарна година.

Засегнати държави членки : всички държави членки, които произвеждат повече от 10 000 тона захар.

Друго

а)

„производство на захар“ означава общото количество, изразено в тонове еквивалент на бяла захар, както следва, от:

i)

бяла захар, без да се отчитат разликите в качеството;

ii)

сурова захар — въз основа на рандемана, определен по реда на буква Б, точка III от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

iii)

инвертна захар, съгласно нейното тегло;

iv)

захарозни сиропи или сиропи от инвертна захар, които са поне 70 % чисти и са произведени от захарно цвекло въз основа на съдържанието на захар, което може да бъде добито от сиропа, или въз основа на действителния добив на захар;

v)

захарозни сиропи или сиропи от инвертна захар, които са поне 75 % чисти и са произведени от захарна тръстика въз основа на съдържанието на захар;

б)

производството на захар не включва бялата захар, получена от някой от продуктите, посочени в буква а), или произведена в рамките на режима на активно усъвършенстване;

в)

захарта, произведена от цвекло, засято през конкретна пазарна година, се отнася към производството за следващата пазарна година. Независимо от това държавите членки могат да вземат решение да отнесат захарта, произведена от цвекло, засято през есента на конкретна пазарна година, към същата пазарна година, като уведомяват Комисията за решението си не по-късно от 1 октомври 2017 г.;

г)

стойностите за захарта се разпределят по месеци и —по отношение на текущата пазарна година — следва да съответстват на предварителните данни до месец февруари, както и на прогнозните данни за останалите месеци от пазарната година;

д)

производството на биоетанол включва само биоетанола, получен от някой от продуктите, посочени в буква а), и се изразява в хектолитри.

В.   Производство на изоглюкоза

Съдържание на уведомлението

а)

количествата собствено производство на изоглюкоза, доставени от всеки производител през предходната пазарна година;

б)

количествата собствено производство на изоглюкоза, доставени от всеки производител през предходния месец.

Срок за уведомлението : до 30 ноември всяка година по отношение на предходната пазарна година и до 25-то число на всеки месец по отношение на предходния месец.

Засегнати държави членки : всички държави членки, в които се произвежда изоглюкоза.

Друго : „Производство на изоглюкоза“ означава общото количество продукт, получен от глюкоза или от нейните полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 41 % фруктоза, изразена в тонове сухо вещество, независимо от действителното съдържание на фруктоза над прага от 41 %. Годишните данни за производството се разпределят по месеци.

Г.   Стокови наличности от захар и изоглюкоза

Съдържание на уведомлението

а)

количествата произведена захар, които са складирани в края на всеки месец от предприятията за производство на захар и рафинериите;

б)

количествата произведена изоглюкоза, съхранявани от производителите на изоглюкоза в края на предходната пазарна година.

Срок за уведомлението : до края на всеки месец по отношение на предходния месец за захарта и до 30 ноември за изоглюкозата.

Засегнати държави членки

а)

за захарта — всички държави членки, в които са разположени предприятия за производство на захар или рафинерии и в които производството на захар надвишава 10 000 тона;

б)

за изоглюкозата — всички държави членки, в които се произвежда изоглюкоза.

Друго : данните се отнасят за продукти, съхранявани в склад, в свободно обращение на територията на Съюза, и за производството на захар и изоглюкоза, както е определено в букви Б и В.

По отношение на захарта:

данните се отнасят за количествата, които са собственост на предприятие или рафинерия, или за които се притежава складов запис,

по отношение на количествата, съхранявани в края на месеците юли, август и септември, се уточнява количеството, което е резултат от производството на захар за следващата пазарна година,

когато съхранението се осъществява на територията на държава членка, различна от държавата членка, извършваща уведомяването на Комисията, уведомяващата държава членка информира засегнатата държава членка за количествата, съхранявани на нейна територия, и тяхното местоположение, до края на месеца, следващ месеца на уведомяване на Комисията.

Що се отнася до изоглюкозата, количествата се отнасят до количества, собственост на производителя.

3.   Влакнодайни растения

Съдържание на уведомлението

а)

площите с влакнодаен лен през текущата пазарна година и прогнози за следващата пазарна година, изразени в хектари;

б)

производство на дълги ленени влакна през предходната пазарна година и прогнози за текущата пазарна година, изразени в тонове;

в)

площи, засадени с памук през предходната стопанска година и прогнози за настоящата стопанска година, изразени в хектари;

г)

производство на неомаганен памук през предходната стопанска година и прогнози за настоящата стопанска година, изразени в тонове;

д)

средната цена на неомаганен памук, изплатена на производителите на памук по отношение на предходната стопанска година, изразена за тон продукт.

Срок за уведомлението

а)

за площи с влакнодаен лен — до 31 юли всяка година;

б)

за производство на дълги ленени влакна — до 31 октомври всяка година;

в), г) и д)

за памук — до 15 октомври всяка година.

Засегнати държави членки

а) и б):

за лен — всички държави членки, в които се произвеждат дълги ленени влакна от засадена площ над 1 000 хектара влакнодаен лен;

в), г) и д):

за памук — всички държави членки, в които най-малко 1 000 ha се засяват с памук.

4.   Хмел

Съдържание на уведомлението : следната информация за производството, дадена общо, а за информацията, посочена в букви б), в) и г) — с разпределение по горчиви и ароматни сортове хмел:

а)

брой земеделски производители, отглеждащи хмел;

б)

площи, засадени с хмел, изразени в хектари;

в)

количество (в тонове) и средна стойност на цената „франко земеделското стопанство“, изразени за килограм на продадения хмел по форуърден договор и без такъв договор;

г)

производство на алфа киселина (в тонове) и средно процентно съдържание на алфа киселина.

Срок за уведомлението : до 30 април на годината, следваща годината на реколтата на хмела.

Засегнати държави членки : държавите членки със засадена площ над 200 хектара хмел през предходната година.

5.   Маслиново масло

Съдържание на уведомлението

а)

данни за крайното производство, общия обем на вътрешното потребление (в това число преработвателната промишленост) и крайната наличност за предходния годишен период от 1 октомври до 30 септември;

б)

прогноза за месечното и общото производство, вътрешното потребление (в това число преработвателната промишленост) и крайната наличност за настоящия годишен период от 1 октомври до 30 септември.

Срок за уведомлението

а)

за предходния годишен период — най-късно до 31 октомври всяка година;

б)

за текущия годишен период — до 31 октомври и до 15-о число на всеки месец от ноември до юни.

Засегнати държави членки : държавите членки, произвеждащи маслиново масло.

6.   Банани

Съдържание на уведомлението

а)

средните продажни цени на местните пазари за зелени банани, продавани в района на производство, изразени за 100 kg продукт, и свързаните с тях количества;

б)

средните продажни цени за зелени банани, продавани извън района на производство, изразени за 100 kg продукт, и свързаните с тях количества.

Срок за уведомлението

до 15 юни всяка година по отношение на предходния период от 1 януари до 30 април,

до 15 октомври всяка година по отношение на предходния период от 1 май до 31 август,

до 15 февруари всяка година по отношение на предходния период от 1 септември до 31 декември.

Засегнати държави членки : държавите членки с район на производство, а именно:

а)

Канарските острови;

б)

Гваделупа;

в)

Мартиника;

г)

Мадейра и Азорските острови;

д)

Крит и Лакония;

е)

Кипър.

Друго : цените за зелени банани, търгувани в Съюза извън техния район на производство, са при първото пристанище на разтоварване (неразтоварена стока).

7.   Тютюн

Съдържание на уведомлението : за всички групи сортове суров тютюн:

i)

брой земеделски производители;

ii)

стопанисвана площ (в ha);

iii)

доставено количество (в тонове);

iv)

средната цена, платена на земеделските производители, без данъци и други такси, изразена за килограм продукт.

Срок за уведомлението : до 31 юли на годината, следваща годината на реколтата.

Засегнати държави членки : държавите членки с площ над 3 000 хектара, засадена с тютюн, за предходната реколта.

Друго : групите сортове суров тютюн са, както следва:

Група I

:

топлинно сушен: тютюн, изсушен в пещи с контролирана въздушна циркулация, температура и влажност, в частност Virginia;

Група II

:

светъл въздушно сушен: тютюн, изсушен на въздух в покрито помещение, без да е оставен да ферментира, в частност Burley и Maryland;

Група III

:

тъмен въздушно сушен: тютюн, изсушен на въздух в покрито помещение, като преди предлагането на пазара е оставен естествено да ферментира, в частност Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta и Pulawski;

Група IV

:

сушен на огън: тютюн, изсушен на огън, в частност Kentucky и Salento;

Група V

:

сушен на слънце: тютюн, изсушен на слънце, още наричан „източни сортове“, в частност Basmas, Katerini и Kaba-Koulak.

8.   Продукти от лозаро-винарския сектор

Съдържание на уведомлението

а)

прогнози за производството на лозаро-винарски продукти (включително гроздова мъст, която е била обект на винификация или не) на територията на държавата членка през текущата лозарска година;

б)

окончателен резултат от декларациите за производството, посочени в член 9 от Регламент (ЕО) № 436/2009, както и прогноза за производство, което не е обхванато от тези декларации;

в)

обобщение на декларациите за стоковите запаси, посочени в член 11 от Регламент (ЕО) № 436/2009, които са притежавани към 31 юли от предходната лозарска година;

г)

краен баланс за предходната лозарска година, включително цялата информация относно наличностите (начални запаси, производство, внос), употреба (индивидуално и промишлено потребление, преобразуване, износ и загуби) и крайни запаси.

Срок за уведомлението

а)

прогнози за производството — до 30 септември всяка година;

б)

окончателен резултат от декларациите за производството — до 15 март всяка година;

в)

обобщение на декларации за стоковите запаси — до 31 октомври всяка година;

г)

краен баланс — до 15 януари всяка година.

Засегнати държави членки : държавите членки, които поддържат актуализиран лозарски регистър в съответствие с член 145, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

9.   Мляко и млечни продукти

Съдържание на уведомлението : общото количество сурово краве мляко, изразено в килограми, с действителното съдържание на мазнини.

Срок за уведомлението : до 25-о число на всеки месец.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

Друго : количествата се отнасят до млякото, доставено през предходния месец на първите изкупвачи, установени на територията на държавата членка. Държавите членки гарантират, че всички установени на тяхна територия първи изкупвачи декларират навременно и точно пред компетентния национален орган количеството сурово краве мляко, което им е било доставено всеки месец, така че да бъде спазено това изискване.

10.   Яйца

Съдържание на уведомлението : броят на производствените обекти за яйца, с разпределение по методи на отглеждане, както са посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 589/2008, включително максималния капацитет на предприятието по отношение на броя на кокошките носачки, налични по едно и също време.

Срок за уведомлението : до 1 април всяка година.

Засегнати държави членки : всички държави членки.

11.   Етилов алкохол

Съдържание на уведомлението : за алкохол от земеделски произход, изразен в хектолитри чист алкохол:

а)

производство чрез ферментация и дестилация, разпределено по селскостопански суровини, от които е произведен алкохолът;

б)

количествата алкохол, които се прехвърлят от производителите или вносителите за преработка или опаковане, разпределени по категории на употреба (храни и напитки, горива, промишлени/други).

Срок за уведомлението : до 1 март всяка година по отношение на предходната календарна година.

Засегнати държави членки : всички държави членки.


Top