Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0576

Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/3337

OJ L 87, 31.3.2017, p. 166–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/576/oj

31.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/166


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2016 година

за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2004/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 27, параграф 10, първа алинея, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

От съществено значение е да се даде възможност на обществеността и инвеститорите да оценяват качеството на практиките за изпълнение на нареждания, използвани от даден инвестиционен посредник, и да могат да определят водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато инвестиционните посредници са изпълнявали нареждания на клиенти през предходната година. За да може смислено да се сравнява и да се анализира изборът на водещите пет места за изпълнение, е необходимо тази информация да се публикува от инвестиционните посредници — по-конкретно, по отношение на всеки клас финансови инструменти. За да могат да направят пълна оценка на потока нареждания на клиенти към местата за изпълнение, инвеститорите и обществеността следва да бъдат наясно дали инвестиционният посредник е сред водещите пет места за изпълнение за всеки клас финансови инструменти.

(2)

За да може да се оцени качеството на изпълнение, постигнато от местата за изпълнение, използвани от инвестиционните посредници за изпълнение на нареждания на клиенти, включително места за изпълнение в трети държави, е целесъобразно инвестиционните посредници да публикуват информацията, изисквана съгласно настоящия регламент по отношение на местата на търговия, маркет мейкърите или други лица, осигуряващи ликвидност или всеки субект, който изпълнява в трета държава функция, сходна с функциите, изпълнявани от някой от посочените по-горе субекти.

(3)

С цел да се предостави точна и сравнима информация, е необходимо да се определят класовете финансови инструменти съобразно техните характеристики във връзка с целите на публикуване. Обхватът на всеки клас финансови инструменти следва да бъде достатъчно тесен, за да разкрива различията при изпълнението между класовете, но същевременно достатъчно широк, за да се подсигури пропорционалност при задължението за докладване на инвестиционните посредници. Като се има предвид широкият обхват на капиталовия клас финансови инструменти, той следва да се раздели на подкласове въз основа на ликвидността. Тъй като ликвидността е важен фактор, определящ поведението при изпълнение, и тъй като местата за изпълнение често са в конкуренция за привличане на потоци от най-често търгуваните ценни книжа, е целесъобразно капиталовите инструменти да се класифицират в зависимост от тяхната ликвидност, както е определено съгласно режима за стъпки на котиране, посочен в Директива 2014/65/ЕС.

(4)

Когато публикуват идентификационните данни на водещите пет места за изпълнение, на които те изпълняват нареждания на клиенти, е уместно инвестиционните посредници да дават информация относно обема и броя на нарежданията, изпълнени от всяко място за изпълнение, за да може инвеститорите да си създадат мнение относно потока на нарежданията на клиентите от посредника към мястото за изпълнение. Когато за един или повече класове финансови инструменти инвестиционният посредник изпълнява само много малък брой нареждания, информацията относно водещите пет места за изпълнение няма да е много съдържателна, нито представителна за правилата за изпълнение на нареждания. Поради това е целесъобразно да се изисква от инвестиционните посредници да посочват ясно класовете финансови инструменти, за които те изпълняват много малък брой поръчки.

(5)

С цел предотвратяване изтичането на потенциално чувствителна по отношение на пазара информация, обемът на дейността, развивана от даден инвестиционен посредник, обемът на изпълнение и броят на изпълнените нареждания следва да бъдат изразени като процент от общия обем и от общия брой на изпълнените от инвестиционния посредник нареждания за съответния клас финансови инструменти, а не като абсолютни стойности.

(6)

Уместно е инвестиционните посредници да бъдат задължени да публикуват информация, която е от значение за определянето на тяхното поведение при изпълнение. За да се гарантира, че инвестиционните посредници не се подвеждат под отговорност за решения за изпълнение, за които те не носят отговорност, уместно е инвестиционните посредници да оповестяват процента на изпълнените нареждания от всяко от водещите пет места за изпълнение, когато изборът на място за изпълнение е бил направен от клиентите.

(7)

Налице са няколко фактора, които могат да окажат потенциално въздействие върху поведението на инвестиционните посредници при изпълнението на нареждания, като например тесни връзки между инвестиционните посредници и местата за изпълнение. Предвид потенциалната същественост на тези фактори е целесъобразно да се изисква те да бъдат анализирани при оценяване на качеството на изпълнението от всички места за изпълнение.

(8)

Конкретният тип на нарежданията може да бъде важен фактор, който обяснява как и защо инвестиционните посредници изпълняват нарежданията на дадено място за изпълнение. Това може също така да се отрази на начина, по който инвестиционният посредник определя стратегиите си за изпълнение, включително програмиране на устройствата за интелигентно насочване на нареждания за постигане на специфичните цели на тези нареждания. Поради това е целесъобразно при докладването да се прави ясно разграничение между различните категории нареждания.

(9)

С оглед на правилното анализиране на информацията е важно потребителите да са в състояние да правят разграничение между местата за изпълнение на нареждания на професионални клиенти и местата за изпълнение на нареждания на непрофесионалните клиенти, като се имат предвид значителните различия в начина, по който инвестиционните посредници получават възможно най-добрия резултат за непрофесионалните клиенти в сравнение с професионалните клиенти, а именно, че инвестиционните посредници трябва да преценят обстоятелствата предимно по отношение на цените и разходите, когато изпълняват нареждания от непрофесионални клиенти. Поради това е целесъобразно информацията за водещите пет места за изпълнение да се представя поотделно за непрофесионални клиенти и съответно за професионални клиенти, което ще позволи качествена оценка на потока нареждания на тези места на търговия.

(10)

За да изпълнят задължението за най-добро изпълнение, при прилагането на критериите за най-добро изпълнение за непрофесионалните клиенти инвестиционните посредници обикновено не използват едни и същи места за изпълнение за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) и за другите сделки. Причината е, че СФЦК се използват като източник на финансиране, при който има ангажимент, че заемащото средствата лице ще върне еквивалентни ценни книжа на бъдеща дата, както и че условията по СФЦК обикновено се договарят между страните преди изпълнението. Затова при СФЦК изборът на места за изпълнение е по-ограничен, отколкото при другите сделки, тъй като зависи от конкретните предварително договорени между страните условия и от това дали на тези места за изпълнение има съответно търсене на конкретните финансови инструменти. Поради това е целесъобразно инвестиционните посредници да обобщават и публикуват в отделен доклад водещите по отношение на търгуваните обеми пет места за изпълнение, на които те са изпълнявали СФЦК, така че да може да бъде направена качествена оценка на потока нареждания на тези места. С оглед на специфичния характер на СФЦК и като се има предвид, че големите им размери по всяка вероятност биха ограничили представителността на съвкупността от сделки на клиенти (особено онези, които не включват СФЦК), е необходимо също така те да бъдат изключени от таблиците, свързани с водещите пет места за изпълнение, на които инвестиционните посредници изпълняват нареждания на други клиенти.

(11)

Уместно е инвестиционните посредници да публикуват оценка на качеството на изпълнение, постигнато на всички използвани от тях места. Тази информация ще даде ясна картина за стратегиите за изпълнение и инструментите за оценка на качеството на изпълнение, постигнато на тези места. Тази информация също така ще позволи на инвеститорите да оценят ефективността на наблюдението, провеждано от инвестиционните посредници във връзка с тези места за изпълнение.

(12)

По специално, при оценката на качеството на изпълнение, постигнато на всички места за изпълнение във връзка с разходите, е целесъобразно инвестиционните посредници също така да правят анализ на договореностите, които имат с тези места на търговия във връзка с извършените или получените плащания и с отстъпките, рабатите или получените непарични облаги. Тази оценка следва също така да даде възможност на обществеността да разгледа въздействието на тези договорености върху разходите за инвеститорите и как те спазват член 27, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС.

(13)

Също така е целесъобразно да се определи обхватът на такова публикуване и основните му характеристики, включително ползите за инвестиционните посредници от данните за качеството на изпълнението, предоставени от местата за изпълнение съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията (2).

(14)

Идентификационните данни на местата за изпълнение и информацията за качеството на изпълнение следва да се публикуват ежегодно и да се позовават на поведението при изпълнение на нареждания за всеки клас финансови инструменти с оглед на отразяването на съответните промени, настъпили през предходната календарна година.

(15)

Инвестиционните посредници не следва да бъдат възпрепятствани да приемат допълнително ниво на докладване, което е по-подробно, при условие че в такъв случай допълнителният доклад допълва и не замества това, което се изисква съгласно настоящия регламент.

(16)

С оглед на последователността и за да се гарантира гладкото функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите, установени в настоящия регламент, и свързаните национални разпоредби за транспониране на Директива 2014/65/ЕС да се прилагат от една и съща дата.

(17)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(18)

ЕОЦКП е провел открити обществени консултации по проекта за регулаторни технически стандарти, на който настоящият регламент е основан, анализирал е потенциалните свързани разходи и ползи и е поискал становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата относно съдържанието и формата на информацията, която трябва да бъде публикувана от инвестиционните посредници ежегодно във връзка с нареждания на клиенти, изпълнявани на места на търговия, систематични участници, маркет мейкъри или други лица, осигуряващи ликвидност или субекти, които изпълняват функции, подобни на изпълняваните от някой от посочените по-горе субекти в трета държава.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„пасивно нареждане“ означава нареждане, вписано в дневника за нареждания, което е осигурило ликвидност;

б)

„агресивно нареждане“ означава нареждане, вписано в дневника за нареждания, което е изтеглило ликвидност;

в)

„насочено нареждане“ означава нареждане, при което конкретното място за изпълнение се определя от клиента преди изпълнението на нареждането.

Член 3

Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение

1.   Инвестиционните посредници публикуват водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти, посочени в приложение I. Информацията относно клиентите на дребно се публикува във формата, посочен в таблица 1 от приложение II, а информацията относно професионалните клиенти се публикува във формата, посочен в таблица 2 от приложение II. От публикуването се изключват нареждания относно сделки за финансиране с ценни книжа (СФЦК) и се включва следната информация:

а)

класа финансови инструменти;

б)

наименование и идентификационен номер на мястото;

в)

обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;

г)

брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания;

д)

процент на изпълнените нареждания, посочени в буква г), които са били пасивни и агресивни нареждания;

е)

процент на нарежданията, посочени в буква г), които са били насочени нареждания;

ж)

потвърждение за това дали посредникът е изпълнявал средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

2.   Инвестиционните посредници публикуват водещите пет места за изпълнение по отношение на обемите на търговия за всички изпълнени нареждания на клиенти по СФЦК за класа финансови инструменти, посочен в приложение I, във формата, посочен в таблица 3 от приложение II. Публикацията съдържа следната информация:

а)

обем на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия изпълнен обем;

б)

брой на нарежданията на клиенти, изпълнени на съответното място за изпълнение, изразен като процент от общия брой на изпълнените нареждания;

в)

потвърждение за това дали инвестиционният посредник е изпълнявал средно по-малко от една сделка на работен ден през предходната година за съответния клас финансови инструменти.

3.   Инвестиционните посредници публикуват за всеки клас финансови инструменти обобщение на анализа и заключенията, които правят от своя подробен мониторинг на качеството на изпълнението на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение, на които те са изпълнили всички нареждания на клиенти за предходната година. Информацията включва:

а)

обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение;

б)

описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение което и да било от местата за изпълнение на нареждания;

в)

описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги;

г)

описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила;

д)

обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания;

е)

обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента;

ж)

обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575;

з)

когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 4

Формат

Инвестиционните посредници оповестяват информацията, изисквана в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2, на своите уебсайтове чрез попълване на образците, поместени в приложение II, в машинночетим електронен формат, достъпни за изтегляне от широката общественост; информацията, изисквана в съответствие с член 3, параграф 3, се публикува на техните уебсайтове в електронен формат, достъпен за изтегляне от широката общественост.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с данните, които трябва да се публикуват от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките (вж. страница 152 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Класове финансови инструменти

а)

Капиталови инструменти — акции и депозитарни разписки

i)

Стъпка на котиране за ликвидност/обхвати 5 и 6 (от 2 000 сделки на ден)

ii)

Стъпка на котиране за ликвидност/обхвати 3 и 4 (от 80 до 1 999 сделки на ден)

iii)

Стъпка на котиране за ликвидност/обхвати 1 и 2 (от 0 до 79 сделки на ден)

б)

Дългови инструменти

i)

Облигации

ii)

Инструменти на паричния пазар

в)

Деривати върху лихвени проценти

i)

Фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия

ii)

Суапове, форуърдни споразумения и други лихвени деривати

г)

кредитни деривати

i)

Фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия

ii)

Други кредитни деривати

д)

Валутни деривати

i)

Фючърси и опции, допуснати до търговия на място на търговия

ii)

Суапове, форуърдни споразумения и други валутни деривати

е)

Структурирани финансови инструменти

ж)

Капиталови деривати

i)

Опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия

ii)

Суапове и други капиталови деривати

з)

Секюритизирани деривати

i)

Варанти и деривати върху сертификати

ii)

Други секюритизирани деривати

и)

Стокови деривати и деривати за квоти за емисии

i)

Опции и фючърси, допуснати до търговия на място на търговия

ii)

Други стокови деривати и деривати за квоти за емисии

й)

Договори за разлика

к)

Борсово търгувани продукти (боросово търгувани фондове, борсово търгувани облигации и борсово търгувани стоки)

л)

Квоти за емисии

м)

Други инструменти


ПРИЛОЖЕНИE II

Таблица 1

Клас инструмент

 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година

ДА/НЕ

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)

Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас

Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас

Процент на пасивните нареждания

Процент на агресивните нареждания

Процент на насочените нареждания

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 


Таблица 2

Клас инструмент

 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година

ДА/НЕ

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)

Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас

Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас

Процент на пасивните нареждания

Процент на агресивните нареждания

Процент на насочените нареждания

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

 

 

 


Таблица 3

Клас инструмент

 

Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година

ДА/НЕ

Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в низходящ ред)

Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас

Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 

Наименование и идентификатор за мястото (MIC или LEI)

 

 


Top