Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0543

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията от 22 март 2017 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1728

OJ L 78, 23.3.2017, p. 13–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/543/oj

23.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/543 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2017 година

за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд (1), и по-специално член 5, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури съпоставимост на данните от извършените в държавите членки преброявания на населението и жилищния фонд и да се даде възможност да бъдат съставени надеждни сравнения на равнището на Съюза, е необходимо обхванатите при преброяването теми да бъдат определени и групирани в разбивки по един и същ начин във всички държави членки. Поради това следва да бъдат приети технически спецификации за тези теми и техните разбивки.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите спецификации за обхванатите при преброяването теми и за техните разбивки, приложими по отношение на данните, които трябва да бъдат изпратени на Комисията за референтната 2021 година, са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически спецификации на обхванатите при преброяването теми и на техните разбивки

Техническите спецификации са представени в следния ред:

Всяка от темите е отбелязана със заглавие.

Заглавията на темите могат да бъдат последвани от технически спецификации, отнасящи се до съответната тема по принцип.

В техническите спецификации се уточнява(т) разбивката/ите на темите. Някои теми имат по няколко разбивки, всяка от тях с различна степен на детайлност. В тези случаи разбивките с най-висока степен на детайлност се обозначават с буквата „H“, разбивките със средна степен на детайлност — с „M“, разбивките с най-ниска степен на детайлност — с „L“, а разбивките, отнасящи се до националното ниво — с „N“.

Посочват се сборовете, за които се отнасят разбивките. Всяка разбивка може да бъде последвана от допълнителни технически спецификации, които се отнасят конкретно до въпросната разбивка.

Тема: Обичайно местопребиваване

При прилагането на определението за „обичайно местопребиваване“, дадено в член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 763/2008, държавите членки разглеждат специалните случаи, както следва:

а)

Когато едно лице има няколко обичайни местопребивавания в рамките на една година, за негово обичайно местопребиваване се приема мястото, на което е прекарало по-голямата част от годината, без значение дали то се намира в друго населено място в същата държава или извън границите ѝ. Ако обаче дадено лице през седмицата работи далече от дома си и се прибира в семейното жилище през уикенда, за негово обичайно местопребиваване се приема семейното жилище, без значение дали работното му място е в друго населено място в рамките на същата държава или извън нея.

б)

За обичайно местопребиваване на обучаващите се в училища за основно и средно образование, които са далече от дома си през учебната година, и без оглед на това колко често се връщат в семейното си жилище, се приема семейното жилище (без оглед на това дали учат в друго населено място в рамките на същата държава или извън нея).

в)

За обичайно местопребиваване на обучаващите се в колеж или университет далече от дома се приема адресът, на който те са регистрирани през учебната година, без значение дали местопребиваването е институция (като например интернат) или частна квартира, и без оглед на това дали те следват в друго населено място в рамките на същата държава или извън нея. Изключение от това са случаите, в които мястото на следване се намира в същата държава, в който случай за обичайно местопребиваване може да се приеме семейното жилище.

г)

Дадена институция може да се разглежда като обичайно местопребиваване на всеки един от нейните обитатели, които към момента на преброяването са живели или най-вероятно ще живеят в нея в продължение на поне 12 месеца.

д)

Общото правило във връзка с мястото, на което лицето прекарва по-голямата част от дневния период на почивка, се прилага и по отношение на военнослужещи на наборна военна служба и кадри на въоръжените сили, които живеят в казарми или военни лагери.

е)

За обичайно местопребиваване на бездомни или безпризорни лица, номади, скитници и лица без обичайно местопребиваване се приема местонахождението им към момента на преброяването.

ж)

За обичайно местопребиваване на деца, които имат две различни места на пребиваване (чиито родители например са разведени), се приема мястото, където детето прекарва по-голямата част от времето. Когато детето прекарва равни периоди от време с двамата родители, за обичайно местопребиваване се приема мястото, на което то се намира в нощта на преброяването, или като алтернативна възможност — домакинството, където е законното или регистрираното пребиваване на детето.

з)

Включват се моряци на търговски кораби и рибари, които обичайно пребивават в държавата, но към момента на преброяването са в морето (включително тези, които нямат друго местопребиваване освен своите помещения на борда на кораба).

и)

Включват се лица, които може да са с незаконен или нерегистриран престой, както и търсещи убежище лица и лица, които са поискали или са получили статут на бежанец или подобни видове международна закрила, при условие че отговарят на критериите за обичайно местопребиваване в държавата. Намерението не е тези лица да бъдат разграничени от останалите, а по-скоро да се гарантира, че няма да бъдат изпуснати при преброяването.

й)

Включват се деца, родени през последните дванадесет месеца преди референтния за преброяването момент и чиито семейства обичайно пребивават в държавата към референтния за преброяването момент.

к)

Включват се лица, чийто престой в страната (действителен и/или планиран) е точно една година.

Военни, военноморски и дипломатически служители и техните семейства

л)

Чуждестранни военни, военноморски и дипломатически служители и техните семейства, разположени в държавата, независимо от продължителността на техния престой, се изключват от населението с обичайно местопребиваване в дадената държава.

м)

Когато продължителността на пребиваване извън държавата за национални служители на военна, военноморска или дипломатическа служба и техните семейства, намиращи се извън държавата, може да бъде установена, се прилагат следните правила:

Ако те пребивават в чужбина по-малко от 12 месеца и възнамеряват да се върнат в мястото на заминаване, те се разпределят в рамките на държавата в съответствие с правилата за обичайно местопребиваване. По-конкретно, те биха могли да бъдат отнесени към (в низходящ ред на приоритетност):

i)

адреса на семейното жилище в държавата, ако има такова, или

ii)

местоработата в държавата, където са били разпределени преди заминаването за чужбина.

Ако те пребивават в чужбина не по-малко от 12 месеца или ако не възнамеряват да се върнат в мястото на заминаване (въпреки че се връщат в държавата в рамките на 12-месечен период), те се разпределят към „виртуално място“ (допълнителен регион) в държавата на заминаване.

Въз основа на определението за обичайно местопребиваване лицата, които са обичайно пребиваващи на мястото, където се извършва преброяването, но отсъстват или се очаква да отсъстват към момента на преброяването за по-малко от една година, се считат за временно отсъстващи лица и като такива се включват в общото население. Лицата, които живеят или се очаква да живеят извън мястото на преброяването за една година или повече, не се считат за временно отсъстващи и поради това не се включват в общото население. Това правило се прилага без оглед на продължителността на евентуалните периоди, през които те гостуват на семействата си.

Лицата, които са обхванати от преброяването, но не отговарят на критериите за обичайно местопребиваване на мястото на преброяването, т.е. не живеят или не възнамеряват да живеят на мястото на преброяването в продължение на непрекъснат период от най-малко 12 месеца, се считат за временно присъстващи и поради това не се включват в общото обичайно пребиваващо население.

Географски район  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Общо (на територията на държавата членка)

0.

0.

0.

0.

x.

Всички региони на ниво NUTS 1 в държавата членка

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Всички региони на ниво NUTS 2 в държавата членка

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Всички региони на ниво NUTS 3 в държавата членка

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Всички региони на ниво LAU 2 в държавата членка

 

 

 

x.x.x.x.

С разбивките по географски райони се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата (обичайно местопребиваване). Те могат да бъдат използвани и за изготвянето на разбивка по региони на който и да е сбор, към който не се прилага нито темата „Обичайно местопребиваване“, нито темата „Местоположение на работното място“.

За разбивките по географски район се използват версиите на общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS (2)) и на класификацията на местните административни единици (LAU), валидни към 1 януари 2021 г.

Тема: Местоположение на работното място

Местоположението на работното място е географският район, в който понастоящем наето лице упражнява професията си.

Работното място на работещите предимно вкъщи лица съвпада с обичайното им местопребиваване. Понятието „работещо лице“ се отнася до работа, извършвана от „наето лице“, в съответствие с определението в тема „Статут на настояща дейност“. Работещ „предимно“ вкъщи означава, че лицето прекарва цялото или по-голямата част от времето, работейки от дома, и по-малко или никакво време на работно място, различно от дома.

За разбивките по местоположение на работното място се използва версията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), валидна към 1 януари 2021 г.

Информацията за лицата, които нямат фиксирано работно място, но които се отчитат на постоянен адрес в началото на своя работен период (например автобусни шофьори, екипажи на самолети, работници на улични пазарни сергии, които не се демонтират в края на работния ден), следва да се отнася за този адрес. Тази група може да включва и лицата, които редовно пътуват до работното място, като пресичат границата със съседна държава. Разбивка „Без фиксирано работно място (на територията на държавата членка или извън нея)“ включва всички лица без фиксирано работно място, но се отнася също така за лица като моряци, рибари и крайбрежни работници, за които може да не е възможно да се определи работното място.

Местоположение на работното място  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Общо

0.

0.

1.

На територията на държавата членка

1.

1.

 

1.x.

Всички региони на ниво NUTS 1 в държавата членка

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Всички региони на ниво NUTS 2 в държавата членка

 

1.x.x.

 

1.y.

Неизвестно работно място в държавата членка

 

1.y.

2.

Извън територията на държавата членка

2.

2.

3.

Без фиксирано работно място (на територията или извън територията на държавата членка)

3.

3.

4.

Неизвестно работно място (неизвестно дали е на територията, или извън територията на държавата членка)

4.

4.

5.

Не се прилага (неработещо лице)

5.

5.

С разбивките по „Местоположение на работното място“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Населено място

Населеното място представлява обособена населена местност, т.е. район, определен от наличието на население, обитаващо съседни или близко разположени сгради. Тези сгради могат:

а)

да образуват непрекъснат застроен район с ясно разграничена система от улици; или

б)

дори и да не са част от застроен район, да представляват група от сгради, характеризираща се с уникално географско название, признато на местно ниво; или

в)

дори и да не отговарят на нито един от гореописаните два критерия, да съставляват група от сгради, всяка от които се намира на разстояние най-много 200 метра от най-близката сграда.

При прилагането на това определение някои категории земеползване не се разглеждат като нарушаващи целостта на застроения район. Тези категории включват: промишлени и търговски сгради и съоръжения, обществени паркове, детски площадки и градини, футболни игрища и други спортни съоръжения, реки с мостове, железопътни релси, канали, паркингови пространства и други видове транспортна инфраструктура, църковни дворове и гробища.

Регионите на ниво LAU 2 с общо население под 2 000 души могат да се считат за едно населено място.

Населението на дадено населено място се определя като лицата с обичайно местопребиваване във въпросното населено място.

Разпръснатите сгради се отнасят към категорията, представляваща броя лица с обичайно местопребиваване в тях.

Големина на населеното място

LOC.

0.

Общо

0.

1.

1 000 000 и повече души

1.

2.

500 000 — 999 999 души

2.

3.

200 000 — 499 999 души

3.

4.

100 000 — 199 999 души

4.

5.

50 000 — 99 999 души

5.

6.

20 000 — 49 999 души

6.

7.

10 000 — 19 999 души

7.

8.

5 000 — 9 999 души

8.

9.

2 000 — 4 999 души

9.

10.

1 000 — 1 999 души

10.

11.

500 — 999 души

11.

12.

200 — 499 души

12.

13.

по-малко от 200 души

13.

С разбивката „Големина на населеното място“ се цели групировка на крайните или междинните сборове от единици, които се намират в „населените места“, в това число крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Пол

Пол

SEX.

0.

Общо

0.

1.

Мъже

1.

2.

Жени

2.

С разбивката „Пол“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Възраст

Съобщава се достигнатата възраст в навършени години към референтната дата.

Възраст

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Общо

0.

0.

0.

1.

под 15 години

1.

1.

1.

 

1.1.

под 5 години

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

под 1 година

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 година

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 години

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 години

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 години

 

 

1.1.5.

 

1.2.

от 5 до 9 години

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 години

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 години

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 години

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 години

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 години

 

 

1.2.5.

 

1.3.

от 10 до 14 години

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 години

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 години

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 години

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 години

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 години

 

 

1.3.5.

2.

от 15 до 29 години

2.

2.

2.

 

2.1.

от 15 до 19 години

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 години

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 години

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 години

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 години

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 години

 

 

2.1.5.

 

2.2.

от 20 до 24 години

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 години

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 години

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 години

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 години

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 години

 

 

2.2.5.

 

2.3.

от 25 до 29 години

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 години

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 години

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 години

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 години

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 години

 

 

2.3.5.

3.

от 30 до 49 години

3.

3.

3.

 

3.1.

от 30 до 34 години

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 години

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 години

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 години

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 години

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 години

 

 

3.1.5.

 

3.2.

от 35 до 39 години

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 години

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 години

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 години

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 години

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 години

 

 

3.2.5.

 

3.3.

от 40 до 44 години

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 години

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 години

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 години

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 години

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 години

 

 

3.3.5.

 

3.4.

от 45 до 49 години

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 години

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 години

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 години

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 години

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 години

 

 

3.4.5.

4.

от 50 до 64 години

4.

4.

4.

 

4.1.

от 50 до 54 години

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 години

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 години

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 години

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 години

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 години

 

 

4.1.5.

 

4.2.

от 55 до 59 години

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 години

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 години

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 години

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 години

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 години

 

 

4.2.5.

 

4.3.

от 60 до 64 години

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 години

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 години

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 години

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 години

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 години

 

 

4.3.5.

5.

от 65 до 84 години

5.

5.

5.

 

5.1.

от 65 до 69 години

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 години

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 години

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 години

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 години

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 години

 

 

5.1.5.

 

5.2.

от 70 до 74 години

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 години

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 години

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 години

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 години

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 години

 

 

5.2.5.

 

5.3.

от 75 до 79 години

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 години

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 години

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 години

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 години

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 години

 

 

5.3.5.

 

5.4.

от 80 до 84 години

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 години

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 години

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 години

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 години

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 години

 

 

5.4.5.

6.

85 и повече години

6.

6.

6.

 

6.1.

от 85 до 89 години

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 години

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 години

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 години

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 години

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 години

 

 

6.1.5.

 

6.2.

от 90 до 94 години

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 години

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 години

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 години

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 години

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 години

 

 

6.2.5.

 

6.3.

от 95 до 99 години

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 години

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 години

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 години

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 години

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 години

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 и повече години

 

6.4.

6.4.

С разбивките по „Възраст“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Юридическо семейно положение

„Семейно положение“ се определя като (юридически) брачен статут на дадено лице по отношение на семейното право (или обичаи) на държавата (т.е. статут de jure).

Всяко лице се категоризира в съответствие с най-скорошно придобитото си юридическо семейно положение към референтната дата.

В случаите, в които законодателството на дадена държава членка съдържа разпоредби за „законна раздяла“ на брачните партньори или партньорите в регистрирано партньорство, „законно разделените“ лица се класират в графа „Женен/омъжена или в регистрирано партньорство“ (LMS.L. 2. и LMS.H. 2.).

Юридическо семейно положение

LMS.L.

LMS.H.

0.

Общо

0.

0.

1.

Никога не са сключвали брак и никога не са били в регистрирано партньорство

1.

1.

2.

Лице, което е сключило граждански брак или е в регистрирано партньорство

2.

2.

 

2.1.

В разнополов брак или разнополово регистрирано партньорство

 

2.1.

2.2.

В еднополов брак или еднополово регистрирано партньорство

 

2.2.

3.

Вдовец/вдовица или регистрирано партньорство, завършило със смъртта на единия от партньорите (след което другият не е сключвал отново брак, нито е встъпвал отново в регистрирано партньорство)

3.

3.

4.

Разведен/разведена или регистрирано партньорство, разтрогнато по законов път (след което лицето не е сключвало брак, нито е встъпвало отново в регистрирано партньорство)

4.

4.

5.

Не е посочено

5.

5.

С разбивката „Юридическо семейно положение“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Статут на настояща дейност

„Статут на настояща дейност“ означава настояща обвързаност на лицето с определена икономическа дейност въз основа на референтен период от една седмица, която може да бъде конкретна, скорошна, фиксирана, календарна седмица или последната пълна календарна седмица, или пък последните седем дни, предшестващи преброяването.

Категория „Работна сила“ обхваща всички лица, които изпълняват изискванията за включване в категорията на наетите или безработните лица.

Категория „Наети лица“ обхваща всички лица на възраст 15 и повече години, които през референтната седмица:

а)

са упражнявали в продължение на най-малко един час труд срещу заплащане или печалба, в брой или в натура; или

б)

временно са отсъствали от длъжност, която вече са упражнявали и с която са официално обвързани, или пък от дейност, която са упражнявали като самостоятелно заети лица.

Наетите лица, които временно не са на работа, също се считат за наети на платена трудова позиция, при условие че имат официално трудово правоотношение. Възможните причини за подобно временно отсъствие могат да бъдат:

а)

заболяване или телесна повреда; или

б)

ваканция или отпуск; или

в)

стачни действия или локаут; или

г)

отпуск за образование или обучение; или

д)

отпуск по майчинство или родителски отпуск; или

е)

намаляване на икономическата активност; или

ж)

временна дезорганизация или преустановяване на трудовата дейност поради причини като: лоши климатични условия, механична или електрическа повреда или недостиг на суровини и горива; или

з)

временно отсъствие с друг мотив с отпуск или без отпуск.

Наличието на официално трудово правоотношение се определя съобразно един или повече от следните критерии:

а)

непрекъснато получаване на надница или заплата; или

б)

наличие на гаранция за завръщане на работа след отпадането на непредвиденото обстоятелство или на споразумение относно датата на завръщане; или

в)

изтеклият период на отсъствието от работното място, когато това е приложимо, може да се равнява на периода, през който работниците имат право на компенсационни помощи, без да са задължени да приемат други предложения за работа.

Самостоятелно заетите лица се считат за наети лица, ако са работили като такива през референтната седмица или временно отсъстват от работа и предприятието им междувременно продължава да съществува.

Семейните работници се считат за „наети“ на работа лица на същото основание като другите наети лица; това не зависи от броя на часовете, които са отработени през референтния период. По същият начин лица, които изпълняват задачи или служебни задължения на наето лице, което е член на семейството и живее в същото или в друго домакинство, също се класифицират като наети лица.

Категория „Безработни“ обхваща всички лица на възраст 15 и повече години, които са били:

а)

„без работа“, т.е. не са били наети на платена работа, нито са били самостоятелно заети през референтната седмица; и

б)

„понастоящем на разположение за работа“, т.е. били са на разположение за наемане на платена работа или за самостоятелна заетост през референтната седмица и две седмици след това; и

в)

„търсещи работа“, т.е. предприели са конкретни стъпки за търсене на платена работа или за самостоятелна заетост в продължение на четири седмици, последната от които е референтната седмица.

Категория „Други“ включва лицата извън работната сила, които получават публична помощ или подкрепа от частния сектор, както и всички други лица, които не попадат в никоя от посочените по-горе категории.

При определянето на един единствен статут на дейност на лицата се дава приоритет на статут „Наети лица“ пред статут „Безработни“ и на статут „Безработни“ пред статут „Извън работната сила“.

При определянето на един единствен статут на дейност на лицата, които понастоящем са извън работната сила, се дава приоритет на статут „Лица под установената за държавата минимална възраст за упражняване на икономическа дейност“ пред статут „Получатели на пенсии или на капиталов доход“, на статут „Получатели на пенсии или на капиталов доход“ пред статут „Обучаващи се“ и на статут „Обучаващи се“ пред статут „Други“.

Така категория „Обучаващи се“ (CAS.H.2.3.) обхваща обучаващите се в системата на средното и висшето образование, които:

са навършили установената за държавата минимална възраст за упражняване на икономическа дейност, и

са извън работната сила, и

не получават пенсия или капиталов доход.

Статут на настояща дейност

CAS.L.

CAS.H.

0.

Общо

0.

0.

1.

Работна сила

1.

1.

 

1.1.

Наети лица

1.1.

1.1.

 

1.2.

Безработни

1.2.

1.2.

2.

Извън работната сила

2.

2.

 

2.1.

Лица под установената за държавата минимална възраст за упражняване на икономическа дейност

 

2.1.

 

2.2.

Получатели на пенсии или на капиталов доход

 

2.2.

 

2.3.

Обучаващи се

 

2.3.

 

2.4.

Други

 

2.4.

3.

Не е посочено

3.

3.

С разбивките по „Статут на настояща дейност“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Занятие

„Занятие“ се отнася за вида трудова дейност, извършвана в рамките на дадена длъжност. „Вид трудова дейност“ се описва с основните задачи и служебни задължения, свързани с дейността.

Отнасянето на лицата към разбивките на теми „Занятие“, „Индустрия“ и „Статут на трудова заетост“ се основава на едно и също работно място. Лицата с повече от едно работно място се отнасят към занятието на основното им работно място, което се определя според:

1)

времето, прекарано на работното място, или, ако то не е известно,

2)

получения доход.

Лицата на възраст 15 или повече години, които са работили (т.е. чийто „Статут на настояща дейност — CAS“ е бил „Наети лица“ (CAS.L. и CAS.H. 1.1)) през референтната седмица, се класират само в една от категориите от OCC.1. до OCC.11.

Лица на възраст под 15 години, както и лица на възраст 15 или повече години, които са били:

безработни през референтната седмица („Статут на настояща дейност“ — „Безработни“ (CAS.L. 1.2)) или които са били

извън работната сила („Статут на настояща дейност“ — „Извън работната сила“ (CAS.L. и CAS.H.2.)), се класират в категория „Не се прилага“ (OCC.12.).

В случай че наименованията на категориите по класификацията ISCO в сила към 1 януари 2021 г. се различават от изброените в категории OCC.2. — OCC.11., се използват наименованията по класификацията ISCO в сила към 1 януари 2021 г.

Занятие

OCC.

0.

Общо

0.

1.

Ръководители

1.

2.

Специалисти

2.

3.

Техници и приложни специалисти

3.

4.

Помощен административен персонал

4.

5.

Работници в сферата на услугите и продажбите

5.

6.

Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство

6.

7.

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

7.

8.

Оператори на инсталации и на машини и монтажници

8.

9.

Професии, неизискващи специална квалификация

9.

10.

Професии във въоръжените сили

10.

11.

Не е посочено

11.

12.

Не се прилага

12.

С разбивката „Занятие“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Индустрия

„Индустрия (клон на икономическа дейност)“ се отнася до вида производство или дейност на предприятието (или сходна структура), в което е местоработата на дадено наето лице. За лицата, които са наети от едно предприятие, но чието работно място в действителност се намира в друго (наети чрез агенция или командировани работници), се съобщава индустрията (или клонът на икономическа дейност) на предприятието (или сходна структура), в което действително се намира работното място.

Отнасянето на лицата към разбивките на теми „Занятие“, „Индустрия“ и „Статут на трудова заетост“ се основава на едно и също работно място. Лицата с повече от едно работно място се отнасят към индустрията (или клона на икономическа дейност) на основното им работно място, което се определя според:

времето, прекарано на работното място, или ако то не е известно,

получения доход.

Лицата на възраст 15 или повече години, които са работили (т.е. чийто „Статут на настояща дейност — CAS“ е бил „Наети лица“ (CAS.L. и CAS.H. 1.1)) през референтната седмица, се класират само в една от категориите от IND.1. до IND.11.

Лица на възраст под 15 години, както и лица на възраст 15 или повече години, които са били:

безработни през референтната седмица („Статут на настояща дейност“ — „Безработни“ (CAS.L. и CAS.H.1.2)) или които са били

извън работната сила („Статут на настояща дейност“ — „Извън работната сила“ (CAS.L. и CAS.H.2.)), се класират в категория „Не се прилага“ (IND.12.).

Индустрия

IND.L.

IND.H.

0.

Общо

0.

0.

1.

Селско, горско и рибно стопанство

1.

1.

2

Преработваща промишленост, добивна промишленост и други видове промишленост

2.

2.

 

2.1.

Добивна промишленост

 

2.1.

 

2.2.

Преработваща промишленост

 

2.2.

 

2.3.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

 

2.3.

 

2.4

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

 

2.4.

3.

Строителство

3.

3.

4.

Търговия, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство

4.

4.

 

4.1

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

 

4.1.

 

4.2

Транспорт, складиране и пощи

 

4.2.

 

4.3

Хотелиерство и ресторантьорство

 

4.3.

5.

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

5.

5.

6.

Финансови и застрахователни дейности

6.

6.

7.

Операции с недвижими имоти

7.

7.

8.

Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности

8.

8.

 

8.1.

Професионални дейности и научни изследвания

 

8.1.

 

8.2.

Административни и спомагателни дейности

 

8.2.

9.

Държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа

9.

9.

 

9.1.

Държавно управление

 

9.1.

 

9.2.

Образование

 

9.2.

 

9.3.

Хуманно здравеопазване и социална работа

 

9.3.

10.

Други услуги

10.

10.

 

10.1.

Култура, спорт и развлечения

 

10.1.

 

10.2.

Други дейности

 

10.2.

 

10.3.

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

 

10.3.

 

10.4.

Дейности на екстериториални организации и служби

 

10.4.

11.

Не е посочено

11.

11.

12.

Не се прилага

12.

12.

В случай че наименованията на категориите по класификацията NACE в сила към 1 януари 2021 г. се различават от изброените в категории IND.1. — IND.10., се използват наименованията по класификацията NACE в сила към 1 януари 2021 г.

С разбивката „Индустрия“ (клон на икономическа дейност) се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Статут на трудова заетост

„Наето лице“ е лице, което работи на платено работно място, т.е. работно място, на което посредством изрично или конклудентно сключен трудов договор му се предоставя базово възнаграждение, което не зависи от приходите на структурата, за която то работи (тази структура може да бъде корпорация, организация с нестопанска цел, държавна институция или домакинство). Лицата на платени работни места обикновено получават възнаграждение или заплата, но могат да получават заплащане под формата на комисиони за продажби, на акорд, като бонуси или в натура, например храна, подслон или обучение. Възможно е инструментите, производствените средства, информационните системи и/или помещенията, използвани от заемащия такова работно място, да са отчасти или изцяло собственост на други лица и той да работи под прекия надзор или в съответствие с конкретни насоки на собственика/собствениците или на други наети от него/от тях лица.

„Работодател“ е лице, което, работейки за своя собствена сметка или с малко на брой партньори, заема дадено работно място в качеството си на самостоятелно заето лице и като такова е ангажирало за непрекъснат период (включително и през референтната седмица) едно или няколко лица, за да работят за него като „наети лица“. Заемащият това работно място взема оперативни решения, засягащи предприятието, или делегира вземането на подобни решения, като запазва отговорността за благополучието на предприятието.

Ако дадено лице е едновременно работодател и наето лице, то се отнася само към едната група в зависимост от:

времето, прекарано на работното място, или ако то не е известно,

получения доход.

„Работещо за собствена сметка лице“ е лице, което, работейки за своя собствена сметка или с малко на брой партньори, заема дадено работно място в качеството си на самостоятелно заето лице и не е ангажирало никакви „наети лица“ за непрекъснат период (включително и през референтната седмица).

„Други наети лица“ включва лицата, които са „семейни работници“ и „членове на кооперации на производители“.

„Семеен работник“ е лице, което:

заема дадено работно място в качеството си на самостоятелно заето лице в рамките на пазарноориентирана структура, управлявана от свързано лице, което живее в същото домакинство, и

не може да бъде разглеждано като бизнес партньор (т.е. работодател или работещо за собствена сметка лице), тъй като степента на ангажираност с управлението на въпросната структура по отношение на работно време или други фактори, които се определят в зависимост от националните специфики, не е сравнима с тази на ръководителя на структурата.

„Член на кооперация на производители“ е лице, което заема дадено работно място в качеството си на самостоятелно заето лице в рамките на структура, организирана под формата на кооперация, в която всеки от членовете участва на равни начала с останалите членове във вземането на решения относно организацията на производството, продажбите и/или други дейности, инвестициите и разпределянето на приходите между членовете.

Отнасянето на лицата към разбивките на теми „Занятие“, „Индустрия“ и „Статут на трудова заетост“ се основава на едно и също работно място. Лицата с повече от едно работно място се отнасят към даден статут на трудова заетост въз основа на основното си работно място, което се определя в зависимост от:

времето, прекарано на работното място, или ако то не е известно,

получения доход.

Лицата на възраст 15 или повече години, които са работили (т.е. чийто „Статут на настояща дейност — CAS“ е бил „Наети лица“ (CAS.L. и CAS.H.1.1)) през референтната седмица, се класират само в една от категориите от SIE.1. до SIE.5. в зависимост от техния статут на трудова заетост.

Лица на възраст под 15 години, както и лица на възраст 15 или повече години, които са били:

безработни през референтната седмица („Статут на настояща дейност“ — „Безработни“ (CAS.L.1.2. и CAS.H. 1.2)) или които са били

извън работната сила („Статут на настояща дейност“ — „Извън работната сила“ (CAS.L.2. и CAS.H.2.)), се класират в категория „Не се прилага“ (SIE.6.).

Статут на трудова заетост

SIE.

0.

Общо

0.

1.

Наети лица

1.

2.

Работодатели

2.

3.

Работещи за собствена сметка лица

3.

4.

Други наети лица

4.

5.

Не е посочено

5.

6.

Не се прилага

6.

С разбивката „Статут на трудова заетост“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Образователно ниво

Образователното ниво се отнася до най-високото успешно завършено ниво в образователната система на държавата, в която лицето е получило образованието си. Взема се предвид всяко образование, водещо до завършването на определено ниво, дори ако то е предоставено извън училища и университети.

Лицата на възраст 15 или повече години се класират само в една категория в диапазона от EDU.1. до EDU.10. в зависимост от образователното си ниво (най-високо завършено ниво). Лицата под 15-годишна възраст се класират в категория „Не се прилага“ (EDU.11.).

EDU.1. се отнася за лицата, които не са завършили успешно ниво 1 по ISCED. Това включва лицата, които: никога не са участвали в образователна програма; са участвали в програми за образование в ранна детска възраст (определено като ниво 0 по ISCED в класификацията на образователните програми); или са участвали в програми в началния етап на основното образование, но не са завършили успешно ниво 1 по ISCED.

В случай че наименованията на категориите по класификацията ISCED в сила към 1 януари 2021 г. се различават от изброените в категории EDU.2. — EDU.9., се използват наименованията по класификацията ISCED в сила към 1 януари 2021 г.

Образователно ниво (най-високо завършено ниво)

EDU.

0.

Общо

0.

1.

Ниво 0 по ISCED: по-ниско от начален етап на основното образование

1.

2.

Ниво 1 по ISCED: начален етап на основното образование

2.

3.

Ниво 2 по ISCED: прогимназиален етап на основното образование

3.

4.

Ниво 3 по ISCED: средно образование

4.

5.

Ниво 4 по ISCED: професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

5.

6.

Ниво 5 по ISCED: висше образование с кратък курс на обучение (за придобиване на образователно-квалификационна степен „специалист“)

6.

7.

Ниво 6 по ISCED: висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна

7.

8.

Ниво 7 по ISCED: висше образование за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалентна

8.

9.

Ниво 8 по ISCED: висше образование за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ или еквивалентна

9.

10.

Не е посочено (за лица на възраст 15 и повече години)

10.

11.

Не се прилага (лица под 15-годишна възраст)

11.

С разбивката „Образователно ниво (най-високо завършено ниво)“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Държава/място на раждане

Информация за мястото на раждане се събира въз основа на обичайното местопребиваване на майката към момента на раждането или ако то не е известно — на мястото, на което се е състояло раждането.

Информация за държавата на раждане се събира въз основа на междудържавните граници към 1 януари 2021 г.

„Държава — членка на ЕС“ означава държава, която членува в Европейския съюз към 1 януари 2021 г.

Държава/място на раждане

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Общо

0.

0.

0.

1.

Място на раждане в докладващата държава

1.

1.

1.

2.

Място на раждане извън докладващата държава

2.

2.

2.

 

2.1.

Друга държава — членка на ЕС

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Белгия

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

България

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Чешка република

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Дания

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Германия

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Естония

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Ирландия

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Гърция

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Испания

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Франция

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Хърватия

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Италия

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Кипър

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Латвия

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Литва

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Люксембург

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Унгария

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Малта

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Нидерландия

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Австрия

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Полша

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Португалия

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Румъния

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Словения

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Словакия

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Финландия

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Швеция

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Обединено кралство

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Друга държава

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Друга държава в рамките на Европа

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Албания

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Андора

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Беларус

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Бивша югославска република Македония

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Исландия

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Косово (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Лихтенщайн

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Молдова

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Монако

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Черна гора

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Норвегия

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Босна и Херцеговина

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Руска федерация

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Сан Марино

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Сърбия

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Швейцария

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Турция

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Украйна

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Ватикан

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Фарьорски острови

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Гибралтар

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Гърнзи

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Остров Ман

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Джърси

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Сарк

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Друга държава в Европа

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Африка

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Алжир

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Ангола

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Бенин

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Ботсуана

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Буркина Фасо

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Бурунди

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Камерун

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Кабо Верде

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Централноафриканска република

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Чад

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Коморски острови

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Конго

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Кот д'Ивоар

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Демократична република Конго

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Джибути

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Египет

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Екваториална Гвинея

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Еритрея

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Етиопия

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Габон

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Гамбия

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Гана

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Гвинея

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Гвинея-Бисау

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Кения

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Лесото

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Либерия

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Либия

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Мадагаскар

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Малави

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Мали

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Мавритания

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Мавриций

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Мароко

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Мозамбик

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Намибия

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Нигер

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Нигерия

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Руанда

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Света Елена

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Сао Томе и Принсипи

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Сeнeгaл

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Сейшелски острови

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Сиера Леоне

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Сомалия

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Южна Африка

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Судан

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Южен Судан

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Свазиленд

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Того

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Тунис

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Уганда

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Танзания

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Западна Сахара

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Замбия

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Зимбабве

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Друга държава в Африка

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3.

Карибски басейн, Южна или Централа Америка

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Ангила

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Антигуа и Барбуда

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Аржентина

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Аруба

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Бахамски острови

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Барбадос

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Белиз

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Боливия

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Бразилия

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Британски Вирджински острови

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Кайманови острови

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Чили

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Колумбия

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Коста Рика

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Куба

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Кюрасао

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Доминика

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Доминиканска република

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Еквадор

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Ел Салвадор

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Фолкландски (Малвински) острови

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Гренада

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Гватемала

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Гаяна

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Хаити

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Хондурас

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Ямайка

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Мексико

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Монтсерат

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Никарагуа

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Панама

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Парагвай

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Перу

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Сен Бартелеми

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Сейнт Китс и Невис

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Сейнт Лусия

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Сен Мартен (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Синт Мартен (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Сейнт Винсент и Гренадини

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Суринам

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Тринидад и Тобаго

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Острови Търкс и Кайкос

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Уругвай

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Венецуела

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Друга държава от Карибския басейн, Южна или Централна Америка

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4.

Северна Америка

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Канада

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Гренландия

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Съединени американски щати

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Бермуда

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Сен Пиер и Микелон

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Друга държава в Северна Америка

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5.

Азия

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Афганистан

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Армения

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Азербайджан

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Бахрейн

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Бангладеш

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Бутан

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Бруней Даруссалам

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Камбоджа

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Китай

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Грузия

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Индия

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Индонезия

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Ирак

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Иран

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Израел

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Япония

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Йордания

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Казахстан

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Северна Корея

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Южна Корея

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Кувейт

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Киргизстан

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Лаос

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Ливан

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Малайзия

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Малдиви

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Монголия

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Мианмар

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Непал

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Оман

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Пакистан

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Филипини

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Катар

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Саудитска Арабия

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Сингапур

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Шри Ланка

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Сирия

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Тайван

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Таджикистан

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Тайланд

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Източен Тимор

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Туркменистан

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Обединени арабски емирства

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Узбекистан

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Виетнам

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Палестина

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Йемен

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Друга държава в Азия

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Океания

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Австралия

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Федеративни щати Микронезия

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Острови Кук (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Фиджи

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Френска Полинезия

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Френски южни територии

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Кирибати

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Маршалови острови

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Науру

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Нова Каледония

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Нова Зеландия

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Палау

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Папуа Нова Гвинея

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Самоа

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Соломонови острови

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Тонга

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Тувалу

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Питкерн

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Вануату

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Уолис и Футуна

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Друга държава в Океания

 

 

2.2.6.21.

3.

Друго

3.

3.

3.

4.

Не е посочено

4.

4.

4.

С разбивките по „Държава/място на раждане“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Списъкът на държавите в разбивката „Държава/място на раждане“ се прилага само за статистически цели.

Тема: Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между дадено лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Лицата с две или повече гражданства се отнасят към една единствена категория, която се избира съгласно следния ред на приоритетност:

1.

докладваща държава; или

2.

ако лицето не е гражданин на докладващата държава: друга държава — членка на ЕС; или

3.

ако лицето не е гражданин на друга държава — членка на ЕС: друга държава извън ЕС.

В случай на двойно гражданство и при положение че и двете държави се намират в Европейския съюз, но нито една от тях не е докладващата държава, държавите членки определят към коя категория да бъде отнесено лицето.

„Държава — членка на ЕС“ означава държава, която членува в Европейския съюз към 1 януари 2021 г.

В категория „Гражданство на държава — членка на ЕС, различна от докладващата“ (COC.H.2.1.) докладващите държави, които са държави — членки на ЕС, не попълват подкатегорията, отнасяща се до тях самите. За докладващите държави извън ЕС категорията „Гражданство на държава — членка на ЕС, различна от докладващата“ (COC.L.2.1., COC.M.2.1. и COC.H.2.1.) се преименува на „Гражданство на държава — членка на ЕС“.

Лицата, които не са нито граждани на определена страна, нито без поданство, и носят само част от правата и задълженията, произтичащи от гражданството, се класират в категория „Жители, непризнати за пълноправни граждани“ (COC.H. 2.2.1.20.).

Гражданство

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Общо

0.

0.

0.

1.

Гражданство на докладващата държава

1.

1.

1.

2.

Гражданство на държава, различна от докладващата

2.

2.

2.

 

2.1.

Гражданство на държава — членка на ЕС, различна от докладващата

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Белгия

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

България

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Чешка република

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Дания

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Германия

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Естония

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Ирландия

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Гърция

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Испания

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Франция

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Хърватия

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Италия

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Кипър

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Латвия

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Литва

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Люксембург

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Унгария

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Малта

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Нидерландия

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Австрия

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Полша

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Португалия

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Румъния

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Словения

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Словакия

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Финландия

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Швеция

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Обединено кралство

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Гражданство на държава извън ЕС

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Друга европейска държава

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Албания

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Андора

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Беларус

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Бивша югославска република Македония

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Исландия

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Косово (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Лихтенщайн

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Молдова

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Монако

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Черна гора

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Норвегия

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Босна и Херцеговина

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Руска федерация

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

Сан Марино

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Сърбия

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Швейцария

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Турция

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Украйна

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Ватикан

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Жители, непризнати за пълноправни граждани

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Друга държава в Европа

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2.

Държава в Африка

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Алжир

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Ангола

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Бенин

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Ботсуана

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Буркина Фасо

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Бурунди

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Камерун

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Кабо Верде

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Централноафриканска република

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Чад

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Коморски острови

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Конго

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Кот д'Ивоар

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Демократична република Конго

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Джибути

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Египет

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Екваториална Гвинея

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Еритрея

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Етиопия

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Габон

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Гамбия

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Гана

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Гвинея

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Гвинея-Бисау

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Кения

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Лесото

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Либерия

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Либия

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Мадагаскар

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Малави

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Мали

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Мавритания

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Мавриций

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Мароко

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Мозамбик

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Намибия

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Нигер

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Нигерия

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Руанда

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Сао Томе и Принсипи

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Сeнeгaл

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Сейшелски острови

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Сиера Леоне

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Сомалия

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Южна Африка

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Судан

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Южен Судан

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Свазиленд

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Того

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Тунис

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Уганда

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Танзания

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Западна Сахара

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Замбия

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Зимбабве

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Друга държава в Африка

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3.

Държава от Карибския басейн, Южна или Централна Америка

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Антигуа и Барбуда

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Аржентина

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Аруба

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Бахамски острови

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Барбадос

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Белиз

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Боливия

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Бразилия

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Чили

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Колумбия

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Коста Рика

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Куба

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Кюрасао

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Доминика

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Доминиканска република

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Еквадор

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Ел Салвадор

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Гренада

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Гватемала

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Гаяна

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Хаити

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Хондурас

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Ямайка

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Мексико

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Никарагуа

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Панама

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Парагвай

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Перу

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Сейнт Китс и Невис

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Сейнт Лусия

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Синт Мартен (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Сейнт Винсент и Гренадини

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Суринам

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Тринидад и Тобаго

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Уругвай

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Венецуела

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Друга държава от Карибския басейн, Южна или Централна Америка

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4.

Държава в Северна Америка

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Канада

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Съединени американски щати

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Друга държава в Северна Америка

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Държава в Азия

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Афганистан

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Армения

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Азербайджан

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Бахрейн

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Бангладеш

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Бутан

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Бруней Даруссалам

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Камбоджа

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Китай

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Грузия

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Индия

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Индонезия

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Ирак

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Иран

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Израел

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Япония

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Йордания

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Казахстан

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Северна Корея

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Южна Корея

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Кувейт

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Киргизстан

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Лаос

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Ливан

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Малайзия

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Малдиви

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Монголия

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Мианмар/Бирма

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Непал

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Оман

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Пакистан

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Филипини

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Катар

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Саудитска Арабия

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Сингапур

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Шри Ланка

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Сирия

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Тайван

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Таджикистан

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Тайланд

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Източен Тимор

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Туркменистан

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Обединени арабски емирства

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Узбекистан

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Виетнам

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Палестина

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Йемен

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Друга държава в Азия

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Държава в Океания

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Австралия

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Федеративни щати Микронезия

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Фиджи

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Кирибати

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Маршалови острови

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Науру

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Нова Зеландия

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Палау

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Папуа Нова Гвинея

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Самоа

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Соломонови острови

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Тонга

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Тувалу

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Вануату

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Друга държава в Океания

 

 

2.2.6.15.

3.

Лица без гражданство

3.

3.

3.

4.

Не е посочено

4.

4.

4.

С разбивките по „Гражданство“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Списъкът на държавите в разбивката „Гражданство“ се прилага само за статистически цели.

Тема: Пребивавало ли е лицето някога в чужбина и година на пристигане в държавата (от 1980 г. нататък)

Годината на пристигане е календарната година, през която лицето последно е установило обичайното си местопребиваване в държавата. Не се съобщава годината на първото пристигане, а тази на последното (т.е. темата „Година на пристигане в държавата“ не предоставя информация за случаите на прекъснати престои).

Разбивката „Година на пристигане в държавата (от 2010 г. нататък)“ разглежда последната международна миграция от 2010 г. нататък.

Година на пристигане в държавата (от 2010 г. нататък)

YAT.

0.

Общо

0.

1.

Лицето е пребивавало някога в чужбина и е пристигнало в държавата през 2010 г. или след това

1.

2.

Лицето е пребивавало някога в чужбина и е пристигнало в държавата през 2009 г. или преди това, или никога не е пребивавало в чужбина

2.

3.

Не е посочено

3.

С разбивката „Година на пристигане в държавата (от 2010 г. нататък)“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

С разбивките по „Година на пристигане в държавата (от 1980 г. нататък)“ се разглежда международната миграция от 1980 г. нататък.

Данните за 2021 г. се отнасят за периода между 1 януари 2021 г. и референтната дата.

Година на пристигане в държавата (от 1980 г. нататък)

YAE.L.

YAE.H.

0.

Общо

0.

0.

1.

Лицето е пребивавало някога в чужбина и е пристигнало в държавата през 1980 г. или след това

1.

1.

 

1.1.

2020—2021 г.

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2021 г.

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2020 г.

 

1.1.2.

 

1.2.

2015—2019 г.

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2019 г.

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2018 г.

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2017 г.

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2016 г.

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2015 г.

 

1.2.5.

 

1.3.

2010—2014 г.

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2014 г.

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2013 г.

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2012 г.

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2011 г.

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2010 г.

 

1.3.5.

 

1.4.

2005—2009 г.

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

2009 г.

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

2008 г.

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

2007 г.

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

2006 г.

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

2005 г.

 

1.4.5.

 

1.5.

2000—2004 г.

1.5.

1.5.

 

1.6.

1995—1999 г.

1.6.

1.6.

 

1.7.

1990—1994 г.

1.7.

1.7.

 

1.8.

1985—1989 г.

1.8.

1.8.

 

1.9.

1980—1984 г.

1.9.

1.9.

2.

Лицето е пребивавало някога в чужбина и е пристигнало в държавата през 1979 г. или преди това, или никога не е пребивавало в чужбина

2.

2.

3.

Не е посочено

3.

3.

С разбивките по „Година на пристигане в държавата (от 1980 г. нататък)“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане на сегашното място; или обичайно местопребиваване една година преди преброяването

Съобщава се връзката между настоящото обичайно местопребиваване и обичайното местопребиваване една година преди преброяването.

В разбивката „Обичайно местопребиваване една година преди преброяването“ всяка промяна в местопребиваването трябва да се е състояла в периода, започващ година преди референтната дата и приключващ на самата референтна дата. Преместване в рамките на същия район на ниво LAU 2 се счита и за преместване в рамките на същия район на ниво NUTS 3.

Децата под 1-годишна възраст се класират в категория „Не се прилага“ (ROY.4.).

Държавите, които събират информация по тема „Предишно обичайно местопребиваване и дата на пристигане на сегашното място“, класират всички лица, променили обичайното си местопребиваване повече от веднъж през годината, предхождаща референтната дата, според предишното им обичайно местопребиваване, т.е. обичайното местопребиваване, от което са се преместили на настоящото си обичайно местопребиваване.

Обичайно местопребиваване една година преди преброяването

ROY.

0.

Общо

0.

1.

Без промяна в обичайното местопребиваване

1.

2.

Обичайното местопребиваване е променяно

2.

 

2.1.

Преместване в рамките на докладващата държава

2.1.

 

 

2.1.1.

Обичайното местопребиваване една година преди преброяването се е намирало в същия район на ниво NUTS 3 като настоящото обичайно местопребиваване

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Обичайното местопребиваване една година преди преброяването се е намирало извън района на ниво NUTS 3 на настоящото обичайно местопребиваване

2.1.2.

 

2.2.

Преместване извън границите на докладващата държава

2.2.

3.

Не е посочено

3.

4.

Не се прилага

4.

С разбивката „Обичайно местопребиваване една година преди преброяването“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Семейно положение

Семейното ядро се дефинира в тесен смисъл като две или повече лица, които принадлежат към едно и също домакинство и са свързани в брачен съюз, като партньори в регистрирано партньорство или съвместно съжителство, или като родител и дете. Така едно семейство може да е съставено от двойка без деца, от двойка с едно или няколко деца или от самотен родител с едно или няколко деца. Това понятие за семейство ограничава възможните връзки между децата и възрастните до преки (от първа степен), т.е. между родители и деца.

Понятието „дете“ (син/дъщеря) се отнася до родени, доведени/заварени или осиновени дъщеря или син (без оглед на възрастта и семейното положение), чието обичайно местопребиваване е в домакинството на поне един от родителите и което няма собствен партньор или деца в същото домакинство. Децата, настанени в приемни семейства, не се включват. Синовете и дъщерите, които живеят с брачен партньор, в регистрирано партньорство или съвместно съжителство, с едно или няколко собствени деца, не се разглеждат като деца. За домакинство на децата, които обитават две различни домакинства (например ако родителите са разведени), се смята домакинството, в което прекарват по-голямата част от времето. Когато детето прекарва равни периоди от време с двамата родители, за негово домакинство се счита това, в което то се намира в нощта на преброяването, или като алтернативна възможност — домакинството, където е законното или регистрираното пребиваване на детето.

Понятието „партньори“ включва семейните двойки, двойките в регистрирано партньорство и двойките в съвместно съжителство. Определението за „регистрирано партньорство“ е същото като в техническите спецификации за тема „Юридическо семейно положение“.

Две лица се смятат за партньори в съвместно съжителство, когато:

принадлежат към едно и също домакинство, и

имат помежду си отношения, сходни на семейните, и

не са сключили брак, нито са в регистрирано партньорство помежду си.

Домакинствата от роднини през едно поколение (домакинства, които се състоят от баба и/или дядо и един или повече внуци, но без родител на последните) не се включват в определението за семейство.

Семейно положение

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Общо

0.

0.

0.

1.

Партньори

1.

1.

1.

 

1.1.

Лица в семейна двойка или регистрирано партньорство

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Лица в разнополова семейна двойка или разнополово регистрирано партньорство

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Лица в еднополова семейна двойка или еднополово регистрирано партньорство

 

 

1.1.2.

 

1.2.

Партньори в съвместно съжителство

 

1.2.

1.2.

2.

Самотни родители

2.

2.

2.

3.

Синове/дъщери

3.

3.

3.

 

3.1.

Не се отглеждат от самотен родител

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

Отглеждат се от самотен родител

 

3.2.

3.2.

4.

Не е посочено

4.

4.

4.

5.

Не се прилага — не живеят в семейно ядро

5.

5.

5.

С разбивките по „Семейно положение“ се цели групировка на крайните или междинните сборове, отнасящи се до лицата.

Тема: Тип семейно ядро

Спецификациите на понятията за семейството и определенията на термините „семейно ядро“, „дете“, „двойка“ и „съвместно съжителство“, представени за тема „Семейно положение“, се прилагат също и за тема „Тип семейно ядро“.

Тип семейно ядро

TFN.L.

TFN.H.

0.

Общо

0.

0.

1.

Семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство

1.

1.

 

1.1.

Семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство без пребиваващи деца

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Семейни двойки от съпруг и съпруга

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Еднополови семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство

 

1.1.2.

 

1.2.

Семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство с най-малко едно пребиваващо дете на възраст под 25 години

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Семейни двойки от съпруг и съпруга

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Еднополови семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство

 

1.2.2.

 

1.3.

Семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство, чието най-малко пребиваващо дете е на възраст 25 или повече години

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Семейни двойки от съпруг и съпруга

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Еднополови семейни двойки или двойки в регистрирано партньорство

 

1.3.2.

2.

Двойки в съвместно съжителство

2.

2.

 

2.1.

Двойки в съвместно съжителство без пребиваващи деца

 

2.1.

 

2.2.

Двойки в съвместно съжителство с най-малко едно пребиваващо дете на възраст под 25 години

 

2.2.

 

2.3.

Двойки в съвместно съжителство, чието най-малко пребиваващо дете е на възраст 25 или повече години

 

2.3.

3.

Семейства на самотни бащи

3.

3.

 

3.1.

Семейства на самотни бащи с най-малко едно пребиваващо дете на възраст под 25 години