Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2102

Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Текст от значение за ЕИП. )

OJ L 305, 21.11.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2102/oj

21.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 305/8


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2102 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2017 година

за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) се съдържа изискване Комисията да разгледа необходимостта от изменение на обхвата на посочената директива по отношение на ЕЕО, което тя обхваща, и ако е целесъобразно, да внесе законодателно предложение за допълнителни изключения, свързани с него.

(2)

Операциите на вторичния пазар за ЕЕО, които включват ремонт, замяна на резервни части, обновяване и повторна употреба, както и модернизиране, следва да бъдат улеснени с цел насърчаване на кръговата икономика в Съюза. Следва да се осигури висока степен на защита на здравето на човека и на околната среда, включително чрез екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО. Следва да се избягва всяка ненужна административна тежест за участниците на пазара. Директива 2011/65/ЕС допуска ЕЕО, което е било извън обхвата на предходната Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), но което не би съответствало на Директива 2011/65/ЕС, да продължи да се предоставя на пазара до 22 юли 2019 г. След тази дата обаче са забранени както първото пускане на пазара, така и операциите на вторичния пазар на несъответстващо ЕЕО. Подобна забрана за операции на вторичния пазар противоречи на общите принципи, залегнали в мерките на Съюза за сближаването на законовите разпоредби относно продуктите, поради което следва да бъде премахната.

(3)

Някои нишови продуктови групи следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2011/65/ЕС, тъй като включването им би довело до незначителни екологични или здравни ползи, но би предизвикало неразрешими проблеми със съответствието или нарушения на пазара, които не биха могли да се преодолеят ефективно чрез механизма за освобождаване, предвиден в същата директива.

(4)

За производството на тръбите за органи се използва специфична сплав на основата на олово, за която до момента няма алтернатива. Повечето тръбни органи остават на едно и също място в продължение на векове и темповете им на замяна са много бавни. Ето защо тръбните органи следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2011/65/ЕС, тъй като включването им би довело до незначителни ползи по отношение на замяната на оловото.

(5)

Директива 2011/65/ЕС не се прилага за мобилни устройства с вграден източник на енергия, непредназначени за движение по път, предоставени изключително за професионална употреба. За определени видове мобилни устройства, непредназначени за движение по път, обаче се произвеждат две версии на една и съща производствена линия, като разликата е единствено в източника на захранване (вграден или външен). Тези версии следва да бъдат третирани по еднакъв начин съгласно посочената директива. Поради това мобилните устройства с тягово задвижване, непредназначени за движение по път и захранвани от външен източник на енергия, също следва да бъдат изключени от обхвата на Директива 2011/65/ЕС.

(6)

За всички съответни категории ЕЕО, определени в приложение I към Директива 2011/65/ЕС, следва да бъдат ясно определени условията за освобождаване по отношение на повторно употребявани резервни части, възстановени от ЕЕО. По същия начин, тъй като освобождаванията от ограничението за употреба на определени опасни вещества следва да се прилагат за ограничен срок, максималният срок на валидност на съществуващите освобождавания също следва да бъде ясно определен за всички съответни категории ЕЕО, включително за категория 11.

(7)

Когато бъде подадено заявление за подновяване на освобождаване, от Комисията се изисква да вземе решение не по-късно от шест месеца преди датата на изтичане на съществуващото освобождаване, освен ако конкретни обстоятелства не налагат друг срок. Не е определен краен срок, в рамките на който Комисията да вземе решение по заявленията за нови освобождавания. Според доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 18 април 2016 г. относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 2011/65/ЕС, този срок се оказва неприложим на практика поради необходимостта да се следват няколко задължителни процедурни стъпки за оценка на заявлението за подновяване на освобождаване. Този срок не носи никаква добавена стойност към съществуващата процедура за оценка на заявленията за подновяване, но за сметка на това създава несигурност за предприятията и други заинтересовани страни поради неприложимостта си. От друга страна, непрекъснатостта на стопанската дейност е осигурена, тъй като пазарните оператори могат да разчитат, че съществуващото освобождаване ще запази валидността си до вземането на решение по заявлението за подновяване. Поради това разпоредбата, свързана с крайния срок, следва да бъде заличена. Въпреки това Комисията следва да предоставя на заявителя, държавите членки и Европейския парламент, скоро след получаване на заявление, график за приемането на решение относно заявлението. Освен това в общия преглед на Директива 2011/65/EС, който трябва да бъде извършен от Комисията най-късно до 22 юли 2021 г., следва да се включи определянето на реалистичен срок за вземане на решение от Комисията по заявления за подновяване на освобождаване, преди да изтече срокът на съответното освобождаване.

(8)

Доколкото целите на настоящата директива, които са да се спомогне за защитата на здравето на човека и за екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО посредством ограничаване на употребата на опасни вещества в ЕЕО, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, защото несъответствията в нормативните уредби или административните мерки, приети от държавите членки, могат да създадат пречки за търговията и да изменят условията на конкуренцията в Съюза и поради това могат да окажат пряко въздействие върху вътрешния пазар, а поради мащаба на проблема и отражението му върху други законодателни актове на Съюза относно оползотворяването и обезвреждането на отпадъци и върху области от общ интерес, например защитата на здравето на човека, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2011/65/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заличава;

б)

в параграф 4 се добавя следната буква:

„к)

тръбни органи.“

2)

В член 3 точка 28 се заменя със следното:

„28.

„мобилни устройства, непредназначени за движение по път, предоставени изключително за професионална употреба“ означава машини с бордови източник на енергия или с тягово задвижване, захранвани от външен източник на енергия, чието функциониране налага придвижване или непрекъснато или периодично преместване между няколко фиксирани работни места по време на работа и които се предоставят изключително за професионална употреба.“

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Параграф 1 се прилага за медицинските изделия и за приборите за контрол и управление, които се пускат на пазара от 22 юли 2014 г., за медицинските изделия за инвитро диагностика, които се пускат на пазара от 22 юли 2016 г., за промишлените прибори за контрол и управление, които се пускат на пазара от 22 юли 2017 г., и за всяко друго ЕЕО, което е било извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО и което се пуска на пазара от 22 юли 2019 г.“

б)

в параграф 4 се вмъква следната буква:

„да)

всяко друго ЕЕО, което е било извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО и което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г.;“

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Ако повторната употреба се извършва в подлежащи на одит затворени свързани стопански системи за връщане и тази повторна употреба на резервни части е съобщена на потребителя, параграф 1 не се прилага по отношение на повторно употребявани резервни части:

а)

възстановени от ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г., и използвани в ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2016 г.;

б)

възстановени от медицински изделия или прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г., и използвани в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2024 г.;

в)

възстановени от медицински изделия за инвитро диагностика, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г., и използвани в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2026 г.;

г)

възстановени от промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г., и използвани в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2027 г.;

д)

възстановени от други вид ЕЕО, намиращо се извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2019 г., и използвани в ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2029 г.“

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Освен ако не е определен по-кратък срок, считано от 21 юли 2011 г., максималният срок на валидност, за който могат да бъдат подновени изброените в приложение III освобождавания, е:

а)

за категории 1 — 7 и категория 10 от приложение I — пет години, считано от 21 юли 2011 г.;

б)

за категории 8 и 9 от приложение I — седем години, считано от съответните дати, определени в член 4, параграф 3; и

в)

за категория 11 от приложение I — пет години, считано от 22 юли 2019 г.“

б)

в параграф 4 се вмъква следната буква:

„ба)

в срок от един месец от получаването на заявление представя на заявителя, на държавите членки и на Европейския парламент график за приемането на своето решение по заявлението;“

в)

в параграф 5 първото изречение от втора алинея се заличава.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 12 юни 2019 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 15 ноември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 110.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 3 октомври 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 октомври 2017 г.

(3)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

(4)  Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19).


Top