EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0159

Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 година за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 година между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche) (Текст от значение за ЕИП. )

OJ L 25, 31.1.2017, p. 12–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/159/oj

31.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 25/12


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/159 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2016 година

за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 година между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 155, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Ръководството и работниците („социалните партньори“) могат съгласно член 155, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) да поискат съвместно сключените от тях споразумения на равнището на Съюза да бъдат изпълнени чрез решение на Съвета по предложение на Комисията.

(2)

На 14 юни 2007 г. Международната организация на труда (МОТ) прие Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. („Конвенцията“). Конвенцията има за цел да се създаде единен съгласуван инструмент за изпълнение на международните стандарти за условията на живот и труд в сектора, като се отразят преразгледаните и актуализирани стандарти съгласно действащите международни конвенции и препоръки, които се прилагат към рибарите, както и основните принципи, залегнали в други международни трудови конвенции.

(3)

Комисията се консултира със социалните партньори съгласно член 154, параграф 2 от ДФЕС дали да насърчи прилагането в Съюза на разпоредбите на Конвенцията.

(4)

На 21 май 2012 г. Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз, Европейската федерация на транспортните работници и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз, водени от желанието да предприемат първата стъпка към кодифициране на социалните достижения на правото на Съюза в сектора на морския риболов и да подпомогнат осигуряването на равнопоставеност за морския риболов в Съюза, сключиха споразумение за изпълнението на Конвенцията. („Споразумението“).

(5)

На 10 май 2013 г. тези организации отправиха искане към Комисията да изпълни тяхното Споразумение чрез решение на Съвета съгласно член 155, параграф 2 от ДФЕС.

(6)

За целите на член 288 от ДФЕС подходящият инструмент за прилагане на споразумението е директива.

(7)

Комисията изготви предложението за директива в съответствие със своето съобщение от 20 май 1998 г. за адаптиране и поощряване на социалния диалог на равнището на Общността, отчитайки представителния статут на подписалите страни и законосъобразността на всяка разпоредба на Споразумението.

(8)

Настоящата директива следва да се прилага, без да се засягат действащите разпоредби на Съюза, които са по-конкретни или които осигуряват по-висока степен на защита на всички рибари.

(9)

Настоящата директива не следва да бъде използвана като основание за намаляване на общата степен на защита на работниците в областите, обхванати от споразумението.

(10)

Настоящата директива и приложеното към нея Споразумение определят минималните стандарти; държавите членки и социалните партньори могат да запазят или въвеждат по-благоприятни разпоредби.

(11)

Без да се засягат разпоредбите на Споразумението за последващите действия и прегледа от страна на социалните партньори на равнището на Съюза, Комисията следва да наблюдава изпълнението на настоящата директива и на Споразумението и следва да извършва оценка.

(12)

Социалните партньори очакват националните мерки за изпълнение на настоящата директива да влязат в сила не по-рано от датата на влизане в сила на Конвенцията. Директивата следва да влезе в сила едновременно с Конвенцията.

(13)

Споразумението се прилага към рибари, работещи в каквото и да е свое качество по трудов договор или трудово правоотношение на борда на риболовни кораби, които извършват морски риболов, плават под флага на държава членка, или са регистрирани под юрисдикцията на държава членка.

(14)

За да се защитят безопасността и здравето на работното място на рибарите, работещи в каквото и да е свое качество по трудов договор или трудово правоотношение, Споразумението може също така да се прилага към всички останали рибари на борда на същия риболовен кораб.

(15)

Използваните в споразумението понятия, които не са изрично определени в него, могат да бъдат определени от държавите членки в съответствие с националното право и практика, както е при други директиви за социална политика, използващи подобни понятия, при условие че тези определения зачитат съдържанието на споразумението.

(16)

Настоящата директива и приложеното към нея Споразумение следва да вземат предвид разпоредбите относно управлението на риболовния капацитет, залегнали в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(17)

Държавите членки могат да възложат на социалните партньори изпълнението на настоящата директива, по тяхно съвместно искане, при условие че държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират по всяко време резултатите, наложени от настоящата директива.

(18)

Комисията е информирала Европейския парламент съгласно член 155, параграф 2 от ДФЕС, като му е изпратила текста на своето предложение за директива, съдържащо Споразумението.

(19)

Настоящата директива зачита основните права и принципи, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно членове 20, 31 и 32 от нея.

(20)

Доколкото целите на настоящата директива, насочена към подобряване на условията на живот и труд и защита на здравето и безопасността на работниците в сектора на морския риболов, който е трансграничен сектор с дейности, извършвани под флага на различни държави членки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(21)

Съгласно установената практика на Съда на Европейския съюз (2) липсата в дадена държава членка на определена дейност, посочена в директива, не може да освободи тази държава от задължението ѝ да приеме законови или подзаконови мерки, за да осигури адекватно транспониране на всички разпоредби на тази директива. Както принципът на правна сигурност, така и необходимостта да се гарантира цялостното прилагане на директивите от правна, а не само от фактическа гледна точка, налагат всички държави членки да възпроизвеждат предписанията на разглежданата директива в ясна, точна и прозрачна рамка, която предвижда задължителни разпоредби. Държавите членки имат такова задължение, за да не се допусне каквото и да било изменение на положението, съществуващо в тях към даден момент, и с оглед да се гарантира, че всички правни субекти в Общността, включително тези от държавите членки, в които не съществува определена дейност, посочена в директива, във всички случаи знаят ясно и точно какви са техните права и задължения. Съгласно съдебната практика транспонирането на директивата не е задължително единствено тогава, когато то е безпредметно по географски причини. В тези случаи държавите членки следва да уведомят Комисията за това.

(22)

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. (3) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. Законодателят смята, че предоставянето на такива документи е обосновано по отношение на настоящата директива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

С настоящата директива се изпълнява Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда, сключено на 21 май 2012 г. между ръководството и работниците („социалните партньори“) на равнището на Съюза в сектора на морския риболов, а именно Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (Europêche).

Текстът на Споразумението се съдържа в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки могат да запазят или въведат разпоредби, по-благоприятни за работниците в сектора на морския риболов, отколкото предвидените в настоящата директива.

2.   Изпълнението на настоящата директива не представлява при никакви обстоятелства достатъчно основание за намаляване на общата степен на защита на работниците в областите, уредени с настоящата директива. Това не засяга правата на държавите членки и социалните партньори да приемат с оглед на променящите се обстоятелства различни законови и подзаконови мерки или да постигат договорености, различни от съществуващите към датата на приемане на настоящата директива, при условие че във всички случаи се спазват предвидените в настоящата директива минимални стандарти.

3.   Прилагането и тълкуването на настоящата директива не засяга разпоредбите, обичаите или практиките на Съюза или на национално равнище, осигуряващи по-благоприятни условия за засегнатите работници.

Член 3

Държавите членки определят санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, постановени съгласно настоящата директива. Санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 4

1.   Държавите членки въвеждат в действие необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, до 15 ноември 2019 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Комисията, след консултации с държавите членки и социалните партньори на равнището на Съюза, представя доклад пред Съвета за изпълнението, прилагането и оценяването на настоящата директива не по-късно от 15 ноември 2022 г.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз датата на влизане в сила на посочената конвенция.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

L. SÓLYMOS


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Вж. inter alia решение на Съда от 14 януари 2010 г., Комисия/Чешка Република, дело C-343/08, ECLI:EU:C:2013:423.

(3)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Споразумение във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда

СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ („СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ЕС“) В СЕКТОРА НА МОРСКИЯ РИБОЛОВ,

(1)

Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA);

(2)

Европейската федерация на транспортните работници (ETF); и

(3)

Сдружението на националните организации на риболовните предприятия в Европейския съюз (Europêche),

като взеха предвид:

(1)

Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 153—155 от него,

(2)

Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. („Конвенция № 188“ или „Конвенцията“) на Международната организация на труда („МОТ“),

(3)

Препоръката относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. („Препоръка № 199“) на МОТ,

(4)

Препоръката относно колективните трудови правоотношения от 2006 г. („Препоръка № 198“) на МОТ,

(5)

Насоките за служителите по държавен пристанищен контрол, извършващи проверки съгласно Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. („№ 188“), приети от ръководния орган на МОТ на нейната 309-та сесия от 13 до 19 ноември 2010 г.,

(6)

Решение 2010/321/ЕС на Съвета от 7 юни 2010 г. за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 188),

(7)

Съобщение COM(2011) 306 final от 31 май 2011 г. на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите: Преглед на действието на разпоредбите на Директива 2003/88/ЕО във връзка с работниците на борда на морски риболовни кораби,

като имат предвид, че:

(1)

На 96-ата си сесия Международната конференция по труда на Международната организация на труда прие Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. (Конвенция № 188) на 14 юни 2007 г.

(2)

Конвенция № 188 беше приета с 437 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 22 гласа „въздържал се“. Всички присъствали представители на правителствата (53 гласа), на работниците (25 гласа) и на работодателите (22 гласа) от присъствалите 27 държави — членки на Европейския съюз („държавите членки“) гласуваха за приемането на Конвенцията.

(3)

Глобализацията има дълбоко въздействие върху сектора на риболова и правата на рибарите трябва да бъдат насърчавани и защитавани.

(4)

МОТ счита риболова за опасна професия в сравнение с други професии.

(5)

Целта на Конвенция № 188 е да се гарантира, че на борда на риболовните кораби рибарите имат достойни условия на труд по отношение на минималните изисквания за работа на борда на риболовни кораби, условията на труд, настаняването на борда и храненето, здравословните и безопасни условия, медицинските грижи и социалната сигурност.

(6)

Конвенция № 188 изисква членовете на МОТ да упражняват, в съответствие с националните закони и разпоредби, юрисдикция и контрол върху риболовните кораби, които плават под техен флаг, чрез създаване на система за гарантиране на спазването на изискванията на Конвенцията.

(7)

В член 155, параграф 2 от ДФЕС се предвижда, че споразуменията, сключени на равнището на Европейския съюз („ЕС“), се изпълняват по съвместно искане на социалните партньори в ЕС с решение на Съвета, по предложение на Европейската комисия. С оглед на това социалните партньори са решили да започнат преговори за сключване на споразумение за прилагане на някои части на Конвенция № 188, при спазване на ограниченията, посочени в член 153 от ДФЕС.

(8)

Социалните партньори в ЕС разглеждат тази инициатива като изключително важна за насърчаване на държавите членки да ратифицират Конвенцията, с цел в ЕС и другаде по света да се създадат еднакви условия на труд и живот на рибарите на борда на риболовните кораби.

(9)

Социалните партньори в ЕС разглеждат споразумението като първа стъпка към кодифицирането на социалните придобивки в сектора на риболова.

(10)

Някои аспекти на организацията на работното време на работниците на борда на морските риболовни кораби понастоящем са уредени в разпоредбите на член 21 от Директива 2003/88/ЕО. Въпреки че членове 13 и 14 от Конвенция № 188 като цяло предлагат на рибарите по-ниско равнище на защита, отколкото директивата, някои от разпоредбите на член 14 от Конвенцията са с по-високо равнище на защита. Поради тази причина социалните партньори в ЕС се споразумяха за сливане на посочените разпоредби. Резултатът е по-високо цялостно равнище на защита. Съответните разпоредби са: консултации на компетентния орган с националните социални партньори в ЕС преди установяването на минимално равнище на защита; допълнителна цел да се ограничи умората; предвиждане на почивка за компенсация при дерогации от минималната продължителност на почивката или максималната продължителност на работното време; и подобрена защита след бедствено положение.

(11)

Разпоредбите на Конвенция № 188 относно качеството на медицинските грижи, помещенията за настаняване, храната, условията на живот, обезщетенията при риск или заболяване, както и относно социалната закрила, следва да се разглеждат като попадащи в обхвата на здравословните и безопасни условия на труд на рибарите, като се има предвид спецификата на работата на борда на риболовен кораб, като например географска изолация, умора и естеството на работата — предимно физическа — която следва да се извършва.

(12)

Конвенция № 188 се прилага за всички рибари (риболовци), определени в член 1, буква д) от Конвенцията като „всяко лице, което е наето или ангажирано в каквото и да е свое качество или извършва дейност на борда на риболовен кораб, включително лица, работещи на борда, на които се заплаща въз основа на дял от улова, с изключение на лоцмани, военноморски персонал, други лица на постоянна държавна служба, наземен персонал, извършващ работа на борда на риболовен кораб, и наблюдатели на риболова“. Поради ограниченията, изложени в ДФЕС, социалните партньори в ЕС не разполагат с правомощия да се споразумяват по текстове, за които е предвидено да се изпълняват с решение на Съвета, засягащи рибари, които не работят по трудов договор или по трудово правоотношение. Въпреки това прилагането на различни стандарти или неприлагането на каквито и да е стандарти за такива рибари, докато те се намират на един и същ кораб с рибари, които работят по трудов договор или по трудово правоотношение, може да окаже въздействие върху здравословните и безопасни условия на труд като цяло, включително върху условията на живот и труд на последните. Поради това, с цел защита на рибарите, които работят по трудов договор или трудово правоотношение, социалните партньори в ЕС смятат за оправдано настоящото споразумение да се прилага не само за рибари, които работят по трудов договор или трудово правоотношение, но също така и за всички други рибари, които се намират на същия кораб.

(13)

Най-подходящият инструмент за изпълнение на настоящото споразумение е директива по смисъла на член 288 от ДФЕС, която обвързва държавите членки по отношение на резултатите, които трябва да се постигнат, като същевременно оставя на националните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на тези резултати,

като призовават държавите членки:

(1)

да ратифицират Конвенция № 188 с оглед на единодушието на държавите членки по времето на приемане на Конвенцията, както и поради важните разлики между приложното поле и областите, обхванати от Конвенцията, от една страна, и настоящото споразумение, от друга страна,

(2)

да разработят единен валиден документ, както е посочено в член 41 от Конвенция № 188, който да бъде приложен в целия Европейски съюз,

(3)

да разработят, въз основа на Насоките PSC-F, хармонизирана политика за държавен пристанищен контрол на риболовните плавателни съдове, които са предмет на Конвенция № 188, която да се прилага в целия Европейски съюз,

като отправят съвместно искане

настоящото споразумение да се изпълнява с директива на Съвета,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧАСТ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБХВАТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

За целите на настоящото споразумение:

а)

риболовна операция“ означава улова — или улова и преработката — на риба или други живи морски ресурси;

б)

стопански риболов“ означава всички риболовни операции с изключение на риболова с цел прехрана и любителския риболов;

в)

компетентен орган“ означава министър, правителствена служба или друг орган, определен от държава членка, който има правомощия да издава и налага правила, наредби или други предписания, които имат силата на закон, по отношение на предмета на съответната разпоредба;

г)

консултации“ означава консултации на компетентния орган със съответните представителни организации на работодателите и на работниците, и по-специално представителните организации на корабособственици и рибари, когато такива съществуват;

д)

собственик на риболовен кораб или корабособственик“ означава собственика на риболовния кораб или друга организация или лице, като например мениджър, агент или беърбоут чартьор, което е поело отговорност за експлоатацията на кораба от собственика и което при поемането на такава отговорност се е съгласило да поеме задълженията и отговорностите, наложени на собствениците на риболовни кораби в съответствие с настоящото споразумение, независимо дали друга организация или лица изпълняват някои от задълженията или отговорностите от името на корабособственика;

е)

рибар“ означава всяко лице, което е наето или ангажирано или работи в каквото и да е свое качество на борда на риболовен кораб при условията, предвидени в член 2, с изключение на пристанищните лоцмани и наземния персонал, извършващи работа на борда на кораб на кей;

ж)

трудов договор на рибар“ означава трудов договор, споразумение или други подобни договорености, или всеки друг договор, уреждащ условията на живот и труд на рибаря на борда на риболовен кораб;

з)

риболовен кораб или съд“ означава всеки кораб или плавателен съд, плаващи под флага на държава членка или регистрирани под пълната юрисдикция на държава членка, от всяко естество, независимо от формата на собственост, използвани или предназначени да бъдат използвани с цел стопански риболов;

и)

дължина (L)“ означава 96 % от общата дължина по водолинията при 85 % максимална дълбочина на газене, измерена от линията на кила, или дължината от предния ръб на носа до оста на кормилото по тази водолиния, ако последната стойност е по-голяма от първата. При кораби, проектирани с наклонен кил, водолиния, по която се мери тази дължина, е успоредна на проектната водолиния.

й)

дължина между перпендикулярите (LBP)“ означава разстоянието между предните и задните перпендикуляри; предният перпендикуляр съвпада с горния ръб на кила по водолинията, по която се измерва дължината (L); задният перпендикуляр съвпада с оста на балера на кормилото по тази водолиния;

к)

капитан“ е рибарят, който командва риболовния кораб;

л)

служба за набиране и назначаване на работа“ означава всяко физическо или юридическо лице, институция, агенция или друга организация в публичния или частния сектор, които се занимават с набиране на рибари от името на корабособствениците или с намирането на работни места на рибари при корабособствениците;

м)

частна агенция за заетост“ означава всяко физическо или юридическо лице, институция, агенция или друга организация в частния сектор, които се занимават с наемането или ангажирането на рибари с цел да предлагат услугите им на корабособственици, които им възлагат задачи и контролират изпълнението на тези задачи.

ОБХВАТ

Член 2

1.   Освен ако в него не е предвидено друго, настоящото споразумение се прилага за:

а)

всички рибари, които в каквото и да е свое качество работят по трудов договор или трудово правоотношение на всички риболовни кораби, извършващи стопански риболов;

б)

всички други рибари, които се намират на един и същ кораб с рибарите, посочени в буква а), за да се гарантира защитата на здравословните и безопасни условия на труд като цяло.

2.   В случай на съмнения за това дали даден кораб извършва стопански риболов, по въпроса се произнася компетентният орган след консултации.

3.   Всяка държава членка, след консултации, може изцяло или частично да разшири обхвата на защитата, предвидена в настоящото споразумение за рибари, работещи на кораби с дължина 24 метра или повече, за да включва рибари, работещи на кораби с дължина под 24 метра.

Член 3

1.   Когато прилагането на настоящото споразумение поражда съществени специфични проблеми по отношение на конкретните условия на труд на рибаря или на съответните операции на риболовните кораби, дадена държава членка може по обективни причини и след консултации да изключи ограничени категории рибари и риболовни кораби от изискванията на настоящото споразумение или от някои негови разпоредби.

2.   В случай на дерогации съгласно предходния параграф компетентният орган предприема, ако е необходимо, мерки за постепенно разширяване на обхвата на изискванията по настоящото споразумение до всички засегнати категории рибари или риболовни кораби в рамките на максимален срок от 5 години след влизането в сила на настоящото споразумение.

3.   Прилагането на настоящия член при никакви обстоятелства не представлява основание за намаляване на общото равнище на защита на работниците в областите, уредени в законодателството на ЕС към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Член 4

С никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не се накърняват законодателен акт, решение, обичай или споразумение между корабособственици и рибари, които гарантират за рибарите по-благоприятни условия от предвидените в настоящото споразумение.

ЧАСТ 2

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

ОТГОВОРНОСТИ НА КОРАБОСОБСТВЕНИЦИТЕ, КАПИТАНИТЕ И РИБАРИТЕ

Член 5

1.   Прилагането на настоящия член не засяга разпоредбите на Директива 93/103/ЕО.

2.   Корабособственикът носи цялата отговорност да гарантира, че капитанът разполага с необходимите средства и съоръжения, за да спазва задълженията по настоящото споразумение.

3.   С цел да се гарантира безопасността на рибарите на борда и безопасната експлоатация на кораба отговорностите на капитана включват, но не се ограничават до:

а)

осигуряване на надзор и вземане на мерки да се гарантира, доколкото е възможно, че рибарите извършват работата си при най-добрите здравословни и безопасни условия на труд;

б)

управление на рибарите по начин, съобразен със здравословните и безопасни условия на труд, включително предотвратяване на преумората;

в)

предоставяне на борда на кораба на обучение за запознаване със здравословните и безопасни условия; и

г)

гарантиране на спазването на изискванията за безопасност на корабоплаването, вахтената служба и свързаните с тях стандарти за добро мореплаване.

4.   Свободата на капитана да взема всякакви решения, които по негова професионална преценка са необходими за безопасността на рибарите на борда или за кораба и неговата безопасна навигация и експлоатация не е ограничена от корабособственика.

5.   Рибарите спазват законните разпореждания на капитана и приложимите мерки за здравословни и безопасни условия на труд.

ЧАСТ 3

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА БОРДА НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ

Член 6

1.   Прилагането на настоящия член не засяга разпоредбите на Директива 94/33/ЕО.

2.   Минималната възраст за работа на борда на риболовен кораб е 16 години, при условие че непълнолетните лица не подлежат на по-нататъшно задължително редовно образование съгласно националното право. Въпреки това компетентният орган може да разреши минимална възраст от 15 години за лица, които не подлежат на по-нататъшно задължително редовно образование съгласно националното право и са ангажирани в професионално обучение в областта на риболова.

3.   Компетентният орган, в съответствие с националното законодателство и практика, може да разреши на лица на възраст 15 години да извършват лека работа по време на училищните ваканции. В такива случаи той определя, след консултации, разрешените видове работа и предписва условията, при които се извършва такава работа, както и почивките, които се изискват.

4.   Дейности, които по своя характер или обстоятелствата, при които се извършват, биха могли да застрашат здравето, безопасността, физическото, умственото или социалното развитие, образованието или морала на младежите, не се възлагат на лица под 18 години.

5.   Дейностите, посочени в параграф 4 от настоящия член, се определят от националните законови или подзаконови актове или от компетентния орган, след консултации, като се вземат предвид съответните рискове и приложимите международни стандарти.

6.   Извършването на дейностите, посочени в параграф 4 от настоящия член, може да бъде разрешено за лица, навършили 16 години — при условие че тези лица не подлежат на по-нататъшно задължително редовно образование съгласно националното право — посредством национални законови или подзаконови разпоредби, или с решение на компетентния орган, след консултации, при условие че здравето, безопасността, физическото, умственото и общественото развитие, образованието или морала на съответните непълнолетни лица са напълно защитени и че съответните непълнолетни лица са получили подходящ специфичен инструктаж или професионално обучение и са завършили основно обучение за безопасност преди качване на борда. Изискванията съгласно член 7, параграф 3 от Директива 94/33/ЕО трябва да бъдат спазвани.

7.   Ангажирането на рибари под 18-годишна възраст за работа през нощта се забранява. За целите на настоящия член понятието „нощ“ се определя в съответствие с националното законодателство и практика. То обхваща период от най-малко девет часа и започва да тече не по-късно от полунощ и не по-рано от 5 часа сутринта. Изключение от стриктното спазване на ограничението за нощен труд може да бъде направено от компетентния орган, при условие че са изпълнени изискванията, предвидени в член 9 от Директива 94/33/ЕО, когато:

а)

ефективното обучение на съответните рибари според установените програми и графици ще бъде нарушено; или

б)

специфичният характер на задължението или одобрена програма за обучение изисква рибарите, обхванати от изключението, да работят през нощта и органът установи, след консултации, че работата няма да окаже отрицателно въздействие върху тяхното здраве или благосъстояние.

8.   С никоя от разпоредбите на настоящия член не се накърняват поетите от държавата членка задължения, произтичащи от ратифицирането на всяка международна конвенция в областта на труда, гарантираща повече условия за защита на посочените в настоящия член млади рибари.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Член 7

1.   Не се допуска на борда на риболовен кораб да работят рибари без валидно медицинско свидетелство, удостоверяващо годността им за изпълнение на техните задължения.

2.   Компетентният орган, след консултации, може да предостави дерогация от прилагането на параграф 1 от настоящия член, като вземе предвид безопасните и здравословни условия на труд на рибарите, размерите на кораба, наличието на медицинско обслужване и евакуация, продължителността на рейса, районът на дейност и вида на риболовните дейности.

3.   Дерогацията от параграф 2 от настоящия член не се прилага за рибари, работещи на риболовни кораби с дължина 24 метра или повече или такива, които обикновено остават в открито море за повече от три дни. В неотложни случаи компетентният орган може да разреши на рибар да работи на такъв кораб в продължение на ограничен и точно определен период, при условие че рибарят притежава медицинско свидетелство, чиито срок е изтекъл неотдавна, до получаване на ново медицинско свидетелство.

Член 8

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, в които се предвиждат:

а)

естеството на медицинските прегледи;

б)

формата и съдържанието на медицинските свидетелства;

в)

издаването на медицинско свидетелство от надлежно квалифициран практикуващ лекар или, в случай на свидетелство единствено за зрението, от лице, признато от компетентния орган като квалифицирано да издаде такова свидетелство; тези лица се ползват с пълна независимост при упражняване на професионалната си преценка;

г)

честотата на медицинските прегледи и срокът на валидност на медицинските свидетелства;

д)

правото на друг задължителен преглед от независим практикуващ лекар, който е назначен от държавата членка като медицински арбитър:

i)

в случай че на дадено лице е било отказано издаването на свидетелство или са били наложени ограничения върху работата, която може да извършва;

ii)

в случай че дадено лице по време на медицинския преглед е посочило, че счита себе си за негодно да изпълнява задълженията си на борда на риболовен кораб, но въпреки това преглеждащият лекар издава медицинско свидетелство, удостоверяващо, че лицето е годно да изпълнява задълженията си на борда на риболовен кораб;

iii)

в случай че на дадено лице е било отказано издаването на свидетелство или са били наложени ограничения върху работата, която може да извършва, при условие че медицинските основания за отказа са отпаднали;

е)

други съответни изисквания.

Член 9

В допълнение към минималните изисквания, посочени в членове 7 и 8, на риболовни кораби с дължина 24 метра или повече или такива, които обикновено остават в открито море за повече от три дни:

а)

в медицинското свидетелство на рибаря се посочва най-малкото, че:

i)

слухът и зрението на съответния рибар са задоволителни за изпълнението на задълженията му на кораба, и

ii)

рибарят не страда от заболяване, което може да се усложни вследствие на служба в морето или да направи рибаря негоден за такава служба, или да застраши безопасността или здравето на други лица на борда;

б)

медицинското свидетелство е валидно за максимален срок от две години, освен ако рибарят е на възраст под 18 години, като в този случай максималният срок на валидност е една година;

в)

ако срокът на валидност на свидетелството изтича по време на рейса, то остава в сила до края на този рейс.

ЧАСТ 4

УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С ЕКИПАЖ

Член 10

1.   Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква собствениците на кораби, плаващи под нейния флаг или регистрирани под нейната пълна юрисдикция, да гарантират, че техните кораби са достатъчно и сигурно окомплектовани с екипаж с оглед безопасната навигация и експлоатация на кораба и са под командите на компетентен капитан.

2.   В допълнение към изискванията, посочени в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган определя за риболовни кораби с дължина 24 метра или повече минималната численост на екипажа, необходима за безопасната навигация на кораба, като уточнява броя и квалификацията на нужните рибари.

3.   Компетентният орган може да определи, след консултации, алтернативни изисквания на предвидените в параграф 2 от настоящия член. Държавата членка обаче трябва да се увери, че алтернативните изисквания:

а)

способстват за постигането в пълна степен на общата цел и задача на настоящия член и на следващия по-долу член 11;

б)

привеждат в действие параграф 2 от настоящия член; и

в)

не застрашават здравето и безопасността на рибарите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И НА ПОЧИВКИТЕ

Член 11

1.

а)

Членове 3 — 6, 8 и 21 от Директива 2003/88/ЕО не се прилагат за рибари, обхванати от настоящото споразумение.

б)

Всяка държава членка обаче приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква собствениците на кораби, плаващи под неин флаг, да гарантират, че рибарите имат право на достатъчна почивка и че продължителността на работното време на рибарите е ограничена до средно 48 часа на седмица, изчислени за референтен период, не по-дълъг от дванадесет месеца.

2.

а)

В границите, определени в параграф 1, буква б), и параграфи 3 и 4 от настоящия член, всяка държава членки предприема, след консултации, необходимите мерки, за да гарантира, че при съблюдаване на необходимостта от защита на безопасността и здравето на рибарите и с цел ограничаване на умората:

i)

работното време е ограничено до максимален брой часове, които не се надвишават през определен период; или

ii)

в определен период са предвидени минимален брой часове за почивка.

б)

Максималната продължителност на работното време или минималната продължителност на почивката се определят посредством законови, подзаконови или административни разпоредби, или с колективни договори, или със споразумения, сключени между социалните партньори.

3.   Ограниченията на продължителността на работното време или на почивката са:

а)

максимална продължителност на работното време, която не надвишава:

i)

14 часа през всеки период от 24 часа; и

ii)

72 часа през всеки период от седем дни;

или

б)

минимална продължителност на почивката, която не е по-малко от:

i)

десет часа през всеки период от 24 часа; и

ii)

77 часа през всеки период от седем дни.

4.   Почивката може да се разделя на не повече от два периода, единият от които е с продължителност най-малко шест часа, а интервалът между два последователни периода за почивка не надвишава 14 часа.

5.   В съответствие с общите принципи за опазване на здравето и безопасността на работниците и по обективни или технически съображения или съображения, свързани с организацията на работа, държавите членки могат да позволят дерогации, включително установяването на референтни периоди, по отношение на границите, определени в параграф 1, буква б), и параграфи 3 и 4. Такива дерогации трябва да съответстват, доколкото е възможно, на определените стандарти, но могат да се вземат предвид по-чести или по-продължителни периоди на отпуск или отпускането на компенсационен отпуск за рибарите.

Тези изключения могат да се определят посредством:

а)

законови, подзаконови или административни разпоредби, при условие че се провеждат консултации и се полагат усилия за насърчаване на всички подходящи форми на социален диалог; или

б)

колективни трудови договори или споразумения между социалните партньори.

6.   Ако бъдат допуснати дерогации съгласно параграф 5 от границите, предвидени в параграф 3, на съответните рибари се предоставят компенсационни периоди на почивка възможно най-скоро.

7.   С никоя от разпоредбите на настоящия член не се накърняват правата на капитана на кораба да изисква от рибарите да полагат неопределен брой часове труд, ако това е нужно за осигуряването на непосредствената безопасност на кораба, лицата на борда или улова или за оказване на помощ на други кораби, плавателни съдове или хора в бедствено положение в морето. Съответно капитанът може да преустанови спазването на графика на почивките и да изисква рибарят да работи толкова дълго, колкото е необходимо, до нормализирането на обстановката. Възможно най-скоро след нормализирането на обстановката капитанът осигурява ползването на достатъчна почивка на всеки рибар, който е работил по време на предвидени за почивка периоди.

8.   Всяка държава членка може да предвиди рибарите на борда на риболовни кораби под неин флаг или под пълната ѝ юрисдикция, за които националното законодателство или практика определя, че не се разрешава експлоатацията на тези кораби през определен период на календарната година, по-дълъг от един месец, да ползват през този период годишен отпуск в съответствие с член 7 от Директива 2003/88/ЕО.

СПИСЪК НА ЕКИПАЖА

Член 12

На всеки риболовен кораб се съхранява списък на екипажа, копие от който се предоставя на упълномощените лица на брега преди отплаването на кораба или им се изпраща незабавно след отплаването на кораба. Компетентният орган определя на кого и кога се предоставя такава информация и с каква цел или цели.

ТРУДОВ ДОГОВОР НА РИБАР

Член 13

Прилагането на членове 14—18 включително не засяга разпоредбите на Директива 91/533/ЕИО.

Член 14

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки:

а)

с които се изисква рибарите, работещи на кораби, плаващи под неин флаг или регистрирани под пълната ѝ юрисдикция, да се ползват от закрилата на трудов договор, който е разбираем за тях и е в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение; и

б)

с които се уточняват минималните данни, които да бъдат включени в трудовия им договор в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в приложение I към настоящото споразумение.

Член 15

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки относно:

а)

процедурите, които гарантират, че рибарите имат възможност да преразгледат и да потърсят съвет относно условията на трудовия си договор, преди той да бъде сключен;

б)

където е приложимо, воденето на документация, относно работата на рибаря в рамките на такъв договор; и

в)

механизми за разрешаване на спорове във връзка с трудовия договор на рибар.

Член 16

Трудовият договор на рибар, екземпляр от който се предоставя на рибаря, се съхранява на борда и при поискване се предоставя на рибаря и на други заинтересовани страни в съответствие с националното законодателство и практика.

Член 17

Членове 14 — 16 включително и приложение I към настоящото споразумение не се прилагат за корабособственик, който еднолично управлява своя кораб.

Член 18

Отговорност на корабособственика е да гарантира, че всеки рибар разполага с трудов договор в писмена форма, който е подписан от всички заинтересовани страни и който осигурява на рибаря достойни условия на живот и труд на борда на кораба, както се изисква от настоящото споразумение.

РЕПАТРИРАНЕ

Член 19

1.   Всяка държава членка осигурява на рибарите на борда на риболовен кораб, плаващ под неин флаг или регистриран под нейната пълна юрисдикция, който влиза в чуждо пристанище, право на репатриране, ако трудовият договор на рибаря е изтекъл или е бил прекратен поради обосновани причини от една или повече от страните по договора, или рибарят вече не е в състояние да изпълнява задълженията си по трудовия договор или не може да се очаква да ги изпълнява предвид конкретните обстоятелства. Това е валидно и за рибари от същия кораб, които са прехвърлени по същите причини от кораба в чуждото пристанище.

2.   Разходите за репатрирането, посочено в параграф 1 от настоящия член, се поемат от корабособственика, освен ако не се установи, съгласно националните законови или подзаконови разпоредби или други мерки, сериозно неизпълнение на служебните задължения от страна на рибаря по неговия трудов договор.

3.   Държавите членки постановяват, чрез законови и подзаконови разпоредби или други мерки, точните обстоятелства, при които рибарите, обхванати от параграф 1 от настоящия член, имат право на репатриране, и максималното времетраене на периодите на работа на борда, след което един рибар има право на репатриране, както и дестинациите, до които могат да бъдат репатрирани рибарите.

4.   Ако корабособственикът не може да осигури репатрирането, предвидено в настоящия член, държавата членка, под чийто флаг плава корабът, организира репатрирането на съответния рибар и има право да си възстанови разходите от собственика на риболовния кораб.

5.   Националните законови и подзаконови разпоредби не накърняват правото на корабособственика да възстанови разходите по репатрирането по силата на споразумения с трети страни.

ЧАСТНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Член 20

1.   Прилагането на настоящия член не засяга разпоредбите на Директива 2008/104/ЕО.

2.   За целите на настоящия член частни услуги на пазара на труда означава службите за набиране и назначаване на работа в частния сектор и услугите на частните агенции за заетост.

3.   Държавите членки:

а)

забраняват частните услуги на пазара на труда да използват средства, механизми или списъци, предназначени да възпрепятстват рибарите да започнат работа; и

б)

изискват рибарите да не заплащат, пряко или косвено, изцяло или частично, такси или други разноски за частни услуги на пазара на труда.

4.   С никоя от разпоредбите на настоящия член не се накърнява упражняването от всяка държава членка, която е ратифицирала Конвенция № 188, на правото да може да възложи, в рамките на ограниченията, предвидени от Конвенцията, определени отговорности съгласно Конвенция № 188 на частни агенции за заетост.

ЧАСТ 5

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ХРАНА И ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Член 21

1.   Прилагането на членове 22—25 не засяга разпоредбите на Директива 93/103/ЕО.

2.   Националните разпоредби, с които се изпълняват членове 22—25 включително, се спазват при надлежно съблюдаване на хигиенните условия, здравословните и безопасни условия и удобството като цяло.

Член 22

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки за риболовните кораби, плаващи под нейния флаг или регистрирани под нейната пълна юрисдикция, по отношение на жилищните помещения, храната и питейната вода на борда.

Член 23

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква жилищните помещения на борда на риболовните кораби, плаващи под нейния флаг или регистрирани под нейната пълна юрисдикция, да бъдат с достатъчни размери и качество и подходящо оборудвани за службата на кораба и продължителността и времето, през които рибарите живеят на борда. По-конкретно тези мерки уреждат, ако е уместно, следните въпроси:

а)

одобряване на планове за изграждане или модифициране на риболовни кораби по отношение на жилищните помещения;

б)

поддръжка на жилищните помещения и пространството на камбуза;

в)

вентилация, отопление, охлаждане и осветление;

г)

намаляване на прекомерния шум и вибрации;

д)

разположение, размери, строителни материали, обзавеждане и оборудване на спални помещения, каюткомпании и други жилищни помещения;

е)

санитарни съоръжения, включително тоалетни и хигиенни съоръжения, както и осигуряване на достатъчно топла и студена вода; и

ж)

процедури за подаване на жалби във връзка с жилищни помещения, които не отговарят на изискванията на настоящото споразумение.

Член 24

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква:

а)

храната, внасяна и сервирана на борда на кораба, да бъде с подходящо качество и хранителна стойност и в подходящо количество;

б)

питейната вода да бъде в подходящо количество и с подходящо качество; и

в)

храната и водата да се осигуряват безплатно на рибарите от корабособственика; въпреки това, в съответствие с националните закони и подзаконови актове, разходите могат да бъдат възстановени като оперативен разход, ако това е предвидено в колективен трудов договор, уреждащ система на дялово участие, или в трудов договор на рибар.

Член 25

Законовите и подзаконовите разпоредби или други мерки, които следва да бъдат приети от държавата членка в съответствие с членове 22 — 24 включително, осигуряват пълното прилагане на приложение II към настоящото споразумение.

ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ; ЗАЩИТА В СЛУЧАЙ НА СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКА ИЛИ СМЪРТ

Член 26

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква на рибарите на борда на кораб, плаващ под нейния флаг или регистриран под нейната пълна юрисдикция:

а)

да е предоставено правото на медицинско обслужване на брега и правото своевременно да бъдат отведени на брега за лечение в случай на тежка злополука или болест;

б)

да се предоставят от страна на корабособственика мерки за защита на здравето и медицински грижи, докато рибарят е

i)

в чужбина или

ii)

акостирал в пристанище извън държавата, отговаряща за защитата на социалната сигурност на рибаря; и

в)

да се осигури, в случай на болест или злополука, свързани с работата, допълнителен достъп до подходящи медицински грижи в съответствие с националните закони, разпоредби или практика.

Член 27

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква защитата на здравето и медицинските грижи, посочени в член 26, буква б):

а)

да попадат в обхвата на приложимите разпоредби на Директива 92/29/ЕИО и на член 28 по-долу, ако рибарят е на борда; и

б)

да включват медицинско обслужване и съответната материална помощ и подкрепа по време на медицинското обслужване, ако рибарят е слязъл в пристанище извън държавата, отговаряща за защитата на социалната сигурност на рибаря.

Член 28

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква:

а)

в допълнение към изискванията на член 2, параграф 1, буква б) от Директива 92/29/ЕИО на Съвета, лекарствените продукти и медицинското оборудване, които трябва да са налични на борда на риболовен кораб, да са съобразени и с района на дейност;

б)

в допълнение към изискванията на член 5, параграф 3 от Директива 92/29/ЕИО, предвиденото специално обучение на рибарите да е съобразено и с броят на рибарите на борда, района на дейност и продължителността на рейса;

в)

упътванията, предвидени в член 5, параграф 1 от Директива 92/29/ЕИО, да бъдат на език и във формат, разбираеми за обучените рибари, посочени в буква б) от настоящия член;

г)

медицинските консултации, посочени в член 6, параграф 1 от Директива 92/29/ЕИО, да се предоставят и чрез сателитна връзка, а риболовните кораби, плаващи под нейния флаг или регистрирани под нейната пълна юрисдикция, да бъдат оборудвани с радио или сателитни комуникации с цел получаване на тези консултации; и

д)

на риболовните кораби, плаващи под нейния флаг или регистрирани под нейната пълна юрисдикция, да се съхранява медицински наръчник, приет или одобрен от компетентния орган, или най-новото издание на Международния медицински наръчник за корабите.

Член 29

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки, с които се изисква:

а)

доколкото това е в съответствие с националното законодателство и практиката на държавата членка, медицинските грижи, предвидени в член 26, буква б), и по-нататък в член 28, да се предоставят безплатно на рибаря; и

б)

докато рибарят не бъде репатриран, корабособственикът да покрива разходите за медицински грижи, от които рибарят е освободен по силата на буква а) от настоящия член, доколкото държавата, отговаряща за защитата на социалната сигурност на рибаря, не покрива разходите в рамките на своята система за социална сигурност; и

в)

корабособственикът да носи отговорност за покриване на разходите за медицински грижи, предвидени в член 26, буква в), доколкото държавата, отговаряща за защитата на социалната сигурност на рибаря, не покрива разходите в рамките на своята система за социална сигурност.

Член 30

Националните законови или подзаконови актове могат да освободят корабособственика от покриването на разходите за медицински грижи, както е посочено в член 29, букви б) и в), ако злополуката не е настъпила при изпълнение на служебните задължения на борда на кораба или заболяването или неразположението е било укрито при назначаването, или корабособственикът на риболовния плавателен съд докаже, че злополуката или заболяването се дължат на умишлено нарушение от страна на рибаря.

Член 31

1.   Всяка държава членка предприема мерки, за да осигури на рибарите защита от свързани с работата болест, злополука или смърт, в съответствие с националните законови или подзаконови актове или практика.

2.   В случай на нараняване поради трудова злополука или професионална болест рибарят имат достъп до съответната компенсация в съответствие с националните закони и подзаконови актове.

3.   Доколкото държавата, отговаряща за защитата на социалната сигурност на рибаря, не покрива защитата, посочена в параграф 1 и съответно параграф 2 от настоящия член в рамките на своята система за социална сигурност, отговорност за нея носи корабособственикът.

Член 32

С оглед на характеристиките на риболовния сектор финансовите отговорности на корабособственика съгласно членове 29 и 31 могат да бъдат осигурени чрез:

а)

режим на отговорност на корабособствениците; или

б)

задължителна застраховка, обезщетение на работниците или други схеми.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ

Член 33

Членове 34 — 36 включително се прилагат, без да се засягат разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО, Директива 92/29/ЕИО и Директива 93/103/ЕО.

Член 34

Всяка държава членка приема законови, подзаконови или други мерки в във връзка с:

а)

предотвратяването на трудови злополуки, професионални заболявания и свързани с работата рискове на борда на риболовните кораби, включително оценка и управление на риска, обучение и инструктаж на борда на рибарите;

б)

обучение на рибарите за боравенето с видовете риболовни съоръжения, които те ще използват, и за познаване на риболовните дейности, в които те ще бъдат ангажирани;

в)

задълженията на корабособствениците, рибарите и други заинтересовани страни, като се обръща надлежно внимание на безопасността и здравето на рибарите под 18-годишна възраст;

г)

докладване и разследване на произшествия на борда на риболовните кораби, плаващи под неин флаг или регистрирани под пълната ѝ юрисдикция; и

д)

създаването на съвместни комисии по здравословни и безопасни условия на труд или, след консултации, на други подходящи органи.

Член 35

1.   Изискванията на този член се прилагат за всички риболовни кораби, като се вземат предвид броят на рибарите на борда, района на дейност и продължителността на рейса.

2.   Компетентният орган:

а)

изисква корабособственикът, след консултации и в съответствие с националните законови или подзаконови разпоредби или колективни трудови договори и практики, да установи процедури на борда на кораба за предотвратяването на трудови злополуки, наранявания и професионални заболявания, като се вземат предвид специфичните опасности и рискове на съответния риболовен кораб; и

б)

изисква корабособствениците, капитаните, рибарите и другите заинтересовани лица да бъдат снабдени с достатъчно и подходящи насоки, материали за обучение или друга подходяща информация за това как да се оценяват и управляват рисковете за безопасността и здравето на борда на риболовните плавателни съдове.

3.   Корабособствениците:

а)

гарантират, че всеки рибар на борда е снабден с подходящо защитно облекло и лични предпазни средства;

б)

гарантират, че всеки рибар на борда е получил основно обучение по безопасност, одобрено от компетентния орган; и

в)

гарантират, че рибарите са достатъчно и удачно запознати с оборудването и методите на работа с него, включително съответните мерки за безопасност, преди да използват оборудването или да участват в съответните дейности.

Член 36

Оценката на риска във връзка с риболова се извършва с участието на рибари или на техни представители, както е уместно.

ЧАСТ 6

ИЗМЕНЕНИЯ

Член 37

1.   След което и да е изменение на разпоредбите на Конвенцията, и ако някоя от страните по настоящото споразумение поиска това, се извършва преглед на прилагането на споразумението и приложенията към него.

2.   След което и да е изменение на разпоредбите на европейското законодателство, което може да засяга настоящото споразумение, и ако някоя от страните по настоящото споразумение поиска това, се извършват оценка и преглед на споразумението по всяко време.

ЧАСТ 7

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Страните по споразумението сключват настоящото споразумение, при условие че то няма да влезе в сила преди датата на влизане в сила на Конвенцията. Конвенцията влиза в сила дванадесет месеца след датата на ратифицирането ѝ от страна на десет държави — членки на МОТ, осем от които са крайбрежни държави, пред генералния директор на Международното бюро на труда,

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните полагат подписите си под настоящото споразумение.

СЪСТАВЕНО В Гьотеборг, Швеция, на двадесет и първи май две хиляди и дванадесета година.

Г-н Javier Garat, председател на Europêche

Г-н Giampaolo Buonfiglio, председател на работна група „Риболов“ към COPA-COGECA

Г-н Eduardo Chagas, генерален секретар на ETF

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТРУДОВ ДОГОВОР НА РИБАР

Трудовият договор на рибар съдържа следните данни, освен в случаите, когато включването на един или повече елементи от тях се оказва ненужно поради факта, че въпросът е регламентиран по друг начин от националните законови или подзаконови разпоредби или, където е приложимо, в колективен трудов договор:

а)

фамилно име и други имена на рибаря, дата на раждане или възраст, както и място на раждане;

б)

място и дата на сключване на договора;

в)

наименование и регистрационен номер на риболовния/те кораб/и, на борда на който/които рибарят се ангажира да работи;

г)

име на работодателя или корабособственика или другата страна по договора с рибаря;

д)

рейса или рейсовете, които трябва да бъдат предприети, ако това може да се определи по времето на изготвяне на договора;

е)

длъжността, на която е нает или ангажиран рибарят;

ж)

ако е възможно, място и дата, на които рибарят е длъжен да се яви на борда за започване на работа;

з)

провизиите, които се предоставят на рибаря, освен ако в националните законови или подзаконови разпоредби не е предвидена някаква алтернативна система;

и)

размер на работната заплата или размер на дела и метод на изчисляване на този дял, ако възнаграждението е на основата на дялово участие, или размер на работната заплата и на дела и метод на изчисляване на последния, ако възнаграждението е на комбинирана основа, както и договорена минимална работна заплата, ако има такава;

й)

дата на изтичане на договора и условия за неговото прекратяване, а именно:

i)

ако договорът е срочен — датата на изтичането му;

ii)

ако договорът е за конкретен рейс — пристанището на местоназначение и срока, след изтичането на който рибарят е освободен от задълженията си по договора след пристигането в пристанището;

iii)

ако договорът е безсрочен — условията за неговото прекратяване от която и да е от страните по него, както и изисквания срок на предизвестие, който не трябва да бъде по-кратък за работодателя или корабособственика или за другата страна по договора с рибаря;

к)

размера на платения годишен отпуск или формулата, използвана за изчисляване на отпуските, когато е приложимо;

л)

покритието на здравното и социалното осигуряване и размерът на обезщетенията, предоставяни на рибаря от работодателя, корабособственика или другата страна или страни по трудовия договор на рибаря, както е приложимо;

м)

правото на рибаря на репатриране;

н)

ако е приложимо — позоваване на колективния трудов договор;

о)

минималната продължителност на почивките в съответствие с националните законови, подзаконови или други мерки; и

п)

всички други данни, които може да са изискуеми по силата на националните законови или подзаконови разпоредби.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАСТАНЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.

Настоящото приложение се прилага, без да се засягат разпоредбите на Директива 92/29/ЕИО и Директива 93/103/ЕО.

2.

По смисъла на настоящото приложение:

а)

Споразумение“ означава споразумението, сключено от Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовните предприятия в Европейския съюз (Europêche) на 21 май 2012 г. във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда;

б)

нов риболовен кораб“ означава кораб, за който:

i)

договорът за построяване или за основно преустройство е сключен на или след датата на влизане в сила на споразумението; или

ii)

договорът за построяване или за основно преустройство е сключен преди датата на влизане в сила на споразумението, и който е доставен три или повече години след тази дата, или

iii)

при липса на договор за построяване, на или след датата на влизане в сила на споразумението:

а)

килът е положен или

б)

започва изграждането на конструкция, която може да се оприличи на определен кораб, или

в)

е започнат монтажът, включващ най-малко петдесет тона или един процент от оценената маса на всички структурни материали, ако последната величина е по-малка;

в)

съществуващ кораб“ означава кораб, който не е нов риболовен кораб.

3.

Следното се прилага за всички нови риболовни кораби с палуба, предмет на каквито и да било изключения, предвидени в съответствие с член 3 от споразумението. Компетентният орган може да прилага, след консултации, изискванията на настоящото приложение също и за съществуващи кораби, когато и доколкото той определя, че това е разумно и възможно.

4.

Компетентният орган може да разреши, след консултации, дерогации от разпоредбите на настоящото приложение за риболовни кораби, които обикновено остават в открито море по-малко от 24 часа, когато рибарите не живеят на борда на кораба в пристанището. За такива кораби компетентният орган гарантира, че съответните рибари разполагат с подходящи помещения за почивка, хранене и санитарни цели.

5.

Изискванията за кораби с дължина 24 метра и повече могат да се прилагат и за кораби с дължина между 15 и 24 метра, когато компетентният орган определи, след консултации, че това е разумно и възможно.

6.

На рибарите, работещи на борда на фидери, които не разполагат с подходящи жилищни и санитарни помещения, трябва да бъдат осигурени такива помещения на борда на кораба майка.

7.

Държавите членки могат да разширят обхвата на изискванията на настоящото приложение по отношение на шума и вибрациите, вентилацията, отоплението, климатизацията и осветлението, до затворени работни помещения и помещения, използвани за съхранение, ако след консултации прилагането им бъде определено за целесъобразно и без отрицателно отражение върху функцията на процеса или условията на работа или качеството на улова.

ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ

8.

Във всички случаи, когато корабът е новоизграден или жилищните помещения за екипажа са реконструирани, компетентният орган се уверява, че въпросният кораб е в съответствие с изискванията на настоящото приложение. Компетентният орган изисква, в рамките на възможното, спазването на настоящото приложение, когато жилищните помещения за екипажа претърпяват значителни изменения, а за кораби, които сменят флага, под който плават, с флага на държава членка, спазването на онези изисквания на настоящото приложение, които са приложими в съответствие с параграф 3.

9.

В случаите, посочени в параграф 8, за кораби с дължина 24 метра и повече се изисква на компетентния орган или упълномощена от него организация да бъдат представени за одобрение подробни планове и информация относно жилищните помещения.

10.

За кораби с дължина 24 метра и повече, във всички случаи, когато жилищните помещения за екипажа са реконструирани или съществено променени, компетентният орган извършва проверка на съответствието на жилищните помещения с изискванията на споразумението, а когато кораб сменя флага, под който плава, с флага на държава членка, проверка на съответствието с онези изисквания на настоящото приложение, които са приложими в съответствие с параграф 3. Компетентният орган може да извърши допълнителни проверки на жилищните помещения за екипажа по своя преценка.

11.

Когато кораб сменя флага, под който плава, с флага на държава членка, или е регистриран под пълната юрисдикция на държава членка, всички алтернативни изисквания, които компетентният орган на държавата извън ЕС, под чийто флаг е плавал корабът в миналото, може да е приел в съответствие с параграфи 15, 39, 47 или 62 от приложение III към Конвенция № 188, престават да бъдат приложими за кораба.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ

12.

Във всички жилищни помещения трябва да има достатъчна светла височина. За помещения, където се очаква рибарите да стоят изправени в продължение на дълги периоди от време, минималната светла височина се предписва от компетентния орган.

13.

За кораби с дължина 24 метра и повече разрешената минимална светла височина във всички жилищни помещения, където е необходимо пълно и свободно движение, не трябва да бъде по-малка от 200 сантиметра.

Отвори в и между жилищните помещения

14.

Не се допускат директни отвори, освен с предназначение на аварийни изходи, между спалните помещения и складовите помещения за риба и машинните отделения. Когато това е разумно и възможно, директни отвори към кухненски, складови, сушилни или комунални санитарни зони се избягват, освен ако изрично не е предвидено друго.

15.

За кораби с дължина 24 метра и повече не се допускат директни отвори, освен с предназначение на аварийни изходи, между спалните помещения и складовите помещения за риба или към кухненски, складови и сушилни помещения или комунални санитарни зони; частта от преградите, разделяща тези места от спалните помещения, както и външните прегради, трябва да бъдат ефективно изградени от стомана или друг одобрен материал и трябва да бъдат водонепроницаеми и газонепроницаеми. Тази разпоредба не изключва възможността санитарните зони да се споделят между две каюти.

Изолация

16.

Жилищните помещения трябва да бъдат подходящо изолирани; материалите, използвани за изграждане на вътрешни прегради, ламперия и обшивки, както и за подове и шевове, трябва да бъдат подходящи за целта и да способстват за осигуряване на здравословна околна среда. Във всички жилищни помещения трябва да е осигурено достатъчно отводняване.

17.

Предприемат се всички възможни мерки за защита на жилищните помещения за екипажа от мухи и други насекоми, особено когато корабът се експлоатира в райони с големи популации на комари.

18.

При необходимост се осигуряват аварийни изходи от всички жилищни помещения за екипажа.

ШУМ И ВИБРАЦИИ

19.

Параграф 20 се прилага, без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/10/ЕО и Директива 2002/44/ЕО.

20.

Компетентният орган приема стандарти за шум и вибрации в жилищни помещения, които осигуряват подходяща защита на рибарите от последиците от такъв шум и вибрации, включително последиците от умора, предизвикана от шум и вибрации.

ВЕНТИЛАЦИЯ

21.

Жилищните помещения трябва да се вентилират, като се вземат предвид климатичните условия. Вентилационната система трябва постоянно да подава чист въздух в удовлетворяващо състояние винаги, когато има рибари на борда.

22.

Мерките за вентилация или другите мерки трябва да са такива, че непушачите да бъдат защитени от тютюнев дим.

23.

Корабите с дължина 24 метра и повече трябва да бъдат оборудвани с вентилационна система за жилищните помещения, която се контролира по такъв начин, че да се поддържа удовлетворяващо качество на въздуха и да се гарантира достатъчно на движение на въздуха при всякакви метеорологични и климатични условия. Вентилационните системи трябва да функционират по всяко време, когато има рибари на борда.

ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

24.

Жилищните помещения трябва да се отопляват по подходящ начин, като се вземат предвид климатичните условия.

25.

За кораби с дължина 24 метра и повече се осигурява достатъчно топлина чрез подходяща система за отопление, освен при риболовни кораби, експлоатирани единствено в тропически климат. Отоплителната система трябва да осигурява топлина при всякакви условия според необходимостта и да функционира, когато на борда живеят или работят рибари и когато условията го изискват.

26.

За кораби с дължина 24 метра и повече, с изключение на онези, които редовно осъществяват дейност в райони, където умерените климатични условия не го изискват, в жилищните помещения, на мостика, в залата за радиовръзка и всяко помещение за централизиран контрол на машините се осигурява климатизация.

ОСВЕТЛЕНИЕ

27.

Във всички жилищни помещения е осигурена достатъчно светлина.

28.

Винаги, когато е възможно, жилищните помещения се осветяват с естествена светлина в допълнение към изкуствената светлина. В спалните помещения, където има достъп на естествена светлина, се предоставят средства за блокиране на светлината.

29.

В допълнение към нормалното осветление на спалното помещение, за всяко спално място се осигурява достатъчна светлина за четене.

30.

В спалните помещения се осигурява аварийно осветление.

31.

Когато корабът не е снабден с аварийно осветление в каюткомпаниите, коридорите и всякакви други помещения, които се използват или могат да се използват за аварийни изходи, в тези помещения се осигурява постоянно нощно осветление.

32.

За кораби с дължина 24 метра и повече осветлението в жилищните помещения трябва да отговаря на стандарт, определен от компетентния орган. Във всяка част от жилищните помещения на разположение за свободно движение минималният стандарт за такова осветление трябва да бъде такъв, че да позволява на човек с нормално зрение да чете стандартен вестникарски текст в ясен ден.

СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Общи положения

33.

Когато проектът, размерите или предназначението на кораба позволяват, спалните помещения трябва да бъдат разположени така, че ефектите от движението и ускорението да се сведат до минимум, но в никакъв случай не трябва да са разположени пред предната преграда.

Свободна подова част

34.

Броят на лицата на спално помещение и свободната подова част на обитател, с изключение на пространството, заемано от койки и шкафчета, трябва да бъдат такива, че да се осигури достатъчно пространство и комфорт за рибарите на борда, като се вземе предвид предназначението на кораба.

35.

За кораби с дължина 24 метра и повече, но под 45 метра, свободната подова част на човек в спалните помещения, с изключение на пространството, заемано от койки и шкафчета, трябва да е не по-малко от 1,5 квадратни метра.

36.

За кораби с дължина 45 метра и повече свободната подова част на човек в спалните помещения, с изключение на пространството, заемано от койки и шкафчета, трябва да е не по-малко от 2 квадратни метра.

Брой лица на спално помещение

37.

Доколкото изрично не е предвидено друго, разрешеният брой лица, които могат да заемат едно спално помещение, трябва да бъде не повече от шест.

38.

За кораби с дължина 24 метра и повече разрешеният брой лица, които могат да заемат едно спално помещение, трябва да бъде не повече от четири. Компетентният орган може да разреши изключения от това изискване в конкретни случаи, ако поради размерите, вида или предназначението на кораба изискването е неразумно или неизпълнимо.

39.

Доколкото изрично не е предвидено друго и когато това е възможно, за офицерите трябва да бъде осигурено отделно спално помещение или спални помещения.

40.

За кораби с дължина 24 метра и повече спалните помещения за офицери са предназначени само за едно лице, когато това е възможно, и при никакви обстоятелства в тях не трябва да има повече от две спални места. Компетентният орган може да разреши изключения от този параграф в конкретни случаи, ако поради размерите, вида или предназначението на кораба изискванията са неразумни или неизпълними.

Други

41.

Максималният брой лица, които могат да бъдат настанени в едно спално помещение, трябва да бъде четливо и незаличимо обозначен на място в помещението, където може лесно да се види.

42.

Осигуряват се индивидуални койки с подходящи размери. Матраците са от подходящ материал. За всяко спално място се осигурява локално осветление.

43.

За кораби с дължина 24 метра и повече минималните вътрешни размери на койките са не по-малко от 198 на 80 сантиметра.

44.

Спалните помещения трябва да бъдат така планирани и оборудвани, че да се осигури достатъчен комфорт за обитателите и да се улесни поддържането на ред. Осигуреното оборудване включва койки, индивидуални шкафчета, достатъчни за дрехи и други лични вещи, както и подходяща повърхност за писане.

45.

За кораби с дължина 24 метра и повече се осигурява бюро, подходящо за писане, и стол.

46.

Жилищните помещения за спане са разположени или оборудвани така, че да се осигури подходящо ниво на уединение за мъже и за жени.

КАЮТКОМПАНИИ

47.

Каюткомпаниите са възможно най-близо до камбуза, но в никакъв случай не трябва да са разположени пред предната преграда.

48.

Корабите са оборудвани с помещение за каюткомпания, подходящо за предназначението им. Доколкото изрично не е предвидено друго и когато това е възможно, помещението на каюткомпанията трябва да бъде отделено от спалните помещения.

49.

За кораби с дължина 24 метра и повече помещението на каюткомпанията трябва да бъде отделено от спалните помещения.

50.

Размерите и оборудването на всяка каюткомпания трябва да бъдат достатъчни за броя лица, които могат да я използват във всеки един момент.

51.

За кораби с дължина между перпендикулярите (LBP), по-голяма или равна на 15 метра, се осигурява хладилник с достатъчен капацитет и уреди за приготвяне на топли и студени напитки, които са на разположение и достъпни за рибарите по всяко време.

ВАНИ ИЛИ ДУШОВЕ, ТОАЛЕТНИ И УМИВАЛНИ

52.

Санитарни помещения, съобразени с предназначението на кораба и включващи тоалетни, умивални и вани или душове, се осигуряват за всички лица на борда. Тези съоръжения трябва да отговарят най-малко на минималните стандарти за здраве и хигиена и на разумни стандарти за качество.

53.

Санитарните помещения трябва да бъдат такива, че да се изключи замърсяване на други пространства. Санитарните възли осигуряват подходящо уединение.

54.

Течаща топла и студена прясна вода трябва да е на разположение на всички рибари и други лица на борда, в достатъчни количества, за да се предостави възможност за добра хигиена. Компетентният орган може, след консултации, да определи минималното количество вода, което трябва да се осигурява.

55.

Когато са осигурени санитарни помещения, те трябва да бъдат снабдени с вентилация с изход на открито, независима от всяка друга част на жилищните помещения.

56.

Всички повърхности в санитарните помещения трябва да спомагат за лесно и ефективно почистване. Подовете трябва да имат противоплъзгаща се палубна настилка.

57.

За кораби с дължина 24 метра и повече, за всички рибари, настанени в помещения, към които не са прикрепени санитарни помещения, се осигурява най-малко една вана или душ, или и двете, една тоалетна и една мивка поне за всеки четири лица.

ПЕРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

58.

Удобства за пране и сушене на дрехи трябва да бъдат предоставени при необходимост, като се вземе предвид предназначението на кораба, доколкото изрично не е предвидено друго.

59.

За кораби с дължина 24 метра и повече се осигуряват подходящи съоръжения за пране, сушене и гладене на дрехи.

60.

За кораби с дължина 45 метра и повече се осигуряват подходящи съоръжения за пране, сушене и гладене на дрехи в помещение, отделено от спалните помещения, каюткомпаниите и тоалетните, което трябва да бъде адекватно вентилирано, отоплявано и снабдено с въжета или други средства за сушене на дрехи.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БОЛНИ И ПОСТРАДАЛИ РИБАРИ

61.

В допълнение към изискванията на Директива 92/29/ЕИО, на рибар, който страда от заболяване или нараняване, се осигурява каюта, когато е необходимо.

62.

Вместо изискването, предвидено в член 2, параграф 3 от Директива 92/29/ЕИО, се прилага следното: на борда на кораби от над 500 брутен регистриран тонаж (БРТ), на които 15 или повече рибари са ангажирани за рейс с продължителност над три дни, и на риболовни кораби с дължина 45 метра и повече, независимо от числеността на екипажа и продължителността на рейса, трябва да има отделен лазарет, в който може да се прилага медицинско обслужване. Пространството трябва да бъде подходящо оборудвано и да се поддържа в добро хигиенично състояние.

ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ

63.

Място за окачване на пособия за лоши метеорологични условия и други лични предпазни средства се осигурява извън спалните помещения, но на удобно разстояние.

СПАЛНО БЕЛЬО И ЗАВИВКИ, КУХНЕНСКИ И ДРУГИ ПРИБОРИ

64.

Подходящи прибори за хранене, както и спално и друго бельо, се предоставят на всички рибари на борда. Въпреки това разходите за спално бельо могат да бъдат възстановени като оперативен разход, ако това е предвидено в колективния трудов договор или в трудовия договор на рибар.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТДИХ

65.

За кораби с дължина 24 метра и повече се осигуряват подходящи съоръжения, удобства и услуги за отдих за всички рибари на борда. Когато е уместно, каюткомпаниите могат да се използват за дейности за отдих.

СЪОБЩИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

66.

Доколкото е възможно, на всички рибари на борда трябва да бъде осигурен подходящ достъп до съобщителни съоръжения, на разумна цена, която не надхвърля пълните разходи за корабособственика.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КАМБУЗА И СКЛАДОВЕ ЗА ПРОВИЗИИ

67.

На борда трябва да са осигурени готварски уреди. Доколкото изрично не е предвидено друго и когато е възможно, това оборудване се монтира в отделен камбуз.

68.

Камбузът — или зоната за готвене, когато не е предвиден отделен камбуз — трябва да е с достатъчни размери за целта, добре осветен и вентилиран и добре оборудван и поддържан.

69.

За кораби с дължина 24 метра и повече трябва да има отделен камбуз.

70.

Контейнерите с газ бутан или пропан, използвани за готвене в камбуза, се съхраняват на откритата палуба и в заслон, който е проектиран да ги предпазва от външни източници на топлина и външно влияние.

71.

Осигурява се подходящо място за съхранение на провизии с достатъчен капацитет, което може да се поддържа сухо, хладно и добре проветрено, за да се избегне разваляне на запасите, и когато е възможно и доколкото изрично не е предвидено друго, се използват хладилници или друг способ за съхранение при ниска температура.

72.

За кораби с дължина между перпендикулярите (LBP), по-голяма или равна на 15 метра, се използва килер за провизии и хладилник и друг способ за съхранение при ниска температура.

ХРАНИ И ПИТЕЙНА ВОДА

73.

Храните и питейната вода трябва да са в достатъчни количества, като се вземат предвид броят на рибарите, както и времетраенето и естеството на рейса. Освен това те трябва да бъдат с подходяща хранителна стойност, качество, количество и разнообразие, като се вземат предвид също религиозните изисквания и културните практики на рибарите по отношение на храната.

74.

Компетентният орган може да установи изисквания за минималните стандарти и количеството на храната и водата, които трябва да се намират на борда.

ЧИСТО И ОБИТАЕМО СЪСТОЯНИЕ

75.

Жилищните помещения се поддържат в чисто и обитаемо състояние и в тях не се допускат вещи или запаси, които не са лична собственост на обитателите или техни лични предпазни или спасителни средства.

76.

Камбузът и складовете за провизии се поддържат в добро хигиенно състояние.

77.

Отпадъците се съхраняват в затворени, добре запечатани контейнери и се отстраняват от зоните за обработка на храна, когато е необходимо.

ПРОВЕРКИ ОТ КАПИТАНА ИЛИ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА КАПИТАНА

78.

а)

За кораби с дължина 24 метра и повече компетентният орган изисква да бъдат извършвани чести проверки от или по разпореждане на капитана, за да се гарантира, че:

i)

жилищните помещения са чисти, в добро състояние за живеене и безопасни и се поддържат в изправност;

ii)

запасите от храна и вода са достатъчни; и

iii)

камбузът и помещенията и оборудването за съхранение на храна са хигиенични и в състояние на изправност.

б)

Резултатите от тези проверки, както и от предприетите действия за справяне с установените неизправности, се записват и са на разположение за преглед.

ДЕРОГАЦИИ

79.

Компетентният орган може да разреши, след консултации, дерогации от разпоредбите на настоящото приложение, за да бъдат взети под внимание, без това да води до дискриминация, интересите на рибарите с различни и разграничими религиозни и социални практики, при условие че с тези изключения не се създава като цяло по-неблагоприятно положение от това, до което би довело прилагането на настоящото приложение.


Top