Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0131(01)

Решение на Комисията от 24 януари 2017 година за създаване на експертна група на Комисията „Платформа за хуманно отношение към животните“ (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/0280

OJ C 31, 31.1.2017, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

31.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 31/61


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2017 година

за създаване на експертна група на Комисията „Платформа за хуманно отношение към животните“

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 31/12)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз животните се признават като същества с усещания и се изисква Съюзът и държавите членки напълно да се съобразяват с изискванията за хуманно отношение към животните при разработването и осъществяването на политиката на Съюза в областта на селското стопанство, рибарството, транспорта, вътрешния пазар, научните изследвания и технологичното развитие и космическото пространство, като същевременно спазват законовите или административните разпоредби на държавите членки, по-специално по въпросите, свързани с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство.

(2)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Договора за Европейския съюз институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество.

(3)

В член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Съюзът приема мерките, предназначени за установяване или осигуряване на функционирането на вътрешния пазар при свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали.

(4)

С член 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Съюза се възлага задачата да определя и прилага обща политика в областта на селското стопанство.

(5)

В член 179 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Съюзът има за цел да укрепва своите научни и технологични основи чрез създаването на европейско научноизследователско пространство. Съгласно член 180, буква б) от посочения Договор Съюзът поощрява сътрудничеството с трети държави и международни организации в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрациите.

(6)

През 2011 г. Комисията създаде експертна група за хуманно отношение към животните (1), чиято цел е да съдейства и предоставя съвети на Комисията по въпроси, свързани със законодателството в областта на хуманното отношение към животните, и да улеснява обмена на информация, опит и добри практики в областта на законодателството относно хуманното отношение към животните.

(7)

Европейският парламент (2) и Съветът на Европейския съюз (3) призоваха за създаването на платформа на Съюза във връзка с хуманното отношение към животните, с цел да се подобри диалогът между заинтересованите страни по отношение на споделянето на опит, експертни познания и становища.

(8)

С цел да предоставя отговори на искания на Парламента и Съвета, новата експертна група, наречена „Платформа за хуманно отношение към животните“ („Платформата“), следва да съдейства на Комисията и да помага за поддържането на редовен диалог по въпроси, имащи отношение към Съюза, които са свързани пряко с хуманното отношение към животните, като например изпълнение на законодателството, обмен на научни знания, иновации и добри практики/инициативи във връзка с хуманното отношение към животните или международни дейности в областта на хуманното отношение към животните. Освен това Платформата следва да съдейства на Комисията по отношение на важни за Съюза теми, които могат да имат връзка с въпроси на хуманното отношение към животните, като например търговията, антимикробната резистентност, безопасността на храните, научните изследвания или околната среда. Тъй като Платформата ще има същия мандат като този на съществуващата експертна група за хуманно отношение към животните, последната не е необходимо да бъде запазена.

(9)

Работата на Платформата следва да бъде надлежно съобразена с дейностите на други съответни групи за диалог или мрежи в областта на хуманното отношение към животните, като например работните групи и мрежите на Европейския орган за безопасност на храните или регионалната платформа за хуманно отношение към животните за Европа в рамките на Световната организация по здравеопазване на животните.

(10)

Платформата следва да бъде съставена от представители на компетентните органи на всички държави членки, бизнес организации, които на равнището на Европейския съюз участват във веригата за доставка на храни, както и в отглеждането на животни за други селскостопански цели, организации на гражданското общество, ангажирани на равнището на Европейския съюз с хуманното отношение към животните, както и на академични и научноизследователски институти, извършващи дейност в областта на науките за хуманно отношение към животните. Членството в Платформата следва да бъде отворено и за експерти от компетентните органи от държави извън ЕС, които са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от международни междуправителствени организации.

(11)

Следва да бъдат предвидени правила относно оповестяването на информация от страна на членовете на Платформата.

(12)

Личните данни следва да се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(13)

За прилагането на настоящото решение е целесъобразно да се определи срок. Комисията своевременно ще прецени необходимостта от евентуално удължаване на срока на решението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

С настоящия документ се създава експертна група с наименование „Платформа за хуманно отношение към животните“ („Платформата“).

Член 2

Задачи

Задачите на Платформата са:

а)

да съдейства на Комисията при разработването и обмена на координирани действия, целящи да допринесат за изпълнението и прилагането на законодателството на Европейския съюз относно хуманното отношение към животните, и за разбирането, в рамките на Съюза и извън него, на законодателството на Съюза, както и на международните стандарти в областта на хуманното отношение към животните;

б)

да улеснява разработването и изпълнението на доброволни ангажименти за подобрения в областта на хуманното отношение към животните от страна на предприятията;

в)

да допринася за популяризирането на стандартите на Съюза в областта на хуманното отношение към животните, така че да се оцени пазарната стойностна продуктите на Съюза на световно равнище;

г)

да насърчава диалога между компетентните органи, предприятията, гражданското общество, академичните среди, учените и международните междуправителствени организации по важни за Съюза теми, свързани с хуманното отношение към животните;

д)

да насърчава обмена на опит и добри практики, научни знания и иновации във връзка с важни за Съюза въпроси в областта на хуманното отношение към животните;

е)

да споделя информация относно разработването на политики във връзка с посочените по-горе области и дейности.

Член 3

Консултации

Комисията може да се консултира с Платформата по всякакви въпроси, свързани с хуманното отношение към животните, които са от значение за Съюза.

Член 4

Членство

1.   Платформата се състои от не повече от 75 членове.

2.   Платформата включва следните членове:

а.

компетентните органи на държавите — членки на Европейския съюз, и на държавите извън ЕС, които са договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство („членовете на ЕИП“), отговорни за хуманното отношение към животните;

б.

предприятия и професионални организации, които на равнището на Съюза извършват дейности във веригата за доставки на храни, като тези дейности са свързани с животни или животински продукти, както и в отглеждането на животни за други селскостопански цели;

в.

организации на гражданското общество, които на равнището на Съюза извършват дейности, свързани с хуманното отношение към животните;

г.

независими експерти от академични и научноизследователски институти, извършващи дейност в областта на науките за хуманно отношение към животните, които имат отражение върху политиките на Съюза;

д.

международни междуправителствени организации, които извършват дейности в областта на хуманното отношение към животните (5);

е.

Европейския орган за безопасност на храните.

3.   Членовете, изброени в параграф 2, буква г), се назначават в личното си качество и действат независимо и в интерес на обществото.

4.   Членовете, изброени в параграф 2, букви б) и в), се избират в съответствие с процедурата, предвидена в член 5. Те предлагат свои представители на високо равнище в Платформата и са длъжни да гарантират, че техните представители са постоянни и предоставят експертен опит на достатъчно високо равнище. Комисията може да отхвърли представител, предложен от тези членове, ако въз основа на обосновани причини, посочени в правилата на поканата за представяне на кандидатури за Платформата, счете, че кандидатурата не е подходяща. В такъв случай към съответната организация се отправя молба да предложи друг представител.

6.   Членовете, изброени в параграф 2, букви а), д) и е), предлагат свои представители, отговарящи за хуманното отношение към животните, като са длъжни да гарантират, че техните представители предоставят експертен опит на достатъчно високо равнище.

7.   Членове, които вече не са в състояние да оказват ефективен принос за дейностите на групата, които според генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ не отговарят на условията, определени в член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или които подадат оставка, престават да бъдат канени за участие в заседанията на Платформата и могат да бъдат заместени за оставащата част от мандата им.

Член 5

Процес на подбор

1.   Подборът на членовете на Платформата, изброени в член 4, параграф 2, букви б)—г), се извършва чрез покана за представяне на кандидатури, която се публикува в Регистъра на експертните групи към Комисията и други подобни органи („Регистъра на експертните групи“). Поканата за представяне на кандидатури може да бъде публикувана и чрез други средства, включително на специални уебсайтове.

В поканата за представяне на кандидатури се посочват ясно критериите за подбор, включително изискваните експертни познания и интересите, които да бъдат изразени по отношение на работата, която ще се изпълнява. Минималният краен срок за представяне на кандидатури е четири седмици.

2.   Членовете, изброени в член 4, параграф 2, буква г), оповестяват всички обстоятелства, които биха могли да породят конфликт на интереси. По-специално Комисията изисква от тези лица като част от кандидатурата им да представят декларация за интереси („ДИ“) въз основа на стандартен формуляр за ДИ за експертните групи, заедно с актуална автобиография (CV). Представянето на надлежно попълнена ДИ е необходимо условие за допустимост за назначаване като член в лично качество. Оценката за конфликт на интереси се извършва в съответствие с хоризонталните правила на Комисията за експертните групи („хоризонтални правила“) (6).

3.   За назначаването на членове от организациите, изброени в член 4, параграф 2, букви б) и в), се изисква регистрация в регистъра за прозрачност.

4.   Членовете, изброени в член 4, параграф 2, букви б)—г), се назначават от генералния директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ измежду кандидати, притежаващи необходимата компетентност в посочените в член 2 области и отговорили на покана за представяне на кандидатури.

5.   Членовете се назначават до 31 декември 2019 г. Те остават на поста си до изтичане на мандата. Техният мандат може да бъде подновен.

6.   Що се отнася до членовете, изброени в член 4, параграф 2, буква г), генералният директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ назначава заместници при същите условия като за редовните, за да могат автоматично да заместват членовете, които отсъстват или са възпрепятствани да вземат участие в работата. Освен това с тяхно съгласие генералният директор съставя списък с подходящи кандидати, от който могат да се назначават заместници на членовете.

Член 6

Председател

Платформата се председателства от генералния директор на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ или негов/неин представител.

Член 7

Функциониране

1.   Платформата действа по искане на председателя в съответствие с хоризонталните правила.

2.   По принцип Платформата заседава най-малко два пъти в годината в сграда на Комисията и когато Комисията счете, че е необходимо да се проведе заседание.

3.   Службите на Комисията осигуряват секретарските услуги. Длъжностни лица на Комисията от други служби, които проявяват интерес към работата на Платформата, могат да участват в заседанията на Платформата и на нейните подгрупи.

4.   Със съгласието на председателя Платформата може, с обикновено мнозинство на своите членове, да реши обсъжданията ѝ да бъдат открити.

5.   Протоколът от обсъжданията по всяка точка от дневния ред и заключенията от разискванията са съдържателни и пълни. Протоколът се изготвя от секретариата под отговорността на председателя.

6.   Платформата приема доклади или заключения с консенсус. В случаите на гласуване резултатът от него се решава с обикновено мнозинство от членовете. Членовете, които са гласували против, имат право да разполагат с документ, в който са обобщени мотивите за позицията им, приложен към съответния доклад или съответното заключение.

Член 8

Подгрупи

1.   Генералният директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ може да създава подгрупи за проучване по конкретни въпроси въз основа на задание, определено от Комисията. Подгрупите извършват дейността си при спазване на хоризонталните правила и докладват за работата си на Платформата. Те се разпускат веднага след изпълнението на възложения им мандат.

2.   Членовете на подгрупи, които не са членове на Платформата, се избират чрез публична покана за представяне на кандидатури в съответствие с член 5 и хоризонталните правила (7).

Член 9

Поканени експерти

Председателят може да покани експерти с тесни експертни познания по въпрос от дневния ред, които да участват ad hoc в работата на Платформата или подгрупите.

Член 10

Наблюдатели

1.   На физически лица, организации и публични субекти може да се предостави статут на наблюдател в съответствие с хоризонталните правила чрез пряка покана или с покана за представяне на кандидатури.

2.   Организациите или публичните субекти, определени за наблюдатели, посочват свои представители.

3.   Председателят може да разреши на наблюдателите и техните представители да участват в разискванията на Платформата и да предоставят експертен опит. Те обаче нямат право на глас и не участват в подготвянето на доклади или заключения на Платформата.

4.   Наблюдателите в Платформата не могат да бъдат повече от петима.

Член 11

Процедурен правилник

По предложение на председателя и с неговото съгласие и в съответствие с хоризонталните правила членовете на Платформата приемат с обикновено мнозинство свой процедурен правилник въз основа на стандартния процедурен правилник за експертните групи.

Член 12

Професионална тайна и работа с класифицирана информация

Членовете на Платформата, техните представители и поканените експерти и наблюдателите са обвързани със задължението за опазване на професионална тайна, което по силата на Договорите и правилата за тяхното прилагане се прилага по отношение на всички членове на институциите и техните служители, а така също и с правилата на Комисията относно сигурността по отношение защитата на класифицираната информация на Съюза, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (8) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (9) на Комисията. Ако те не спазват тези задължения, Комисията може да предприеме всякакви подходящи мерки.

Член 13

Отношения с Европейския парламент

Европейският парламент следва да бъде редовно информиран за работата на Платформата. По искане на Европейския парламент и в съответствие с условията, установени в рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (10), Комисията може да отправи покана към Парламента да изпрати експерти, които да присъстват на заседанията.

Член 14

Прозрачност

1.   Платформата и нейните подгрупи се регистрират в Регистъра на експертните групи.

2.   Що се отнася до състава на групата, в Регистъра на експертните групи се публикуват следните данни:

а)

имената на лицата, назначени в лично качество;

б)

имената на членуващите организации; оповестява се представляваният интерес;

в)

имената на други публични субекти;

г)

имената на наблюдателите.

3.   До всички съответни документи, включително дневния ред, протоколите и представените от участниците материали, се предоставя достъп чрез публикуването им в Регистъра на експертните групи или чрез връзка от Регистъра към специален уебсайт, на който може да се намери информацията. Достъпът до тези специални уебсайтове не е обвързан с изискване за регистриране на потребителите или с някакво друго ограничение. По-специално дневният ред и други съответни свързани с работата документи се публикуват своевременно преди заседанието, а протоколите се публикуват своевременно след заседанието. Изключения от публикуването се предвиждат само в случаите, при които се смята, че оповестяването на даден документ би засегнало защитата на обществен или частен интерес съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11).

Член 15

Разходи за заседанията

1.   Участниците в дейностите на Платформата и на подгрупите не получават възнаграждение за услугите, които предоставят.

2.   Пътните и дневните разходи на участниците в дейностите на Платформата и подгрупите се възстановяват от Комисията. Възстановяването се извършва в съответствие с действащите в Комисията разпоредби и в рамките на наличните бюджетни кредити, отпуснати на службите на Комисията в рамките на годишната процедура за разпределение на ресурсите.

Член 16

Приложимост

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2019 г.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  Експертна група за хуманно отношение към животните E02668.

(2)  Резолюция на Европейския парламент относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 — 2020 г. от 24 ноември 2015 г. (2015/2957 (RSP).

(3)  3464-то заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство, 17 май 2016 г.

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(5)  Например Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO)

(6)  Решение на Комисията от 30.5.2016 г. за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертни групи на Комисията.

(7)  Вж. член 10 и член 14, параграф 2 от хоризонталните правила.

(8)  ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41.

(9)  ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53.

(10)  ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

(11)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145 31.5.2001 г., стр. 43).


Top