Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1223

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1223 на Комисията от 25 юли 2016 година за изменение на Решение 2011/30/ЕС относно равностойността на системите за публичен надзор, за гарантиране на качеството, за разследване и санкции за одитори и одиторски дружества в някои трети държави и относно преходния период за одиторски дейности в Европейския съюз на някои одитори и одиторски дружества от трети държави (нотифицирано под номер С(2016) 4637) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/4637

OJ L 201, 27.7.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1223/oj

27.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1223 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2016 година

за изменение на Решение 2011/30/ЕС относно равностойността на системите за публичен надзор, за гарантиране на качеството, за разследване и санкции за одитори и одиторски дружества в някои трети държави и относно преходния период за одиторски дейности в Европейския съюз на някои одитори и одиторски дружества от трети държави

(нотифицирано под номер С(2016) 4637)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 46, параграф 2, първата алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Решение 2011/30/ЕС на Комисията (2) одиторите и одиторските дружества, които съставят одиторски доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети на дружествата, които са учредени в третите държави, изброени в приложение II към посоченото решение, и чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на държава членка, са освободени от изискванията на член 45 от Директива 2006/43/ЕО за някои финансови години, при условие че представят на компетентните органи на тази държава членка определен набор от информация.

(2)

Комисията извърши оценки на системите за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества на третите държави, посочени в приложение II към Решение 2011/30/ЕС. Оценките бяха извършени с помощта на Европейската група на представителите на органите за надзор върху одиторите в контекста на критериите, установени в членове 29, 30 и 32 от Директива 2006/43/ЕО, които уреждат системите на държавите членки за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества. От тези оценки е видно, че Мавриций, Нова Зеландия и Турция разполагат със системи за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества, които отговарят на изисквания, равностойни на установените в членове 29, 30 и 32 от Директива 2006/43/ЕО. Поради това е целесъобразно тези системи да бъдат смятани за равностойни на системите на държавите членки за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества.

(3)

Крайната цел на сътрудничеството между системите на държавите членки и третите държави за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества следва да бъде постигането на взаимно доверие в системите за надзор въз основа на тяхната равностойност.

(4)

Бермудските острови, Каймановите острови, Египет и Русия са създали или са в процес на създаване на системи за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества. Поради факта обаче, че тези системи са създадени отскоро, липсва определена информация, не са приложени всички правила, не са извършвани проверки или не са налагани санкции. За да бъде извършена допълнителна оценка с цел вземане на окончателно решение по отношение на равностойността на тези системи, е необходимо да бъде получена допълнителна информация от тези трети държави, така че да се постигне по-добро разбиране на системите им. Поради това е целесъобразно да се удължи преходният период, предвиден с Решение 2011/30/ЕС по отношение на одиторите и одиторските дружества, които съставят одиторски доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети на дружествата, които са учредени в посочените трети държави и чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на държава членка.

(5)

За да бъдат защитени инвеститорите, одиторите и одиторските дружества, които съставят одиторски доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети на дружествата, които са учредени в третите държави, посочени в приложение II към Решение 2011/30/ЕС, и чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на държава членка, трябва да имат възможност да продължат одиторските си дейности в Съюза, без да са регистрирани по член 45 от Директива 2006/43/ЕО, за допълнителен срок от 1 август 2016 г. до 31 юли 2018 г., при условие че представят изисканата информация. В такъв случай тези одитори и одиторски дружества следва да могат да продължат своите дейности съгласно изискванията на съответната държава членка по отношение на одиторските доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети за финансовите години, започващи през периода между 1 август 2016 г. и 31 юли 2018 г. Настоящото решение не засяга правомощията на държавите членки да прилагат своите системи за разследване и санкции по отношение на такива одитори и одиторски дружества.

(6)

Комисията ще следи редовно промените в областта на надзорното и регулаторното сътрудничество с трети държави. Решението за определяне на равностойността или за удължаване на преходния период не засяга възможността Комисията да преразгледа решението по всяко време. Това преразглеждане може да доведе до оттегляне на признаването на равностойността или до предсрочно прекратяване на преходния период. Поради това Решение 2011/30/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 48, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/30/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следният трети параграф:

„За целите на член 46, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО системите за публичен надзор, гарантиране на качеството, разследване и санкции за одитори и одиторски дружества на следните трети държави отговарят на изисквания, които се смятат за равностойни на изискванията по членове 29, 30 и 32 от посочената директива по отношение на одиторските дейности във връзка с годишните или консолидираните счетоводни отчети за финансовите години, започващи от 1 август 2016 г.:

(1)

Мавриций;

(2)

Нова Зеландия;

(3)

Турция.“

2)

В член 2 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държава членка не прилага член 45 от Директива 2006/43/ЕО във връзка с одиторите и одиторските дружества, които съставят одиторски доклади за годишните или консолидираните счетоводни отчети на дружества, които са учредени в третите държави, посочени в приложение II към настоящото решение, и чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар на същата държава членка, по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*), за финансовите години, започващи през периода между 2 юли 2010 г. и 31 юли 2018 г., при условие че съответният одитор или одиторско дружество представи пред компетентните органи на държавата членка всички долупосочени сведения:

а)

името и адреса на съответния одитор или одиторско дружество и информация за неговата правна структура;

б)

ако одиторът или одиторското дружество са членове на мрежа — описание на тази мрежа;

в)

одиторските стандарти и изискванията за независимост, приложени при съответния одит;

г)

описание на системата за вътрешен контрол над качеството на одиторското дружество;

д)

сведение дали и кога е извършена последната проверка за гарантиране на качеството на одитора или одиторското дружество и — освен ако тази информация се предоставя от компетентния орган на третата държава — необходимата информация за резултатите от проверката. Когато необходимата информация за резултатите от последната проверка за гарантиране на качеството не е публично достояние, компетентните органи на държавите членки третират тази информация като поверителна.

(*)  Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).“"

3)

Приложение II се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2016 година.

За Комисията

Valdis DOMBROVSKIS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87.

(2)  Решение 2011/30/ЕС на Комисията от 19 януари 2011 година относно равностойността на системите за публичен надзор, за гарантиране на качеството, за разследване и санкции за одитори и одиторски дружества в някои трети държави и относно преходния период за одиторски дейности в Европейския съюз на някои одитори и одиторски дружества от трети държави (ОВ L 15, 20.1.2011 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ

Бермудски острови

Кайманови острови

Египет

Русия.“


Top