Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1940

Регламент (ЕС) 2015/1940 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 283, 29.10.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1940/oj

29.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 283/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1940 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

(2)

Експертната група по замърсителите в хранителната верига към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие становище относно алкалоидите от мораво рогче във фуражите и храните (3). Експертната група по замърсителите в хранителната верига определи обща остра референтна доза от 1 μg/kg телесно тегло („т.т.“) и обща приемлива дневна доза от 0,6 μg/kg т.т.

(3)

Наличието на алкалоиди от мораво рогче в зърната от зърнени култури е до известна степен свързано с наличието на склероции на мораво рогче в зърната от зърнени култури. Това обаче не винаги е така, тъй като алкалоиди от мораво рогче могат също така да се съдържат в праха от склероции на мораво рогче, адсорбиран от зърната от зърнени култури. Поради тази причина е важно да бъдат определени максимално допустимите количества за склероции на мораво рогче като първа стъпка, като същевременно се съберат допълнителни данни за наличието на алкалоиди от мораво рогче в зърнени култури и зърнени продукти. Признава се обаче, че спазването на максимално допустимите количества за склероции на мораво рогче не гарантира непременно безопасността на храните по отношение на наличието на алкалоиди от мораво рогче. Ето защо, когато бъде установено, че дадена храна е опасна поради количеството на алкалоидите от мораво рогче в нея, независимо че са спазени максимално допустимите количества за склероции на мораво рогче, компетентните органи могат, в съответствие с член 14, параграф 8 от Регламент (ЕО) 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4), да предприемат подходящи мерки за налагане на ограничения за пускането ѝ на пазара или да изискват нейното изтегляне от пазара.

(4)

Необходимо е да се уточни на кой етап от предлагането на пазара следва да се прилагат максимално допустимите количества за склероции на мораво рогче, тъй като наличието на склероции на мораво рогче може да бъде намалено посредством почистване и сортиране. Целесъобразно е максимално допустимите количества за склероции на мораво рогче върху зърна от зърнени култури да се прилагат на същия етап от предлагането на пазара като за другите микотоксини.

(5)

Опитът от прилагането на Регламент (ЕО) № 1881/2006 показва, че е целесъобразно да се изясни понятието „първична/първоначална обработка“, по-специално що се отнася до интегрираните системи на производство и обработка и по отношение на измиването.

(6)

Важно е да се съберат данни относно наличието на алкалоиди от мораво рогче в зърнените храни и зърнените продукти с цел да се установи взаимовръзката между наличието на алкалоиди от мораво рогче и наличието на склероции на мораво рогче. Констатациите относно алкалоидите от мораво рогче следва да бъдат докладвани до 30 септември 2016 г. с цел да се даде възможност за определяне на подходящи и достижими максимално допустими количества за алкалоидите от мораво рогче, чрез което да се осигури висока степен на защита на човешкото здраве.

(7)

Въпреки че е важно да продължи прилагането на превантивни мерки за предотвратяване и намаляване на замърсяването с охратоксин А, не е необходимо да се докладват ежегодно констатациите, резултатите от проучванията и напредъкът по прилагането на превантивните мерки. Целесъобразно е да бъдат актуализирани разпоредбите относно мониторинга и докладването в член 9 от Регламент (ЕО) № 1881/2006.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Мониторинг и докладване

1.   Държавите членки наблюдават допустимите количества на нитрати в зеленчуците, които могат да съдържат значителни количества нитрати, и по-специално в зелените листни зеленчуци, и редовно докладват резултатите на ЕОБХ.

2.   Държавите членки докладват пред Комисията обобщените си констатации относно наличието на афлатоксини, формулирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията (5), а пред ЕОБХ — индивидуалните данни за случаи на наличие.

3.   Държавите членки и професионалните организации на заинтересовани страни съобщават ежегодно на Комисията резултатите от предприетите проучвания и докладват относно напредъка по прилагането на превантивните мерки за избягване на замърсяването с деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин B1 и B2, Т-2 и НТ-2 токсини. Комисията предоставя тези резултати на държавите членки. Свързаните данни за случаи на наличие се докладват пред ЕОБХ.

4.   На държавите членки и на професионалните организации на заинтересовани страни настоятелно се препоръчва да наблюдават наличието на алкалоиди от мораво рогче в зърнените храни и зърнените продукти.

На държавите членки и на професионалните организации на заинтересовани страни настоятелно се препоръчва до 30 септември 2016 г. да докладват пред ЕОБХ констатациите си относно алкалоидите от мораво рогче. Тези констатации следва да включват данни за случаи на наличие и конкретна информация относно взаимовръзката между наличието на склероции на мораво рогче и количествата на отделните алкалоиди от мораво рогче.

Комисията предоставя тези констатации на държавите членки.

5.   Данните за случаи на наличие на други замърсители, различни от посочените в параграфи 1—4, събрани от държавите членки и от професионалните организации на заинтересовани страни, могат да бъдат докладвани пред ЕОБХ.

6.   Данните за случаи на наличие се предоставят на ЕОБХ в определения от него формат за предаване на данни в съответствие с изискванията на насоките на ЕОБХ „Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed“ (Насоки относно стандартното описание на пробата за храни и фуражи) (6) и с допълнителните специфични изисквания за докладване на ЕОБХ за определени замърсители. Професионалните организации на заинтересовани страни могат по целесъобразност да предоставят данните за случаи на наличие на ЕОБХ в определения от него опростен формат за предаване на данни.

(5)  Регламент (ЕО) № 884/2014 на Комисията от 13 август 2014 г. за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009 (ОВ L 242, 14.8.2014 г., стр. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm“"

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  Експертна група по замърсителите в хранителната верига към ЕОБХ; Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed (Научно становище относно алкалоидите от мораво рогче във фуражите и храните). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(7):2798. [158 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Той е достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1)

В раздел 2 се добавя следното вписване 2.9:

„2.9

Склероции на мораво рогче и алкалоиди от мораво рогче

 

2.9.1

Склероции на мораво рогче

 

2.9.1.1

Непреработени зърнени култури (18), с изключение на царевица и ориз

0,5 g/kg (1)

2.9.2

Алкалоиди от мораво рогче (2)

 

2.9.2.1

Непреработени зърнени култури (18), с изключение на царевица и ориз

 (3)

2.9.2.2

Мелничарски продукти от зърнени култури,с изключение на мелничарски продукти от царевица и ориз

 (3)

2.9.2.3

Хляб (включително дребни пекарски изделия), тестени сладкарски изделия, бисквити, зърнени блокчета, закуски на зърнена основа и макаронени изделия

 (3)

2.9.2.4

Храни на зърнена основа, предназначени за кърмачета и малки деца

 (3)

2)

Бележка под линия 18 се заменя със следното:

„(18)

Максимално допустимото количество се прилага за непреработени зърнени култури, пуснати на пазара за първична обработка.

„Първична обработка“ означава всяка механична или термична обработка на или върху зърното, различна от сушене. Процедурите по почистване (включително процедурите по измиване), сортиране и сушене, не се считат за „първична обработка“, доколкото целостта на зърното остава ненарушена след почистването и сортирането.

Измиването на зърнените култури се изразява в почистване с четка и/или старателно изтъркване.

Когато измиването се прилага при наличие на склероции на мораво рогче, зърнените култури трябва да бъдат подложени на първоначално почистване преди измиването. След измиването, съчетано с почистване на праха с аспиратор, следва сортиране по цвят преди смилането.

„Интегрирани системи за производство и обработка“ означава системи, при които всички постъпващи партиди зърнени култури се почистват, сортират и обработват в едно и също предприятие. При такива интегрирани системи за производство и обработка максимално допустимите количества се прилагат за необработените зърнени култури след почистването и сортирането, но преди първичната обработка.

Стопанските субекти в областта на храните гарантират съответствието посредством система за анализ на риска и контрола на критичните точки, като установяват и прилагат ефективна процедура за наблюдение в съответната критична контролна точка.“


(1)  Вземането на проби се извършва в съответствие с буква Б от приложение I към Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията (ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12).

Анализът се извършва посредством микроскопско изследване.

(2)  Сбор от 12 алкалоида на мораво рогче: ергокристин/ергокристинин; ерготамин/ерготаминин; ергокриптин/ергокриптинин; ергометрин/ергометринин; ергозин/ергозинин; ергокорнин/ергокорнинин.

(3)  Преди 1 юли 2017 г. за съответните категории храни трябва да бъдат определени подходящи и достижими максимални нива, чрез което да се осигури висока степен на защита на човешкото здраве.“


Top