Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0558

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/558 на Комисията от 1 април 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2015) 2160) Текст от значение за ЕИП

OJ L 92, 8.4.2015, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/558/oj

8.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/109


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/558 НА КОМИСИЯТА

от 1 април 2015 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2015) 2160)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

Член 7 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в който е предвидена дерогация от забраната за изпращане на пратки от странични животински продукти от животни от рода на свинете от областите, изброени в части III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение, следва да бъде преразгледан, за да се даде възможност за безопасно унищожаване на странични животински продукти от свине, различни от диви свине, включително и непреработени трупове с произход от стопанства, разположени в областите, изброени в част III от приложението, по начин, който е в съответствие с риска, представляван от тези странични животински продукти.

(3)

В периода от януари до февруари 2015 г. беше съобщено за поява на огнище на африканска чума по свинете при домашни свине в Полша, а в Литва и в Полша бяха докладвани няколко случая при диви свине в ограничителните зони, изброени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. През февруари и март 2015 г. няколко случая са докладвани в Латвия в ограничителните зони, посочени в част I и част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(4)

Настоящото развитие на епидемиологичната обстановка следва да се вземе предвид при оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните в Латвия, Литва и Полша. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвидени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание настоящото здравословно състояние на животните по отношение на посочената болест в Латвия, Литва и Полша.

(5)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се изменя, както следва:

1.

В член 7 уводната фраза на параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 2, буква г), засегнатите държави членки могат да разрешат изпращането на странични животински продукти от свине, различни от диви свине, включително непреработени трупове от стопанства или кланични трупове от кланици, одобрени в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004, разположени в области, изброени в част III от приложението, до съоръжения за преработка, изгаряне или съвместно изгаряне, посочени в член 24, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, разположени извън областите, изброени в част III от приложението, при условие че:“

.

2.

Приложението се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 април 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

окръг Põlva,

община Häädemeeste,

община Kambja,

община Kasepää,

община Kolga-Jaani,

община Konguta,

община Kõo,

община Kõpu,

община Laekvere,

община Lasva,

община Meremäe,

община Nõo,

община Paikuse,

община Pärsti,

община Puhja,

община Rägavere,

община Rannu,

община Rõngu,

община Saarde,

община Saare,

община Saarepeedi,

община Sõmeru,

община Surju,

община Suure-Jaani,

община Tahkuranna,

община Torma,

община Vastseliina,

община Viiratsi,

община Vinni,

община Viru-Nigula,

община Võru,

град Võru,

град Kunda,

град Viljandi.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

окръг Aizkraukles,

в окръг Alūksnes: общините Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes и Liepnas,

в окръг Krimuldas община Krimuldas,

окръг Amatas,

в окръг Apes: общините Virešu,

окръг Baltinavas,

окръг Balvu,

окръг Cēsu,

окръг Gulbenes,

окръг Ikšķiles,

окръг Inčukalna,

окръг Jaunjelgavas,

окръг Jaunpiepalgas,

окръг Ķeguma,

окръг Lielvārdes,

окръг Līgatnes,

окръг Mālpils,

окръг Neretas,

окръг Ogres,

окръг Priekuļu,

окръг Raunas,

окръг Ropažu,

окръг Rugāju,

окръг Salas,

окръг Sējas,

окръг Siguldas,

окръг Skrīveru,

окръг Smiltenes,

окръг Vecpiebalgas,

окръг Vecumnieku,

окръг Viesītes,

окръг Viļakas,

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Kėdainiai: старейшинства Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų и Surviliškio,

в районна община Panevežys: старейшинства Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio и Smilgių,

в районна община Radviliškis: старейшинства Skėmių и Sidabravo,

в районна община Kaunas, старейшинства Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, околностите на Garliavos, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, околностите на Vilkijos и Zapyškio,

в районна община Kaišiadorys, старейшинства Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, околностите на Žiežmarių и частта от старейшинство Rumšiškių, намираща се южно от път № A1,

град Panevežys,

районна община Pasvalys,

районна община Prienai,

община Birštonas,

община Kalvarija,

община Kazlu Ruda,

община Marijampole.

4.   Полша

Следните области в Полша:

в Подляско воеводство:

окръг M. Suwałki,

окръг M. Białystok,

общини Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в окръг Suwalski,

общини Krasnopol и Puńsk в окръг Sejneński,

община Augustów с градове Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny в окръг Augustowski,

окръг Moniecki,

общини Suchowola и Korycin в окръг Sokólski,

общини Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady, и Dobrzyniewo Duże в окръг Białostocki,

окръг Bielski,

окръг Hajnowski,

общини Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce в окръг Siemiatycki,

община Rutki в окръг Zambrowski,

общини Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в окръг Wysokomazowiecki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

окръг Ida-Viru,

окръг Valga,

община Abja,

община Halliste,

община Karksi,

община Paistu,

община Tarvastu

община Antsla,

община Mõniste,

община Varstu,

община Rõuge,

община Sõmerpalu,

община Haanja,

община Misso,

община Urvaste.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

окръг Aknīstes,

в окръг Alūksnes: общини Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes и Pededzes,

в окръг Apes: общини Gaujienas, Trapenes и Apes,

в окръг Krimuldas община Lēdurgas,

окръг Alojas,

окръг Cesvaines,

окръг Ērgļu,

окръг Ilūkstes,

републикански град Jēkabpils,

окръг Jēkabpils,

окръг Kocēnu,

окръг Kokneses,

окръг Krustpils,

окръг Līvānu,

окръг Lubānas,

окръг Limbažu,

окръг Madonas,

окръг Mazsalacas,

окръг Pārgaujas,

окръг Pļaviņu,

окръг Salacgrīvas,

окръг Varakļānu,

републикански град Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинства Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai и Viešintos и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в районна община Kėdainiai: старейшинства Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos и Šėtos,

в районна община Kupiškis: старейшинства Alizava, Kupiškis, Noriūnai и Subačius,

в районна община Panevėžys: старейшинства Ramygalos, Vadoklių и Raguvos,

в районна община Kaunas: старейшинства Domeikavos, Karmėlavos, град Kauno, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių и Vandžiogalos,

в районна община Kaišiadorys: старейшинство на град Kaišiadorių, околностите на Kaišiadorių, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена северно от път № A1,

окръг Alytus,

градска община Vilnius,

районна община Biržai,

районна община Jonava,

районна община Šalcininkai,

районна община Širvintos,

районна община Trakai,

районна община Ukmerge,

районна община Vilnius,

община Elektrenai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Giby и Sejny с град Sejny в окръг Sejneński,

общини Lipsk и Płaska в окръг Augustowski,

общини Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór и Sidra в окръг Sokólski,

общини Czarna Białostocka, Supraśl и Wasilków в окръг Białostocki.

ЧАСТ III

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

окръг Aglonas,

окръг Beverīinas,

окръг Burtnieku,

окръг Ciblas,

окръг Dagdas,

окръг Daugavpils,

окръг Kārsavas,

окръг Krāslavas,

окръг Ludzas,

окръг Naukšēnu,

окръг Preiļu,

окръг Rēzeknes,

окръг Riebiņu,

окръг Rūjienas,

окръг Streņču,

окръг Valkas,

окръг Vārkavas,

окръг Viļānu,

окръг Zilupes,

републикански град Daugavpils,

републикански град Rēzekne.

2.   Литва

Следните области в Литва:

районна община Ignalina,

районна община Moletai,

районна община Rokiškis,

районна община Švencionys,

районна община Utena,

районна община Zarasai,

община Visaginas,

в районна община Kupiškis, старейшинства Šimonys и Skapiškis,

в районна община Anykščiai, частта от старейшинство Svėdasai, разположена северно от път № 118.

3.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Krynki, Kuźnica, Sokółka и Szudziałowo в окръг Sokólski,

общини Gródek и Michałowo в окръг Białostocki,

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

Всички области на Сардиния.“


Top