Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Решение (ЕС) 2015/811 на Европейската централна банка от 27 март 2015 година относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка, с които разполагат националните компетентни органи (EЦБ/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 128/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/811 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 март 2015 година

относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка, с които разполагат националните компетентни органи (EЦБ/2015/16)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 34 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Надзорния съвет и след консултация с националните компетентни органи,

като има предвид, че:

(1)

Режимът на публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ) е уреден с Решение ЕЦБ/2004/3 (2).

(2)

Националните компетентни органи може да разполагат с документи на ЕЦБ в резултат от изпълнението на задълженията си да подпомагат ЕЦБ, да си сътрудничат добросъвестно и да обменят информация с ЕЦБ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013. Изпълнението на възложените на ЕЦБ надзорни задачи и ефективното функциониране на единния надзорен механизъм могат да бъдат възпрепятствани, ако с ЕЦБ не бъде проведена консултация относно обхвата на достъпа, който ще бъде предоставен по отношение на документите на ЕЦБ, с които разполагат националните компетентни органи, или ако като алтернатива на това исканията за достъп до такива документи не бъдат препращани на ЕЦБ. Поради това исканията за достъп до такива документи следва да бъдат препращани на ЕЦБ или с ЕЦБ следва да бъде проведена консултация преди вземането на решение за оповестяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

1)

„документ“ и „документ на ЕЦБ“ са всяка информация, която се съдържа на независимо какъв информационен носител (на хартиен носител или в електронна форма, на звукозапис, видео- или аудио-визуален запис), изготвена или съхранявана от ЕЦБ и отнасяща се до нейните политики, дейности или решения съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013;

2)

„национален компетентен орган“ (НКО) има значението, определено в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013. Това значение не засяга националната правна уредба, по силата на която се възлагат конкретни надзорни задачи на национална централна банка (НЦБ), която не е определена като НКО. Във връзка с тази уредба позоваванията на НКО в настоящото решение се считат и за позовавания на НЦБ по отношение на възложените ѝ съгласно националното законодателство надзорни задачи.

Член 2

Документи в НКО

В случай че НКО получи искане за достъп до документ на ЕЦБ, с който той разполага, НКО е длъжен, преди да вземе решение за оповестяване, да се консултира с ЕЦБ относно обхвата на достъпа, който ще бъде предоставен, освен ако е ясно, че документът трябва или не трябва да бъде оповестяван.

Като алтернатива на това НКО може да препрати искането до ЕЦБ.

Член 3

Действие

Настоящото решение поражда действие на датата, на която адресатите му са били уведомени за него.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са НКО.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 март 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42).


Top