Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1357

Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви Текст от значение за ЕИП

OJ L 365, 19.12.2014, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1357/oj

19.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 365/89


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1357/2014 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2014 година

за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (1), и по-специално член 38, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Директива 2008/98/ЕО са изброени свойства на отпадъците, които ги правят опасни.

(2)

Съгласно Директива 2008/98/ЕО класификацията на отпадъци като опасни отпадъци следва да се основава, inter alia, на законодателството на Съюза относно химикалите, по-специално по отношение на класификацията на препаратите като опасни, включително прилаганите за тази цел пределни концентрации. Освен това е необходимо да се запази системата, по която отпадъците и опасните отпадъци са класифицирани в съответствие със списъка на вида на отпадъците, последно установен в Решение 2000/532/ЕО на Комисията (2), с цел да се насърчава хармонизирана класификация на отпадъците и да се осигури хармонизирано определяне на опасните отпадъци в Съюза.

(3)

В приложение III към Директива 2008/98/ЕО се предвижда присъждането на опасни свойства H 4 („Дразнещи“), H 5 („Вредни“), H 6 („Токсични“ и „Силно токсични“), H 7 („Канцерогенни“), H 8 („Корозивни“), H 10 („Токсични за репродукцията“), H 11 („Мутагенни“) и H 14 („Токсични за околната среда“) да се извършва въз основа на критериите, посочени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО на Съвета (3).

(4)

В приложение III към Директива 2008/98/ЕО се предвижда, че когато е целесъобразно, се прилагат граничните стойности, посочени в приложения II и III към Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО трябва да бъдат отменени, считано от 1 юни 2015 г., и заменени с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (5), който отразява техническия и научния напредък. Чрез дерогация двете директиви могат да се прилагат за някои смеси до 1 юни 2017 г., в случай че те са били класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Директива 1999/45/ЕО и вече пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г.

(6)

Необходимо е да се измени приложение III към Директива 2008/98/ЕО, за да се адаптират определенията за опасните свойства, като бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008, където е необходимо, и позоваванията на Директива 67/548/ЕИО и Директива 1999/45/ЕО се заменят с позовавания на Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(7)

Необходимо е допълнително проучване, за да се осигури достатъчна пълнота и представителност и по отношение на информацията относно възможните въздействия на присъждането на HP 14 „Токсични за околната среда“ в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(8)

Опасните свойства H 1 до H 15, определени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, следва да бъдат преименувани на HP 1 до HP 15, за да се избегне евентуално объркване с кодовете на предупрежденията за опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(9)

Наименованията на предишните опасни свойства H 5 („Вредни“) и H 6 („Токсични“) следва да бъдат изменени, за да се приведат в съответствие с промените на законодателството в областта на химикалите и, по-специално с новите кодове за клас и категория на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(10)

Следва да се въведат нови наименования за предишните опасни свойства H 12 и H 15, за да се осигури съответствие с наименованието на другите опасни свойства.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, предвиден в член 39 от Директива 2008/98/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Директива 2008/98/ЕО се заменя с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Той се прилага от 1 юни 2015 г.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(2)  Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

(3)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(4)  Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

СВОЙСТВА НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО ГИ ПРАВЯТ ОПАСНИ

„Експлозивни“: отпадъци, които са в състояние чрез химична реакция да образуват газ с такава температура и налягане и с такава скорост, че да причини вреда на обкръжаващата среда. Тук влизат пиротехнически отпадъци, отпадъците от експлозивни органични пероксиди и експлозивните самоактивиращи се отпадъци.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани съгласно един от кодовете за клас и категория на опасност и кодовете на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 1, отпадъците се оценяват за HP 1, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за изпитване. Ако наличието на вещество, смес или изделие показва, че отпадъците са експлозивни, те се класифицират като опасни със свойство HP 1.

Таблица 1: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 1:

„Оксидиращи“: отпадъци, които могат, обикновено чрез отделяне на кислород, да причинят запалването на други материали или да спомогнат за това.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани съгласно един от кодовете за клас и категория на опасност и кодовете на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 2, отпадъците се оценяват за HP 2, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за изпитване. Ако наличието на вещество показва, че отпадъците са оксидиращи, те се класифицират като опасни със свойство HP 2.

Таблица 2: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 2:

„Запалими“:

—   запалими течни отпадъци: течни отпадъци с пламна точка под 60 °C или отпадъчен газьол, дизелово и леко гориво за отопление, чиято пламна точка е > 55 °C и ≤ 75 °C;

—   запалими пирофорни течни и твърди отпадъци: твърди или течни отпадъци, които дори в малки количества са способни да се запалят в рамките на пет минути след контакт с въздуха;

—   запалими твърди отпадъци: твърди отпадъци, които са лесно запалими или при триене могат да причинят пожар или да спомогнат за това;

—   запалими газообразни отпадъци: газообразни отпадъци, които са запалими във въздушна среда при 20 °C и стандартно налягане 101,3 kPa;

—   отпадъци, реагиращи с вода: отпадъци, от които при контакт с вода се отделят запалими газове в опасни количества;

—   други запалими отпадъци: запалими аерозоли, запалими самозагряващи се отпадъци, запалими органични пероксиди и запалими самоактивиращи се отпадъци.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 3, отпадъците се оценяват, когато това е целесъобразно и пропорционално, съгласно методите за изпитване. Ако наличието на дадено вещество показва, че отпадъците са запалими, те се класифицират като опасни със свойство HP 3.

Таблица 3: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 3:

Код(ове) за клас и категория на опасност

Код(ове) на предупрежденията за опасност

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261

„Дразнещи — дразнене на кожата и увреждане на очите“ отпадъци, които при контакт могат да причинят дразнене на кожата или увреждане на очите.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества в концентрации над граничната стойност, които са класифицирани съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, и е превишена или достигната една или няколко от следните пределни концентрации, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 4.

При разглеждането за оценка за Skin corr. („Корозия на кожата“) 1A (H314), Skin irrit. („Дразнене на кожата“) 2 (H315), Eye dam. („Сериозно увреждане на очите“) 1 (H318) и Eye irrit. („Дразнене на очите“) 2 (H319) граничната стойност е 1 %.

Ако сумарната концентрация на всички вещества, класифицирани като Skin corr. 1A (H314), превишава или е равна на 1 %, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 4.

Ако сумарната концентрация на всички вещества, класифицирани като H318, превишава или е равна на 10 %, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 4.

Ако сумарната концентрация на всички вещества, класифицирани като H315 и H319, превишава или е равна на 20 %, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 4.

Трябва да се отбележи, че отпадъци, съдържащи вещества, класифицирани като H314 (Skin corr.1A, 1B или 1C) в количества, превишаващи или равни на 5 %, се класифицират като опасни със свойство HP 8. HP 4 не се прилага в случаите, когато отпадъците са класифицирани като HP 8.

„Специфична токсичност за определени органи (STOT) /Опасност при вдишване“: отпадъци, които могат да причинят специфична токсичност за определени органи при еднократна или многократна експозиция или които причиняват остри токсични ефекти след вдишване.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани съгласно един или няколко от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, посочени в таблица 4, и е превишена или достигната една или няколко от пределните концентрации в таблица 4, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 5. Когато дадени отпадъци съдържат вещества, класифицирани като STOT, ако концентрацията на едно от тези вещества е равна на пределната концентрация или я превишава, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 5.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или повече вещества, класифицирани като Asp. Tox. („Токсично при вдишване“) 1 и сумарната концентрация на тези вещества превишава или е равна на пределната концентрация, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 5 само когато общият кинематичен вискозитет (при 40 °C) не превишава 20,5 mm2/s (1).

Таблица 4: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 5

„Остра токсичност“: отпадъци, които могат да причинят остри токсични ефекти след приемане през устата или кожата, или чрез вдишване.

Ако сумарната концентрация на всички съдържащи се в дадени отпадъци вещества, класифицирани съгласно код за клас и категория на остра токсична опасност и код на предупреждение за опасност, дадени в таблица 5, надхвърля или е равна на праговата стойност, посочена в същата таблица, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 6. Когато дадени отпадъци съдържат повече от едно вещество, класифицирано като остро токсично, сумиране на концентрациите се изисква само за веществата от същата категория на опасност.

При разглеждането за оценка се прилагат следните гранични стойности:

за Acute Tox. („Остра токсичност“) 1, 2 или 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

за Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Таблица 5: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 6

„Канцерогенни“: отпадъци, които причиняват рак или повишават заболеваемостта от него.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, и за него е превишена или достигната една от следните пределни концентрации, посочени в таблица 6, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 7. Когато дадени отпадъци съдържат повече от едно вещество, класифицирано като канцерогенно, ако концентрацията на едно от тези вещества е равна на пределната стойност или я превишава, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 7.

Таблица 6: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 7

„Корозивни“: отпадъци, които при контакт могат да причинят корозия на кожата.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или няколко вещества, класифицирани като Skin corr. („Корозивни за кожата“) 1A, 1B или 1C (H314) и тяхната сумарна концентрация превишава или е равна на 5 %, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 8.

При разглеждането за оценка за Skin corr. 1A, 1B и 1C (H314) граничната стойност е 1,0 %.

„Инфекциозни“: отпадъци, съдържащи жизнеспособни микроорганизми или техни токсини, които са известни, или за които има основание да се счита, че причиняват болести при хората или при други живи организми.

Присъждането на HP 9 се оценява съгласно правилата, установени в референтни документи или нормативни актове в държавите членки.

„Токсични за репродукцията“: отпадъци, които оказват вредно въздействие върху половата функция и оплодителната способност на мъжете и жените, както и токсичност за развитието на потомството.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, и за него е превишена или достигната една от пределните концентрации, посочени по-долу в таблица 7, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 10. Когато дадени отпадъци съдържат повече от едно вещество, класифицирано като токсично за репродукцията, ако концентрацията на едно от тези вещества е равна на пределната стойност или я превишава, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 10.

Таблица 7: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 10

„Мутагенни“: отпадъци, които могат да причинят мутация, т.е. постоянна промяна в количеството или структурата на генетичния материал в дадена клетка.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано съгласно един от следните кодове за клас и категория на опасност и кодове на предупрежденията за опасност, и за него е превишена или достигната една от следните пределни концентрации, посочени в таблица 8, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 11. Когато дадени отпадъци съдържат повече от едно вещество, класифицирано като мутагенно, ако концентрацията на едно от тези вещества е равна на пределната стойност или я превишава, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 11.

Таблица 8: Код(ове) за клас и категория на опасност и код(ове) на предупрежденията за опасност за съставките на отпадъците и съответните пределни концентрации за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 11

„Отделящи силно токсичен газ“: отпадъци, които отделят силно токсични газове (Acute Tox. 1, 2 или 3) при контакт с вода или течност.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, за което се отнася един от следните допълнителни класове на опасност EUH029, EUH031 и EUH032, те се класифицират като опасни със свойство HP 12 в съответствие с процедурите или насоките за изпитване.

„Сензибилизиращи“: отпадъци, съдържащи едно или повече вещества, за които е известно, че причиняват сенсибилизиращо въздействие върху кожата или дихателните органи.

Когато дадени отпадъци съдържат вещество, класифицирано като сенсибилизиращо, за което се отнася един от кодовете на предупрежденията за опасност H317 или H334, и концентрацията на отделно такова вещество е равна на пределната стойност от 10 % или я превишава, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 13.

„Токсични за околната среда“: отпадъци, които представляват или могат да представляват непосредствени или проявяващи се след време рискове за един или повече компоненти на околната среда.

„Пораждащи друго вещество“: отпадъци, способни да проявят някое от изброените по-горе опасни свойства, което не се показва пряко от отпадъците в първоначалното им състояние.

Когато дадени отпадъци съдържат едно или няколко вещества, за които се отнася едно от предупрежденията за опасност или допълнителни опасности, показани в таблица 9, отпадъците се класифицират като опасни със свойство HP 15, освен ако отпадъците са в такава форма, че при никакви обстоятелства няма да проявят експлозивни или потенциално експлозивни свойства.

Таблица 9: Предупреждения за опасност и допълнителни опасности за съставките на отпадъците за класификацията на отпадъците като опасни със свойство HP 15

Освен това държавите членки могат да характеризират дадени отпадъци като опасни със свойство HP 15 въз основа на други приложими критерии, като например оценка на инфилтрата.

Забележка

Присъждането HP 14 за опасно свойство се извършва въз основа на критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО на Съвета.

Методи за изпитване

Методите, които трябва да се използват, са описани в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Съвета (2) и в други пояснителни бележки на Европейския комитет за стандартизация (CEN) или други международно признати методи и насоки за изпитване.“


(1)  Кинематичният вискозитет се определя единствено за течности.

(2)  Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1).


Top