Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0560

Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 година за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ текст от значение за ЕИП

OJ L 169, 7.6.2014, p. 130–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/560/oj

7.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 169/130


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 560/2014 НА СЪВЕТА

от 6 май 2014 година

за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 187 и член 188, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като има предвид, че:

(1)

Публично-частни партньорства под формата на съвместни технологични инициативи бяха предвидени първоначално в Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

(2)

В Решение 2006/971/ЕО на Съвета (3) бяха посочени конкретни публично-частни партньорства, които да бъдат подкрепени.

(3)

С Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) беше установена „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.). „Хоризонт 2020“ има за цел да се постигне по-голямо въздействие по отношение на научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и средства от частния сектор в рамките на публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели за конкурентоспособност на Съюза, за мобилизиране на частни инвестиции и да спомогнат за справяне с предизвикателствата пред обществото. Тези партньорства следва да се базират на дългосрочни ангажименти, в т.ч. балансирано участие на всички партньори, да подлежат на отчет във връзка с постигането на техните цели и да са съобразени със стратегическите цели на Съюза относно научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Управлението и функционирането на тези партньорства следва да бъде открито, прозрачно, ефективно и ефикасно и да дава възможност за участие на широк кръг заинтересовани лица, осъществяващи дейност в конкретните области на тези партньорства. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013 участието на Съюза в тези партньорства може да бъде под формата на финансови вноски за съвместни предприятия, създадени въз основа на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в съответствие с Решение № 1982/2006/ЕО.

(4)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Решение 2013/743/ЕС на Съвета (5) може да се оказва подкрепа на съвместни предприятия, създадени по рамковата програма „Хоризонт 2020“, при определените в посоченото решение условия.

(5)

В съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020“ – стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (стратегията „Европа 2020“), подкрепена от Европейския парламент и Съвета се подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиране в знания и иновации с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Съюза.

(6)

Консорциумът за биотехнологични производства (КБП) разработи документ относно перспективите и стратегическа програма за иновации и научни изследвания на основата на широки консултации със заинтересованите страни от публичния и частния сектор. Стратегическата програма за иновации и научни изследвания описва основните технологични и иновационни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени с цел развитие на устойчиви и конкурентоспособни биотехнологични производства в Европа, и определя научните изследвания и демонстрационните дейности и дейностите по внедряване, които следва да бъдат извършени по съвместната технологична инициатива за биотехнологични производства („инициатива за БП“).

(7)

КБП е организация с нестопанска цел, която бе създадена, за да представлява промишлената група, подкрепяща инициативата БП. Неговите членове обхващат цялата верига на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства — големи предприятия, малки и средни предприятия (МСП), регионални клъстери, европейски търговски асоциации и европейски технологични платформи. Целта на консорциума е да осигурява и стимулира технологичното и икономическото развитие на биотехнологичните производства в Европа. Всички заинтересовани страни по веригата на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства могат да кандидатстват за членство. Консорциумът прилага общи принципи на отвореност и прозрачност по отношение на членството, с което осигурява широкото участие на промишления сектор.

(8)

Всяка отговаряща на условията институция може да бъде участник или координатор в избраните проекти.

(9)

В съобщението на Комисията от 13 февруари 2012 г., озаглавено „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“, и по-специално в съдържащия се в него план за действие, се призовава за публично-частно партньорство, което да подкрепи създаването на устойчиви и конкурентоспособни биотехнологични производства и вериги на добавената стойност в Европа. С оглед на преминаването към постпетролно общество съобщението има за цел да интегрира по-добре секторите за производство и преработка на биомаса, за да се намери равновесие между продоволствената сигурност, оскъдността на природните ресурси и екологичните цели с използването на биомаса за промишлени и енергийни цели.

(10)

В съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“, се потвърждава стратегическото значение на биотехнологичните производства за бъдещата конкурентоспособност на Европа, както е посочено в съобщението на Комисията от 21 декември 2007 г., озаглавено „Инициатива за водещи пазари в Европа“, и се подчертава необходимостта от инициативата БП.

(11)

Биотехнологичните производства и свързаните с тях вериги на добавената стойност са изправени пред сложни и съществени предизвикателства по отношение на технологиите и иновациите. В качеството си на нов сектор биотехнологичните производства трябва да преодолеят разпокъсаността на техническите компетенции и ограничеността на публично достъпните данни относно реалната наличност на ресурси, за да се изградят устойчиви и конкурентоспособни вериги на добавената стойност. За преодоляването на тези предизвикателства е необходимо по целенасочен и съгласуван начин да бъде натрупана съответната критична маса на европейско равнище по отношение на мащаба на дейностите, високите постижения и потенциала за иновации.

(12)

Инициативата за БП следва да ограничи различните проявления на пазарна неефективност, която възпрепятства частния сектор да инвестира в предконкурентни научни изследвания, демонстрационни дейности и дейности по внедряване за биотехнологични производства в Европа. По-специално следва да се установи наличието на надеждно снабдяване с биомаса, като се вземат предвид други конкурентни обществени и екологични потребности, и да се подкрепи разработването на авангардни технологии за преработка, широкомащабни демонстрационни дейности и инструменти на политиката, като по този начин се намали рискът за частните инвестиции в научни изследвания и иновации във връзка със създаването на устойчиви и конкурентоспособни продукти на биологична основа и биогорива.

(13)

Инициативата за БП следва да бъде публично-частно партньорство, целящо увеличаването на инвестициите в изграждането на устойчив сектор за биотехнологични производства в Европа. Тя следва да донесе екологични и социално-икономически ползи за европейските граждани, да повиши конкурентоспособността на Европа и да допринесе за утвърждаването на Европа като ключов фактор в научните изследвания, демонстрирането и внедряването на усъвършенствани продукти на биологична основа и биогорива.

(14)

Целта на инициативата за БП е изпълнението на програма за научноизследователска и иновационна дейност в Европа, която да извърши оценка на наличността на възобновяеми биологични ресурси с възможност за използване при производството на материали на биологична основа и въз основа на това да се подкрепи изграждането на устойчиви вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства. Тези дейности следва да се осъществяват чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително първичното производство и преработвателната промишленост, потребителските марки, МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите.

(15)

Участието на Съюза се налага поради амбициозния характер и обхвата на целите на инициативата за БП, мащаба на финансовите и техническите средства, които трябва да бъдат мобилизирани, и необходимостта от постигане на ефективна координация и взаимодействие на ресурсите и финансирането. Поради това съвместното предприятие за изпълнение на съвместната технологична инициатива за биотехнологични производства (наричано по-долу „съвместното предприятие „БП“) следва да се установи като правно образувание.

(16)

Целта на съвместното предприятие „БП“ следва да бъде постигната чрез подкрепа на научноизследователски и иновационни дейности, като се използват ресурси от публичния и частния сектор. С оглед на това съвместното предприятие „БП“ следва да отправя покани за представяне на предложения за подкрепа на научни изследвания, демонстрационни дейности и дейности по внедряване.

(17)

За постигането на максимално въздействие съвместното предприятие „БП“ следва да установи тясно взаимодействие с други програми на ЕС, например в областта на образованието, околната среда, конкурентоспособността и МСП, както и с фондовете на политиката на сближаване и политиката за развитие на селските райони, които могат да окажат конкретна помощ за укрепването на националния и регионалния капацитет за научноизследователска дейност и иновации в контекста на стратегиите за интелигентна специализация.

(18)

„Хоризонт 2020“ следва да допринесе за преодоляването на разделението в областта на научните изследвания и иновациите в рамките на Съюза като насърчава единодействието с Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Следователно съвместното предприятие „БП“ следва да се стреми да развие тесни взаимодействия с ЕСИФ, които могат да окажат конкретна помощ за укрепването на местния, регионалния и националния капацитет за научноизследователска дейност и иновации в сферата на съвместното предприятие „БП“ и да залегнат в основата на усилията за интелигентна специализация.

(19)

Членове учредители на съвместното предприятие „БП“ следва да бъдат Съюзът и КБП.

(20)

Правилата за организацията и дейността на съвместното предприятие „БП“ следва да бъдат уредени в устава на съвместното предприятие „БП“ като част от настоящия регламент.

(21)

КБП предостави в писмен вид съгласието си за извършване на научноизследователски дейности в обхвата на съвместното предприятие „БП“ в рамките на структура, приспособена към естеството на публично-частното партньорство. Целесъобразно е КБП да се присъедини към устава, съдържащ се в приложението към настоящия регламент, като подпише писмо за одобрение.

(22)

За постигане на целите си съвместното предприятие „БП“ следва да предоставя финансовата си помощ за действията чрез открити и прозрачни процедури главно под формата на безвъзмездни средства, отпускани на участниците след отправянето на открити покани за представяне на предложения на състезателна основа.

(23)

Вноските на членовете, различни от Съюза следва да обхващат не само административните разходи на съвместното предприятие „БП“ и съфинансирането, което е необходимо за извършване на научноизследователските и иновационните действия, подкрепяни от съвместното предприятие „БП“.

Техните вноски следва да обхващат и допълнителни дейности, предприемани от членовете, различни от Съюза, както е посочено в плана за допълнителните дейности. За да се получи правилна представа за стимулиращия ефект на тези допълнителни дейности, те следва да представляват вноски в по-общата инициатива за БП.

(24)

Участието в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“, следва да е в съответствие с Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6). Съвместното предприятие „БП“ следва преди всичко да осигури последователното прилагане на тези правила въз основа на съответните мерки, приети от Комисията.

(25)

Съвместното предприятие „БП“ следва да използва и управлявани от Комисията електронни средства, за да гарантира откритост и прозрачност и да улесни участието. Ето защо отправяните от съвместното предприятие „БП“ покани за представяне на предложения следва да бъдат публикувани и на единния портал за участниците, както и чрез други управлявани от Комисията електронни средства за разпространение в рамките на „Хоризонт 2020“. Освен това съответните данни за, наред с останалото, предложенията, кандидатите, безвъзмездните средства и участниците следва да бъдат предоставени от съвместното предприятие „БП“ за включване в управляваните от Комисията електронни системи за докладване и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“, в подходяща форма и в график, който е съобразен с графика на задълженията на Комисията за докладване.

(26)

Финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие „БП“ следва да се управлява в съответствие с принципа на доброто финансово управление и с приложимите правила за непряко управление, установени с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7) и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (8).

(27)

За целите на опростяването административната тежест за всички страни следва да бъде намалена. Следва да се избягват дублирането на одити и несъразмерните по мащаб документация и докладване. Одитите на получателите на средства от Съюза по настоящия регламент следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013.

(28)

Финансовите интереси на Съюза и на другите членове на съвместното предприятие „БП“ следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходите, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(29)

Вътрешният одитор на Комисията следва да упражнява спрямо съвместното предприятие „БП“ същите правомощия като тези, които упражнява спрямо Комисията.

(30)

С оглед на специфичния характер и на сегашния статут на съвместните предприятия, както и за да се осигури приемственост със Седмата рамкова програма, съвместните предприятия следва и занапред да подлежат на отделна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Чрез дерогация от член 60, параграф 7 и член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „БП“ следва да се извършва от Европейския парламент по препоръка на Съвета. Следователно изискванията за докладване, определени в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, следва да не се прилагат за финансовата вноска на Съюза за съвместното предприятие „БП“, но следва да бъдат съгласувани в максимална степен с изискванията, предвидени за органите по член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Одитът на счетоводните сметки, както и одитът за законността и редовността на съответните операции следва да се извършва от Сметната палата.

(31)

Съвместното предприятие „БП“ следва да функционира по открит и прозрачен начин, като предоставя своевременно цялата необходима информация на съответните си органи и като популяризира дейностите си, включително по предоставяне и разпространяване на информация, сред широката общественост. Процедурните правилници на органите на съвместното предприятие „БП“ следва да са публично достъпни.

(32)

С цел да се улесни създаването на съвместното предприятие „БП“ Комисията следва да отговаря за създаването и първоначалната му дейност, докато то придобие оперативна способност да изпълнява собствения си бюджет.

(33)

С оглед на основната цел на „Хоризонт 2020“ за постигане на по-голямо опростяване и хармонизиране, в отправяните от съвместното предприятие „БП“ покани за представяне на предложения следва да бъде взета предвид продължителността на „Хоризонт 2020“.

(34)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно укрепване на промишлените научни изследвания и иновациите в целия Съюз чрез изпълнение на съвместната инициатива за БП от съвместното предприятия „БП“, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а с цел избягване на дублирането на усилия, натрупването на критична маса и гарантирането на оптималното използване на публично финансиране може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създаване

1.   За целите на изпълнението на съвместната технологична инициативата за биотехнологични производства („инициатива за БП“) се създава съвместно предприятие по смисъла на член 187 от ДФЕС („съвместно предприятие „БП“) за срок до 31 декември 2024 г. За да бъде взета предвид продължителността на „Хоризонт 2020“, поканите за представяне на предложения от съвместното предприятие „БП“ се отправят най-късно до 31 декември 2020 г. В надлежно обосновани случаи поканите за представяне на предложения могат да бъдат отправяни до 31 декември 2021 г.

2.   Съвместното предприятие „БП“ представлява орган, на който е възложено осъществяването на публично-частно партньорство съгласно член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

3.   Съвместното предприятие „БП“ притежава правосубектност. Във всяка от държавите членки то се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридически лица съгласно законите на тези държави членки. То може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна в съдебни производства.

4.   Седалището на съвместното предприятие „БП“ е в Брюксел (Белгия).

5.   Уставът на съвместното предприятие „БП“ („уставът“) се съдържа в приложението.

Член 2

Цели

Съвместното предприятие „БП“ има следните цели:

а)

да допринесе за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1291/2013, и по-специално на част III от Решение 2013/743/ЕС.

б)

да допринесе за постигането на целите на инициативата за БП за устойчива икономика с ниски въглеродни емисии, използваща по-ефективно ресурсите, и за повишаване на икономическия растеж и заетостта, по-специално в селските райони, чрез разработване на устойчиви и конкурентоспособни биотехнологични производства в Европа, основани на авангардни рафинерии за биогорива, които се снабдяват с биомаса по устойчив начин, и по-специално:

i)

да демонстрира технологии за производството на нови химически компоненти, нови материали и нови потребителски продукти от европейска биомаса, които да заменят нуждата от изкопаеми суровини;

ii)

да разработи бизнес модели, които включват икономическите оператори по цялата верига на добавената стойност от доставката на биомаса през рафинериите за биогорива до потребителите на материали, химически вещества и горива на биологична основа, включително чрез създаване на нови междусекторни връзки и подкрепа на междуотрасловите клъстери; и

iii)

да изгради авангардни рафинерии за биогорива, прилагащи технологии и бизнес модели за материали, химически вещества и горива на биологична основа, и да демонстрира подобрения на разходите и резултатите до конкурентни равнища спрямо алтернативните изкопаеми суровини.

Член 3

Финансово участие на Съюза

1.   Финансовото участие на Съюза, включително бюджетните кредити от ЕАСТ, в съвместното предприятие „БП“ за покриване на административни и оперативни разходи е 975 000 000 EUR. Вноската от Съюза се изплаща от бюджетните кредити от общия бюджет на Съюза, предвидени за специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, създадена с Решение 2013/743/ЕС, съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за органите, посочени в член 209 от същия регламент.

2.   Договореностите за финансовото участие на Съюза се посочват в споразумение за възлагане и споразумения за годишно прехвърляне на средства, които се сключват между Комисията, действаща от името на Съюза, и съвместното предприятие „БП“.

3.   Споразумението за възлагане, посочено в параграф 2 от настоящия член, се отнася до елементите, посочени в член 58, параграф 3 и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и в член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, както и, inter alia, до следните въпроси:

а)

изискванията за приноса на съвместното предприятие „БП“ във връзка със съответните показатели за изпълнението, посочени в приложение II към Решение 2013/743/ЕС;

б)

изискванията за приноса на съвместното предприятие „БП“ във връзка с мониторинга, посочен в приложение III към Решение 2013/743/ЕС;

в)

специфичните показатели за изпълнението, свързани с функционирането на съвместното предприятие „БП“;

г)

договореностите относно предоставянето на необходимите данни, за да се гарантира, че Комисията е в състояние да изпълни своите задължения за разпространение на резултатите и за докладване, включително на единния портал за участниците, както и чрез други управлявани от Комисията електронни средства за разпространение в рамките на „Хоризонт 2020“;

д)

разпоредбите за публикуване на поканите за представяне на предложения от съвместното предприятие „БП“, също така на единния портал за участниците, както и чрез други управлявани от Комисията електронни средства за разпространение в рамките на „Хоризонт 2020“;

е)

използването на човешки ресурси и промените в тях, по-специално набирането на персонал по функционални групи, степени и категории, процесът на прекласифициране и всички промени в числеността на персонала.

Член 4

Вноски на членовете, различни от Съюза

1.   Членовете на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, участват или вземат необходимите мерки съставните им субекти да участват общо с поне 2 730 000 000 EUR за периода, определен в член 1.

2.   Участието, посочено в параграф 1 от настоящия член, се състои от:

а)

вноски в съвместното предприятие „БП“, както е посочено в член 12, параграф 2, член 12, параграф 3, буква б) и член 12, параграф 3, буква в) от устава;

б)

нефинансови вноски на стойност поне 1 755 000 000 EUR за определения в член 1 период от членовете, различни от Съюза, или от техните съставни субекти, които се състоят в поемането на разходите, направени от тях за извършване на допълнителни дейности извън работния план на съвместното предприятие „БП“, допринасящи за постигане на целите на инициативата за БП. Покриването на тези разходи може да бъде подпомогнато от други програми за финансиране от Съюза в съответствие с приложимите правила и процедури. В тези случаи финансирането от Съюза не заменя нефинансовите вноски от членовете, различни от Съюза, или от техните съставни субекти.

Разходите, посочени в буква б), не са допустими за финансово подпомагане от страна на съвместното предприятие „БП“. Съответните дейности се определят в годишен план за допълнителните дейности, където се посочва прогнозната стойност на тези вноски.

3.   До 31 януари всяка година членовете на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, докладват на управителния съвет на съвместното предприятие „БП“ стойността на посочените в параграф 2 вноски, направени през всяка от предходните финансови години. Групата на представителите на държавите също се уведомява за това своевременно.

4.   За целите на остойностяването на вноските, посочени в параграф 2 от настоящия член, буква б) и член 12, параграф 3, буква в) от устава, съдържащ се в приложението, разходите се определят в съответствие с обичайните практики за осчетоводяване на разходите на съответните образувания, приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която е установено всяко образувание, и приложимите международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансово отчитане. Разходите подлежат на заверка от независим външен одитор, назначен от съответното образувание. Ако има несигурност във връзка със заверката, методът на остойностяване може да бъде проверен от съвместното предприятие „БП“. За целите на настоящия регламент разходите, направени за извършване на допълнителни дейности, не подлежат на одит от съвместното предприятие „БП“ или от друг орган на Съюза.

5.   Комисията може да прекрати, пропорционално да намали или да преустанови финансовото участие на Съюза в съвместното предприятие „БП“ или да открие производството по ликвидация, посочено в член 20, параграф 2 от устава, съдържащ се в приложението, ако тези членове или техните съставни субекти не изплащат вноските, посочени в параграф 2 от настоящия член, или ги изплащат частично или със закъснение. Решението на Комисията не възпрепятства възстановяването на допустимите разходи, вече направени от членовете към момента, в който съвместното предприятие „БП“ е уведомено за решението.

Член 5

Финансови правила

Без да се засяга член 12 от настоящия регламент, съвместното предприятие „БП“ приема свои специфични финансови правила в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията (9).

Член 6

Персонал

1.   По отношение на персонала на съвместното предприятие „БП“ се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (10) („Правилник за длъжностните лица“ и „Условия за работа“), и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

2.   По отношение на персонала на съвместното предприятие „БП“ управителният съвет упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица и правомощията, предоставени на органа, оправомощен да сключва договори, съгласно Условията за работа („правомощия на орган по назначаването“).

На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа и съгласно член 110 от същия правилник управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

При наличието на изключителни обстоятелства управителният съвет може с решение временно да оттегли делегираните на изпълнителния директор правомощия на орган по назначаването, както и тези, които той на свой ред е делегирал впоследствие. В този случай управителният съвет упражнява пряко правомощията на органа по назначаването или ги делегира на някой от членовете си или на служител на съвместното предприятие „БП“, различен от изпълнителния директор.

3.   Управителният съвет приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица.

4.   Числеността на персонала се определя в щатното разписание на съвместното предприятие „БП“ в съответствие с неговия годишен бюджет, като се посочва броят на длъжностите за срочно наети служители по функционални групи и по степени, както и броят на договорно наетите лица, изразен в еквиваленти на пълно работно време.

5.   Персоналът на съвместното предприятие „БП“ се състои от срочно наети служители и договорно наети лица.

6.   Всички свързани с персонала разходи се поемат от съвместното предприятие „БП“.

Член 7

Командировани национални експерти и стажанти

1.   Съвместното предприятие „БП“ може да използва командировани национални експерти и стажанти, които не са служители на съвместното предприятие „БП“. Броят на командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време, в съответствие с годишния бюджет се добавя към информацията относно персонала, посочена в член 6, параграф 4.

2.   Управителният съвет приема решение за определяне на правила за командироването на национални експерти в съвместното предприятие „БП“ и за използването на стажанти.

Член 8

Привилегии и имунитети

Към съвместното предприятие „БП“ и неговия персонал се прилага Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС.

Член 9

Отговорност на съвместното предприятие „БП“

1.   Договорната отговорност на съвместното предприятие „БП“ се урежда от съответните договорни разпоредби и от правото, приложимо към въпросното споразумение, решение или договор.

2.   В случай на извъндоговорна отговорност съвместното предприятие „БП“ действа в съответствие с общите принципи, характерни за правото на държавите членки, и компенсира всички щети, причинени от неговите служители при изпълнението на техните задължения.

3.   Всички плащания от страна на съвместното предприятие „БП“, свързани с отговорността, посочена в параграфи 1 и 2, както и разходите и разноските, направени във връзка с нея, се смятат за разходи на съвместното предприятие „БП“ и се покриват от неговите ресурси.

4.   Съвместното предприятие „БП“ носи цялата отговорност за изпълнението на своите задължения.

Член 10

Компетентност на Съда на Европейския съюз и приложимо право

1.   Съдът на Европейския съюз е компетентен:

а)

съгласно арбитражни клаузи, съдържащи се в сключени от съвместното предприятие „БП“ споразумения или договори, или в неговите решения;

б)

по спорове, свързани с обезщетение за вреди, причинени от служители на съвместното предприятие „БП“ при изпълнението на техните задължения;

в)

по всякакви спорове между съвместното предприятие „БП“ и неговите служители в границите и при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

2.   По всички въпроси, които не са уредени от настоящия регламент или от друг правен акт на Съюза, се прилага правото на държавата, в която се намира седалището на съвместното предприятие „БП“.

Член 11

Оценка

1.   До 30 юни 2017 г. с помощта на независими експерти Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие „БП“. Комисията изготвя доклад относно тази оценка, в който се включват заключенията от оценката и забележките на Комисията. До 31 декември 2017 г. Комисията изпраща този доклад на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от междинната оценка на съвместното предприятие „БП“ се вземат предвид при изготвянето на задълбочената оценка и междинната оценка, посочени в член 32 от Регламент (ЕС) № 1291/2013.

2.   Въз основа на заключенията от междинната оценка, посочена в параграф 1 от настоящия член, Комисията може да предприеме действия в съответствие с член 4, параграф 5 или всякакви други подходящи действия.

3.   В срок от шест месеца след ликвидацията на съвместното предприятие „БП“, но не по-късно от две години след откриването на производството по ликвидация, посочено в член 20 от устава, Комисията извършва окончателна оценка на съвместното предприятие „БП“. Резултатите от тази окончателна оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 12

Освобождаване от отговорност

Чрез дерогация от член 60, параграф 7 и член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 освобождаването на съвместното предприятие „БП“ от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета се извършва от Европейския парламент по препоръка на Съвета, в съответствие с процедурата, предвидена във финансовите правила на съвместното предприятие „БП“.

Член 13

Последващи одити

1.   Последващи одити на разходите за непреки действия се извършват от съвместното предприятие „БП“ в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 като част от непреките действия по „Хоризонт 2020“.

2.   Комисията може да реши сама да извърши одитите, посочени в параграф 1 от настоящия член. В тези случаи тя прави това в съответствие с приложимите правила, по-специално регламенти (ЕС, Евратом) № 966/2012, (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013.

Член 14

Защита на финансовите интереси на членовете

1.   Съвместното предприятие „БП“ предоставя на службите на Комисията и на други упълномощени от съвместното предприятие или от Комисията лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения, а също и до цялата информация, включително информацията в електронен формат, необходима за извършваните от тях одити.

2.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (11) и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12), за да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение, решение или договор, финансирани съгласно настоящия регламент.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2, споразуменията, решенията и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби за изрично упълномощаване на Комисията, съвместното предприятие „БП“, Сметната палата и OLAF да извършват такива одити и разследвания съгласно съответните им правомощия.

4.   Съвместното предприятие „БП“ осигурява подходяща защита на финансовите интереси на своите членове, като осъществява или възлага на други осъществяването на необходимия вътрешен и външен контрол.

5.   Съвместното предприятие „БП“ се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (13). Съвместното предприятие „БП“ предприема необходимите мерки, за да се улеснят вътрешните разследвания, провеждани от OLAF.

Член 15

Поверителност

Без да се засяга член 16, съвместното предприятие „БП“ осигурява защитата на чувствителна информация, чието разкриване може да навреди на интересите на неговите членове или на участниците в дейностите на съвместното предприятие „БП“.

Член 16

Прозрачност

1.   По отношение на документите, съхранявани от съвместното предприятие „БП“, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (14).

2.   Управителният съвет на съвместното предприятие „БП“ може да приема практически мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Без да се засяга член 10 от настоящия регламент, решенията, взети от съвместното предприятие „БП“ в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до омбудсмана съгласно условията, посочени в член 228 от ДФЕС.

Член 17

Правила за участие и разпространение на резултатите

По отношение на действията, финансирани от съвместното предприятие „БП“, се прилага Регламент (ЕС) № 1290/2013. В съответствие с посочения регламент съвместното предприятие „БП“ се смята за финансиращ орган и оказва финансова подкрепа за непреки действия, както е посочено в член 1 от устава.

Член 18

Подкрепа от приемащата държава

Между съвместното предприятие „БП“ и държавата, в която се намира седалището му може да се сключи административно споразумение относно привилегиите и имунитетите, както и друга подкрепа, която тази държава предоставя на съвместното предприятие „БП“.

Член 19

Първоначални действия

1.   Комисията отговаря за създаването и първоначалното функциониране на съвместното предприятие „БП“ до момента, в който то придобие оперативен капацитет да изпълнява собствения си бюджет. В съответствие с правото на Съюза Комисията извършва всички необходими действия в сътрудничество с другите членове и с участието на компетентните органи от съвместното предприятие „БП“.

2.   За целта, посочена в параграф 1:

а)

докато изпълнителният директор поеме функциите си след назначаването си от управителния съвет в съответствие с член 8 от устава, Комисията може да назначи служител на Комисията за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който да изпълнява функциите на изпълнителен директор и който може да бъде подпомаган от ограничен брой длъжностни лица от Комисията;

б)

чрез дерогация от член 6, параграф 2 от настоящия регламент временно изпълняващият длъжността директор упражнява правомощията на орган по назначаването;

в)

Комисията може да предостави временно ограничен брой свои длъжностни лица.

3.   Временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор има право да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, предвидени в годишния бюджет на съвместното предприятие „БП“, след одобрение от управителния съвет, и може да сключва споразумения, решения и договори, включително договори за наемане на персонал, след приемането на щатното разписание на съвместното предприятие „БП“.

4.   Със съгласието на изпълнителния директор на съвместното предприятие „БП“ и след одобрение от страна на управителния съвет временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор определя датата, на която съвместното предприятие „БП“ ще има капацитет да изпълнява собствения си бюджет. От тази дата Комисията се въздържа от поемане на задължения и извършване на плащания за дейности на съвместното предприятие „БП“.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2014 година.

За Съвета

Председател

G. STOURNARAS


(1)  Становище от 10 декември 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение 2006/971/ЕС на Съвета от 19 декември 2006 г. относно специфичната програма „Сътрудничество“ в изпълнение на Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 400, 30.12.2006 г., стр. 86).

(4)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

(5)  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

(6)  Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.о тносно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2).

(10)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за установяване на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и за въвеждане на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (ОВ 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(11)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(12)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(14)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БП“

Член 1

Задачи

Съвместното предприятие „БП“ изпълнява следните задачи:

а)

осигурява създаването и устойчивото управление на инициативата за БП;

б)

мобилизира необходимите ресурси от публичния и частния сектор;

в)

установява и развива тясно и дългосрочно сътрудничество между Съюза, промишления сектор и другите заинтересовани страни;

г)

осигурява ефикасността на инициативата за БП;

д)

натрупва критичната маса от научни изследвания, необходима за започването на дългосрочна програма;

е)

наблюдава напредъка към постигането на целите на съвместното предприятие „БП“;

ж)

предоставя финансова подкрепа за непреки действия в областта на научните изследвания и иновациите, основно чрез предоставяне на безвъзмездни средства;

з)

провежда информационни, комуникационни дейности и дейности по експлоатацията и разпространението на резултатите чрез прилагане mutatis mutandis на член 28 от Регламент (ЕС) № 1291/2013, включително предоставяне на достъп до подробни сведения за резултатите от поканите за представяне на предложения посредством обща електронна база данни „Хоризонт 2020“;

и)

осъществява контакти с широк кръг заинтересовани страни, включително научноизследователски организации и университети;

й)

изпълнява всякакви други задачи, които са необходими за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящия регламент.

Член 2

Членове

1.

Членовете на съвместното предприятие „БП“ са, както следва:

а)

Съюзът, представляван от Комисията,

б)

след приемане на настоящия устав посредством писмо за одобрение — Bio-based Industries Consortium Aisbl (КБП), който е организация с нестопанска цел, учредена по белгийското право, със седалище в Брюксел (Белгия).

2.

„Съставни субекти“ са тези субекти, които съставляват всеки член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, съгласно устава на този член.

Член 3

Промени в членството

1.

Всяко правно образувание, което подпомага пряко или непряко научните изследвания и иновациите в държава членка или в държава, която е асоциирана към „Хоризонт 2020“, може да кандидатства за членство в съвместното предприятие „БП“, при условие че участва в посоченото в член 12 финансиране за постигане на целите на съвместното предприятие „БП“, зададени в член 2 от настоящия регламент, и че приеме устава на съвместното предприятие „БП“.

2.

Всяко заявление за ново членство в съвместното предприятие „БП“ се изпраща до управителния съвет на съвместното предприятие „БП“, придружено с предложение за съответното адаптиране на състава на управителния съвет.

3.

Управителният съвет разглежда заявлението, като отчита значимостта и евентуалния допълнителен принос на кандидата за постигането на целите на съвместното предприятие „БП“ и взема решение относно заявлението.

4.

Всеки член може да прекрати членството си в съвместното предприятие „БП“. Прекратяването влиза в сила шест месеца след изпращането на уведомление до другите членове и е необратимо. Считано от датата на прекратяването, бившият член се освобождава от всички отговорности, различни от тези, които са одобрени или поети от съвместното предприятие „БП“ преди прекратяването на членството.

5.

Членството в съвместното предприятие „БП“ не може да се прехвърля на трета страна без предварителното съгласие на управителния съвет.

6.

След всяка промяна в членството в съответствие с настоящия член съвместното предприятие „БП“ незабавно публикува на своя уебсайт актуализиран списък на неговите членове, както и датата, на която е извършена тази промяна.

Член 4

Органи на съвместното предприятие „БП“

1.

Органите на съвместното предприятие „БП“ са:

а)

управителният съвет;

б)

изпълнителният директор;

в)

научният комитет;

г)

групата на представителите на държавите.

2.

Научният комитет и групата на представителите на държавите са консултативни органи на съвместното предприятие „БП“.

Член 5

Състав на управителния съвет

Управителният съвет се състои от следните членове:

а)

петима представители на Комисията, от името на Съюза; и

б)

петима представители на членовете, различни от Съюза, като поне един от тях е представител на малките и средните предприятия (МСП).

Член 6

Функциониране на управителния съвет

1.

Съюзът разполага с 50 % от правата на глас. Правата на глас на Съюза са неделими. Членовете, различни от Съюза разполагат с равен брой гласове. Членовете полагат всички възможни усилия, за да постигнат консенсус. При липса на консенсус управителният съвет взема своите решения с мнозинство от най-малко 75 % от всички гласове, включително гласовете на тези, които не присъстват.

2.

Управителният съвет избира свой председател за срок от две години.

3.

Управителният съвет провежда редовни заседания два пъти годишно. Той може да провежда извънредни заседания по искане на Комисията, на мнозинството от представителите на членовете, различни от Съюза или на председателя. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя и обикновено се провеждат в седалището на съвместното предприятие „БП“.

Изпълнителният директор има право да участва в разискванията, но няма право на глас.

Председателят на групата на представителите на държавите има право да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател и да участва в неговите разисквания, но няма право на глас.

Когато се обсъждат въпроси от обхвата на неговите задачи, председателят на научния комитет има право да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател и да участва в неговите разисквания, но няма право на глас.

Управителният съвет може да кани, поотделно за всеки случай, други лица да присъстват като наблюдатели на неговите заседания, и по-специално представители на регионални органи от Съюза и представители на гражданското общество.

4.

Представителите на членовете не носят лична отговорност за действията, предприети от тях в качеството им на представители в управителния съвет.

5.

Управителният съвет приема свой процедурен правилник.

Член 7

Задачи на управителния съвет

1.

Управителният съвет носи цялата отговорност за стратегическата ориентация и функционирането на съвместното предприятие „БП“ и следи за изпълнението на неговите дейности.

2.

Чрез ролята си в управителния съвет Комисията се стреми да осигурява координацията между дейностите на съвместното предприятие „БП“ и съответните дейности по програмата „Хоризонт 2020“ с оглед на насърчаването на взаимодействия при установяването на приоритети от обхвата на съвместните научни изследвания.

3.

Управителният съвет изпълнява по-специално следните задачи:

а)

разглежда, приема или отхвърля заявления за ново членство в съответствие с член 3 от настоящия устав;

б)

взема решение за прекратяване на членството в съвместното предприятие „БП“ на всеки член, който не изпълнява своите задължения;

в)

приема финансовите правила на съвместното предприятие „БП“ в съответствие с член 5 от настоящия регламент;

г)

приема годишния бюджет на съвместното предприятие „БП“, включително съответното щатно разписание, указващо броя на длъжностите за срочно наети служители по функционални групи и по степени, както и броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време;

д)

упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент;

е)

назначава, освобождава от длъжност, удължава мандата, дава указания и контролира дейността на изпълнителния директор;

ж)

одобрява организационната структура на програмната служба по препоръка на изпълнителния директор;

з)

приема годишния работен план и съответната прогноза за разходите по предложение на изпълнителния директор след консултация с научния комитет и групата на представителите на държавите;

и)

одобрява годишния план за допълнителни дейности, посочен в член 4, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, въз основа на предложение от членовете, различни от Съюза и след като се консултира, когато е целесъобразно, с ad hoc консултативна група;

й)

одобрява годишния доклад за дейността, включително съответните разходи;

к)

взема мерки, когато е целесъобразно, за създаването на структура за вътрешен одит на съвместното предприятие „БП“;

л)

одобрява поканите и, когато е целесъобразно, съответните правила за подаване на предложения, оценка, подбор и възлагане, както и процедурите за преразглеждане;

м)

одобрява списъка с действията, които са подбрани за финансиране, въз основа на класирането, осъществено от група от независими експерти;

н)

установява комуникационната политика на съвместното предприятие „БП“ по препоръка на изпълнителния директор;

о)

установява, когато е целесъобразно, правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа в съответствие с член 6, параграф 3 от настоящия регламент;

п)

установява, когато е целесъобразно, правила за командироването на национални експерти в съвместното предприятие „БП“ и за използването на стажанти в съответствие с член 7 от настоящия регламент;

р)

създава, когато е целесъобразно, консултативни групи в допълнение към органите на съвместното предприятие „БП“;

с)

когато е целесъобразно, представя на Комисията всяко искане за изменение на настоящия регламент, предложено от член на съвместното предприятие „БП“;

т)

отговаря за всички задачи, които не са конкретно възложени на някой от органите на съвместното предприятие „БП“, които той може да възложи на всеки от тези органи.

Член 8

Назначаване, освобождаване от длъжност или удължаване на мандата на изпълнителния директор

1.

Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък на кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. По целесъобразност Комисията привлича представители на другите членове на съвместното предприятие „БП“ за участие в процедурата за подбор.

По-специално се осигурява подходящо представителство на другите членове на съвместното предприятие „БП“ на етапа на предварителен подбор от процедурата за подбор. За тази цел членовете, различни от Съюза назначават по общо съгласие един представител и един наблюдател от името на управителния съвет.

2.

Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като срочно нает служител на съвместното предприятие „БП“ съгласно член 2, буква а) от Условията за работа.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор съвместното предприятие „БП“ се представлява от председателя на управителния съвет.

3.

Мандатът на изпълнителния директор е три години. В края на този период Комисията оценява — като привлича по целесъобразност членовете, различни от Съюза — резултатите от работата на изпълнителния директор, както и бъдещите задачи на съвместното предприятие „БП“ и предизвикателствата пред него.

4.

По предложение на Комисията, в което е взета предвид посочената в параграф 3 оценка, управителният съвет може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно за период от не повече от четири години.

5.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

6.

Изпълнителният директор може да бъде освободен от длъжност единствено с решение на управителния съвет, действащ по предложение на Комисията — която действа, като привлича по целесъобразност членовете, различни от Съюза.

Член 9

Задачи на изпълнителния директор

1.

Изпълнителният директор е главният служител с изпълнителски функции, отговарящ за текущото управление на съвместното предприятие „БП“ в съответствие с решенията на управителния съвет.

2.

Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие „БП“. Изпълнителният директор се отчита пред управителния съвет.

3.

Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „БП“.

4.

Изпълнителният директор изпълнява по-конкретно следните задачи по независим начин:

а)

изготвя и представя на управителния съвет за приемане годишния проектобюджет, включително съответното щатно разписание, указващо броя на длъжностите за срочно наети служители за всяка степен и функционална група, както и броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти, изразен в еквиваленти на пълно работно време;

б)

изготвя и представя на управителния съвет за приемане годишния работен план и съответната прогноза за разходите;

в)

представя на управителния съвет за становище годишния счетоводен отчет;

г)

изготвя и представя на управителния съвет за одобрение годишния доклад за дейността, включително информация за съответните разходи;

д)

представя на управителния съвет за одобрение списъка с действия, подбрани за финансиране;

е)

редовно информира групата на представителите на държавите и научния комитет относно всички въпроси от значение за консултативната им роля;

ж)

подписва отделни споразумения или решения;

з)

подписва договори за обществени поръчки;

и)

осъществява комуникационната политика на съвместното предприятие „БП“;

й)

организира, ръководи и контролира дейността и персонала на съвместното предприятие „БП“ в рамките на ограниченията в делегирането на правомощия от управителния съвет, предвидено в член 6, параграф 2 от настоящия регламент;

к)

създава ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и осигурява нейното функциониране, като докладва на управителния съвет за всяка значителна промяна в нея;

л)

гарантира извършването на оценка и управление на риска;

м)

предприема всякакви други мерки, които са необходими, за да се оцени напредъкът на съвместното предприятие „БП“ в постигането на неговите цели;

н)

изпълнява всички други задачи, възложени или делегирани на изпълнителния директор от управителния съвет.

5.

Изпълнителният директор създава програмна служба, която да извършва под негово ръководство всички помощни задачи, произтичащи от настоящия регламент. Програмната служба се състои от служители на съвместното предприятие „БП“ и извършва по-конкретно следните задачи:

а)

подпомага установяването и управлението на подходяща счетоводна система в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие „БП“;

б)

ръководи поканите за представяне на предложения, предвидени в годишния работен план, и администрира споразуменията и решенията, включително тяхното координиране;

в)

предоставя на членовете и на другите органи на съвместното предприятие „БП“ цялата информация и подкрепа, която им е необходима, за да изпълняват своите задължения, и отговаря на техните конкретни искания;

г)

изпълнява функциите на секретариат на органите на съвместното предприятие „БП“ и оказва помощ на консултативните групи, създадени от управителния съвет.

Член 10

Научен комитет

1.

Научният комитет е съставен от не повече от петнадесет членове. Той избира свой председател измежду членовете си.

2.

Членският състав осигурява балансирано представителство на световно признати експерти от академичните среди, промишлеността, неправителствените организации и регулаторните органи. Членовете на научния комитет трябва колективно да притежават научната компетентност и експертния опит в съответната техническа област, които са необходими за изготвяне на научнообосновани препоръки към съвместното предприятие „БП“.

3.

Управителният съвет установява специфичните критерии и процедурата за подбор на състава на научния комитет и назначава неговите членове. Управителният съвет взема предвид потенциалните кандидати, предложени от групата на представителите на държавите в „БП“.

4.

Научният комитет изпълнява следните задачи:

а)

предоставя становища относно научните приоритети, които да бъдат отразени в годишните работни планове;

б)

предоставя становища относно научните постижения, описани в годишния доклад за дейността.

5.

Научният комитет заседава най-малко два пъти годишно. Заседанията се свикват от неговия председател.

6.

Със съгласието на председателя научният комитет може да кани и други лица да присъстват на заседанията му.

7.

Научният комитет приема свой процедурен правилник.

Член 11

Група на представителите на държавите

1.

Групата на представителите на държавите се състои от по един представител на всяка държава членка и на всяка държава, асоциирана към „Хоризонт 2020“. Тя избира свой председател измежду членовете си.

2.

Групата на представителите на държавите заседава най-малко два пъти годишно. Заседанията се свикват от нейния председател. На заседанията присъстват изпълнителният директор и председателят на управителния съвет или техни представители.

Председателят на групата на представителите на държавите може да кани други лица да присъстват като наблюдатели на нейните заседания, по-специално представители на регионални органи от Съюза, на гражданското общество или на сдруженията на МСП.

3.

С групата на представителите на държавите се осъществяват консултации, като тя по-специално разглежда информация и представя становища по следните въпроси:

а)

напредъка по програмата в рамките на съвместното предприятие „БП“ и постигането на целите му, включително поканите за представяне на предложения и процеса на оценяването им;

б)

актуализирането на стратегическата ориентация;

в)

връзките с „Хоризонт 2020“;

г)

годишните работни планове;

д)

участието на МСП.

4.

Групата на представителите на държавите също така предоставя информация на съвместното предприятие „БП“ и действа като свързващо звено с него по следните въпроси:

а)

състоянието на съответните национални или регионални програми за научни изследвания и иновации и установяването на възможни области на сътрудничество, включително за внедряване на съответните технологии, с цел осигуряване на взаимодействие и избягване на припокриването;

б)

конкретни мерки, предприемани на национално или регионално равнище, по отношение на мероприятия за разпространение на резултатите, тематични технически семинари и комуникационни дейности;

в)

конкретни мерки, предприемани на национално или регионално равнище по отношение на дейностите по внедряване във връзка с инициативата за БП.

5.

Групата на представителите на държавите може да отправя по своя инициатива препоръки или предложения към управителния съвет по технически, управленски и финансови въпроси, както и по годишните планове, по-специално когато тези въпроси засягат национални или регионални интереси.

Управителният съвет уведомява без излишно забавяне групата на представителите на държавите относно последващите действия в резултат на тези препоръки или предложения, или представя обосновка, в случай че такива не са предприети.

6.

Групата на представителите на държавите получава редовно информация, наред с другото, относно участието в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“, относно резултата от всяка покана за представяне на предложения и от реализирането на проекта, относно взаимодействието с други подходящи програми на Съюза, както и относно изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „БП“.

7.

Групата на представителите на държавите приема свой процедурен правилник.

Член 12

Източници на финансиране

1.

Съвместното предприятие „БП“ се финансира съвместно от Съюза и членовете, различни от Съюза, или техните съставни органи чрез вноски, изплащани на траншове, и участие, изразяващо се в разходите, направени от тях за изпълнение на непреки действия, които не подлежат на възстановяване от съвместното предприятие „БП“.

2.

Административните разходи на съвместното предприятие „БП“ не надвишават 58 500 000 EUR и се покриват от вноски, разпределени поравно на годишна основа между Съюза и членовете, различни от Съюза. Ако част от вноската за административните разходи не бъде използвана, тя може да бъде предоставена за покриване на оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“.

3.

Оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ се покриват от:

а)

финансова вноска на Съюза;

б)

финансова вноска от членовете, различни от Съюза;

в)

нефинансови вноски от членовете, различни от Съюза, или от съставните им субекти, изразяващи се в разходите, направени от тях за изпълнението на непреки действия, като се припадне участието на съвместното предприятие „БП“ и всяко друго участие на Съюза в тези разходи.

4.

Финансовото участие в посочените в параграф 3, буква б) оперативни разходи, предоставено от членовете, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за периода, определен в член 1 от настоящия регламент.

5.

Ресурсите на съвместното предприятие „БП“, вписани в неговия бюджет, се състоят от следните елементи:

а)

финансови вноски на членовете за административните разходи;

б)

финансови вноски на членовете за оперативните разходи;

в)

всички приходи, реализирани от съвместното предприятие „БП“;

г)

всички други финансови вноски, ресурси и приходи.

Лихвата, начислена върху вноските, плащани за съвместното предприятие „БП“ от неговите членове, се счита за негов приход.

6.

Всички ресурси на съвместното предприятие „БП“ и неговите дейности се използват за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящия регламент.

7.

Съвместното предприятие „БП“ е собственик на всички активи, създадени от него или прехвърлени му за изпълнението на неговите цели.

8.

Освен когато съвместното предприятие „БП“ е в процес на ликвидация, приходите, надвишаващи разходите, не се изплащат на членовете на съвместното предприятие „БП“.

Член 13

Финансови задължения

Финансовите задължения на съвместното предприятие „БП“ не надвишават размера на финансовите ресурси, които са налични или са заделени за неговия бюджет от членовете му.

Член 14

Финансова година

Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 15

Оперативно и финансово планиране

1.

Изпълнителният директор представя за приемане от управителния съвет проект на годишен работен план, който включва подробна програма за научноизследователските и иновационните дейности, административните дейности, както и прогноза за съответните разходи за следващата година. Проектът на работен план също така съдържа прогнозната стойност на вноските, дължими в съответствие с член 12, параграф 3, буква в) от устава.

2.

Годишният работен план за определена година се приема до края на предходната година. Годишният работен план се оповестява публично.

3.

Изпълнителният директор изготвя проектобюджет за следващата година и го представя на управителния съвет за приемане.

4.

Бюджетът за съответната година се приема от управителния съвет до края на предходната година.

5.

Годишният бюджет се адаптира, за да се вземе предвид размерът на финансовото участие на Съюза, както е посочено в бюджета на Съюза.

Член 16

Доклади за дейността и финансови отчети

1.

Изпълнителният директор ежегодно докладва на управителния съвет за изпълнението на задълженията на изпълнителния директор в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие „БП“.

До два месеца след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор представя на управителния съвет за одобрение годишния доклад за дейността относно напредъка, постигнат от съвместното предприятие „БП“ през предходната календарна година, по-специално във връзка с работния план за същата година. Годишният доклад за дейността включва, наред с другото, информация относно следните въпроси:

а)

научните изследвания, иновациите и другите извършени действия, както и съответните разходи;

б)

представените действия, включително разбивка по видове участници (в това число МСП) и по държави;

в)

избраните за финансиране действия, включително разбивка по видове участници (в това число МСП) и по държави, като се посочва приносът на съвместното предприятие „БП“ за отделните участници и действия.

2.

Годишният доклад за дейността се оповестява публично след одобряване от управителния съвет.

3.

До 1 март на следващата финансова година счетоводителят на съвместното предприятие „БП“ предава междинните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

До 31 март на следващата финансова година счетоводителят на съвместното предприятие „БП“ предава доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата.

При получаване на забележките на Сметната палата по междинните отчети на съвместното предприятие „БП“ съгласно член 148 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 счетоводителят на съвместното предприятие „БП“ изготвя окончателните отчети на съвместното предприятие „БП“, а изпълнителният директор ги предава за становище на управителния съвет.

Управителният съвет дава становище относно окончателните отчети на съвместното предприятие „БП“.

До 1 юли след приключване на финансовата година изпълнителният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

Окончателните отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата година.

До 30 септември изпълнителният директор изпраща до Сметната палата отговор на направените от нея констатации в годишния ѝ доклад. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за правилното осъществяване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за въпросната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 17

Вътрешен одит

Вътрешният одитор на Комисията упражнява спрямо съвместното предприятие „БП“ същите правомощия като тези, които упражнява спрямо Комисията.

Член 18

Отговорност на членовете и застраховка

1.

Финансовата отговорност на членовете за дългове на съвместното предприятие „БП“ се ограничава до вече направената от тях вноска за административните разходи.

2.

Съвместното предприятие „БП“ сключва и поддържа съответните застраховки.

Член 19

Конфликт на интереси

1.

Съвместното предприятие „БП“, неговите органи и персонал избягват всякакви конфликти на интереси при осъществяването на своите дейности.

2.

Управителният съвет на съвместното предприятие „БП“ приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал. В тези правила се съдържат разпоредби за избягване на конфликт на интереси за представителите на членовете, участващи в управителния съвет.

Член 20

Ликвидация

1.

Съвместното предприятие „БП“ прекратява дейността си в края на периода, определен в член 1 от настоящия регламент.

2.

В допълнение към параграф 1 процедурата по ликвидация се задейства автоматично, ако Съюзът или всички членове, различни от Съюза се оттеглят от съвместното предприятие „БП“.

3.

За осъществяване на процедурата по ликвидация на съвместното предприятие „БП“ управителният съвет назначава един или повече ликвидатори, които се съобразяват с решенията на управителния съвет.

4.

Когато съвместното предприятие „БП“ е в ликвидация, неговите активи се използват за покриване на пасивите му и на разходите по неговата ликвидация. Всеки наличен излишък се разпределя между членовете, съществуващи към момента на ликвидацията, пропорционално на тяхната финансова вноска в съвместното предприятие „БП“. Всички такива излишъци, предоставени на Съюза, се връщат в бюджета на Съюза.

5.

Въвежда се ad hoc процедура, за да се осигури подходящо управление на всяко сключено споразумение или решение, прието от съвместното предприятие „БП“, както и всички договори за възлагане на обществени поръчки с по-голяма продължителност от срока на съществуване на съвместното предприятие „БП“.


Top