Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0527

Делегиран регламент (ЕС) № 527/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения Текст от значение за ЕИП

OJ L 148, 20.5.2014, p. 21–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/527/oj

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/21


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 527/2014 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2014 година

за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 94, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Чрез променливите възнаграждения, предоставяни под формата на инструменти, следва да се насърчава разумното и ефективно управление на риска и да не се поощрява поемането на рискове над нивото на допустимия риск за институцията. Ето защо чрез определянето на класовете инструменти, които може да бъдат използвани за целите на променливите възнаграждения, следва да се съчетаят интересите на служителите с интересите на акционерите или съдружниците, кредиторите и другите заинтересовани лица, като се осигурят стимули за служителите да действат съобразно с дългосрочния интерес на институцията и да не поемат прекомерни рискове.

(2)

За да се осигури тясна връзка с кредитното качество на институцията като действащо предприятие, използваните за целите на променливите възнаграждения инструменти следва да съдържат подходящи активиращи събития за намаляване на отчетната стойност или превръщане, чрез които стойността на инструментите се понижава при влошаване на кредитното качество на институцията. Активиращите събития, използвани за целите на възнагражденията, следва да не променят подчинеността на инструментите и следователно да не водят до непризнаване на инструментите на допълнителния капитал от първи ред или инструментите на капитала от втори ред като инструменти на собствения капитал.

(3)

Въпреки че условията, които се прилагат за инструментите на допълнителния капитал от първи ред и инструментите на капитала от втори ред, са определени в членове 52 и 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), за инструментите от категорията „други инструменти“ по член 94, параграф 1, буква л), подточка ii) от Директива 2013/36/ЕС, които могат да бъдат изцяло превърнати в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред или чиято отчетна стойност може да бъде намалена, не се прилагат специални условия по силата на посочения регламент, тъй като те не се определят като инструменти на собствения капитал за целите на пруденциалния надзор. Ето защо следва да бъдат установени специални изисквания за различните класове инструменти, за да се гарантира, че те са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения, като се отчита различното естество на тези инструменти. Използването на инструменти за целите на променливите възнаграждения следва само по себе си да не води до непризнаването им като собствен капитал на институцията, доколкото се спазват условията по Регламент (ЕС) № 575/2013. Освен това не следва да се смята, че такова използване само по себе си осигурява стимул за обратно изкупуване на инструмента, тъй като по принцип след изтичането на срока на отлагане и задържане служителите могат да получат ликвидни средства по друг начин вместо чрез обратно изкупуване.

(4)

Категорията „други инструменти“ включва непарични дългови инструменти или свързани с дълг инструменти, които не се признават като собствен капитал. Категорията „други инструменти“ не е ограничена до финансовите инструменти съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 50 от Регламент (ЕС) № 575/2013, но може да включва и непарични инструменти, които биха могли да бъдат включени в споразумения между институцията и служителите. За да се гарантира, че тези инструменти отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие, чрез подходящи изисквания следва да се разшири списъкът на обстоятелствата, при които отчетната стойност на тези инструменти се намалява или те се превръщат, отвъд случаите на оздравяване или преструктуриране.

(5)

Когато се иска упражняване на правата по инструментите, използвани за целите на променливите възнаграждения, или когато те се изкупуват обратно или превръщат, по принцип тези операции следва да не повишават стойността на предоставеното възнаграждение чрез изплащане на суми, които са по-високи от стойността на инструмента, или чрез превръщане в инструменти, които имат по-висока стойност от първоначално предоставения инструмент. Целта е да се гарантира, че възнаграждението не се изплаща чрез средства или методи, които улесняват неспазването на член 94, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

(6)

Когато се предоставят променливи възнаграждения и когато се иска упражняване на правата по инструментите, използвани за целите на променливите възнаграждения, или когато те се изкупуват обратно или превръщат, тези операции следва да се основават на стойности, които са установени по реда на приложимия счетоводен стандарт. Ето защо във всички тези случаи следва да се изисква оценяване на инструментите, за да се предотврати заобикаляне на изискванията на Директива 2013/36/ЕС за възнагражденията, особено във връзка със съотношението между променливите и постоянните елементи на възнагражденията и съобразяването с поемането на рискове.

(7)

В член 54 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се определят механизмите за намаляване на отчетната стойност и превръщане на инструментите на допълнителния капитал от първи ред. Освен това в член 94, параграф 1, буква л), подточка ii) от Директива 2013/36/ЕС се изисква инструментите от категорията „други инструменти“ да могат да бъдат напълно превърнати в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред или отчетната им стойност да бъде намалена. Тъй като икономическият резултат от превръщането или от намаляването на отчетната стойност за инструментите от категорията „други инструменти“ е същият, както за инструментите на допълнителния капитал от първи ред, механизмите за превръщане или намаляване на отчетната стойност на инструментите от категорията „други инструменти“ следва да бъдат съобразени с механизмите, които се прилагат за инструментите на допълнителния капитал от първи ред, с известни промени за отчитане на факта, че инструментите от категорията „други инструменти“ не се признават за инструменти на собствения капитал от гледна точка на пруденциалния надзор. За инструментите на капитала от втори ред няма нормативни изисквания за намаляването на отчетната стойност и превръщането по силата на Регламент (ЕС) № 575/2013. За да се гарантира, че стойността на всички инструменти, използвани за променливите възнаграждения, се намалява при спад на кредитното качество на институцията, следва да се уточнят случаите, в които е необходимо намаление на отчетната стойност или превръщане на инструментите. Механизмите за намаляване или увеличаване на отчетната стойност и за превръщане за инструментите на капитала от втори ред и тези от категорията „други инструменти“ следва да бъдат точно определени, за да се осигури съгласуваното им прилагане.

(8)

Разпределяните дивиденти или лихви, генерирани от инструментите, може да бъдат под различни форми. Те може да бъдат с променлив или постоянен размер и да се изплащат периодично или еднократно на падежа на инструмента. В съответствие с Насоките за политиката и практиката относно възнагражденията, издадени от Комитета на европейските банкови надзорници (3), за да се насърчава разумното и ефективно управление на риска, по време на сроковете на отлагане на служителите следва да не се изплащат разпределени дивиденти или лихви. Служителите следва да получават разпределени дивиденти или лихви само за периодите след придобиването на правата по инструмента. Затова само инструментите, по които разпределените дивиденти или лихви се плащат периодично на притежателя, са подходящи за използване като променливо възнаграждение; облигациите с нулев купон или инструментите, по които печалбите не се разпределят, следва да не се включват в съществената част от възнаграждението, която трябва да се състои от балансиран пакет инструменти съгласно член 94, параграф 1, буква л) от Директива 2013/36/ЕС. Това се дължи на факта, че служителите биха получили изгода от нарастващите стойности през срока на отлагане, което би могло да се приеме за равностойно на получаване на разпределени дивиденти или лихви.

(9)

Много големите разпределени дивиденти или лихви може да ограничат дългосрочния стимул за предпазливо поемане на рискове, тъй като те действително увеличават променливата част на възнаграждението. По-конкретно, разпределените дивиденти или лихви следва да не се плащат на интервали над една година, тъй като това би довело до действителното им натрупване през сроковете на отлагане и изплащането им при придобиването на правата по променливото възнаграждение. Натрупването на разпределени дивиденти или лихви би означавало заобикаляне на разпоредбата на член 94, параграф 1, буква л) от Директива 2013/36/ЕС във връзка със съотношението между променливите и постоянните елементи на възнагражденията и принципа по буква м) от посочения член, според който правата за получаване на възнаграждение, платимо при условията на отложено разпределение, се придобиват не по-бързо отколкото на пропорционален принцип. Затова разпределенията на дивиденти или лихви, извършени след придобиването на правата по променливото възнаграждение, следва да не превишават пазарните равнища. Това следва да бъде гарантирано чрез изискването използваните за целите на променливите възнаграждения инструменти или инструментите, с които те са свързани, да се емитират главно за други инвеститори, или чрез изискването за тези инструменти да има максимален размер на разпределените дивиденти или лихви.

(10)

Изискванията за отлагане и задържане, които се прилагат за предоставянето на променливо възнаграждение съгласно член 94, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, трябва да бъдат спазвани по всяко време, в т.ч. когато се иска упражняване на правата по инструментите, използвани за целите на променливите възнаграждения, или когато те се изкупуват обратно или превръщат. Затова в тези случаи инструментите следва да бъдат заменени с инструменти на допълнителния капитал от първи ред, инструменти на капитала от втори ред или инструменти от категорията „други инструменти“, които отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие, които имат характеристики, равностойни на характеристиките на първоначално предоставените инструменти, и които имат същата стойност, като се отчитат сумите, с които е била намалена отчетната стойност. За случаите, в които инструментите, различни от инструменти на допълнителния капитал от първи ред, имат фиксиран падеж, следва да бъдат определени минимални изисквания за остатъчния срок до падежа на такива инструменти при предоставянето им, за да се гарантира, че те отговарят на изискванията за сроковете на отлагане и задържане за променливите възнаграждения.

(11)

С Директива 2013/36/ЕС класовете инструменти, които може да бъдат използвани за целите на променливите възнаграждения, не се ограничават до определен клас финансови инструменти. Следва да бъде възможно да се използват синтетични инструменти или договори между служителите и институциите, свързани с инструментите на допълнителния капитал от първи ред и инструменти на капитала от втори ред, които може да бъдат напълно превърнати или чиято отчетна стойност може да бъде намалена. Така се осигурява възможност за въвеждане на специални изисквания в условията на тези инструменти, които да се прилагат само за предоставяните на служителите инструменти, без да има нужда такива изисквания да се налагат за другите инвеститори.

(12)

В група от предприятия емисиите може да бъдат управлявани централно в рамките на предприятието майка. Следователно институциите в рамките на група не може винаги да емитират инструменти, които са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения. Регламент (ЕС) № 575/2013 дава възможност инструментите на допълнителния капитал от първи ред и инструментите на капитала от втори ред, емитирани чрез субект в обхвата на консолидацията, при определени условия да бъдат признавани за част от собствения капитал на институцията. Затова следва да бъде възможно тези инструменти да бъдат използвани за целите на променливите възнаграждения, при условие че има ясна връзка между кредитното качество на институцията, използваща тези инструменти за целите на променливите възнаграждения, и кредитното качество на емитента на инструмента. Обикновено може да се приеме, че такава връзка има в случая на предприятие майка и дъщерно предприятие. Инструментите, различни от инструменти на допълнителния капитал от първи ред и инструменти на капитала от втори ред, които не са емитирани пряко от институция, следва също да може да се използват за целите на променливите възнаграждения при равностойни условия. Инструментите, които са свързани с референтни инструменти, емитирани от предприятия майки в трети държави, и които са равностойни на инструменти на допълнителния капитал от първи ред и инструменти на капитала от втори ред, следва да може да се използват за целите на променливите възнаграждения, ако активиращото събитие е свързано с институцията, използваща такъв синтетичен инструмент.

(13)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).

(14)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Класове инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения

1.   Следните класове инструменти отговарят на условията по член 94, параграф 1, буква л, подточка ii) от Директива 2013/36/ЕС:

а)

класовете инструменти на допълнителния капитал от първи ред, когато изпълняват условията по параграф 2 и член 2 и съответстват на член 5, параграф 9 и член 5, параграф 13, буква в);

б)

класовете инструменти на капитала от втори ред, когато изпълняват условията по параграф 2 и член 3 и съответстват на член 5;

в)

класовете инструменти, които могат изцяло да бъдат превърнати в инструменти на допълнителния капитал от първи ред или чиято отчетна стойност може да бъде намалена и които не са нито инструменти на допълнителния капитал от първи ред, нито инструменти на капитала от втори ред (категория „други инструменти“), в случаите по член 4, когато тези класове инструменти изпълняват условията по параграф 2 и съответстват на член 5.

2.   Класовете инструменти по параграф 1 трябва да изпълняват следните условия:

а)

инструментите не са обезпечени или покрити с гаранция, която повишава ранга на вземанията на притежателя;

б)

когато разпоредбите относно инструмента позволяват превръщането му, този инструмент се използва за целите на променливите възнаграждения само когато коефициентът или диапазонът на превръщане са определени на равнище, което гарантира, че стойността на инструмента, в който е превърнат първоначално предоставеният инструмент, не е по-висока от стойността на първоначално предоставения инструмент към момента на предоставянето му като променливо възнаграждение;

в)

разпоредбите относно конвертируемите инструменти, които се използват само за целите на променливите възнаграждения, гарантират, че стойността на инструмента, в който е превърнат първоначално предоставеният инструмент, не е по-висока от стойността на първоначално предоставения инструмент към момента на превръщането;

г)

разпоредбите относно инструмента предвиждат, че разпределените дивиденти или лихви се изплащат най-малко веднъж годишно и се плащат на притежателя на инструмента;

д)

инструментите се оценяват по стойността им към момента на предоставяне на инструмента по реда на приложимия счетоводен стандарт. При оценяването, което подлежи на независим преглед, се отчита кредитното качество на институцията;

е)

разпоредбите относно инструментите, които са емитирани само за целите на променливите възнаграждения, изискват да се извършва оценяване по реда на приложимия счетоводен стандарт в случаите, когато се иска упражняване на правата по инструмента или той се изкупува обратно или се превръща.

Член 2

Условия за класовете инструменти на допълнителния капитал от първи ред

Класовете инструменти на допълнителния капитал от първи ред отговарят на следните условия:

а)

с разпоредбите относно инструмента се определя активиращо събитие за целите на член 52, параграф 1, буква н) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

активиращото събитие по буква а) настъпва, когато съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на емитиращата инструмента институция, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, спадне под една от следните стойности:

i)

7 %;

ii)

стойност над 7 %, която е определена от институцията и е посочена в разпоредбите относно инструмента;

в)

спазено е едно от следните изисквания:

i)

инструментите се издават само с цел да бъдат предоставени като променливо възнаграждение, а с разпоредбите относно инструмента се гарантира, че разпределените дивиденти или лихви се изплащат въз основа на процент, който съответства на пазарните проценти за сходни инструменти, емитирани от същата институция или от институции със сходни характеристики, мащаб, сложност и кредитно качество, и който при всички случаи към момента на предоставяне на възнаграждението не превишава с повече от 8 процентни пункта средногодишния темп на изменение на цените в Съюза, публикуван от Комисията (Евростат) чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) по силата на член 11 от Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета. (5) Когато инструментите се предоставят на служители, които извършват по-голямата част от професионалната си дейност извън Съюза, и когато инструментите са деноминирани във валута, емитирана в трета държава, институциите могат да използват подобен независимо изчисляван индекс на потребителските цени, съставян по отношение на съответната трета държава;

ii)

към момента на предоставянето на инструмента като променливо възнаграждение най-малко 60 % от емитираните инструменти са били емитирани за цели, различни от променливите възнаграждения, и не са притежание на следните субекти или на предприятие, което има тесни връзки със следните субекти:

институцията или нейните дъщерни предприятия;

предприятието — майка на институцията, или неговите дъщерни предприятия;

финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;

холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни предприятия;

смесения финансов холдинг и неговите дъщерни предприятия.

Член 3

Условия за класовете инструменти на капитала от втори ред

Класовете инструменти на капитала от втори ред отговарят на следните условия:

а)

към момента на предоставянето на инструментите като променливо възнаграждение остатъчният срок до падежа на инструментите е равен на или надхвърля сбора от сроковете на отлагане и на задържане, които важат за променливото възнаграждение във връзка с предоставянето на тези инструменти;

б)

разпоредбите относно инструментите предвиждат при настъпването на активиращо събитие отчетната стойност на главницата на инструментите да бъде окончателно или временно намалена или инструментът да бъде конвертиран в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред;

в)

активиращото събитие по буква б) настъпва, когато съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на емитиращата инструмента институция, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, спадне под една от следните стойности:

i)

7 %;

ii)

стойност над 7 %, която е определена от институцията и е посочена в разпоредбите относно инструмента;

г)

изпълнено е едно от изискванията по член 2, буква в).

Член 4

Условия за класовете инструменти от категорията „други инструменти“

1.   При условията по член 1, параграф 1, буква в) инструментите от категорията „други инструменти“ отговарят на условията по член 94, параграф 1, буква л), подточка ii) от Директива 2013/36/ЕС във всеки от следните случаи:

а)

инструментите от категорията „други инструменти“ изпълняват условията по параграф 2;

б)

инструментите от категорията „други инструменти“ са свързани с инструмент на допълнителния капитал от първи ред или инструмент на капитала от втори ред и изпълняват условията по параграф 3;

в)

инструментите от категорията „други инструменти“ са свързани с инструмент, който би бил инструмент на допълнителния капитал от първи ред или инструмент на капитала от втори ред, ако не беше емитиран от предприятие — майка на институцията, което е извън обхвата на консолидацията съгласно първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и инструментите от категорията „други инструменти“ изпълняват условията по параграф 4.

2.   Условията по параграф 1, буква а) са следните:

а)

инструментите от категорията „други инструменти“ се емитират пряко или посредством субект от обхвата на груповата консолидация съгласно първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако има основания да се очаква, че промяната на кредитното качество на емитента на инструмента ще доведе до подобна промяна на кредитното качество на институцията, използваща инструменти от категорията „други инструменти“ за целите на променливите възнаграждения;

б)

разпоредбите относно инструментите от категорията „други инструменти“ не дават на притежателя им правото да ускори планираното изплащане на разпределените дивиденти или лихви или на главницата в случаи, различни от несъстоятелност или ликвидация на институцията;

в)

към момента на предоставянето на инструментите от категорията „други инструменти“ като променливо възнаграждение остатъчният срок до падежа на инструментите е равен на или надхвърля сбора от сроковете на отлагане и на задържане, които важат във връзка с предоставянето на тези инструменти;

г)

разпоредбите относно инструментите предвиждат при настъпването на активиращо събитие отчетната стойност на главницата на инструментите да бъде окончателно или временно намалена или инструментът да бъде конвертиран в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред;

д)

активиращото събитие по буква г) настъпва, когато съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на емитиращата инструмента институция, посочено в член 92, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, спадне под една от следните стойности:

i)

7 %;

ii)

стойност над 7 %, която е определена от институцията и е посочена в разпоредбите относно инструмента;

е)

изпълнено е едно от условията по член 2, буква в).

3.   Условията по параграф 1, буква б) са следните:

а)

инструментите от категорията „други инструменти“ изпълняват условията по параграф 2, букви а)—д);

б)

инструментите от категорията „други инструменти“ са свързани с инструмент на допълнителния капитал от първи ред или инструмент на капитала от втори ред, емитиран посредством субект от обхвата на груповата консолидация съгласно първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (наричан по-долу „референтният инструмент“);

в)

референтният инструмент изпълнява условията по параграф 2, букви в) и е) към момента на предоставяне на инструмента като променливо възнаграждение;

г)

стойността на инструмента от категорията „други инструменти“ е свързана с референтния инструмент по такъв начин, че в нито един момент да не превишава стойността на референтния инструмент;

д)

размерът на разпределените дивиденти или лихви, изплатени след придобиването на правата по инструмента от категорията „други инструменти“, е свързан с референтния инструмент по такъв начин, че в нито един момент да не превишава размера на изплатените разпределени дивиденти или лихви по референтния инструмент;

е)

разпоредбите относно инструментите от категорията „други инструменти“ предвиждат, че ако бъде поискано упражняване на правата по референтния инструмент или той бъде превърнат или изкупен обратно в рамките на срока на отлагане или задържане, тези инструменти трябва да бъдат свързани с равностоен референтен инструмент, който изпълнява условията по настоящия член, така че общата стойност на инструментите от категорията „други инструменти“ да не нараства.

4.   Условията по параграф 1, буква в) са следните:

а)

компетентните органи са установили за целите на член 127 от Директива 2013/36/ЕС, че върху институцията, емитираща инструмента, с който са свързани инструментите от категорията „други инструменти“, се упражнява надзор на консолидирана основа от страна на надзорен орган на трета държава, който е равностоен на надзора, упражняван съгласно принципите на посочената директива и изискванията по първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

инструментите от категорията „други инструменти“ изпълняват условията по параграф 3, буква а) и букви в)—е).

Член 5

Процедури за намаляване и увеличаване на отчетната стойност и за превръщане

1.   За целите на член 3, буква б) и член 4, параграф 2, буква г) разпоредбите относно инструментите на капитала от втори ред и тези от категорията „други инструменти“ трябва да бъдат съобразени с процедурите и сроковете по параграфи 2—14 за изчисляването на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред и сумите за намаляване, увеличаване или превръщане. Разпоредбите относно инструментите на допълнителния капитал от първи ред са съобразени с процедурите по параграф 9, и параграф 13, буква в) по отношение на сумите за намаляване, увеличаване или превръщане.

2.   Когато в разпоредбите относно инструментите на капитала от втори ред и инструментите от категорията „други инструменти“ се изисква те да бъдат превърнати в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред при настъпването на активиращо събитие, в тези разпоредби се посочва едно от следните:

а)

коефициентът на превръщане и максималната разрешена сума за превръщане;

б)

диапазонът, в който инструментите ще бъдат превърнати в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред.

3.   Когато разпоредбите относно инструментите предвиждат, че отчетната стойност на главницата им се намалява при настъпването на активиращо събитие, при това намаляване окончателно или временно се понижават всички следни елементи:

а)

вземането на притежателя на инструмента при несъстоятелност или ликвидация на институцията;

б)

сумата, която трябва да бъде платена при поискано упражняване на правата по инструмента или при обратното му изкупуване;

в)

разпределените дивиденти или лихви по инструмента.

4.   Всички разпределени дивиденти или лихви, платими след намаляването на отчетната стойност, се основават на намалената главница.

5.   При намаляването на отчетната стойност или превръщането на инструментите се получават — съгласно приложимата счетоводна рамка — елементи, които се признават за елементи на базовия собствен капитал от първи ред.

6.   Когато институцията е установила, че съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е спаднало под равнището, което активира превръщането или намаляването на отчетната стойност на инструмента, управителният орган или друг компетентен орган на институцията трябва да постанови незабавно, че е настъпило активиращо събитие, и има неотменимо задължение отчетната стойност на инструмента да бъде намалена или той да бъде превърнат.

7.   Общата стойност на инструментите, която трябва да бъде намалена или превърната при настъпването на активиращо събитие, е не по-малка от по-ниската от следните стойности:

а)

сумата, която е необходима за пълно възстановяване на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на институцията до равнището, определено като активиращо събитие в разпоредбите относно инструмента;

б)

пълния размер на главницата по инструмента.

8.   Когато настъпи активиращо събитие, институциите трябва да извършат следното:

а)

да информират служителите, на които са предоставени инструментите като променливо възнаграждение, и лицата, които продължават да притежават такива инструменти;

б)

да намалят отчетната стойност на главницата на инструментите или да ги превърнат в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред възможно най-бързо и при всички положения в срок от един месец съгласно изискванията по настоящия член.

9.   Когато инструментите на допълнителния капитал от първи ред, инструментите на капитала от втори ред и инструментите от категорията „други инструменти“ имат един и същи праг за активиране, отчетната стойност на главницата се намалява или превръща пропорционално за всички притежатели на такива инструменти, които се използват за целите на променливите възнаграждения.

10.   Отчетната стойност на инструмента, която трябва да бъде намалена или превърната, подлежи на независим преглед. Прегледът се извършва възможно най-скоро и не създава пречки пред институцията за намаляването на отчетната стойност на инструмента или превръщането му.

11.   Всяка институция, емитираща инструменти, които се превръщат в базов собствен капитал от първи ред при настъпването на активиращо събитие, гарантира, че нейният уставен капитал по всяко време е достатъчен за превръщане на всички такива конвертируеми инструменти в акции или дялове, ако настъпи активиращо събитие. Институцията трябва да има по всяко време необходимото предварително разрешение за емитиране на инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, в които горепосочените инструменти биха били превърнати при настъпването на активиращо събитие.

12.   Всяка институция, емитираща инструменти, които се превръщат в базов собствен капитал от първи ред при настъпването на активиращо събитие, гарантира, че няма процедурни пречки за това превръщане, произтичащи от нейния учредителен акт, устав или договорни разпоредби.

13.   За да може намаляването на отчетната стойност да се приеме за временно, трябва да бъдат изпълнени всички долупосочени условия:

а)

увеличенията на отчетната стойност се извършват въз основа на печалбата, след като емитентът на инструмента е взел официално решение за потвърждаване на окончателната печалба;

б)

всяко увеличение на отчетната стойност на инструмента или плащането на купони по главницата с намалена стойност се извършва само по решение на институцията при спазване на ограниченията по букви в), г) и д) и тя не е задължена да извърши или ускори увеличаването на отчетната стойност при определени обстоятелства;

в)

всяко увеличение на отчетната стойност се извършва пропорционално сред инструментите на допълнителния капитал от първи ред, инструментите на капитала от втори ред и инструментите от категорията „други инструменти“, които се използват за целите на променливите възнаграждения и чиято отчетна стойност е била намалена;

г)

максималният размер на сбора на увеличението на отчетната стойност на инструментите на капитала от втори ред и инструментите от категорията „други инструменти“ и плащането на купони по главницата с намалена стойност е равна на печалбата на институцията, умножена по частното на сумата по подточка i) и сумата по подточка ii):

i)

сбора на номиналните стойности — преди намалението на отчетната стойност — на всички инструменти на капитала от втори ред и инструменти от категорията „други инструменти“ на институцията с намалена отчетна стойност;

ii)

сбора на размера на собствения капитал и номиналната стойност на инструментите от категорията „други инструменти“ на институцията, използвани за целите на променливите възнаграждения;

д)

сборът на всички увеличения на отчетната стойност и плащания на купони по главницата с намалена стойност се третира като плащане, което води до намаляване на базовия собствен капитал от първи ред и за което, заедно с останалите разпределени дивиденти или лихви по инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, се прилагат ограниченията, свързани с максималната сума за разпределяне по член 141, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС.

14.   За целите на параграф 13, буква г) изчислението се извършва към момента на увеличаването на отчетната стойност.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Комитет на европейските банкови надзорници: Насоки за политиката и практиката относно възнагражденията (Guidelines on Remuneration Policies and Practices), 10 декември 2010 г.

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1).


Top