Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0524

Делегиран регламент (ЕС) № 524/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя каква информация си предоставят взаимно компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка Текст от значение за ЕИП

OJ L 148, 20.5.2014, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 524/2014 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2014 година

за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя каква информация си предоставят взаимно компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 50, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на ефективното сътрудничество между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка тези органи следва да осъществяват двустранен обмен на информация в рамките на надзорните си компетенции. За тази цел е необходимо да се определи каква информация относно институциите и при необходимост — относно дейността на техните клонове, следва да предоставят компетентните органи на държавата членка по произход на компетентните органи на приемащата държава членка, както и каква информация относно съответните клонове следва да предоставят компетентните органи на приемащата държава членка на компетентните органи на държавата членка по произход.

(2)

Обменът на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка следва да се разглежда в по-общия контекст на надзора върху трансграничните банкови групи, като при необходимост информацията може да се предоставя на консолидирана основа. В частност, ако институцията има първостепенно предприятие майка в държавата членка, в която се намира главното ѝ управление, и съответният компетентен орган е същевременно и органът, който извършва надзор на консолидирана основа, следва да се предвиди възможност информацията да се предоставя на консолидирана основа, а не на равнището на институцията, осъществяваща дейност чрез клон. В такъв случай обаче компетентният орган следва да уведоми компетентните органи на приемащата държава членка, че информацията се предоставя на консолидирана основа.

(3)

Обменът на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка не се ограничава до видовете информация, посочени в член 50 от Директива 2013/36/ЕС, както и до видовете информация, посочени в настоящия регламент. По-специално в членове 35, 36, 39, 43 и 52 от Директива 2013/36/ЕС се съдържат отделни разпоредби относно обмена на информация за проверки на място на клонове, уведомления относно упражняването на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, както и за мерки, включително предпазни мерки, предприети от компетентните органи по отношение на клонове и техни предприятия майки. Поради това в настоящия регламент не следва да се формулират изисквания към обмена на информация в тези области.

(4)

С цел да се уеднаквят регулаторните и надзорните практики в Европейския съюз като цяло, е необходимо да се определят изисквания относно информацията, която си обменят компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка. Тази информация следва да обхваща всички области, посочени в член 50 от Директива 2013/36/ЕС, и по-специално управлението, структурата на собствеността, включително групите дейности, посочени в член 317 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), ликвидността и констатациите от надзора върху ликвидността, платежоспособността, гарантирането на депозити, големите експозиции, системния риск, административните и счетоводните процедури, както и механизмите за вътрешен контрол. За да се улесни наблюдението върху институциите, компетентните органи на държавата члена по произход и на приемащата държава членка следва да се информират взаимно за случаи на неспазване на националните или съюзните разпоредби, както и за надзорни мерки и санкции, наложени на институциите. Освен това в обхвата на информацията, която си обменят компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка, следва да се включи допълнителна информация относно ливъриджа, така че органите на приемащата държава членка да могат да осъществяват ефикасно наблюдение върху институциите.

(5)

Когато дадена институция изпитва или се очаква да изпитва затруднения с ликвидността, компетентните органи на приемащата държава членка трябва да са добре запознати със ситуацията, за да могат да предприемат предпазни мерки съгласно условията, посочени в член 43 от Директива 2013/36/ЕС. Ето защо с настоящия регламент следва да се установят ясни правила относно вида на информацията, която трябва да си обменят компетентните органи при затруднения с ликвидността. Необходимо е също така да се определи каква информация следва да се обменя, за да могат органите да се подготвят своевременно за извънредни ситуации като посочените в член 114, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

(6)

Тъй като клоновете, които извършват дейност в приемащи държави членки, се различават по мащаби, сложност и значимост, при обмена на информация е важно да се прилага принципът на пропорционалност. За тази цел когато компетентните органи на приемащите държави членки отговарят за клонове, които съгласно член 51 от Директива 2013/36/ЕС са определени като значими, компетентните органи на държавата члена по произход и компетентните органи на приемащите държави членки следва да си обменят информация с по-широк обхват.

(7)

За да се гарантира, че съответната информация се обменя в разумни граници, като същевременно се избегнат ситуации, в които държавата членка по произход е задължена да предостави относно дадена институция всякакви сведения, независимо от характера и важността им, на всички компетентни органи на приемащите държави членки, в специфични случаи само информацията, която се отнася до конкретен клон, следва да се предава единствено на компетентните органи, натоварени с надзора върху този клон. Поради същата причина в някои специфични области компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащите държави членки следва да си обменят само информация, която разкрива неспазване на националните и съюзните разпоредби, т.е. ако дадена институция спазва посочените разпоредби, не е необходимо да се обменя информация.

(8)

В настоящия регламент следва да се разгледа и обменът на информация относно осъществяването на дейност в приемащата държава членка посредством предоставяне на трансгранични услуги. Поради характера на трансграничните услуги компетентните органи на приемащите държави членки се сблъскват с проблема за липсата на информация за дейности, които се извършват в техните юрисдикции. Ето защо е важно да се определи подробно каква информация трябва да се обменя, за да се гарантира финансовата стабилност и да се наблюдават условията на лицензиране, и по-специално да се следи дали институцията предоставя услуги съгласно подадените уведомления. Настоящият регламент се основава върху проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския надзорен орган (Европейския банков орган — ЕБО).

(9)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се определя каква информация си обменят съгласно член 50 от Директива 2013/36/ЕС компетентните органи на приемащата държава членка и компетентните органи на държавата членка по произход.

2.   В него се установяват правила относно информацията, която се обменя във връзка с институция, която извършва дейност чрез клон или посредством упражняването на свободата на предоставяне на услуги в една или повече държави членки, различни от държавата членка, в която се намира главното ѝ управление.

Член 2

Информация на консолидирана основа

Когато първостепенното предприятие майка на дадена институция е установено в същата държава членка, в която се намира нейното главно управление, и компетентният орган на държавата членка по произход на институцията е същевременно и органът, който упражнява надзор на консолидирана основа, той по целесъобразност и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС предоставя за посочената институция информация на консолидирана основа и уведомява органите на приемащите държави членки, че информацията се предоставя на такава основа.

ГЛАВА II

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ КЛОН

Член 3

Информация относно управлението и относно структурата на собствеността

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка информация за организационната структура на съответната институция, включително нейните подразделения по групи дейности, както и връзките ѝ с други субекти в рамките на групата.

2.   Освен информацията, посочена в параграф 1, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка, които упражняват надзор върху значим клон по смисъла на член 51 от Директива 2013/36/ЕС, следната информация за институцията:

а)

структура на управителния орган и висшето ръководство, включително кой отговаря за контрола върху клона;

б)

списък на акционерите и членовете с квалифицирани дялови участия въз основа на информацията, предоставена от кредитната институция в съответствие с член 26, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

Член 4

Информация относно ликвидността и констатациите от надзора

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка следната информация:

а)

сведения за съществени пропуски в управлението на ликвидния риск на институцията, които са известни на компетентните органи и които могат да се отразят върху клоновете, сведения за съответните надзорни мерки, предприети по отношение на тези пропуски, както и за степента, в която институцията изпълнява тези надзорни мерки;

б)

извършена от компетентните органи на държавата членка по произход цялостна оценка на профила и управлението на ликвидния риск на институцията, по-специално по отношение на клона;

в)

коефициенти, които показват ликвидността и стабилната позиция на институцията по отношение на финансирането на национално или на съюзно равнище в националната валута на държавата членка по произход на институцията и във всички други валути, които са от значение за институцията;

г)

елементи на ликвидния буфер на институцията;

д)

степен на тежестта върху активите на институцията;

е)

съотношение между заемите, отпуснати от институцията, и приетите от нея депозити;

ж)

вътрешнодържавни коефициенти за ликвидност, които се прилагат към институцията като част от макропруденциални мерки на компетентните органи или на определения орган чрез задължителни изисквания, насоки, препоръки, предупреждения или по друг начин, включително определения на тези коефициенти;

з)

специфични изисквания по отношение на ликвидността, които се прилагат в съответствие с член 105 от Директива 2013/36/ЕС;

и)

сведения за евентуални пречки при прехвърляне на парични средства и обезпечения към или от клоновете на институцията.

2.   Когато в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи са освободили изцяло или частично дадена институция от изискванията на шеста част от същия регламент, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят информацията, посочена в параграф 1, на подконсолидирана основа или съгласно член 2 от настоящия регламент — на консолидирана основа.

3.   В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка, които упражняват надзор върху значим клон, следната информация:

а)

политика по отношение на ликвидността и финансирането на институцията, включително описание на реда и условията на финансиране на нейните клонове, споразумения за подпомагане в рамките на групата, процедури за централизирано обединяване на парични средства;

б)

планове на институцията за действие в извънредни ситуации, свързани с ликвидността и финансирането, включително информация за предполагаемите кризисни сценарии.

Член 5

Информация относно платежоспособността

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка дали институцията отговаря на следните изисквания:

а)

изискванията по отношение на собствения капитал, определени в член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се вземат предвид всички мерки, приети или признати в съответствие с член 458 от същия регламент, и когато е целесъобразно — се вземат предвид преходните разпоредби, съдържащи се в десета част от същия регламент;

б)

всички допълнителни изисквания по отношение на собствения капитал, наложени в съответствие с член 104 от Директива 2013/36/ЕС;

в)

изискванията по отношение на капиталовите буфери съгласно дял VII, глава 4 от Директива 2013/36/ЕС.

2.   В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка, които упражняват надзор върху значим клон на институция, подлежаща на изискванията по отношение на собствения капитал, следната информация:

а)

съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на институцията по смисъла на член 92, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

съотношението на капитала от първи ред на институцията по смисъла на член 92, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

съотношението на обща капиталова адекватност на институцията по смисъла на член 92, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

общата рискова експозиция на институцията по смисъла на член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

д)

изискванията към собствения капитал, приложими в държавата членка по произход в съответствие с член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се вземат предвид всички мерки, приети или признати в съответствие с член 458 от същия регламент, и когато е целесъобразно — се вземат предвид преходните разпоредби, съдържащи се в десета част от същия регламент;

е)

равнището на предпазния капиталов буфер, който институцията е длъжна да поддържа съгласно член 129 от Директива 2013/36/ЕС;

ж)

равнището на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер, който тя е длъжна да поддържа съгласно член 130 от Директива 2013/36/ЕС;

з)

равнището на буфера за системен риск, който институцията е длъжна да поддържа съгласно член 133 от Директива 2013/36/ЕС;

и)

равнището на буфера за Г-СЗИ или буфера за Д-СЗИ, който институцията е длъжна да поддържа съгласно член 131, параграфи 4 и 5 от Директива 2013/36/ЕС;

й)

равнището на други допълнителни изисквания към собствения капитал, наложени в съответствие с член 104, параграф 1, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, и на други изисквания, наложени съгласно същия член във връзка с платежоспособността на институцията.

3.   Когато прилагането на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013 е отменено съгласно член 7, член 10 или член 15 от същия регламент или когато изискванията, посочени в член 10, член 12 и член 13, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, са отменени съгласно член 21 от същата директива, или когато институцията е получила разрешение да прилага метода, посочен в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят посочената в параграф 2 информация на подконсолидирана основа или — в съответствие с член 2 от настоящия регламент — на консолидирана основа.

Член 6

Информация относно схемите за гарантиране на депозити

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход съобщават на компетентните органи на приемащата държава членка наименованието на схемата за гарантиране на депозити, в която институцията участва съгласно член 3, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

2.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка следната информация във връзка със схемата за гарантиране на депозити, посочена в параграф 1:

а)

максимално покритие, което схемата за гарантиране на депозити осигурява на всеки отговарящ на условията вложител;

б)

обхват на покритието и видове депозити, които то обхваща;

в)

изключения от обхвата на покритието, в това число продукти и видове вложители;

г)

ред и условия за финансиране на схемата за гарантиране на депозити, по-специално — дали финансирането на схемата е предварително или последващо, както и сведения за обема на схемата;

д)

данни за контакт с администратора на схемата.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, се предоставя на компетентните органи на приемащата държава членка само веднъж във връзка с всяка съответна схема за гарантиране. Ако предоставената информация претърпи изменение, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка актуализирана информация.

Член 7

Информация относно ограниченията за големи експозиции

Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка информация за всяка ситуация, по отношение на която компетентните органи на държавата членка по произход са констатирали, че дадена институция не спазва приложимите ограничения за големи експозиции и изискванията, посочени в четвърта част от Регламент (ЕС) № 575/2013. В информацията, която се предоставя, се описват съответната ситуация и надзорните мерки, които са предприети или запланувани.

Член 8

Информация относно системния риск, който поражда институцията

Компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка дали дадена институция е определена за глобална системно значима институция (Г-СЗИ) или за друга системно значима институция (Д-СЗИ) съгласно член 131, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС. Ако дадена институция е определена за Г-СЗИ, в информацията, която се предоставя, се посочва в коя подкатегория се включва институцията.

Член 9

Информация относно административните и счетоводните процедури

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка информация за всяка ситуация, по отношение на която компетентните органи на държавата членка по произход са констатирали, че дадена институция не спазва приложимите счетоводни стандарти и процедури, на които институцията подлежи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5). В информацията, която се предоставя, се описват съответната ситуация и надзорните мерки, които са предприети или запланувани.

2.   Когато посочената в параграф 1 информация се отнася само за отделен клон, компетентните органи на държавата членка по произход я предоставят само на компетентните органи на приемащата държава членка, в която е установен съответният клон.

Член 10

Информация относно механизмите за вътрешен контрол

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка информация за всяка ситуация, по отношение на която компетентните органи на държавата членка по произход са констатирали, че дадена институция не спазва изискванията към механизмите за вътрешен контрол, включително правилата за управление на риска, контрол на риска и вътрешен одит съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС. В информацията, която се предоставя, се описват съответната ситуация и надзорните мерки, които са предприети или запланувани.

2.   Когато посочената в параграф 1 информация се отнася само за отделен клон, компетентните органи на държавата членка по произход я предоставят само на компетентните органи на приемащата държава членка, в която е установен съответният клон.

Член 11

Информация относно ливърижда

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка информация за всяка ситуация, по отношение на която компетентните органи на държавата членка по произход са констатирали, че дадена институция не спазва изискванията във връзка с отношението на ливъридж, посочени в седма част от Регламент (ЕС) № 575/2013, и когато е целесъобразно — се вземат предвид преходните разпоредби по член 499 от същия регламент. В информацията, която се предоставя, се описват съответната ситуация и надзорните мерки, които са предприети или запланувани.

2.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка цялата информация относно отношението на ливъридж и управлението на риска от прекомерен ливъридж, която дадена институция е оповестила в съответствие с член 451 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 12

Информация относно общо неспазване на изискванията

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка информация за всички ситуации, по отношение на които компетентните органи на държавата членка по произход са констатирали, че дадена институция не спазва националните или съюзните разпоредби или изискванията във връзка с пруденциалния надзор или надзора върху пазарната етика на институциите, включително изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, различни от изискванията, посочени в членове 3—11 от настоящия регламент. В информацията, която се предоставя, се описват съответната ситуация и надзорните мерки, които са предприети или запланувани.

2.   Когато посочената в параграф 1 информация се отнася само за отделен клон, компетентните органи на държавата членка по произход я предоставят само на компетентните органи на приемащата държава членка, в която е установен съответният клон.

Член 13

Уведомяване за надзорни мерки и санкции

1.   Компетентните органи на държавата членка по произход информират компетентните органи на приемащата държава членка за всички долупосочени санкции или мерки, които са наложени на дадена институция и оказват влияние върху дейността на даден клон:

а)

административни санкции или административни мерки, наложени съгласно членове 64—67 от Директива 2013/36/ЕС;

б)

надзорни мерки, наложени съгласно член 104 или член 105 от Директива 2013/36/ЕС;

в)

наказателноправни санкции, наложени във връзка с нарушения на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на националните разпоредби, транспониращи Директива 2013/36/ЕС.

2.   Когато посочената в параграф 1 информация се отнася само за отделен клон, компетентните органи на държавата членка по произход я предоставят само на компетентните органи на приемащата държава членка, в която е установен съответният клон.

Член 14

Информация относно подготовката за действие при извънредни ситуации

Компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка си обменят информация относно подготовката за действие при извънредни ситуации. Те се информират взаимно по-специално за:

а)

данните за контакт при извънредни ситуации с лицата, които в рамките на компетентните органи отговарят за действието при извънредни ситуации;

б)

процедурите за комуникация, които се прилагат при извънредни ситуации.

Член 15

Информация от компетентните органи на приемащата държава членка

Без да се засягат изискванията за обмен на информация от инспекции на клонове, извършвани съгласно член 52, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС, компетентните органи на приемащата държава членка предоставят на компетентните органи на държавата членка по произход следната информация:

а)

описание на всяка ситуация, по отношение на която компетентните органи са констатирали, че дадена институция не спазва националните или съюзните разпоредби или изискванията във връзка с пруденциалния надзор или надзора върху пазарната етика на институциите, включително изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и националните разпоредби, транспониращи Директива 2013/36/ЕС, както и описание на надзорните мерки, които са предприети или запланувани за отстраняване на неспазването;

б)

описание на всяко неспазване на условията, при които в интерес на общото благо клонът трябва да извършва дейност в приемащата държава членка;

в)

всяка констатация за системен риск, който клонът или неговите дейности пораждат в приемащата държава членка, включително всяка оценка на предполагаемото въздействие, което преустановяването или прекратяването на операциите би имало върху:

i)

ликвидността на системата;

ii)

системите за плащане;

iii)

системите за клиринг и сетълмент;

г)

пазарния дял на клона, ако той надхвърля 2 % от общия обем на пазара в приемащата държава членка в една от следните категории:

i)

депозити;

ii)

заеми;

д)

сведения за евентуални пречки при прехвърляне на парични средства и обезпечения към или от клона.

ГЛАВА III

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ УСЛУГИ

Член 16

Информация относно доставчиците на трансгранични услуги

Когато компетентните органи на приемаща държава членка отправят искане за информация във връзка с институция, която извършва дейност чрез предоставяне на услуги в тази приемаща държава членка, компетентните органи на държавата членка по произход предоставят следната информация:

а)

всяка ситуация, по отношение на която компетентните органи на държавата членка по произход са констатирали, че дадена институция не спазва националните или съюзните разпоредби или изискванията във връзка с пруденциалния надзор или надзора върху пазарната етика на институциите, включително изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и националните разпоредби, транспониращи Директива 2013/36/ЕС, както и описание на надзорните мерки, които са предприети или запланувани за отстраняване на неспазването;

б)

обем на депозитите, приети от лица, пребиваващи в приемащата държава членка;

в)

обем на заемите, предоставени на лица, пребиваващи в приемащата държава членка;

г)

във връзка с дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, за които дадена институция е уведомила, че желае да извършва в приемащата държава членка чрез предоставяне на услуги:

i)

формата, в която институцията извършва съответните дейности;

ii)

дейностите, които са най-значими като дейности на институцията в приемащата държава членка;

iii)

потвърждение дали институцията извършва дейностите, посочени като основни стопански дейности в уведомлението, което е представила съгласно член 39 от Директива 2013/36/ЕС.

ГЛАВА IV

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ КЛОН ИНСТИТУЦИИ В СЛУЧАЙ НА ЗАТРУДНЕНИЯ С ЛИКВИДНОСТТА, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ИНСТИТУЦИЯТА ИЛИ СЪОТВЕТНИЯ КЛОН

Член 17

Обхват на обмена на информация при затруднения с ликвидността

1.   Ако компетентните органи на държавата членка по произход считат, че при дадена институция са налице затруднения с ликвидността или има основания да се очакват такива затруднения, те незабавно уведомяват компетентните органи на приемащата държава членка и им предоставят информацията, посочена в параграф 3.

2.   Ако компетентните органи на приемащата държава членка считат, че при даден клон, установен в посочената държава членка, са налице затруднения с ликвидността или има основания да се очакват такива затруднения, те незабавно уведомяват компетентните органи на държавата членка по произход и им предоставят информацията, посочена в параграф 3.

3.   Компетентните органи предоставят следната информация:

а)

описание на ситуацията, включително причината, довела до затрудненията; въздействието, което се очаква да окажат върху институцията затрудненията с ликвидността; явления и тенденции, засягащи трансакциите в рамките на групата;

б)

описание на мерките, предприети или запланувани от компетентните органи или от институцията, включително изискванията, наложени върху институцията от компетентните органи с цел да се ограничи въздействието на затрудненията с ликвидността;

в)

резултати от оценките на последствията за системата от затрудненията с ликвидността;

г)

най-актуална количествена информация относно ликвидността, както е посочено в член 4, параграф 1, букви в)—з).

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(4)  Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

(5)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).


Top