Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0404

Делегиран регламент (ЕС) № 404/2014 на Комисията от 17 февруари 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO 2 от нови леки търговски превозни средства, получили одобрение на типа в многоетапен процес Текст от значение за ЕИП

OJ L 121, 24.4.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/404/oj

24.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 404/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2014 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, получили одобрение на типа в многоетапен процес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение ХII към Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (2) е установен нов метод за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозните средства от категория N1, чийто тип е одобрен в многоетапен процес (наричани по-нататък „превозни средства с многоетапно одобрение на типа“). Новият метод се прилага от 1 януари 2014 г., но той е приложим по желание още от 1 януари 2013 г.

(2)

В част Б, точка 7 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се предвижда, че специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства се разпределят на производителя на базовото превозно средство. Поради това се налага в процеса на мониторинг да може да се установи дали дадено превозно средства с многоетапно одобрение на типа е напълно комплектувано, както и да може да се идентифицира производителят на базовото превозно средство. Също така се налага определянето на някои данни във връзка с базовото превозно средство съгласно новата методика, изложена в приложение ХII към Регламент (ЕО) № 692/2008.

(3)

В съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011 производителите на базовото превозно средство имат право да проверяват данните във връзка с дадено превозно средство с многоетапно одобрение на типа, въз основа на които са изчислени техните цели за специфични емисии на CO2. Следователно е целесъобразно да се предоставят данни за съответните параметри, за да се гарантира ефективното извършване на тези проверки.

(4)

Методиката, изложена в приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008, се прилага по отношение на некомплектувани и напълно комплектувани превозни средства. Въпреки това, когато дадено напълно комплектувано превозно средство е преобразувано допълнително преди първата регистрация, следва да се поясни, че масата в готовност за движение и емисиите на CO2 на напълно комплектуваното превозно средство, което се използва като базово превозно средство, се наблюдава и взема предвид при изчисляването на целите за специфичните емисии.

(5)

Необходимо е да се доуточнят данните, които следва да бъдат предоставяни, за да се гарантира, че е възможно адекватно и ефикасно да се следят и проверяват емисиите на CO2 от превозни средства с многоетапно одобрение на типа.

(6)

Превозните средства се разпознават по техния идентификационен номер (наричан по-нататък „VIN“), т.е. буквено-цифров код, присвоен на превозното средство от производителя в съответствие с Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията (3). Съгласно раздел 4 от приложение XVII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) идентификационният номер на базовото превозно средство се запазва, като основно правило, по време на всички последователни етапи на процеса на одобряване на типа, за да се осигури неговата проследимост. Поради това следва да е възможно установяването на връзка посредством VIN между напълно комплектуваното превозно средство и съответното базово превозно средство, така че да може да се определи производителят на базовото превозно средство, носещ отговорност за емисиите на CO2. Освен това VIN следва да дава възможност производителят на базовото превозно средство да проверява свързаните с него съответни данни. Тъй като няма други параметри, които могат да предоставят такава връзка, е целесъобразно да се изисква от държавите членки да следят и докладват на Комисията VIN на регистрираните нови превозни средства от категория N1 чрез системата за събиране на данни на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).

(7)

В съответствие с част Б, точка 7 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 при изчисляването на целите за специфичните емисии по отношение на превозните средства с многоетапно одобрение на типа е необходимо да се вземе предвид предварително определената маса, изчислена съгласно точка 5.3 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008. С оглед на това е необходимо да се наблюдава и докладва масата в готовност за движение на базовото превозно средство, както и технически допустимата максимална маса в натоварено състояние на превозното средство, чрез които може да се изчисли предварително определената маса; в противен случай е необходимо да се наблюдава и докладва самата предварително определена маса. Освен това, с цел да се определи дали дадено превозно средство с многоетапно одобрение на типа попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2011, е необходимо да се провери дали референтната маса на напълно комплектуваното превозно средство не надвишава лимита, посочен в член 2, параграф 1 от същия регламент.

(8)

Когато, поради характеристиките на своите системи за регистриране на данни, отнасящи се до нови леки търговски превозни средства, държавите членки не са в състояние да предоставят всички параметри, които се изискват съгласно приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011, тези параметри могат да бъдат предоставени от съответните производители в уведомлението, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011.

(9)

По същата причина и в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (5) производителите могат да предоставят на Комисията и на ЕАОС присвоените от тях VIN на превозните средства, продадени през предходната календарна година или за които е била издадена гаранция през същата година.

(10)

След като дадено превозно средство бъде регистрирано за въвеждане в експлоатация по пътищата, идентификационният му номер може да бъде свързан с набори от данни, позволяващи идентификацията на собственика на превозното средство. VIN сам по себе си обаче не е носител на лични данни и обработката на данни за целите на Регламент (ЕС) № 510/2011 не изисква достъп до свързани лични данни или тяхната обработка. Поради това наблюдението и докладването на VIN не се считат за обработка на лични данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7). Независимо от това се отчита, че VIN може да се смятат за чувствителни данни — inter alia във връзка с предотвратяване на кражби на превозни средства, поради което е целесъобразно да се гарантира, че съобщените на Комисията и на ЕАОС VIN не се оповестяват публично.

(11)

Чрез сравняване на съобщените от държавите членки VIN с тези, предоставени от производителите, Комисията, с подкрепата на ЕАОС, следва да е в състояние да идентифицира производителите и съответните превозни средства и да изготви набора от предварителни данни в съответствие с член 10б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012.

(12)

С цел да се гарантира пълно съответствие на изискванията за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 с тези, приложими за леките пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (8), е целесъобразно да се приведат в съответствие изискванията за предоставянето на обобщени данни съгласно приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 и методиката за определяне на информацията за мониторинг на CO2 за леки търговски превозни средства.

(13)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 г. относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 8, 12.1.2011 г., стр. 1).

(4)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

текстът на точка 1 се заменя със следното:

„1.   Подробни данни

1.1.   Комплектувани превозни средства, регистрирани като превозни средства от категория N1

За комплектуваните превозни средства с ЕО одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1, държавите членки отчитат за всяка календарна година следните подробни данни за всяко ново леко търговско превозно средство при първоначалното му регистриране на тяхната територия:

а)

производител;

б)

номер на одобрението на типа с неговото разширение;

в)

тип, вариант и версия;

г)

марка;

д)

категория на превозното средство с одобрение на типа;

е)

категория на регистрираното превозно средство;

ж)

специфични емисии на CO2;

з)

маса в готовност за движение;

и)

технически допустима максимална маса с товар;

й)

отпечатък: междуосово разстояние, широчина на колеята на управляемата ос и широчина на колеята на друга ос;

к)

вид гориво и горивен режим;

л)

обем на двигателя;

м)

консумация на електроенергия;

н)

код на иновативната технология или групата иновативни технологии и намаление на емисиите на CO2 вследствие на тази технология;

о)

идентификационен номер на превозното средство.

Използва се форматът, определен в част В, раздел 2.

1.2.   Превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1

За превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани като превозни средства от категория N1, държавите членки отчитат за всяка календарна година следните подробни данни по отношение на:

а)

базовото (т.е. некомплектуваното) превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), б), в), г), д), ж), з), и), н) и о), или вместо данните, определени в букви з) и и) — предварително определената маса, посочена като част от информацията за одобрението на типа съгласно точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО;

б)

базовото (т.е. некомплектуваното) превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), б), в), г), д), ж), з), и), н) и о);

в)

напълно комплектуваното превозно средство: данните, определени в точка 1.1, букви а), е), ж), з), й), к), л), м) и о).

Когато не е възможно да се предоставят някои от посочените в букви а) и б) от настоящата точка данни за базовото превозно средство, вместо тях държавата членка предоставя данни по отношение на напълно комплектуваното превозно средство.

За напълно комплектуваните превозни средства от категория N1 се използва форматът, определен в част В, раздел 2.

Идентификационният номер на превозното средство, посочен в точка 1.1, буква о), не се оповестява публично“;

б)

текстът на точка 3 се заменя със следното:

„3.

Държавите членки определят за всяка календарна година:

а)

източниците, използвани за събиране на подробните данни, посочени в точка 1;

б)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа;

в)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа, ако има такива;

г)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с индивидуално одобрение;

д)

общия брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с одобрение на национално равнище за малки серии.“

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

уводната част и точка 1 се изменят, както следва:

„Б.   Методика за определяне на информацията за целите на мониторинга на CO2 за нови леки търговски превозни средства

Информацията за целите на мониторинга, която държавите членки са задължени да определят в съответствие с част А, точки 1 и 3 от настоящото приложение, се определя в съответствие с методиката в настоящата част.

1.   Брой регистрирани нови леки търговски превозни средства

Държавите членки определят броя на новите леки търговски превозни средства, регистрирани на тяхната територия през съответната година на мониторинг, разбити по превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа, превозни средства с индивидуално одобрение и превозни средства с национално одобрение за малки серии, както и превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа, ако има такива.“;

б)

точка 4 се заличава;

в)

в точка 7 се добавят следните алинеи:

„Въпреки че предварително определената маса се взема под внимание за част В от настоящото приложение, когато стойността на тази маса не може да бъде определена, масата в готовност за движение на напълно комплектуваното превозно средство може да се използва за предварителното изчисляване на целта за специфичните емисии, посочена в член 8, параграф 4.

Когато базовото превозно средство представлява комплектувано превозно средство, за изчисляването на целта за специфичните емисии на това превозно средство се използва масата му в готовност за движение. Когато обаче стойността на тази маса не може да бъде определена, за предварителното изчисляване на целта за специфичните емисии може да се използва масата в готовност за движение на напълно комплектуваното превозно средство.“

3)

Текстът на част В се заменя със следното:

„В.   Формати за предаване на данните

Държавите членки предават посочената в част А, точки 1 и 3 информация за всяка година в следния формат:

Раздел 1 — Обобщени данни от мониторинга

Държава членка (1)

 

Година

 

Източник на данните

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква ЕО одобрение на типа

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с индивидуално одобрение

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства с национално одобрение на типа за малки серии

 

Общ брой нови регистрации на нови леки търговски превозни средства, за които се изисква многоетапно одобрение на типа (ако има такива)

 


Раздел 2 — Подробни данни от мониторинга — запис за едно превозно средство

Позоваване на раздел 1.1 от част А

Подробни данни за всяко регистрирано превозно средство (2)

а)

Наименование на производителя — стандартно наименование в ЕС (3)

Наименование на производителя — декларирано за сегмента на ПОО

КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/БАЗОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (4)

Наименование на производителя — декларирано за сегмента на ПОО

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (4)

Наименование на производителя в регистъра на държавата членка (3)

б)

Номер на одобрението на типа и неговото разширение

в)

Тип

Вариант

Версия

г)

Марка

д)

Категория на одобреното превозно средство

е)

Категория на регистрираното превозно средство

ж)

Специфични емисии на CO2

з)

Маса в готовност за движение

БАЗОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Маса в готовност за движение

НАПЪЛНО КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО/КОМПЛЕКТУВАНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

и) (5)

Технически допустима максимална маса с товар

й)

Междуосово разстояние

Широчина на колеята на управляемата ос (ос 1)

Широчина на колеята на друга ос (ос 2)

к)

Вид гориво

Горивен режим

л)

Обем на двигателя (cm3)

м)

Консумация на електроенергия (Wh/km)

н)

Код на иновативната технология или групата иновативни технологии

Намаление на емисиите чрез използване на иновативни технологии

o)

Идентификационен номер на превозното средство

Точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО (6)

Предварително определена маса (когато е приложимо в случай на превозни средства с многоетапно одобряване)


(1)  Кодове ISO 3166 alpha-2 с изключение на Гърция и Обединеното кралство, за които кодовете са съответно „EL“ и „UK“.

(2)  Когато при превозни средства с многоетапно одобрение на типа не е възможно да бъдат предоставени данни за базовото превозно средство, държавата членка предоставя като минимум посочените в настоящия формат данни за напълно комплектуваното превозно средство. Когато не може да бъде предоставен идентификационният номер на превозното средство, трябва да се предоставят всички подробни данни за комплектуваното превозно средство, напълно комплектуваното превозно средство и базовото превозно средство в съответствие с част A, точка 1.2, букви а), б) и в) от настоящото приложение.

(3)  За превозните средства с одобрение на национално равнище на типа за малки серии (NSS) или индивидуално одобрение (IVA) наименованието на производителя се посочва в колоната „Наименование на производителя в регистъра на държавата членка“, докато в колоната „Наименование на производителя — стандартно наименование в ЕС“ се посочва „AA-NSS“ или „AA-IVA“ — според случая.

(4)  За превозните средства с многоетапно одобрение на типа се посочва производителят на базовото (некомплектуваното/комплектуваното) превозно средство. Ако производителят на базовото превозно средство не е известен, се посочва само производителят на напълно комплектуваното превозно средство.

(5)  За превозните средства с многоетапно одобрение на типа се посочва технически допустимата максимална маса с товар на базовото превозно средство.

(6)  При превозни средства с многоетапно одобрение на типа масата в готовност за движение и технически допустимата максимална маса с товар на базовото превозно средство могат да бъдат заменени с предварително определената маса, посочена в информацията за одобряване на типа в съответствие с точка 2.17.2 от приложение I към Директива 2007/46/ЕО.“


Top