EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 14 август 2014 година относно съответствието на европейските стандарти EN 16433:2014 и EN 16434:2014 и някои точки от европейски стандарт EN 13120:2009+A1:2014 за вътрешните щори с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на позоваванията на тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз Текст от значение за ЕИП

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; отменен от 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/54


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2014 година

относно съответствието на европейските стандарти EN 16433:2014 и EN 16434:2014 и някои точки от европейски стандарт EN 13120:2009+A1:2014 за вътрешните щори с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на позоваванията на тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

(2014/531/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 4, параграф 2, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2001/95/ЕО от производителите се изисква да пускат на пазара само безопасни продукти.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 2, втора алинея от Директива 2001/95/ЕО даден продукт се счита за безопасен по отношение на рисковете и категориите рискове, обхванати от приложимите национални стандарти, когато той е в съответствие с доброволните национални стандарти, които транспонират европейските стандарти, позовавания на които са били публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 4, параграф 2 от посочената директива.

(3)

Съгласно член 4, параграф 1 от Директива 2001/95/ЕО европейски стандарти се установяват от европейските органи по стандартизация след възлагане на мандат от Комисията.

(4)

Съгласно член 4, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО Комисията следва да публикува позоваванията на тези стандарти.

(5)

На 27 юли 2011 г. Комисията прие Решение 2011/477/ЕС (2). С решението се уточнява, че с цел да се намали рискът от задушаване и вътрешно задушаване, вътрешните щори за прозорци (и прозоречните покривала с върви) трябва да бъдат поначало с безопасна конструкция, и че достъпните върви, верижки, верижки от топчета, ако има такива, не трябва да образуват опасна примка. Освен това, ако конструкцията на продукта не изключва риска от образуване на опасна примка, продуктът трябва да бъде снабден с подходящи обезопасяващи устройства, за да се сведе до минимум рискът от задушаване. При наличието на такива обезопасяващи устройства, те трябва да бъдат устойчиви на действията на малки деца. Освен това те не трябва да отделят дребни части, които могат да доведат до вътрешно задушаване на детето, не трябва да носят риск от физическо нараняване на деца, например поради остри ръбове, заклещване на пръстите или стърчащи части, трябва да преминат изпитвания на издръжливост и умора (износване) и трябва да са устойчиви на стареене, дължащо се на климатичните условия.

(6)

На 4 септември 2012 г. Комисията възложи мандат M/505 на европейските органи по стандартизация за изготвянето на европейски стандарти, за да се вземат мерки срещу определени рискове за децата, произтичащи от вътрешни щори, прозоречни покривала с върви и обезопасяващи устройства.

(7)

В отговор на мандата на Комисията, на 19 февруари 2014 г. Европейският комитет по стандартизация публикува за първи път европейските стандарти EN 16433:2014 и EN 16434:2014, както и преразгледания европейски стандарт EN 13120:2009+A1:2014 за вътрешните щори.

(8)

Европейските стандарти EN 16433 и EN 16434 и някои точки от европейски стандарт EN 13120+A1 отговарят на мандат M/505 и са в съответствие с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО. Техните позовавания следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Следните европейски стандарти отговарят на общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО за рисковете, които обхващат:

а)

EN 16433:2014 „Вътрешни щори. Защита от рискове от прищипване. Методи за изпитване“;

б)

EN 16434:2014 „Вътрешни щори. Защита от рискове от прищипване. Изисквания и методи за изпитване на обезопасяващи устройства“; и

в)

точки 8.2 и 15 от европейски стандарт EN 13120:2009+A1:2014 „Вътрешни щори. Изисквания за технически характеристики, включително за безопасност“

Член 2

Позоваванията на европейските стандарти EN 16433:2014 и EN 16434:2014 и точки 8.2 и 15 от европейския стандарт EN 13120:2009+A1:2014 се публикуват в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 август 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  Решение 2011/477/ЕС на Комисията от 27 юли 2011 г. относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти, за да са взети мерки срещу определени рискове за децата, произтичащи от вътрешни щори, прозоречни покривала с върви и обезопасяващи устройства съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 196, 28.7.2011 г., стр. 21).


Top