Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0007

2014/7/ЕС: Решение на Съвета от 5 декември 2013 година относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

OJ L 8, 11.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/7/oj

11.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 8/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 декември 2013 година

относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

(2014/7/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юни 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да договори Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (1) относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза („протокола“).

(2)

Преговорите приключиха.

(3)

Целта на протокола е да се определят финансовите и техническите правила, които да дадат възможност на Грузия да участва в някои програми на Съюза. Хоризонталната рамка, създадена с протокола, представлява икономическа, финансова и техническа мярка за сътрудничество, която дава достъп до помощ, по-специално финансова помощ, която се предоставя от Съюза по линия на програмите на Съюза. Тази рамка се прилага само по отношение на тези програми на Съюза, за които в съответните правни актове за създаването им е предвидена възможност за участието на Грузия. Ето защо подписването и временното прилагане на протокола не предполагат упражняване на правомощия по различните секторни политики, провеждани с помощта на програмите, които се упражняват при установяването на програмите.

(4)

Протоколът следва да се подпише от името на Съюза и да се прилага на временна основа до приключване на процедурите по сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия относно общите принципи за участие на Грузия в програми на Съюза („протокола“), при условие на сключването на същия протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

Протоколът се прилага на временна основа от датата на неговото подписване (2) до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

D. A. BARAKAUSKAS


(1)  ОВ L 205, 4.8.1999 г., стр. 3.

(2)  Генералният секретариат на Съвета ще публикува датата на влизане в сила на протокола в Официален вестник на Европейския съюз.


Top