EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1419

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

OJ L 353, 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 353/43


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1419/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2013 година

относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (1), и по-специално членове 21, 27 и 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1379/2013 се предвижда признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и фиксирането на цените на задействане на механизма за съхранение.

(2)

Необходимо е да се уточнят сроковете, процедурите и форматът на заявленията за признаване и оттегляне на признаването на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и форматът, сроковете и процедурите, които да прилагат държавите членки, когато съобщават на Комисията своите решения за предоставяне или оттегляне на признаване.

(3)

Необходимо е да се уточнят форматът и процедурата, които да използват държавите членки, когато уведомяват Комисията за правилата на организациите на производителите или междубраншовите организации, които възнамеряват да направят задължителни за всички организации на производителите или оператори от специфична област или области.

(4)

Необходимо да се уточни форматът на публикуване от страна на държавите членки на цените на задействане, които да се прилагат от организациите на производителите, признати на тяхната територия.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по разглеждане за продукти от риболов и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„организации на производителите“ означава организации на производителите на продукти от риболов и аквакултури, както и техните асоциации, създадени съгласно членове 6 и 9 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

б)

„междубраншови организации“ означава организации на оператори, създадени съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

Член 2

Срокове, процедури и формат на заявленията за признаване на организации на производителите и междубраншови организации

1.   В срок от три месеца от получаване на заявление за признаване съгласно членове 14 и 16 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, съответната държава членка уведомява писмено за решението си организацията на производителите или междубраншовата организация. В случай на отказ на признаване държавата членка посочва основанията за отказа.

2.   Заявленията за признаване на организации на производителите и междубраншови организации се подават във формàта, посочен в приложение I.

Член 3

Срокове и процедури за оттегляне на признаването на организации на производителите и междубраншови организации

Когато държава членка възнамерява да оттегли признаването на дадена организация на производителите или междубраншова организация съгласно член 18 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, тя уведомява съответната организация за това свое намерение и посочва основанията за оттеглянето. Държавата членка дава възможност на съответната организация на производителите или междубраншова организация да представи своите съображения в срок от два месеца.

Член 4

Формат, срокове и процедури за съобщаване на решенията за признаване или за оттегляне на признаване

1.   Съобщението, с което държавите членки съобщават на Комисията своите решения за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производителите или междубраншови организации съгласно членове 14, 16 или 18 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, е във формàта, посочен в приложение II.

2.   Държавите членки предават посоченото в първа алинея съобщение за решение в срок от два месеца от датата на същото решение.

3.   Съобщенията се изпращат като XML файл, по един за всяко съобщение. XML файлът се изпраща на Комисията като прикачен файл на функционалната пощенска кутия MARE-B2@ec.europa.eu, като за предмет на съобщението се посочва „communication on POs/IBOs“ (съобщение относно организации на производителите/междубраншови организации).

Член 5

Формат и процедура за уведомяване от страна на държавите членки за правилата, които възнамеряват да направят задължителни за всички производители или оператори

1.   Уведомлението, което държавите членки отправят до Комисията за правилата на организации на производителите или междубраншови организации, които възнамеряват да направят задължителни за всички производители или оператори от конкретна област или области, както е предвидено в членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, е във формàта, посочен в приложение III.

2.   Държавите членки предават уведомленията на Комисията най-малко два месеца преди планираната дата на влизане в сила на разширяването на обхвата на правилата.

3.   Всяко планирано изменение в правилата, които са обявени за задължителни за всички производители или оператори, подлежи на уведомяване в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 6

Формат на публикуване на цените на задействане

Публикуването от страна на държавите членки на цените на задействане, посочени в член 31, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, е във формàта, посочен в приложение IV към настоящия регламент.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМАТ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ

Информация, която да бъде включена в заявленията за признаване на организации на производителите и междубраншови организации:

а)

учредителният акт на организацията на производителите или на междубраншовата организация;

б)

правилата относно вътрешното функциониране в съответствие с принципите, определени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

в)

имената на лицата, които са оправомощени да действат от името и за сметка на организацията на производителите или междубраншовата организация;

г)

доказателства, че организацията на производителите или междубраншовата организация отговаря на условията, посочени съответно в член 14, параграф 1 и член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

д)

подробна информация за дейностите, извършвани от организацията на производителите или междубраншовата организация, включително областта на дейност и продуктите от риболов и аквакултури, за които се иска признаване.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ФОРМАТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕ

Информация, която да бъде включена в съобщението, с което държавите членки съобщават на Комисията своите решения за признаване или за оттегляне на признаване

Наименование на зоната

Наименование на елемента (1)

Максимален брой знаци

Определения и коментари

Държава членка

MS

3

Държава членка (ISO код Alpha—3), която съобщава решението за признаване или за оттегляне на признаването

Вид организация

TO

3

PO: организация на производителите; APO: асоциация на организации на производителите; IBO: междубраншова организация

Регистрационен номер

RN

Номер, под който е регистрирана организацията

Наименование на организацията

NO

Наименование на PO, APO или IBO, с което организацията е регистрирана

Данни за контакт

CO

100

Свободен текст. Адресът трябва да бъде достатъчно ясен, за да може да се осъществи контакт с организацията: пощенски адрес, номер на телефон и факс, адрес на електронна поща, уебсайт.

Област на дейност

AA

N за национална T за транснационална (съответните други държави членки се посочват с ISO код Alpha — 3)

Област на компетентност

AC

100

Уточняват се една или повече от следните области:

 

за PO: морски аквакултури, сладководни аквакултури; крайбрежен риболов, включително дребномащабен риболов; риболов в открито море и далечен риболов; друго (да се уточни)

 

за IBO: производство (рибарство или аквакултури); преработка; предлагане на пазара; друго (да се уточни)

Дата на признаване

DR

10

гггг-мм-дд

Дата на оттегляне на признаване

DW

10

гггг-мм-дд, когато е приложимо


(1)  Тези елементи се включват в основния елемент с наименование ORG. Пространството на имената е urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМАТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ПРАВИЛАТА

Информация, която да бъде включена в уведомлението, което държавите членки отправят до Комисията за правилата, чийто обхват възнамеряват да разширят:

а)

наименованието и пощенският адрес на организацията на производителите или на междубраншовата организация;

б)

цялата информация, която се изисква с цел да се докаже, че организацията на производителите или междубраншовата организация е представителна в съответствие с член 22, параграфи 2 и 3 и член 23, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

в)

правилата, чийто обхват ще се разшири;

г)

обосновката за разширяването на обхвата на правилата, подкрепена с подходящи данни и друга информация от значение;

д)

областта или областите, за които правилата ще станат задължителни;

е)

срокът на прилагане на разширения обхват на правилата;

ж)

датата на влизане в сила.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ФОРМАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЗАДЕЙСТВАНЕ

Информация, която да се включва при публикуване от страна на държавите членки на цените на задействане, които да се прилагат на тяхната територия:

а)

срок на прилагане на цените на задействане;

б)

засегната държава членка;

в)

ако е целесъобразно, наименованието на региона или регионите, където се прилага цената на задействане, с посочване на техните кодове по NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1);

г)

наименованието на продуктите от риболов, обект на фиксирането на цени на задействане, заедно с кода алфа-3 по ФАО на всеки вид;

д)

за всеки вид — приложимата цена на задействане в тегловно отношение;

е)

използваната валута.


(1)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).


Top