Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1251

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1251/2013 на Комисията от 3 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики и Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на регистрирането на тези практики в регистрите на лозаро-винарския сектор

OJ L 323, 4.12.2013, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; заключение отменено от 32019R0934

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1251/oj

4.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1251/2013 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009 по отношение на определени енологични практики и Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на регистрирането на тези практики в регистрите на лозаро-винарския сектор

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, трета и четвърта алинея и член 185в, параграф 3 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията (2) разрешените енологични практики са определени в приложение I към същия регламент. Международната организация по лозата и виното (OIV) измени условията за използване на някои енологични практики, които вече са разрешени в Европейския съюз. С цел да се прилагат техническите постижения и производителите от Съюза да имат същите възможности, с които разполагат производителите от трети държави, условията за използване на тези енологични практики следва да бъдат изменени в Съюза съгласно определените от OIV условия за използване.

(2)

OIV прие нови енологични практики. С цел да се прилагат техническите постижения и производителите от Съюза да имат същите възможности, с които разполагат производителите от трети държави, тези нови енологични практики следва да бъдат разрешени в Съюза съгласно определените от OIV условия за използване.

(3)

При някои енологични практики съществува особено риск от неправомерно използване, поради което трябва да бъдат вписани в регистрите и в придружаващите документи в съответствие с Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията (3). В изискванията, свързани с практики като електромембранната обработка, се уточнява, че тези практики следва да бъдат вписани в регистрите в съответствие с член 41 от Регламент (ЕО) № 436/2009. Предвидените в Регламент (ЕО) № 436/2009 правила, съгласно които се извършва вписването, следва да бъдат променени, за да бъдат взети под внимание новите енологични практики, разрешени по силата на Регламент (ЕО) № 606/2009, изменен с настоящия регламент.

(4)

Поради това регламенти (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 436/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния комитет, създаден по силата на член 195, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009

Приложение I А към Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 436/2009

В член 41, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 436/2009 се добавя следната буква ц):

„ц)

управление на разтворен газ във виното чрез мембранни разделители.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I A към Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя, както следва:

1)

Таблицата се изменя, както следва:

а)

ред 6 се изменя, както следва:

i)

в колона 1 се добавя следното тире:

„—

добавяне на дрождени автолизати.“

ii)

в колона 2 се добавя следният текст:

„Единствено за прясно грозде, гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, получена от стафидирано грозде, концентрирана гроздова мъст и младо вино в процес на ферментация.“

б)

на ред 10 второто тире се заменя със следния текст:

„—

растителни белтъци от пшеница, грах и картофи.“

в)

добавят се следните редове 51 и 52:

„51

Използване на инактивирани дрожди

 

 

52

Управление на разтворен във виното газ чрез мембранни разделители

За продуктите, установени в точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 и 16 от приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007, с изключение на добавянето на въглероден диоксид за продуктите, установени в точки 4, 5, 6 и 8 от същото приложение.“

 

2)

Добавя се следното допълнение 18:

„Допълнение 18

Изисквания относно управлението на разтворен във виното газ чрез мембранни разделители

Управлението на разтворен във виното газ чрез мембранни разделители е физичен метод за управление на концентрации на разтворен във виното газ чрез мембранни разделители (хидрофобни мембрани) и газове, прилагани в енологията.

ИЗИСКВАНИЯ

1)

Тази техника може да се използва от края на алкохолната ферментация до опаковането, за да се замени употребата на барботаж или скрубер на Вентури.

2)

Това се извършва от енолог или квалифициран техник.

3)

Обработката трябва да бъде вписана в регистъра, посочен в член 185в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

4)

Използваните мембрани трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕС) № 10/2011, както и на националните разпоредби, приети за прилагане на тези регламенти. Те трябва да отговарят на изискванията на Международния енологичен кодекс, публикуван от Международната организация по лозята и виното.“


Top