Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0907

Регламент (ЕС) № 907/2013 на Комисията от 20 септември 2013 година за определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични обозначения (наименования) текст от значение за ЕИП

OJ L 251, 21.9.2013, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/907/oj

21.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 907/2013 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2013 година

за определяне на правила относно заявленията във връзка с използването на генерични обозначения (наименования)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 1, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, специални генерични обозначения, които по традиция се използват за обозначаване на особеност на клас храни или напитки, които биха могли да внушават ефект върху здравето на човека, могат да бъдат освободени от прилагането на посочения регламент по заявление от заинтересованите стопански субекти в хранителната промишленост.

(2)

С цел да се гарантира, че заявленията за генерични обозначения се обработват по прозрачен начин и в разумен срок, в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда Комисията да приема и разгласява публично правилата, съгласно които се подават такива заявления.

(3)

С правилата следва да се гарантира, че заявлението е съставено по начин, който представя и осигурява цялата необходима информация за оценката на заявлението. Освен това те не бива да пречат на Комисията да изисква допълнителна информация, когато е целесъобразно и в зависимост от естеството на генеричното обозначение и обхвата на дерогацията, за която е подадено заявление.

(4)

Целесъобразно е да се позволи на търговски асоциации, представляващи конкретни сектори на храните, да подават заявления от името на своите членове, с цел избягване на повторни заявления за едно и също генерично обозначение (наименование).

(5)

С оглед, inter alia, гарантирането на висока степен на защита на потребителите използването на претенциите не следва да бъде невярно, двузначно или подвеждащо. Същият принцип се прилага за използването на генерични обозначения (наименования), които да внушават ефект върху здравето. С оглед постигането на тази цел и в съответствие с принципа за пропорционалност, националните органи ще трябва да вземат самостоятелно решение, като вземат предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности, за да определят типичната реакция на средния потребител в даден случай.

(6)

Генеричните обозначения (наименования) следва да отговарят на срок най-малко 20 години доказана употреба в държавите членки преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(7)

Бяха проведени консултации с държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявления, отнасящи се до използването на генерични обозначения (наименования), по смисъла на член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, се подават и представят в съответствие с правилата, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Подаване на заявление

1.

Заявлението може да се отнася за използването на дадено генерично обозначение в една или повече държави членки. Заявлението се подава до националните компетентни органи на една държава членка (наричана по-долу „държавата членка получател“). Операторите могат да изберат държавата членка, в която да подадат заявлението си измежду държавите членки, в които се използва генеричното обозначение.

2.

Заявлението се подава по електронен път, включително всички елементи, посочени в част Б от настоящото приложение. Държавите членки могат да поискат копие на хартиен носител, ако е необходимо. За данните, посочени в част Б, точки 1.5 и 2 от настоящото приложение, не е достатъчно да се представи само списък с позовавания.

3.

При получаване на заявлението компетентният национален орган на държавата членка получател:

потвърждава получаването на заявлението в писмена форма в срок 14 дни от получаването му. в потвърждението посочва датата на получаване на заявлението,

незабавно информира Комисията, като предоставя резюме на заявлението,

при необходимост препраща пълното заявление до друга държава членка (държави членки), за които се отнася заявлението във връзка с използването на генеричните обозначения (наричани по-долу „заинтересовани държави членки“),

ако заинтересовани държави членки считат, че заявлението не съдържа данните и информацията, предвидени в част Б от приложението, те информират държавата членка получател в рамките на четири седмици.

4.

Държавата членка получател проверява незабавно, предвид информацията, предоставена от държавите членки, дали заявлението съдържа цялата изисквана информация, посочена в част Б от настоящото приложение. Когато заявлението не съдържа всички елементи, изисквани съгласно част Б на настоящото приложение, компетентният орган на държавата членка получател трябва да поиска необходимата допълнителна информация от заявителя, и да уведоми заявителя относно срока, в който тази информация трябва да бъде предоставена.

5.

Дадено заявление се счита за невалидно в случаите, когато даден заявител не предостави допълнителна информация, поискана от държавата членка получател. В този случай държавата членка получател уведомява за този пропуск заявителя, Комисията и всяка друга държава членка, като посочва причините, поради които заявлението се счита за невалидно. На заявителя се дава възможност да представи повторно едно и също заявление с изключение на държавата членка, за която исканите данни не са предоставени.

6.

Компетентният орган на държавата членка получател незабавно изпраща валидното заявление до Комисията и до всички държави членки, като уведомява заявителя за това. Комисията потвърждава в писмен вид получаването на валидното заявление от държавата получател в рамките на 14 дни след неговото получаване.

7.

Държавата членка получател и съответните държави членки предоставят становището си на Комисията в срок от шест седмици от датата на предаване на валидното заявление. В становището се посочва дали генеричното обозначение отговаря на условията за получаване на освобождаване по силата на член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 и дали се основава върху елементите, посочени в част Б, точки 1.3, 1.4, 1.5 и, според случая, точка 2 от настоящото приложение, и се излагат мотивите за това становище. Становищата се представят в писмена форма. Останалите държави членки могат също да представят свои становища по отношение на заявлението до Комисията в същия срок и при същите условия.

8.

След получаване на валидно заявление от държава членка и становище, посочено в точка 7 от същата част от приложението, Комисията може, в рамките на разумен срок, да започне процедура на одобрение на генеричното обозначение съгласно член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

ЧАСТ Б

Съдържание на заявлението

1.   Задължителна информация

Заявлението трябва да съдържа следното:

1.1.   Резюме на заявлението, което включва:

име и адрес на заявителя,

генеричното обозначение, което е предмет на заявлението,

кратко описание на особеностите на класа храни или напитки, обхванат от генеричното обозначение,

държавите членки, за които е подадено заявлението във връзка с използването на генеричното обозначение.

1.2.   Заявител

Име, адрес и данни за контакт на стопанския субект в хранителната промишленост, който подава заявление, и/или тези на лицето, упълномощено да поддържа връзка с Комисията от името на заявителя.

Заявленията за разрешаване на генерично обозначение могат да бъдат подавани и от търговски сдружения, действащи от името на своите членове, като те включват име, адрес и данни за контакт на търговското сдружение, което подава заявление, и/или тези на лицето, упълномощено да поддържа връзка с Комисията от името на търговското сдружение. Желателно е да се предостави информация относно подкрепата на заявлението от страна на членовете на търговското сдружение.

1.3.   Генеричното обозначение, което е предмет на заявлението

1.

Генеричното обозначение, както е на езика(ците), в който(които) традиционно се използва. Описание на генеричното обозначение на английски език, когато е необходимо.

2.

Държавите членки, в които се използва генеричното описание.

1.4.   Класът храни и напитки, обхванати от генеричното обозначение

1.

Посочване на класа храни или напитки, продавани под генеричното обозначение, за които се подава заявлението.

2.

Подробно описание, с което се поставя акцент върху спецификата и елементите, които отличават класа храни или напитки, продавани под генеричното обозначение, за които се подава заявлението, от други продукти, попадащи в същия клас храни или напитки.

1.5.   Подкрепящи данни във връзка с използването на генеричното обозначение

Съответните библиографски други проверяеми доказателства за наличието на пазара на клас храни или напитки с генеричното обозначение в продължение на минимален период от 20 години в държавите членки преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Допълнителна информация, която трябва да се предостави при поискване от държавите членки: подкрепящи данни във връзка с разбирането/възприемането на потребителите

Държавите членки получатели, както и заинтересованите държави членки, могат да изискат допълнителни данни от заявителя за следните видове информация преди подаването на заявлението до Комисията, когато сметнат, че това е необходимо за оценката на заявлението:

съответни доказателства или информация, свързана с разбирането на потребителя и възприемането на ефектите, които могат да бъдат внушени от генеричното обозначение. Данните обхващат държавите членки, в които се използва генеричното обозначение,

съответни доказателства или информация, които сочат, че потребителят свързва генеричното обозначение с конкретния клас храни или напитки, посочени в точка 1.4 от същата част на приложението.

3.   Друга допълнителна информация (по избор)


Top