Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността текст от значение за ЕИП

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 247/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 886/2013 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2013 година

за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (1), и по-специално член 3, буква в) и член 6, параграф 1 от нея,

след като се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, буква в) от Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета се посочва като приоритетно действие осигуряването на данни и процедури за предоставяне, когато това е възможно, на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите.

(2)

В член 6, параграф 1 от Директива 2010/40/ЕС се изисква Комисията да приема спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта за внедряването и експлоатацията на интелигентните транспортни системи (ИТС) за приоритетните действия.

(3)

В съобщението „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година“ (2) се признава, че „ИТС притежават значителен потенциал за подобряване на безопасността на движение — например чрез въвеждането на системи за откриване на произшествия и за контрол на движението, които са в състояние да предоставят в реално време информация на участниците в пътното движение“.

(4)

За осигуряването на информационни услуги в Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (3) се определят минимални правила за повторното използване на информацията в публичния сектор в рамките на ЕС и държавите членки се насърчават да надхвърлят тези минимални правила и да приемат политики, позволяващи широкото използване на информация или данни, притежавани от органите в публичния сектор.

(5)

Внедряването и използването на свързани с ИТС приложения и услуги предполага обработката на лични данни да се извършва в съответствие с правото на ЕС, както е уредено по-специално в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (5). Следователно принципите на ограничаване на целта и свеждане до минимум на данните следва да бъдат приложени по отношение на свързаните с ИТС приложения и услуги.

(6)

За постигане на съответствие, оперативна съвместимост и непрекъснатост, е необходимо да се определят минимални изисквания за универсални информационни услуги за движението по пътищата, свързани с безопасността. Тези изисквания следва да се отнасят до определянето и използването на стандартизиран списък от ситуации от пътното движение, свързани с безопасността или от обстоятелства, които трябва да бъдат разпространени до крайните потребители, както и до съдържанието на информацията, която им се предоставя. Ако крайните потребители получават информация по различни канали, които са под контрола на публични и/или частни пътни оператори, доставчици на услуги и разпространители на информация, свързана с пътното движение, тази информация следва да не е противоречива и следователно трябва да се състои от еднакви елементи и да се основава на еднакво описание на събитието или обстоятелството.

(7)

Данните за пътното движение, свързани с безопасността по пътищата са от съществено значение за предоставянето на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността. Те се събират и съхраняват от държавни и/или частни оператори и доставчици на услуги. За да могат тези данни лесно да се предоставят за обмен и повторно използване с оглед предоставянето на качествени информационни услуги, публичните и/или частните пътни оператори и доставчиците на услуги следва да ги предоставят чрез отделни точки за достъп или да гарантират, че те са достъпни чрез национални точки за достъп, създадени и управлявани от държавите членки.

(8)

Тези национални точки за достъп могат да приемат формата на хранилище, регистър, интернет портал или подобни. Тези свързани с безопасността данни за пътното движение следва да са достъпни съобразно с изискванията за защита на данните (например анонимност на личните данни). Ако информационната услуга ще разчита на събирането на данни, включително гео-локализиране, от самите крайни потребители или чрез съвместни системи в бъдеще, крайните потребители следва да са ясно информирани за събирането на подобни данни, условията за събирането им и потенциалното проследяване, както и периодите, за които тези данни се съхраняват. Следва да бъдат въведени подходящи технически мерки от обществените и/или частните пътни оператори, доставчиците на услуги и автомобилната промишленост, за да се гарантира анонимност на данните, получени от крайни потребители или техните превозни средства.

(9)

Държавите членки, които вече предоставят на своя територия под някаква форма информация за движението, свързана с безопасността, следва да могат да продължат да използват своите съществуващи методи, доколкото те са съобразени с изискванията на настоящия регламент. За пълноценното използване на положителното въздействие от осигуряването на информационни услуги за пътната безопасност и условия върху намаляването на броя на пътнотранспортните произшествия и на смъртните случаи в ЕС, предоставянето на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, следва да съответства, да е оперативно съвместимо и с гарантирана непрекъснатост в отделните държави членки, да запазва минимално ниво на качество на услугата и, когато е възможно, да е безплатно за всички крайни потребители.

(10)

За да могат всички държави членки да разработят хармонизиран и последователен подход към осигуряване на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата в рамките на ЕС е необходимо да се определят изисквания за целия ЕС, които да се прилагат спрямо предоставянето на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата. Държавите членки могат да разчитат на съществуващи технически решения и отворени стандарти, предоставени от европейските и международните организации за стандартизация, с оглед гарантиране на оперативната съвместимост и непрекъснатостта на предоставянето на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата на ЕС.

(11)

Необходимо е да се постигне минимално ниво на качество на услугата, за да се гарантира, че предоставяната минимална обща информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата е едновременно надеждна и полезна. Държавите членки следва да работят и занапред и да споделят опита си в определянето на съответните критерии за качество, методите на измерване и наблюдение на качеството, както и на целите за качество за всеки вид събитие или обстоятелство, пътна мрежа и/или оперативна среда, свързани с безопасността. Държавите членки следва да споделят своите знания и най-добри практики като съобщават на Комисията резултатите от своите анализи и опит в тази област.

(12)

Въпреки че минималната обща информация за движението, свързана с безопасността, следва да се предоставя, когато това е възможно, като обща услуга, която е безплатна за крайните потребители, е възможно да има други разходи за нея, свързани с таксите за далекосъобщения, радио лицензи или закупуване на пригодени приемници.

(13)

Минимална обща информация за движението, свързана с безопасността трябва да се получава от възможно най-голям брой крайни потребители, в рамките на технически осъществимото, като се вземат предвид различните технически възможности на превозните средства, каналите за предаване и приемните устройства, налични на пазара.

(14)

Публичните и частните пътни оператори и доставчиците на услуги следва да се стремят към хармонизирано представяне на информационното съдържание, предоставяно на крайните потребители, независимо от техния език. В случаите на държави членки, които са подписали Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на 8 ноември 1968 г., те следва да се съобразяват с нея и по-специално с Консолидираната резолюция за пътните знаци и сигнали, разработена от работната група по безопасност на движението по пътищата (6).

(15)

Въз основа на национална оценка, държавите членки следва да са в състояние да очертаят обхвата на услугата за минимална обща информация за движението, свързана с безопасността по трансевропейската пътна мрежа на тяхна територия, за да могат да съсредоточат усилията си върху пътните участъци и области, в които движението и условията на безопасност изискват предоставянето на информационни услуги и където свързаните с тях инвестиции са обосновани. Същевременно се приема, че поради различия в контекста и заинтересованите страни, изискванията на настоящия регламент не следва да се прилагат за градските възли. Държавите членки следва да съобщят на Комисията докъде се простира информационната услуга на тяхна територия.

(16)

В член 17, параграф 4 от Директива 2010/40/ЕС се изисква Комисията да представя на всеки три години доклад до Европейския парламент и до Съвета за постигнатия напредък в прилагането на директивата. Докладът следва да е придружен от анализ на функционирането и прилагането на членове 5—11 и на член 16, и да дава оценка за необходимостта от изменение на директивата, когато това е целесъобразно. Този преглед следва също да оценява необходимостта от изменение и/или допълване на спецификациите, приемани за приоритетните действия, когато това е необходимо, предвид внедряването на национално равнище, технологичното развитие и напредъка на стандартизацията.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент установява спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта, необходими за внедряването и оперативното използване на данни и процедури за предоставяне, когато това е възможно, на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, която да е безплатна за потребителите на равнище ЕС в съответствие с Директива 2010/40/ЕС.

Той се прилага за предоставянето на услуги за минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, по трансевропейската пътна мрежа.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„трансевропейска пътна мрежа“ означава пътната мрежа, както е определена в раздел 2 от приложение I към Решение № 661/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), с изключение на градските възли;

б)

„временно хлъзгаво пътно платно“ означава всяко непредвидено състояние на пътната настилка, което я прави хлъзгава за определен период от време и води до ниска степен на сцепление гумите на превозното средство с пътя;

в)

„животни, хора, препятствия, отломки по пътното платно“ означава всяка ситуация, в която животни, отломки, препятствия или хора се намират на пътното платно, където обичайно не се очаква да бъдат срещнати такива, и е вероятно да се наложи аварийна маневра, за да бъдат избегнати;

г)

„необезопасено местопроизшествие“ означава зона на произшествие, която още не е обезопасена от компетентен орган;

д)

„краткосрочно пътно строителство“ означава всяко временно пътно строителство, което се извършва на пътното платно или край него и което е единствено минимално означено, поради краткосрочния му характер;

е)

„намалена видимост“ означава видимост, възпрепятствана от обстоятелство, което намалява зрителното поле на автомобилистите и което може да попречи на безопасното шофиране;

ж)

„автомобилист в насрещното движение“ означава превозно средство, което се движи от грешната страна на разделено пътно платно срещу движението;

з)

„необезопасено препятствие на пътното платно“ означава всяко препятствие на пътното платно, запречващо пътя частично или цялостно, което не е било подходящо обезопасено и обозначено;

и)

„извънредни метеорологични условия“ означава необичайни, екстремни или нетипични за сезона метеорологични условия, които могат да попречат на безопасното шофиране;

й)

„потребител на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността“ означава всяко юридическо или физическо лице, участващо в осигуряването на услуги за предоставяне на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, като например публични и частни пътни оператори, ръководители на пътното движение, доставчици на услуги и разпространители на информация, свързана с пътното движение;

к)

„краен потребител“ означава всеки автомобилист, който ползва информационни услуги, предоставящи минимална обща информация за безопасността на пътното движение;

л)

„услуга за минимална обща информация за движението, свързана с безопасността на движението“ означава услуга, която предоставя информация в реално време за пътното движение, която съдържа съгласувано минимално съдържание, свързано с безопасността на пътното движение, и която е лесно достъпна за максимален брой крайни потребители;

м)

„данни за пътното движение, свързани с безопасността“ означава данни, необходими за осигуряване на услуга, предоставяща минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, набавени от произволен частен или публичен източник;

н)

„минимална обща информация за движението, свързана с безопасността на движението“ означава произволни извлечени, събрани и обработени данни за пътното движение, свързани с безопасността, предлагани от публични и/или частни пътни оператори и/или доставчици на услуги на крайните потребители чрез произволни канали;

о)

„точка за достъп“ означава цифрова точка за достъп, където свързаните с безопасността данни за пътното движение, необходими за генерирането на минималната обща информация за безопасността на пътното движение, се събират, форматират и предоставят за обмен и повторно използване;

п)

„безплатно“ означава осигуряване на услуга за предоставяне на минимална обща информация за безопасността на пътното движение без допълнителни разходи за крайните потребители на мястото на използване.

Член 3

Списък на свързани с безопасността на пътното движение събития или обстоятелства

Събитията или обстоятелствата, попадащи в обхвата на услугата за предоставяне на минимална обща информация за безопасността на пътното движение, се състоят от най-малко една от следните категории:

а)

временно хлъзгаво пътно платно;

б)

животни, хора, препятствия, отломки по пътното платно;

в)

необезопасено местопроизшествие;

г)

краткосрочно пътно строителство;

д)

намалена видимост;

е)

автомобилист в насрещното движение;

ж)

необезопасено препятствие на пътното платно;

з)

извънредни метеорологични условия.

Член 4

Съдържание на информацията

1.   Информацията, която се предоставя за свързани с безопасността на пътното движение събития или обстоятелства следва да съдържа следните данни:

а)

местоположение на събитието или обстоятелството;

б)

категория на събитието или обстоятелството, както е посочено в член 3, и, където е приложимо, кратко описание;

в)

когато е уместно, съвет към автомобилистите как да съобразят своя начин на шофиране.

2.   Информацията трябва да бъде изтеглена, ако събитието или обстоятелството престанат да са актуални или трябва да бъде изменена, ако настъпи промяна в събитието или обстоятелството.

Член 5

Предоставяне на информационната услуга

1.   Държавите членки определят участъците от трансевропейската пътна мрежа, в които пътното движение и условията на безопасност изискват внедряването на услуга за минимална обща информация за безопасността на пътното движение.

Те съобщават тези пътни участъци на Комисията.

2.   Предоставянето на информационната услуга е съобразено с изискванията в членове 6—8.

Член 6

Засичане на събития или обстоятелства и събиране на данни

Публичните и частни оператори и/или доставчици на услуги си набавят или използват необходимите средства за засичане на събития или обстоятелства и събират съответните данни за безопасността на пътното движение единствено с оглед предоставянето на информационната услуга.

Внедряването на тези средства е съобразено с условията и изискванията, определени в националното законодателство.

Член 7

Наличие, обмен и повторно използване на данни

1.   Публичните и/или частни пътни оператори и/или доставчици на услуги споделят и обменят събираните от тях данни в съответствие с член 6. За тази цел те предоставят тези данни на разположение във формат DATEX II (CEN/TS 16157) или в напълно съгласуван и оперативно съвместим с DATEX II машинно четим формат, през точка за достъп.

2.   Държавите членки осигуряват национална точка за достъп до данните, посочени в параграф 1, която включва точките за достъп, създадени от публични и/или частни пътни оператори и/или доставчици на услуги, осъществяващи дейност на тяхна територия.

3.   Тези данни трябва да бъдат достъпни за обмен и повторно използване от всички потребители на минимална обща информация за безопасността на пътното движение:

а)

по недискриминационен начин;

б)

в рамките на ЕС, независимо в коя държава членка се намира седалището;

в)

в съответствие с правата за достъп и процедурите, определени в Директива 2003/98/ЕО;

г)

в срок, който осигурява навременното предоставяне на информационната услуга;

д)

чрез националната точка за достъп.

4.   Публичните и частните пътни оператори и доставчиците на услуги гарантират навременното актуализиране и качеството на данните, предоставяни чрез точката за достъп.

Член 8

Разпространение на информацията

1.   Публичните пътни оператори, доставчици на услуги и разпространители на информация, свързана с пътното движение, предоставят минимална обща информация за безопасността на пътното движение на крайните потребители преди предоставянето на произволна друга информация за пътното движение, която не е свързана с безопасността.

2.   Информационната услуга изпълнява следните условия:

а)

тя се предоставя по начин, който да гарантира най-широка аудитория от крайни потребители, за които се отнася събитие или обстоятелство, посочени в член 3;

б)

тя се предоставя от публични и/или частни пътни оператори и/или доставчици на услуги и/или разпространители на информация, свързана с пътното движение, и, когато е възможно, безплатно за крайните потребители.

3.   Публичните и частните пътни оператори и доставчиците на услуги си сътрудничат за хармонизирано представяне на информационното съдържание, предоставяно на крайните потребители.

Те информират крайните потребители за наличието на информационната услуга и за нейния обхват.

Член 9

Оценка на съответствието с изискванията

1.   Държавите членки определят безпристрастен и независим национален орган, който е компетентен да оцени дали изискванията, посочени в членове 3—8, се изпълняват от публични и частни пътни оператори и разпространители на информация, свързана с пътното движение. Две или повече държави членки могат да определят общ орган, който е компетентен за оценка на съответствието с тези изисквания на тяхна територия.

Държавите членки съобщават тези национални органи на Комисията.

2.   Публичните и частните пътни оператори, доставчици на услуги и разпространители на информация, свързана с пътното движение, предоставят на оправомощените национални органи своите идентификационни данни и описание на информационните услуги, които предоставят, и представят декларация за съответствие с изискванията, посочени в членове 3—8.

Декларацията съдържа следните елементи, където това е приложимо:

а)

обхванати категории, свързани с безопасността на пътното движение и дял от пътната мрежа, който е покрит от информационната услуга;

б)

информация относно техните точки за достъп до данни, свързани с безопасността на пътното движение и условията за използването им;

в)

формат на данните, свързани с безопасността на пътното движение, които са на разположение чрез точката за достъп;

г)

средствата за разпространение на информационната услуга до крайните потребители.

Публичните и частните пътни оператори, доставчиците на услуги и разпространителите на информация, свързана с пътното движение, незабавно актуализират своите декларации за съответствие, след всяка промяна в предоставяната услуга.

3.   Определените национални органи проверяват на случаен принцип точността на декларациите на определен брой публични и частни пътни оператори, доставчици на услуги и разпространители на информация, свързана с пътното движение, и изискват доказателства за спазване на изискванията, посочени в членове 3—8.

Всяка година определените национални органи докладват до националните власти относно подадените декларации и резултатите от техните проверки на случаен принцип.

Член 10

Последващи действия

1.   Държавите членки съобщават на Комисията не по-късно от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент следната информация:

а)

националния орган, определен за оценка на съответствието с изискванията в членове 3—8;

б)

описание на съществуващата или планираната национална точка за достъп.

2.   Най-късно 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент и всяка следваща календарна година държавите членки съобщават на Комисията следната информация:

а)

постигнатия напредък в прилагането на информационната услуга, включително критериите, използвани за определяне на нейното качество, и средствата, използвани за мониторинг на нейното качество;

б)

резултатите от оценката на съответствието с изискванията в членове 3—8;

в)

когато е приложимо — описание на промените в националната точка за достъп.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2013 година. Същевременно, по отношение на информационната услуга, която е вече в експлоатация на датата на влизане в сила на настоящия регламент, той се прилага, считано от 1 октомври 2015 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.

(2)  COM(2010) 389 окончателен.

(3)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(6)  ООН — ECE/TRANS/wp.1/119/Rev.2 – 27 май 2010 г.

(7)  ОВ L 204, 5.8.2010 г., стр. 1.


Top