EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0229

Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета

OB L 78, 20.3.2013, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/229/oj

20.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/41


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 229/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 март 2013 г.

за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Специфични мерки в областта на селското стопанство за преодоляване на трудностите, причинени от особеното географско положение на малките острови в Егейско море, са установени с Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (3). Тези мерки се прилагат на практика чрез програма за подкрепа, която представлява основен инструмент за снабдяването на тези острови със селскостопански продукти и за подпомагането на местното селскостопанско производство. С оглед на необходимостта от актуализиране на настоящите мерки, включително вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон, е необходимо Регламент (ЕО) № 1405/2006 да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(2)

Следва да се посочат основните цели, за постигането на които допринася режимът за насърчаване на малките острови в Егейско море.

(3)

Необходимо е също така да се уточни съдържанието на програмата за подкрепа на малките острови в Егейско море („програма за подкрепа“), която в съответствие с принципа на субсидиарност Гърция следва да установи на най-подходящо географско равнище и да представи на Комисията за одобрение.

(4)

За да се постигнат по-ефективно целите на режима за насърчаване на малките острови в Егейско море, програмата следва да включва мерки за осигуряване на снабдяването със селскостопански продукти, както и за запазването и развитието на местното селскостопанско производство. Необходимо е хармонизиране на ниво програмиране и системен подход на партньорство между Комисията и Гърция. Комисията следва да приеме процедури и показатели, които да гарантират безпроблемното прилагане и адекватно наблюдение на програмата.

(5)

В съответствие с принципа на субсидиарност и от съображения за гъвкавост, които са в основата на програмния подход, приет за режима по отношение на малките острови в Егейско море, определените от Гърция органи могат да предлагат изменения в програмата, за да я адаптират към действителната ситуация на тези острови. За тази цел следва да бъде насърчавано по-значителното участие от страна на компетентните местни и регионални органи и други заинтересовани страни. Аналогично, процедурата за изменение на програмата следва да е съобразена със степента на значимост на всеки вид изменение.

(6)

Особеното географско положение на някои от малките острови в Егейско море налага допълнителни разходи за транспорт при снабдяването с продукти от основно значение за консумация от човека, за преработка или като производствени суровини за селското стопанство. Освен това други обективни фактори, произтичащи от островния характер и отдалечеността от пазарите, налагат на икономическите оператори и производителите от тези острови в Егейско море допълнителни ограничения, които сериозно възпрепятстват тяхната дейност. В някои случаи операторите и производителите страдат двойно поради островния характер, тъй като доставките се извършват през други острови. Тези затруднения могат да бъдат облекчени чрез намаляване на цените на посочените продукти от основно значение. Следователно за да се гарантира снабдяването на малките острови в Егейско море и да се компенсират допълнителните разходи, възникващи поради островния характер, малката площ и отдалечеността от пазарите на тези острови, е уместно да бъде въведен специфичен режим на снабдяване.

(7)

Проблемите на малките острови в Егейско море се засилват още повече от малката им площ. За да се гарантира ефикасността на предвижданите мерки, тези мерки следва да се прилагат за всички острови в Егейско море, с изключение на Крит и Евбея.

(8)

За да се постигне целта за понижаване на цените на малките острови в Егейско море, като се намаляват допълнителните разходи, породени от островния характер, малката площ и отдалечеността от пазарите, и същевременно се поддържа конкурентоспособността на продуктите от Съюза, е необходимо да се отпускат помощи за доставката на продукти от Съюза на малките острови в Егейско море. В тези помощи следва да се отчитат допълнителните разходи за транспорт до малките острови в Егейско море и, в случая на производствените суровини за селското стопанство или продуктите, предназначени за преработка, допълнителните разходи, породени от островния характер, малката площ и отдалечеността от пазарите.

(9)

За да се предотвратят спекулациите, които биха навредили на крайните потребители на малките острови в Егейско море, е важно да се уточни, че единствено продуктите с добро, сигурно и отговарящо на пазарните изисквания качество могат да се възползват от предимствата на специфичния режим на снабдяване.

(10)

Предвид факта, че обхванатите от специфичния режим на снабдяване количества са ограничени до нуждите от снабдяване на малките острови в Егейско море, този режим не нарушава доброто функциониране на вътрешния пазар. Освен това икономическите предимства на специфичния режим на снабдяване не трябва да водят до отклонения в търговските потоци за съответните продукти. Следователно експедирането или износът на тези продукти от малките острови в Егейско море следва да бъдат забранени. Въпреки това експедирането или износът на тези продукти следва да се разрешат, ако финансовите облаги, произтичащи от специфичния режим на снабдяване, бъдат възстановени.

(11)

Що се отнася до преработените продукти, необходимо е да се разреши обменът между малките острови в Егейско море, а транспортните разходи по отношение на тези продукти следва да бъдат намалени, за да бъде възможна търговията между тези острови. Необходимо е също така да се вземат под внимание търговските потоци в рамките на регионалната търговия и традиционният износ и експедиция към останалата част от територията на Съюза или към трети държави и следва да се разреши износът на преработени продукти, който съответства на традиционните за всички тези региони търговски потоци.

(12)

За да бъдат постигнати целите на специфичния режим на снабдяване, икономическите предимства от посочения режим следва да намерят отражение върху производствените разходи и да понижат цените чак до етапа на крайния потребител. Поради това той следва да бъде предоставян единствено при условие, че има действително отражение и се въведе необходимият контрол за това.

(13)

Необходимо е да се предвидят правила за функционирането на режима, и по-специално за създаването на регистър на операторите и на система за сертификати подобно на сертификатите, посочени в член 161 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (4).

(14)

Политиката на Съюза за подпомагане на местното производство на малките острови в Егейско море, уредена с Регламент (ЕО) № 1405/2006, обхващаше множество продукти и мерки в подкрепа на тяхното производство, предлагане на пазара или преработка. Тези мерки доказаха ефикасността си и осигуриха поддържането и развитието на земеделските дейности. Съюзът следва да продължи да подкрепя това производство, което е ключов фактор за екологичното, социалното и икономическото равновесие на малките острови в Егейско море. Опитът показва, че подобно на политиката за развитие на селските райони, засиленото сътрудничество с местните органи може да позволи прилагането на по-целенасочен подход към специфичните проблеми на съответните острови. Следователно е необходимо да се продължи подкрепата за местното производство чрез програмата за подкрепа, създадена за първи път с Регламент (ЕО) № 1405/2006. В това отношение следва да се постави акцент върху съхраняването на традиционното селскостопанско наследство и традиционните характеристики на производствените методи и на местните и биологичните продукти.

(15)

Уместно е да се определят минималните елементи, които следва да се съдържат в програмата за подкрепа, за да се определят мерките в полза на местното селскостопанско производство, включително описание на местоположението, на предлаганата стратегия, на целите и мерките. Също така е необходимо да се изяснят принципите за съгласуваност на тези мерки с останалите политики на Съюза, за да се избегне несъвместимост и дублиране на помощи.

(16)

С оглед прилагането на настоящия регламент, програмата за подкрепа следва също да може да съдържа мерки за финансиране на проучвания, демонстрационни проекти, обучения и техническа помощ.

(17)

Необходимо е селскостопанските производители от малките острови в Егейско море да бъдат насърчавани да доставят качествени продукти, а предлагането на пазара на тези продукти да бъде подпомагано.

(18)

Може да се предостави дерогация от последователната политика на Комисията, която забранява отпускането на оперативна държавна помощ в сектора на производството, преработката, предлагането на пазара и транспорта на селскостопанските продукти, включени в приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз („Договорът“), за да бъдат компенсирани специфичните трудности за селскостопанското производство на малките острови в Егейско море, свързани с техния островен характер, малка площ, планински терен и климат, тяхната икономическа зависимост от малко на брой продукти и отдалечеността им от пазарите.

(19)

Прилагането на настоящия регламент не следва да застрашава равнището на специфичната подкрепа, от която са се ползвали досега малките острови в Егейско море. Поради това за прилагането на съответните мерки Гърция трябва да продължи да разполага със суми, които съответстват на размера на помощта, предоставена от Съюза по силата на Регламент (ЕО) № 1405/2006.

(20)

От 2007 г. насам потребностите на малките острови в Егейско море от продукти от основно значение са се увеличили поради нарастването на броя на отглежданите селскостопански животни и демографския растеж. Ето защо е необходимо да се увеличи бюджетният дял, който Гърция следва да може да използва за специфичния режим на снабдяване за малките острови в Егейско море.

(21)

Необходимо е, за да се даде възможност на Гърция да направи оценка на всички елементи, свързани с изпълнението на програмата за подкрепа за предходната година, и за да може да бъде представен на Комисията пълен годишен доклад за оценка, да се промени датата на предаване на този доклад от 30 юни на 30 септември на годината, която следва разглежданата година.

(22)

От Комисията следва да бъде изискано да представи пред Европейския парламент и Съвета най-късно до 31 декември 2016 г. и след това на всеки пет години общ доклад относно въздействието на мерките, предприети за прилагането на настоящия регламент, по целесъобразност придружен от подходящи препоръки.

(23)

С цел гарантиране на правилно функциониране на режима, въведен с настоящия регламент, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с допълване или изменение на определени несъществени елементи от настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременно и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(24)

За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на програмата на малките острови в Егейско море спрямо други подобни режими и за да се избегне нарушаването на конкуренцията или неравнопоставеността между операторите, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (5).

(25)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се уреждат специфичните мерки в областта на селското стопанство за преодоляване на трудностите, породени от островния характер, малката площ и отдалечеността от пазарите на малките острови в Егейско море („малките острови“).

2.   За целите на настоящия регламент „малки острови“ са всички острови в Егейско море, с изключение на остров Крит и остров Евбея.

Член 2

Цели

1.   Специфичните мерки, предвидени в член 1, допринасят за постигането на следните цели:

а)

осигуряване на снабдяването на малките острови с продукти от основно значение за консумация от човека, за преработка и като производствени суровини за селското стопанство, като се намалят допълнителните разходи, дължащи се на техния островен характер, малката площ и отдалеченост от пазарите;

б)

запазване и развиване на селскостопанската дейност на малките острови, включително производството, преработката, предлагането на пазара и транспорта на местни сурови и обработени продукти.

2.   Целите, изложени в параграф 1, се осъществяват посредством мерките, посочени в глави III, IV и V.

ГЛАВА II

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА

Член 3

Изготвяне на програмата за подкрепа

1.   Предвидените в член 1 мерки се определят посредством програма за подкрепа, която съдържа:

а)

специфичен режим на снабдяване, предвиден в глава III; и

б)

специфични мерки за подпомагане на местното селскостопанско производство, предвидени в глава IV.

2.   Програмата за подкрепа се изготвя на географското ниво, което Гърция преценява за най-подходящо. Тя се изготвя от компетентните местни и регионални органи, определени от Гърция, която след съгласуване с компетентните органи и организации на подходящото териториално равнище я представя на Комисията за одобрение в съответствие с член 6.

Член 4

Съвместимост и съгласуваност

1.   Предприетите по линия на програмата за подкрепа мерки са съобразени с правото на Съюза. Посочените мерки са съгласувани с останалите политики на Съюза и с мерките, предприети по линия на тези политики.

2.   Осигурява се съгласуваността на мерките, предприети по линия на програмата за подкрепа, с мерките, предприети по линия на други инструменти на общата селскостопанска политика, и по-конкретно с тези за общата организация на пазарите, развитието на селските райони, качеството на продуктите, хуманното отношение към животните и защитата на околната среда.

По-специално по силата на настоящия регламент не се финансират мерки, които представляват:

а)

допълнителна подкрепа към схемите за премии или помощи по линия на общата организация на пазара, освен в изключителни случаи и по обективни причини;

б)

подкрепа за изследователски проекти, мерки за подкрепа за изследователски проекти или мерки, отговарящи на условията за финансиране от Съюза съгласно Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (6);

в)

подкрепа за мерките, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (7).

Член 5

Съдържание на програмата за подкрепа

Програмата за подкрепа съдържа:

а)

план-график за изпълнение на мерките и обща годишна индикативна финансова таблица за необходимите ресурси;

б)

доказателство за съвместимостта и съгласуваността на различните мерки по програмата, както и с критериите и количествените индикатори, които ще се използват за наблюдение и оценка;

в)

предприетите стъпки за гарантиране на ефективно и правилно изпълнение на програмата, включително на мерките за осигуряване на публичност, наблюдение и оценка, и конкретен набор от количествени показатели, които ще се използват за тази оценка;

г)

посочване на компетентните органи и на отговорните за изпълнението на програмата институции, както и на определените на съответното равнище органи или асоциирани институции и социално-икономически партньори, и резултатите от проведените консултации.

Член 6

Одобрение и изменение на програмата

1.   Програмата за подкрепа е създадена по силата на Регламент (ЕО) № 1405/2006 и е финансирана в рамките на заделените финансови средства, предвидени в член 18, параграфи 2 и 3.

Програмата съдържа прогнозен баланс за снабдяване, в който се посочват продуктите, техните количества и сумите на помощта за снабдяване от Съюза, както и проект на програма за подпомагане на местното производство.

2.   В зависимост от годишната оценка за изпълнението на мерките, включени в програмата за подкрепа, Гърция може да представя на Комисията надлежно мотивирани предложения за изменение на посочените мерки в рамките на заделените финансови средства, посочени в член 18, параграфи 2 и 3, за да ги адаптира по-добре към изискванията на малките острови и на предложената стратегия. Комисията приема актове за изпълнение, с които установява процедурите за извършване на оценка на съответствието на предложените изменения с правото на Съюза и за вземане на решение дали да ги одобри. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

3.   Процедурите, установени в актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, могат да вземат предвид следните елементи: важността на измененията, предложени от Гърция във връзка с въвеждането на нови мерки, съществения характер на промените в бюджета, заделен за мерките, промените в количествата и в нивото на помощта за продуктите в прогнозните баланси за снабдяване, както и всякакви изменения в кодовете и описанията, определени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (8).

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, определят също така за всяка процедура честотата, с която се правят исканията за изменение, както и сроковете, в които одобрените изменения следва да бъдат изпълнени.

Член 7

Контрол и наблюдение

Гърция осъществява контрол посредством административни проверки и проверки на място. Комисията приема актове за изпълнение за минималните параметри на проверките, които Гърция трябва да прилага.

Комисията приема и актове за изпълнение относно процедурите и физическите и финансови показатели за осигуряването на ефективно наблюдение на изпълнението на програмата.

Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

ГЛАВА III

СПЕЦИФИЧЕН РЕЖИМ НА СНАБДЯВАНЕ

Член 8

Прогнозен баланс за снабдяване

1.   Създава се специфичен режим на снабдяване за селскостопанските продукти от Съюза, изброени в приложение I към Договора (наричани по-долу „селскостопанските продукти“), които на малките острови са от основно значение за консумацията от човека, производството на други продукти или като производствени суровини за селското стопанство.

2.   Гърция изготвя прогнозен баланс за снабдяване на географското равнище, което тя смята за най-целесъобразно, за да определи количествено годишните потребности за снабдяване на малките острови със селскостопански продукти.

Оценката на потребностите на предприятията за пакетиране или преработване на продукти, предназначени за местния пазар, традиционно изпращани към останалата част на Съюза или изнасяни към трети държави в рамките на регионалната търговия по смисъла на член 13, параграфи 2 и 3, може да бъде предмет на отделен прогнозен баланс.

Член 9

Функциониране на специфичния режим на снабдяване

1.   Отпуска се помощ за снабдяването на малките острови със селскостопански продукти.

Размерът на помощта се определя за всеки съответен продукт, като се вземат под внимание допълнителните разходи за предлагането на пазара на продуктите на малките острови, изчислени от пристанищата на континентална Гърция, от които тръгват обичайните доставки, и от пристанищата на транзитните острови или островите на товарене на продуктите към островите на крайно местоназначение. В случая на производствени суровини за селското стопанство или продукти, предназначени за преработка, при определяне на размера на помощта трябва да се отчитат и допълнителните разходи, породени от островния характер, малката площ и отдалечеността от пазарите.

2.   Специфичният режим на снабдяване се прилага единствено за продуктите с добро, сигурно и отговарящо на пазарните изисквания качество.

Член 10

Изпълнение

При изпълнението на специфичния режим на снабдяване трябва да се взема предвид по-специално следното:

a)

специфичните потребности на малките острови в Егейско море и точните изисквания към качеството;

б)

традиционните търговски потоци между пристанищата на континентална Гърция и островите в Егейско море;

в)

икономическият аспект на предвижданите помощи;

г)

където е приложимо, необходимостта да не се възпрепятстват възможностите за развитие на местното производство.

Член 11

Сертификати

1.   Помощта, предвидена в член 9, параграф 1, се предоставя при представяне на сертификат.

Сертификати се издават единствено на операторите, вписани във воден от компетентните органи регистър.

Посочените сертификати не могат да се преотстъпват.

2.   Не се изисква гаранция, когато се подава молба за сертификати. Въпреки това до степен, необходима да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент, компетентният орган може да изисква да се внесе гаранция, равна на стойността на предоставеното предимство, както е посочено в член 12. В такива случаи се прилага член 34, параграфи 1, 4, 5, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (9).

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за определяне на условията за регистрация на операторите в регистъра и за предоставяне на операторите възможността да упражняват изцяло правото си да участват в специфичния режим на снабдяване.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за мерките, необходими, за да се гарантира еднаквото прилагане от страна на Гърция на настоящия член, по-специално относно прилагането на режима за сертификати и поетите от операторите задължения по време на вписването. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

Член 12

Отражение на икономическите предимства

1.   Ползването на специфичния режим на снабдяване, изразяващ се в отпускането на помощ, е подчинено на условието за действително отражение на икономическите предимства за крайния потребител, който според случая може да е потребителят на продукти, предназначени за директна консумация, крайният преработвател или пакетиращото предприятие, когато става дума за продукти, предназначени за преработка или опаковане, или земеделският производител, когато става дума за фуражи или суровини за селското стопанство.

Предимствата, посочени в първата алинея, са равни на стойността на помощта.

2.   За да се гарантира еднаквото прилагане на параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение за прилагането на правилата, определени в параграф 1, и по-специално условията за контрол от страна на държавата членка върху действителното отражение на икономическите предимства за крайния потребител. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

Член 13

Износ за трети държави и експедиране за останалата част от територията на Съюза

1.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на изискванията, в съответствие с които продуктите, които се ползват от специфичния режим на снабдяване, могат да се изнасят за трети държави или да се експедират за останалата част от Съюза. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

Посочените изисквания предвиждат по-специално възстановяването на помощта, получена по силата на специфичния режим на снабдяване.

При износа за трети държави на продукти, ползващи се от специфичния режим на снабдяване, не е необходимо представянето на сертификат.

2.   Параграф 1, първа алинея не се прилага за продуктите, при преработването на които на малките острови са използвани селскостопански продукти, ползващи се от специфичния режим на снабдяване, и които:

а)

се изнасят за трети държави или се експедират за останалата част от територията на Съюза в рамките на традиционните експедирани количества и на традиционните износни количества;

б)

се изнасят за трети държави в рамките на регионалната търговия в съответствие с местоназначенията и подробните разпоредби, които Комисията определя;

в)

се експедират между малките острови.

При износа за трети държави на продуктите, посочени в първа алинея, букви а) и б), не е необходимо представянето на сертификат.

Не се предоставя възстановяване за продуктите, посочени в първа алинея, букви а) и б).

Комисията приема актове за изпълнение, определящи максимално разрешените количества продукти, посочени в буква а), и подробните разпоредби, посочени в буква б). Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

3.   Преработвателните дейности, които могат да доведат до традиционен износ или до традиционна експедиция, отговарят, mutatis mutandis, на изискванията за преработвателните дейности, приложими под митнически контрол, предвидени в съответното законодателство на Съюза, с изключение на всички обичайни форми на транспортиране.

Член 14

Контрол и санкции

1.   Продуктите, които се ползват от специфичния режим на снабдяване, са обект на административни проверки при пристигането си на малките острови, както и при износа или експедирането си от тези острови.

Комисията приема актове за изпълнение за минималните параметри на проверките, които Гърция трябва да прилага. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

2.   Освен в случаите на форсмажорни обстоятелства или на изключителни климатични условия, ако даден оператор, посочен в член 11, не спазва поетите по настоящия член ангажименти, компетентният орган, без да засяга санкциите, приложими съгласно националното законодателство:

а)

отнема предимството, предоставено на оператора;

б)

спира временно действието или отменя регистрацията на оператора в зависимост от сериозността на нарушението.

3.   Освен в случаите на форсмажорни обстоятелства или на изключителни климатични условия, когато оператори, посочени в член 11, не извършат планираното регистриране, правото им да подадат молба за сертификати се прекратява от компетентния орган за период от 60 дни след изтичането на този сертификат. След периода на прекратяване издаването на последващи сертификати подлежи на представяне на гаранция, равна на стойността на предимството, което да бъде предоставено за период, който следва да бъде определен от компетентния орган.

Компетентният орган приема необходимите мерки да използва отново всички количества от продукти, станали налични в резултат от неизпълнението, частичното изпълнение или отмяната на издадените сертификати или отнемане на предоставеното предимство.

ГЛАВА IV

МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 15

Мерки

1.   Програмата за подкрепа включва мерките, необходими за осигуряване на продължаването и развитието на местното земеделско производство на малките острови в обхвата на част трета, дял III от Договора.

2.   Частта от програмата, посветена на мерките за насърчаване на местното селскостопанско производство, включва най-малко следните елементи:

а)

количествено описание на състоянието на въпросното селскостопанско производство, като се вземат предвид наличните резултати от оценки, показващи несъответствията, пропуските и възможностите за развитие, както и използваните финансови средства;

б)

описание на предлаганата стратегия, избраните приоритети, количествено представяне на общите и оперативните цели и приблизително изчисление на очаквания икономически, екологичен и социален ефект, включително отражението върху трудовата заетост;

в)

описание на предвижданите мерки, и по-специално на схемите за подпомагане на тяхното изпълнение, а когато е целесъобразно, и информация за необходимостта от евентуални проучвания, демонстрационни проекти, обучения или техническа помощ, свързани с подготовката, изпълнението или адаптирането на съответните мерки;

г)

списък с помощите, които представляват директни плащания по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани (10);

д)

размера на помощта, определена за всяка мярка, и прогнозната сума, предвидена за всяко действие с оглед на постигането на една или повече от целите на програмата.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за изискванията за изплащане на помощите, посочени в параграф 2. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

4.   Програмата може да включва мерки за подпомагане на производството, преработката, предлагането на пазара и транспортирането на сурови и преработени селскостопански продукти на малките острови.

Всяка мярка може да включва множество дейности. За всяка дейност програмата определя най-малко следните елементи:

а)

бенефициентите;

б)

условията за допустимост;

в)

единичната сума на помощта.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21 за условията за определяне на размера на помощта, предоставена за предлагане на пазара и транспортиране на сурови и преработени продукти извън района на тяхното производство, и при необходимост, за условията за определяне на максималните количества продукти, за които се прилага тази помощ.

Член 16

Контрол и възстановяване на неправомерно изплатени суми

1.   Контролът на посочените в настоящата глава мерки се осъществява чрез административни проверки и проверки на място.

2.   В случай на неправомерно плащане бенефициентът се задължава да възстанови съответните суми. Член 80 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (11) се прилага mutatis mutandis.

ГЛАВА V

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ

Член 17

Държавна помощ

1.   За селскостопанските продукти, включени в приложение I към Договора, за които се прилагат членове 107, 108 и 109 от него, Комисията може да разрешава в съответствие с член 108 от Договора оперативна помощ в секторите на производство, преработка, предлагане на пазара и транспортиране на тези продукти с цел да се намалят специфичните ограничения за селското стопанство на малките острови, произтичащи от техния островен характер, малка площ, планински терен и климат, тяхната икономическа зависимост от малко на брой продукти, както и тяхната отдалеченост от пазарите.

2.   Гърция може да предоставя допълнително финансиране за изпълнението на програмата за подкрепа. В тези случаи Гърция информира Комисията за държавната помощ и Комисията трябва да я одобри в съответствие с настоящия регламент като част от посочената програма. Така нотифицираната помощ се счита за нотифицирана по смисъла на член 108, параграф 3, първо изречение от Договора.

3.   Без да се засягат параграфи 1 и 2 от настоящия член и чрез дерогация от член 180 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и от член 3 от Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти (12) членове 107, 108 и 109 от Договора не се прилагат за плащанията, извършвани от Гърция по силата на настоящия регламент в съответствие с глави III и IV от настоящия регламент.

ГЛАВА VI

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Финансови средства

1.   Предвидените в настоящия регламент мерки представляват интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (13).

2.   Съюзът финансира мерките, предвидени в глави III и IV, до максимална годишна сума от 23,93 милиона евро.

3.   Годишно предоставяната сума за специфичния режим на снабдяване, посочен в глава III, не може да надвишава 7,11 милиона евро.

Комисията приема актове за изпълнение за установяване на изискванията, в съответствие с които Гърция може да променя разпределението на финансовите средства, отпускани всяка година за различните продукти, които се ползват от специфичния режим на снабдяване. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

4.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21 за условията за определяне на максималната годишна сума, която може да бъде отпусната за мерки за финансиране на проучвания, демонстрационни проекти, обучения и мерки за техническа помощ, ако такава сума е разумна и пропорционална.

ГЛАВА VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Национални мерки

Гърция предприема необходимите мерки, за да осигури спазването на настоящия регламент, по-специално по отношение на проверките и административните санкции, и информира Комисията за тях.

Член 20

Съобщения и доклади

1.   Най-късно до 15 февруари всяка година Гърция съобщава на Комисията размера на средствата, които са предоставени и които възнамерява да използва през следващата година в изпълнение на прогнозния баланс за снабдяване и за всяка мярка в полза на местното селскостопанско производство, включена в програмата за подкрепа.

2.   Всяка година не по-късно от 30 септември Гърция представя на Комисията доклад за изпълнението през предходната година на предвидените в настоящия регламент мерки.

3.   Не по-късно от 31 декември 2016 г., а след тази дата на всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета общ доклад за отражението на действията, предприети по силата на настоящия регламент, придружен, ако е уместно, от подходящи предложения.

Член 21

Упражняване на делегираните правомощия

1.   Правомощието да приема делегираните актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, посочени в настоящия член.

2.   Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 11, параграф 2, член 15, параграф 4 и член 18, параграф 4, се предоставят на Комисията за период от пет години, считано от 21 март 2013 година. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 2, член 15, параграф 4 и член 18, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Решението за оттегляне поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението за оттегляне по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегираните актове, приети съгласно член 11, параграф 2, член 15, параграф 4 и член 18, параграф 4, влизат в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не е възразил срещу него в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета за съответния акт или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че не възнамеряват да повдигат възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

Член 22

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет за директните плащания, създаден с член 141 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 23

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1405/2006 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 13 март 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ С 132, 3.5.2011 г., стр. 82.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 5 февруари 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 февруари 2013 г.

(3)  ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(7)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(11)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 65.

(12)  ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7.

(13)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1405/2006

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3, параграф 1

Член 3

Член 8

Член 4, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 10

Член 4, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 5

Член 13

Член 7, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 8

Член 4

Член 9, букви a) и б)

Член 15, параграф 2

Член 9, букви в), г), д) и е)

Член 5

Член 10

Член 7, втора алинея

Член 11

Член 17

Член 12

Член 18

Член 13

Член 6, параграф 1

Член 14, буква а)

Член 6, параграфи 2 — 4

Член 14, буква б)

Член 7, първа алинея и член 14, параграф 1, втора алинея и параграфи 2 и 3

Член 16

Член 19

Член 17

Член 20

Член 18

Член 23

Член 21

Член 24


Top