Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0211

Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове текст от значение за ЕИП

OJ L 68, 12.3.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 308 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/211/oj

12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 48, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите правила за извършване на официален контрол с цел проверка на спазването на правилата, с които се цели по-специално предотвратяване, елиминиране или редуциране до приемливи нива на риска за хората и животните, било то пряко или чрез околната среда.

(2)

С Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2) се установяват общите принципи, уреждащи въпросите в областта на храните и фуражите, и по-специално тяхната безопасност, на равнището на Съюза и на национално равнище. В посочения регламент се предвижда, че внасяните в Съюза храни и фуражи с цел пускане на пазара на ЕС трябва да отговарят на съответните изисквания на законодателството в областта на храните или на условия, които са признати от Съюза за равностойни на тези изисквания.

(3)

В Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) са определени общите правила за операторите на предприятия за храни по отношение на хигиената на храните. В посочения регламент се предвижда, че операторите на предприятия за храни трябва да гарантират, че всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните под техен контрол отговарят на съответните хигиенни изисквания, установени в същия регламент. По-специално в Регламент (ЕО) № 852/2004 се предвижда, че операторите на предприятия за храни, извършващи първично производство и операциите, свързани с него и изброени в приложение I към същия регламент, трябва да спазват общите хигиенни разпоредби, определени в част А от същото приложение.

(4)

Като най-вероятен източник на избухналото в Съюза през май 2011 г. огнище на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) бяха посочени покълнали семена.

(5)

На 20 октомври 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно рисковете, които създава шига токсин продуциращата Е. Coli и други патогенни бактерии в семена и покълнали семена (4). В становището си ЕОБХ заключава, че замърсяването на сухи семена с бактериални патогени е най-вероятният първоизточник на свързаните с кълнове огнища. Освен това в становището се посочва, че поради високата влажност и благоприятната температура при процеса на покълване бактериалните патогени върху сухите семена могат да се умножат, в резултат на което да възникне риск за общественото здраве.

(6)

За да се гарантира опазването на общественото здраве в Съюза и с оглед на посоченото становище на ЕОБХ, беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията (5). В него се определят правилата за проследимост на пратките от кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове.

(7)

За да се гарантира адекватно ниво на защита на общественото здраве, е целесъобразно кълновете и семената, предназначени за производство на кълнове и внасяни в Съюза, да отговарят също така на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 852/2004, и — за кълнове — на изискванията за проследимост, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията, както и на микробиологичните критерии, установени в Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (6). Поради това следва да бъдат установени съответни изисквания за сертифицирането на този вид стоки, внасяни в Съюза.

(8)

Понастоящем в законодателството на Съюза не са предвидени сертификати за внос в Съюза на кълнове и на семена, предназначени за производство на кълнове. Затова е целесъобразно в настоящия регламент да бъде включен образец на сертификат за внос на такива стоки в Съюза.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на пратките от кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове, внасяни в Съюза, с изключение на кълновете, преминали обработка за отстраняване на микробиологичните опасности, която е съвместима със законодателството на Европейския съюз.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

се прилага определението за „кълнове“, посочено в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013;

б)

„пратка“ означава дадено количество кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове и:

i)

произхождащи от една и съща трета държава;

ii)

обхванати от един и същ/едни и същи сертификат(и);

iii)

превозвани с едно и също транспортно средство.

Член 3

Изисквания във връзка със сертифицирането

1.   Пратките от кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове, внасяни в Съюза и произхождащи или изпратени от трети държави, се придружават от сертификат съгласно образеца, посочен в приложението, удостоверяващ, че кълновете или семената са произведени при условия, отговарящи на общите хигиенни разпоредби за първичното производство и свързаните с него операции, посочени в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004, че са произведени при условия, отговарящи на изискванията за проследимост, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013, в предприятия, които са одобрени съгласно изискванията, установени в член 2 от Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията (7), и че са в съответствие с микробиологичните критерии, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005.

Сертификатът трябва бъде изготвен на официалния език или езици на третата държава изпращач и на държавата членка, в която се осъществява вносът в ЕС, или да бъде придружен от заверен превод на посочения език или езици. По искане на държавата членка на местоназначение сертификатите трябва също да се придружават от легален превод на официалния език или езици на съответната държава членка. Възможно е обаче със съгласието на държавата членка да бъде използван официален език на Съюза, различен от собствения ѝ език.

2.   Оригиналът на сертификата трябва да придружава пратката до пристигането ѝ на посоченото в сертификата местоназначение.

3.   В случай на разделяне на пратката всяка част от нея трябва да се придружава от копие на сертификата.

Член 4

Преходна разпоредба

За преходен период до 1 юли 2013 г. пратките от кълнове или семена, предназначени за производство на кълнове и произхождащи или изпратени от трети държави, могат да бъдат внасяни в Съюза без сертификата, предвиден в член 3.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2424.

(5)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(7)  Виж страница 24 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА КЪЛНОВЕ ИЛИ СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЪЛНОВЕ

Image

Image


Top