Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0030

Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО текст от значение за ЕИП

OJ L 178, 28.6.2013, p. 66–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 276 - 316

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj

28.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/66


ДИРЕКТИВА 2013/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 юни 2013 година

относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз определя целите за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда и разумното и рационалното използване на природните ресурси. Това поражда задължение всички действия на Съюза да се съпровождат от висока степен на защита в съответствие с принципа на предпазните мерки и на принципите, че е необходимо да бъдат предприети превантивни действия, че екологичните щети следва да бъдат отстранявани преди всичко при техния източник и че замърсителят трябва да плати.

(2)

Целта на настоящата директива е да намалеят във възможно най-голяма степен случаите на големи аварии при свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и да бъдат ограничени последиците от тях, като по този начин се подобри защитата на морската среда и крайбрежните икономики срещу замърсяване, бъдат определени минимални условия за безопасно проучване и добив на нефт и газ в крайбрежни води и се ограничат евентуалните смущения на собственото производство на енергия в Съюза, както и да бъдат усъвършенствани механизмите за реакция в случай на авария.

(3)

Настоящата директива следва да се прилага не само за бъдещи инсталации и дейности, свързани с нефт и газ в крайбрежни води, но и по отношение на съществуващи инсталации, при спазване на съответните преходни разпоредби.

(4)

Големите аварии при свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води могат да имат унищожителни и необратими последици върху морската и крайбрежната околна среда, както и значително отрицателно въздействие върху крайбрежните икономики.

(5)

Авариите при свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, по-специално аварията в Мексиканския залив през 2010 г., повишиха степента на информираност на обществеността относно рисковете при свързаните с нефт и газ дейности и доведоха до преразглеждане на политиките, насочени към осигуряване на безопасността на тези дейности. Комисията започна преглед на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и изрази първоначалните си виждания относно безопасността им в съобщението „Изправени сме пред предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони“ от 13 октомври 2010 г. Европейският парламент прие резолюции по темата на 7 октомври 2010 г. и 13 септември 2011 г. министрите на енергетиката от държавите членки изразиха своята позиция в заключенията на Съвета от 3 декември 2010 г.

(6)

Рисковете, свързани с големи аварии при свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, са значителни. Като намалява риска от замърсяване на крайбрежните води, настоящата директива следва съответно да допринесе за осигуряването на защитата на морската среда и по-специално за постигането или поддържането на добро екологично състояние най-късно до 2020 г. — цел, определена в Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (3).

(7)

Директива 2008/56/ЕО има сред основните си цели уреждането на сумарните въздействия от всички дейности върху морската околна среда и представлява екологичният стълб на интегрираната морска политика. Тази политика е от значение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, тъй като изисква свързването на конкретните проблеми от всеки стопански сектор с главната цел за осигуряване на задълбочено познаване на океаните, моретата и крайбрежните зони с цел да се разработи съгласуван подход към моретата, като се отчитат всички икономически, екологични и социални аспекти чрез използване на морското пространствено планиране и познанията за морската среда.

(8)

В редица региони на Съюза са създадени отрасли на нефт и газ в крайбрежни води, като има перспективи за нови регионални проекти в крайбрежните води на държавите членки с технологични разработки, позволяващи сондиране в по-трудни условия. Добивът на нефт и газ в крайбрежни води е съществен елемент за сигурността на енергийните доставки в Съюза.

(9)

Действащата различна и разпокъсана регулаторна рамка, приложима спрямо безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в Съюза, и съществуващите практики за безопасност в отрасъла не осигуряват напълно достатъчна гаранция за свеждане до минимум на рисковете от аварии в крайбрежни води навсякъде в Съюза и за своевременно предприемане на най-ефективната реакция в случай на авария в крайбрежните води на държавите членки. При съществуващите режими на отговорност виновното лице не винаги може да бъде категорично установено и то може да няма възможност или да не може да бъде задължено да заплати всички разходи по отстраняване на щетите, които е причинило. Отговорното лице следва винаги да може да бъде ясно установено преди започването на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

(10)

Съгласно Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди (4), свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в Съюза могат да се извършват, при условие че е получено разрешително. В този смисъл от лицензиращия орган се изисква да вземе под внимание техническите и финансовите рискове и ако е необходимо, данните за предходни случаи на ангажиране на отговорността на кандидатите, които искат да получат лицензи за изключителни права за проучване и добив. Необходимо е да се гарантира, че при разглеждане на техническите и финансовите възможности на притежателя на лиценз лицензиращият орган щателно проучва и неговите способности за осигуряване на непрекъсната безопасна и ефективна дейност при всички предвидими условия. При оценката на финансовите способности на субектите, кандидатстващи за разрешително съгласно Директива 94/22/ЕО, държавите членки следва да проверяват дали тези субекти са представили съответните доказателства, че са взети или ще бъдат взети адекватни мерки за покриване на отговорността, породена от големи аварии.

(11)

Необходимо е да се поясни, че титулярите на разрешителни за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води съгласно Директива 94/22/ЕО са и отговорни „оператори“ по смисъла на Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (5), и не следва да делегират задълженията си в това отношение на трето лице, с което са сключили договор.

(12)

Въпреки че генералните разрешителни по Директива 94/22/ЕО гарантират на притежателите на лицензи изключителни права за проучване или добив на нефт или газ в дадена област, обект на лиценз, свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в тази област следва да са подложени на непрекъснат експертен регулаторен надзор от държавите членки, за да се гарантира наличието на ефективни средства за контрол с цел предотвратяването на големи аварии и ограничаването на въздействието им върху хората, околната среда и сигурността на енергийните доставки.

(13)

Свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води следва да се извършват само от оператори, определени от притежателите на лицензи или от лицензиращите органи. Операторът може да бъде трето лице или притежател на лиценз или един от притежателите на лицензи в зависимост от търговските договорености или националните административни изисквания. Операторът следва да е винаги субектът, носещ основната отговорност за безопасността на дейностите, и следва във всички случаи да притежава компетентността да действа в това отношение. Тази роля е различна в зависимост от конкретния етап на дейностите, обхванати от лиценза. Следователно ролята на оператора е да експлоатира сондаж на етапа на проучване и да експлоатира инсталация за производство на етапа на производство. Операторът на сондаж на етапа на проучване и операторът на инсталация за производство за дадена област, обект на лиценз, следва да могат да бъдат един и същ субект.

(14)

Операторите следва да сведат рисковете от голяма авария до практически разумния минимум до степен, при която разходите за по-нататъшното намаляване на риска биха били силно непропорционални спрямо ползите от намаляването. Разумното възможност за практическо прилагане на мерките за намаляване на риска следва да подлежи на постоянен преглед при отчитане на новите знания в областта на науката и технологиите. При оценката дали времето, разходите и усилията не биха били силно непропорционални спрямо ползите от по-нататъшното намаляване на риска, следва да се вземат предвид най-добрите практики във връзка с равнищата на риска, съвместими с извършваните дейности.

(15)

Важно е да се осигури реална възможност за обществеността да участва на ранен етап във вземането на решения във връзка с дейности, които биха могли да имат значително въздействие върху околната среда в Съюза. Тази политика е в съответствие с международните ангажименти на Съюза като Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (6) (Конвенцията от Орхус). Член 6 от Конвенцията от Орхус предвижда участие на обществеността във вземането на решения относно конкретните дейности, изброени в приложение I към нея, както и относно дейности извън списъка, които могат да имат значително въздействие върху околната среда. Член 7 от Конвенцията от Орхус изисква участие на обществеността във връзка с планове и програми, отнасящи се до околната среда.

(16)

Съответни изисквания съществуват и в правните актове на Съюза, отнасящи се до разработването на планове и проекти, по специално в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (7), Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда (8), Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (9) и Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (10). Не за всички свързани с нефт и газ проучвателни дейности в крайбрежни води обаче се прилагат действащите изисквания на Съюза за участие на обществеността. Това се отнася най-вече до вземането на решения, които целят или могат да доведат до започването на проучвателни дейности на непроизводствена инсталация. Освен това тези проучвателни дейности биха могли при определени обстоятелства да имат значително въздействие върху околната среда и процеса на вземане на решения и поради това следва да е възможно участието на обществеността, както е предвидено в Конвенцията от Орхус.

(17)

В Съюза вече има примери за добри стандарти в националните регулаторни практики по отношение на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Въпреки това те се прилагат непоследователно в Съюза, като нито една държава членка досега не е въвела всички най-добри регулаторни практики в законодателството си за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последиците за човешкия живот и здраве и за околната среда. Най-добрите регулаторни практики са необходими за осигуряването на ефективно регулиране, което да гарантира възможно най-високи стандарти за безопасност и да опазва околната среда, и да може да бъде постигнато, наред с другото, чрез съчетаването на свързани функции в рамките на компетентен орган, който може да черпи ресурси от един или повече национални органи.

(18)

В съответствие с Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (11) работниците и/или техни представители следва да бъдат консултирани по въпроси, свързани със безопасността и здравето на работното място, и следва да им бъде дадена възможност да участват в обсъжданията по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето на работното място. Освен това добра практика в Съюза е официалното установяване от държавите членки на механизми за консултации на тристранна основа, включващи компетентния орган, операторите и собствениците и представителите на работниците. Пример за такава официално установена консултация е Конвенцията на Международната организация на труда относно тристранните консултации (международни трудови норми) (№ 144) от 1976 г.

(19)

Държавите членки следва да осигурят на компетентния орган юридически правомощия и подходящи ресурси, които да му позволяват да предприема ефективни, пропорционални и прозрачни действия по изпълнението, включително, когато е целесъобразно, преустановяване на дейностите в случай на незадоволителни резултати в областта на безопасността и опазването на околната среда от страна на операторите и собствениците.

(20)

Следва да бъде осигурена независимостта и обективността на компетентния орган. В това отношение опитът, натрупан вследствие на големи аварии, показва ясно, че организацията на административните правомощия в рамките на държавите членки може да предотврати конфликтите на интереси чрез ясното отделяне на регулаторните функции и свързаните с тях решения относно безопасността в крайбрежни води и околната среда и регулаторните функции, отнасящи се до икономическото развитие на природните ресурси в крайбрежни води, включително лицензирането и управлението на приходите. Подобни конфликти на интереси най-успешно се предотвратяват чрез пълно отделяне на компетентния орган от функциите, свързани с икономическото развитие на природните ресурси в крайбрежни води.

(21)

Пълното отделяне на компетентния орган от икономическото развитие на природните ресурси в крайбрежни води може обаче да бъде непропорционално при ниска интензивност на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води на дадена държава членка. В такъв случай ще се очаква съответната държава членка да предвиди най-подходящите алтернативни мерки, за да гарантира независимостта и обективността на компетентния орган.

(22)

Необходимо е специално законодателство за уреждането на въпросите, свързани с големите опасности във връзка с отрасъла на нефт и газ в крайбрежни води, по-специално по отношение на технологичната безопасност, безопасното съхраняване на въглеводороди, херметичността, предпазването от пожар и взривове, евакуацията, напускането и спасяването, както и ограничаването на въздействието върху околната среда след голяма авария.

(23)

Настоящата директива следва да се прилага, без да се засягат изискванията по други правни актове на Съюза, а именно в областта на безопасността и здравето на работниците на работното място, и по-специално Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (12) и Директива 92/91/ЕИО.

(24)

За дейности, които се осъществяват както на трайно прикрепени, така и на подвижни инсталации, трябва да се прилага режим в крайбрежни води, който да се прилага и за жизнения цикъл на проучвателните и добивните дейности от проектирането до извеждането от експлоатация и окончателното напускане.

(25)

Наличните понастоящем най-добри практики за предотвратяване на големи аварии при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води се основават на подход на определяне на цели и на постигането на желаните резултати чрез задълбочена оценка на риска и надеждни системи за управление.

(26)

В съответствие с най-добрите практики в Съюза операторите и собствениците се насърчават да установят ефективни политики в областта на безопасността и околната среда и да ги приложат чрез всеобхватни системи за управление във връзка с безопасността и околната среда и планове за аварийно реагиране. С цел да разработят подходящи мерки за предотвратяване на големи аварии операторите и собствениците следва изчерпателно и систематично да набележат всички сценарии за големи аварии, свързани с всички опасни дейности, които могат да се провеждат на такава инсталация, включително въздействието върху околната среда вследствие на голяма авария. Тези най-добри практики изискват и оценка на вероятността и последиците и съответно на риска от голяма авария, както и на мерките, необходими за предотвратяването им, както и за аварийно реагиране, в случай че въпреки всичко възникне голяма авария. Оценките на риска и мерките за предотвратяване на големи аварии следва ясно да бъдат описани и събрани в доклада за големите опасности. Докладът за големите опасности следва да допълва документа за безопасност и здраве, посочен в Директива 92/91/ЕИО. С работниците следва да се провеждат консултации на съответните етапи от изготвянето на доклада за големите опасности. Докладът за големите опасности следва да е бил задълбочено оценен и приет от компетентния орган.

(27)

С цел поддържане на ефективен контрол на големите опасности в крайбрежни води на държавите членки докладът за големите опасности следва да се изготвя и при необходимост, да се изменя във връзка с всеки съществен аспект от жизнения цикъл на дадена добивна инсталация, включително при проектирането, работата, дейностите при съвместна работа с други инсталации, промяната на местоположението на инсталацията в крайбрежните води на съответната държава членка, основни промени и крайното напускане. Докладът за големите опасности следва също така да се изготвя за непроизводствени инсталации и да се изменя при необходимост, за да се вземат предвид съществените изменения в инсталацията. Никоя инсталация не следва да се експлоатира в крайбрежните води на държавите членки, освен ако компетентният орган не е приел доклада за големите опасности, представен от оператора или собственика. Приемането на доклада за големите опасности от страна компетентния орган не следва да води до прехвърляне на отговорността за контрола на големите опасности от оператора или собственика към компетентния орган.

(28)

Сондажни дейности следва да се предприемат само на инсталация, на която технически могат да бъдат контролирани всички предвидими опасности на мястото на сондажа и по отношение на която е бил приет доклад за големите опасности.

(29)

В допълнение към използването на подходяща инсталация операторът следва да изготви подробен план на проекта и план за работата, съобразени с конкретните обстоятелства и опасности при всяка сондажна дейност. В съответствие с най-добрите практики в Съюза операторът следва да осигури независима експертна проверка на проекта на сондажа. Операторът следва да изпрати своевременно на компетентния орган уведомление относно плановете за сондажа, за да може компетентният орган да предприеме необходимите действия по отношение на планираната сондажна дейност. Държавите членки могат да въведат по-строги национални изисквания в това отношение преди започването на сондажна дейност.

(30)

За гарантиране на безопасността на проекта и непрекъснатата безопасност на дейностите от отрасъла се изисква да бъдат спазвани най-добрите практики, определени в официалните стандарти и ръководства. Тези стандарти и ръководства следва да се актуализират съобразно новите знания и разработки, за да се осигури непрекъснато усъвършенстване. Операторите, собствениците и компетентните органи следва да си сътрудничат за определянето на приоритетите за изготвяне на нови или усъвършенствани стандарти и ръководства с оглед опита от аварията на платформата „Deepwater Horizon“ и други големи аварии. Предвид установените приоритети следва незабавно да бъде възложено изготвянето на нови и усъвършенствани стандарти и ръководства.

(31)

Поради сложния характер на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води прилагането на най-добрите практики от страна на операторите и собствениците изисква наличието на схема за независима проверка на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда през целия жизнен цикъл на инсталацията, включително на етапа на проектиране при производствени инсталации.

(32)

Доколкото подвижните крайбрежни сондажни съоръжения са в движение и следва да се считат за кораби, за тях се прилагат международните морски конвенции, по-специално Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) или равностойните стандарти на приложимия текст на Кодекса за изграждането и оборудването на подвижни крайбрежни сондажни съоръжения (MODU Code). Когато са в движение в крайбрежни води, за подобни подвижни крайбрежни сондажни съоръжения се прилага и правото на Съюза относно държавния пристанищен контрол и изискванията на държавата на знамето. Настоящата директива урежда онези съоръжения, които са разположени в крайбрежни води за целите на дейностите по сондиране, добив или други свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

(33)

В доклада за големите опасности следва, наред с другото, да се отчитат рисковете за околната среда, включително въздействието на климатичните условия и изменението на климата върху дългосрочната издръжливост на инсталациите. Като се има предвид, че свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в една държава членка могат да имат значително неблагоприятно въздействие върху околната среда в друга държава членка, е необходимо да се предвидят и прилагат специални разпоредби в съответствие с Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо (Финландия) на 25 февруари 1991 г. Държавите членки с крайбрежни води, които не участват в свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, следва да определят звена за контакт с цел улесняване на ефективното сътрудничество в тази област.

(34)

Операторите следва незабавно да уведомяват държавите членки за възникването или за възможното възникване на голяма авария, за да може съответната държава членка да реагира по подходящ начин. За тази цел операторите следва да включат в уведомлението подходящи и достатъчни данни относно географското местоположение, мащаба и естеството на възникналата или неизбежната голяма авария, своята собствена реакция и най-неблагоприятния сценарий за развитие на ситуацията, включително възможността за надхвърляне на териториалните граници.

(35)

За да се осигури ефективна реакция при извънредни ситуации, операторите следва да изготвят вътрешни планове за аварийно реагиране, които са съобразени с обекта и се основават на сценариите за рисковете и опасностите, набелязани в доклада за големите опасности, да ги представят пред своя компетентен орган и да поддържат ресурсите, необходими за бързото изпълнение на тези планове при необходимост. Във връзка с подвижните сондажни съоръжения в крайбрежни води операторите трябва да направят необходимото плановете за аварийно реагиране на собствениците за инсталацията да бъдат изменяни при необходимост, така че да са приложими за конкретното местоположение и опасности, свързани с експлоатацията на сондажа. Тези изменения следва да бъдат включени в уведомлението за сондажни дейности. Достатъчната наличност на ресурси за аварийно реагиране следва да се оценява спрямо капацитета за разполагането им на мястото на аварията. Операторите следва да осигурят и редовно да проверяват готовността и ефективността на ресурсите за аварийно реагиране. В надлежно обосновани случаи мерките за реагиране могат да се основават на бързия превоз към отдалечени места на оборудване за реагиране, като устройства за овладяване, и други ресурси.

(36)

Най-добрата световна практика изисква притежателите на лицензи, операторите и собствениците да поемат основната отговорност за контрола на рисковете, които пораждат със своите дейности, включително дейностите, осъществявани от изпълнители от тяхно име, и за тази цел да установят в рамките на корпоративна политика за предотвратяване на големи аварии механизми и най-висока степен на корпоративна ангажираност за прилагането на въпросната политика последователно в рамките на организацията в Съюза и извън него.

(37)

От отговорните оператори и собственици следва да се очаква да провеждат своите дейности в световен мащаб в съответствие с най-добрите практики и стандарти. Последователното прилагане на тези най-добри практики и стандарти следва да стане задължително в рамките на Съюза, като е желателно регистрираните на територията на държавите членки оператори и собственици да прилагат корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии, когато извършват дейности извън крайбрежните води на държавите членки, доколкото това е възможно в рамките на приложимата национална правна рамка.

(38)

Като отчитат, че може да не е възможно да се осигури прилагането извън Съюза на корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии, държавите членки следва да гарантират, че операторите и собствениците отразяват своите свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води извън Съюза в документите относно корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии.

(39)

Информацията относно големи аварии при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води извън Съюза може да спомогне за по-успешното разбиране на евентуалните причини за тях, за насърчаване извличането на основни поуки и за по-нататъшното развитие на регулаторната рамка. Поради това всички държави членки, включително държавите членки без излаз на море и държавите членки с крайбрежни води, които нямат свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води или не лицензират такива дейности, следва да изискват доклади за големите аварии, възникнали извън Съюза с участието на дружества, регистрирани на тяхна територия, и следва да обменят тази информация на равнището на Съюза. Изискването за такива доклади не следва да засяга аварийното реагиране или правните производства, свързани с аварията. Вместо това тези доклади следва да се съсредоточават върху значението на аварията за по-нататъшното повишаване на безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в Съюза.

(40)

Държавите членки следва да очакват от операторите и собствениците, при спазване на най-добрите практики, да установят отношения на ефективно сътрудничество с компетентния орган, като подкрепят най-добрите регулаторни практики на този орган, както и да проявяват активност при осигуряването на най-високите равнища на безопасност, включително при необходимост — като спират дейности, без да е необходима намесата на компетентния орган.

(41)

За да се гарантира, че нито един проблем във връзка с безопасността не е подценен или пренебрегнат, е важно да се създадат и насърчават подходящи средства за поверително сигнализиране на тези проблеми и за защита на подаващите сигналите. Държавите членки не могат да осигурят прилагането на правила извън Съюза, но тези средства следва да дадат възможност лица, които участват в свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води извън Съюза, да сигнализират за евентуални проблеми.

(42)

Обменът на съпоставими данни между държавите членки е трудно осъществим и ненадежден поради липсата на единен формат за докладване на данните във всички държави членки. Наличието на единен формат за докладване на данни от операторите и собствениците на държавите членки би осигурило прозрачност на резултатите на операторите и собствениците във връзка с безопасността и околната среда, би предоставило достъп на обществеността до относима и съпоставима в целия Съюз информация относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и би улеснило разпространението на поуките, извлечени от големи аварии и предаварийни ситуации.

(43)

За да се осигурят еднакви условия за обмен на информация и насърчаване прозрачността на резултатите от дейността на отрасъла на нефт и газ в крайбрежни води, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на формата и това какви данни да бъдат обменяни и предоставяни на обществеността. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (13).

(44)

За приемането на съответните актове за изпълнение следва да се използва процедурата по консултиране, тъй като тези актове са главно от чисто практическо естество. Следователно използването на процедурата по разглеждане не би било оправдано.

(45)

С цел засилване на общественото доверие в надеждността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в рамките на Съюза държавите членки следва да представят на Комисията периодични доклади за дейността и инцидентите. Комисията следва периодично да публикува доклади за равнищата на дейността в Съюза и тенденциите в резултатите във връзка с безопасността и опазването на околната среда в отрасъла на нефт и газ в крайбрежни води. Държавите членки следва незабавно да информират за големи аварии Комисията и всяка друга държава членка, чиято територия или води са засегнати, както и заинтересованата общественост.

(46)

Опитът показва, че за да се осигури поверителност на чувствителната информация, е необходимо да се насърчава откритият диалог между компетентния орган и съответния оператор и собственик. За тази цел диалогът между операторите и собствениците и всички държави членки следва да се основава на съответните действащи международни правни инструменти и на правото на Съюза относно достъпа до информация от значение за околната среда, за която се прилага някое първостепенно изискване за безопасност и опазване на околната среда.

(47)

Значението на сътрудничеството между органите по дейностите в крайбрежни води личи ясно от дейността на Форума на институциите по морските дейности в Северно море и Международния форум на регулаторите. Подобно сътрудничество в Съюза е установено в рамките на експертна група — Групата на компетентните органи на ЕС по въпросите на добива на нефт и газ в морски райони (14), чиято цел е насърчаването на ефикасното сътрудничество между националните представители и Комисията, включително чрез разпространяването на най-добрите практики и оперативна информация, установяването на приоритетите за повишаване на стандартите и за даване на становища на Комисията относно реформите в областта на регулирането.

(48)

Аварийното реагиране и планирането на действията при големи аварии следва да стане по-ефективно посредством систематично и планирано сътрудничество между държавите членки, от една страна, и между държавите членки и отрасъла на нефт и газ, от друга страна, както и чрез обмена на съвместими ресурси за аварийно реагиране, включително експертен опит. При необходимост за реагирането и планирането следва да се използват и наличните ресурси и помощта, осигурени от Съюза, по-специално чрез Европейската агенция по морска безопасност (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 (15), и механизма на Съюза за гражданска защита, установен с Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета (16). Държавите членки следва също така да могат да потърсят допълнителна подкрепа от Агенцията чрез механизма на Съюза за гражданска защита.

(49)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1406/2002 Агенцията се създава с цел осигуряване на високо, уеднаквено и ефективно равнище на морска безопасност и предотвратяване на замърсяване, причинено от кораби в рамките на Съюза, както и реагиране на замърсяване на морската среда, причинено от инсталации за нефт и газ.

(50)

При изпълнението на задълженията по настоящата директива следва да се има предвид фактът, че морските води, попадащи под суверенитета или суверенните права и юрисдикцията на държавите членки, съставляват неразделна част от четирите морски региона, посочени в член 4, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, а именно Балтийско море, Североизточният Атлантически океан, Средиземно море и Черно море. Поради тази причина Съюзът следва приоритетно да засили координацията с трети държави, които имат суверенитет или суверенни права и юрисдикция върху морските води в тези морски региони. Подходящи рамки за сътрудничество са регионалните морски конвенции по смисъла на член 3, точка 10 от Директива 2008/56/ЕО.

(51)

По отношение на Средиземно море във връзка с настоящата директива бяха предприети необходимите действия за присъединяване на Съюза към Протокола относно опазването на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (17) („Протоколът за крайбрежните води“) към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието („Конвенцията от Барселона“), сключена с Решение 77/585/ЕИО на Съвета (18).

(52)

Арктическите води представляват съседна морска среда с особено значение за Съюза и играят важна роля за смекчаване на въздействието на изменението на климата. Сериозните екологични проблеми във връзка с арктическите води изискват специално внимание, за да се осигури опазване на околната среда в Арктика по отношение на всякакъв вид свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, включително проучвателните дейности, като се има предвид рискът от големи аварии и необходимостта от ефективно реагиране. Държавите членки, които са членове на Арктическия съвет, се поощряват активно да насърчават най-високите стандарти за екологична безопасност в тази уязвима и уникална екосистема чрез създаването на международни правни инструменти във връзка с предотвратяването, готовността и реагирането на замърсяване с нефт на морската среда в Арктика, както и като се основават, наред с другото, на работата на специалната група, създадена от Арктическия съвет, и съществуващите насоки на Арктическия съвет относно свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

(53)

Националните външни планове за аварийно реагиране следва да се основават на оценка на риска, като се съобразяват докладите за големите опасности за инсталациите, разположени в съответните крайбрежни води. Държавите членки следва да вземат предвид последните актуализирани насоки за оценка и картографиране на риска за целите на управлението на бедствия, подготвени от Комисията.

(54)

Ефективната реакция при извънредни ситуации изисква незабавни действия от страна на оператора и собственика и тясно сътрудничество с организациите на държавите членки за аварийно реагиране, които координират включването на допълнителни ресурси за аварийно реагиране в зависимост от развитието на ситуацията. Реакцията следва да включва и пълно разследване на аварията, което следва да започне незабавно, така че да се осигури минимална загуба на важна информация и доказателства. След възникването на извънредна ситуация държавите членки следва да направят съответните заключения и да вземат всички необходими мерки.

(55)

От решаващо значение е цялата относима информация, включително техническите данни и параметри, да е на разположение за последващото разследване. Държавите членки следва да осигурят събирането на съответните данни в хода на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и, в случай на авария — за обезпечаване на сигурността на данните и по-интензивното им събиране. Във връзка с това държавите членки следва да насърчават използването на подходящи технически средства с цел да се подобри надеждността и съхраняването на данни от значение, както и да се предотврати евентуалното им манипулиране.

(56)

За да се осигури ефективно изпълнение на изискванията на настоящата директива, следва да бъдат въведени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушения.

(57)

С цел адаптирането на някои приложения, за да бъде включена допълнителна информация, която може да се окаже необходима в контекста на техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на изискванията в някои приложения към настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(58)

Определението за щети на водите в Директива 2004/35/ЕО следва да бъде изменено, за да стане възможно отговорността на притежателите на лицензи по смисъла на посочената директива да се прилага по отношение на морските води на държавите членки, определени в Директива 2008/56/ЕО.

(59)

Много от разпоредбите на настоящата директива не се отнасят за държавите членки без излаз на море, а именно Австрия, Люксембург, Словакия, Унгария и Чешката република. Желателно е обаче при двустранните си контакти с трети държави и със съответните международни организации тези държави членки да утвърждават принципите и високите стандарти, съществуващи в правото на Съюза във връзка с безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

(60)

Не всички държави членки с крайбрежни води позволяват извършването на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води в рамките на своята юрисдикция. Тези държави членки не участват в лицензирането и предотвратяването на големи аварии при такива дейности. Следователно транспонирането и прилагането на всички разпоредби на настоящата директива от страна на тези държави членки би било непропорционално и ненужно задължение. Въпреки това аварии по време на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води могат да засегнат и техните брегове. Затова тези държави членки следва, наред с другото, да бъдат подготвени да реагират и да разследват случаи на големи аварии и следва да си сътрудничат посредством звена за контакт с други засегнати държави членки и със съответните трети държави.

(61)

Предвид географското си положение държавите членки без излаз на море не участват в лицензирането или предотвратяването на големи аварии при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, нито могат да бъдат засегнати от подобни аварии в крайбрежните води на други държави членки. Поради това те не следва да бъдат задължавани да транспонират по-голямата част от разпоредбите на настоящата директива. Въпреки това, когато дадено дружество, което пряко или чрез свое дъщерно дружество извършва свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води извън Съюза, е регистрирано в държава членка без излаз на море, е необходимо тази държава членка да изиска от посоченото дружество да представи доклад за авариите, които биха могли да възникнат при такива дейности, който може да бъде предмет на обмен на равнището на Съюза с цел всички заинтересовани лица в Съюза да се ползват от опита, натрупан в резултат на такива аварии.

(62)

Освен мерките, въведени с настоящата директива, Комисията следва да проучи и други подходящи средства за по-успешно предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последиците от тях.

(63)

Операторите следва да си осигурят достъп до достатъчно материални, човешки и финансови ресурси за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях. Тъй като обаче никакви съществуващи инструменти за финансово обезпечение, включително договорености за споделяне на риска, не могат да обхванат всички възможни последици от големи аварии, Комисията следва да направи допълнителен анализ и проучвания на подходящите мерки за осигуряване на достатъчно надежден режим на отговорността за щети при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, изисквания относно финансовия капацитет, включително наличието на подходящи инструменти за финансово обезпечение или други средства. Това може да включва проучване на осъществимостта на схема за взаимно компенсиране. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за заключенията си, придружен при необходимост от предложения.

(64)

На равнището на Съюза е важно техническите стандарти да бъдат допълнени от съответната правна рамка от законодателство относно безопасността на продуктите и тези стандарти да се прилагат по отношение на всички инсталации в крайбрежни води на държавите членки, а не само по отношение на неподвижните производствени инсталации. Ето защо Комисията следва да направи допълнителен анализ на стандартите за безопасност на продуктите, приложими по отношение на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

(65)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на минимални изисквания за предотвратяването на големи аварии при свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и ограничаването на последиците от такива аварии, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и следователно, предвид обхвата и последиците на предложеното действие, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящата директива установява минималните изисквания за предотвратяване на големи аварии при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за ограничаване на последиците от такива аварии.

2.   Настоящата директива не засяга правото на Съюза, отнасящо се до безопасността и здравето на работниците на работното място, по-специално директиви 89/391/ЕИО и 92/91/ЕИО.

3.   Настоящата директива не се засяга директиви 94/22/ЕО, 2001/42/ЕО, 2003/4/ЕО (19), 2003/35/ЕО, 2010/75/ЕС (20) и 2011/92/ЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива:

1)

„голяма авария“ по отношение на инсталация или свързана инфраструктура означава:

а)

инцидент, включващ взрив, пожар, изгубване контрола върху сондаж или изпускане на нефт, газ или опасни вещества, които водят или е силно вероятно да доведат до смъртни случаи или сериозни наранявания на лица;

б)

инцидент, пораждащ сериозни щети за инсталацията или свързаната инфраструктура, който води или е силно вероятно да доведе до смъртни случаи или сериозни наранявания на лица;

в)

всякакъв друг инцидент, водещ до смърт или сериозно нараняване на пет или повече лица, които са на инсталация в крайбрежни води, където е разположен източникът на опасност, или които участват в свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води във връзка с инсталацията или свързаната инфраструктура; или

г)

всеки значителен екологичен инцидент, възникнал в резултат от инциденти, посочени в букви а), б) и в).

За да се определи дали даден инцидент съставлява голяма авария по буква а), б) или г), инсталациите, на които обикновено няма човешко присъствие, се приемат за инсталации, на които има човешко присъствие;

2)

„в крайбрежни води“ означава разположен в териториално море, в изключителна икономическа зона или на континенталния шелф на държавите членки по смисъла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

3)

„свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води“ означава всички дейности във връзка с инсталация или свързана инфраструктура, включително тяхното проектиране, планиране, изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация, отнасящи се до проучване и добив на нефт и газ, но без пренос на нефт и газ от един бряг до друг;

4)

„риск“ означава комбинацията от вероятността за настъпване на дадено събитие и последиците от него;

5)

„оператор“ означава субектът, определен от притежателя на лиценз или от лицензиращия орган за осъществяването на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, включително планирането и изпълнението на сондажна дейност или управлението и контрола на функциите на дадена производствена инсталация;

6)

„подходящ“ означава правилен или напълно уместен за дадено изискване или ситуация — включително въз основа на оценка на пропорционалните усилия и разходи, основаващ се на обективни доказателства и доказан чрез анализ, сравнение с подходящи стандарти или други решения, които са били използвани при сравними ситуации от други органи или отрасли;

7)

„субект“ означава всяко физическо или юридическо лице или група от такива лица;

8)

„приемлив“ във връзка с риск означава ниво на риск, по отношение на което времето, разходите или усилията за по-нататъшното му намаляване биха били силно непропорционални спрямо ползите от подобно намаляване. При оценката дали времето, разходите или усилията биха били силно непропорционални спрямо ползите от по-нататъшното намаляване на риска се вземат предвид най-добрите практики във връзка с нивата на риска, съвместими с начинанието;

9)

„лиценз“ означава разрешително за извършване на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води съгласно Директива 94/22/ЕО;

10)

„област, обект на лиценз“ означава географската област, обхваната от лиценза;

11)

„притежател на лиценз“ означава лице, което притежава лиценз или лица, съпритежатели на лиценз;

12)

„изпълнител“ означава всеки субект, с който операторът или собственикът е сключил договор за изпълнение на конкретни задачи от името на оператора или на собственика;

13)

„лицензиращ орган“ означава публичният орган, който е отговорен за издаването на разрешителни или за контрола върху използването им, както е предвидено в Директива 94/22/ЕО;

14)

„компетентен орган“ означава публичният орган, определен съгласно настоящата директива и отговарящ за изпълнението на задълженията, възложени му с настоящата директива. Компетентният орган може да се състои от една или повече публични структури;

15)

„проучване“ означава сондирането в даден участък и всички съответни свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, необходими на етапа преди свързаните с добива дейности;

16)

„добив“ означава извличане в крайбрежни води на нефт и газ от подземните слоеве на област, обект на лиценз, включително преработката на нефт и газ в крайбрежни води и техния пренос чрез свързана инфраструктура;

17)

„непроизводствена инсталация“ означава инсталация, различна от инсталация, която се използва за добив на нефт и газ;

18)

„общественост“ означава един или повече субекти и — в съответствие с националното законодателство или практика — техните сдружения, организации или групи;

19)

„инсталация“ означава стационарно, трайно прикрепено или подвижно съоръжение или комбинация от съоръжения, постоянно свързани помежду си с мостове или други конструкции, използвани за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води или във връзка с такива дейности. Инсталациите включват подвижни крайбрежни сондажни съоръжения единствено когато са разположени в крайбрежни води за целите на дейностите по сондаж, добив или други свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води;

20)

„производствена инсталация“ означава инсталация, която се използва за добив;

21)

„свързана инфраструктура“ означава, в рамките на зоната на безопасност или в рамките на съседна зона на по-голямо разстояние от инсталацията, определено по преценка на държавата членка:

а)

всеки сондаж и свързани структури, допълнителни съоръжения и устройства, свързани с инсталацията;

б)

всякаква апаратура и обекти, разположени на главната конструкция на инсталацията или прикрепени към нея;

в)

всякаква прикрепена към тръбопровода апаратура и обекти;

22)

„приемане“ във връзка с доклада за големи опасности означава писменото съобщение от компетентния орган до оператора или собственика, че ако бъде изпълнен по описания в него начин, докладът отговаря на изискванията на настоящата директива. Приемането не предполага прехвърляне на отговорността за контрола на големите опасности към компетентния орган;

23)

„голяма опасност“ означава ситуация, която може да доведе до голяма авария;

24)

„сондажна дейност“ означава всяка дейност, свързана със сондаж, която би могла да доведе до случайно изпускане на вещества, които биха могли да предизвикат голяма авария, включително пробиването на сондаж, ремонтът или промяната на сондаж, спирането на сондажни дейности или окончателното напускане на сондаж;

25)

„комбинирана дейност“ означава дейност, осъществявана от инсталация съвместно с друга инсталация или инсталации за цели, свързани с другата или другите инсталации, която оказва съществено въздействие върху рисковете за безопасността на хората или опазването на околната среда на някоя инсталация или на всички тях;

26)

„зона на безопасност“ означава площта в периметър от 500 метра от всяка част на инсталацията, установена от държавата членка;

27)

„собственик“ означава субект, на който нормативно е възложен контролът върху дейността на непроизводствена инсталация;

28)

„вътрешен план за аварийно реагиране“ означава план, изготвен от оператора или собственика съгласно изискванията на настоящата директива относно мерките за предотвратяване на разрастването или за ограничаване на последиците от голяма авария при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води;

29)

„независима проверка“ означава оценка и потвърждаване на точността на конкретни писмени декларации от субект или организационно подразделение на оператора или собственика, което не се контролира или влияе от субекта или организационното подразделение, използващо декларациите;

30)

„съществено изменение“ означава:

а)

при доклад за големи опасности — изменение на основанието, въз основа на което е бил приет първоначалният доклад, включително, наред с другото, материалните промени, наличието на нови знания или технологии и измененията в оперативното управление;

б)

при уведомление за сондажни дейности или за комбинирани дейности — изменение на основанието, въз основа на което е било подадено първоначалното уведомление, включително, наред с другото, материалните промени, замяната на инсталацията с друга, наличието на нови знания или технологии и измененията в оперативното управление;

31)

„започване на дейностите“ означава моментът във времето, в който инсталацията или свързаната инфраструктура е включена за първи път в дейностите, за които е предназначена;

32)

„ефективност на реагирането при нефтен разлив“ означава ефективност на системите за реагиране при нефтен разлив, определена въз основа на анализ на честотата, продължителността и графика на условията на околната среда, които биха попречили да се реагира. Оценката на ефективността на реагирането при нефтен разлив се изразява като процент от време, през което тези условия не са налице, и включва описание на оперативните ограничения за засегнатите инсталации вследствие на тази оценка;

33)

„критични елементи във връзка с безопасността и околната среда“ означава части на дадена инсталация, включително компютърните програми, чиято цел е да предотвратят или да ограничат последиците от голяма авария или чиято неизправност би могла да причини голяма авария или да допринесе съществено за такава авария;

34)

„тристранна консултация“ означава официална договореност за осигуряване на диалог и сътрудничество между компетентния орган, операторите и собствениците и представителите на работниците;

35)

„отрасъл“ означава субекти, които пряко участват в свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води по настоящата директива или чиято дейност е пряко свързана с такива дейности;

36)

„външен план за аварийно реагиране“ означава местна, национална или регионална стратегия за предотвратяване на разрастването или за ограничаване на последиците от голяма авария при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води с използване на всички ресурси, с които разполага операторът, описани в съответния вътрешен план за аварийно реагиране, както и всякакви допълнителни ресурси, осигурени от държавите членки;

37)

„значителен екологичен инцидент“ означава инцидент, който води или може да доведе до сериозни неблагоприятни въздействия върху околната среда в съответствие с Директива 2004/35/ЕО.

ГЛАВА II

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ ПРИ СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ГАЗ ДЕЙНОСТИ В КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ

Член 3

Основни принципи на управлението на риска при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води

1.   Държавите членки изискват от операторите да осигурят предприемането на всички подходящи мерки за предотвратяване на големи аварии при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

2.   Държавите членки правят необходимото операторите да не се освобождават от задълженията си по настоящата директива поради факта, че действията или пропуските, които водят или допринасят за големи аварии, се дължат на изпълнители.

3.   В случай че възникне голяма авария, държавите членки правят необходимото операторите да вземат всички подходящи мерки за ограничаване на последиците от нея за човешкото здраве и околната среда.

4.   Държавите членки изискват от операторите да направят необходимото свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води да се извършват въз основа на системно управление на риска, така че остатъчните рискове от големи аварии за хората, околната среда и ресурсите в инсталации в крайбрежни води да са приемливи.

Член 4

Съображения във връзка с безопасността и околната среда, отнасящи се до лицензите

1.   Държавите членки правят необходимото решенията за даване или прехвърляне на лицензи за извършване на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води да бъдат съобразени със способността на кандидата за лиценз да спазва изискванията за дейностите в рамките на лиценза, предвидени в съответните разпоредби на правото на Съюза, и по-специално в настоящата директива.

2.   По-специално, когато се оценява техническата и финансова способност на кандидата за лиценз, се взема надлежно предвид следното:

а)

рисковете, опасностите и всяка друга относима информация във връзка със съответната област, обект на лиценз, включително, ако е необходимо, разходите, свързани с увреждането на морската среда, посочени в член 8, параграф 1, буква в) от Директива 2008/56/ЕО;

б)

конкретния етап на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води;

в)

финансовите възможности на кандидата, включително всякакви финансови обезпечения, за покриване на отговорността, която може да бъде породена от въпросните свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, включително отговорността за евентуални икономически вреди, когато националното право предвижда подобна отговорност;

г)

наличната информация относно резултатите във връзка с безопасността и околната среда на кандидата, включително по отношение на големи аварии, доколкото е приложимо за дейностите, за които е поискан лицензът.

Преди да издаде или прехвърли лиценз за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, лицензиращият орган се консултира с компетентния орган, ако е целесъобразно.

3.   Държавите членки правят необходимото лицензиращият орган да не издава лиценз, докато не се увери въз основа на представени от кандидата доказателства, че кандидатът вече е предприел или ще предприеме достатъчни мерки въз основа на правила, решение за които вземат държавите членки, за покриване на отговорността, която може да бъде породена от извършвани от кандидата свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Тази мерки трябва да са приложими и ефективни при започването на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Държавите членки изискват от кандидатите да представят по подходящ начин доказателства за техническия и финансов капацитет и всякаква друга информация от значение за областта, обхваната от лиценза, и конкретния етап на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

Държавите членки преценяват дали мерките по първа алинея са достатъчни да се установи дали кандидатът притежава достатъчно финансови ресурси за незабавното въвеждане и непрекъснатото поддържане на всички мерки, необходими за ефективното аварийно реагиране и последващото отстраняване на щетите.

Държавите членки улесняват установяването на устойчиви финансови инструменти и други мерки с цел да подпомогнат кандидатите за лицензи да докажат своя финансов капацитет съгласно първа алинея.

Държавите членки установяват най-малко процедури, гарантиращи бързата обработка по подходящ начин на претенциите за обезщетение, включително по отношение на изплащането на обезщетение за трансгранични инциденти.

Държавите членки изискват от притежателите на лиценз да поддържат достатъчен капацитет за посрещане на финансовите си задължения, произтичащи от отговорност за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

4.   Операторът се определя от лицензиращия орган или от притежателя на лиценз. Когато операторът се определя от притежателя на лиценз, лицензиращият орган се уведомява за това предварително. В такива случаи лицензиращият орган, при необходимост като се консултира с компетентен орган, може да възрази срещу определянето на оператора. В случай на такова възражение държавите членки изискват от притежателя на лиценз да определи подходящ друг оператор или да поеме задълженията на оператора по смисъла на настоящата директива.

5.   Лицензионните процедури за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, отнасящи се до определена област, обект на лиценз, се организират така, че информацията, събрана в резултат на проучвателни дейности, да може да бъде проучена от държавите членки преди започване на добива.

6.   Когато се оценяват техническите и финансовите способности на кандидата за лиценз, се обръща специално внимание на чувствителната в екологично отношение морска и крайбрежна среда, по-специално екосистемите, които изпълняват важна роля за смекчаването и приспособяването към изменението на климата, като солените блата и пластовете морска трева, както и защитените морски зони като специалните защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (21), специалните защитени зони съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (22), както и защитените морски зони, договорени от Съюза или съответните държави членки в рамките на международните или регионалните споразумения, по които те са страни.

Член 5

Участие на обществеността във връзка с въздействието върху околната среда на планирани проучвателни дейности за нефт и газ в крайбрежни води

1.   Пробиването на проучвателен сондаж от непроизводствена инсталация не започва, преди съответните органи на държавите членки да са осигурили реално участие на обществеността на ранен етап във връзка с евентуалното въздействие върху околната среда на планирани свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води съгласно други правни актове на Съюза, по-специално директиви 2001/42/ЕО или 2011/92/ЕС, в зависимост от случая.

2.   Когато не е било осигурено участие на обществеността съгласно параграф 1, държавите членки осигуряват предприемането на следните мерки:

а)

обществеността се информира, чрез публични обявления или други подходящи средства като електронни медии, за това къде се планира да бъдат разрешени проучвателни дейности;

б)

установява се заинтересованата общественост, включително онази част от обществеността, която е засегната или има вероятност да бъде засегната от решението за разрешаване на проучвателните дейности, или която има интерес от това решение, включително съответните неправителствени организации, като например организациите, подкрепящи опазването на околната среда, и други организации от значение;

в)

съответната информация за такива планирани дейности се предоставя на обществеността, включително, наред с другото, информация относно правото на участие във вземането на решения и за това до кого могат да бъдат изпращани бележки и въпроси;

г)

обществеността има право да прави бележки и да изразява мнения по времето, когато все още са възможни всякакви варианти, преди да бъде взето решение за разрешаване на проучвателните дейности;

д)

при вземането на решения по буква г) надлежно се вземат предвид резултатите от участието на обществеността; и

е)

след като е разгледала бележките и мненията на обществеността, съответната държава членка незабавно информира обществеността за взетите решения и за мотивите и съображенията, на които те се основават, включително информация за процеса на участие на обществеността.

Предвиждат се разумни срокове, с които се осигурява достатъчно време за всеки един от различните етапи на участието на обществеността.

3.   Настоящият член не се прилага за области, по отношение на които е издаден лиценз преди 18 юли 2013 г.

Член 6

Свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води в границите на областите, обект на лиценз

1.   Държавите членки правят необходимото производствените инсталации и свързаната инфраструктура да бъдат експлоатирани единствено в области, обект на лиценз, и само от оператори, определени за тази цел съгласно член 4, параграф 4.

2.   Държавите членки изискват от притежателите на лицензи да гарантират, че операторът разполага с капацитет за спазване на изискванията за конкретната дейност в рамките на лиценза.

3.   През цялото времетраене на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води държавите членки изискват от притежателите на лиценз да предприемат всички разумни стъпки за осигуряване от страна на оператора на спазването на изискванията и изпълнението на функциите и задълженията по настоящата директива.

4.   Когато компетентният орган констатира, че операторът вече не е в състояние да спазва съответните изисквания съгласно настоящата директива, се информира лицензиращият орган. След това лицензиращият орган уведомява за това притежателя на лиценза, който поема отговорността за изпълнението на съответните задължения и незабавно предлага на лицензиращия орган заместващ оператор.

5.   Държавите членки правят необходимото дейностите, свързани с производствени или непроизводствени инсталации, да не започват или да не продължават, преди компетентният орган да приеме доклада за големите опасности в съответствие с настоящата директива.

6.   Държавите членки правят необходимото сондажните дейности или комбинираните дейности да не започват или да не продължават, преди докладът за големите опасности за включените инсталации да е приет в съответствие с настоящата директива. Освен това тези дейности не може да започват или да продължат, ако до компетентния орган не е подадено уведомление за сондажни дейности или уведомление за комбинирани дейности съгласно член 11, параграф 1, буква з) или и) съответно, или ако компетентният орган направи възражения относно съдържанието на уведомлението.

7.   Държавите членки правят необходимото за установяването на зона на безопасност около всяка инсталация и за забрана на влизането или пребиваването на плавателни съдове в тази зона на безопасност.

Тази забрана обаче не се прилага за плавателни съдове, които влизат или пребивават в зоната на безопасност:

а)

във връзка с полагането, проверката, изпробването, ремонта, поддръжката, поправката, подмяната или демонтирането на всякакви подводни кабели или тръбопроводи в зоната на безопасност или близо до нея;

б)

да предоставят услуги или да превозват лица или стоки към или от инсталация в зоната на безопасност;

в)

съгласно указанията на държавата членка да извършват проверка на инсталации или свързана инфраструктура в зоната на безопасност;

г)

във връзка със спасяване или в опит за спасяване на човешки живот или имущество;

д)

поради неблагоприятни метеорологични условия;

е)

в случай на бедствие; или

ж)

със съгласието на оператора, на собственика или на държавата членка, в която е разположена зоната на безопасност.

8.   Държавите членки създават механизъм за ефективно участие в рамките на тристранни консултации на компетентния орган, операторите и собствениците и представителите на работниците при изготвянето на стандартите и политиките, отнасящи се до предотвратяването на големи аварии.

Член 7

Отговорност за екологични щети

Без да се засяга съществуващият обхват на отговорността във връзка с предотвратяването и отстраняването на екологични щети съгласно Директива 2004/35/ЕО, държавите членки правят необходимото притежателят на лиценз да носи имуществена отговорност за предотвратяването и отстраняването на екологични щети по смисъла на настоящата директива, причинени от свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, осъществявани от притежателя на лиценз или оператора, или от тяхно име.

Член 8

Определяне на компетентния орган

1.   Държавите членки определят компетентен орган, натоварен със следните регулаторни функции:

а)

оценка и приемане на доклади за големите опасности, оценка на уведомления за проекти, оценка на уведомления за сондажни дейности или за комбинирани дейности, както и на други подобни документи, които му се представят;

б)

надзор върху спазването на настоящата директива от страна на операторите и собствениците, включително инспекции, разследвания и действия по изпълнението;

в)

консултиране на други органи или ведомства, включително на лицензиращия орган;

г)

съставяне на годишни планове съгласно член 21;

д)

изготвяне на доклади;

е)

сътрудничество с компетентните органи или със звената за контакт по член 27.

2.   Във всеки един момент държавите членки гарантират независимостта и обективността на компетентния орган при изпълнението на регулаторните му функции, и по-специално по отношение на параграф 1, букви а), б) и в). Също така се предотвратяват конфликтите на интереси между регулаторните функции на компетентния орган, от една страна, и от друга страна, регулаторните функции, отнасящи се до икономическото развитие на природните ресурси в крайбрежни води и лицензирането на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в държавите членки, както и събирането и управлението на приходите от тези дейности.

3.   За постигането на целите по параграф 2 държавите членки изискват регулаторните функции на компетентния орган да се изпълняват в рамките на орган, който е независим от която и да е от функциите на държавата членка, свързани с икономическото развитие на природните ресурси в крайбрежни води и лицензирането на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води в рамките на държавата членка, както и със събирането и управлението на приходите от тези дейности.

Въпреки това, когато общият брой на инсталациите, на които обикновено има човешко присъствие, е по-малък от шест, заинтересованата държава членка може да реши да не прилага първата алинея. Подобно решение не засяга задълженията ѝ по параграф 2.

4.   Държавите членки предоставят на разположение на обществеността описание на това как е организиран компетентният орган, включително защо са го създали по този начин и как са осигурили изпълнението на регулаторните функции по параграф 1 и спазването на задълженията по параграф 2.

5.   Държавите членки правят необходимото компетентният орган да разполага с нужните човешки и финансови ресурси, за да може да изпълнява задълженията си съгласно настоящата директива. Тези ресурси са съобразени с равнището на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води на държавата членка.

6.   Държавите членки могат да сключат официални споразумения със съответни агенции на Съюза и други подходящи органи, когато има такива, за осигуряването на експертен опит за подпомагане на компетентния орган при изпълнението на неговите регулаторни функции. За целите на настоящия параграф няма да се счита за подходящ орган, чиято обективност може да бъде поставена под съмнение поради конфликт на интереси.

7.   Държавите членки могат да създават механизми, съгласно които финансовите разходи на компетентния орган при изпълнението на неговите задължения по настоящата директива могат да бъдат възстановявани от притежателите на лицензи, операторите или собствениците.

8.   Когато компетентният орган се състои от повече от една структура, държавите членки полагат всички усилия за избягване на дублиране на регулаторните функции между тях. Държавите членки могат да определят една от съставните структури за водеща и отговаряща за координацията на регулаторните функции по настоящата директива и за докладването на Комисията.

9.   Държавите членки правят преглед на дейностите на компетентния орган и вземат всички необходими мерки за подобряване на неговата ефективност при изпълнението на регулаторните функции по параграф 1.

Член 9

Работа на компетентния орган

Държавите членки правят необходимото компетентният орган:

а)

да действа независимо от политиките, регулаторните решения или други съображения, нямащи отношение към задълженията му по настоящата директива;

б)

да определи ясно обема на своята отговорност и на отговорността на оператора и собственика за контрола на рисковете от големи аварии съгласно настоящата директива;

в)

да установи политика, процеси и процедури за задълбочена оценка на докладите за големите опасности и на уведомленията, подадени съгласно член 11, както и надзор за спазването на настоящата директива в рамките на юрисдикцията на държавите членки, включително инспекции, разследвания и действия по изпълнението;

г)

да предостави политиката, процесите и процедурите съгласно буква в) на разположение на операторите и собствениците и да предостави обобщена информация за тях на разположение на обществеността;

д)

при необходимост да разработва и въвежда съгласувани или съвместни процедури с други органи на държавите членки за изпълнение на задълженията по настоящата директива; и

е)

да основава политиката, организацията и оперативните си процедури на принципите, изложени в приложение III.

Член 10

Задачи на Европейската агенция по морска безопасност

1.   Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (наричана по-долу „Агенцията“) предоставя на държавите членки и Комисията необходимата техническа и научна помощ в съответствие с мандата ѝ съгласно Регламент (ЕО) № 1406/2002.

2.   В рамките на своя мандат Агенцията:

а)

подпомага Комисията и засегнатата държава членка, по нейно искане, в определянето и проследяването на размера на даден нефтен или газов разлив;

б)

по тяхно искане, подпомага държавите членки при подготовката и изпълнението на външните планове за аварийно реагиране, особено при трансгранично въздействие в рамките на крайбрежните води на държавите членки и извън тях;

в)

въз основа на външните и вътрешните планове за енергийно реагиране на държавите членки разработва заедно с държавите членки и операторите опис на наличното оборудване и услуги за аварийно реагиране.

3.   При поискване Агенцията може:

а)

да подпомага Комисията в оценката на съответствието на външните планове за аварийно реагиране на държавите членки с настоящата директива;

б)

да прави преглед на ученията, насочени към изпитването на трансграничните и аварийни механизми на Съюза.

ГЛАВА III

ПОДГОТОВКА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ГАЗ ДЕЙНОСТИ В КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ

Член 11

Документи, които се подават за осъществяване на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води

1.   Държавите членки правят необходимото операторът или собственикът да подаде до компетентния орган следните документи:

а)

корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии или подходящо нейно описание в съответствие с член 19, параграфи 1 и 5;

б)

системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, приложима към инсталацията, или подходящо нейно описание в съответствие с член 19, параграфи 3 и 5;

в)

в случай на планирана производствена инсталация — уведомление за проекта в съответствие с изискванията на част 1 от приложение I;

г)

описание на схемата за независима проверка в съответствие с член 17;

д)

доклад за големите опасности в съответствие с членове 12 и 13;

е)

при съществено изменение или при демонтиране на инсталацията, изменен доклад за големите опасности в съответствие с членове 12 и 13;

ж)

вътрешния план за аварийно реагиране или подходящо негово описание в съответствие с членове 14 и 28;

з)

в случай на сондажна дейност — уведомление за тази сондажна дейност и информация за нея в съответствие с член 15;

и)

в случай на комбинирана дейност —уведомление за комбинирани дейности в съответствие с член 16;

й)

в случай на съществуваща производствена инсталация, която предстои да бъде преместена на ново място за добив, на което да бъде експлоатирана — уведомление за промяна на местоположението в съответствие с приложение I, част 1;

к)

всички други относими документи, поискани от компетентния орган.

2.   Документите, които се подават съгласно параграф 1, букви а), б), г) и ж), се включват в доклада за големите опасности, който се изисква съгласно параграф 1, буква д). Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии на оператори на сондажи се прилага към уведомлението за сондажни дейности, което се подава съгласно параграф1, буква з), когато не била подадена преди това.

3.   Уведомлението за проекта, което се изисква съгласно параграф 1, буква в), се подава до компетентния орган в срока, определен от него, преди предвиденото подаване на доклада за големите опасности във връзка с планираната дейност. В отговор на уведомление за проекта компетентният орган прави бележки, които да бъдат отразени в доклада за големите опасности.

4.   Когато съществуваща производствена инсталация предстои да навлезе в крайбрежните води на държава членка или да ги напусне, операторът уведомява компетентния орган писмено преди датата, на която производствената инсталация се очаква да навлезе в крайбрежните води на държавата членка или да ги напусне.

5.   Уведомлението за промяна на местоположението, което се изисква съгласно параграф 1, буква й), се подава до компетентният орган на достатъчно ранен етап от процеса, за да може по време на изготвянето на доклада за големите опасности операторът да вземе предвид всички въпроси, повдигнати от компетентния орган.

6.   В случай на съществено изменение, което засяга уведомление за проект или за промяна на местоположението преди предаването на доклада за големите опасности, компетентният орган се уведомява за това изменение възможно най-рано.

7.   Докладът за големите опасности, който се изисква съгласно параграф 1, буква е), се подава до компетентния орган в срока, определен от него, преди планираното започване на дейностите.

Член 12

Доклад за големите опасности във връзка с производствена инсталация

1.   Държавите членки осигуряват изготвянето от оператора на доклад за големите опасности във връзка с производствена инсталация, който се подава съгласно член 11, параграф 1, буква д). Посоченият доклад съдържа информацията, посочена в части 2 и 5 от приложение I, и се актуализира при необходимост или когато това бъде поискано от компетентния орган.

2.   Държавите членки правят необходимото за провеждането на консултации с представителите на работниците на съответните етапи от изготвянето на доклада за големите опасности във връзка с производствена инсталация, както и за представянето на доказателства във връзка с това в съответствие с част 2, точка 3 от приложение I.

3.   Със съгласието на компетентния орган докладът за големите опасности във връзка с производствена инсталация може да бъде изготвен по отношение на група инсталации.

4.   Когато е необходима допълнителна информация, преди докладът за големите опасности да бъде приет, държавите членки правят необходимото операторът да предостави, по искане на компетентния орган, тази информация и да направи всички необходими промени в подадения доклад за големите опасности.

5.   В случай че по производствената инсталация се налагат промени, които водят до съществено изменение, или е планирано демонтирането на трайно прикрепена производствена инсталация, операторът изготвя изменен доклад за големите опасности, който се подава съгласно член 11, параграф 1, буква е) в срок, определен от компетентния орган, в съответствие с част 6 от приложение I.

6.   Държавите членки правят необходимото планираните промени да не се въвеждат или демонтирането да не започва, докато компетентният орган не приеме изменения доклад за големите опасности за производствената инсталация.

7.   Докладът за големите опасности във връзка с производствена инсталация подлежи на пълен периодичен преглед от страна на оператора най-малко веднъж на всеки пет години или по-често, по искане на компетентния орган. Резултатите от този преглед се съобщават на компетентния орган.

Член 13

Доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация

1.   Държавите членки осигуряват изготвянето от собственика на доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация, който се подава съгласно член 11, параграф 1, буква д). Този доклад съдържа информацията, посочена в части 3 и 5 от приложение I, и се актуализира при необходимост или когато това бъде поискано от компетентния орган.

2.   Държавите членки правят необходимото за провеждането на консултации с представителите на работниците на съответните етапи от изготвянето на доклада за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация и за представянето на доказателства във връзка с това в съответствие с част 3, точка 2 от приложение I.

3.   Когато е необходима допълнителна информация, преди докладът за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация да бъде приет, държавите членки изискват от собственика да предостави, по искане на компетентния орган, тази информация и да направи всички необходими промени в подадения доклад за големите опасности.

4.   В случай че по непроизводствената инсталация се налагат промени, които водят до съществено изменение, или се планира демонтиране на трайно прикрепена непроизводствена инсталация, собственикът изготвя изменен доклад за големите опасности, който се подава съгласно член 11, параграф 1, буква е) в срок, определен от компетентния орган, в съответствие с част 6, точки 1, 2 и 3 от приложение I.

5.   Във връзка с трайно прикрепена непроизводствена инсталация държавите членки правят необходимото планираните промени да не се въвеждат или демонтирането да не започва, докато компетентният орган не приеме изменения доклад за големите опасности за трайно прикрепената непроизводствена инсталация.

6.   Във връзка с подвижна непроизводствена инсталация държавите членки правят необходимото планираните промени да не се въвеждат, докато компетентният орган не приеме изменения доклад за големите опасности за подвижната непроизводствена инсталация.

7.   Докладът за големите опасности във връзка с непроизводствена инсталация подлежи на пълен периодичен преглед от страна на собственика най-малко веднъж на всеки 5 години или по-често, по искане на компетентния орган. Резултатите от този преглед се съобщават на компетентния орган.

Член 14

Вътрешни планове за аварийно реагиране

1.   Държавите членки правят необходимото операторите или собствениците, в зависимост от случая, да изготвят вътрешни планове за аварийно реагиране, които се подават съгласно член 11, параграф 1, буква ж). Плановете се изготвят в съответствие с член 28, като вземат предвид оценката на риска във връзка с големи аварии, предприета по време на изготвянето на последния доклад за големите опасности. Планът включва анализ на ефективността на реагирането при нефтен разлив.

2.   Когато за извършването на сондажни дейности ще бъде използвана подвижна непроизводствена инсталация, във вътрешния план за аварийно реагиране на инсталацията се взема предвид оценката на риска, предприета по време на изготвянето на уведомлението за сондажни дейности, което се подава съгласно член 11, параграф 1, буква з). Когато вътрешният план за аварийно реагиране трябва да бъде изменен поради особеното естество или местоположението на сондажа, държавите членки правят необходимото операторът на сондажа да подаде до компетентния орган изменения вътрешен план за аварийно реагиране или подходящо негово описание в допълнение към съответното уведомление за сондажни дейности.

3.   Когато за извършването на комбинирани дейности ще бъде използвана непроизводствена инсталация, вътрешният план за аварийно реагиране се изменя така, че в него да бъдат отразени комбинираните дейности, и се подава до компетентния орган в допълнение към съответното уведомление за комбинираните дейности.

Член 15

Уведомление и информация за сондажни дейности

1.   Държавите членки правят необходимото операторът на сондажа да изготви уведомлението, което се подава съгласно член 11, параграф 1, буква з) до компетентния орган. То се подава в срок, определен от компетентния орган, преди започването на сондажната дейност. Това уведомление за сондажни дейности трябва да съдържа данни за проекта на сондажа и за предлаганите сондажни дейности в съответствие с част 4 от приложение I. Това включва анализ на ефективността на реагирането при нефтен разлив.

2.   Компетентният орган разглежда уведомлението и, когато счита за необходимо, преди започването на сондажните дейности предприема подходящи действия, които могат да включват забрана за започването на дейностите.

3.   Държавите членки правят необходимото операторът на сондажа да включи независимия проверяващ в планирането и изготвянето на съществено изменение на подаденото уведомление за сондажни дейности съгласно член 17, параграф 4, буква б) и незабавно да информира компетентния орган за всяко съществено изменение в подаденото уведомление за сондажни дейности. Компетентният орган разглежда тези изменения и, когато счита за необходимо, предприема подходящи действия.

4.   Държавите членки правят необходимото операторът на сондажа да подаде до компетентния орган доклади за сондажните дейности в съответствие с изискванията на приложение II. Докладите се подават ежеседмично, считано от деня на започване на сондажните дейности, или на определени от компетентния орган интервали от време.

Член 16

Уведомление за комбинирани дейности

1.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците, участващи в комбинирани дейности, съвместно да изготвят уведомлението, което се подава съгласно член 11, параграф 1, буква и). Уведомлението трябва да съдържа информацията, посочена в част 7 от приложение I. Държавите членки правят необходимото един от съответните оператори да подаде уведомлението за комбинирани дейности до компетентния орган. Уведомлението се подава в срока, определен от компетентния орган, преди започването на комбинираните дейности.

2.   Компетентният орган разглежда уведомлението и когато счита за необходимо, преди започването на комбинираните дейности предприема подходящи действия, които могат да включват забрана за започването на дейностите.

3.   Държавите членки правят необходимото операторът, подал уведомлението, да информира незабавно компетентния орган за всяко съществено изменение на подаденото уведомление. Компетентният орган разглежда тези изменения и, когато счита за необходимо, предприема подходящи действия.

Член 17

Независима проверка

1.   Държавите членки гарантират, че операторите и собствениците установяват схеми за независима проверка и изготвят описание на тези схеми, което се подава съгласно член 11, параграф 1, буква г) и се включва в системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, подадена съгласно член 11, параграф 1, буква б). Описанието съдържа информацията, посочена в част 5 от приложение I.

2.   Резултатите от независимата проверка не засягат отговорността на оператора или собственика за правилното и безопасно функциониране на оборудването и системите, предмет на проверката.

3.   Изборът на независим проверител и структурата на схемите за независима проверка трябва да отговарят на критериите в приложение V.

4.   Схемите за независима проверка се установяват:

а)

по отношение на инсталациите, за да се осигури независима гаранция, че критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда, набелязани в оценката на риска за инсталацията, както е описано в доклада за големите опасности, са подходящи и че графикът за проверка и изпитване на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда е подходящ, актуален и се изпълнява по план;

б)

по отношение на уведомленията за сондажни дейности, за да осигури независима гаранция, че проектът на сондажа и мерките за контрол на сондажа са винаги подходящи предвид очакваните условия на сондажа.

5.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да реагират и да предприемат подходящи действия въз основа на препоръките на независимия проверител.

6.   Държавите членки изискват от операторите и собствениците да гарантират, че препоръките, получени от независимия проверител съгласно параграф 4, буква а), и данни за действията, предприети въз основа на тези препоръки, се предоставят на разположение на компетентния орган и се съхраняват от оператора или собственика за срок от шест месеца след приключване на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, за които се отнасят.

7.   Държавите членки изискват от операторите на сондажи да гарантират, че в уведомлението за сондажни дейности, изготвено в съответствие с член 15, се представят данни за констатациите и бележките на независимия проверител съгласно параграф 4, буква б) от настоящия член и за техните ответни действия по тези констатации и бележки.

8.   При производствени инсталации схемата за проверка трябва да е въведена преди завършването на проекта. При непроизводствени инсталации схемата за проверка трябва да е въведена преди започването на дейности в крайбрежните води на държавите членки.

Член 18

Правомощия на компетентния орган във връзка с дейностите по инсталациите

Държавите членки правят необходимото компетентният орган:

а)

да забранява експлоатацията или започването на дейности на всяка инсталация или свързана инфраструктура, ако мерките, предложени в доклада за големите опасности за предотвратяване или ограничаване на последиците от големи аварии или в уведомленията за сондажни дейности или комбинирани операции, подадени съгласно член 11, параграф 1, буква з) или и) съответно, се смятат за недостатъчни за изпълнение на изискванията по настоящата директива;

б)

в изключителни случаи и ако прецени, че не се засягат безопасността и опазването на околната среда, да съкрати срока между подаването на доклада за големите опасности или другите документи, които се подават по член 11, и започването на дейностите;

в)

да изисква от оператора да вземе такива пропорционални мерки, каквито компетентният орган сметне за необходими, за осигуряване на съответствието с член 3, параграф 1;

г)

когато се прилага член 6, параграф 4, да вземе подходящи мерки за осигуряване непрекъснатата безопасност на дейностите;

д)

да разполага с правомощия да изисква подобрения и, ако е необходимо, да забранява продължаването на експлоатацията на всяка инсталация или част от нея или на всяка свързана инфраструктура, ако резултатите от проверка, констатация съгласно член 6, параграф 4, периодичен преглед на доклада за големите опасности, подаден съгласно член 11, параграф 1, буква д), или измененията на уведомления, подадени съгласно член 11, сочат, че не са изпълнени изискванията на настоящата директива, или ако е налице основателна загриженост за безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води или инсталациите.

ГЛАВА IV

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Член 19

Предотвратяване на големи аварии от страна на операторите и собствениците

1.   Държавите членки изискват от операторите и собствениците да изготвят документ, в който се излага тяхната корпоративна политика за предотвратяване на големи аварии, която се представя съгласно член 11, параграф 1, буква а), и да осигурят неговото прилагане на всички етапи на техните свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, включително чрез установяването на подходящи мерки за наблюдение с цел осигуряване ефективността на политиката. Документът трябва да съдържа информацията, посочена в част 8 от приложение I.

2.   Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии трябва да е съобразена с първостепенната отговорност на операторите, наред с другото, за контрола на рисковете от големи аварии, произтичащи от техните дейности, и за непрекъснатото подобряване на контрола на посочените рискове с цел осигуряване на висока степен на защита във всеки един момент.

3.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да изготвят документ, в който се излага тяхната система за управление във връзка с безопасността и околната среда, която се представя съгласно член 11, параграф 1, буква б). Посоченият документ включва описание на:

а)

организационните мерки за контрол на големи опасности;

б)

мерките за изготвяне и подаване на доклади за големите опасности и, при необходимост —други документи, съгласно настоящата директива; както и

в)

схемите за независима проверка, установени съгласно член 17.

4.   Държавите членки осигуряват възможности на операторите и собствениците да дават своя принос за механизмите за ефективни тристранни консултации, установени съгласно член 6, параграф 8. При необходимост ангажиментите на даден оператор или собственик във връзка с тези механизми може да бъдат очертани в корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии.

5.   Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии и системите за управление във връзка с безопасността и околната среда се изготвят в съответствие с части 8 и 9 от приложение I и с приложение IV. Прилагат се следните условия:

а)

корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии се представя в писмена форма, като в нея се определят общите цели и мерки за контрол на риска от големи аварии, както и как тези цели се постигат на корпоративно равнище и как тези мерки се прилагат на това равнище;

б)

системата за управление във връзка с безопасността и околната среда се включва в рамките на общата система за управление на оператора или собственика и се състои от организационна структура, отговорности, практики, процедури, процеси и ресурси за определяне и изпълнение на корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии.

6.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да изготвят и поддържат пълен опис на оборудването за аварийно реагиране от значение за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, извършвани от тях.

7.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците, след консултация с компетентния орган и като използват обмена на знания, информация и опит, предвиден в член 27, параграф 1, да изготвят и преразглеждат стандарти и ръководства за най-добрите практики по отношение на контрола на големите опасности на всички етапи на проектирането и работния жизнен цикъл на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води, а като минимално изискване спазват изложеното в приложение VI.

8.   Държавите членки изискват от операторите и собствениците да гарантират, че документът за корпоративната им политика за предотвратяване на големи аварии, посочен в параграф 1, обхваща и техните производствени и непроизводствени инсталации извън Съюза.

9.   Когато дейността на даден оператор или собственик води до непосредствена опасност за човешкото здраве или значително увеличава риска от голяма авария, държавите членки правят необходимото операторът или собственикът да предприеме подходящи мерки, които могат да включват, ако бъде счетено за необходимо, спиране на съответната дейност, докато опасността или рискът не бъдат контролирани по подходящ начин. Държавите членки правят необходимото за това, когато се предприемат такива мерки, операторът или собственикът да уведоми за това компетентния орган незабавно и не по-късно от 24 часа след предприемането на мерките.

10.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да предприемат, когато е целесъобразно, подходящи мерки за използване на подходящи технически средства или процедури, за да подобри надеждността на събирането и съхраняването на данни от значение и за да бъде предотвратено евентуалното им манипулиране.

Член 20

Свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води извън Съюза

1.   Държавите членки изискват от дружествата, регистрирани на тяхна територия и осъществяващи, пряко или чрез дъщерни дружества, свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води извън Съюза като притежатели на лиценз или оператори, при поискване да им докладват за обстоятелствата на всякакви големи аварии с тяхно участие.

2.   В искането за доклад съгласно параграф 1 от настоящия член съответната държава членка посочва подробно изискваната информация. Тези доклади се обменят в съответствие с член 27, параграф 1. Държавите членки, които нямат нито компетентен орган, нито звено за контакт, подават получените доклади до Комисията.

Член 21

Осигуряване на спазването на регулаторната рамка за предотвратяване на големи аварии

1.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да спазват мерките, установени в доклада за големите опасности и в плановете, посочени в уведомленията за сондажни дейности и уведомленията за комбинирани дейности, подадени съгласно член 11, параграф 1, букви д), з) и и) съответно.

2.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да предоставят на компетентния орган или на всяко друго лице, действащо по указание на компетентния орган, превоз до или от дадена инсталация или плавателен съд, имащи отношение към свързани с нефт и газ дейност, включително превоз на оборудването им, по всяко разумно време, както и настаняване, храна и други средства за задоволяване на потребностите им във връзка с посещенията на инсталациите, за да улеснят упражняването на надзор от страна на компетентния орган, включително инспекции, разследвания и действия по осигуряване на спазването на настоящата директива.

3.   Държавите членки правят необходимото компетентният орган да разработва годишни планове за ефективен надзор, включително чрез инспекции, на големи опасности, въз основа на управлението на риска и като обръща специално внимание на съответствието с доклада за големите опасности и с други документи, подадени до компетентния орган съгласно член 11. Извършва се редовен преглед на ефективността на плановете и компетентният орган предприема всички необходими мерки за усъвършенстването им.

Член 22

Поверително подаване на сигнали във връзка с безопасността

1.   Държавите членки правят необходимото компетентният орган да установи механизми:

а)

за поверително подаване на сигнали за безопасността и околната среда по отношение на свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води от всеки източник; и

б)

за разследване на тези сигнали при съхраняване на анонимността на съответните лица.

2.   Държавите членки изискват от операторите и собствениците да съобщават подробна информация за националните правила относно механизмите по параграф 1 на своите работници и на изпълнителите, свързани с дейността, и на техните работници, като гарантират, че въпросът за поверителното подаване на сигнали е включен в съответното обучение и известия.

ГЛАВА V

ПРОЗРАЧНОСТ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 23

Обмен на информация

1.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците да предоставят на компетентния орган най-малко информацията, описана в приложение IX.

2.   Комисията определя чрез акт за изпълнение общ формат за докладване на данни, както и подробности за информацията, която следва да се обменя. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 37, параграф 2.

Член 24

Прозрачност

1.   Държавите членки осигуряват публичен достъп до информацията, посочена в приложение IX.

2.   Комисията определя чрез акт за изпълнение общ формат за публикуване, който позволява трансграничното съпоставяне на данните. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 37, параграф 2. Общият формат за публикуване трябва да позволява надеждно сравняване на националните практики по настоящия член и член 25.

Член 25

Докладване относно въздействието върху безопасността и околната среда

1.   Държавите членки представят на Комисията годишен доклад, който съдържа информацията, посочена в точка 3 от приложение IX.

2.   Държавите членки посочват орган, който отговаря за обмена на информация съгласно член 23 и публикуването на информацията съгласно член 24.

3.   Комисията публикува годишен доклад въз основа на информацията, която ѝ е докладвана от държавите членки съгласно параграф 1.

Член 26

Разследване след голяма авария

1.   Държавите членки започват пълни разследвания на големи аварии, възникнали в рамките на тяхната юрисдикция.

2.   След приключване на разследването или след приключване на съдебното производство, в зависимост от случая, на Комисията се предоставя обобщение на констатациите съгласно параграф 1. Държавите членки осигуряват публичен достъп до неповерителна версия на констатациите.

3.   Държавите членки правят необходимото след разследванията по параграф 1 компетентният орган да приложи всички препоръки от разследването, доколкото това е в рамките на неговите изпълнителни правомощия.

ГЛАВА VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 27

Сътрудничество между държавите членки

1.   Всяка държава членка прави необходимото нейният компетентен орган редовно да обменя знания, информация и опит с другите компетентни органи, наред с другото, чрез Групата на компетентните органи на ЕС по въпросите на добива на нефт и газ в морски райони, и да взема участие в консултации относно прилагането на съответното национално право и право на Съюза с представители на отрасъла, други заинтересовани лица и Комисията.

По отношение на държавите членки без свързани с нефт и газ дейности в рамките на тяхната юрисдикция информацията, посочена в първа алинея, се получава от звената за контакт, определени съгласно член 32, параграф 1.

2.   Знанията, информацията и опитът, които се обменят съгласно параграф 1, се отнасят по-специално до действието на мерките за управление на риска, предотвратяването на големи аварии, проверката на съответствието и аварийното реагиране, имащи отношение към свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води в рамките на Съюза, както и извън Съюза, когато това е целесъобразно.

3.   Всяка държава членка прави необходимото компетентните ѝ органи да участват в установяването на ясни общи приоритети за изготвянето и актуализирането на стандартите и ръководствата, за да бъдат установени най-добрите практики за свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и да бъде улеснено тяхното въвеждане и последователно прилагане.

4.   До 19 юли 2014 г. Комисията представя на държавите членки доклад за адекватността на националните експертни ресурси за целите на изпълнението на предвидените в настоящата директива регулаторни функции, който при необходимост съдържа предложения за осигуряване на достъп на всички държави членки до подходящи експертни ресурси.

5.   До 19 юли 2016 г. държавите членки уведомяват Комисията за националните мерки, които са взели във връзка с достъпа до знания, активи и експертни ресурси, включително и за официални споразумения по член 8, параграф 6.

ГЛАВА VII

АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ И АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ

Член 28

Изисквания за вътрешните планове за аварийно реагиране

1.   Държавите членки правят необходимото вътрешните планове за аварийно реагиране, които се изготвят от оператора или собственика в съответствие с член 14 и се подават съгласно член 11, параграф 1, буква ж), да:

а)

се задействат незабавно за реагиране при голяма авария или ситуация, при която има непосредствен риск от голяма авария; и

б)

са съгласувани с външния план за аварийно реагиране, посочен в член 29.

2.   Държавите членки правят необходимото операторът и собственикът да поддържат оборудване и квалификация, съответстващи на вътрешния план за аварийно реагиране, така че това оборудване и квалификация да бъдат на разположение по всяко време, и при необходимост да ги предоставят на разположение на органите, отговарящи за изпълнението на външния план за аварийно реагиране на държавата членка, в която се прилага вътрешният план за аварийно реагиране.

3.   Вътрешният план за аварийно реагиране се изготвя в съответствие с част 10 от приложение I, като се актуализира след всяко съществено изменение в доклада за големите опасности или уведомленията, подадени съгласно член 11. Тези актуализации се подават до компетентния орган съгласно член 11, параграф 1, буква ж) и за тях се уведомява съответният орган или органи, отговарящ(и) за изготвянето на външния план за аварийно реагиране в съответната област.

4.   Вътрешният план за аварийно реагиране се съчетава с други мерки, свързани със защитата и спасяването на персонала от засегнатата инсталация, за да се осигурят добри изгледи във връзка с личната безопасност и оцеляването.

Член 29

Външни планове за аварийно реагиране и аварийна готовност

1.   Държавите членки изготвят външни планове за аварийно реагиране, които обхващат всички нефтени и газови инсталации в крайбрежни води или свързана инфраструктура, както и областите, които биха могли да бъдат засегнати в рамките на тяхната юрисдикция. Държавите членки подробно описват ролята и финансовите задължения на притежателите на лиценз и операторите във външните планове за аварийно реагиране.

2.   Външните планове за аварийно реагиране се изготвят от държавата членка в сътрудничество със съответните оператори и собственици и, когато е целесъобразно, с притежателите на лиценз и компетентния орган, и в тях се взема предвид последната редакция на вътрешните планове за аварийно реагиране на съществуващите или планираните инсталации или свързана инфраструктура в областта, обхваната от външния план за аварийно реагиране.

3.   Външните планове за аварийно реагиране се изготвят в съответствие с приложение VII и се предоставят на разположение на Комисията, на други държави членки, които биха могли да бъдат засегнати, и на обществеността. Когато предоставят на разположение своите външни планове за аварийно реагиране, държавите членки гарантират, че оповестената информация не излага на риск безопасността и сигурността на нефтените и газовите инсталации в крайбрежни води, нито тяхната експлоатация, и че не уврежда икономическите интереси на държавите членки или личната безопасност и благосъстояние на служителите на държавите членки.

4.   Държавите членки предприемат подходящи мерки за постигане на висока степен на обща съвместимост и оперативна съвместимост на оборудването и квалификацията за реагиране между всички държави членки в географския регион и, когато е целесъобразно, извън него. Държавите членки насърчават отрасъла да разработва оборудване и предоставяни по договор услуги за реагиране, които са съгласувани и оперативно съвместими в целия географски район.

5.   Държавите членки съхраняват данни за оборудването и услугите за аварийно реагиране в съответствие с точка 1 от приложение VIII. Тези данни се предоставят на разположение на другите държави членки, които биха могли да бъдат засегнати, и на Комисията, както и на съседни трети държави, при условията на взаимност.

6.   Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците редовно да подлагат на изпитване своята готовност да реагират ефективно при големи аварии, в тясно сътрудничество със съответните органи на държавите членки.

7.   Държавите членки правят необходимото компетентните органи или, в зависимост от случая, звената за контакт да разработват сценарии за сътрудничество при извънредни ситуации. Тези сценарии редовно се оценяват и при необходимост се актуализират.

Член 30

Аварийно реагиране

1.   Държавите членки правят необходимото операторът или, когато е целесъобразно, собственикът да уведомява незабавно съответните органи за големи аварии или ситуации, при които има непосредствен риск от голяма авария. В посоченото уведомление се описват обстоятелствата, включително по възможност мястото, възможното въздействие върху околната среда и основните последици, които биха могли да възникнат.

2.   Държавите членки правят необходимото в случай на голяма авария операторът или собственикът да предприеме всички подходящи мерки за предотвратяване на разрастването и за ограничаване на последиците ѝ. Съответните органи на държавите членки могат да съдействат на оператора или на собственика, включително като предоставят допълнителни ресурси.

3.   В хода на действията за аварийно реагиране държавата членка събира необходимата информация за пълно разследване съгласно член 26, параграф 1.

ГЛАВА VIII

ТРАНСГРАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Член 31

Трансгранична аварийна готовност и аварийно реагиране на държавите членки, под чиято юрисдикция се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води

1.   Когато държава членка смята, че е вероятно голяма авария при свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, които ще се извършват под нейна юрисдикция, да има сериозни въздействия върху околната среда в друга държава членка, преди започването на дейностите тя препраща съответната информация до държавата членка, която би могла да бъде засегната, като се стреми да предприеме мерки за предотвратяване на щетите съвместно с посочената държава членка.

Държави членки, които считат, че биха могли да бъдат засегнати, могат да поискат от държавата членка, под чиято юрисдикция ще се извършва свързаната с нефт и газ дейност в крайбрежни води, да им препрати цялата съответна информация. Тези държави членки могат съвместно да направят оценка на ефективността на мерките, без да се засягат регулаторните функции на компетентния орган, на който е подведомствена съответната дейност съгласно член 8, параграф 1, букви а), б) и в).

2.   Набелязаните съгласно параграф 1 големи опасности се вземат предвид във вътрешните и външните планове за аварийно реагиране с цел да се улесни съвместната ефективна реакция при голяма авария.

3.   Когато има риск предвидимите трансгранични въздействия от големи аварии да засегнат трети държави, държавите членки, при условията на взаимност, предоставят на третите държави достъп до тази информация.

4.   Държавите членки координират помежду си мерките във връзка с области извън Съюза, за да предотвратят възможните отрицателни въздействия от свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

5.   Държавите членки редовно проверяват своята готовност да реагират ефективно на големи аварии в сътрудничество с държавите членки, които биха могли да бъдат засегнати, съответните агенции на Съюза и — при условията на взаимност — с трети държави, които биха могли да бъдат засегнати. Комисията може да подпомогне учения, насочени основно към изпитване на трансграничните механизми за аварийно реагиране.

6.   В случай на голяма авария или на непосредствена заплаха от голяма авария, която е довела или може да доведе до трансгранични въздействия, държавата членка, под чиято юрисдикция е възникнала ситуацията, незабавно уведомява Комисията и тези държави членки или трети държави, които биха могли да бъдат засегнати от ситуацията, като без прекъсване предоставя необходимата за ефективно аварийно реагиране информация.

Член 32

Трансгранична аварийна готовност и аварийно реагиране на държавите членки, под чиято юрисдикция не се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води

1.   Държавите членки, под чиято юрисдикция не се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, определят звено за контакт, за да обменят информация със съответните съседни държави членки.

2.   Държавите членки, под чиято юрисдикция не се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, прилагат член 29, параграфи 4 и 7, за да гарантират, че разполагат с достатъчен капацитет за реагиране, в случай че бъдат засегнати от голяма авария.

3.   Държавите членки, под чиято юрисдикция не се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, координират своето планиране на национално равнище на действията при извънредни ситуации в морска среда с други държави членки, доколкото това е необходимо, за да се осигури най-ефективната реакция при голяма авария.

4.   Когато държава членка, под чиято юрисдикция не се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, е засегната от голяма авария, тя:

а)

предприема всички подходящи мерки в съответствие с планирането на национално равнище на действията в извънредни ситуации, посочено в параграф 3;

б)

гарантира, че информация, върху която има контрол или която е достъпна в рамките на нейната юрисдикция и която може да е от значение за пълното разследване на голяма авария, при поискване се предоставя или до нея се осигурява достъп на държавата членка, провеждаща разследването съгласно член 26.

Член 33

Съгласуван подход към безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води на международно равнище

1.   Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки и без да се засягат приложимите международни споразумения, насърчава сътрудничеството с трети държави, които осъществяват свързани с нефт и газ дейности в същите морски райони като държавите членки.

2.   Комисията улеснява обмена на информация между държавите членки, в които се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води, и съседни трети държави, в които се извършват подобни дейности, за да насърчи прилагането на превантивни мерки и регионални планове за аварийно реагиране.

3.   Комисията се стреми към налагането на високи стандарти за безопасност по отношение на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води на международно равнище в рамките на съответните световни и регионални форуми, включително тези във връзка с арктическите води.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Санкции

Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 19 юли 2015 г. и незабавно я уведомяват за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 35

Делегирани правомощия на Комисията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да адаптира приложения I, II, VI и VII с цел включване на допълнителна информация, която може да стане необходима предвид техническия прогрес. Тези адаптации не може да водят до съществени изменения на задълженията, предвидени в настоящата директива.

Член 36

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 35, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 18 юли 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от четири месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 35, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 35, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 38

Изменение на Директива 2004/35/ЕО

1.   В член 2, параграф 1 от Директива 2004/35/ЕО буква б) се заменя със следното:

„б)

„щети на водите“, които включват всички щети със сериозно неблагоприятно въздействие върху:

i)

екологичното, химичното или количественото състояние или екологичния потенциал на въпросните води по смисъла на Директива 2000/60/ЕО, с изключение на отрицателни ефекти, при които се прилага член 4, параграф 7 от посочената директива; или

ii)

състоянието на околната среда в съответните морски води по смисъла на Директива 2008/56/ЕО, доколкото определени аспекти от състоянието на морската среда не са вече разгледани съгласно Директива 2000/60/ЕО;“.

2.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с параграф 1, до 19 юли 2015 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 39

Доклади до Европейския парламент и до Съвета

1.   До 31 декември 2014 г. Комисията представя пред Европейския парламент и на Съвета доклад относно наличието на инструменти за финансово обезпечение и относно обработката на претенциите за обезщетение, придружен, когато е целесъобразно, от предложения.

2.   До 19 юли 2015 г. Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад относно нейната оценка на ефективността на режимите на отговорност в Съюза по отношение на щетите, причинени от свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води. Този доклад съдържа оценка на целесъобразността на разширяването на разпоредбите за отговорността. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от предложения.

3.   Комисията проучва целесъобразността на включването на определено поведение, водещо до голяма авария, в приложното поле на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (23). До 31 декември 2014 г. Комисията представя пред Европейския парламент и на Съвета доклад с констатациите си, когато е целесъобразно — придружен със законодателни предложения, при условие че държавите членки са предоставили необходимата информация.

Член 40

Доклади и преглед

1.   Най-късно до 19 юли 2019 г. Комисията оценява опита от изпълнението на настоящата директива, като взема надлежно предвид усилията и опита на компетентните органи.

2.   Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад, съдържащ резултатите от тази оценка. Докладът съдържа евентуални целесъобразни предложения за изменение на настоящата директива.

Член 41

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 19 юли 2015 г.

Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея и при спазване на параграф 5 държавите членки с крайбрежни води, под чиято юрисдикция не се извършват свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води и които не планират да лицензират такива дейности, информират Комисията за това и са задължен да въведат в сила до 19 юли 2015 г. само тези мерки, които са необходими, за да се осигури спазването на членове 20, 32 и 34. Тези държави членки нямат право да лицензират такива дейности, докато не транспонират и изпълнят останалите разпоредби на настоящата директива и не информират Комисията за това.

4.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея и при спазване на параграф 5 държавите членки без излаз на море са задължени да въведат в сила до 19 юли 2015 г. само мерките, които са необходими, за да се осигури спазването на член 20.

5.   Когато към 18 юли 2013 г. в държава членка, попадаща в приложното поле на параграф 3 или 4, не е регистрирано дружество, осъществяващо дейности по член 20, тази държава членка е задължена да въведе в сила мерките, които са необходими, за да се осигури спазването на член 20, до по-късната от следните две дати: 12 месеца след последващата регистрация на такова дружество в съответната държава членка или 19 юли 2015 г.

Член 42

Преходни разпоредби

1.   По отношение на собственици и оператори на планирани производствени инсталации и оператори, планиращи или извършващи сондажни дейности, държавите членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети съгласно член 41, от 19 юли 2016 г.

2.   По отношение на съществуващи инсталации и свързана инфраструктура държавите членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети съгласно член 41, от датата на насрочения регулаторен преглед на документацията във връзка с оценката на риска, но най-късно от 19 юли 2018 г.

Член 43

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 44

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 12 юни 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 125.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 21 май 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 10 юни 2013 г.

(3)  ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

(6)  ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.

(7)  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

(8)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.

(9)  ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9.

(12)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(14)  Решение на Комисията от 19 януари 2012 г. за създаване на Група на компетентните органи на ЕС по въпросите на добива на нефт и газ в морски райони (ОВ C 18, 21.1.2012 г., стр. 8).

(15)  Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.

(17)  Решение на Съвета от 17 декември 2012 г. за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра (ОВ L 4, 9.1.2013 г., стр. 13).

(18)  ОВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1.

(19)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

(20)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(21)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(22)  ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

(23)  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която трябва да бъде включена в документите, които се подават до компетентния орган съгласно член 11

1.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

Уведомлението за проект и уведомлението за промяна на местоположението на производствена инсталация, които се подават съгласно член 11, параграф 1, букви в) и й) съответно, съдържат най-малко следната информация:

1)

име и адрес на оператора на инсталацията;

2)

описание на процеса на проектиране за добивните дейности и системи от първоначалната концепция до представения проект или подбора на съществуваща инсталация, използваните приложими стандарти и концепциите за проекта, включени в процеса;

3)

описание на избора на концепция за проекта във връзка със сценариите за големи опасности за конкретната инсталация и нейното местоположение, както и параметрите за контрол на първостепенния риск;

4)

доказателство, че концепцията допринася за намаляване на рисковете от големи опасности до приемливо равнище;

5)

описание на инсталацията и условията на мястото, на което се предлага да се разположи;

6)

описание на всякакви екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките за набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводите и местата за привързване на съседни инсталации;

7)

описание на видовете дейности, свързани с голяма опасност, които ще се осъществяват;

8)

общо описание на системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, чрез която трябва да бъде поддържана ефективността на мерките за контрол на риска по отношение на големите аварии;

9)

описание на схемите за независима проверка и първоначален списък на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда и изискваните във връзка с тях резултати;

10)

когато съществуваща производствена инсталация трябва да бъде преместена на ново място, за да бъде използвана за различна добивна дейност — доказателство за това, че инсталацията е подходяща за предложената добивна дейност;

11)

когато непроизводствена инсталация трябва да бъде преобразувана, за да се използва като производствена — доказателство за това, че инсталацията е подходяща за такова преобразуване.

2.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В ДОКЛАДА ЗА ГОЛЕМИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

Докладите за големите опасности за дадена производствена инсталация, които се изготвят съгласно член 12 и се подават съгласно член 11, параграф 1, буква д), съдържат най-малко следната информация:

1)

описание на начина, по който е отразен отговорът на компетентния орган на уведомлението за проекта;

2)

име и адрес на оператора на инсталацията;

3)

кратка информация за всякакво участие на работници в изготвянето на доклада за големите опасности;

4)

описание на инсталацията и на всяка връзка с други инсталации или свързана инфраструктура, включително сондажи;

5)

доказателства, че всички големи опасности са установени, направена е оценка на вероятността от възникването им и на евентуалните последици от тях, включително всички екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение на безопасността на дейностите, както и че мерките за техния контрол, включително свързаните критични елементи във връзка с безопасността и околната среда, са подходящи за намаляване до приемливо равнище на риска от голяма авария; тези доказателства включват оценка на ефективността на реагиране при нефтен разлив;

6)

описание на видовете дейности, които биха могли да доведат до голяма опасност, които ще се извършват, както и максималния брой на лицата, които могат да се намират в пределите на инсталацията във всеки един момент;

7)

описание на оборудването и мерките за осигуряване на контрол върху сондажите, технологична безопасност, ограничаване на опасните вещества, предпазване от пожар и експлозия, защита на работниците от опасни вещества и опазване на околната среда при появата на ситуация на голяма авария;

8)

описание на мерките за защита на хората в пределите на инсталацията от големи опасности и за осигуряване на безопасното им напускане, евакуация и спасяване, както и мерки за поддръжката на системи за контрол за предотвратяване на щети по инсталацията и околната среда при евакуация на целия персонал;

9)

приложими кодекси, стандарти и ръководства, използвани при изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията;

10)

информация за системите на оператора за управление във връзка с безопасността и околната среда, която е от значение за производствената инсталация;

11)

вътрешен план за аварийно реагиране или подходящо негово описание;

12)

описание на схемата за независима проверка;

13)

всякаква друга подробна информация от значение, например в случаите на комбинирана експлоатация на две или повече инсталации по начин, който влияе на вероятността за голяма опасност на една или на всички инсталации;

14)

информация във връзка с други изисквания на настоящата директива, получена съгласно изискванията за предотвратяване на големи аварии на Директива 92/91/ЕИО;

15)

по отношение на дейностите, които ще се извършват от инсталацията — всяка информация относно предотвратяването на големи аварии със значителни или тежки щети за околната среда от значение за други изисквания по настоящата директива и получена съгласно Директива 2011/92/ЕС;

16)

оценка на установените възможни въздействия върху околната среда в резултат на непредвиденото изпускане на замърсители вследствие на голяма авария и описание на техническите и нетехническите мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване или неутрализиране на тези въздействия, включително наблюдение.

3.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В ДОКЛАДА ЗА ГОЛЕМИТЕ ОПАСНОСТИ ЗА НЕПРОИЗВОДСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

Докладите за големите опасности за непроизводствена инсталация, които се изготвят в съответствие с член 13 и се подават съгласно член 11, параграф 1, буква д), съдържат най-малко следната информация:

1)

име и адрес на собственика;

2)

кратка информация за всякакво участие на работници в изготвянето на доклада за големите опасности;

3)

описание на инсталацията, а при подвижна инсталация — описание на начините за преместването ѝ от едно място на друго, и системата ѝ за позициониране;

4)

описание на видовете дейности, които биха могли да доведат до голяма опасност, които могат да се извършват от инсталацията, както и максималния брой на лицата, които могат да се намират в пределите на инсталацията във всеки един момент;

5)

доказателства, че всички големи опасности са установени, направена е оценка на вероятността от възникването им и на евентуалните последици от тях, включително всички екологични, метеорологични и подводни ограничения по отношение на безопасността на дейностите, както и че мерките за техния контрол, включително свързаните критични елементи във връзка с безопасността и околната среда, са подходящи за намаляване до приемливо равнище на риска от голяма авария; тези доказателства включват оценка на ефективността на всяко реагиране при нефтен разлив;

6)

описание на обекта и мерките за осигуряване на контрол на сондажите, технологична безопасност, ограничаване на опасните вещества, предпазване от пожар и експлозия, защита на работниците от опасни вещества и опазване на околната среда при голяма авария;

7)

описание на мерките за защита на хората в пределите на инсталацията от големи опасности и за осигуряване на безопасното им напускане, евакуация и спасяване, както и мерки за поддръжката на системи за контрол за предотвратяване на щети по инсталацията и околната среда при евакуация на целия персонал;

8)

приложими кодекси, стандарти и ръководства, използвани при изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталацията;

9)

доказателства, че са установени всички големи опасности за всички дейности, които инсталацията може да извършва, както и че рискът от голяма авария е намален до приемливо равнище;

10)

описание на екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките за набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводи и места за привързване на съседни инсталации;

11)

информация за системите за управление във връзка с безопасността и околната среда, която е от значение за непроизводствената инсталация;

12)

вътрешен план за аварийно реагиране или подходящо негово описание;

13)

описание на схемата за независима проверка;

14)

всякаква друга подробна информация от значение, например в случаите на комбинирана работа на две или повече инсталации по начин, който влияе на вероятността за голяма опасност на една или на всички инсталации;

15)

по отношение на дейностите, които ще се извършват от инсталацията — всяка информация, получена съгласно Директива 2011/92/ЕС, свързана с предотвратяването на големи аварии със значителни или тежки щети за околната среда, която е от значение за други изисквания по настоящата директива;

16)

оценка на установените възможни въздействия върху околната среда в резултат на непредвиденото изпускане на замърсители вследствие на голяма авария и описание на техническите и нетехническите мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване или неутрализиране на тези въздействия, включително наблюдение.

4.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА СОНДАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Уведомленията за сондажни дейности, които се изготвят в съответствие с член 15 и се подават съгласно член 11, параграф 1, буква з), съдържат най-малко следната информация:

1)

име и адрес на оператора на сондажа;

2)

наименование на инсталацията, която ще се използва, и име и адрес на собственика или, за производствена инсталация, на изпълнителя, предприемащ сондажните дейности;

3)

данни за идентифициране на сондажа и на всякакви връзки с инсталации и свързана инфраструктура;

4)

информация за работната програма на сондажа, включително периода на експлоатацията му, данни и проверка на преградите срещу загуба на контрол върху сондажа (оборудване, сондажни разтвори, цимент и др.), направляващия контрол на сондажното трасе и ограниченията за безопасна експлоатация при съобразяване с управлението на риска;

5)

при наличието на действащ сондаж — информация за историята и състоянието му;

6)

всякаква подробна информация във връзка с оборудването за осигуряване на безопасността, което ще се използва и което не е описано в последния доклад за големите опасности за инсталацията;

7)

оценка на риска, която включва описание на:

а)

конкретните опасности при сондажната дейност, включително екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите;

б)

опасностите, свързани с подповърхностния слой;

в)

всички дейности на повърхността или под водата, които едновременно пораждат вероятност за голяма опасност;

г)

подходящи мерки за контрол;

8)

описание на конфигурацията на сондажа след края на дейностите — тоест окончателно или временно напускане; и дали към сондажа е било добавено допълнително добивно оборудване за бъдещо използване;

9)

в случай на промяна във вече подадено уведомление за сондажни дейности — достатъчно допълнителна информация за пълна актуализация на уведомлението;

10)

при изграждане, промяна или запазване на сондаж посредством непроизводствена инсталация — следната допълнителна информация:

а)

описание на екологичните, метеорологичните и подводните ограничения по отношение на безопасността на дейностите и мерките за набелязване на рисковете по отношение на подводни и морски опасности, като тръбопроводите и местата за привързване на съседни инсталации;

б)

описание на екологичните условия, които са взети предвид във вътрешния план за аварийно реагиране за инсталацията;

в)

описание на мерките за аварийно реагиране, включително мерките за реагиране при екологични инциденти, които не са описани в доклада за големите опасности; и

г)

описание на начина, по който системите за управление на оператора на сондажа и на собственика ще бъдат съгласувани, за да се осигури ефективен контрол върху големите опасности във всеки едни момент;

11)

доклад с констатациите от независимата проверка на сондажа, включително декларация на оператора на сондажа, направена след като се е запознал с доклада и констатациите на независимия проверител при независимата проверка на сондажа, че управлението на риска във връзка с проекта на сондажа и преградите срещу загуба на контрол са подходящи с оглед на всички очаквани условия и обстоятелства;

12)

информация от значение за настоящата директива, получена съгласно изискванията за предотвратяване на големи аварии на Директива 92/91/ЕИО;

13)

по отношение на сондажните дейности, които ще се извършват — всяка информация относно предотвратяването на големи аварии със значителни или тежки щети за околната среда от значение за други изисквания по настоящата директива и получена съгласно Директива 2011/92/ЕС.

5.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХЕМА ЗА ПРОВЕРКА

Описанията, които се подават съгласно член 11, параграф 1, буква г) във връзка със схемите за независима проверка, които се установяват съгласно член 17, параграф 1, включват:

а)

декларация на оператора или на собственика, направена след като се е запознал с доклада на независимия проверител, в която се посочва, че данните за критичните елементи във връзка с безопасността и планът за тяхната поддръжка, отразени в доклада за големите опасности, са или ще бъдат подходящи;

б)

описание на схемата за проверка, включително избора на независими проверители, средствата за проверка дали критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда и всеки посочен в схемата обект се поддържат в добро и изправно състояние;

в)

описание на средствата за проверка, посочени в буква б), което включва подробна информация за принципите, които ще бъдат прилагани за изпълняването на функциите по схемата и за постоянния преглед на схемата през целия жизнен цикъл на инсталацията, включително:

i)

проучването и изпитванията на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда от независими и компетентни проверители;

ii)

проверката на проекта, стандарта, сертифицирането или друга система на съответствие на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда;

iii)

оценката на текущата работа;

iv)

докладването на всички случаи на несъответствие;

v)

предприетите от оператора или от собственика коригиращи мерки.

6.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ

Когато на дадена инсталация предстои да бъдат извършени съществени изменения, както е посочено в член 12, параграф 5 и член 13, параграф 4, измененият доклад за големите опасности, отразяващ съществените изменения, който се подава съгласно член 11, параграф 1, буква е), съдържа най-малко следната информация:

1)

име и адрес на оператора или собственика;

2)

кратка информация за всякакво участие на работници в изготвянето на преразгледания доклад за големите опасности;

3)

достатъчна информация за пълна актуализация на предходния доклад за големите опасности и свързания вътрешен план за аварийно реагиране за инсталацията, както и доказателства, че рисковете по отношение на големите опасности са ограничени до приемливо равнище;

4)

в случай на извеждане от употреба на трайно прикрепена производствена инсталация:

а)

средствата за изолиране на всички опасни вещества, а при сондажи, свързани с инсталацията — трайно изолиране на сондажите от инсталацията и околната среда;

б)

описание на рисковете по отношение на големи опасности за работниците и околната среда, свързани с извеждането от експлоатация на инсталацията, общия брой на изложеното на риск население и мерките за контрол на риска;

в)

мерки за аварийно реагиране, които трябва да осигурят безопасна евакуация и спасяване на персонала и да поддържат контролните системи за предотвратяване на голяма авария за околната среда.

7.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА В УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА КОМБИНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Уведомлението за комбинирани дейности, което се изготвя съгласно член 16 и се подава съгласно член 11, параграф 1, буква и), съдържа най-малко следната информация:

1)

име и адрес на оператора, подаващ уведомлението;

2)

в случай че други оператори или собственици вземат участие в комбинираните дейности — имената и адресите им, включително потвърждение, че те са съгласни със съдържанието на уведомлението;

3)

описание, под формата на съгласуван документ, одобрен от всички страни по него, на начина, по който системите за управление на инсталациите, участващи в комбинираната дейност, ще бъдат съгласувани, така че рискът от голяма авария да се намали до приемливо равнище;

4)

описание на всякакво оборудване, което ще се използва във връзка с комбинираната дейност, но не е описано в последния доклад за големите опасности за някоя от инсталациите, участващи в комбинираните дейности;

5)

обобщение на оценката на риска, извършена от всички оператори и собственици, участващи в комбинираните дейности, което включва:

а)

описание на всички дейности по време на комбинираната дейност, които могат да включват опасности, които биха могли да доведат до голяма авария на инсталацията или във връзка с нея;

б)

описание на всички мерки за контрол на риска, въведени вследствие на оценката на риска.

6)

описание на комбинираната дейност и работна програма.

8.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ

Корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии, която се изготвя в съответствие с член 19, параграф 1 и се представя съгласно член 11, параграф 1, буква а), включва, без да се ограничава до:

1)

отговорността на управителния орган на дружеството да гарантира непрекъснато, че корпоративната политика за предотвратяване на големи аварии е подходяща, изпълнява се и действа, както е предвидено;

2)

мерките за създаване и поддържане на висока култура по отношение на безопасността, която увеличава вероятността от безопасна работа и занапред;

3)

степента и интензивността на одит на процесите;

4)

мерките за поощрение и признание на желаното поведение;

5)

оценка на способностите и целите на дружеството;

6)

мерките за поддържане на стандартите за безопасност и опазване на околната среда като основна корпоративна ценност;

7)

официални системи за управление и контрол, в които са включени членове на управителния орган и висшето ръководство на дружеството;

8)

подхода относно компетентността на всички равнища на дружеството.

9)

степента, в която данните по точки 1—8 са приложими за свързаните с нефт и газ дейности на дружеството в крайбрежни води, извършвани извън Съюза.

9.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПОДАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗОПАСНОСТТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, която се изготвя съгласно член 19, параграф 3 и се представя съгласно член 11, параграф 1, буква б), включва, без да се ограничава до:

1)

организационната структура и задачите и задълженията на персонала;

2)

установяването и оценяването на големи опасности — вероятност за възникването им и възможните последици от тях;

3)

включването на въздействието върху околната среда в оценките на рисковете от големи аварии в рамките на доклада за големите опасности;

4)

средствата за контрол върху големи опасности при обичайна дейност;

5)

управлението на изменения;

6)

аварийното планиране и реагиране;

7)

ограничаването на щетите, нанесени на околната среда;

8)

наблюдението на резултатите;

9)

организацията на одита и прегледа; и

10)

мерките за участие в тристранните консултации и как се осъществяват произтичащите от посочените консултации действия.

10.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ ПЛАН ЗА АВАРИЙНО РЕАГИРАНЕ

Вътрешните планове за аварийно реагиране, които се изготвят съгласно член 14 и се подават съгласно член 11, параграф 1, буква ж), включват, без да се ограничават до:

1)

име и длъжност на лицата, които имат право да задвижат процедурите за аварийно реагиране, и на лицето, което ръководи действията за аварийно реагиране в предприятието;

2)

име или длъжност на лицето, което отговаря за връзките с органа(ите), отговорен(ни) за външния план за аварийно реагиране;

3)

описание на всички предвидими условия или събития, които могат да доведат до голяма авария, както са описани в доклада за големите опасности, към който е приложен планът;

4)

описание на действията, които ще бъдат предприети за контрол на условията или събитията, които могат да доведат до голяма авария, и за ограничаване на последиците от тях;

5)

описание на наличното оборудване и ресурси, включително за овладяване на евентуален разлив;

6)

мерки за ограничаване на риска за лицата в пределите на инсталацията и за околната среда, включително по какъв начин се дава предупреждение, както и действията, които се очаква те да предприемат при получаване на предупреждение;

7)

при комбинирани дейности —мерки за координиране на напускането, евакуацията и спасяването между засегнатите инсталации, с цел осигуряване на добри изгледи за оцеляване на лицата, намиращи се в пределите на инсталациите по време на голяма авария;

8)

приблизителна оценка на ефективността на реагирането при нефтен разлив. Условията на околната среда, които се вземат предвид при този анализ на реагирането, включват:

i)

метеорологични условия, включително ветрове, видимост, валежи и температура;

ii)

състояния, приливи и отливи, както и течения;

iii)

наличие на лед и отломки;

iv)

продължителност на деня; и

v)

други известни условия на околната среда, които могат да окажат влияние върху ефективността на оборудването за реагиране или цялостната ефективност на действията за реагиране;

9)

мерки за отправяне на ранно предупреждение за голяма авария до органа(ите), отговорен(ни) за привеждане в изпълнение на външния план за аварийно реагиране, вида на информацията, която се съдържа в първоначалното предупреждение, и мерките за предоставяне на по-подробна информация при получаването на такава;

10)

мерки за обучение на персонала за задълженията, които се очаква да поеме, и при необходимост, за координация с външни служби за действие при извънредни ситуации;

11)

мерки за координиране на аварийното реагиране от страна на оператора с аварийното реагиране извън него;

12)

доказателство за предварителни оценки на всички химикали, използвани като дисперсанти, които са проведени с цел свеждане до минимум на влиянието върху общественото здраве и всякакви допълнителни екологични щети.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Доклади за сондажни дейности, които се подават съгласно член 15, параграф 4

Докладите за сондажни дейности, които се подават до компетентния орган съгласно член 15, параграф 4, съдържат най-малко следната информация:

1)

име и адрес на оператора на сондажа;

2)

наименование на инсталацията и име и адрес на оператора или собственика;

3)

данни за идентифициране на сондажа и всички връзки с инсталации или свързана инфраструктура;

4)

обобщение на дейностите, извършени от момента на започването на дейността или след предходния доклад;

5)

диаметър и истинска вертикала и измерени дълбочини за:

а)

всеки пробит отвор; и

б)

всеки инсталиран корпус;

6)

гъстота на сондажния разтвор към момента на изготвяне на доклада; и

7)

при дейности, свързани с действащ сондаж — настоящото му оперативно състояние.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разпоредби относно определянето и работата на компетентния орган съгласно членове 8 и 9

1.   РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

1)

За целите на определянето на компетентен орган, отговорен за изпълнение на задълженията, определени в член 8, държавите членки предприемат най-малко следното:

а)

приемат организационни мерки, които позволяват ефективно изпълнение на задълженията, възложени на компетентния орган съгласно настоящата директива, включително мерки за регулиране на безопасността и опазването на околната среда по справедлив начин;

б)

изготвят декларация за политиката, описваща целите на надзора и изпълнението, и задълженията на компетентния орган за постигане на прозрачност, последователност, пропорционалност и обективност при регулиране от негова страна на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

2)

Държавите членки предприемат необходимите стъпки за въвеждане на мерките по точка 1, включително:

а)

финансиране на натрупването на достатъчен експертен опит на местно ниво или чрез официални споразумения с трети държави или и двете, за да може компетентният орган да инспектира и разследва дейностите, да предприема действия по изпълнението и да обработва докладите за големите опасности и уведомленията;

б)

в случай че се разчита на външни източници на експертен опит — финансиране на изготвянето на достатъчни писмени ръководства и упражняване на надзор, за да се поддържа съгласуван подход и да се гарантира, че нормативно определеният компетентен орган запазва изцяло отговорността си съгласно настоящата директива;

в)

финансиране на основно обучение, връзки, достъп до технологии, пътни и дневни разходи на персонала на компетентния орган с цел изпълнението на задълженията му, както и улесняване на активното сътрудничеството между компетентните органи съгласно член 27;

г)

при необходимост — въвеждане на изискване операторите или собствениците да възстановят на компетентния орган разходите по изпълнение на задълженията му съгласно настоящата директива;

д)

финансиране и насърчаване на научноизследователската дейност в съответствие със задълженията на компетентния орган съгласно настоящата директива;

е)

предоставяне на финансиране за изготвянето на доклади от компетентния орган.

2.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАБОТАТА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

1)

За целите на ефективното изпълнение на задълженията си съгласно член 9 компетентният орган изготвя:

а)

писмена стратегия, в която описва своите задължения и приоритети за действие, например при проектирането и експлоатацията на инсталациите, управлението на целостта им, аварийната готовност и аварийното реагиране, както и по какъв начин той е организиран;

б)

работни процедури, които описват по какъв начин компетентният орган ще проверява и ще осигурява изпълнение на задълженията на операторите и собствениците по настоящата директива, включително как ще обработва, оценява и приема докладите за големите опасности, как ще обработва уведомленията за сондажните дейности и по какъв начин ще се определят при дадена инсталация или дейност интервалите между инспекциите на мерките за контрол на риска по отношение на големите опасности, включително за околната среда;

в)

процедури за изпълнение на задълженията му, без да се засягат другите отговорности, например свързаните с нефт и газ дейности на брега, както и мерките по Директива 92/91/ЕИО;

г)

в случай че компетентният орган се състои от повече от една структура — официално споразумение за установяване на необходимите механизми за съвместната работа на компетентния орган, включително надзор, наблюдение и прегледи от висшето ръководство, съвместно планиране и инспектиране, разделение на отговорностите за обработка на докладите за големите опасности, съвместно разследване, вътрешна комуникация и доклади, които се публикуват съвместно за външно ползване.

2)

Съгласно подробните процедури за оценка на докладите за големите опасности от операторите или собствениците се изисква да представят цялата фактологична информация и други данни, изисквани съгласно настоящата директива. Компетентният орган прави необходимото в ръководствата му за операторите и собствениците да бъдат точно посочени най-малко изискванията във връзка със следната информация:

а)

установени са всички предвидими опасности, които биха могли да доведат до голяма авария, включително за околната среда, оценени са рисковете, свързани с тях, и са набелязани мерки за контрол на рисковете, включително аварийно реагиране;

б)

системата за управление във връзка с безопасността и околната среда е описана по подходящ начин и показва, че е спазена настоящата директива;

в)

посочени са подходящи мерки за провеждането на независима проверка и за одит от страна на оператора или собственика.

3)

При извършването на задълбочена оценка на докладите за големите опасности компетентният орган се уверява, че:

а)

е представена цялата необходима фактологична информация;

б)

операторът или собственикът е установил всички разумно предвидими опасности от голяма авария, отнасящи се до инсталацията и нейните функции, заедно със събитията, които могат да ги предизвикат, и че методологията и критериите за оценка, възприети за целите на управлението на риска от големи аварии, са ясно обяснени, включително и факторите за несигурност при анализа;

в)

при управлението на риска са отчетени всички съответни етапи от жизнения цикъл на инсталацията и е направена прогноза за всички предвидими ситуации, включително:

i)

по какъв начин в проектните решения, описани в уведомлението за проекта, е отчетено управлението на риска, така че да се отразят принципите, свързани с безопасността и околната среда;

ii)

по какъв начин да се осъществяват сондажните дейности от инсталацията по време на експлоатацията ѝ;

iii)

по какъв начин да се започнат и да се спират сондажните дейности, преди дадена производствена инсталация да започне добив;

iv)

по какъв начин да се започнат комбинираните дейности с друга инсталация;

v)

по какъв начин ще започне извеждането от експлоатация на инсталацията;

г)

по какъв начин мерките за ограничаване на риска, набелязани като част от управлението на риска, ще бъдат прилагани при необходимост за ограничаване на риска до приемливо равнище;

д)

дали чрез определянето на необходимите мерки за постигане на приемливи равнища на риска операторът или собственикът убедително е доказал, че са взети предвид съответните добри практики и преценки, основавани на надеждни инженерни познания, и най-добри управленски практики, както и принципите, свързани с човешкия и организационния фактор;

е)

дали мерките и организацията за откриването на авария и бързото и ефективно реагиране са ясно определени и обосновани;

ж)

доколко мерките за организация на напускането, евакуацията и спасяването, както и мерките за ограничаване на разрастването на извънредната ситуация и намаляване на въздействието върху околната среда, са съчетани логично и систематично, при отчитане на вероятните условия на извънредната ситуация, при които те ще бъдат прилагани;

з)

по какъв начин изискванията са отразени във вътрешния план за аварийно реагиране и дали на компетентния орган е представено копие или подходящо описание на вътрешния план за аварийно реагиране;

и)

дали системата за управление във връзка с безопасността и околната среда, описана в доклада за големите опасности, е подходяща за осигуряването на контрол над основните рискове по отношение на големи опасности на всеки етап от жизнения цикъл на инсталацията, дали тя осигурява спазването на всички приложими нормативни разпоредби и дали предвижда одит на системата и изпълняване на препоръките от одита;

й)

дали схемата за независима проверка е ясно обяснена.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Мерки от страна на операторите и собствениците за предотвратяване на големи аварии съгласно член 19

1.

Държавите членки правят необходимото операторите и собствениците:

а)

да обръщат особено внимание на оценяването на изискванията за надеждност и цялост на всички критични системи във връзка с безопасността и околната среда, като изграждат системите си за инспекция и поддръжка така, че да постигнат необходимата степен на цялост по отношение на безопасността и околната среда;

б)

да вземат подходящи мерки, за да гарантират, доколкото това е разумно осъществимо, че няма непредвидено изпускане на опасни вещества от тръбопроводите, плавателните съдове и системите, предназначени за безопасното им съхранение. Освен това операторите и собствениците гарантират, че отделна повреда на преграда не може да доведе до опасност от голяма авария;

в)

да изготвят опис на наличното оборудване, собствеността върху него, местоположението, транспорта до него и начина на разполагането му в пределите на инсталацията, както и на всички субекти, имащи отношение към изпълнението на вътрешния план за аварийно реагиране. В описа трябва да бъдат посочени мерките, които са въведени, за да се осигури поддръжката на оборудването и процедурите в работно състояние;

г)

да осигурят наличието на подходяща рамка за наблюдение на спазването на всички приложими законови разпоредби чрез включване на нормативно установени задължения по отношение на контрола на големите опасности и опазването на околната среда в стандартните си работни процедури; и

д)

да обръщат особено внимание на мерките за създаване и поддържане на висока култура по отношение на безопасността, която увеличава вероятността от безопасна работа и занапред, включително по отношение на осигуряването на съдействието на работниците, наред с другото, чрез:

i)

видим ангажимент във връзка с тристранните консултации и действията, произтичащи от тях;

ii)

насърчаване и поощряване на докладването на аварии и предаварийни ситуации;

iii)

ефективно сътрудничество с избраните представители по безопасността;

iv)

защита на подаващите сигналите.

2.

Държавите членки гарантират, че отрасълът си сътрудничи с компетентните органи за утвърждаване и изпълнение на план с приоритети за разработването на стандарти, насоки и правила, които ще доведат до най-добрите практики при предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от големи аварии, ако такива възникнат въпреки всичко.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Избор на независим проверител и структура на схемите за независима проверка съгласно член 17, параграф 3

1.

Държавите членки изискват от оператора или собственика да осигурят изпълнението на следните условия относно независимостта на проверителя от оператора и собственика:

а)

функцията не изисква независимият проверител да разглежда аспекти на критичните елементи във връзка с безопасността и околната среда или която и да е част от инсталация, сондаж или проект на сондаж, в който проверителят вече е участвал преди проверката, или когато неговата обективност може да бъде подложена на съмнение;

б)

независимият проверител е в достатъчна степен независим от системата на управление, която отговаря или е отговаряла за който и да е аспект на компонент, включен в схемата за независима проверка или инспекция на сондажа, така че да може да се гарантира обективността при изпълнението на неговите функции по схемата.

2.

Държавите членки изискват операторът или собственикът да осигурят по отношение на схемата за независима проверка, свързана с инсталация или сондаж, изпълнението на следните условия:

а)

независимият проверител има подходяща техническа компетентност, включително при необходимост подходящ, квалифициран и достатъчно многоброен персонал, който отговаря на изискванията по точка 1 на настоящото приложение;

б)

задачите по схемата за независима проверка са разпределени по подходящ начин от независимия проверител на персонал, който е квалифициран за изпълнението им;

в)

налице е подходяща организация на информационния поток между оператора или собственика и независимия проверител;

г)

на независимия проверител са предоставени подходящи правомощия, така че да може да изпълнява ефективно функциите си.

3.

Съществените изменения се представят на независимия проверител за допълнителна проверка в съответствие със схемата за независима проверка, като резултатите от тази допълнителна проверка се предават на компетентния орган при поискване.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация относно приоритетите за сътрудничеството между операторите и собствениците и компетентните органи съгласно член 19, параграф 7

Въпросите, които трябва да бъдат разгледани, когато се определят приоритетите при разработването на стандарти и ръководства, са от практическо значение за предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от тях. Тези въпроси включват:

а)

подобряване на целостта на сондажа, оборудването и преградите за контрол на сондажа и наблюдение на тяхната ефективност;

б)

подобряване на първичното ограничаване;

в)

подобряване на вторичното ограничаване, което намалява разрастването при появата на голяма авария, включително фонтаниране на сондажа;

г)

надеждно вземане на решения;

д)

управление и надзор на дейностите, свързани с големи опасности;

е)

компетентност на лицата на ключови длъжности;

ж)

ефективно управление на риска;

з)

оценка на надеждността на критичните системи във връзка с безопасността и околната среда;

и)

ключови показатели за ефективността;

й)

ефективно съчетаване на системите за управление във връзка с безопасността и околната среда между операторите и собствениците и други лица, участващи в свързани с нефт и газ дейности.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която се предоставя във външните планове за аварийно реагиране съгласно член 29

Външните планове за аварийно реагиране, изготвени съгласно член 29, включват, без да се ограничават до:

а)

име и длъжност на лицата, които имат право да задвижат аварийните процедури, и на лицата, които са оправомощени да ръководят действията при извънредни ситуации извън предприятието;

б)

мерки за получаване на ранно предупреждение за големи аварии и съпътстващи процедури за готовност и аварийно реагиране;

в)

мерки за координиране на ресурсите, необходими за прилагането на външния план за аварийно реагиране;

г)

мерки за осигуряване на помощ при аварийно реагиране в предприятието;

д)

подробно описание на мерките за аварийно реагиране извън предприятието;

е)

мерки за предоставяне на подходяща информация и съвети във връзка с голяма авария на лица и организации, които може да бъдат засегнати от нея;

ж)

мерки за предоставяне на информация на спасителните служби на други държави членки и на Комисията в случай на голяма авария с възможни трансгранични последици;

з)

мерки за смекчаване на отрицателното въздействие върху дивата природа на брега и в крайбрежните води, включително ситуациите, в които замърсени с нефт животни достигат брега преди действителния разлив.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Данни, които се включват при изготвянето на външните планове за аварийно реагиране съгласно член 29

1.

Органът или органите, които отговарят за координацията на аварийното реагиране, осигуряват следното:

а)

опис на наличното оборудване, собствеността върху него, местоположението, транспортните средства до него и начина на разполагането му на мястото на голямата авария;

б)

описание на мерките, които са въведени, за да се осигури поддръжката на съоръженията и процедурите в работно състояние;

в)

опис на оборудването, притежавано от отрасъла, което може да бъде предоставено на разположение при извънредни ситуации;

г)

описание на общите мерки за реагиране при големи аварии, включително компетентност и отговорност на всички участници и на органите, отговорни за поддръжката на тези мерки;

д)

мерки, с които се гарантира, че оборудването, персоналът и процедурите са налице и са актуални, както и че във всеки един момент са налице достатъчен брой обучени членове от персонала;

е)

доказателство за предварителни оценки за въздействието върху околната среда и здравето на всички химикали, предвидени за употреба като дисперсанти.

2.

Във външните планове за аварийно реагиране се посочват ясно функциите на органите, сътрудниците на спасителните служби, координаторите и другите лица, които участват в аварийното реагиране, така че да бъде осигурено сътрудничеството в случай на реагиране при големи аварии.

3.

Мерките включват мерки за реагиране при голяма авария, която би могла да надхвърли възможностите за реакция на държавата членка или която преминава отвъд границите ѝ, чрез:

а)

обмен на външните планове за аварийно реагиране със съседните държави членки и Комисията;

б)

събиране на трансгранично равнище на описи на средства за реагиране, както притежавани от отрасъла, така и публична собственост, както и всички необходими адаптации за осигуряване на съвместимост между оборудването и процедурите на съседните държави и държавите членки;

в)

процедури за прилагане на механизма за гражданска защита на Съюза;

г)

организиране на трансгранични учения за външно аварийно реагиране.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Обмен на информация и прозрачност

1.

Общият формат за докладване на данни за показателите за големи опасности трябва да позволява съпоставяне на информацията от компетентните органи на държавите членки и съпоставяне на информацията от отделните оператори и собственици.

2.

Информацията, която се обменя между компетентния орган и операторите и собствениците, включва информация във връзка със:

а)

непреднамерено изпускане на нефт, газ или други опасни вещества, независимо дали са запалени или не;

б)

загуба на контрол над сондажа, изискваща привеждане в действие на оборудването за контрол на сондажа, или повреда на преграда на сондажа, изискваща нейната замяна или ремонт;

в)

неизправност на критичен елемент във връзка с безопасността и околната среда;

г)

съществено нарушение на конструктивната цялост или загуба на защитата при пожар или експлозия, или загуба на позиция по отношение на подвижна инсталация;

д)

плавателни съдове, заплашени от сблъсък, и действителен сблъсък на съдове с инсталация в крайбрежни води;

е)

произшествия с хеликоптери в пределите на инсталации в крайбрежни води или близо до тях;

ж)

всеки смъртен случай;

з)

всички сериозни наранявания на 5 или повече лица при една и съща авария;

и)

всеки случай на евакуация на персонал;

й)

значителен екологичен инцидент.

3.

Годишните доклади, които държавите членки представят съгласно член 25, съдържат най-малко следната информация:

а)

брой, възраст и местоположение на инсталациите;

б)

брой и вид на извършените инспекции и разследвания, действия по изпълнението или присъди;

в)

информация за инциденти съгласно общата система за докладване, изисквана съгласно член 23;

г)

всяко съществено изменение на регулаторната рамка на дейностите в крайбрежни води;

д)

резултатите на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води по отношение на предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последиците от възникнали големи аварии.

4.

Информацията, посочена в точка 2, се състои от фактологична информация и аналитични данни относно свързаните с нефт и газ дейности и е недвусмислена. Предоставената информация и данни са такива, че работата на отделните оператори и собственици да може да се съпоставя в рамките на държавата членка, а резултатите на отрасъла като цяло да може да се съпоставят между държавите членки.

5.

Събраната и натрупана информация по точка 2 дава възможност на държавите членки за отправяне на ранно предупреждение за възможно влошаване на състоянието на преградите от критично значение за безопасността и околната среда, както и за предприемане на превантивни действия. Тази информация показва и общата ефективност на мерките и средствата за контрол, прилагани от отделните оператори и собственици и от отрасъла като цяло, по-специално за предотвратяване на големи аварии и за свеждане до минимум на рисковете за околната среда.

6.

За да се изпълнят изискванията на член 24, се разработва опростен формат за улесняване публикуването на съответната информация съгласно точка 2 от настоящото приложение и за изготвяне на доклади съгласно член 25 по начин, който позволява лесен достъп за обществеността и улеснява трансграничното съпоставяне на данните.


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1.

Комисията изразява съжаление, че съгласно член 41, параграфи 3 и 5 някои държави членки са частично освободени от задължението за транспониране на директивата и смята, че подобна дерогация не трябва да се смята за прецедент, за да не се засегне целостта на правото на Съюза.

2.

Комисията отбелязва, че държавите членки могат да използват възможността да не транспонират и прилагат член 20 от директивата поради липсата понастоящем на дружества, регистрирани под тяхната юрисдикция, извършващи дейности в крайбрежни води извън територията на Съюза.

С цел да се гарантира ефективното изпълнение на директивата, Комисията подчертава, че въпросните държави членки са задължени да направят необходимото вече регистрираните под тяхната юрисдикция дружества да не заобикалят целите на директивата, като включват в обхвата на дейността си и дейности в крайбрежни води, без да уведомят за подобна промяна компетентните национални органи, които да могат да предприемат необходимите мерки за осигуряване пълното прилагане на разпоредбите на член 20.

Комисията ще вземе всички необходими мерки срещу всяко заобикаляне, доведено до нейното знание.


Top