Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0272

2012/272/ЕС: Решение на Съвета от 14 май 2012 година за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна

OJ L 134, 24.5.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 224 - 224

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/272/oj

24.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 май 2012 година

за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна

(2012/272/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 3, членове 91 и 100, член 191, параграф 4 и членове 207 и 209, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 25 ноември 2004 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Филипини по Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество, (наричано по-нататък „споразумението“).

(2)

Разпоредбите на споразумението, които попадат в приложното поле на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, обвързват Обединеното кралство и Ирландия като отделни договарящи страни, а не като част от Европейския съюз, освен ако Европейският съюз, заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия, съвместно уведомят Република Филипини, че Обединеното кралство или Ирландия е обвързано(а) като част от Европейския съюз в съответствие с Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Ако Обединеното кралство и/или Ирландия престанат да бъдат обвързани като част от Европейския съюз в съответствие с член 4а от Протокол (№ 21), Европейският съюз, заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия, уведомява незабавно Република Филипини за всяка промяна в тяхната позиция, като в този случай те продължават да бъдат обвързани с разпоредбите на споразумението като самостоятелни договарящи страни. Същото се отнася за Дания, в съответствие с приложения към тези Договори Протокол (№ 22) относно позицията на Дания.

(3)

Когато Обединеното кралство и/или Ирландия не са направили уведомлението, което се изисква съгласно член 3 от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, те не участват в приемането на това решение от Съвета, доколкото то обхваща разпоредби съгласно част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз. Същото се отнася и за Дания, в съответствие с Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано при условие за сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, се разрешава от името на Съюза, при условие за сключване на посоченото споразумение (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 май 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


Top