Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0186

2012/186/ЕС: Делегирано решение на Комисията от 3 февруари 2012 година за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море текст от значение за ЕИП

OJ L 101, 11.4.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 018 P. 299 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2012/186/oj

11.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 101/5


ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 февруари 2012 година

за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море

(текст от значение за ЕИП)

(2012/186/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (1), и по-специално член 3, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

При изготвянето на европейската статистика следва да има баланс между нуждите на ползвателите и тежестта върху респондентите.

(2)

На европейско равнище беше извършен технически анализ на съществуващите данни, събирани съгласно законодателството на Съюза в областта на статистическата информация за превоза на товари и пътници по море, и на политиката във връзка с разпространението, за да се предложат евентуални технически решения за възможно най-голямо опростяване на различните дейности, които са необходими за изготвянето на статистическата информация, като едновременно с това крайните резултати отговарят на настоящите и бъдещите нужди на ползвателите.

(3)

Вследствие на извършения анализ променливата „направление“ в съществуващата тримесечна статистическа информация за трафика на плавателни съдове в главните европейски пристанища следва да се опрости, а правният характер (задължителни или незадължителни данни) на съответните набори от данни F1 и F2 следва да се уточни.

(4)

Освен това следва да се установи хармонизирана правна рамка за незадължителното събиране на статистическа информация за ро-ро контейнерите. Наред с това следва да се разшири класификацията на начина на превоз на товарите.

(5)

Необходимо е номенклатурата на морските крайбрежни зони да се адаптира към техническите промени.

(6)

Поради това Директива 2009/42/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I, II, IV и VIII към Директива 2009/42/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Първата отчетна година за прилагането на настоящото решение е 2012 г., като тя ще обхваща данните за 2012 г.

Съставено в Брюксел на 3 февруари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОМЕНЛИВИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.   Статистически променливи

а)   Информация за товарите и пътниците

бруто тегло на товарите в тонове,

начин на превоз на товарите съгласно класификацията, представена в приложение II,

описание на товарите, като се използва номенклатурата, представена в приложение III,

отчетно пристанище,

направление на движението (т.е. влизане или напускане),

информация за влизащите товари: пристанище на натоварване (т.е. пристанището, в което товарът е бил натоварен на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП“) и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

информация за напускащите товари: пристанището на разтоварване (т.е. пристанището, в което товарът трябва да се разтовари от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

брой пътници, които започват или завършват екскурзия, и брой круизни пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия,

информация за влизащите пътници: пристанище на качване (т.е. пристанището, в което пътникът се е качил на кораба, с който е пристигнал в отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV,

информация за напускащите пътници: пристанище на слизане (т.е. пристанището, в което пътникът трябва да слезе от кораба, с който е напуснал отчетното пристанище), като за тази цел се използват пристанищата от списъка на пристанищата от ЕИП и морските крайбрежни зони извън държавите от ЕИП, представени в приложение IV.

По отношение на товарите, които се превозват в контейнери или ро-ро съоръжения, се представят следните допълнителни данни:

общ брой контейнери (със или без товар),

брой контейнери без товар,

общ брой мобилни (рo-рo) съоръжения, със или без товар,

брой мобилни (рo-рo) съоръжения без товар.

б)   Информация за плавателните съдове:

брой плавателни съдове,

дедуейт на плавателните съдове или бруто тонаж,

страна или територия на регистрация на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение V,

вид на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VI,

големина на плавателните съдове в съответствие с номенклатурата, представена в приложение VII.

2.   Определения

а)

„Товарен контейнер“ е елемент от транспортното оборудване, който е:

1.

от дълготрайно естество и достатъчно здрав, подходящ за многократно използване;

2.

специално проектиран, за да улесни превоза на товарите с един или няколко вида транспорт без междинно претоварване;

3.

съоръжен с устройства, позволяващи лесната му обработка, и по-специално прехвърлянето му от един вид транспорт на друг;

4.

проектиран така, че да позволява лесно напълване и изпразване;

5.

с дължина от 20 фута или повече.

б)

„Ро-ро съоръжение“ е превозно средство, предназначено за пренасяне на товар, например камион, ремарке или полуремарке, което може да се придвижва или изтегля до плавателния съд, в това число и пристанищни или корабни ремаркета. Класификациите следва да отговарят на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН „Кодове за видовете товари, опаковки и опаковащи материали“.

в)

„Контейнерен товар“ е контейнер със или без товар, който е натоварен или разтоварен от плавателния съд, който го превозва по море.

г)

„Ро-ро товар“ е товар, който независимо дали се намира в контейнер, е поставен върху ро-ро съоръжение, както и ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до плавателния съд и от него по море.

д)

„Бруто тегло на товар“ е теглото на товара с опаковката, но без тара тегло на контейнерите или ро-ро съоръженията.

е)

„Дедуейт“ (DWT) е разликата в метрични тонове между водоизместването на кораба по товарната водолиния при водолиния, съответстваща на определената лятна товарна марка във вода с относително тегло 1,025, и теглото на празния кораб (т.е. кораб без товар, гориво, смазочно масло, баластна вода, сладка и котелна вода в танкове, без запаси от консумативи, без пътници и без екипаж и техните лични вещи).

ж)

„Бруто тонаж“ е тонажната стойност на целия обем на един кораб, определена съгласно разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите от 1969 г.

з)

„Круизен пътник“ е лице, превозвано на кораб за круизи с туристическо-развлекателна цел и което слиза в съответното пристанище с цел туризъм и развлечения за ограничено време и продължава плаването със същия кораб. В това определение не се включват пътниците за еднодневни екскурзии.

и)

„Кораб за круизи“ е пътнически кораб, снабден с кабини за всички пътници и съоръжения за забавления и плаващ с туристическо-развлекателна цел. Това определение изключва: превозите на пътници с фериботни кораби; плавателни съдове, превозващи товари, с ограничен брой кабини за пътници, и кораби, извършващи само еднодневни екскурзии.

й)

„Екскурзия на круизен пътник“ е кратко посещение на круизния пътник на туристически забележителности, разположени в близост до посещаваните от кораба за круизи пристанища.

к)

„Ро-ро контейнерен товар“ е контейнер със или без товар, натоварен на ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до плавателния съд и от него по море.

л)

„Междупристанищно корабно ремарке“ е ремарке, предназначено за превоз на товари (включително контейнери) между две пристанища на борда на ро-ро плавателни съдове. Основно е предназначено за използване на борда на ро-ро плавателни съдове или на сушата в райони под контрола на пристанищните власти.

м)

„Ро-ро плавателен съд“ е плавателен съд, който е предназначен за пренасяне на ро-ро съоръжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класификация на начина на превоз на товарите

Категория (1)

Еднозначен

код

Двузначен

код

Описание

Тонове

Брой единици

Наливни товари

1

1X

Наливни товари (не се отчитат товарни единици)

X

 

11

Втечнен газ

X

 

12

Суров нефт

X

 

13

Нефтопродукти

X

 

19

Други наливни товари

X

 

Сухи насипни товари

2

2X

Сухи насипни товари (не се отчитат товарни единици)

X

 

21

Руди

X

 

22

Въглища

X

 

23

Селскостопански продукти (например зърно, соя, тапиока)

X

 

29

Други сухи насипни товари

X

 

Контейнери

3

3X

Големи контейнери

X (2)

X

31

20-футови товарни единици

X (2)

X

32

40-футови товарни единици

X (2)

X

33

Над 20- до 40-футови товарни единици

X (2)

X

34

Над 40-футови товарни единици

X (2)

X

Самоходни

ро-ро

5

5X

Мобилни самоходни единици

X

X

51

Товарни пътни превозни средства и ремаркетата към тях

X (2)

X

52

Пътнически автомобили, мотоциклети и ремаркетата/караваните към тях

 

X (3)

53

Пътнически автобуси

 

X (3)

54

Превозни средства с търговско предназначение (в това число внесени/изнесени моторни превозни средства)

X

X (3)

56

Живи животни, на собствен ход

X

X (3)

59

Други мобилни самоходни единици

X

X

Несамоходни

ро-ро

6

6X

Мобилни несамоходни единици

X

X

61

Непридружавани товарни пътни ремаркета и полуремаркета

X (2)

X

62

Непридружавани каравани и други пътни, селскостопански и промишлени превозни средства

X

X (3)

64

Железопътни вагони за превоза на товари

X (2)

X

65

Междупристанищни корабни ремаркета за превоза на товари

X (2)

X

66

Корабни баржи за превоза на товари

X (2)

X

69

Други мобилни несамоходни единици

X

X

Други генерални товари

(включително малки контейнери)

9

9X

Други товари, неупоменати другаде

X

 

91

Продукти от горското стопанство

X

 

92

Продукти от желязо и стомана

X

 

99

Други генерални товари

X

 


Допълнение към класификацията на начина на превоз на товарите във връзка с ро-ро контейнерите

Категория (1)

Еднозначен

код

Двузначен

код

Описание

Тонове

Брой единици

Големи ро-ро контейнери

R

RX

Големи ро-ро контейнери

 

X

R1

20-футови товарни единици

 

X

R2

40-футови товарни единици

 

X

R3

Над 20- до 40-футови товарни единици

 

X

R4

Над 40-футови товарни единици

 

X

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОРСКИ КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ

Номенклатурата, която се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки) (4) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартният двубуквен ISO код за всяка страна от горепосочената номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните, които са разделени в две или повече морски крайбрежни зони, които се идентифицират чрез четвърти знак, различен от цифрата нула (от 1 до 7), както следва:

Код

Морска крайбрежна зона

FR01

Франция: Атлантически океан и Северно море

FR02

Франция: Средиземно море

FR03

Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана

FR04

Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа

FR05

Френски отвъдморски територии: Реюнион

DE01

Германия: Северно море

DE02

Германия: Балтийско море

DE03

Германия: вътрешните зони

GB01

Обединеното кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандски острови

ES01

Испания: Атлантически океан (северен)

ES02

Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южен), в т.ч. Балеарските и Канарските острови

SE01

Швеция: Балтийско море

SE02

Швеция: Северно море

TR01

Турция: Черно море

TR02

Турция: Средиземно море

RU01

Русия: Черно море

RU03

Русия: Азия

RU04

Русия: Баренцово море и Бяло море

RU05

Русия: Балтийско море (само Финландският залив)

RU06

Русия: Балтийско море, с изключение на Финландския залив

RU07

Русия: европейските вътрешни водни пътища (включително Каспийско море)

MA01

Мароко: Средиземно море

MA02

Мароко: Западна Африка

EG01

Египет: Средиземно море

EG02

Египет: Червено море

IL01

Израел: Средиземно море

IL02

Израел: Червено море

SA01

Саудитска Арабия: Червено море

SA02

Саудитска Арабия: Персийският залив

US01

Съединени американски щати: Атлантически океан (северен)

US02

Съединени американски щати: Атлантически океан (южен)

US03

Съединени американски щати: Мексиканският залив

US04

Съединени американски щати: Тихи океан (южен)

US05

Съединени американски щати: Тихи океан (северен)

US06

Съединени американски щати: Големите езера

US07

Пуерто Рико

CA01

Канада: Атлантически океан

CA02

Канада: Големите езера и горното течение на р. Сейнт Лоуренс (Saint Lawrence)

CA03

Канада: Западен бряг

CO01

Колумбия: Северен бряг

CO02

Колумбия: Западен бряг

MX01

Мексико: Атлантически океан

MX02

Мексико: Тихи океан

С допълнителни кодове

ZZ01

Разположени в морето платформи, които не са посочени другаде

ZZ02

Агрегати и други, непосочени по-горе

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СТРУКТУРА НА НАБОРИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

С наборите от данни, посочени в настоящото приложение, се определя периодичността на представянето на статистическата информация за морския транспорт, която се изисква от Общността. Всеки набор от данни представлява кръстосана класификация по ограничен набор величини на различни нива на номенклатури, агрегирани по всички останали величини, за които се изисква качествена статистическа информация.

ОБОБЩЕНИЕ И ПОДРОБНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари и пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 и F2.

Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари, но не за пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 и F2.

Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за пътници, но не за товари, са A3, D1, F1 и F2.

Наборът от данни, който трябва да се представя за пристанищата, които не са избрани (нито за товари, нито за пътници), е A3.

ПРАВЕН ХАРАКТЕР НА НАБОРИТЕ ОТ ДАННИ

Наборите от данни A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 и F2 са задължителни.

Наборите от данни C2 и F1 са незадължителни.

Набор от данни А1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор от данни А2: транспорт по море в главните европейски пристанища на неединични товари, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само неединични товари), приложение II (подкатегории 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 и 99)

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор от данни А3: данни, изисквани и за избраните пристанища, и за пристанищата, за които не се изискват подробни статистически данни (вж. член 4, параграф 3)

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

A3

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Всички пристанища от списъка на пристанищата

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.

Брой пътници (без круизните пътници).

Брой круизни пътници, започващи и завършващи круиз.

Брой круизни пътници на круизна пътническа екскурзия: направление: само влизащи (1) — (незадължително).


Набор от данни В1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, товари и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

B1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Стока

Двузначен буквено-цифров код

Номенклатура на товарите, приложение III

Данни

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор от данни С1: транспорт по море на единични товари в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

C1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само контейнери и ро-ро) приложение II (подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69).

Брой единици (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 и 69).

Брой единици без товар (начин на превоз: подкатегории 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 и 69).


Набор от данни С2: ро-ро контейнерен транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

C2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване (незадължително)

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само ро-ро контейнерен), приложение II (подкатегории RX, R1, R2, R3, R4)

Данни:

Брой единици (начин на превоз: подкатегории RX, R1, R2, R3, R4).

Брой единици без товар (начин на превоз: подкатегории RX, R1, R2, R3, R4) – (незадължително).


Набор от данни D1: пътнически транспорт в главните европейски пристанища, по пристанище, информация за направлението и националност на регистрацията на плавателния съд

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

D1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на качване/слизане

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Националност на регистрацията на плавателния съд (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни:

Брой пътници, с изключение на круизните пътници, започващи и завършващи круиз, и на круизните пътници на екскурзия.


Набор данни Е1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и националност на регистрацията на плавателния съд

Периодичност на представянето на данните: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

E1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Влизащи, напускащи (1, 2)

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони, приложение IV

Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Начин на превоз, приложение II

Националност на регистрацията на плавателния съд

Четиризначен буквено-цифров код

Националност на регистрацията на плавателните съдове, приложение V

Данни:

бруто тегло на товарите в тонове.


Набор данни F1: трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина на плавателните съдове, на които се товарят или от които се разтоварват товари (на които се качват или от които слизат пътници), включително круизните пътници на круизна пътническа екскурзия

Периодичност на представянето на данните:: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Само влизащи (1)

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб, приложение VI

Големина на плавателния съд по дедуейт

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по дедуейт, приложение VII

Данни:

Брой на плавателните съдове.

Дедуейт на плавателните съдове в тонове.


Набор от данни F2: трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина на плавателните съдове, на които се товарят или от които се разтоварват товари (на които се качват или от които слизат пътници), включително круизните пътници на круизна пътническа екскурзия

Периодичност на представянето на данните:: всяка година


 

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Величини

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от ЕИП

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

Само влизащи (1)

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб, приложение VI

Големина на плавателния съд по бруто тонаж

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по бруто тонаж, приложение VII

Данни:

Брой на плавателните съдове.

Бруто тонаж на плавателните съдове.


(1)  Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ на ООН.

(2)  Записва се бруто теглото на товарите, включително опаковките, но без тара тегло на контейнерите и ро-ро съоръженията.

(3)  Само общият брой на единиците.

(4)  Версията, която понастоящем е в сила, е тази съгласно Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията от 13 декември 2006 г. относно номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите-членки, ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19.


Top