EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0284

Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията от 22 март 2011 година за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай

OJ L 77, 23.3.2011, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 167 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/284/oj

23.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 284/2011 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2011 година

за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 48, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/72/ЕО на Комисията (2) се определят специфични разпоредби по отношение на материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, в това число и изисквания по отношение на състава, ограничения и спецификации за вещества, които могат да бъдат използвани в тях.

(2)

В съответствие с член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3) чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи бяха получени няколко нотификации и предупреждения във връзка с материали, които влизат в контакт с храни, внесени в Съюза от Китайската народна република (наричана по-долу „Китай“) и специалния административен район Хонконг на Китайската народна република (наричан по-долу „Хонконг“), които освобождават в храни или моделни разтвори химически вещества, които не отговарят на изискванията на законодателството на Съюза.

(3)

Тези нотификации и предупреждения засягат основно пластмасовите кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин, които не отговарят на изискванията по отношение на освобождаването на първични ароматни амини и формалдехид в храните, установени съответно в част А от приложение V и раздел А от приложение II към Директива 2002/72/ЕО.

(4)

Първичните ароматни амини са семейство съединения, някои от които са канцерогенни, а за други се предполага, че са канцерогенни. Първичните ароматни амини могат да се появят в материали, предназначени да влизат в контакт с храни, вследствие на наличието на примеси или на разпадни продукти.

(5)

Съобщено бе, че кухненските съдове и прибори от полиамид с произход или изпратени от Китай и Хонконг освобождават в храните значителни количества първични ароматни амини.

(6)

Съгласно Директива 2002/72/ЕО използването на формалдехид при производството на пластмаса е разрешено, при условие че тази пластмаса не освобождава в храните повече от 15 mg/kg формалдехид (граница на специфичната миграция (ГСМ), изразена като общо количество формалдехид и хексаметилентетрамин).

(7)

Съобщено бе, че кухненските съдове и прибори от меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг освобождават в храните формалдехид в количества, по-високи от разрешените.

(8)

През последните няколко години Комисията предприе редица инициативи, в това число и обучения за китайските контролни органи и засегнатата промишленост, за да подобри познаването на изискванията, установени в законодателството на Съюза по отношение на материалите, които влизат в контакт с храни, внесени в Съюза.

(9)

Въпреки тези инициативи мисиите, проведени в Китай и Хонконг от Хранителната и ветеринарна служба през 2009 г., разкриха сериозни пропуски в официалната система за контрол по отношение на пластмасовите материали, които влизат в контакт с храни, предназначени за внос в Съюза, а големи количества от подложените на контрол пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг продължават да не отговарят на изискванията на законодателството на Съюза.

(10)

В Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съюза (4) се определят специфични разпоредби във връзка с материалите и предметите от пластмаси, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни, в това число и някои общи и специфични изисквания, на които тези материали и предмети следва да отговарят. Съгласно член 24 от него държавите-членки извършват официален контрол, за да осигурят съответствие с изискванията на посочения регламент съгласно релевантните разпоредби на правото на Съюза, свързано с официалния контрол на храните и фуражите. Тези разпоредби са установени в Регламент (ЕО) № 882/2004.

(11)

По-конкретно член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 гласи, че доколкото в законодателството на Съюза не са предвидени условията и подробните процедури, които следва да се съблюдават при вноса на стоки от трети страни, те могат да се определят, при необходимост, от Комисията.

(12)

В член 48, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда възможността от налагане на специфични условия за внос за определени продукти, идващи от някои трети страни, в зависимост от рисковете, свързани с тези продукти.

(13)

За да се намалят рисковете за здравето, които биха могли да възникнат при използването на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг, всяка пратка от тези продукти следва да бъде придружена от съответна документация, в това число и резултати от анализи, доказващи, че пратката отговаря на изискванията по отношение на освобождаването на първични ароматни амини и формалдехид, установени в Директива 2002/72/ЕО.

(14)

За да се осигури по-ефикасна организация на контрола на пластмасовите кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг, вносителите или техните представители следва да съобщят предварително за пристигането на пратките и за тяхното естество. Също така държавите-членки следва да имат възможността да определят специфични първи пунктове на въвеждане, през които пратките с тези предмети могат да влязат на територията на Съюза. Тази информация следва да бъде обществено достъпна.

(15)

За да се гарантира еднородност на равнището на Съюза по отношение на контрола на пластмасовите кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг, процедурата по официален контрол, определена в член 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004, следва да бъде определена в настоящия регламент. Този контрол следва да включва проверка на документите, идентификационна проверка и физическа проверка.

(16)

В случай че по време на физическите проверки бъде установено несъответствие, държавите-членки следва незабавно да информират Комисията посредством системата за бързо предупреждение за храни и фуражи.

(17)

В конкретни случаи държавите-членки следва да имат възможността, до получаване на резултатите от физическите проверки, да разрешат по-нататъшното транспортиране на пратката от пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг от първия пункт на въвеждане, при условие че съвместно с компетентния орган по местоназначение са предприети мерки за осигуряването на проследимост на пратките, за да се даде възможност на компетентния орган да се заеме с процеса по вноса на тези пратки по ефективен и ефикасен начин.

(18)

Пускането в свободно обращение на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг следва да се осъществява едва след като всички проверки бъдат приключени и резултатите станат известни. За целта резултатите от проверките следва да бъдат предоставени на митническите органи, преди стоките да бъдат пуснати в свободно обращение.

(19)

Следва да бъде установена процедура за записване на получената от проверките информация. Тази информация следва редовно да бъде изпращана на Комисията.

(20)

Разпоредбите на настоящия регламент следва да бъдат периодично преразглеждани, като се взема предвид получената от държавите-членки информация.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република (наричана по-долу „Китай“) и специалния административен район Хонконг на Китайската народна република (наричан по-долу „Хонконг“).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„пластмасови кухненски съдове и прибори“ означава пластмасови материали, описани в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 2002/72/ЕО и класирани в код по КН ex 3924 10 00;

б)

„пратка“ означава количество пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин, обхванати от един и същ документ/едни и същи документи, транспортирани с едно и също превозно средство и с произход от една и съща трета държава;

в)

„компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите-членки, определени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

г)

„първи пункт на въвеждане“ означава първият входен пункт на пратката на територията на Съюза;

д)

„проверка на документите“ означава проверка на документите, посочени в член 3 от настоящия регламент;

е)

„идентификационна проверка“ означава визуална инспекция, която има за цел да гарантира, че документите, придружаващи пратката, отговарят на съдържанието на пратката;

ж)

„физическа проверка“ означава вземане на проби за анализ и лабораторно изпитване или друга проверка, необходими, за да се провери съответствието с изискванията по отношение на освобождаването на първични ароматни амини и формалдехид, установени в Директива 2002/72/ЕО.

Член 3

Условия за внос

1.   Пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг се внасят в държавите-членки, само ако за всяка пратка вносителят представи на компетентния орган надлежно попълнена декларация, в която се потвърждава, че тя отговаря на изискванията по отношение на освобождаването на първични ароматни амини и формалдехид, установени в част А от приложение V и раздел А от приложение II към Директива 2002/72/ЕО.

2.   Образец на декларацията, посочена в параграф 1, е представен в приложението към настоящия регламент. Декларацията се изготвя на официалния език или на някой от официалните езици на държавата-членка, в която се внася пратката.

3.   Декларацията, посочена в параграф 1, се придружава от лабораторен протокол, който съдържа:

а)

по отношение на пластмасовите кухненски съдове и прибори от полиамид, резултати от анализи, доказващи, че те не освобождават в храни или моделни разтвори първични ароматни амини в установими чрез анализ количества. Границата на откриваемост се прилага за сбора от първични ароматни амини. За целите на анализа границата на откриваемост за първичните ароматни амини е определена на 0,01 mg/kg храна или моделен разтвор;

б)

по отношение на пластмасовите кухненски съдове и прибори от меламин, резултати от анализи, доказващи, че те не освобождават в храни или моделни разтвори формалдехид над 15 mg/kg храна.

4.   Компетентният орган посочва в декларацията, представена в приложението към настоящия регламент, дали стоките могат да бъдат пуснати в свободно обращение или не, в зависимост от това дали отговарят на реда и условията, предвидени в Директива 2002/72/ЕО, както е посочено в параграф 1.

Член 4

Предварително уведомяване за пратките

Вносителите или техните представители уведомяват компетентния орган на първия пункт на въвеждане най-малко два работни дни преди очаквания ден и час на физическо пристигане на пратките с произход или изпратени от Китай и Хонконг.

Член 5

Съобщаване за първия пункт на въвеждане

Когато държавите-членки решат да определят специфични първи пунктове на въвеждане на стоките с произход или изпратени от Китай и Хонконг, те публикуват в Интернет актуализиран списък на тези пунктове и съобщават на Комисията техните интернет адреси.

Комисията публикува с информационна цел на своя уебсайт интернет връзките към националните списъци със специфични първи пунктове на въвеждане.

Член 6

Проверки на първия пункт на въвеждане

1.   На първия пункт на въвеждане компетентният орган извършва:

а)

проверки на документите на всички пратки в рамките на два работни дни от датата на тяхното пристигане;

б)

идентификационни и физически проверки, включително лабораторен анализ на 10 % от пратките, и то по начин, по който вносителите и техните представители да не са в състояние да предвидят дали конкретна пратка ще подлежи на проверки; резултатите от физическите проверки трябва да са на разположение веднага щом това е технически възможно.

2.   Ако по време на лабораторния анализ, посочен в параграф 1, буква б), се установи несъответствие, компетентните органи незабавно информират Комисията за резултатите посредством системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, създадена по силата на член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Член 7

По-нататъшно транспортиране

Компетентният орган на първия пункт на въвеждане може да разреши по-нататъшното транспортиране на пратките с произход или изпратени от Китай и Хонконг, в зависимост от резултатите от проверките, посочени в член 6, параграф 1, буква б).

Ако компетентният орган даде посоченото в първа алинея разрешение, той уведомява компетентния орган в пункта по местоназначение и предоставя копие от декларацията, представена в приложението и надлежно попълнена, както е предвидено в член 3, и резултатите от проверките, посочени в член 6, параграф 1, буква б), веднага щом те бъдат готови.

Държавите-членки следят да бъдат взети необходимите мерки, които да гарантират, че пратките остават под непрекъснат контрол от страна на компетентните органи и че не могат да бъдат манипулирани по какъвто и да било начин, докато не бъдат готови резултатите, посочени в член 6, параграф 1, буква б).

Член 8

Пускане в свободно обращение

Пускането в свободно обращение на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг е обвързано с представянето пред митническите органи на декларацията от приложението, която трябва да бъде надлежно попълнена, както е предвидено в член 3.

Член 9

Докладване на Комисията

1.   След приключване на проверките, посочени в член 6, параграф 1, компетентните органи съхраняват следната информация:

а)

подробни данни за всяка проверена пратка, включително:

i)

размера, изразен в брой предмети;

ii)

страната на произход;

б)

броя на пратките, подложени на вземане на проби и анализ;

в)

резултатите от посочените в член 6 проверки.

2.   В края на месеца, следващ всяко тримесечие, държавите-членки предоставят на Комисията доклад за тримесечието, съдържащ информацията, посочена в параграф 1.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 юли 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 22 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Декларация, която трябва да се представя за всяка пратка пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай

Image


Top