EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0351

Регламент (ЕС) № 351/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията за категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групите според гражданството (текст от значение за ЕИП)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/351/oj

24.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 104/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 351/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2010 година

за прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила по отношение на определенията за категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групите според гражданството

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (1), и по-специално член 10, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира, че данните от различни статистически и административни източници в държавите-членки са съпоставими и за да се създаде възможност за съставянето на надеждни обобщени данни в рамките на цялата Общност, категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групи според гражданството трябва да бъдат определени по еднакъв начин във всички държави-членки. Поради това Регламент (ЕО) № 862/2007 поставя изискването Комисията да определи посочените по-горе категории.

(2)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент установява категориите групи според държавата по рождение, групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване, групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване и групи според гражданството, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 862/2007.

Член 2

Към посочените по-горе категории се прилагат следните определения:

а)

„държава на предишно обичайно местопребиваване“ означава държавата, в която дадено лице е пребивавало обичайно непосредствено преди да имигрира, независимо от гражданството на лицето или от държавата, в която е родено,

б)

„държава на следващо обичайно местопребиваване“ означава държавата, в която дадено лице е започнало да пребивава обичайно непосредствено след като е имигрирало, независимо от гражданството на лицето или от държавата, в която е родено,

в)

„равнище на развитие“ означава относителната степен на развитие на страната, определена посредством статистически величини като средна продължителност на живота, грамотност, степен на образованост и брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението,

г)

„лице, родено в държавата“ означава лице, родено в държавата, в която понастоящем обичайно пребивава, независимо от неговото гражданство,

д)

„лице, родено в чужбина“ означава лице, родено извън държавата, в която понастоящем обичайно пребивава, независимо от неговото гражданство.

Член 3

Групите от държави по рождение, групите от държави на предишно обичайно местопребиваване, групите от държави на следващо обичайно местопребиваване и групите според гражданството, в съответствие с които от държавите-членки се изисква да предоставят данни на Комисията, са посочени в приложението.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Групите от държави и групите според гражданството са следните:

основни групи,

допълнителни групи от други държави извън Европейския съюз (ЕС) и според гражданството на такива държави.

1.   ОСНОВНИ ГРУПИ ОТ ДЪРЖАВИ

1.1.   Групи според гражданството

Понятието „гражданство“ се определя съгласно член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 862/2007.

Лице с две или повече гражданства се разпределя само към една държава по гражданство, която се определя по следния ред на приоритет:

1.

докладваща държава или, ако лицето не е гражданин на докладващата държава;

2.

друга държава-членка на ЕС или, ако лицето не е гражданин на друга държава-членка на ЕС;

3.

друга държава извън Европейския съюз.

Когато дадено лице има две или повече гражданства на държави-членки на ЕС, но нито една от тях не е докладващата държава, държавите-членки определят коя следва да бъде държавата по гражданството.

Когато едно лице е гражданин на две или повече държави извън ЕС, държавите-членки определят коя следва да бъде държавата по гражданство.

Данните, посочени в член 3, параграф 1, буква а), i) и буква в), i) от Регламент (ЕО) № 862/2007, се разбиват на следните групи според гражданството:

гражданство на докладващата държава (граждани на държавата),

гражданство на друга държава-членка на ЕС (други граждани на ЕС),

гражданство на държави, които не са членки на ЕС (граждани на държави извън ЕС), от които:

гражданство на държави-членки на ЕАСТ,

гражданство на държави кандидати за членство,

гражданство на други държави, които не са членки на ЕС;

неизвестно гражданство.

Данните, посочени в член 3, параграф 1, буква б), i) от Регламент (ЕО) № 862/2007, се разбиват на следните групи според гражданството:

гражданство на докладващата държава (граждани на държавата),

гражданство на друга държава-членка на ЕС (други граждани на ЕС),

гражданство на държави, които не са членки на ЕС (граждани на държави извън ЕС),

неизвестно гражданство.

1.2.   Групи според държавата по рождение

Понятието „държава по рождение“ се определя съгласно член 2, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 862/2007.

Данните, посочени в член 3, параграф 1, буква а), ii) и буква в), ii) от Регламент (ЕО) № 862/2007, се разбиват на следните групи според държавата по рождение:

докладваща държава (родени в нея лица),

други държави-членки на ЕС (лица, родени в чужбина в рамките на ЕС),

извън ЕС (лица, родени в чужбина извън ЕС), от които:

държави-членки на ЕАСТ,

държави кандидати за членство,

други държави извън ЕС,

неизвестна държава по рождение.

1.3.   Групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване

Данните, посочени в член 3, параграф 1, буква а), iii) от Регламент (ЕО) № 862/2007, се разбиват на следните групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване:

други държави-членки на ЕС,

извън ЕС, от които:

държави-членки на ЕАСТ,

държави кандидати за членство,

други държави извън ЕС,

неизвестна държава на предишно обичайно местопребиваване.

1.4.   Групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване

Данните, посочени в член 3, параграф 1, букви б), iv) от Регламент (ЕО) № 862/2007, се разбиват на следните групи според държавата на следващо обичайно местопребиваване:

други държави-членки на ЕС,

извън ЕС,

неизвестна държава на следващо обичайно местопребиваване.

2.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРУПИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕС И ТЯХНОТО ГРАЖДАНСТВО СПОРЕД РАВНИЩЕТО НА РАЗВИТИЕ

За данните, посочени в член 3, параграф 1, буква а), i), ii) и iii) и буква в), i) и ii) от Регламент (ЕО) № 862/2007, данните във връзка с други държави извън ЕС и гражданство на други държави извън ЕС също се разбиват на следните групи според равнището на развитие:

силно развити страни,

средно развити страни,

слабо развити страни.

3.   СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ И НА ГРАЖДАНСТВАТА В ГРУПИТЕ

Като държава по рождение, държава на предишно обичайно местопребиваване и държава на следващо обичайно местопребиваване се имат предвид държавите, определени посредством международните граници, съществуващи към 1 януари на референтната година.

Съставът на ЕС, ЕАСТ и държавите кандидати за членство е съставът им към 1 януари на референтната година.

Комисията предоставя на държавите-членки списъци с държави и гражданства, които следва да бъдат включени във всяка от основните групи. При необходимост списъците на основните групи се актуализират.

Комисията предоставя на държавите-членки списъци с държави и гражданства, които следва да се включат във всяка от допълнителните групи според равнището на развитие. При необходимост списъците на допълнителните групи се актуализират.


Top