Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0072

Регламент (ЕС) № 72/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността на въздухоплаването (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 23, 27.1.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 67 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/72/oj

27.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 72/2010 НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2010 година

за определяне на процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността на въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да осъществява мониторинг на прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 от държавите-членки, Комисията следва да провежда проверки. Организирането на проверки под надзора на Комисията е необходимо, за да се провери ефективността на националните програми за контрол на качеството.

(2)

Комисията и държавите-членки следва да работят в тясно сътрудничество по време на подготовката и провеждането на проверките от Комисията.

(3)

Комисията следва да разполага с възможност да включва в своите екипи, извършващи проверките, квалифицирани национални одитори, предоставени на разположение на Комисията от държавите-членки.

(4)

Проверките от Комисията и докладването по тях трябва да се извършват в съответствие с определена процедура, включваща стандартна методология.

(5)

Държавите-членки следва да осигурят бързо отстраняване на недостатъците, открити по време на проверките от Комисията.

(6)

Комисията следва да бъде в състояние да провежда последващи проверки с цел да провери дали са отстранени недостатъците.

(7)

Следва да има процес за отстраняване на недостатъците, които се считат за толкова сериозни, че биха могли да имат значително въздействие върху цялостното ниво на сигурност на въздухоплаването в Общността.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки отговарят на становището на комитета, създаден по силата на член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя процедурите за провеждане на проверки от Комисията с цел мониторинг на прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 от страна на държавите-членки. Проверките от Комисията обхващат компетентните органи на държавите-членки, както и избрани летища, оператори и образувания, които прилагат стандартите за сигурност на въздухоплаването. Проверките се извършват по прозрачен, ефективен, хармонизиран и последователен начин.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„компетентен орган“ означава националният орган, определен от държава-членка в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 300/2008;

2.

„проверка от Комисията“ означава преглед от инспектори на Комисията на съществуващия контрол на качеството и мерките, процедурите и структурите за сигурност на гражданското въздухоплаване, за определяне на нивото на съответствие с Регламент (ЕО) № 300/2008;

3.

„инспектор на Комисията“ означава лице с подходяща квалификация, наето от Комисията, или лице, наето от държава-членка да извършва мониторинг за съответствие на национално равнище от името на компетентния орган, и избрано да участва в проверките, провеждани от Комисията;

4.

„комитет“ означава комитетът, създаден по силата на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 300/2008;

5.

„недостатък“ означава неспазване на изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 300/2008;

6.

„национален одитор“ означава лице, наето от държава-членка да извършва мониторинг за съответствие на национално равнище от името на компетентния орган;

7.

„изпитване“ означава изпробване на мерките за сигурност на въздухоплаването, когато с цел изпитване ефективността на прилагане на съществуващите мерки за сигурност се симулира намерение за осъществяване на акт на незаконна намеса;

8.

„компенсаторна мярка“ означава временна мярка или набор от мерки, целящи максималното възможно ограничаване на въздействието на даден недостатък, открит при провеждането на проверка, преди той да бъде напълно отстранен.

ГЛАВА II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 3

Сътрудничество на държавите-членки

1.   Без да се засягат отговорностите на Комисията, държавите-членки си сътрудничат с Комисията при изпълнение на задачите по проверка. Това сътрудничество се осъществява по време на фазите на подготовка, мониторинг и докладване.

2.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съобщението за проверката остава поверително, с цел да не се изложи на риск процесът на проверка.

Член 4

Упражняване правомощията на Комисията

1.   Всяка държава-членка гарантира, че инспекторите на Комисията могат да упражняват своите инспекторски правомощия, свързани със сигурността на гражданското въздухоплаване по отношение на компетентния орган съгласно Регламент (ЕО) № 300/2008 и по отношение на всяко летище, оператор и образувание, предмет на посочения регламент.

2.   Всяка държава-членка при поискване осигурява на инспекторите на Комисията достъп до всички съответни документи, необходими за оценка на съответствието с общите стандарти.

3.   Когато инспектори на Комисията срещнат трудности при изпълнение на своите задължения, съответните държави-членки подпомагат Комисията за пълното изпълнение на нейната задача с всички средства в рамките на своите законови правомощия.

Член 5

Критерии за квалификация на инспекторите на Комисията

За да отговарят на изискванията за участие в провеждането на проверки от Комисията, инспекторите на Комисията трябва да притежават съответните теоретични познания и практически опит, както и да са преминали успешно обучение.

Това обучение:

а)

се предоставя от службите на Комисията;

б)

е начално и периодично;

в)

трябва да гарантира стандарт на работа, съответстващ на целите за установяване дали мерките за сигурност се прилагат съгласно Регламент (ЕО) № 300/2008.

Началното обучение включва изпит.

Член 6

Участие на национални одитори в проверки, провеждани от Комисията

1.   Държавите-членки предоставят на разположение на Комисията национални одитори, които са в състояние да участват в проверките, провеждани от Комисията, както и в свързаните с тях етапи на подготовка и докладване.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията подробни данни за поне един, но не повече от пет национални одитора, които могат да бъдат повикани да участват в проверки, провеждани от Комисията.

3.   Списъкът на всички национални одитори, които са посочени от държавите-членки и отговарят на критериите от член 5, се предоставя ежегодно на комитета.

4.   Национален одитор не участва в проверки, провеждани от Комисията, в държавата-членка, в която е нает.

5.   Заявките за участие на националните одитори в проверки, провеждани от Комисията, се предават своевременно на компетентните органи, обикновено поне два месеца преди предвиденото начало на проверката.

6.   Разходите, произтичащи от участието на национални одитори в проверки, провеждани от Комисията, се поемат от Комисията в съответствие с правилата на Общността.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТ КОМИСИЯТА

Член 7

Уведомяване за проверки

1.   Комисията уведомява компетентния орган, на чиято територия ще се извършва проверка, поне два месеца предварително.

2.   Едновременно с уведомлението за проверката се изпраща, ако това е уместно, предварителен въпросник, който трябва да бъде попълнен от компетентния орган, заедно с искане за цялата съответна документация. Попълненият въпросник, заедно с цялата поискана документация, се предава на Комисията поне две седмици преди предвиденото начало на проверката.

3.   Когато Комисията разполага с информация, съгласно която на едно летище съществуват недостатъци, които могат да имат значително въздействие върху цялостното ниво на сигурност на въздухоплаването в Общността, се провежда консултация с компетентния орган на съответната държава-членка и тогава срокът за подаване на предизвестие за провеждане на проверка може да бъде намален на две седмици. В този случай параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат.

Член 8

Подготовка на проверките

1.   Инспекторите на Комисията извършват подготвителни действия, които осигуряват ефикасност, точност и последователност на проверките.

2.   На компетентния орган се предоставят имената на инспекторите на Комисията, които са оправомощени да извършат проверка, както и друга подробна информация, по целесъобразност.

3.   За всяка проверка компетентният орган определя координатор, който извършва практическата организация, свързана с дейността на предстоящата проверка. Не по-късно от три седмици след получаване на уведомяването за провеждане на проверка държавите-членки предоставят на Комисията името и данните за връзка с координатора.

Член 9

Провеждане на проверките

1.   Инспекторите на Комисията провеждат проверките ефективно и ефикасно, като спазват изискванията както за своята собствена безопасност и сигурност, така и за тази на другите. Инспектори на Комисията, чието поведение по време на проверка не отговаря на тези стандарти, могат да не бъдат включени в други проверки, провеждани от Комисията.

2.   За извършване на мониторинг за спазването на изискванията за сигурност на гражданското въздухоплаване, постановени в Регламент (ЕО) № 300/2008, се използва стандартна методология.

Провеждането на проверки се основава на системно събиране на информация, като се използват една или повече от следните техники:

а)

наблюдения;

б)

проверки;

в)

интервюта;

г)

проверка на документи; и

д)

изпитвания.

3.   При извършване на дейности, свързани с проверките, инспекторите на Комисията се придружават от представител на компетентния орган. Поведението на придружаващото лице не трябва да влияе на ефективността или ефикасността на дейностите, свързани с проверките.

4.   Инспекторите на Комисията носят карта, с която те се легитимират като лица, упълномощени да извършват проверки от името на Комисията, и летищна идентификационна карта, която позволява достъп до всички райони, необходими за проверката. Форматът на летищната идентификационна карта не трябва да влияе на ефективността или ефикасността на дейностите, свързани с проверките.

5.   Изпитвания се извършват само след предварително уведомяване, в тясно сътрудничество с компетентния орган.

6.   Държавите-членки гарантират, че инспекторите на Комисията са оправомощени да носят предмети, използвани при изпитванията, включително такива, които представляват или приличат на забранени предмети, във всички райони, до които е необходим достъп по време на проверката, както и при преминаване за провеждане на проверка или след провеждането на такава, съгласно съществуващите съвместни протоколи.

7.   Компетентният орган се информира при първа възможност относно всички сериозни недостатъци, открити по време на проверката, проведена от Комисията. В допълнение и без да се засяга член 10, когато това е практически осъществимо, инспекторите на Комисията представят неофициално устно обобщение на своите констатации на място след приключване на проверката.

Член 10

Доклад за проверката

1.   В срок от шест седмици след завършване на проверката докладът за нея се предава от Комисията на компетентния орган.

Компетентният орган уведомява незабавно проверяваното летище, оператор или образувание относно съответните констатации.

2.   В доклада се изброяват констатациите на инспекторите, както и всички открити недостатъци. Докладът може да съдържа препоръки за коригиращи мерки.

3.   При оценяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 се използва следната класификация:

а)

пълно съответствие;

б)

има съответствие, но е желателно подобрение;

в)

липса на съответствие;

г)

липса на съответствие, със сериозни недостатъци;

д)

неприложимо;

е)

непотвърдено.

Член 11

Отговор на компетентния орган

1.   В срок от три месеца от датата на изпращане на доклада за проверката, компетентният орган представя на Комисията писмен отговор на доклада, който:

а)

разглежда констатациите и препоръките;

б)

представя план за действие, в който се определят действията и сроковете за отстраняване на всички установени недостатъци.

2.   При последващи проверки отговорът на компетентния орган се представя в рамките на шест седмици от датата на изпращане на доклада за проверката.

3.   Когато в доклада за проверката не са отбелязани недостатъци, отговор не се изисква.

Член 12

Отстраняване на недостатъците

1.   Отстраняването на недостатъците, открити по време на проверките, се извършва незабавно. Когато отстраняването не може да се извърши незабавно, се прилагат компенсаторни мерки.

2.   Компетентният орган потвърждава писмено отстраняването на недостатъците пред Комисията. Това потвърждение се основава на дейностите по мониторинг за съответствие, извършени от компетентния орган.

3.   Компетентният орган се уведомява, когато даден доклад за проверка не изисква последващи действия.

Член 13

Последващи проверки

1.   След получаване на отговора от компетентния орган, както и на всички необходими пояснения, Комисията може да проведе последваща проверка.

2.   На компетентния орган се дава предизвестие от поне две седмици относно провеждането на последваща проверка на негова територия.

3.   Основният акцент при последващите проверки са областите, в които са открити недостатъци по време на първоначалната проверка от Комисията.

ГЛАВА IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Информация до комитета

На комитета се предоставя редовно информация относно прилагането на програмата на Комисията за провеждане на проверки, както и относно резултатите от нейните оценки.

Член 15

Уведомяване на компетентните органи относно сериозните недостатъци

1.   Компетентният орган се уведомява, ако при проверка на летище на негова територия е разкрит сериозен недостатък, който би могъл да има значително въздействие върху цялостното ниво на сигурност на въздухоплаването в Общността. Тази информация се предава незабавно и на компетентните органи на всички държави-членки.

2.   Компетентните органи се уведомяват незабавно и в случаите, когато Комисията разполага с достоверна информация относно действия за отстраняване на недостатъци, включително компенсаторни мерки, които потвърждават, че съобщените съгласно настоящия член недостатъци вече нямат значително въздействие върху цялостното ниво на сигурност на въздухоплаването в Общността.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той започва да се прилага от датата, определена в правилата за прилагане, приети в съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, но не по-късно от 29 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.


Top