EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0376

2010/376/ЕС: Решение на Комисията от 2 юли 2010 година относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за някои продукти, използвани на местата за спане на деца, съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

OJ L 170, 6.7.2010, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 271 - 280

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/376/oj

6.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2010 година

относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за някои продукти, използвани на местата за спане на деца, съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(2010/376/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 4, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2001/95/ЕО се предвижда, че европейските стандарти трябва да бъдат установени от европейските органи по стандартизация. Тези стандарти следва да гарантират, че продуктите отговарят на общите изисквания за безопасност, наложени от директивата.

(2)

Съгласно Директива 2001/95/ЕО даден продукт се счита за безопасен по отношение на рисковете и категориите от рискове, които са регламентирани от приложимите национални стандарти, когато той е в съответствие с доброволните национални стандарти, които транспонират европейските стандарти.

(3)

През 2006 г. Европейската комисия поръча извършването на проучване (2) с цел оценка на безопасността на няколко предмети за отглеждане на деца, обикновено използвани за бебета и малки деца на възраст между 0 и 5 г. Проучването бе извършено със съдействието на национални органи, национални органи по стандартизация, сдружения на потребителите, организации по въпросите на безопасността на продуктите, икономически оператори и лаборатории за провеждане на изпитвания.

(4)

За проучването бяха събрани статистически данни за злополуки и наранявания във връзка с тези продукти в Съюза и по света и бе извършена цялостна оценка на риска, основана на идентифицирането на основните опасности, и оценка на възможните сценарии на експозиция.

(5)

За предмет на последващи дейности след проучването бяха набелязани пет вида продукти, оценени в проучването, които често се срещат в подходяща за спане среда на новородени и малки деца. А именно: матраци за детски легла, обиколници, окачени на стойка бебешки легла, олекотени завивки за деца и спални чувалчета за деца.

(6)

Новородените спят средно на ден поне 16 часа, а на възраст между 3 и 5 години децата продължават да спят по 11—13 часа на ден. През първите пет години от живота си, заедно с периодите на будуване, бебетата и малките деца прекарват поне половин ден на място за спане. Продуктите, които се намират на местата за спане, трябва да са безопасни, тъй като обикновено точно на тези места бебетата и малките деца се оставят без надзор за по-дълги периоди през деня и през нощта.

(7)

Според базата данни на ЕС за нараняванията (IDB) между 2005 г. и 2007 г. в Европейския съюз в детско легло са настъпили 17 000 злополуки с деца на възраст между 0 и 4 години (3). Според Комисията за безопасност на потребителските стоки на САЩ (CPSC) всяка година от инциденти, свързани с детски легла или с продукти за детски легла, умират повече деца, отколкото по причини, свързани с други продукти за отглеждане на деца (4).

(8)

Бе получена информация за някои видове обиколници и спални чувалчета за деца чрез системата за бързо предупреждение (RAPEX) като криещи риск от задушаване и задавяне и впоследствие те бяха изтеглени или иззети от пазара. През 1992 г. Комисията за безопасност на потребителите във Франция препоръча предприемането на действия за информирането на потребителите и за подобряването на безопасността на детските олекотени завивки поради риск от възпламеняване, прегряване или задушаване (5). През 2002 г., 2007 г. и 2008 г. CPSC на САЩ поръча изтеглянето на някои модели матраци за детски легла поради опасност от заклещване и неоснователни твърдения (6).

(9)

Обиколниците, матраците и детските олекотени завивки, ако са небезопасни или се доставят без основните инструкции за безопасност, могат да доведат до увеличаване на случаите на синдрома на внезапната детска смърт (СВДС) поради опасност от прегряване и асфиксия (7).

(10)

В същото време обаче резултатите от проучванията сочат, че спалните чувалчета за деца могат да имат предпазваща роля по отношение на СВДС (8), тъй като те намаляват случаите на обръщане по корем и не позволяват на спалното бельо или завивки да покрият лицето или главата на детето по време на сън. Ако употребата им трябва да се насърчава поради изтъкнатите по-горе причини, необходимо е да се гарантира безопасността им по отношение на други рискове, като например задавяне с малки частици и заклещване.

(11)

За споменатите по-горе пет вида продукти не съществуват европейски стандарти. Следователно необходимо е да се определят специфични изисквания съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2001/95/ЕО с оглед на това да се изиска от органите по стандартизация да разработят стандарти за намаляване на рисковете, свързани с употребата на посочените продукти.

(12)

Тези стандарти следва да бъдат разработени при спазване на процедурата, установена с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (9). Позоваването на приетия стандарт следва да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 4, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО.

(13)

След създаването на съответните стандарти и при условие че Европейската комисия реши да публикува позоваванията им в Официален вестник, в съответствие с установената в член 4, параграф 2 от Директива 2001/95/ЕО процедура по презумпция ще се счита, че матраците за детски легла, обиколниците, окачените на стойка бебешки легла, детските олекотени завивки и спалните чувалчета за деца, произведени в съответствие с тези стандарти, отговарят на общото изискване за безопасност, предвидено в Директива 2001/95/ЕО, доколкото става дума за изискванията за безопасност, които попадат в обхвата на стандартите.

(14)

Настоящото решение е в съответствие със становището на комитета, учреден в съответствие с член 15 от Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

По смисъла на настоящото решение:

Матрак за детско легло“ означава продукт, който осигурява опора за новородените и бебетата, които спят в детско легло. Обикновено той е с размери 60 x 120 cm или 70 x 140 cm, като дебелината му варира между 6 и 15 cm. Той може да бъде и сгъваем.

Обиколник за детско легло“ означава платнен аксесоар за детско легло, който се привързва от вътрешната му страна, най-общо използван за подобряване на комфорта на детето. Той може да покрива поне едната страна на леглото.

Окачено на стойка бебешко легло“ означава детско легло или люлка, често от нетвърд материал или друга плоска повърхност, прикрепена на стойка с помощта на връв, въжета или колани в една или повече опорни точки. Използва се за поставяне в легнало положение на малко бебе, което не може да стои на колене или да седи самo.

Олекотена детска завивка“ означава платнена спална торба, запълнена с мека материя, която се използва в леглото, за да увеличи комфорта по време на сън и да предпазва от преохлаждане на тялото.

Спално чувалче за деца“ означава подплатена или омекотена дълга торба, в която се поставя бебето и чиято цел е да предпазва от преохлаждане на тялото на детето и от задушаване по време на сън или докато то лежи в леглото.

Член 2

Изисквания

Специфичните изисквания за безопасност за посочените в член 1 продукти, които трябва да бъдат спазени от европейски стандарти в съответствие с член 4 от Директива 2001/95/ЕО, са посочени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results

(3)  Всички данни за нараняванията в базата данни IDB, 2005—2007 г.

(4)  „Наранявания, свързани с продукти за детската стая, и смъртни случаи сред деца на възраст под 5 години“ в CPSC, м. февруари 2009 г.

(5)  http://www.securiteconso.org/article195.html

(6)  http://www.cpsc.gov/cgi-bin/prod.aspx

(7)  „Environment of infants during sleep and risk of sudden infant death“ („Местата, където децата спят, и рискът от внезапна детска смърт“), British Medical Journal (британско медицинско издание), 1996 г.,

„Changing concepts of SIDS: implications for infant sleeping environment and sleep position“ („Промяна на схващанията за СВДС: какво означава това за местата, където децата спят, и позицията по време на сън“) American Academy of Paediatrics (Американска академия по педиатрия), м. март 2000 г.

„Sleep Environment and the risk of sudden Infant death in an urban population“ (Заобикалящата среда на спящото дете и рискът от внезапна детска смърт сред градското население), American Academy of Paediatrics (Американска академия по педиатрия), м. май 2003 г.

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/pol/bumper-bordure-eng.php

(8)  „Risk and preventive factors for cot death in The Netherlands, a low-incidence country“ (Рискове и предотвратяващи фактори за детска смърт в леглото в Нидерландия — страна, в която тези случаи са по-малко), European Journal of Paediatrics (Европейски журнал по педиатрия), м. юли 1998 г.

(9)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТРАЦИТЕ ЗА ДЕТСКИ ЛЕГЛА

РИСКОВЕ: Основните рискове, свързани с посочения продукт, са заклещване и запалимост.

Изисквания за безопасност

1.   Общи изисквания за безопасност

Артикулите следва да не застрашават безопасността или здравето на децата или лицата, които се грижат за тях, при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата. Вземат се предвид способността на ползвателите и лицата, които се грижат за тях, и по-специално по отношение на артикули, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст под пет години. Етикетите върху артикулите или върху техните опаковки и указанията за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към опасностите и рисковете, свързани с използването на артикулите, както и към начините за избягването им.

2.   Специфични изисквания за безопасност

Химични изисквания

Матраците за детски легла трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС.

Възпламеняемост и термични характеристики

Матраците за детски легла не трябва да представляват опасен запалим предмет в обкръжението на детето. Следователно те трябва да бъдат съставени от материали, които изпълняват поне едно от следните условия:

не горят, ако са пряко изложени на пламък или искра;

ако се подпалят, горят бавно с ниска степен на разпространение на пламъка.

Освен това запалимите материали не трябва да отделят токсични пари по време на горене.

Употребата на вещества за забавяне на процеса на горене следва да се сведе до минимум. Ако са употребени вещества за забавяне на процеса на горене, тяхната токсичност по време на употреба и на депонирането им след изтичане на срока им на годност не следва да излага на опасност здравето на ползвателите, на лицата, които се грижат за децата, и околната среда.

Физични и механични свойства

Опасност от заклещване в пролуки и отвори

За да се избегне заклещване на тялото, главата или врата между матрака и рамката на леглото, матраците трябва да покриват изцяло основата на леглото и да издържат на натоварването, породено от детето, което стои изправено или ходи вътре в леглото.

Детето не трябва да може да повдига частите на сгъваемия матрак, което може да му даде достъп до основата на леглото и така да се увеличи рискът от заклещване.

Артикулите трябва да се проектират и произвеждат така че да могат в най-голяма степен да не допускат заклещване на крака, стъпала и ръце в местата между матрака и рамката или преградите на леглото.

За да се предотврати задушаване на детето, чиято глава или тяло е заклещено между матрака и страничните части на леглото, разстоянието между матрака и страничните части на леглото трябва да бъде ограничено, като се отчете каква е формата на матрака в най-натовареното му положение върху основата на леглото.

Опасност от заплитане

Дължината на връзките, панделките и частите, използвани за завързване, както и големината на примките трябва да бъдат ограничени, за да се предотврати рискът от заплитане.

Опасност от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища

Матраците за детски легла не трябва да имат пластмасови емблеми, които могат да бъдат отделени от децата, или непромокаем слой, който може да покрие и устата, и носа.

Опаковката, в която се съдържат артикулите, не трябва да представлява риск от задушаване чрез запушване на дихателните пътища.

За да се предотврати рискът от задушаване, продуктът не трябва да представлява матрак с мек пълнеж, който може да заема формата на лицето на детето или да позволява образуването на вдлъбнатини, което може да доведе до запушване на дихателните пътища.

Задавяне и опасност от задушаване поради вътрешно запушване на дихателните пътища

Матраците за детски легла не трябва да съдържат отделни или малки части, които могат да бъдат отделени от детето, могат да се вместят изцяло в устата на детето и да бъдат глътнати.

Матраците за детски легла не трябва да съдържат малки части, които могат да бъдат отделени от детето и които могат да останат в гърлото или в задната част на устната кухина. Не трябва да се позволява достъп до материала, с който е запълнен матракът, особено чрез отхапване, и той трябва да може да издържа на натоварването, породено от предвидимата употреба от детето, като се отчитат възможността нишките да могат да преминат през плата и здравината на шевовете.

Опасни ръбове

Матраците за детски легла не трябва да имат остри ръбове или заострени върхове. Пружините не трябва да имат опасни върхове и не трябва да се подават през повърхността на матрака.

Цялост на конструкцията

Материалът на матрака трябва да има такива физически свойства, че матракът да не създава опасност от заклещване. Не трябва да има постоянна деформация на пълнежа на матрака, което би довело до неравности по повърхността.

Специфични предупреждения за артикула

Предупредителните указания и указанията за употреба трябва да дават информация на лицата, които се грижат за децата, за дебелината на матрака с цел предпазване от падане от детското легло и за подходящия размер (дължина и ширина), за да може матракът да прилегне плътно в леглото и да се предотврати заклещване.

За да се предотврати задушаване, в инструкциите трябва да се обърне внимание на лицата, които се грижат за децата, към опасностите, които представлява струпването на два или повече матраци с цел подобряване на комфорта на детето.

Следва да бъдат включени и предупреждения за евентуални действия, които могат да доведат до предизвикването на пожар (напр. пушене в близост до леглото).

Хигиена

Матраците за детски легла следва да бъдат проектирани така че да отговарят на изискванията за хигиена и чистота, за да се предотврати рискът от инфекция или зараза.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБИКОЛНИЦИТЕ

РИСКОВЕ: Основните рискове, свързани с посочения продукт, са удушаване, задушаване поради вътрешно/външно запушване на дихателните пътища и задавяне.

Изисквания за безопасност

1.   Общи изисквания за безопасност

Артикулите следва да не застрашават безопасността или здравето на децата при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

Вземат се предвид способността на ползвателите и лицата, които се грижат за децата, и по-специално по отношение на артикули, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст между шест и 18 месеца.

Етикетите върху артикулите или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към опасностите и рисковете, които могат да възникнат при употребата на артикулите, както и към начините за избягването им.

2.   Специфични изисквания за безопасност

Химични изисквания

Обиколниците за детски легла трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС.

Възпламеняемост и термични характеристики

Обиколниците не трябва да крият риск от запалване в обкръжението на детето. Те трябва да бъдат съставени от материали, които изпълняват поне едно от следните условия:

не горят, ако са пряко изложени на пламък или искра;

ако се подпалят, горят бавно с ниска степен на разпространение на пламъка.

Освен това запалимите материали не трябва да отделят токсични пари по време на горене.

Употребата на вещества за забавяне на процеса на горене следва да се сведе до минимум. Ако са употребени вещества за забавяне на процеса на горене, тяхната токсичност по време на употреба и на депонирането им след изтичане на срока им на годност не следва да излага на опасност здравето на ползвателите, на лицата, които се грижат за децата, и околната среда.

Физични и механични свойства

Микробиологични рискове

Обиколниците не трябва крият микробиологични рискове поради недостатъчно ниво на хигиената на използвания материал от животински произход.

Опасност от заклещване в пролуки и отвори

Обиколниците за детски легла не трябва да крият риск от заплитане на главата и врата на детето в примки или връзки, или други прикрепващи елементи. Шевовете и декоративните части на обиколника не трябва да могат да се разшиват, когато са подложени на механично въздействие при предвидимата употреба от децата, за да не крият допълнителен риск от заплитане на крайниците, главата и пръстите или да позволяват лесно достигане до пълнежа на обиколника (вж. риск от задавяне).

Опасност от заплитане

Не трябва да има примки или възли на обиколника, които могат да се заплетат около врата на детето. Трябва да се избягва изработването на примки по артикула, в които пръстите на ръцете или на краката на детето могат да се заплетат.

Задавяне и опасност от задушаване поради вътрешно запушване на дихателните пътища

Обиколниците за детски легла не трябва да съдържат отделни или малки части, които могат да бъдат отделени от детето, могат да се вместят изцяло в устата на детето и да бъдат глътнати.

Обиколниците за детски легла не трябва да съдържат малки части, които могат да бъдат отделени от детето и могат да останат в гърлото или в задната част на устната кухина. Материалът, с който е запълнен обиколникът, не трябва да може да бъде достъпен, особено при отхапване, трябва да може да издържа на натоварването от предвидимата употреба от детето, като се отчитат възможността нишките да могат да преминат през плата и здравината на шевовете. Материалът, с който е запълнен обиколникът, не трябва да съдържа твърди или остри частици, като например метални частички, гвоздеи, игли и люспи.

Опасност от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища

Продуктът не трябва да има пластмасови емблеми, които могат да бъдат отделени от децата, или непромокаем покривен слой, който може да покрие и устата, и носа.

Опаковката, в която се съдържат артикулите, не трябва да представлява риск от задушаване чрез външно запушване на дихателните пътища.

За да се предотврати задушаване, продуктът не трябва да представлява мек материал, който може да заема формата на лицето на детето или да позволява образуването на вдлъбнатини, което може да доведе до запушване на дихателните пътища.

Опасни ръбове

Обиколниците за детски легла не трябва да имат остри ръбове или заострени върхове. Те не трябва да имат заострени върхове или издадени повърхности, които да крият опасност от пробождане.

Предпазна функция

Обиколниците за детски легла трябва да бъдат проектирани и произведени така че да не позволяват наличието на части, които могат да се използват от децата като опора за крака при катерене.

Опасности поради комбинация на два отделни артикула

Обиколниците за детско легло не трябва да крият допълнителен риск от заплитане или асфиксия, ако детето успее да постави главата си между обиколника и стената на леглото.

Специфични предупреждения за артикула

Трябва да бъде предоставена подходяща информация за правилното прикрепяне на обиколника към стените на леглото. В предупредителните указания се посочва, че обиколникът трябва да се прикрепи правилно, без прикрепващите средства да са връзки или примки, в които може да се заплете главата и вратът на детето. Предупредителните инструкции трябва да привлекат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към рисковете, криещи обиколниците за детски легла, които не са съвместими (поради размера или модела си) с леглото и от обиколници, които не са прикрепени правилно към леглото.

Хигиена

Обиколниците за детски легла трябва да бъдат проектирани и произведени така че да могат да се почистват лесно и изцяло, за да се предотврати рискът от инфекция или зараза. Продуктът трябва да отговаря на това условие и след пране/почистване според инструкциите на производителя не трябва да остава с петна, когато е в контакт с детето.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОКАЧЕНИ НА СТОЙКА БЕБЕШКИ ЛЕГЛА

РИСКОВЕ: Основните рискове, свързани с посочения продукт, са заклещване, задушаване и нараняване поради поддаване и нестабилност на конструкцията.

Изисквания за безопасност

1.   Общи изисквания за безопасност

Артикулите не трябва да застрашават безопасността или здравето на децата при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

Способността на ползвателите и на лицата, които се грижат за децата, се вземат предвид по-специално що се отнася до артикули, които с оглед на техните функции, размери и характеристики, са предназначени за употреба от деца на възраст под 12 месеца.

Етикетите върху артикулите или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към опасностите и рисковете, които могат да възникнат при употребата на артикулите, както и към начините за избягването им.

2.   Специфични изисквания за безопасност

Химични изисквания

Окачените на стойка бебешки легла трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС.

Възпламеняемост и термични характеристики

Окачените на стойка бебешки легла не трябва да крият риск от възпламеняване в средата, в която се намира детето. Те трябва да бъдат съставени от материали, които изпълняват поне едно от следните условия:

не горят, ако са пряко изложени на пламък или искра;

ако се подпалят, горят бавно с ниска степен на разпространение на пламъка;

ако се подпалят, горят бавно и не произвеждат запалими отломки или топящи се капки;

Освен това запалимите материали не трябва да отделят токсични пари по време на горене.

Употребата на вещества за забавяне на процеса на горене следва да се сведе до минимум. Ако са употребени вещества за забавяне на процеса на горене, тяхната токсичност по време на употребата им и на депонирането им след това не следва да излага на опасност здравето на ползвателите, на лицата, които се грижат за децата, и околната среда.

Физични и механични свойства

Опасност от заклещване в пролуки и отвори

Окачените на стойка бебешки легла трябва да бъдат проектирани и произведени така че да предотвратяват заклещване на главата на детето, неговите пръсти, крайници, ръце и крака в какъвто и да е отвор.

Опасност, породена от подвижни елементи

Окачените на стойка бебешки легла трябва да бъдат проектирани така че да предотвратяват евентуални удари на детето в леглото — в рамката на леглото или в други мебели в стаята поради страничното движение.

Окачените на стойка бебешки легла трябва да бъдат проектирани така че да ограничават въртенето на леглото, например когато то е извъртяно настрани.

Окачените на стойка бебешки легла не трябва да крият риск (напр. заклещване) за други деца (напр. братче или сестриче), които може да бъдат в близост до леглото.

Риск от падане

Стойката и самото легло трябва да бъдат достатъчно стабилни, за да предотвратяват случайно преобръщане на окаченото на стойка легло, което може да доведе до падане на детето. Бебешкото легло следва да остане стабилно, когато детето се движи в него или когато леглото се люлее в рамките на амплитудата, позволена от самата стойка за окачване.

Приспособлението, с което се прикрепя леглото към стойката не трябва да може да се отделя от опорната греда или друго приспособление за опора.

Устройството за окачване, включително и компонентите му трябва да издържат на движенията на детето по време на употреба.

Опасност от заплитане

Не трябва да има връзки или панделки на окаченото на стойка бебешко легло, които могат да се заплетат около врата на детето. Детето, което се намира в леглото, не трябва да е уязвимо към възможността за заплитане във връзките и коланите на приспособлението за окачване и приспособлението за настройка на желаната позиция.

Задавяне и опасност от задушаване поради вътрешно запушване на дихателните пътища

Окачените на стойка бебешки легла не трябва да съдържат отделни или малки части, които могат да бъдат отделени от детето, могат да се вместят изцяло в устата на детето и да бъдат глътнати.

Окачените на стойка бебешки легла не трябва да съдържат малки части, които могат да бъдат отделени от детето и които могат да останат в гърлото или в задната част на устната кухина. Материалът, с който е запълнено леглото, не трябва да може да се достига и трябва да може да издържа на натоварването, породено от предвидимата употреба от детето (включително при отхапване).

Опасност от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища

Продуктът не трябва да има пластмасови емблеми, които могат да бъдат отделени от децата, и други непромокаеми покрития, които могат да покрият и устата, и носа.

Опаковката, в която се съдържат артикулите, не трябва да представлява риск от задушаване чрез външно запушване на дихателни пътища.За да се предотврати рискът от задушаване, продуктът не трябва да представлява мек материал, който може да заема формата на лицето на детето или да позволява образуването на вдлъбнатини, което може да доведе до запушване на дихателните пътища.

Опасни ръбове

Окачените на стойка бебешки легла не трябва да имат остри ръбове или заострени върхове. Ръбовете и ъглите, до които детето има достъп, трябва да бъдат заоблени и рендосани.

По продукта не трябва да има издадени части, върху които детето може да падне или да се нарани.

Продуктът не трябва да има заострени върхове или издадени повърхности, които да крият опасност от пробождане.

Цялост на конструкцията

Деформирането на съоръжението за окачване и поддаването на приспособлението за настройка на желаната позиция трябва да бъдат ограничени, за да се предотвратят удари или падания от леглото.

Шевовете и декоративните части на окаченото на стойка легло не трябва да могат да се разшиват, когато са подложени на механично въздействие от предвидимата употреба от децата, за да не крият риск от оплитане на крайниците, главата и пръстите.

Движенията, породени от теглото на тялото на детето, не трябва да създават пролуки или да изменят формата на съществуващите пролуки, което би довело до заклещване на пръстите, ръцете и краката.

С цел да се предотврати счупване на окаченото на стойка легло и на компонентите (на стойката, приспособлението за настройка на желаната позиция, приспособлението за окачване), което има вероятност да причини физически наранявания, окачените на стойка легла трябва да могат да издържат на механичното натоварване, на което са подложени по време на употребата на продукта.

Специфични предупреждения за артикула

Предупредителните указания и указанията за употреба трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към факта, че безопасното монтиране и настройка на леглото в желаното положение изискват определени умения. Предупредителните инструкции следва също така да предават следните послания:

детето може да се нарани, ако амплитудата на люлеещото движение е прекомерно голяма (напр. детето може да удари рамката на леглото или пък леглото може да удари други мебели);

окачените на стойка легла могат да крият риск за други деца;

други деца може да представляват допълнителни рискове (напр. като се опитват да се надвесят над леглото);

окачените на стойка легла следва да се сглобяват върху равна повърхност;

употребата на окачените на стойка легла за нощен сън на детето следва да не се насърчава;

окачените на стойка легла не бива да се използват, когато детето може вече да стои на колене или да седи само. Подходящата възрастова група за този артикул (не по-големи от 12 месеца) трябва да е ясно отбелязана.

Хигиена

Окачените на стойка бебешки легла трябва да бъдат проектирани и произведени така че да могат да се почистват лесно и изцяло, за да се предотврати рискът от инфекция или зараза.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЛЕКОТЕНИТЕ ЗАВИВКИ ЗА ДЕЦА

РИСКОВЕ: Основните рискове, свързани с посочения продукт, са задушаване и прегряване, което често се свързва със синдрома на внезапната детска смърт.

Изисквания за безопасност

1.   Общи изисквания за безопасност

Артикулите следва да не застрашават безопасността или здравето на децата при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

Етикетите върху артикулите или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към опасностите и рисковете, които могат да възникнат при употребата на артикулите, както и към начините за избягването им.

2.   Специфични изисквания за безопасност

Химични изисквания

Олекотените завивки за деца трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС.

Възпламеняемост и термични характеристики

Олекотените завивки не трябва да крият риск от възпламеняване в средата, в която се намира детето.

Те трябва да бъдат съставени от материали, които изпълняват поне едно от следните условия:

не горят, ако са пряко изложени на пламък или искра;

ако се подпалят, горят бавно с ниска степен на разпространение на пламъка;

Освен това запалимите материали не трябва да отделят токсични пари по време на горене.

Употребата на вещества за забавяне на процеса на горене следва да се сведе до минимум. Ако са употребени вещества за забавяне на процеса на горене, тяхната токсичност по време на употребата им и на депонирането им след това не следва да излага на опасност здравето на ползвателите, лицата, които се грижат за децата, и околната среда.

Опасност от прегряване

В предупредителните указания и указанията за употреба трябва да се привлече вниманието на лицата, които се грижат за децата, върху температурата в стаята, в която се използва продуктът, за да се предотврати състоянието на прегряване.

Физични и механични свойства

Микробиологични рискове

Олекотените завивки за деца не трябва крият микробиологични рискове поради недостатъчно ниво на хигиената на използвания материал от животински произход.

Опасност от заклещване в пролуки и отвори

Шевовете и декоративните части на олекотената завивка не трябва да могат да се разшиват, когато са подложени на механично натоварване от предвидимата употреба от децата, за да не крият риск от заплитане (най-вече на пръстите).

Опасност от заплитане

Олекотените завивки за деца не трябва да имат връзки и примки, които могат да се заплетат около врата на детето.

Задавяне и опасност от задушаване поради вътрешно запушване на дихателните пътища

Олекотените завивки за деца не трябва да съдържат отделни или малки части, които могат да бъдат отделени от детето, могат да се вместят изцяло в устата на детето и да бъдат глътнати. Олекотените завивки за деца не трябва да съдържат малки части, които могат да бъдат отделени от детето и които могат да останат в гърлото или в задната част на устната кухина. Материалът, с който е запълнена олекотената завивка, не трябва да може да се достига и не трябва да съдържа твърди или остри частици, като например метални частички, гвоздеи, игли и люспи. Материалът, с който е запълнена олекотената завивка, трябва също така да може да издържа на натоварването от предвидимата употреба от детето (включително при отхапване), като се отчитат възможността нишките да могат да преминат през шевовете и здравината на шевовете.

Опасност от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища

Олекотените завивки за деца не трябва да имат пластмасови емблеми, които могат да бъдат отделени от децата, и други непромокаеми покрития, които могат да покрият и устата, и носа.

Опаковката, в която се съдържа продуктът, не трябва да представлява риск от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища.

Бебето трябва да може да диша спокойно и да получава достатъчно въздух, когато олекотената завивка покрие лицето му по време на сън.

Специфични предупреждения за артикула

Предупредителните инструкции и инструкциите за употреба трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към сериозните рискове от задушаване, ако завивката се използва за деца на възраст под четири месеца.

Минималната възраст, която се препоръчва за употреба на продукта, е девет месеца.

Трябва да бъде предоставена и информация за размера на леглото, в което ще се използва олекотената завивка.

Трябва да се предоставят предупредителни инструкции и относно температурата в стаята, в която ще се използва продуктът (вж. опасност от прегряване).

Хигиена

Олекотените завивки за деца трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да могат да се почистват лесно и изцяло, за да се предотврати рискът от инфекция или зараза. Продуктът трябва да отговаря на това условие и след пране/почистване според инструкциите на производителя и не трябва да остава с петна, когато е в контакт с детето.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПАЛНИТЕ ЧУВАЛЧЕТА ЗА ДЕЦА

РИСКОВЕ: Основният риск, свързан с продукта, е задавяне с малки частици и заклещване вътре в чувалчето.

Изисквания за безопасност

1.   Общи изисквания за безопасност

Артикулите следва да не застрашават безопасността или здравето на децата при употреба по предназначение или по предвидим начин, като се има предвид поведението на децата.

Етикетите върху артикулите или върху техните опаковки и инструкциите за употреба, които ги придружават, трябва да привличат вниманието на лицата, които се грижат за децата, към характерните опасности и рисковете, които могат да възникнат при употребата на артикулите, както и към начините за избягването им.

2.   Специфични изисквания за безопасност

Химични изисквания

Спалните чувалчета за деца трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС.

Възпламеняемост и термични характеристики

Спалните чувалчета за деца не трябва да крият риск от възпламеняване в заобикалящата детето среда.

Те трябва да бъдат съставени от материали, които изпълняват поне едно от следните условия:

не горят, ако са пряко изложени на пламък или искра;

ако се подпалят, горят бавно с ниска степен на разпространение на пламъка;

Освен това запалимите материали не трябва да отделят токсични пари по време на горене.

Употребата на вещества за забавяне на процеса на горене следва да се сведе до минимум. Ако са употребени вещества за забавяне на процеса на горене, тяхната токсичност по време на употребата им и на депонирането им след това не следва да излага на опасност здравето на ползвателите, лицата, които се грижат за децата, и околната среда.

Опасност от прегряване

В предупредителните указания и указанията за употреба трябва да се привлече вниманието на лицата, които се грижат за децата, върху температурата в стаята, в която се използва продуктът, за да се предотврати състояние на прегряване.

Физични и механични свойства

Опасност от заклещване в пролуки и отвори

Шевовете и декоративните части на спалното чувалче за бебета не трябва да могат да се разшиват, когато са подложени на механично натоварване от предвидимата употреба от децата, за да не крият риск от оплитане (най-вече на пръстите). Също така размерът на отворите за врата и за ръцете трябва да са с размер, който не позволява на детето да се свлече и да се озове вътре в чувалчето.

Структурна цялост

Връзките трябва да са здрави, така че да не позволяват на детето да се свлича вътре в чувалчето. Шевовете и връзките трябва да останат здрави след пране според указанията на производителя.

Опасност от заплитане

Не трябва да има връзки или примки на спалното чувалче, които могат да се заплетат около врата на детето.

Задавяне и опасност от задушаване поради вътрешно запушване на дихателните пътища

Спалните чувалчета за деца не трябва да съдържат отделни или малки части, които могат да бъдат отделени от детето, могат да се вместят изцяло в устата на детето и да бъдат глътнати. Спалните чувалчета не трябва да съдържат малки части, които могат да бъдат отделени от детето и които могат да останат в гърлото или в задната част на устната кухина. Материалът, с който е запълнено спалното чувалче, трябва също така да може да издържа на натоварването от предвидимата употреба от детето (включително и при отхапване), като се отчитат възможността нишките да могат да преминат през шевовете и здравината на шевовете.

Опасност от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища

Спалните чувалчета за деца не трябва да имат пластмасови емблеми, които могат да бъдат отделени от децата, и други непромокаеми покрития или плат, които могат да покрият и устата, и носа.

Опаковката, в която се съдържа продуктът, не трябва да представлява риск от задушаване поради външно запушване на дихателните пътища.

Бебето трябва да може да диша спокойно, когато спалното чувалче покрие главата му по време на сън.

Опасни ръбове

Спалните чувалчета за деца не трябва да имат остри ръбове или заострени върхове.

Специфични предупреждения за артикула

В предупредителните указания и указанията за употреба трябва да се предоставят съвети към лицата, които се грижат за децата, да избират препоръчаните за възрастта и височината на детето спални чувалчета.

Трябва да се предоставят предупредителни инструкции и относно температурата в стаята, в която ще се използва продуктът (вж. опасност от прегряване).

Хигиена

Спалните чувалчета за деца трябва да бъдат проектирани и произведени така че да могат да се почистват лесно и изцяло, за да се предотврати рискът от инфекция или зараза. Продуктът трябва да отговаря на това условие и след пране/почистване според инструкциите на производителя и не трябва да остава с петна, когато е в контакт с детето.


Top