EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)

OJ L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 239 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 401/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда

(кодифицирана версия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Договорът предвижда разработването и прилагането на общностна политика за околната среда и набелязва целите и принципите, които следва да ръководят тази политика.

(3)

Изискванията за опазване на околната среда трябва да са елемент на останалите политики на Общността.

(4)

Съгласно член 174 от Договора в подготовката на своята дейност, свързана с околната среда, Общността трябва да взема предвид, inter alia, и наличните научни и технически данни.

(5)

Събирането, обработката и анализът на данни за околната среда на европейско равнище са необходими, за да осигуряват обективна, надеждна и сравнима информация, която да даде възможност на Общността и на държавите-членки да предприемат необходимите мерки за опазване на околната среда, да оценяват резултатите от тези мерки и да гарантират, че обществеността е надлежно информирана за състоянието на околната среда.

(6)

Понастоящем в Общността и държавите-членки съществуват съоръжения, осигуряващи такава информация и услуги.

(7)

Те следва да представляват основата на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда, която трябва да бъде координирана на общностно равнище от Европейската агенция за околната среда.

(8)

Общите принципи и ограниченията при упражняването на правото на достъп до документи, предвидено в член 255 от Договора, са определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (5).

(9)

Агенцията следва да си сътрудничи със съществуващите структури на общностно равнище, за да даде възможност на Комисията да осигури пълно прилагане на общностното законодателство в областта на околната среда.

(10)

Статутът и структурата на агенцията следва да съответстват на обективния характер на резултатите, които тя е предназначена да получи, и да и позволяват да осъществява своите функции в тясно сътрудничество със съществуващите национални и международни съоръжения.

(11)

Агенцията следва да получи юридическа самостоятелност, като в същото време запази тясна връзка с общностните институции и с държавите-членки.

(12)

Желателно да се създадат условия агенцията да бъде отворена за участието на други държави, които споделят политиката на Общността и на държавите-членки във връзка с целите на агенцията, чрез спогодби, сключвани между тях и Общността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент предвижда създаването на Европейска агенция за околната среда, наричана по-долу „агенцията“, и цели създаването на Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда.

2.   С оглед постигане на целите за опазване и подобряване на околната среда, предвидени в Договора и в последващи общностни програми за околната среда, както и за устойчиво развитие, крайната цел на агенцията и на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда е да осигури на Общността и на държавите-членки:

а)

обективна, надеждна и сравнима информация на европейско равнище, позволяваща им да вземат необходимите мерки за опазване на околната среда, да оценяват резултатите от тези мерки и да гарантират, че обществеността е надлежно информирана за състоянието на околната среда, и за тази цел;

б)

необходимата техническа и научна подкрепа.

Член 2

С оглед постигане на целта, определена в член 1, агенцията има следните задачи:

а)

да създаде в сътрудничество с държавите-членки и да координира мрежата, посочена в член 4; в този контекст агенцията отговаря за събирането, обработката и анализа на данни, по-специално в областите, посочени в член 3;

б)

да осигурява на Общността и на държавите-членки обективна информация, която е необходима за формулирането и прилагането на разумни и ефективни политики за околната среда; за тази цел, по-конкретно да осигурява на Комисията необходимата информация за успешно изпълнение на задачите ѝ по набелязването, подготовката и оценката на мерките и законодателството в областта на околната среда;

в)

да подпомага мониторинга на мерките, свързани с околната среда, чрез подходяща подкрепа за спазване на изискванията за изготвяне на доклади (включително чрез участие в разработването на въпросници, обработката на доклади от държавите-членки и разпространението на резултатите), в съответствие с нейната многогодишната работна програма и с цел да се координира изготвянето на доклади;

г)

да съветва отделните държави-членки, по тяхно искане и когато това е в съответствие с годишната работна програма на агенцията, при разработването, установяването и разширяването на техните системи за мониторинг на мерките, свързани с околната среда, при условие че тези дейности не излагат на опасност изпълнението на други задачи, установени с настоящия член; това предоставяне на съвети може също да включва експертни партньорски проверки по изрично искане на държави-членки;

д)

да записва, съпоставя и оценява данни относно състоянието на околната среда, да съставя експертни доклади за качеството, чувствителността и натиска върху околната среда на територията на Общността, да осигурява прилагането на еднакви критерии за оценка на данните за околната среда във всички държави-членки, да доразвива и поддържа референтен център за информация за околната среда; Комисията използва тази информация при изпълнение на задачата по осигуряване прилагането на общностното законодателство в областта на околната среда;

е)

да помага за осигуряване на сравнимост на данните за околната среда на европейско равнище и ако е необходимо, да насърчава по подходящ начин по-добрата хармонизация на методите за измерване;

ж)

да насърчава включването на европейската информация за околната среда в международните програми за мониторинг на околната среда, като създадените от Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции;

з)

да публикува доклад за състоянието, тенденциите и перспективите за околната среда на всеки пет години, допълнен от индикаторни доклади по определени въпроси;

и)

да насърчава разработването и прилагането на техники за изготвяне на прогнози в областта на околната среда, позволяващи навременно предприемане на адекватни превантивни мерки;

й)

да насърчава разработването на методи за оценяване на вредите, нанесени на околната среда, както и за определяне на стойността на политиките за околната среда, свързани с предотвратяването, опазването и възстановяването;

к)

да насърчава обмена на информация за най-добрите налични технологии за предотвратяване или намаляване на вредите за околната среда;

л)

да си сътрудничи с органите и програмите, посочени в член 15;

м)

да осигурява широко разпространение сред обществото на надеждна и съпоставима информация за околната среда, по-специално за състоянието на околната среда, и да насърчава употребата на нова телематична технология за тази цел;

н)

да подкрепя Комисията в процеса на обмен на информация за разработване на методологиите и най-добрите практики за оценка на околната среда;

о)

да подпомага Комисията при разпространяването на информация за резултатите от изследванията от значение за околната среда и то под такава форма, която може най-добре да подпомага развитието на политиката.

Член 3

1.   Доколкото е възможно, основните области на дейност на агенцията включват всички елементи, позволяващи и да събира информацията, която и дава възможност да описва настоящото и предвидимото състояние на околната среда от следните гледни точки:

а)

качество на околната среда;

б)

натиск върху околната среда;

в)

чувствителност на околната среда;

включително поставяйки ги в контекста на устойчивото развитие.

2.   Агенцията предоставя информация, която може да се използва пряко в изпълнението на политиката на Общността за околната среда.

Отдава се приоритет на следните области на работа:

а)

качество на въздуха и емисии в атмосферния въздух;

б)

качество на водата, замърсители и водни ресурси;

в)

състояние на почвите, на фауната и флората и на биотопите;

г)

земеползване и природни ресурси;

д)

управление на отпадъците;

е)

шумови емисии;

ж)

химически вещества, които са опасни за околната среда;

з)

опазване на крайбрежието и морето.

По-конкретно това включва явления от трансграничен, многонационален и световен мащаб.

Отчита се и социално-икономическото измерение.

3.   Агенцията също може да сътрудничи при размяната на информация с други органи, включително с Мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда (мрежата IMPEL).

Агенцията избягва повтаряне на съществуващите дейности на други институции и органи.

Член 4

1.   Мрежата включва:

а)

основните съставни елементи на националните информационни мрежи;

б)

националните координатори;

в)

тематичните центрове.

2.   Държавите-членки информират агенцията за основните съставни елементи на техните национални информационни мрежи за околната среда, особено в приоритетните области, посочени в член 3, параграф 2, включително за всяка институция, която те считат, че може да допринесе за работата на агенцията, като отчитат необходимостта от осигуряване на възможно най-пълно географско покритие на тяхна територия.

Държавите-членки сътрудничат по подходящ начин на агенцията и допринасят за работата на Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда в съответствие с работната програма на агенцията чрез събиране, съпоставяне и анализ на данните в национален мащаб.

Държавите-членки също могат да се обединят, за да си сътрудничат по тези дейности на транснационално равнище.

3.   Държавите-членки могат по-конкретно да определят сред институциите, посочени в параграф 2, или сред други установени на тяхна територия организации „национален координатор“, който да координира и/или предава информацията, предоставяна на национално равнище на агенцията и на институциите или органите, включени в мрежата, включително и тематичните центрове, посочени в параграф 4.

4.   Освен това в срок до 30 април 1994 г. държавите-членки може да определят институциите или други организации, създадени на тяхна територия, на които може конкретно да бъде възложена задачата да си сътрудничат с агенцията във връзка с определени теми от особен интерес.

Институция, определена по този начин, следва да бъде в състояние да сключи договор с агенцията, съгласно който да функционира като тематичен център на мрежата за конкретни задачи.

Тези центрове си сътрудничат с останалите институции, които са част от мрежата.

5.   Тематичните центрове се определят от управителния съвет, съгласно установеното в член 8, параграф 1, за период, които не надвишава продължителността на всяка многогодишна работна програма, посочена в член 8, параграф 4. Въпреки това всяко решение за определяне може да се подновява.

6.   Разпределението на конкретните задачи между тематичните центрове се отразява в многогодишната работна програма на агенцията, посочена в член 8, параграф 4.

7.   С оглед, по-специално, на многогодишната работна програма агенцията редовно преразглежда съставните елементи на мрежата, посочени в параграф 2, и внася промените, които управителният съвет може да реши да наложи, като отчита евентуалните нови предложения, направени от държавите-членки.

Член 5

Агенцията може да се постигне споразумение с институциите или органите, които представляват част от мрежата, посочена в член 4, относно необходимите договорености, по-конкретно договори, във връзка с успешното провеждане на задачите, които тя би могла да им възложи.

Всяка държава-членка може да предвиди във връзка с националните институции или организации на нейна територия подобни договорености с агенцията да се съгласуват с националния координатор.

Член 6

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага по отношение на документите, съхранявани от агенцията.

2.   Решенията, взети от агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат оспорвани с жалба до Европейския омбудсман или с иск пред Съда на Европейските общности при условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

Член 7

Агенцията има юридическа правосубектност. Във всички държави-членки тя има най-широката по обхват правоспособност, предвидена за юридическите лица в тяхното законодателство.

Член 8

1.   Агенцията има управителен съвет, съставен от по един представител от всяка държава-членка и двама представители на Комисията. В допълнение може да има по един представител от всяка друга държава, която участва в агенцията, в съответствие с приложимите разпоредби.

Освен това Европейският парламент определя за членове на управителния съвет двама учени със специална квалификация в областта на опазването на околната среда, които се избират с оглед на личния принос, който могат да имат за работата на агенцията.

Всеки член на управителния съвет може да бъде представляван от заместник-член.

2.   Управителният съвет избира председателя си сред своите членове за срок от три години и приема процедурния си правилник. Всеки член на управителния съвет има право на глас.

Управителният съвет избира бюро, на което може да делегира приемането на изпълнителни решения съобразно правилника, който приеме.

3.   За приемане на решенията на управителния съвет се изисква мнозинство от две трети от членовете на съвета.

4.   Управителният съвет приема многогодишна работна програма, основана на приоритетните области, посочени в член 3, параграф 2, като за нейна основа използва проект, представен от изпълнителния директор, посочен в член 9, след консултация с научния комитет, посочен в член 10, и след получаване на становището на Комисията. Многогодишната работна програма включва многогодишна бюджетна прогноза, без да се засяга годишната бюджетна процедура на Общността.

5.   В съответствие с многогодишната програма управителният съвет приема ежегодно работната програма на агенцията въз основа на проект, представен от изпълнителния директор след консултация с научния комитет и след получаване на становището на Комисията. През годината програмата може да се коригира по същата процедура.

6.   Управителният съвет приема годишен доклад за дейността на агенцията и го представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и на държавите-членки най-късно до 15 юни.

7.   Всяка година агенцията представя на бюджетния орган цялата необходима информация, свързана с резултатите от процедурите по даване на оценка.

Член 9

1.   Агенцията се ръководи от изпълнителен директор, назначен от управителния съвет по предложение на Комисията за срок от пет години, който може да бъде подновен.

Изпълнителният директор е законният представител на агенцията.

Изпълнителният директор отговаря за:

а)

правилната подготовка и правилното изпълнение на решенията и програмите, приети от управителния съвет;

б)

текущото управление на агенцията;

в)

изпълнението на задачите, определени в членове 12 и 13;

г)

подготовката и публикуването на докладите, посочени в член 2, буква з);

д)

изпълнението на задачите, посочени в член 8, параграфи 4 и 5, по отношение на всички въпроси, свързани с персонала.

Той получава становището на научния комитет, посочен в член 10, във връзка с назначаването на научния персонал на агенцията.

2.   Изпълнителният директор носи отговорност за своите действия пред управителния съвет.

Член 10

1.   Управителният съвет и изпълнителният директор се подпомагат от научен комитет, който дава становище в случаите, предвидени от настоящия регламент, както и по всякакви научни въпроси, свързани с дейността на агенцията, които управителният съвет или изпълнителният директор представят на вниманието му.

Становищата на научния комитет се публикуват.

2.   Научният комитет се състои от членове с висока квалификация в областта на околната среда, определени от управителния съвет за срок от четири години, с възможност за еднократно подновяване на мандата им, като се вземат предвид, inter alia, конкретните области, по които е нужно да има представители в комитета, за да подпомага агенцията в областите и на дейност. Той осъществява дейността си съгласно процедурния правилник, предвиден в член 8, параграф 2.

Член 11

1.   За всяка финансова година, която съответства на календарната, се изготвя предварителен разчет за всички приходи и разходи на агенцията, който се залага в бюджета на агенцията.

2.   Приходите и разходите в бюджета следва да са балансирани.

3.   Приходите на агенцията, без да се засягат други ресурси, се състоят от субсидия от Общността, включена в общия бюджет на Европейските общности, и от плащания за извършени услуги.

4.   Разходите на агенцията включват, inter alia, възнаграждението на персонала, административните и инфраструктурните разходи, текущите разходи и разходите, свързани с договорите, сключени с институции или органи, представляващи част от мрежата, и с трети лица.

Член 12

1.   Всяка година въз основа на проект, изготвен от изпълнителния директор, управителният съвет представя предварителен разчет за приходите и разходите на агенцията за следващата финансова година. Този предварителен разчет, който включва проект на щатно разписание, се представя от управителният съвет на Комисията най-късно до 31 март.

2.   Предварителният разчет се изпраща от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-долу „бюджетен орган“) заедно с предварителния проект на общия бюджет на Европейските общности.

3.   На базата на предварителният разчет Комисията вписва в предварителния проект на общия бюджет на Европейските общности преценените за необходими прогнози за щатното разписание и размера на субсидията, която се поема от общия бюджет, за което сезира бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.

4.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за субсидия, предназначена за агенцията.

Бюджетният орган приема щатното разписание на агенцията.

5.   Бюджетът се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейските общности. При нужда съответно се коригира.

6.   Управителният съвет възможно най-бързо уведомява бюджетния орган за всяко свое намерение да изпълни проект, който може да има значително финансово отражение върху финансирането на бюджета, по-специално проектите, свързани с недвижимо имущество, в частност с наемане или придобиване на сгради. Той уведомява Комисията за това.

Когато поделение на бюджетния орган е уведомило за намерението си да даде становище, то го представя на управителния съвет в срок от шест седмици от датата на съобщението за проекта.

Член 13

1.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на агенцията.

2.   Най-късно до 1 март след приключване на финансовата година счетоводителят на агенцията представя междинните отчети и доклада за бюджетното и финансово управление за финансовата година на счетоводителя на Комисията. Счетоводителят на Комисията консолидира временните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6).

3.   До 31 март след приключване на финансовата година счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата междинните отчети на агенцията и доклада за бюджетното и финансово управление за финансовата година. Докладът за бюджетното и финансово управление за финансовата година се изпраща също така на Европейския парламент и на Съвета.

4.   Веднага след като получи съображенията на Сметната палата относно междинните отчети на агенцията съгласно член 129 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, изпълнителният директор изготвя окончателните отчети на агенцията на своя отговорност и ги представя за становище на управителния съвет.

5.   Управителният съвет изразява становището си по окончателните отчети на агенцията.

6.   До 1 юли след приключване на финансовата година изпълнителният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и на Сметната палата.

7.   Окончателните отчети се публикуват.

8.   Преди 30 септември изпълнителният директор изпраща отговор на Сметната палата по нейните съображения. Той изпраща този отговор и на управителния съвет.

9.   Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, при поискване от последния, цялата необходима информация за правилното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност за въпросната финансова година, както е предвидено в член 146, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

10.   До 30 април на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който се произнася с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност изпълнителния директор по отношение на изпълнението на бюджета за финансова година N.

Член 14

След консултация с Комисията управителният съвет приема финансовите правила, приложими към агенцията. Те не може да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (7), освен ако специфичните изисквания на работата на агенцията го налагат, и с предварителното съгласие на Комисията.

Член 15

1.   Агенцията се стреми да си сътрудничи активно с другите структури и програми на Общността, и особено със Съвместния изследователски център, Статистическата служба на Европейските общности (Евростат) и общностните програми за научни изследвания и развитие в областта на околната среда. По-конкретно:

а)

сътрудничеството със Съвместния изследователски център включва задачите, определени в приложение I, буква А;

б)

координацията с Евростат и статистическата програма на Европейските общности следва насоките, определени в приложение I, буква Б.

2.   Агенцията си сътрудничи активно и с други органи, като Европейската космическа агенция, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Съвета на Европа и Международната агенция за енергия, както и с Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции, по-конкретно Програмата на ООН за околната среда, Световната метеорологична организация и Международната агенция за атомна енергия.

3.   Агенцията може да си сътрудничи в области от общ интерес с онези институции в държави, които не са членки на Общността, които могат да предоставят данни, информация и опит и знания, методологии за събиране на данни, анализ и оценка, които са от взаимен интерес и които са необходими за успешното изпълнение на работата на агенцията.

4.   Сътрудничеството, посочено в параграфи 1, 2 и 3, трябва по-специално да вземе предвид необходимостта да се избегне всякакво повтаряне на дейности.

Член 16

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейските общности е приложим към агенцията.

Член 17

Към персонала на агенцията са приложими регламентите и правилниците, приложими към длъжностните лица и другите служители на Европейските общности.

Агенцията упражнява по отношение на своя персонал правомощията, предоставени на органа по назначаването.

Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящите правила за прилагане.

Член 18

1.   Договорната отговорност на агенцията се урежда от законодателството, приложимо към съответния договор. Съдът на Европейските общности е компетентен да постановява решения съгласно арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от агенцията.

2.   В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с общите принципи на законодателствата на държавите-членки, агенцията поправя вредите, причинени от агенцията или нейните служители при изпълнението на техните задължения.

Съдът е компетентен да разрешава спорове, свързани с обезщетение за подобни вреди.

3.   Личната отговорност на служителите спрямо агенцията се урежда чрез разпоредбите, приложими към персонала на агенцията.

Член 19

Агенцията е отворена за участие на държави, които не са членки на Общността, но които споделят политиката на Общността и на държавите-членки във връзка с целите на агенцията по силата на споразумения, сключени между тях и Общността съгласно процедурата по член 300 от Договора.

Член 20

Регламент (ЕИО) № 1210/90, изменен с регламентите, изброени в приложение II, се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 162, 25.6.2008 г., стр. 86.

(2)  Становище на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 март 2009 г.

(3)  ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1.

(4)  Вж. приложение II.

(5)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.

Сътрудничество със Съвместния изследователски център

Хармонизиране на методите за измерване в областта на околната среда (1).

Калибриране между отделните инструменти (1).

Стандартизиране на форматите на данните.

Разработване на нови методи за измерване и инструменти в областта на околната среда.

Други задачи, съгласувани между изпълнителния директор на агенцията и генералния директор на Съвместния изследователски център.

Б.

Сътрудничество с Евростат

1.

Агенцията използва, доколкото е възможно, информацията, събрана чрез официалните статистически служби на Общността. Информацията е резултат от работата на Евростат и националните статистически служби по събирането, потвърждаването и разпространението на статистика в социалната и икономическата област, включително националните счетоводни отчети и свързаната с това информация.

2.

Статистическата програма в областта на околната среда се съгласува между изпълнителния директор на агенцията и генералния директор на Евростат и се представя за одобрение на управителния съвет на агенцията и на Статистическия програмен комитет.

3.

Статистическата програма се изготвя и изпълнява в рамката, установена от международните статистически органи, като Статистическата комисия на ООН, Конференцията на европейските статистици и ОИСР.


(1)  Сътрудничеството в тези области отчита също така и работата, извършвана от Института за референтни материали и метрология.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

(посочени в член 20)

Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета

(ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 933/1999 на Съвета

(ОВ L 117, 5.5.1999 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 1641/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 1210/90

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, уводна част

Член 1, параграф 2, уводна част

Член 1, параграф 2, първо тире

Член 1, параграф 2, буква a)

Член 1, параграф 2, второ тире

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 2, уводна част

Член 2, уводна част

Член 2, подточка i)

Член 2, буква a)

Член 2, подточка ii), първо тире

Член 2, буква б)

Член 2, подточка ii), второ тире

Член 2, буква в)

Член 2, подточка ii), трето тире

Член 2, буква г)

Член 2, подточка iii)

Член 2, буква д)

Член 2, подточка iv)

Член 2, буква е)

Член 2, подточка v)

Член 2, буква ж)

Член 2, подточка vi)

Член 2, буква з)

Член 2, подточка vii)

Член 2, буква и)

Член 2, подточка viii)

Член 2, буква й)

Член 2, подточка ix)

Член 2, буква к)

Член 2, подточка x)

Член 2, буква л)

Член 2, подточка xi)

Член 2, буква м)

Член 2, подточка xii)

Член 2, буква н)

Член 2, подточка xiii)

Член 2, буква о)

Член 3, параграф 1, уводна част

Член 3, параграф 1, уводна част

Член 3, параграф 1, подточка i)

Член 3, параграф 1, буква a)

Член 3, параграф 1, подточка ii)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 3, параграф 1, подточка iii)

Член 3, параграф 1, буква в)

Член 3, параграф 1, заключителна част

Член 3, параграф 1, заключителна част

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, втора алинея, уводна част

Член 3, параграф 2, втора алинея, уводна част

Член 3, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 3, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 3, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 3, параграф 2, втора алинея, четвърто тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква г)

Член 3, параграф 2, втора алинея, пето тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква д)

Член 3, параграф 2, втора алинея, шесто тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква е)

Член 3, параграф 2, втора алинея, седмо тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква ж)

Член 3, параграф 2, втора алинея, осмо тире

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква з)

Член 3, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 2, трета алинея

Член 3, параграф 2, четвърта алинея

Член 3, параграф 2, четвърта алинея

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 4, параграф 1, уводна част

Член 4, параграф 1, уводна част

Член 4, параграф 1, първо тире

Член 4, параграф 1, буква a)

Член 4, параграф 1, второ тире

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 1, трето тире

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 2, първа алинея, от „За да“ до „околната среда“

Член 4, параграф 2, първа алинея, от „особено“ до „територия“

Член 4, параграф 2, първа алинея, заключителни думи

Член 4, параграф 2, втора алинея

Член 4, параграф 2, първа, втора и трета алинея

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 4, първа, втора и трета алинея

Член 4, параграф 5, първа алинея

Член 4, параграф 5, втора алинея

Член 4, параграф 5

Член 4, параграфи 6 и 7

Член 4, параграфи 6 и 7

Член 5

Член 5, първа и втора алинея

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 2

Членове 7 и 8

Членове 7 и 8

Член 9, параграф 1, първа алинея, първо изречение

Член 9, параграф 1, първа алинея

Член 9, параграф 1, първа алинея, второ изречение

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 1, първа алинея, уводна част

Член 9, параграф 1, трета алинея, уводна част

Член 9, параграф 1, първа алинея, първо тире

Член 9, параграф 1, трета алинея, буква a)

Член 9, параграф 1, първа алинея, второ тире

Член 9, параграф 1, трета алинея, буква б)

Член 9, параграф 1, първа алинея, трето тире

Член 9, параграф 1, трета алинея, буква в)

Член 9, параграф 1, първа алинея, четвърто тире

Член 9, параграф 1, трета алинея, буква г)

Член 9, параграф 1, първа алинея, пето тире

Член 9, параграф 1, трета алинея, буква д)

Член 9, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 1, четвърта алинея

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15, параграф 1, уводна част

Член 15, параграф 1, уводна част

Член 15, параграф 1, първо тире

Член 15, параграф 1, буква a)

Член 15, параграф 1, второ тире

Член 15, параграф 1, буква б)

Член 15, параграф 2

Член 15, параграф 2

Член 15, параграф 2а

Член 15, параграф 3

Член 15, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


Top