Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0154

Директива 2009/154/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно вещество (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011; заключение отменено от 32009R1107

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/154/oj

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/69


ДИРЕКТИВА 2009/154/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 17 март 2003 г. Обединеното кралство получи заявление от Nesso Chemical Europe GmbH за включване на активното вещество цифлуфенамид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2003/636/ЕО на Комисията (2) се потвърди, че досието е пълно в смисъл, че би могло да се счита за отговарящо по принцип на изискванията за данни и информация в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(2)

Въздействието на това активно вещество върху здравето на човека и върху околната среда е било оценено в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО по отношение на видовете употреба, предложени от заявителя. На 30 януари 2006 г. определената за докладваща държава-членка представи на Комисията проект на доклада за оценка.

(3)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ и беше представен на Комисията на 8 април 2009 г. под формата на научен доклад на ЕОБХ за цифлуфенамид (3). Докладът беше преразгледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и беше финализиран на 2 октомври 2009 г. под формата на доклад на Комисията за преглед за цифлуфенамид.

(4)

Проведените множество анализи показаха, че продуктите за растителна защита, съдържащи активното вещество цифлуфенамид, като цяло може да се очаква, че отговарят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, проучени и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно цифлуфенамид да бъде включен в приложение I към посочената директива, като по този начин се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи въпросното активно вещество, могат да бъдат издавани съгласно разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО, като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки в срок от шест месеца след включването да преразгледат действащите временни разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи цифлуфенамид, за да се гарантира, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I, са изпълнени. Държавите-членки следва да преобразуват съществуващите временни разрешения в окончателни, да ги изменят или да ги отнемат в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да бъде предоставен по-дълъг срок за представянето и оценката на пълното досие в приложение III на всеки продукт за растителна защита за всяка предвидена употреба в съответствие с единните принципи, определени в Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 септември 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията за текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 октомври 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при тяхното официално публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

1.   Съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО, когато е необходимо, държавите-членки изменят или отменят действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи цифлуфенамид като активно вещество, най-късно до 30 септември 2010 г. До тази дата те потвърждават по-конкретно дали изискванията, посочени в приложение I към същата директива, относно цифлуфенамид са спазени, с изключение на определените в част Б от реда, отнасящ се до това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с досие или има достъп до досие, което отговаря на изискванията на приложение II към споменатата директива, в съответствие с условията на член 13, параграф 2 от нея.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ цифлуфенамид като единствено активно вещество, или като едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 март 2010 г. държавите-членки правят повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията на приложение III към спомената директива, и като се взема под внимание част Б от реда в приложение I към посочената директива относно цифлуфенамид. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, изложени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

в случай на продукт, който съдържа цифлуфенамид като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението най-късно до 30 септември 2011 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ цифлуфенамид като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 30 септември 2011 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е(са) добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 4

Настоящата директива влиза сила на 1 април 2010 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 221, 4.9.2003 г., стр. 42.

(3)  Заключение от партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество цифлуфенамид. Научен доклад на ЕОБХ (2009 г.) 258, 1—99.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният ред в края на таблицата:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„302

Цифлуфенамид

CAS №: 180409-60-3

CIPAC №: 759

(Z)-N-[α-(циклопропилметоксиимино) – 2,3-дифлуоро-6-(трифлуорометил)бензил]-2-фенилацетамид

≥ 980 g/kg

1 април 2010 г.

31 март 2020 г.

ЧАСТ А

Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията в доклада за преглед на цифлуфенамид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 октомври 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или климатични условия.

Условията за издаване на разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичност и спецификация на активните вещества са дадени в доклада за преглед.


Top