Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0128

Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 309, 24.11.2009, p. 71–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 253 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj

24.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/71


ДИРЕКТИВА 2009/128/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 октомври 2009 година

за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с членове 2 и 7 от Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда (4) следва да се създаде обща правна рамка за постигане на устойчива употреба на пестицидите, като се вземат предвид подходите на вземане на предпазни мерки и превантивен контрол.

(2)

Към момента настоящата директива следва да се прилага за пестициди, които са продукти за растителна защита. Предвидено е обаче приложното поле на настоящата директива да бъде разширено, така че да обхване и биоцидите.

(3)

Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да допълват и да не засягат мерките, установени в друго свързано общностно законодателството, по-специално Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (5), Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (6), Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (7), Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход (8) и Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (9). Тези мерки също така не следва да засягат доброволните мерки в контекста на регламентите за структурните фондове или на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (10).

(4)

Икономическите инструменти могат да играят определяща роля в постигането на целите, свързани с устойчивата употреба на пестицидите. Следователно използването на такива инструменти на съответното равнище следва да се насърчава, като същевременно се подчертае, че отделните държави-членки могат да вземат решения относно използването им, без да се засяга приложимостта на правилата за държавната помощ.

(5)

С оглед да се улесни изпълнението на настоящата директива, държавите-членки следва да използват национални планове за действие, имащи за цел определянето на количествени цели, цели, мерки, графици и показатели за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, и насърчаването на разработване и въвеждане на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или техники, за да се намали зависимостта от употребата на пестициди. Държавите-членки следва да наблюдават употребата на продуктите за растителна защита, съдържащи активни вещества, които пораждат особено безпокойство, и да установят графици и цели за намаляване на употребата им, по-специално, когато това представлява подходящ начин за постигане на целите за намаляване на риска. Националните планове за действие следва да се съгласуват с плановете за изпълнение по други относими законодателни актове на Общността и биха могли да се използват за групиране на цели, които трябва да се постигнат по линия на други законодателни актове на Общността, свързани с пестицидите.

(6)

Обменът на информация относно целите и действията на държавите-членки, установени в техните национални планове за действие, е много важен елемент за постигане на целите на настоящата директива. Следователно е подходящо да се изиска от държавите-членки да докладват редовно на Комисията и на другите държави-членки, по-конкретно относно изпълнението и резултатите на техните национални планове за действие и придобития опит. Въз основа на информацията, предадена от държавите-членки, Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета съответните доклади, придружени от подходящите законодателни предложения, ако това е необходимо.

(7)

За изготвяне и изменение на националните планове за действие е уместно да се предвиди прилагането на Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда (11).

(8)

От съществено значение е държавите-членки да въведат системи за първоначално и допълнително обучение за дистрибутори, консултанти и професионални потребители на пестициди, както и системи за сертифициране, и да съхраняват данни за подобно обучение, така че лицата, които използват или ще използват пестициди, да са напълно запознати с потенциалните рискове за здравето на хората и околната среда и с необходимите мерки за намаляване на тези рискове във възможно най-голяма степен. Дейностите за обучение на професионални потребители може да се съгласуват с дейностите, организирани в рамката на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(9)

Продажбата на пестициди, включително по интернет, е важен елемент от дистрибуторската верига, където в момента на продажбата на крайния потребител, и по-конкретно на професионалните потребители, следва да се предостави конкретна информация относно инструкциите за безопасност, свързани със здравето на хората и околната среда. На непрофесионалните потребители, които като правило нямат същото равнище на образование и не са преминали такова обучение, следва да се дават препоръки, по-конкретно относно безопасното боравене с пестициди и тяхното съхраняване, както и относно обезвреждането на опаковките.

(10)

Предвид възможните рискове от употребата на пестициди, обществеността следва да бъде по-добре информирана относно цялостното въздействие на употребата на пестициди посредством кампании за повишаване на осведомеността, информация от търговците на дребно и други подходящи мерки.

(11)

На европейско и национално равнище следва да бъдат насърчавани научноизследователските програми, които имат за цел да определят въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, включително изследванията относно изложените на висок риск групи.

(12)

Доколкото боравенето с пестициди и тяхното прилагане изисква установяване на минимални изисквания за здраве и безопасност на работното място, които да обхващат рисковете, породени от експозицията на работниците на такива продукти, както и общи и конкретни превантивни мерки за намаляване на тези рискове, тези мерки са предмет на Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (12) и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (13).

(13)

Тъй като в Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (14) ще бъдат предвидени правила относно пускането на пазара на оборудване за прилагане на пестициди, които да гарантират изпълнение на изискванията, свързани с околната среда, е уместно, с оглед ограничаване на причиненото от такова оборудване неблагоприятно въздействие на пестицидите върху здравето на хората и околната среда, да се предвидят системи за редовни технически проверки на оборудването за прилагане на пестициди, което е вече в употреба. Държавите-членки следва да описват в националните си планове за действие по какъв начин ще гарантират изпълнението на тези изисквания.

(14)

Въздушното пръскане на пестициди има потенциал да предизвика значително неблагоприятно въздействие върху здравето на хората и околната среда, по-специално при отнасяне. Затова въздушното пръскане следва по принцип да бъде забранено, като се допуска дерогация в случаите, когато то има очевидни предимства, що се отнася до намаляване на въздействието върху здравето на хората и околната среда, в сравнение с други методи на пръскане, или когато няма реални алтернативи, при условие че се използва най-добрата налична технология за намаляване на отнасянето на струята.

(15)

Водната среда е особено чувствителна към пестициди. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на избягването на замърсяването на повърхностните и подземните води, като се вземат подходящи мерки като създаване на буферни и предпазни зони или засаждане на жив плет покрай повърхностните води, за да се намали излагането на водните обекти на отнасяне на струята, оттичане или изтичане. Размерите на буферните зони следва да се определят по-специално в зависимост от почвените характеристики и свойствата на пестицидите, както и селскостопанските характеристики на съответните площи. Употребата на пестициди във вододайни зони за питейна вода, на или по протежение на транспортни пътища като железопътни линии или върху непропускливи или силно пропускливи повърхности може да породи по-големи рискове от замърсяване на водната среда. Следователно употребата на пестициди на такива площи следва да бъде намалена във възможно най-голяма степен или прекратена, ако това е целесъобразно.

(16)

Употребата на пестициди може да бъде особено опасна при особено чувствителни площи, като териториите в Натура 2000, защитени в съответствие с директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. Рисковете, произтичащи от излагане на пестициди, са високи на други места, като обществените паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни комплекси и детски площадки и в непосредствена близост до здравни заведения. В тези зони употребата на пестициди следва да бъде сведена до минимум или забранена. Когато се използват пестициди, следва да се установят подходящи мерки за управление на риска и пестицидите, представляващи нисък риск, като на първо място следва да се разглеждат мерките за биологичен контрол.

(17)

Боравенето с пестициди, включително тяхното съхраняване, разреждане и смесване, почистването след използване на оборудването за прилагане на пестициди, както и събирането и обезвреждането на останали в резервоарите смеси, празни опаковки и остатъци от пестициди, пораждат реална възможност за нежелана експозиция на хората и околната среда. Затова е целесъобразно да се предвидят конкретни мерки по отношение на тези дейности в допълнение на мерките, предвидени в Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (15) и в Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (16). Мерките също така следва да обхващат и непрофесионалните потребители, тъй като при тази група потребители е много вероятно да се получи неправилно боравене поради липсата им на познания.

(18)

Прилагането от всички земеделски стопани на общите принципи и на специфичните за определени култури или сектори насоки, свързани с интегрираното управление на вредителите, би довело до по-целенасочено използване на всички налични мерки за контрол на вредителите, включително пестицидите. По този начин би се допринесло за допълнително намаляване на рисковете за здравето на хората и околната среда и на зависимостта от употреба на пестициди. Държавите-членки следва да насърчават управлението на вредителите с ниско равнище на употребата на пестициди, и по-специално интегрираното управление на вредителите, и да осигурят необходимите условия и мерки за прилагането му.

(19)

Прилагането на принципите за интегрирано управление на вредителите е задължително съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и настоящата директива, а принципът на субсидиарност се прилага по отношение на начина на прилагане на принципите за интегрирано управление на вредителите. Държавите-членки следва да посочват в националните си планове за действие начините за гарантиране на прилагането на принципите за интегрирано управление на вредителите, като се дава предимство, където е възможно, на нехимични методи за растителна защита, управление на вредителите и растителните култури.

(20)

Необходимо е да се отчете постигнатият напредък в намаляването на рисковете и неблагоприятното въздействие от употребата на пестициди за здравето на хората и околната среда. Подходящи за целта средства са хармонизираните показатели за риска, които ще бъдат установени на общностно равнище. Държавите-членки следва да използват тези показатели за управление на риска на национално равнище и за целите на отчитането, докато Комисията следва да изчисли показатели за оценка на напредъка на общностно равнище. Следва да се използват статистически данни, събрани в съответствие с общностното законодателство в областта на статистиката за продуктите за растителна защита. Държавите-членки следва да имат правото да използват своите национални показатели в допълнение към хармонизираните общи показатели.

(21)

Държавите-членки следва да установят система от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и да гарантират тяхното прилагане. Санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(22)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно защитата на здравето на хората и околната среда от възможни рискове, свързани с употребата на пестициди, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(23)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. В частност, настоящата директива се стреми към насърчаване на включването в политиките на Общността на високо ниво на опазване на околната среда в съответствие с принципа за устойчиво развитие, предвиден в член 37 от посочената харта.

(24)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/486/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (17).

(25)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощие за изготвяне и актуализиране на приложенията към настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата за регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(26)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (18) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява рамка за постигане на устойчива употреба на пестицидите чрез намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и за насърчаване на използването на интегрирано управление на вредителите и алтернативни подходи или техники, като например нехимични алтернативи на пестициди.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага за пестициди, представляващи продукти за растителна защита, както е определено в член 3, точка 10, буква а).

2.   Настоящата директива се прилага, без да се засягат други разпоредби на съответното общностно законодателство.

3.   Разпоредбите на настоящата директива не възпрепятстват държавите-членки да прилагат принципа на предпазливост при ограничаването или забраняването на употребата на пестициди при особени обстоятелства или зони.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„професионален потребител“ означава всяко лице, което използва пестициди в рамките на професионалната си дейност, включително оператори, технически лица, работодатели и самостоятелно заети лица, както в селското стопанство, така и в други сектори;

2.

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предлага пестицид на пазара, включително търговци на едро, търговци на дребно, продавачи и доставчици;

3.

„консултант“ означава лице, което е придобило съответните знания и предоставя съвети относно управлението на вредителите и безопасната употреба на пестициди в контекста на професионалните си задължения или като търговска услуга, включително частни самостоятелни и публични консултантски услуги, търговски агенти, производители на храни и търговци на дребно, когато е приложимо за тях;

4.

„оборудване за прилагане на пестициди“ означава апарат, специално предназначен за прилагане на пестициди, включително принадлежности, които са от съществено значение за ефективното функциониране на това оборудване, като дюзи, манометри, филтри, сита и приспособления за почистване на резервоари;

5.

„въздушно пръскане“ означава прилагане на пестициди от въздухоплавателно средство (самолет или хеликоптер);

6.

„интегрирано управление на вредителите“ означава внимателно проучване на всички налични методи за растителна защита и последващо интегриране на подходящи мерки за ограничаване на развитието на популациите от вредни организми, за поддържане на икономически и екологично обосновани равнища на употреба на продукти за растителна защита и на други форми на намеса и за намаляване или свеждане до минимум на рисковете за здравето на хората и околната среда. Интегрираното управление на вредителите е насочено към производството на здрави култури с възможно най-малки нарушения на агро-екологичните системи и насърчава естествените механизми за контрол на вредителите;

7.

„показател за риска“ означава резултатът от метод на изчисление, който се използва за оценка на рисковете от пестицидите за здравето на хората и/или околната среда;

8.

„нехимични методи“ означава алтернативни на химичните пестициди методи за растителна защита и управление на вредителите, основани на агротехнически мероприятия като например посочените в приложение III, точка 1, или физични, механични или биологични методи за контрол на вредителите;

9.

понятията „повърхностни води“ и „подземни води“ имат същото значение като понятията, използвани в Директива 2000/60/ЕО;

10.

„пестицид“ означава:

а)

продукт за растителна защита, както е определен в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

б)

биоцид, както е определен в Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (19).

Член 4

Национални планове за действие

1.   Държавите-членки приемат национални планове за действие с оглед определяне на своите количествени цели, цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда и за насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, за да се намали зависимостта от употребата на пестициди. Тези цели могат да обхващат различни проблемни области като например защита на работниците, опазване на околната среда, остатъчни вещества, използване на специфични техники или употреба при специфични култури.

Националните планове за действие включват също така показатели за наблюдение на употребата на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които пораждат особено безпокойство, особено ако са налични други възможности. Държавите-членки обръщат особено внимание на продуктите за растителна защита, които съдържат активни вещества, одобрени в съответствие с Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (20), които, когато бъдат обект на подновяване или одобрение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 няма да отговарят на съответните критерии за одобрение, определени в подточки 3.6—3.8 от приложение II към същия регламент.

Въз основа на такива показатели и когато е приложимо, като се имат предвид рискът или целите за намаляване на употребата, вече постигнати преди прилагането на настоящата директива, се установяват графици и цели за намаляване на употребата, по-специално ако намаляването на употребата представлява подходящ начин за постигане на намаляване на риска по отношение на приоритетните обекти, определени в член 15, параграф 2, буква в). Тези цели могат да бъдат междинни или крайни. Държавите-членки използват всички необходими средства, предвидени за постигане на тези цели.

При съставянето и преразглеждането на националните си планове за действие държавите-членки вземат предвид здравното, социалното, икономическото и екологичното въздействие на предвидените мерки, на специфичните национални, регионални и местни условия и всички съответни заинтересовани групи. Държавите-членки описват в националните си планове за действие как те ще изпълняват мерките по членове 5—15, за да постигнат целите, посочени в първа алинея на настоящия параграф.

Националните планове за действие вземат предвид плановете по други разпоредби на общностното законодателство относно употребата на пестициди, като например планове за мерки по Директива 2000/60/ЕО.

2.   До 14 декември 2012 г. държавите-членки представят на Комисията и на останалите държави-членки националните си планове за действие.

Националните планове за действие се преразглеждат най-малко на всеки пет години, като всички съществени промени по тях се докладват своевременно на Комисията.

3.   До 14 декември 2014 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно информацията, съобщена от държавите-членки във връзка с националните планове за действие. Докладът съдържа информация за използваните методи и последиците относно установяването на различни видове цели за намаляване на рисковете и употребата на пестициди.

До 14 декември 2018 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно придобития опит от държавите-членки във връзка с изпълнението на националните цели, установени в съответствие с параграф 1, с оглед постигане на целите на настоящата директива. При необходимост той може да бъде придружен от съответните законодателни предложения.

4.   Комисията прави обществено достъпна на уебсайт информацията, получена в съответствие с параграф 2.

5.   Предвидените в член 2 от Директива 2003/35/ЕО разпоредби относно участието на обществеността се прилагат по отношение на изготвянето и промените на националните планове за действие.

ГЛАВА II

ОБУЧЕНИЕ, ПРОДАЖБА НА ПЕСТИЦИДИ, ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА

Член 5

Обучение

1.   Държавите-членки гарантират на всички професионални потребители, дистрибутори и консултанти достъп до подходящо обучение, провеждано от организации, определени от компетентните органи. То се състои от начално и допълнително обучение за съответно придобиване и актуализиране на знанията.

Обучението има за цел да гарантира, че такива потребители, дистрибутори и консултанти притежават достатъчно знания относно посочените в приложение I въпроси, предвид различните им функции и отговорности.

2.   До 14 декември 2013 г. държавите-членки установяват системи за сертифициране и определят компетентните органи, които да отговарят за въвеждането им. Като минимум тези сертификати доказват наличието на достатъчно знания по посочените в приложение I въпроси, придобити от професионалните потребители, дистрибутори и консултанти чрез преминаване на обучение или по друг начин.

Системите за сертифициране съдържат изисквания и процедури за предоставяне, подновяване и отнемане на сертификати.

3.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива във връзка с изменение на приложение I с цел отчитане на научно-техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2.

Член 6

Изисквания за продажба на пестициди

1.   Държавите-членки гарантират, че дистрибуторите разполагат в рамките на своя персонал с достатъчно служители, притежаващи посочения в член 5, параграф 2 сертификат. Такива лица са на разположение по време на продажбата, за да предоставят съответната информация на клиентите относно употребата на пестицидите, рисковете за здравето и околната среда, както и инструкции за безопасност за управление на тези рискове, свързани с въпросните продукти. Дребни дистрибутори, които продават единствено продукти за непрофесионална употреба, могат да бъдат освободени от това задължение, ако не предлагат за продажба пестицидни формулации, класифицирани като токсични, силно токсични, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Директива1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (21).

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за ограничаване на продажбите на разрешени за професионална употреба пестициди до лица, притежаващи посочения в член 5, параграф 2 сертификат.

3.   Държавите-членки изискват от дистрибуторите, продаващи пестициди на непрофесионални потребители, да осигурят обща информация относно рисковете за здравето на хората и околната среда, свързани с употребата на пестициди, по-специално относно опасностите, експозицията, правилното съхранение, боравенето, прилагането и безопасното обезвреждане в съответствие с общностното законодателство за отпадъците, както и относно алтернативи с нисък риск. Държавите-членки могат да изискат предоставянето на тази информация от производителите на пестициди.

4.   Предвидените в параграфи 1 и 2 мерки се установяват до 14 декември 2015 г.

Член 7

Информация и повишаване на осведомеността

1.   Държавите-членки предприемат мерки за информиране на широката общественост, както и за насърчаване и улесняване на информационни и осведомителни програми и предоставяне на точна и балансирана информация относно пестицидите, по-специално що се отнася до рисковете и възможните остри и хронични последици за здравето на хората, неприцелните организми и околната среда вследствие на употребата им, както и относно използването на нехимични алтернативи.

2.   Държавите-членки въвеждат системи за събиране на информация относно случаите на остро натравяне с пестициди, както и на развитие на хронично натравяне, ако има такива, сред групи, които може да бъдат излагани редовно на пестициди, като например оператори, селскостопански работници или хора, които живеят в близост до зони, в които се използват пестициди.

3.   За да се повиши сравнимостта на информацията, Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, изготвя до 14 декември 2012 г. стратегически документ с насоки относно наблюдението и проучванията на въздействието от употребата на пестициди за здравето на хората и околната среда.

ГЛАВА III

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЕСТИЦИДИ

Член 8

Проверка на използваното оборудване

1.   Държавите-членки гарантират, че използваното за професионални цели оборудване за прилагане на пестициди подлежи на редовни проверки. До 2020 г. периодът между проверките не надвишава пет години, а след тази дата той не надвишава три години.

2.   До 14 декември 2016 г. държавите-членки гарантират провеждането на най-малко една проверка на оборудването за прилагане на пестициди. След тази дата за професионални цели се използва само оборудването за прилагане на пестициди, което успешно е преминало проверката.

Новото оборудване се проверява най-малко веднъж в рамките на петте години след закупуването.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 и след оценка на риска за здравето на хората и околната среда, включително оценка на степента на използване на оборудването, държавите-членки може:

а)

да прилагат различни графици и интервали на проверки на оборудването за прилагане на пестициди, което не се използва за пръскане на пестициди, на оборудването за ръчно прилагане на пестициди или гръбните пръскачки; и допълнителното оборудване за прилагане на пестициди, представляващо употреба в много ограничен мащаб, което се изброява в националния план за действие, предвиден в член 4.

Следното допълнително оборудване за прилагане на пестициди никога не се счита за представляващо употреба в много ограничен мащаб:

i)

оборудване за пръскане, прикрепено към влак или въздухоплавателно средство;

ii)

щанги за пръскачки, по-дълги от 3 m, включително такива, които са прикрепени към сеитбено оборудване;

б)

да освободят от проверки оборудването за ръчно прилагане на пестициди или гръбните пръскачки. В този случай държавите-членки гарантират, че операторите са били информирани за необходимостта редовно да сменят принадлежностите, за специфичните рискове, свързани с това оборудване, както и че операторите са обучени да използват правилно оборудването в съответствие с член 5.

4.   При проверките се проверява дали оборудването за прилагане на пестициди отговаря на изброените в приложение II приложими изисквания, за да се постигне високо ниво на защита на здравето на хората и опазване на околната среда.

Приема се, че оборудването за прилагане на пестициди, което отговаря на хармонизираните стандарти, разработени в съответствие с член 20, параграф 1, отговаря на съществените изисквания за здраве и безопасност и околна среда.

5.   Професионалните потребители извършват редовно калибриране и технически проверки на оборудването за прилагане на пестициди в съответствие със съответното обучение, получено съгласно член 5.

6.   Държавите-членки определят органите, които отговарят за въвеждането на системите за проверка, и информират Комисията за това.

Всяка държава-членка установява системи за сертифициране, предназначени да позволят контрол на проверките и да признаят сертификатите, издадени в други държави-членки, в съответствие с посочените в параграф 4 изисквания и когато периодът от последната направена проверка в друга държава-членка е равен или по-кратък от продължителността на интервала между проверки, приложим на нейната собствена територия.

Държавите-членки се стремят да признаят сертификатите, издадени в други държави-членки, при условие че са спазени посочените в параграф 1 интервали между проверки.

7.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, свързани с изменение на приложение II с цел отчитане на научно-техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2.

ГЛАВА IV

СПЕЦИФИЧНИ ПРАКТИКИ И УПОТРЕБИ

Член 9

Въздушно пръскане

1.   Държавите-членки гарантират, че въздушното пръскане е забранено.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 въздушното пръскане може да бъде позволено единствено в специални случаи, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

трябва да липсват реални алтернативи или да са налице очевидни предимства, що се отнася до намаляването на въздействието върху здравето на хората и околната среда, в сравнение с наземното прилагане на пестициди;

б)

за използваните пестициди трябва да има изрично одобрение за въздушно пръскане, издадено от държавата-членка след конкретна оценка на рисковете от такова пръскане;

в)

операторът, който извършва въздушното пръскане, трябва да притежава посочения в член 5, параграф 2 сертификат. По време на преходния период, през който все още не са въведени системите за сертифициране, държавите-членки могат да приемат друго доказателство за наличие на достатъчно знания;

г)

предприятието, отговарящо за прилагане на пестициди чрез въздушно пръскане, се сертифицира от органа, компетентен за разрешаване на използването на оборудване и въздухоплавателни средства за въздушно прилагане на пестициди;

д)

ако зоната, която ще бъде пръскана, е в близост до зони, достъпни за обществеността, в одобрението се включват специфични мерки за управление на риска с цел да се гарантира, че няма вредни последици за здравето на минувачите. Зоната, която ще бъде пръскана, не трябва да се намира в близост до жилищни райони;

е)

считано от 2013 г. — въздухоплавателно средство трябва да е оборудвано с принадлежности, които представляват най-добрата налична технология за намаляване на отнасянето на струята.

3.   Държавите-членки посочват органите, компетентни за определяне на конкретните условия, при които може да се извършва въздушното пръскане, за разглеждане на заявленията съгласно параграф 4 и публично оповестяване на информация за културите, площите, обстоятелствата и специалните изисквания за прилагане, включително метеорологичните условия, по отношение на които може да се разреши въздушно пръскане.

В одобрението компетентните органи посочват мерките, необходими за навременното предупреждаване на жители и минувачи и за опазване на околната среда в близост до обработваната площ.

4.   Професионален потребител, който желае да прилага пестициди чрез въздушно пръскане, подава до компетентния орган заявление за одобрение на план за прилагане заедно с доказателство, че са изпълнени условията, посочени в параграфи 2 и 3. Заявлението за въздушно пръскане в съответствие с одобрения план за прилагане се подава своевременно до компетентния орган. То съдържа информация за планираното време на пръскане и за количествата и вида на прилаганите пестициди.

Държавите-членки могат да предвидят за одобрени да се считат заявленията за въздушно пръскане в съответствие с одобрен план за прилагане, за които не е получен отговор за взетото решение в срок, определен от компетентните органи.

При особени обстоятелства като например спешни случаи или специфични трудни положения, за одобрение може да бъдат подадени и отделни заявления за въздушно пръскане. Когато е оправдано, компетентните органи може да прилагат ускорена процедура с цел да проверят, че условията, посочени в параграфи 2 и 3, са изпълнени преди прилагането на въздушното пръскане.

5.   Държавите-членки гарантират изпълнението на посочените в параграфи 2 и 3 условия чрез подходящо наблюдение.

6.   Компетентните органи съхраняват данни за подадените по параграф 4 заявления и одобрения и предоставят на обществеността съответната информация, която се съдържа в тях, като например зоната, която ще бъде пръскана, планирания ден и час на пръскането и вида пестицид, в съответствие с приложимото национално или общностно законодателство.

Член 10

Информация за обществеността

Държавите-членки могат да включат в своите национални планове за действие разпоредби относно информирането на лица, които биха могли да бъдат изложени на отнасянето на струята.

Член 11

Специални мерки за опазване на водната среда и на питейната вода

1.   Държавите-членки осигуряват приемането на подходящи мерки за защита на водната среда и на питейната вода от въздействието на пестицидите. Тези мерки поддържат и са съвместими със съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО и на Регламент (ЕО) № 1107/2009.

2.   Мерките, предвидени в параграф 1, включват:

а)

даване на предимство на пестициди, които не са класифицирани като опасни за водната среда, в съответствие с Директива 1999/45/ЕО, и не съдържат приоритетни опасни вещества, посочени в член 16, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;

б)

даване на предимство на най-ефикасните техники за прилагане, като използването на оборудване за прилагане на пестициди с ограничено отнасяне, по-специално за вертикалните култури като хмелни насаждения и такива, които се намират в овощни градини и лозя;

в)

използване на мерки за намаляване на рисковете от замърсяване извън района на прилагане поради отнасяне на струята при пръскане, оттичане или изтичане. Те включват установяване на буферни зони с подходящ размер за защита на водните неприцелни организми, както и на предпазни зони за повърхностни и подземни води, които се използват като вододайни зони за питейна вода, където не трябва да се използват или съхраняват пестициди;

г)

намаляване, доколкото е възможно, или прекратяване на прилагането на пестициди върху или по протежението на пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подземни води, или върху непропускливи повърхности, при които съществува голям риск от изтичане в повърхностните води или в канализационните мрежи.

Член 12

Намаляване на употребата или на рисковете от пестициди за определени площи

При надлежно отчитане на необходимите хигиенни изисквания и изискванията за обществено здраве и биологично разнообразие или на резултатите от съответните оценки на риска, държавите-членки осигуряват свеждане до минимум или забрана на употребата на пестициди в определени специфични площи. Предприемат се подходящи мерки за управление на риска и употреба на продукти за растителна защита с нисък риск, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, като на първо място се разглеждат мерките за биологичен контрол. Въпросните определени площи са:

а)

площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни заведения;

б)

защитени територии, посочени в Директива 2000/60/ЕО, или други площи, определени с цел прилагане на необходимите мерки за съхраняване в съответствие с разпоредбите на директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО;

в)

неотдавна обработени площи, използвани от или достъпни за селскостопански работници.

Член 13

Боравене със и съхранение на пестициди и работа с техните опаковки и остатъчни количества

1.   Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че следните дейности, извършвани от професионални потребители или, където е приложимо, дистрибутори, не застрашават здравето на хората или околната среда:

а)

съхранение, боравене със, разреждане и смесване на пестициди преди тяхното прилагане;

б)

боравене с опаковки и остатъчни количества пестициди;

в)

обезвреждане на смеси, останали в резервоара след прилагането на пестициди;

г)

почистване на използваното оборудване след прилагането;

д)

възстановяване или обезвреждане на остатъчни количества пестициди и техните опаковки в съответствие с общностното законодателство относно отпадъците.

2.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки по отношение на пестицидите, разрешени за употреба от непрофесионални потребители, с оглед предотвратяване на опасни действия при боравенето с тях. Тези мерки могат да включват употребата на пестициди с ниска токсичност, готови за употреба формулации и ограничения по отношение на размера на контейнерите или опаковката.

3.   Държавите-членки осигуряват изграждане на помещенията за съхранение на пестициди за професионална употреба по начин, позволяващ предотвратяването на нежелано изтичане. Особено внимание се обръща на местонахождението, размера и строителните материали.

Член 14

Интегрирано управление на вредителите

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки за насърчаване на ниско равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство, когато е възможно, на нехимични методи, за да преминат професионалните потребители на пестициди към практики и продукти измежду наличните за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда. Управлението на вредителите с ниско равнище на употреба на пестициди включва интегрираното управление на вредителите, както и биологично земеделие съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти (22).

2.   Държавите-членки създават или подкрепят създаването на необходимите условия за прилагане на интегрираното управление на вредителите. По-специално те гарантират, че професионалните потребители разполагат с информация, с инструменти за наблюдение на вредителите и за вземане на решения, както и с консултантски услуги по въпросите на интегрираното управление на вредителите.

3.   До 30 юни 2013 г. държавите-членки представят на Комисията доклад относно прилагането на параграфи 1 и 2, и по-специално относно това дали са налице необходимите условия за прилагане на интегрираното управление на вредителите.

4.   До 1 януари 2014 г. държавите-членки посочват в националните си планове за действие как те осигуряват прилагането от всички професионални потребители на посочените в приложение III общи принципи за интегрирано управление на вредителите.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, свързани с изменение на приложение III с цел отчитане на научно-техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2.

5.   Държавите-членки предприемат подходящи инициативи за насърчаване на професионалните потребители да прилагат на доброволна основа специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите. Публичните органи и/или организации, които представляват определени професионални потребители, могат да изготвят такива насоки. В своите национални планове за действие държавите-членки се позовават на онези насоки, които считат за приложими и подходящи.

ГЛАВА V

ПОКАЗАТЕЛИ, ДОКЛАДИ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 15

Показатели

1.   Установяват се хармонизирани показатели за риска съгласно посоченото в приложение IV. Въпреки това държавите-членки могат да продължат да използват съществуващите национални показатели или да приемат други подходящи показатели в допълнение към вече хармонизираните.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, свързани с изменение на приложение IV с цел отчитане на научно-техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 2.

2.   Държавите-членки:

а)

изчисляват хармонизираните показатели за риска, посочени в параграф 1, като използват статистически данни, събрани в съответствие с общностното законодателство в областта на статистиката за продуктите за растителна защита, заедно с други подходящи данни;

б)

установяват тенденциите в употребата на определени активни вещества;

в)

установяват приоритетни обекти като активни вещества, култури, региони или практики, изискващи специално внимание, или добри практики, които могат да бъдат използвани като пример с оглед постигане на целите на настоящата директива за намаляване на рисковете и на въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, както и за насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи и техники с цел намаляване на зависимостта от употребата на пестициди.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията и на останалите държави-членки резултатите от извършените в съответствие с параграф 2 оценки и правят тази информация обществено достъпна.

4.   Комисията изчислява показателите за риска на общностно равнище, като използва статистически данни, събрани съгласно общностното законодателство в областта на статистиката за продуктите за растителна защита, и други подходящи данни, за да установи тенденциите в рисковете, произтичащи от употребата на пестициди.

Комисията също така използва тези данни и информация за оценка на напредъка към постигане на целите на други общностни политики, насочени към намаляване на въздействието на пестицидите върху здравето на хората и околната среда.

Резултатите се правят обществено достояние на уебсайта, посочен в член 4, параграф 4.

Член 16

Доклади

Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на настоящата директива, придружен, когато това е уместно, от предложения за изменения.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Санкции

Държавите-членки установяват система от санкции за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на тези санкции. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията до 14 декември 2012 г. и я уведомяват незабавно за всяко тяхно последващо изменение.

Член 18

Обмен на информация и най-добри практики

Комисията представя като приоритет за обсъждане в експертната група за тематична стратегия за устойчива употреба на пестицидите въпросите по обмен на информация и най-добри практики в областта на устойчивата употреба на пестицидите и интегрираното управление на вредителите.

Член 19

Такси

1.   Държавите-членки могат посредством такси да си възстановят разходите, свързани с извършена от тях дейност вследствие на поети по настоящата директива задължения.

2.   Държавите-членки гарантират, че посочените в параграф 1 такси се определят по прозрачен начин и съответстват на реалните разходи за съответните дейности.

Член 20

Стандартизация

1.   Стандартите, посочени в член 8, параграф 4 от настоящата директива, се установяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 6, параграф 3 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (23).

Искането за разработване на тези стандарти може да се изготви в консултация с комитета, посочен в член 21, параграф 1.

2.   Комисията публикува източниците на стандартите в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Когато държава-членка или Комисията счете, че даден хармонизиран стандарт не изпълнява напълно изискванията, за които се отнася и които са предвидени в приложение II, Комисията или съответната държава-членка поставя въпроса пред комитета, създаден с член 5 от Директива 98/34/ЕО, като посочва своите аргументи. Комитетът дава незабавно становището си, след като се консултира с европейските органи по стандартизация.

Предвид становището на комитета Комисията решава да публикува източниците на съответния хармонизиран стандарт в Официален вестник на Европейския съюз, да не ги публикува, да ги публикува с ограничения, да ги запази, да ги запази с ограничения или да ги оттегли.

Комисията информира съответния европейски орган по стандартизация, като при необходимост изисква преразглеждане на съответните хармонизирани стандарти.

Член 21

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (24).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 22

Разходи

С оглед подкрепа на установяването на хармонизирана политика и системи в областта на устойчивата употреба на пестициди, Комисията може да финансира:

а)

разработването на хармонизирана система, включително подходяща база данни за събиране и съхраняване на цялата информация, свързана с показателите за риска от пестициди, както и за предоставяне на такава информация на компетентните органи, на други заинтересовани страни и на обществеността;

б)

извършването на изследвания, необходими за подготовката и изготвянето на законодателство, включително адаптиране на приложенията към настоящата директива към техническия прогрес;

в)

разработването на ръководства и най-добри практики за улесняване на изпълнението на настоящата директива.

Член 23

Транспониране

1.   До 14 декември 2011 г. държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 24

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 25

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 21 октомври 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 48.

(2)  ОВ C 146, 30.6.2007 г., стр. 48.

(3)  Становище на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. (ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 158), Обща позиция на Съвета от 19 май 2008 г. (ОВ C 254 E, 7.10.2008 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 24 септември 2009 г.

(4)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(7)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(9)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(10)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.

(12)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(13)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50.

(14)  ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24.

(15)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

(16)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(17)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(18)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(24)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Теми за обучение, посочени в член 5

1.

Цялото законодателство, свързано с пестицидите и тяхната употреба.

2.

Съществуването и рисковете от незаконни (фалшифицирани) продукти за растителна защита и методите за откриване на такива продукти.

3.

Опасностите и рисковете, свързани с пестицидите, както и начините за тяхното идентифициране и контрол, и по-специално:

а)

рискове за хората (оператори, жители, минувачи, хора, влизащи в обработени площи, както и хора, боравещи със или консумиращи третирани продукти), и начините, по които фактори като пушенето увеличават тези рискове;

б)

симптоми на отравяне с пестициди и мерки за първа помощ;

в)

рискове за неприцелните растения, полезните насекоми, дивата природа, биологичното разнообразие и околната среда като цяло.

4.

Основните знания за стратегиите и техниките за интегрирано управление на вредителите, стратегиите и техники за интегрирано управление на растителните култури, принципите на биологичното земеделие, биологични методи за контрол на вредителите, информация относно общите принципи и специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите.

5.

Въвеждането на сравнителната оценка на равнище потребители с цел подпомагане на професионалните потребители да направят най-подходящия избор на пестициди с минимални странични ефекти за здравето на хората, неприцелните организми и околната среда измежду всички разрешени продукти за определен причинен от вредители проблем в дадена ситуация.

6.

Мерките за свеждане до минимум на рисковете за хора, неприцелни организми и околната среда: безопасни практики на работа за съхранение, боравене със и смесване на пестициди, както и за обезвреждане на празни опаковки, други замърсени материали и остатъчни количества пестициди (включително смеси от резервоари), независимо дали в концентрирана или в разредена форма; препоръчителен начин за контрол на излагането на операторите (лични предпазни средства).

7.

Подходите, основани на риска, които вземат предвид местните променливи характеристики на добива на вода, като климат, почви, видове култури и релеф.

8.

Процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на пестициди, включително калибрирането му, както и за експлоатацията му с минимални рискове за използващия го, за други хора, за неприцелни животински и растителни видове, за биологичното разнообразие и за околната среда, включително водните ресурси.

9.

Използването на оборудването за прилагане на пестициди и неговата поддръжка, специфичните техники за пръскане (например пръскане с малки обеми и дюзи за ограничено отнасяне), както и целите на техническата проверка на използваните пръскачки и начините за подобряване на качеството на пръскането. Специфични рискове, свързани с използването на оборудване за ръчно прилагане на пестициди или гръбни пръскачки и съответните мерки за управление на риска.

10.

Спешните действия за защита на здравето на хората, на околната среда, включително водните ресурси, при случайно изтичане и замърсяване и крайни климатични явления, които биха довели до рискове от просмукване на пестициди.

11.

Специалните грижи в защитените територии, установени съгласно членове 6 и 7 от Директива 2000/60/ЕО.

12.

Заведенията за наблюдение на здравето и за достъп до грижи с цел подаването на информация за всички инциденти или за предполагаеми инциденти.

13.

Съхраняването на данни за всяка употреба на пестициди съгласно съответното законодателство.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Здравни и екологични изисквания и изисквания за безопасност, свързани с проверката на оборудването за прилагане на пестициди

Проверката на оборудването за прилагане на пестициди обхваща всички аспекти, които са важни за постигането на висока степен на безопасност и защита на здравето на хората и околната среда. Следва да се осигури пълна ефективност на операциите по прилагане на пестициди чрез правилно функциониране на устройствата и функциите на оборудването, за да се гарантира постигането на следните цели.

Оборудването за прилагане на пестициди трябва да функционира надеждно и да бъде използвано правилно и по предназначение, като се гарантира правилното дозиране и разпределение на пестицидите. Оборудването трябва да бъде в състояние, позволяващо цялостното му напълване и изпразване по безопасен и лесен начин, като се предотвратява изтичането на пестициди. То трябва също да позволява лесно и цялостно почистване. Оборудването трябва също така да гарантира безопасно изпълнение на операциите и да може да бъде управлявано и незабавно спирано от мястото на оператора. Когато е необходимо, настройките трябва да бъдат прости, прецизни и да могат да бъдат възпроизведени.

Следва да се обърне специално внимание на:

1.   Задвижващи части

Защитните кожуси на карданните валове и на съединителните валове трябва да са монтирани и в добро състояние, а защитните устройства и всички движещи се или въртящи се части за задвижване трябва да работят изправно с цел осигуряване на сигурността на оператора.

2.   Помпа

Капацитетът на помпата трябва да съответства на потребностите на оборудването, а помпата трябва да функционира правилно с цел осигуряване на стабилен и надежден темп на прилагане. От помпата не трябва да има изтичане.

3.   Разбъркване

Устройствата за разбъркване трябва да осигуряват правилна рециркулация с цел постигане на равномерна концентрация в резервоара на целия обем на разтвора за пръскане.

4.   Резервоар за разтвор за пръскане

Резервоарите за разтвора за пръскане, включително показателят за съдържанието на резервоара, устройствата за пълнене, ситата и филтрите, системите за изпразване и за промиване и устройствата за разбъркване трябва да функционират по начин, който свежда до минимум възможностите за случайно разливане, за неравномерно разпределение на концентрата, за излагане на оператора на въздействие и за получаване на остатъчни количества.

5.   Системи за измерване, контрол и регулиране

Всички устройства за измерване, включване и изключване, за настройка на налягането и/или на дебита трябва да са добре калибрирани, да функционират надеждно и не трябва да има изтичане. Контролът на налягането и функционирането на устройствата за настройка на налягането трябва се извършва лесно по време на прилагането на пестициди. Устройствата за настройка на налягането трябва да поддържат постоянно работно налягане при постоянно въртене на помпата, за да се гарантира равномерно дозиране на прилагането.

6.   Тръби и маркучи

Тръбите и маркучите трябва да са в добро състояние, за да се предотвратят нарушения в потока на течността или случайно разливане при повреда. От тръбите или маркучите не трябва да има изтичане, когато работят при максимално възможното за системата налягане.

7.   Филтри

С цел предотвратяване на завихряне и неравномерно разпръскване, филтрите трябва да са в добро състояние, а размерът на мрежите на филтрите — да отговаря на размера на монтираните на пръскачката дюзи. Когато има такива, индикаторните системи за запушване на филтрите трябва да функционират правилно.

8.   Щанга на пръскачката (за оборудване за разпръскване на пестициди чрез щанги с хоризонтално положение, разположени в близост до обработваните растения или материали)

Щангата на пръскачката трябва да е в добро състояние и да е стабилна във всички посоки. Системите за закрепване и настройка и устройствата за намаляване на нежелани движения и за балансиране на наклони трябва да функционират правилно.

9.   Дюзи

Дюзите трябва да функционират правилно, за да се контролира капенето, когато пръскането бъде преустановено. С цел да се гарантира равномерно разпръскване, дебитът на всяка отделна дюза не може да се отклонява значително от данните в предоставените от производителя таблици за дебит.

10.   Разпределение

Напречното или вертикалното (в случай на прилагане при вертикални култури) разпределение на сместа за пръскане и разпределението в посоката на движение трябва да са равномерни, когато е приложимо.

11.   Вентилатор (за съоръжения, разпръскващи пестициди с помощта на въздуха)

Вентилаторът трябва да е в добро състояние и да гарантира стабилна и надеждна въздушна струя.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Общи принципи на интегрираното управление на вредителите

1.

Предотвратяването и/или премахването на вредни организми следва да се постига или подпомага, по-специално чрез:

сеитбообръщение на културите,

използване на подходящи селскостопански техники (например техника на предварително подготвените разсадни лехи, време и гъстота на сеитба, подсяване, оптимално разстояние между културите, консервационна оран, хигиенни мерки и подрязване на дървета),

използване, когато е подходящо, на устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани семена и посадъчен материал,

използване на балансирано торене, обработка с вар и практики за напояване/дренаж,

предотвратяване на разпространението на вредни организми чрез мерки за хигиенизиране (например чрез редовно почистване на машините и на оборудването),

защита и поддържане на важни полезни организми, например чрез подходящи растителнозащитни мерки или използване на екологични инфраструктури във и извън производствените площадки.

2.

Вредните организми трябва да бъдат наблюдавани посредством подходящи методи и инструменти, когато има такива. Такива подходящи инструменти следва да включват наблюдения, както и научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране, когато е възможно, както и ползване на консултации от експерти.

3.

Въз основа на резултатите от наблюдението професионалният потребител трябва да реши дали и кога да прилага мерки за растителна защита. Определящ фактор при вземането на решения са строгите и научно обосновани прагови стойности. Преди обработването трябва да се вземат предвид, при възможност, определените за региона прагови нива за вредни организми, конкретните площи, култури и климатични условия.

4.

Устойчивите биологични, физически и други нехимични методи трябва да се предпочитат пред химичните методи, ако осигуряват задоволително равнище на контрол на вредителите.

5.

Прилаганите пестициди трябва да бъдат възможно най-специфични по отношение на целта и да имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, неприцелните организми и околната среда.

6.

Професионалният потребител трябва да ограничава употребата на пестициди и други форми на намеса до необходимата степен, например посредством намалени дози, намалена честота на прилагане или частично прилагане, когато прецени, че степента на риск за растителността е приемлива и не се увеличава опасността за развитие на устойчивост при популации на вредни организми.

7.

Когато е известна опасността от развитие на устойчивост по отношение на мярка за растителна защита и когато степента на наличие на вредни организми изисква нееднократно прилагане на пестициди върху растителните култури, трябва да се прилагат наличните стратегии срещу развитието на устойчивост, с цел запазване на ефективността на продуктите. Това може да включва употребата на няколко пестицида с различни начини на действие.

8.

Въз основа на данните относно употребата на пестициди и на наблюдението на вредните организми, професионалният потребител трябва да проверява доколко са успешни прилаганите мерки за растителна защита.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Хармонизирани показатели за риска


Top